Titel: Dalpilen
Datum: 1894-11-16
<-- Sida 4 -->
-
+    
<-- Sida 4 -->
ANNONSER. Börstidningen, Sveriges förnämsta merkantila tidning, skref dan 10 okt. i an längre artikel, om Msltos Cannabis bl. a. följande:------- — vi anse att hvarje tak har rätt att Ut/ra tagen far hvad den verkligen år, och dt Maltos- Cannabis pt kort tid blifvit an »tor konsnmtions- artikel om hvilken dan konsumerande allmän- heten gifvstvia bar intresse att fl rata at mycket •om mSjligt, anaa vi det icke mar In rllt och billigt att meddela da framgångar och det erkän- nande preparatet Tonnit pt an vSrldsutstSllning och genom framstående opartiaka likana om- Det förefaller oaa »om om preparatet seger- rikt gitt igenom ttriden om den värde och att man har som ofta kan tillämpa satsen: vox po- pnli, tox dei (Folkate iM, Onda rost). Pt •amma gtnf nämligen aom den stora månan af konanmantar, atTll ejnkliagar och rsconvaleecenter aom friska personer allt allmännare börjat an- vanda Maltoa-Cannabia, at att preparatet nu kan algaa hoa oaa vara an frnkostdryck aom konkor- rarar med både kaffe och cacao, har preparatet Ifvan vunnit offentligt erkännande frtn håll, dir man attr fri från det partitagande, aom lltt fram- kalladea hlr namn» vid tiden fSr preparaten {Blanda i marknaden. Steom af notiser i da dagliga tidningarna fram- far, har nämligen Fabriken BBda Korset pt rlrldtntatlllaingan i Antwerpen (afdelningen för fBdoamnen) erhållit bronsmedalj {Sr Haltoa-Can- nabia, och det b M oaa bekant att tal rarit om att belB- asjmfBmm na preparatet med tilfvermedafj pt H B afdelningen för helaomedel, något H aom emellertid ej kunde ike af forman» skll, emedan preparatet blifvit pt denna aidelning försent anmlldt J- Af tior vigt avnaa oaa Ifrån Tara da intyg frtn framstående likan i Belgien, aom preparatet erhållit ock hrUka ti hlr meddela: »Jag uadartecknad, medicine doktor, förklarar. att jag fBr personer, angripna af magsjukdomar, langsot, blodbrist, med nar framgång fSreekrif- vit kUltoe-Oannabii frtn Tekniska Fabriken BBda Könet, Stockholm, Sverre Jag har funnit, att det fa ett utmärkt närande läkemedel, mycket Ilttamllt och aom inom kort tid gifver mycket gynaamt resultat. Antwerpen dan 4 juli 1894. D:r FreUten (medlem af juryn rid vlrldautatlllningan}. Kfter att ha aftryckt några andra likarea i Antwerpen omdömen, fortiltter dan Tlrdarada tidningen: — — — ri veta att dr Frellasn, norrman till bBrden, Ir en af Antwerpen» mat ansedde och framitiende läkare. Åfren af sieaake llkare na ytterst fördelak- tiga intyg gifvils om Maltoa-Cannabia •BBda Korsat» har nyligen fort i marknaden Ifrån an ny cacaeaort, — an kombination af cacao och htaltos-' Fredagen den 23 denna månad kl. '1,1 e. m. kommer genom auktion & Stads- fiskalskontoret i Falun att försäljas Ta- petseraren C. Erikssons konkursmassas gård N:o 21 på qvarteret N:o 37 vid Magasinsgatan i Falun. Upplysningar meddelas af Stadsfiskalen C. Holm. (4478) •) Sedan detta var skrifvet har oaa fsrariaata att talagraa fria Antmrpen, dataradt dan 8 okt., enligt hrilkat aUtos-Caaaabia tillerklnta medalj (om brons eller ailfvar nlaanaa ej) Ifvan inom glappa far llkamarlal, och »detta pt grund af da axpatimant, asm med preparatet blifvit företagna dals af enskilda llkare, dala i da of- Bod Egendom i Yestmanland till — aalna. ii mtt i Orllleta, Kila socken, t mil frtn Sala stad, Tid stor landsväg mellan Sala och SItra brunn, invid mejeri, handelsbod och rikstelefon, med kyrka och skola i närheten. Areal 130 tid inroanings- och S00 tid afrBaningajord, deraf omkr 100 tid bördig tkeijord i god hlfd samt stora odlingellgenheter Skog fullt tillrlcklig till huebehof Vidare upplysningar lamans af (4328) .eVaacl. Por», (O. 32630) OrlUata, Bala. *aa aftryckt sr BBratidningan Kursi- i öringen gjord af annonaBren Derna, stvll aom BBda Komets många andra artiklar, sfjjee hoa alla da atBrra spsosriband- lama i riket*- I feta bos C E. Berg, Fr. Und- teta. Fala Nya Battr -AUlebelaes Pip. Hfiiiirt, C. tohuMMB, Kurt Und- belB, H. Sandberg a. i. _ i 18 nor. Storis-, M. Lita, Ella, Elisa; T. Storm; O. Bura, Tfc. Barmodi F. HalvBr; L. Hilmer. C45JS) Vid femtioB- deaadnT tyak» aatnrforikere oeb likan motat kar professor Marita Bebiff Ma Garnera halHt ett feradrag Dfrer MtelaUe lanpi», beflktt Uret alg det stona» app seende bland de alrtaraade vetenskaps artas*». Bert B. redogjorde fBr åtskillig» af beaem aaalllrta oeb ased fraaglsg krfla ta fJteBk att beta aertlidaad», lamhet, by stsri eeb andra likaaade ifakdomar medrlai metallera iMsfrjjaami I de ejaka paHieraa m menakkokroppeo. Talarea framkallade dea bipHaem,, att läkningen berodda pt iaom aetallsa ased otadligt tter haatighat feenJsaJaads moleknlarorelaer. YoUa-atrBaladaren, aom i sina verknin- gar Sr mtagdabbelt kraftigare eeb etar- kare ta btde Volta- oeb Bamaritkoreei, eUJe* i Falaa bos Axel Lltstrim, i Avesta bee Bok- * Järnhandeln, i Boring» ad Bokhandeln, i Hidmaora aU Bokhandeln (86) Aiktloiar. Lördagen den 17 November kl. 10 f. m. låter Handlanden P. Ljungdahl, i likhet med flJre- gående^år, genom offentlig auk- tion å^Auktionskammaren för- sälja ett större parti Dam- Vtaterkappor, Ylle- koftor, Väster och Du- kar, Haffar, Mans- och Gtoganaössor, Doff* lar, Korderojer, diver- se Hanskl&der, något be gagnade Symaskiner m.m (4168) Falu Auktiomkammare. Kungörelse. Måndagen den 3:dje nåstkommsnde De- oember med början kl. tio pt f. m. Hter skräddaren A. G. GrBoing i Naglsrby, Gustafs soeken, genom öppen ooh frivillig anktion i sin gtrd dlrstldet till den högst- bjudande försllja: flrdiggjorda Manskllder. stvtl ny» som gamla af alla sortor, Qvlos kappor oeb kapptyger af sävil hel- bod balfylle, flore sortera Hel- oeh Halfylle, Dofflar. Kodorojer, Ellde, Cteriot, Vad- mal ooh Klådoiogstyger, Bomullsiyger af olika kulörer, Ylletröjor, Västar, Själar, Kjolar ooh Filtar, samt Skjortor coh Kal- songer, Skor ooh Galosoher, Lampor, Glas ooh Portlio, Bleck- ooh Jernsaker, Tom- alekar ooh Tomfat m. m, m. m. Slkre inropare erhålla betalningsanattnd till den Isis febtnari 1895. Andra be- tala kontant innan varan Hr afhlmta». Gustafs den 14 November 1894. (4542) A. Hansson i Solberga. Faln-Knriren den 19 Nov Grisauktion. Toredagen den 22 donna månad kl. 1 middagen liter Elof Andersson vid härvarande södra järnvägsstation försälja ett större parti Skånska grisar till billiga priser. Falnn i November 1894. (4544) Auktionsförrättaren Till salu. r« »-»'*». •<3^ Winborgs Kaffetillsats med Intubi' •ISH' häfdar fortfarande sitt rykte som den förnämsta af alla kaffe- tillsättningar. Efterfrågas i alla speceriaffärer. (42421 Ett MAX© alljea mycket billigt genom C45J1) 3 Sockersaltadt Gotlands Fårkött, Vackra Risgryn m. » w a Oodt Kaffe • m • hos E. €r. Landholm, TToItm gata ■ 1 BrOdenw DahlitiSms f. d. aff«r. I- Prässjäst hot B. ©. Isnndholm, (45S9)____________X Svartviks l:ma Risstärkelse i parti till Fabrikena priaer frin lager hoa A. J. Ericsson & C:o. mm STonikt dt Amerikanskt BsHAder och Bindralläder, Pnmplåder, MaakinremlAder dt färdiga Li- der- * BomttUi-MaakiTiremmar, ilata dt w^afriserftde irart* Hudar och Skinn, Saffian, Handik- dt Lackwade Skinn, nitlade arbeten, Rröfre och finare Skodon, akta ryika Oommi- galoseber. Sadelmakeriarbeten, Haat- tåcken, Lim, Tagel, Krolliplnt lamt i öfrigt allt Irrad till en vålaorterad Laderhandel hörer till billigaate pris hoa E. B. BERGSTRÖM, (4385) Smedjebacken. F* Obs.! -»» Hänglampor, Bordslampor och Vägglampor, välsorteradt lager inkommet titt möjligast billiga pris i (4349) Bosättnings aMa(MmV| magasinet, ^a^ml Realisation! För att bereda plats at nyinkomna varor realiserar undertecknad ett större lager af tyger, manufaktur- och korta varor till betydligt nedsatta priser: Rockdofflar fr. 3,25, Kappdofflar fr. 4,50, Eorderoj. Chewiot, Pilot, Vadmal fr. 2,50, ollskinn och Krafttyg fr. 0,80, Kasinett och Bol-tervar fr. 0,40, fina Gardiner och tjocka Fla- neller fr. 0,50, färgiikta breda FBrklHdstyget och Perkaler 0,50, svarta helylle KlKdningatyger, dubbel br., fr. 1,50, fina kul. ria haljlle fr. 0,90, svenska do 0,8", fina Redgarnstrger 0,65, Ikta Tackeatyger, kyprade, 0,45, Kasinett 0,45, tryckt oeb blekt Domesik 0,30, oblekt 0,24, ftrgad 0,20 o. e. v., allt pr meter. — Fintröjor fr. 1,50, tiocka Ulltröjor fr. 2,00, Bliskjortor fr. 1,25, Kal- songer fr. 0,65, Tricotlif 3,00, Goss-Tricotkostymer 3 kr., m. m , m m. Stort lager af Manskläder, GJosskläder & Damkappor till llgsta priser hos __ _--.— _. _. ^. -, ^ __ _ sP" Rikatelefon. C. W estllnfif. Äkta Ryska och nya Svenska Gnmmigaloscher hos C. Westllng. Falun. C45W) Timmerkörare, se hit! De nu allmänt brukliga och vid skogskörslor erkändt bästa s. k. EL&ll5L«,I*, större och mindre, tillverkas af undertecknad till möjligaste billiga pris. Erik FfOSt, Mora & östnor. "** Telefonförbindelse under N:o 41. Återförsäljare i Elfdalen Herr And. Olsson. (4540) ^ö88Kö#% I Nya Ullgarns- & Väfnadshandeln — FaUb\xg;n,tavri, Faltin — Norrköpings Väfnader samt alla sorters Ullgarner till billiga priser. Ull och Stickylle för spinning och väfning emottages. TUPPEN. (4i98) Rondahl & Johansson. Vin- och Spirituosahandeln i Ctagnbro, adr. Du/näs, fönåljer Abaolut renadt ttr&ax^rXxx samt gam- xrx«tlt •VAdn.eaBtorAxk.Trlzx till dagens lägsta pris. Pounob och Oognao, flera sorter, lamt ett räl wrte- radt lagar af Vtnor. Åf den si mycket omtyckta Cognacen med "örjaxxiArlteÄt" expedieras: 11/,-bontaljar fSr 10 kr. 32/,- > » 20 » 60/,- » i 50 > o. a. v. 11 literbonteljer fSr 15 kr. 18 > » 30 » e i v »fUms» eoli Isa<tm ftrt-t*. Kndnit mot fCrat matad liejvid. Varorna expedieras amma daf leqtisitiun injrlr. (98) Vin- & Spirituosahandeln, Rättvik, försäljer Absolut rönt BrAnvln samt GtcuaojoaAlt t»AA&mJ^rrAn.^rlxx till dagens lägst» pris. Pouxuiolj ooh Oofnao flera sorter, samt ett val sorteradt lager af "Vlxxor. Af den så mycket efterfrågade Cognacen med Ornmttrket expedieras 11 bonteljer fBr 10 kr. 80 60 • » 50 » Olat oeh låda fritt. Expedierat endast mot ftrtkotMqvid. (14951 Viner & Spirituösa. Gustaf Wahlström «fc C:o, Hornagatau 74, Stockholm, fSmtlja endast till laadaortan nsdanataenda varor af utmlrktaat» heakalfenhet. FSr kronor 10 erhållas 11 bataljer, for kr. 20 erhillaa 23 buteljer ooh fik kr. 26 erhållas 30 buteljer Punsch eller Viner k 1 krona pr 7,-bntalj FSr kronor 50 erbållaa 60 '/,-boteljer eller 40 lita på glaa af Obampacne-Oognae, Arrac, Bom, Punsch silat Viner å 1 kr. pr butelj. FSr kronor 40 erhållas Ifvan 40 litar af samma varor, man tappadt i sa ankare, dock expedieras blott Jämna 40 och 80 liter o. s v. Eleganta patentlådor, (las och karl fritt Eeel behandling garanteras. Insänd alltid liqvid samtidigt med reqvisitionen. Vår priakurant sandas genast efter begban. Dyrbarare varor efter lika praberlkniag. (1089) Ayrshiretjur, 1 år gammal, till färgen rfid och hvit, fallen efter premierade föräldrar. Kö- pare vände sig till Ii. E. Larson, Täppan, Ludvika. (4511) PIANO, begagnadt, i godt ski W och med god ton, Bkljes billigt. Th Wahlberg, (4370) Hedemora. Kraftfoder: Krossade Linfrökakor, " Rapskakor, " Jordnötskakor titt lägsta pris bos Th. Wahlberg, och Th.Wahllieriis Filial. Hedenora. «37i) Borlänge. Bildthuggare- och Träsnldarejern mest vtlaorterada lager. — Illustrerad priakurant på begäran franco. P. Aug. Paulason, Helsingborg. (4874) 87 TT A. ST&70) Starka och snygga GungstoUtr och Pinnstolar af tojorla., flera olika sorter, samt faromöbler Byråar. Skänkar, Bord, Kommoder m. m. säljas ytterst billift hos (4434) J. A. Sjögren, Falun UJJJTill salueMU Amerikanska Baldvins-Äpplen, Vindrufvor, Citroner, Kastanjer, Portugisisk Steklök m. m. bos FR. LINDHOLM. Nya Concerver, Elbe Kaviar, Svensk Kaviar af flera sorter bos FB. LINDHOLM. IekXIIarsaltad Lax. Dellka- tesw.8111. Narak Sill pt fjer- dingar, SarBtrSamaaisif pi sml- kaggar, rSkta NleaSfam, Ka- blljo pl fjerdingar m m. bos FR. LINDHOLM. Vackra SpmAngor dts gtotsMMJtaj1 S FR. LINDHOLM. Vackra pla ock friia ÄRTER FR. LINDHOLM. Roquefor-, Schweizer-, Sbt- njNks- och Kummin-Ost, Norsk och Jemtlands (45H) Q-ot-iacxt B FR.LIHDHOLI. fl SKODON finare och gröfre, flera sorter, alla storlekar. TOFFLOR af skinn och tyg. Äkta Ryska Gummi- Galoscher i parti oeh minut. (4490) aenom offentlig anktion, som fSrrlttas t afl. Kopparslagaren Dabl*a aterbhne gård hir i staden Lördagen den 24 den- aa manad kl. 10 f. m., liter bemilda aterbbas fOrsllja diverse lösegendom, der- iblaod ett guldur, tegerringar oeh flrrin* gar m. m. af gnid, tilfVer, nlmligen mat- skedar, teskedar, 2 st. ragnetskedsr, als slefvar, atrOalef, en fBrllggarelef aamt ett spindeln med kedja; möbler såsom by- råer, speglar, bord, sklnk, stolar, soffor, slngar, ett piano; hela varulagret, bestå- ende af arbetad koppar, såsom kaffepannor, krnkor, kittlar, kastruller, formar, bunkar, mjölkhinkar, vatthiakar, kaffekokare, disk- baljor, en vattenlnnna; skodon: baraskor, fruntimmerskängor ooh atBfiar; ylletröjor; hastskor; liar; ett större lager llnne- Väf; e:e 500 kg. dref ooh ett parti lin samt fassingar m. m. Kl. 12 otbjndes gårdarna Uris 2 och 3 på qvarteret Ho 6; oeh förbehålla »g elljarena en timmes betlnketid fBr prSf- ning af möjligen blifvande anbnd å fastig- heterna. Betalningevilkoren tillklnnagifvas fOre auktionens början. Falu den S Nov. 1894. (4429) Auktionsförrattarne Försäljning af Lerkärl oeh Terracotta- Saker af Ntttsjö TegHverlts välkända tiBverknt.tg bos (2216) Å. J. Ericsson & Co. illa sorters målarefärger, feralaaor, penslar, papp och ta- peter m. m. säljas billigt i Mälaren Oarl Zlr. Björns Tapet-, Färg- och Oljehandel, Borlänge. Endast prima varor tillhandahållas. Yid större parti rabatt (2659) Vid Runas ångsåg försäljas: Hyllade Plankor och Bräder, alla dimensioner; samt alla sortors Vid atSrre beetlllningar kan virket levereras pi järnvägsvagn eller i prim fraktfritt vid Runna stränder. Postadress Korsnäs. Teloton XOso 187. (39) Alla sorter» Tågvirke och Repvaror hos E. B. NORSTEDT. Uti O. PBTTER8SONS BoaättninKsmagasin, FAIIJBT, atladigt lager af bittre oeh enklare aXOblor, Svenska och Engelska liraaisgar, Realr- och Tagel Madras ser, SiaaklHsr. hvlta ooh kularta 6ir- dntyger. Keraiaeher, Portierer, Rsll- jardiaer. Korgar, Kergsiikler, Bara vagnar, Poralin, Glas, Lampor, Brickor, Bridkorsar, Ksifvar, Gafflar, Niekel, i NysillVsr, Kammar, Beratar, Bsrdsmat- 1 ter, Borddukar, m. m. m. m., eller allt hvad till ett vll ordnadt bo hörer uti 0. PETTERSSONS m BoaättningBmagaBin. pmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma Teater-Premie Obligationer säljas kontaat och mot af betalning billigt Drag- ningar ärligen 1 Febr., 1 Haj, I Juni, 1 Nov , 1 Dec. Vinster kr. 40,000, 30,000, 25,000, 80,000, 1»,000 m. fl. ■aF* Redbara agenter af alla aaahilleklaa- ser antagas mot mycket htg provision. Pris- listor sHndas gratia. S. Julin Obligations- och Vexelaffår, Skeppsbron 8, Stockholm (3309) (8. T. A. 11735) Aug. Th. Gustafssons SKoafTAr. BikhaUigl lager af grofva och fina 3Ians-, Dam», Goaa-, Fllck- och Barn-Skodon. StorstöfLar. Åkta Ryaka tiamml-Galoscher Falugatnn lO. 15'fa F. E. Ahlbom, G-ofie: allt bvad till r-n välsortorad Vin- & Spirituösa- hörer. Framför annat rekommenderas: Cognac, o'jfvo!träff,.d. lråu fat och på buteljer; Panaeb, d:o d:o Portvin, do d:o Patenterade Warmluft-Spislar (belönade med guldmedalj oeh hederadiplom) utai Skogland 4 OlsonB tillverkning, draga endast hälften så mycket ved som vanliga, och priset mycket billigt hos J. A. Gölhes Jernvaruaffär. (30) Kakelugnar af utmaikt kvalitet från Nittsjö Tegel- verk till brukets priser bos (2626) Ä. J. Ericsson 4 C:o. Alla sorters Skodon till billigaste pris hos (2M4) Israel Göthe. J. W. Åkei^tröms Laderhandel. f OBS! OBS! OBS! f Flere hundra kronors extra ;; fBrtjentt utan ett öres risk, <; konna redbara, driftiga, bofasta per- \ \ söner, boende I mera befolkade platser, \ \ bereda sig genom att blifva kommissio- i • nårer for från undertecknad! foHeg ! ! ntglende bdeker. Bookeroa Iro mycket ;; intressanta samt ttfoljaa af Utmärkta < > premier aisom Symaskiner, Lod- oob ! I Fjederregulatorer Guldur oeh Silf- ;; venir fSr Herrar oob Damer. Herr- '' kostymer, Kostymtyger, Vinter- ooh l! Sommarkapptyger, Vinter- oeb Som- ;; marrockstyger, Speldosor, Album • > med oob utan musik. Porslinsser- !', viser, Kaffeserviser, Expressfoto- ;; genkök m. m., m. m. Sisom garanti < i for premiernas ordentliga erhållande ;', äro Tiotusen (10,000) kronor I Sve- ;; riges Riksbank deponerade. Reqvl- ' > rera prof iom gratis ezpedierss från Carl Larsons Bokforlaes-EipBaitioii, Regeringsgatan 17, Stockholm. ;; Riks-Telsfes 15 94. Allm. Telefss 117 97. ••••ooeeeoeeeeooeoeeeeeeo). (8. T. A. 1W08) Färsk Pressjäst af Stockholms Norra Jäst Aktie-Bolags välkända tillverkning försäljes i parti och minnt till Ugsta pris i (4369) Th. Wahlbergs Filial, Borlänge. Hallsbei ID försäljer Fläskben ä 10 kronor per 100 kg. samt Svinhufvud, Svinföt- ter, salt och rökt FISsk samt Präs- sylta, alla sorters Korf till dagens notering. (4376) Största lager eäval finare som gröfre; äkta ryska Gummigaloscher, Rysk Amer. Compaoiets; Skodon med näfverbottnar, (s. k. Svenskor) i parti och minnt till billigaste priser. B. Heroins Laderhandel. Astundas köpa. Råg och Hafre oppköpes i stOrre oeh mindre poster al (4358) ft Pettersson Råa Hudar och Skinn, •imt skinn a'Ref. Hård och Utter, opp köpas hos B. B. BergstrOm, (4336) Smedjebacken. I CARL NORDINS Bttntt MantalMkrifnings- g blanketter, 8 eåvsl ftr staden som för landet, K till billigt pris och på godt pap- S per. Till landot expedieras prof Q och prisuppgift pl begäran. Ra- K batt vid parti. Q Pröfva först mina blanketter, B innan Ni anskafftr andra! Q Attdeles nyinkommet lager af P Bords- o. Hänglampor 8 från de billigaste priser. Q Äkta Ryska Mana- g Gummigaloscher. O Köp inga Musikinstrument g förr än Ni tagit kännedom om Q mitt nya, rikhaltiga lager dlraf, D bvaribland s&rskildt såsom de R prisbilligaste oeb bastå rokom- Q mundoras: Q Svett- Violiner, Q rieloriaSuitarrer, H MWion-Aeeordeon, U Universal-Slmispei. Q Alla lösa delar till förestående inströ- K menl till mycket billiga priser, t. ex : Q Mekaniska GultarrskrafVar frin l,is 9 Mekaniska Viollaikrufvsr fria 1,1». H Prima (juitarratilsträaisr, sats 0,i(. n Prima Violisstilitrisiar, fats 0,is. O 6sitsrratrls|sr afaeae, aetafr. 1,7» H Vieliastranjar ar åsna, sats fr. 1,—. q Vieliastråksr från 0,so pr et. Q OBS t Då hel tätt köpet af ttål- g strängarna erhållet 3 qiintar O Vid förutbetalning lemnat varan frakt- fritt vid uppgifven jernvägtttation CARL NORDINS Blllamlcl. Damkappor — bådo finare och enklare — emottagas beställningar, som utföras val och bil- ligt på kortaste tid. Rikstelefon! C. WESTLING. Å Manskläder och CaloHMkläder, finare och gröfre, emottagas beställnin- gar, bvilka uttpjas med noggrannhet. RiksteUfon! C. Westllng. (4516) fÄtorils. bar noder 1894 sålt 180,000 kg. foderbenmjöl. Befeoknandel (4471) (G. tt»3S> Vana stenarbetare få åtaga sig grundläggningen för toll- hnsbyggcaderaa i Falon, om anmklan göies till i. Wernfafdt, Oodtemplar- kaféat i Falon, Måndagen den 19 No- vember kl. 12. (4400) Gamla Mynt, förnämligast plåt sm jr a t af koppar märkta med dalpilarne, k Upplagrar och raadtayat, slagna af Fala-koppar ▼id Säter eller Avesta (1624—1831), Kopparbergs Bergslags och .brakande Bergsmins i Falntrakten paletter al koppar, nSfver eller lador Mmt sala- aeapeaningar rOrande Bergslaget eller dess delegare oeb tjensteman kö- pas af laaaalor Carl Sahlin eller Kas- sor Emil Brandberg, Bergalagskontoret, Falun. (3734) Friestedts Foderbenmjöl (Zraftmjöl). Btsta fabrikat, rent, oblan- dadt; PriabeMat med guldmedalj; Int/f frän förbrukare, veterinä- rer m. fl. och fSrordadt af Kgl. Landtbroka -Akademien i deas tidskrift. Säljet hot hrr apotekare oeh handlande. W. Frie» Fänrik, IÄZ* (3079) na|i etikett e:h korkttimpei I ^PORTER NEDERLAG och FÖRSÄLJNING till BRUKSPRIS hos KARLSSONS FÄRG, OLJE- & TAPKTHAHDEL, Falun, mm Pumpar, Hackelsemaskiner, Höpressai* ständi«t på Isgnr. Erkändt coda kon- struktioner samt ytterst billies priser vid Hedemora Blek. Verkstad. Prima galv rör och rördelar till myckot billiga prisor. (136) Viner & Spirituösa. Iiftf berar «t €:o, 33 Horssgatan 33, Stockholm, fursKlja endast till landsorten nedanstående varor af utmSrktasta beskaffenhet. För kronor 10 erhålla» 11 bataljer, tilr kro- nor 20 erhtllaa 23 bataljer och fur kronor 23 erb&llas 30 buteljer Pansch eller viner k 1 kr. pr he.butelj FSr kronor 50 erhållas OO helbuteljer, eller 40 liter, på glas af Champagne-Vognac, Arrac, Rom, Punsch eller Viner å 1 kr pr butelj. FSr kronor 40 erhållas tfven 40 liter af samma varor, men tappadt i en ankare. t-leganta patentlådor, glas och kSrl fritt. Reel behandling garanteras. Insänd alltid likvid samtidigt med rekvisitionen Vår priskurant sXndes genast efter beglran. Dyrbarare varor efter lika prisberfikning. (4206; (8. T. A. 12142) Lediga plattar. Snickareffesäll, vso vid fioare arbeten, kao erhålla varaktig kod o» (4n________Per Karlsson. Lekunå. ftffkomakerlarbetare, nykter och ordentlig, erhåller varaktig kooditoo hos Skomakaren E. 8VEDLVXD, (4477) ______ Bofort.___________ En 16 å 17 års yngling kan få platå aom springpojke på St. Kopparbergs Bergslags Aktiebolaga kontor i Falun. Vidare meddelar undertecknad, som trlfias på kontoret mellan kl. 9—3. (4520; EMIL BRANDBERG. Piga utan lön. FSr en 16-års frisk och stark flicka askas plats, halat i lendthnsbåU. Närmare genom Sysslo- man J. H. Lindgren, Falna. (4437) Diverse. Falu stads och Kopparbergs soc kens Hushållnings Distrikt tillhanda haller Slaktmasker afgiftsfritt genom (4i70) Kamrer Wahlqvist. Lliiop °ch en som vid närmaste postanstaUpre nVatl nnmererar antingen å lllustr. veckotidn. Svalan eller Veckana Nyheter ISr qnrt. från den 1 okt. till åreta slut med 60 öre får vara med i teaterobligatiooslotteriets dragning den 1 Dec 1S94, då vinster å 40,000, 5,0u0 och 1.000 etc. eller tillsammans 69,000 kr. utlottas. Utfal- lande vinster å 200 obligationer fördelas lika. OBS.I Dragning 1 December. Red. af tldn. Svalan o. Veckaas Nyheter, Stsckholm. (4S47) (G. 2Ö216) FSr rikars att beakta. Illasvrsradt album. 44 fina afnildn. af cigarrer o. cigarrettar siades gratis o. franco. — T. K. Hallin cigerrimpori, Hamngatan 10, Stockholm. (8. N. A. «*0F8) _______ (IH>) Moderniseringar oeh Reparationer af alla sortera Felb- och Filthattar val oeh ekvadaant till moderata prisar. C. Adolf HodloBds Haltfsbrlk. Falun, Slaggataa ». (4481) emottagaa till laer-ecaxilxaa; hos uaderuek- nad aamt bos mina kommiasionlrer: butflka: Herr Oset moria. Oiåiigeaberg Gast. Morins Filial. Grangirds Herr L. E. Larsson, TIppan, hvarast hos dem Ismnadt arbete får återlösas ef- E. B. BEBOSTEÖM, Bmedjehackea, f. d. C. Mandat Garfveri (43OT) Teater-Obligationer appkSpai oeb försäljas; utlottade obligationer inlösas af Gaataf Pettcrssoa. Falun. (4S97) »J^ ».ssja. afmeS! fia ett par" *°rt8,a<le ll(i ningsnummer, broschyrer __ ■ m., allt fritka taker, då ———~—^— porto — 2 k 3 tioörea trimar- en — insändes till Frisprlkarens Exp. 0RSA (G 23166) (4550) V\t;JLI\<»AH. Bom unska ingå vid Kongl. Svea eller Göta IAfgarde. kunna nu antagas på särdeles för delaktiga vilkor om anmklan gSree till G. K. LUNDGREN, (3685) adr. Storvik. ra. fl. Vinster utfalla den lstaDecem- ber i år å 1893 Ars Teater-Premie- Obligationslans stora VinstdraspiiBsj. Ooligationor säljas pr kontant till bOrs- prWet eller mot albotaloing, t. ez.: i QDlizationer. 1 af 1889, 1 af 1893 not 1.1501 niliäd, 1 > » 1893 » » L50 » Vid större poeter billigare 1 Be jer prisuppgift! GIF AKT! Vid köp af Obligationer! Kir alt icke blifva vilseledd af ofta oriktiga uppgifter genom för Kflparen obekanta peraeser. bvilka påstå sig vara Oligstiosskoatereto ombed utan att kunna styrka det, så anmodas allmän heten att vanda sig till våra välkänds Agenter eller direkt till Obligationskontoret, der på he garan alla irUavtlaca, upplysningar tillhan- dahållas, eller ock sändas till oaa la/vetr gratis och franko. Ur Oblig itionakontoreis speciela Viastlista framgår att vid de sednare dragningar ntrtan alla atirsta Vinster utfallit på Teaterobligationer, för- sålda mest på afbetalning genom Obligations kontoret, och sandas DragniugelUtor mmt epe- ciela Vioetliltan på begKran mot returporto. Af alla samhällsklasser antagas energiska oeb redbara personer aom Agenter mot hög provision, om anmälan jemte referenser insändas direkt till Obiigationskontoret, Stockholm. 18h9 års Obligationer kcp&s eller tagas i ut- byte mot 1893 års. (8. T. A. 1273») (4543)