Titel: Dalpilen
Datum: 1894-11-02
<-- Sida 4 -->
-
+    
<-- Sida 4 -->
ANNONSER. Georges van Speybrouck i An- Ten utger en tidskrift Revue da 1 Eipoaiton Uni- versella, Km dm 30 sept. innehall «n sympatisk artikel om Maltoa-Cannabia, hvernr täljande af- trjckes. (.öfversSttningens riktighet Sr ex officio atteaterad af Notarina Publicua i Stockholm]: Ti hafva redan underhållit värn llsare med den intressanta svenska afdelningen och hafva med fall afsigt underlåtit att di saga ett ord om Maltos Cannabis, emedan vi ville tala mera ut- förligt dbom samt inga i nigra detaljer. Maltos Cannabis b verkligen dep svenska ut- ställningens dragningskraft, det fCremil, som etir iifver alla andra, si val pi grund af dess behBf- lighat som dess oomtviatade nytta. Den Sr af förvisande vlrde fOr personer, som lida af bron- chitis, svag mage samt fflr konTalescenter m fl. Maltos Cannabis tillverkas af Tekniska Fabriken Rsda Korset i Stockholm, hvars egare Sr herr Erik Tafiin. Den b en lyckad sammansättning af maltsocker och hampfrBeztrakt.------------ — Pi sista liden har man till och med varit nSdsakad bygga en ejSlfatlndig fabrik i Amerika (i Chicago}.------------ — Under världsutställningen har Maltoe-Can- nabis pi förtok ordinerats i flera hospital och barnhus i Antwsrpen samt dess omgimingar, och »fverallt hafva likarne konstaterat dese Sfver- raskande verkningar. Den har gifvite icke en- dast it lungsiktiga, utan it personer, som lida af bronchitis, ekroffler, magsjukdomar, blodbrist, nervsjukdom och intygen hafva alltid varit gvn- samma för detsamma. Dan b ocksi det närings Smne, som bBst limpar sig för konvalescenter. Om vi kunna uttala ett omdöme om Maltos- Cannabis' framtid i Belgien enligt de intyg fack- man haft godheten gifra oss, kunna vi Sfven i detta land förespå densamma den sikraste fram- gång. Ti hafva redan kommit dbhln att flera af vira förnämste medicinska auktoriteter an- vinda det i sin praktik och hafva erhållit de lyckligaste resultat Maltos-Cannabis tiljas i Belgien i alla bittra apotek. ■sF* Ritt Sfveraatt från en artikel i n:r 29 för den 80 september 1894 af i Antwerpen ut- gifha veckotidningen Itevae de 1'lxpoeition Uni- versella d Anver» 1894, betygar Stockholm den 10 oktober 1894. + Ez officie Perd. Bvsnmn, Notarina Poblicus Tekniska Fabriken Boda Kor- sets fabrikats» alljas i Falw bM C. E. Bwi, Fr. Uoa1- hol», Fall Nva Baktr-Aktlebola|i •*■■- Måndagen den t nastkeniaiaad* HoTtmket M. ia f. m. lata torb- boedelegerno efter Knuts Erik Mattson i Solfvarbo genom Öppen och frivillig auktion försälja: ain jordbruksfastighet ntgO- rande i skatt 14 tsonl. 5,091 kappland, a-byggnaderna, arets gröda, kreatnr bestående af: 2 st. bistår, 7 st. kor, 12 at. fir lamt si mycket af lösegendomen, som kan medhinnas. Säkre och klndo inropare erhålla 3 toä nåders betalningsiostånd fur l8.-rgeodom'n och för fastigheten tillkannagifvas betal- niDgsvilkoien vid auktionen. Gnstafs den 23 Oktober 1894. (4284) Auktionsforrättaren persbaedsl. C Jehanaeon, Knut Lind bala, H. Saaäbera a. i. Samtudagar n. v.: SSndag den 4 nov. Signhild; åt. Eugen i T. Ubbe, O Engelbrekt, Th OmiUg; F. Hlrje; L. Andri (4367) Tolta-strOmteOaren. Tid ftotioo dcandra tyska naturforskare oob läkare aaotei har profeasor Morits Sohif Ms Geneve hållit ett foredrag Ofver »metallo- terapi», bvilkei ådrog sig dat stOrata app- aeende bland dt närvarande veUtukaps minnen. Hart 8. redogjorda for åtskilliga af boBoa apatUda oeh mad fraagiag krOn ta fOnek ttt beta nervUdaads, lamhet, hy steri och andra liknande sjnkdomar aedrltt metallers piliggasde I de sjuka partierna I uenoiskokroppen. Talaren framkastad» dan hypotesen, att läkningen berodde ■i inom metallen med oandligt stor hastighat förrUgående moIekolarSrelaer. Tolta-str6m!edar»o, sam i aina verknin- gar ir miagdnbbelt kraftigare oeh står tan an bida Valu- oeh Samarltkarsel, säljas i Falaa bas Axel Lltetroa, i AvsaU hea Bok- k /erabandela, i BorUnge aU Bokhandeln, i Hefesaot» uti Bokaaadeln (86) KUNGÖRELSE. Lördagen .'en 10 instaodaude november kl. 10 f. m. försäljes genom öppen oob offentlig auktion, som förra tas vid för- ridet i Rommched, följande Kung!. Dal- regementets stam oob beviring tillhöriga kasserade persedlar, nemlig d: Stamman: 80 at. linnerooksr, 75 per linnebyxor, I st. lifrem, 11 st. hylsor till bajonett- baljor, 3 et. spadsr, 8 at. kokkitilar, 12 st. trädost ooh 4 st. vattensåar. Bev&ringen: 410 at. lagermOasor, 58 st. vapenrockar, II par klldesbyxor, 218 par kalsonger, 271 st. ligerrockar, 140 par linnebyxor, S at. kookrooisr, 2 st. lifiemmar, 10 st. patronvaskor, 87 et. byhor till bajonett- baljor, 9 st. torniitremmar, 54 it. dricks- flaskor af koppar, 4 st. kokkittlar och 1 spade; samt dirjemta 1 at. regemente instrumeotskista, 26, at. medicinallldor, 6 st bord rob 9 st. riktatillningar. Ofvannamnda persedlar kunna få beses noder Itta dagars tid före auktionen vid anmälan till uoderteoknad. Betalningen erlägges vid klubbslaget el Itr innan varan ftr afbemtaa. Bommehed den 22 Oktober 1894. jtX.. Xjiwd, (4250) Förvaltare. Ett begagnadt Planino i »alri^t, snyggt och felfritt och med j Bro före .Be- vis god lon samt en taffel ganska v'll bibehållen och enygg, säljas billigt genom undertecknad Nytt, svart Pianino af Lufberg & C s af fram- stående musici vill vitsordade tillverkning samt orglar fur skolor och enakildt brnk af Skandioa- viaka orgel fabrikens berömda fabrikat finnas till påseende och prof hos samt erhållas till fabriker- nas pris och under fl* Are garanti genom (4331) E. HEDBLOM, Falun. lfräftfoder7 Krossade Linfrökakor, Rapskakor, Jordnötskakor till lägsta pris hos lLYaUbeq. och Mallliew Filial, Hedemora. (4371) Borlänge. aTmamamamamaafcamaTmamaTmamamaama* Blldthuggare- och Träsnidarejern mest välsorterade lager. — Illustrerad priiknrant p& begäran franco. r. Auy. Paulsson, Helsingborg:. Till salu. En mindre gård i Gefle stad, vll belägen, innehållande 3 mm och 3 kSk m. m. slljes fdr det billiga priset af 4,200 kronor genom Joh Qutt. Johan** i Gefle C4379) A ■ k 11 o ■ e r. Lördagen dan 8 November kl. 10 f. sa. kom- mer genom offentlig auktion i Auktionskammaren att flhslrjas: att JPtano, X.-ne Kammar- orglar, Byråar, Stagar, Beraelag, TrlsoSW, Bord, Stolar, 8kip, Ssjilsofle, Lampor, Baktrig, Hyfvalblnk, i»:ae SvarfstoUr, Supatan aaad vef, tHrerae Handelsvaror; Kistkirra, Lang- radan, Vedakriada, Brldakrindor, Lingalldar, Vinterskaklar, ikarharf, Kllke, bittre lksele, Fala Asktieaikaanarr, <4««6> •SeHom offentlig auktion, som blllaa boa Hajs Jan Srik Krason i Mora, Gustafs sooken, Lördagen den 10.de nästkommande November kloekan tolf pi dagen, kommer for deaa kookaramassae rik- ning till den hOgatbjudande att fSrsiljas kookaraboeta fastighet om •Ju tunnland reducerad akattejord med tillhörande skog, innehållande Jorden i aieal tjugu tunn land, Jemte i gården varande åbygguader, låvål mana- som ladngird, fullt tillräckliga for egendomens behof. Fastigheten, som fir tilltridu dan 14:da nästkommande Mars, kommer att ntbjndia dels i sin bal bet oab dela i skiftesvis ooh ibyggoaderna for sig. Betalningsvil koren bet timmas foro utropet. Gustafs den 28 Oktober 1894. (4282) A. HANSSON I Solberga. Lfirdagen den 17 November 1894 kl. 2 a. Bl hålles i St. Skedvi socken staga" Öppen och frivillig auktion I ett iralijrfge a st. Skedvi kyrkaa skog, med 245 st. timmer af tall, deraf 19 st 9 tam, 29 st. 10 tam, 43 st. 11 tam, 43 st. 12 tum, 26 st 13 tum, 37 st. 14 tam, 19 st. 15 tam, 10 st 16 tum, 8 st. 17 tum, 8 st 18 tum, 3 st. 19 tam, slit rid brösthöjd efter gam- mal Terktum, som kol ved uppskattad till omkring 20 stigar kol. Betalnings- och öfriga vilkor med rlelss vid auktionens början. Anvisning fl skogstrakten lämnas at skogvaktaren Johan Samuelsson i Ny berget, bålet dagen före auktionen. öfriga upplysningar meddelas i Kyrko rådets vägnar af Eric Johansson i Fors nfis och W. Carlsson i Skuggbo, under adress: Qvista. (4373) Kungörelse. Måndagen don 5 nlsta November kl. 10 f. m. kommer genom Bppen ocb frivillig auktion, som förrättas i Sterbhuset ofter aflidoe Hetnmanaegaren S. A. Hofve pi Heden,Kopparbergs socken, atttill denbOgst bjudande ffirsiljss: Qnld, Silfver, Möbler, Kör- ocb Åkerredskap, 1 Hast, 1 Ko, Mansgiogkllder, 100 kasar Splntved; ooh erhålla vederhiftige inropare anstånd mad liqvid till den 1 Februari 1895. Heden den 24 Oktober 1894. (4283) Anktionsförrättaren. **** •«■»•»■ af bergsfrllae, med ibysgnader, om 80 spaanL vllhlfdad åkerjord ocb öfver 100 tonni skog. Goda betaahagar, tillräckliga för behof. Skog finans Ifven fur afsalu. ligger i ett skifta invid gården, som Ir bellgea vid allmin landsväg, | mil från Fa- lun och i mil Ma Karlifors mejeri. Passande för handel, aom Ifven idkate der i fem år. Visare meddelar Anders Johanaton, (4258) adr. Danboln, Korsnäs i Yi till ■—tV" il mtl i OraUsta, Kila sockan, * mil från Sala stad, vid stor landsväg mellan Hala och SItra brunn, invid mejeri, handelsbod och rikstelefon, med kyrka ocb skola i nlrheten Areal 130 tid inröanings- ooh 800 tid airösningsjord, deraf omkr 100 tid bördig åkerjord igöd otfd samt stora odungsllgenheter. Skog fullt tillräcklig till huabehof. Vidare upplysningar lemnas af (4328) And. Fex-aa, (O. 82630) Grållata, Bala. Bageri tiii sain finnes i södra Dalarna, bestående af nyinredd byggnad iaaahillaade bageri och 2 ne boningarnm. Till lågenheten bör därjämte tvittatuga, vedbod, Bomlighus, brunn m m. samt cirka 5 i 6 kapp- land jord med evlrdarlig beaittaingarltt. Ligen kåtan Ir bellgsn vid starkt trafikerad landsväg, nlra nak och graffålt. Daglig poatfkhudelse. Prisat 85t kr , hvaraf 800 kr knasa mot a karhat ti huaati. Närmare underrltulaer di porto följer llmnaa af agaren, skrlddaremlstaren .A.. "-"TT, C438I) Krommatabo, Fsrs station 8:ne Aktier i Falu Nya Bsktryckeri-Aktiebolag serien A. med kupong frän och med 1894 finnas till talu Anvisning i denna tidnings kontor. (4348) PIANO, begagnadt, i godt ski k och med god ton, slljes billigt. Th Wahlberg, (4370) Hedemora. Svenskt & Amerikanskt Sulläder och BindsulUder, Pumpläder, Haskinreml&der & färdiga Lä- der- & Bomulls-Maskinremmar, släta & schagrinerade avarta Hudar och Skinn, Saffian, Handsk- de Lackerade Skinn, nfttlade arbeten, grofre och finare Skodon, äkta ryska Qnmmi galoscher, Badelmakeriarbeten, Häst täcken, Lim, Tagel, Krollspint aamt i öfrigt allt hrad till en väl sorterad Läderhandel hörer till billigaste pris hos B. K. BERGSTRÖM, (4335)_________Smedjelacken. Färsk Pressjäst af Stockholms Norra Jast-Aktic-Bolags vah&cda tillvorknihg fOrsäljes i parti och minut till lägsta pris i (4369) Th. Wahlbergs Filial, Borlänge. Kakelugnar af utmärkt kvalitet frän Nittsjö Tegel- verk till brukets priser hos (2626) A. J. Ericsson & C:o. Patenterade Warmluft-Spislar (kelinads meå fuldmadalj och hsdtrsdiplom) utåt bkoglund 4 Olsons tiUvorsnmg draga endast hälften så mvckot ved som vanliga, och prisot mycket billigt hos J. A. Göthes Jernvaruaffär. (30)jj ^äBBKä»% I Nya Ullgarns- & Väfnadshandeln — Ir'«.lvi.ggita.n, Fabian. — ] Norrköpings Täfnader samt alla sorters Ullgarner till billiga priser. iJH och Stickylle för spisning och väfning emottages. TUPPEN. (4I93> 1 Rondahl & Johansson. fAsaita. Winborgs Kaffetillsats med Intubi häfdar fortfarande sitt rykte som den •förnämsta af alla kaffe- tillsättningar. Efterfrågas i alla speceriaffärer. (4242) ÄRADE HUSMÖDRAR! Uti undertecknads Konditori finnes dagligen färska Bakelser, Tébröd, Konfektyrer af försäljer Fläskben ä 10 kronor per 100 kg. samt Svinhufvud, Svinföt ter, salt och rökt Fläsk samt Präs sylta, alla sorters Korf till dagens notering. '4376) Försäljning af Lerkärl oeh Terracotta- gaker af Nittsjö Tegelverks välkända tillverkning bos 2216) A. J. Ericsson & Co. Alla sorters målarefärger, fernlMor, penslar, papp och ta- peter m. m. säljas billigt i Mälaren Oarl EJr. BJOrna Tapet-, Fary- och Oljehandel, Borlänge. Endast prima varor tillhandahållas. Vid större parti rabatt (2659) Svartvik* l.ma Risstärkelse parti till Fabrikens priser från lager hos A. J. Ericsson & C:o. OS1S) Uti O. PETTEB880HS Bosättningrimagasin, alladigt lager af bittre oeh enklare 3MCOfc>l«r, Svssska oeh Engelska Jiraabfar, Reslr- oeh Taiel-Madrat- ser, SiatklUsr, hvtta oeh kalSrta 8ar- iiatyaer, Keraisoker, Portierer, Rill- gardiser, Kergar, Korfailblar, iara vassar, Perslia, Bias, Laaiaar, Brlekor, ■rMksmar, KiifVar, fiafflar, Hickrt, NysilrVsr, Kaaaar, Borttar, Bsrlissit- tar, Barddakar, si. si. sj. ■., eller alb hvad till att vll ordaadt bo hSrer uti O. PETTEB8SOH8 m BosattninKHmaeariin. Alla sorters Skodon till billigaste pris hos 44i Israel Göthe. Viner & Spirituösa. Lftfberg «t €:©, 33 Hornsgatan 33, Stockholm, fISrallja endast till landsorten nedanstående varor af utmarktaate beskaffenhet. FSr kronor 10 erballaa 11 bnteljer, I8r kro- nor 90 erhållas 23 bnteljer och f8r kronor Sä erhållas 30 buteljer Punsch eller viner k 1 kr. pr ht.butelj FSr kronor BO erhållas OO helbuteljer, eller 40 liter, på (las af Champagne-Cojnac, Arrac, Bom, Punsch eller Viner a 1 kr. pr butelj. FSr kronor 40 erhållas Kfven 40 liter af samma varor, men tappadt i en ankare. eleganta patentlador, glas och klrl fritt. Reel behandling garanteras. Insänd alltid likvid samtidigt med rekvisitionen. Var priskurant sSndea genast efter bagaran. Dyrbarare var efter lika prisberaining. (4206> (8. T. k. 12142) Kakelugnar af Upsala. Stort lager af ordinära, bättre ocb sämre utskott majolik", rcalade i guld till billiga priser bos (1578) A. JSkman i Borlänge. Beatailaius; af allt aom tillhör koadltoriyrket emottages och utföras med största noaoranhet. BsW~ Alla beställningar som öjverstiga fem kronor erhållas frakt/ritt. •|| Föx»srt.5i, klassens Café. Utf" Post- och Telegrafadress Sstockholms-Bairerlet, H KI>K^fOKA. _ - Mllasstalofoii KTio 14. MsT* QIÖob ej adressen! (4100) Falu Mekaniska Verkstad k tillverkar Ångmaskiner och Lokomobiler för mejerier och landtbruk, fllÄBxreirls.sB- och 1%/Lclarlxxxetm^L.lxxGX', Häst vandringar och Stifttröskverk, Haokelsemasl^lner och Plogar, Kvarnverk och Kvarnfläktar, xr«tt©ri.,crÄrria.«ar e, bästa konstruktion, CSa-jutxxA Rör till dito, Renisklfvor, Iilnsklfvor. Kuggväxlar, Axlar* TiUger och Kopplingar, Patenterade XTeirxn.l.-uLltm&lml.a,ir, Alla serter» H31a,xxAe>Jmaaxå.tmxoCLm. mw Munksjö Papptri Bruks tlllvarkalagar af PAPF och PAPPER saljas billigt hos C. B. Briessoas Jerahaadel, A. Jahasasaas " C. Is. Jtassaas " (1247) J. A. GSthes JeravaraaÉTlr. Vin- och Spirituosahandeln i CJagnbro, adr. Du/näs, försäljer Abaolut renadt BrAnvln samt gaxn- malt siadoabr&nvlii till dagens lägsta pris. Pounob och Ooarraao, flera sorter, samt att Til sorte- r adt lager af Viner. IT den si mycket omtyckta Cognacen med. "eJilMliaa >i1aa.eat^ expedieras: 11/,-bontoliar f8r 10 kr. W/,- > a 30 > «0/,- > . 50 > e ■ v. 11 literbanterjec ftr 15 kr. 22 > > 80 > a. a. v. — lav «»«ja. laWaaa rarlt*. Endast avot fcrat iasiad liavid Tarena aaaadieru aaaasaa dat reqrisitioa intar. (92) Pehr Fricks Fabrikers Aktiebolag i Malmö ^Z^ZZf^D- Uietsria-Kaffe .éf*» ^nya^bms^ TJPigner-KaiYe. Det m^npÄriffa och välfönjenta renommé »om vår» fabri- knter åtniuta lordc v.ira l.-rbrukare deraf en gantnti ftir erhållande af s»tt värderikt fnbi-iJtat. Vi upprmna dcribre IcOpare att noga eftersa det h*ftHepake( Sr försedd med vidmtåendt icrti/mtrerarfa mark a Fabnkaicn -l bandiande i riket t ParHorti.tr upptagas af «TO^Di (2657) ____________ (G, T. A. 1898feX19> Vin- & Spirituosahandeln, Rättvik, försäljer AtoSBOlut rönt BrAnvln samt O-aavnarkiAlt »adoaitoranvln till dagens lägsta pris. PounSrOll och Cofnao flera sorter, samt ett val sortoradt lager af Viner- Al den så mycket sftorfraeado Cognacon med Ornntärket txftimu 11 bouteljer för 10 kr. 22 60 > > 50 • srZa* eeå låda fritt. Mxfedieras endast mot fSrtiotUliqrii fUSSi VIN-&SPIRITUOSA- ^■J »ftEFLK» Rikatalafon 377. (887). ] Viner & Spirituösa. Gustaf Wahlström & €:o, Hornsgatan 74, Stockholm, försälja endast till landaorten nedanstående varor af utmarktaate beskaffenhet. Wr kronor 10 erhållas 11 buteljer, för kr. 20 erhållas 23 buteljer och för kr. 25 erhållas 30 buteljer Punsch eller Viner k 1 krona pr '/,-butelj. F3r kronor 50 erhållna 60 '/,-buteljer eller 40 liter på gles af Champagne-Cognac, Arrac, Bom, Punsch eller Viner å 1 kr. pr butelj. I nr kronor 10 erhållea älven 40 liter af samma varor, men tappadt i en ankare, dock expedieras blott jemna 40 och £0 liter o. b. v. Eleganta patentlådor, glas och kärl fritt- Eeel behandling garanteras. Insänd alltid liqvid samtidigt med reqviaitionen. Vår priskuiant Päude3 genast efter bogSran. Dyrbarare varor efter lika prisbcrSkning. (1089) Stifttröskverk och Vandringar, flora olilxa »ortor, samt Hackelsemaskiner och Pumpar af erkänd god konstruktion och qealité tillverkas och försäljas vid Mcira Gjuten & Mel Vertstai <U6) Vid Runns ångsåg försäljas: Hyflade Plankor och Bräder, «lla dimonsiunor; samt alla sorters Listverk, Vrak&Dtskottsvirke. Vid Btörre bestkllningar kan virket levereras på jernvSgavagn eller i pråm fraktfritt vid Kunna strEnder. Postadren- Korsnäs. Telefon Nio 1«7. (39) Syrlig Strömming, Surströmming t små kaggar bos E. 6. Lundbolm, f4280) Holmgatan. SNUS *& TOBAK. Ständigt laecr af Snndins ocb Ljung löfs samt Tidemans välkända fabri- kater bos (434Ö) TH. TBNOMAN. Porslin a' Gustafsbergs välkända fabrikat i parti hos TH. TENOHAN. Profver förevisas. (4311) istrobs.! Hänglampor, Bordslampor och Vägglampor, välsorteradt lager inkommet till möjligast billiga pris i (4349) »Bosättnings magasinet. Priestedts Merbenmjöl (Kraftmjöl). v/ \a Båata fabrikat, rent, oblan- ^' » ' dadt; Prisbelöat med guldmedalj; Intyg från förbrukar», veterinä- rer m. fl och fSrordadt af Kgl. Landtbruks-Akademien i dess tidskrift. Sälja hot hrr apotekare och handlande. i f. Frie» Faliri., "ESS? (3079) gamm ^PORTER NEDERUG och FÖRSÄUNING till BRUKSPRIS ii hos KARLSSONS FÄRG-, OLJE- & TArMAffllL, Mil. ms> Största lager sirll finare aom grOfre; äkta ryska Gummigaloscher, Rysk Aroer. Companiets; Skodon med näfverbottnar, (s. k. Srenskor) i parti ocb minut till billigaste priser. B. Herdins Läderhandel. cseffl)______________________ I Fatron B. hm gård, Smedjebacken, (t d. Alstnn lajenhrt) bar undertecknad Öppnat en filial al iaderaflaion i Ludvika ocb försäljas till billiga priser läder- och aklnnvaror, finare och gröfre skodon ra. m. ECuclaKX» ooln »ls:1nn uppköpas eller mottaga* till beredning Beställningar å skodon utföras. Goda raror oeh reelt bemöt&nd ntlofvas. (4175) J. G. ANDERSSON ' Alla »ortera Tågvirke och Repvaror hos E. 6. NORSTEDT. (352T) Feliattar, nyaste mode, i alla qvalltéer. Ftlbkattar af min tillverkning putsat gråtit. G. Adolf Hellon., Falun Astundas köpa. Råa Hudar och Skinn, såsom skinn af Raf. Marr! och Utt«r, upp- köpas hos B. R. Bergström, (4336) Smedjebacken. Itåg: och Hafre uppkOpos i större ocb mindre postor af (4358) G. Pettersson Väl rengjord, färsk SIKROl» uppköpes af FR. LINDHOLM (420ö) Falun. Gamla mynt, iu,-n irohga t plåtmynt af koppar märkta med dslpilarno, klippingnr och rnndmynt, slsgra af Falu koppar vid Säter oller Avesta (1624 — 1831) Kopparbergs Borgslags och brukando Bärgsmäps i Fslutrstrton poletter al iropptr, näfvor eller läder samt min- nesiicnningnr rörande Borgslagnt ellor dess delegaro och tjonatemän tö- pas af Ingenior Carl Sahlin eller Kas- sör Emil Brandberg, Bergslsgskontoret Falun. 13734) r^tnmt** I CARL MOBDINS Bitait Nytt stort lager af Börda- och lläniflampor från rle bil- ligaste priser. Ldsa lampdelur af alla slag. Fönnterrem8or, gummerade och ogummerade, hvita och kulörta Tatningnlister, hvita och ku- lörta Galoscher, säväl bomulls- som yllefodiadu. Prima Paraplyer, n inkom { mot lager. Köp inga Musikinstrument ! iörr Hn XI tagit kannedora om \ mitt nys, rikhaltiga luger däial, | hvariblard sätskildt påsom do prisbilligaste och bSsta rekom- ; mondoras: ] Svea-Violiner, j Vicforia-Guitarrer, Million- Accordeou, UniiersalSIunspel. Alla lita delar Ull förestående iastru- i meot till mycket billiga priser, t. ez : ' Mekaniska fiuitarrskrufvar f.än l,ss Mekaniska Viollnskrufvar från 1,2a i Prima Gsitarrstllsträsgar, sals 0,;s: [ Prima Violiastilttriagar, rata O.it Guitarratraagar af seaa, sata fr. 1,7». Vialisstringar af tena, sats fr. I,—. Violiattrakar från 0,so pr st 0B8I Di hel tätt köpa af stål- strängarna erhållet 2 qvintar. Vid förutbetalning lemnat varan frakt- fritt vid uppgifven jcrnvägtttation CARL NORDINS BottanHel. Lediga platser. Valsmastare, väl orfaion i ralaning af s'SI, sivll hlrdare som mjukt, erhåller god an- ställning vid större stålverk. Svar till »Valsmastare 22417» torde insändas till ä. GuicsBlii Annonsbyrå, Stockholm. «i»8) .G. M417) En Skrädderiarbetare erhåller genast varaktig kondition bos (4372; K. Brosén, Svärdsjö. JBn kulla erhåller rjenst som ladogårdspiga om an- milan gOros till Bennblck, Näs station. (S992) (O. 21638) Tvenne friska, starka och arbetevana Dalkullor kunna fi lönande och varaktig plats son buteljskttljerskor å Bryggeriet Nordstjärnan i Sköfde, om snar anmålan gSres. <4a«)(a.T.A.i»a«.) Platssökande. En nitton års yngling, som genomgått en kars i bokhålleri oeh med 3 in vana i diversohandel, Önskar na sidan plats. De, som reflektera bara, torde vinda sig till denna tidnings kontor. _________________(Ugfr Förloradt Ett oförsegladt teef (innehållande handlingar) adreaseradt till Kronolänsman H. Svedberg i Korsnäs, ir pi obekant sätt förkom- met oeh torde af npphittaren mot redergallniBg inlemnas A Lanstid ningens kontor. (42S4) Tillvarataget Eln ervetrrt Hund, brit under bakeo och i bringan, hvita fremb— och baktassar, en hvit strimma på venBtra halt- flidan Eamt hvit evaneepate, Er tillvaratfl£en och kan mot vedergällning åeriåi hos Soaff A, Andtrsson, Qvnmilgt, Bjursäs. (1.7S; Diverse. Falu städa och Kopparbergs soc- kens Hushållnings Distrikt tillhanda- haller Slaktmasker afgiftsfritt genom (4i70) Kamrer Wahlqvist. emoUagaa till tawedulrjt hos indsrteck- oad samt bos mina kommtasionfirer: Ludvika: H«rr Gust Mom Grängesberg Gust. Morins Filial. Grangarde: Herr L. E. Larsson, TBppan, livar est hos dem lemnadt arbete far aterloaaa ef ler sex månader E. R BERGSTRÖM, Smedjebacken. f. d. O. Jiandert Qarfstri. C4337) vm;i,iv^\ii. aoin önska in/;» vid Kungl. Svea oller Göta Llfgarde, kunna nu antagas pa aErdales för- delaktiga vilkor om anmälan crres till G. E. LUNDGRBN, l3ö-r,) adr. Storrik. Hrr Skräddarmästare! Den annonserado platsen i Slirna Sr uu tillsatt. Maon Engzeliut. (427?)