Titel: Kalmar
Datum: 1917-07-27
<-- Sida 5 -->
-
+    
<-- Sida 5 -->
a fm a t N:r '18 Proriaeen don 27 Juli 1P17. Dag för dag, Fredagen den 27 juli. Dagens namn: MA.UTA. Bolen går opp kl. 3.47 f.m. och neii kl. 8,18 e.m. VttderlokaiakttagelBer: Den 26 juli kl. 11 f.m. Vind BV. Vind- styrka Si. Klart. LnRHta tem- peraturen änder natten-|- 10'/« gr. Lufttrycket 704 mm. Vatten- bandet i hamnen :>,:»4 m. Temperaturen i vattnet viJ Nya kallbad huaet var i gar midd. 2U"/i gr. CulehiB. Konstnären Ivan H o f1« a d ut stiller f. n. i Appcltoffts bokhandel on oljt«- målning, "1'rAn Arnatordiims hamn". Tav- lan ar matad under hr Hoflunds stiueudie- resa till Holland i våras och är en god expo- nei t av vad denno begåvade kousmär kac åstadkomma. Vid den atora svouaka kou^- utetillningea i Köpenhamn »åval som pi ett flertal utstallmngar i Stockholm har hr Hot- lund erhållit utmärkta lovord såsom en fram- tidaman Inom sveuak konst, och danska l.oiiätkiiuker funno honom fullt Jämförlig med Virs ttuia mästare öcL ea arvtagare till de hUata traditionerna inom deu Btora svenska konsten. Det behöver väl knappast tilläggas, att hr Hoflund - i bördig frän Oland, Nils Kreugers och Per I i.ströms landskap par préférance. Friluftsteatern i Bergkvara. VI erinra ännu en gång om fredagens teater- afton 1 Bergkvara. Det är många år sodau "Engelbrekt och hans dalkarlar" spelades i landsorten. För den yngre generationen blir den därför en angenäm bekantskap och för övrigt är pjäsea sådaa, att den aidrig blir gammal. "TJppståndeläe", Leo Toistoys världs- berömda skådespel, uppfördes i onsdags af- ton & Folkets park» teater av Martin Ster- nera sällskap. Det må först som sist sägas, att det för åskådarna blov en njutuingsrik föreställning. Spelet var pi alla händer gott, i Bynnerhet må framhållas Katjusas representant, frökol Tlérese Hultberg, samt hrr Sterner ooh Erii Sundström, den förre som fursten Dirnitr och den seqaro som revolutionären Wladimir. Bifallet var också enhälligt från dea till över 900 personer uppgående publiken. Till pjäsens framgång medverkade även den vackra uppsättningen i dräkter och korationer. I går afton uppfördes ett svenBkt origi- nalfolkspel "Kampen för tillvaron" av hr Ivar Thunberg. Det är en fattig arbetarefamiljs öde, slit och släp samt av förhållandena ned tyngda samliv, som skildras. Pjäsen var yt- terst Bevärd. Pi lördag giver sällskapet ett lustspel, kal lat "Skärgårdsflirt", vilket lär vara mycket roligt. På Böndag blir sista föreställningen "F.n kafé-flicka", Stockholmsbilder av Björn H.illd«n. En ovanlig kvinna. I en liten »tu ga i skogsbygden bor ett gammalt par, mah och hustru, mannen liggande sjuk i värk. Trots de avjra tiderna med knapphet på sjm neriigast kaffe och mjöl, bjuder gumman i fråga varJH besökaudn pi kaffe ooh kakor, Bttft eller vad hon för tillfället har. Ja, ensamheten och bristen på umgänge med grannar gör, att hou jämt och ständigt kikar genom fönsterrutan efter folk, som hon kat Tå bjuda en kaffetår. Ktt sannerligen ena" stående exempel på givmildhet 1 dessa da- garl skriver eu bygdemeddelare. Maa kan blott uudra om inte gumman har annat att göra, än att kika efter kaftetöritigt tolk Åtminstone borde hon ta betalt för kaf- fet, då källarmästarna anse det värt 50 öre fr kopp. Solen» guld. Det talas si mycke., säger Rudelin, om lolana guld. Det niåBto ligga någonting 1 det där. Tänk om dot där uttrycket vore det sista minnet av ea se dan årtusenden bortglömd hemlighet! Tänk om Boiatrilarna i själva verket vore av guld Man kan ju alltid göra ett experiment Det är dyrt, men vad betyder det, om det •yckael Allt vj.d man behöver göra är att koncen- trera solskenet. Jag Ur tiotusen linser, en meter i diameter, och sätter dem bredvid varandra i en ram. De samla solskenet i tio- tusen strålknippen. Bakom dessa linser Bät ter jsg andra, som bryter tillsammans knip pena, fvra och fyra. Och på det sättet fort- sätter jag tills jsg får hela strälmängden i ett knippe. Detta riktar jag ner i kallt vatten. Det BtelnRr till en hårfin tråd. Jag undersöker den. Det är guld. Jag behöver bara sätta en rulla bakom ap parateu och nyata upp tråden. Och världens finaste guldgruva är !ardig. Stopp i textilindustrien. Enligt vad on textilindustriidkare i Boras meddelat Boråetidningen torde vid de Qei ;:>. textilfabrikerna etl stil löstand i driften bli oundvikligt i bör- jan av augusti. 18,000 balar bomi B lftra vara på väg från Amerika, inen kunna.ej vara att \änta i svensk hamJi förrtn tidigast den 15—20 augusti. Regleringen av mjölk- handeln. Förordningen trädde 1 kraft 1 går. I förgår utkom den kungliga förord- ningen om vissa åtgärder för reglerin- gen av handeln med mjölk. Förord- ningen trädde i kraft redan på tors- dag och giiller till don 30 april 1918 .samt äger tillämpning på orter, där ve- derbörande k. befhdo så förordnar. Tre dagar efter ett sådant förord- nande sker skall en var, som driver handel med mjölk, göra anmälan där- om till vederbörande myndigheter, Born ha hand om mjölkregleringen. Var och en, som sänder mjölk till ort ellei verkställer transport därav för annans räkning än statons eller den myndig- hets, som handhar mjölkregleringen, år skyldig iän>ua uppgift om såväl mjölkens myckenhet som avsändarens oeh mottagarens namn. Å ort där ransonering införts får mjölk utan folkhvihållningskoijinisesio- nons medgivande icke säljas annat än mot godkänd rekvisition eller mot av- lämnande- av kupong till kort, aom at fäidas av ortsmyndighet. Kommissio- nen äger även att fastställa de villkor, under vilka mjölk får uppköpas och säljas. Vägrar innehavare av mjölk, som han icke oundgängligen behöver i sitt kosthåll, att sälja densamma till kom- missionen skall förfoganderättslagen tillämpas. Två svenska ångare *b sänkta Svenska Lloydångaren "Väntand" torpederad. Svenska Lloyds ångare "Vanland" har enligt meddelande till rederiet sänkts utanför Englands ostkust. Den avgick från Göteborg den Ib* dennes till London med styckegods av järn och trä. Torpederingen skedde troligen I måndags. Enligt uppgift är hela be- sättningen räddad. Som befälhavare tjänstgjorde tillfälligtvis kapten Grön- vall, då ordinarie befälhavaren är tjänstledig. "Vanland" är byggd i Sunderland 1904 och mätte 3,673 bruttotons, kläs sificerad i Veritas. "Vanland" tillhörde förut rederiet Swithiod. Hälsingborgsångaren "Viking" sänkt Enligt ' till rederiaktiebolaget Ama- ryllis i Helsingborg ingånget telegram har bolagets ångare "Viking" blivit torpederad i tisdags utanför Bergen. Telegrammet är avsänt av fartygets befälhavare, som samtidigt upplyser att besättningen räddades med undan- tag av oldaren Alfons Rosberg, vilken antagligen dödats vid explosionen. Ångaren, som var på resa från Sunder- land till Göteborg med kol, var ny byggd oeh lastade 1,300 ton. ökad köttkonsumtion önskvärd. Jordbruksministern har anmodat länsstyrelserna att genom hänvändelse till livsmedelsnämnder, allmänna in rättningar, arbetsgivare och andra, som kunna inverka på frågan, söka åstadkomma åtgärders vidtagande för begränsning av åtgången på mjöl och andra produkter av spannmål genom ökning av köttkonsumtionen. Till följd av foderskördens otillräcklighet i förhållande till kreatursstocken må- ste en ovärdigt stor nedslaktning äga rum, varigenom tillförseln av kött un der do närmaste månaderna kommer att bli ökad. Det är därför nödvän- digt att under den tid tillgången blir riklig folkhushållningen i görligaste mån anpassas därefter. Donation till sjömanetnlcor. Nyligen avlidne sjökaptenen A. P Sundin i Råå har testamenterat kr. 30,000, därav årliga räntan skall an vändas sålunda: att 500 kr. tilläggef kapitalet tills detta uppgått till 50,000 kr. och re6ten i poster om 100 kr. ut- delas till behövande sjömansänkor. 7b-årig man begår självmord. En äldre man hittades i lördags hängande död på vinden till fastig heten n:r 19 vid Södergatan i Malmö 1'olisen hade rätt -mycket arbete med att identifiera honom. Först nu har man fått reda på, att den levnads trötte heter Nils Trulsson och bodde i en enrumslägenhet vid Södra Tvä: gatan. Han var gårdskarl i det hus, där han begick självmordet. Truls- son, som var född 1841, har. levat som fullständig enstöring. Vid den under- sökning polisen företog i hans bo stad, fann man tre sparbanksböcker på tillsammans kr. 20,647: 91, varjämte h. n '■■ . ■ • hade nära 120 kr. l ■ ogift samt efterlämnar efter ' i-r: tror sig veta en sygter samt brorsbaro. Sista telegram Allmän prisreglering f3r alla nödvändighetsvaror. Särskilt i fråga oui industrfaMer för jordbruket Stockholm, torsdag. (Pr. C.) FolkhuMhålinhigfckrjcamistiioiie!) hem- ställer att regeringen måtce vidtaga åtgärder så att pris på alster av In- hemsk industri, iom äro oumbärliga för lanthuahåPsi^gon, måtte bli regle- rade, såsom bl. a. hästskor, hjulringar, spik, redskap och maskiner, cement, ågade trävaror, papp och tjäroljor m. ni. I samband med folkhushållnings- kommissionena framställning till rege- ringen om prisreglering på industrials- ter för jordbruksändamål, framhöll kommissionen att också en effektiv prisreglering sjnes böra äga rum för en del andra för den stora allmänhe- ten nödvändiga varor, som produceras eller tillhandahållas av andra närings- idkare och utövare än jordbruket. Ingen fara ftfr massned- slaktning i höst. En lugnande förklaring från Stock-: bohus läns hushållningssällskap. Stockholm, torsdag. Sekreteraren i Stockholms läns hus- hållningssällskap A. Stiernquist ^ar för D. N. uttalat, att farhågorna för jn massnedslaktning till hösten äro be- tydligt överdrivna. Möjligen kommer en minskning av besättningarna att visa sig nödvändig, men en nedslakt- ning av stammen med hälften torde icke påtänkts åtminstone i Stockholms län, där lantmännen efter det senaste regnet lugnat sig betydligt. Potatismål även i Stockholm. S t o c k h o 1 m, torsdag. Två potatishandlande i Stockholm ha nu anmälts för det de sålt potatis den ena för 70 öre och den andra för 65 öre pr liter. Saken har remitterats till rådhusrätten. Flera nya anmäl- ningar väntas. En skördekår i Landskrona, Landskrona, torsdag. (Pr. C. Här har utfärdats ett upprop om bli- dande av en I^ndskrona skördekår. Uppropet vänder sig i första hand tiJi ungdomen i Landskrona. Grovarbetarua hålla konferens. Arbetarna gå In på förlikningsmannens förslag. Stockholm, torsdag. I går hölls i Stockholm en konferens med ombud för grovarbetarna inom byggnadsindustrien inom hela landet. Ett 30-tal avdelningar voro represente- rade av 27 ombud. Konferensen hade samlats med anledning av de pågåen- de lokala distriktsunderhandlingarna inom byggnadsindustrien och beslöt att helt ställa sig på förlikningsmannens förslag av den 6 juli. Förhandlingarna inom målarefacket. Stockholm, torsdag. Delegerade för arbetsgivarna och ar- betarna inom målarefacket ha fram- kommit med ett förslag till biläggan- de av konflikten, vilket går ut på be- viljande av ett dyrtidstillägg av 30 öre pr arbetstimma vid såväl ackordsarbe- te som tirnlönsarbete under förutsätt- ning att överenskommelse träffas före den 1 aug. Förslaget behandlas nu av de båda organisationerna. Svenska Lloyd utökar sitt tonnage. Har Inköpt aktiemajoriteten i Nordiska rederi-a.-b. Göteborg, torsdag. Enligt Göteborpposten har Svenska Lloyd i dagarna inköpt aktiemajorite- ten i Nordiska rederiaktiebolaget, ett av Göteborgs äldre rederiföretag. Ge- nom detta förvärv tillförsäkrar sig Svenska Lloyd ytterligare fem fartyg. Km Zeppeiinare utanför Nynäshamn. S t o c k h o ! m, torsdag, i Pr. C.) Från Nynäshamn iakttogs i dag vid 3-tiden en zeppeiinare. Luftskeppet, som gick så lågt. atl det kunde urskil j-is rätt tydligt, vai på väg i sydlig riktning. Sannolikt hade det på nat- ten gått upp till trakten av Landsort för att rekognoseera angående före- komsten av ryska mbåtar och trygga vägen för dex. tyska handelekonvojen. Ett ar statens hydroplan Wrolyckat, Maskinen sönderslagen, men föraren oskadad. Hälsingborg, torsdag. (Pr. C.j Ett av de två statens hydroplan, iom företagit flygningar utanför svens- ka ku^f«r; mellan Karlskrona och Var- oerg, störtade i morse ned i vattnet utanför Nyhamns läge. Flygbåten hade nyss gått upp eftei att ha reparerat en maskinskada, då motorn åter krånglade, och f"raren måste försöka gå ned i glidflykt. Ma- skinen blev sönderslagen, men föraren, löjtnant Sandström, blev oskadad. Den förolyckade maskinen ISr vara en av statens äldsta. Konungen reser till Särö. Göteborg, torsdag. Konungen anlände hit i dag med or- dinarie nattsnälltåget från Stockholm och mottogs av bl. a. stadsfullmäkti- ges ordförande, grosshandl. Carlander m. fl. Sedan konungen en kort stund underhållit sig med de närvarande, tog han plats i en automobil för att begi- va sig till Särö. Stora människomas- sor hade samlats för att hylla konun- gen med livliga hurrarop. Konungen har anlänt till Si; • Sär" r.v,,,... Konungen _.iånde hit i dag och mottogs av badsocieteten. Under sin vistelse här kommer konungen att bo i villa Gövik, där han är konsul Keil- lers gäst. Den tillförordnade regeringen. Stockholm, torsdag. Till ordförande i den under konun- gens bortovaro tillförordnade regerin- gen har förordnatB statsminister Swartz samt till ledamöter statsråden Falk, Carleson och Ericson. Utrikos- och ecklesiastikdepartementen komma att förestås av statsminister Swartz, justltie- och civildepartementen av statsrådet Falk, finans- och jordbruks- departementen av statsrådet Carleson samt länt- och sjöförsvarsdepartemen- tet av statsrådet Ericson. Uppträdena i Horns- bergs hage. En del av de tilltalad* 'tömda till pen- ningböter. Stockholm, torsdag. Målet mot de för ligistuppträde- na i HornsbeTgs hage tilltalade förevar i dag för första gången vid StockhoImB rådhusrätt. Såväl den häktade leda- ren Åberg som de övriga tilltalade vits- ordade de uppgifter, som de lämnat vid polisförhöret. Tilltaget att svän- ga runt Karlbergsbron förklarade de tilltalade bero på okynne eller miss- förstånd. Åklagaren yrkade ansvar på Åberg för uppsåtlig misshandel å pd- lis i tjänsteutövning samt anhöll om uppskov med målet mot honom för vi- dare utredning. Rätten beslöt upp- skjuta målet för Å. och en av de till- talade på en vecka. De övriga tilltalade dömdes till 10U kronors böter vardera för åstadkom- mande av hinder i trafiken. Å skall kvarbliva 1 häktet. Två svenska smugglare anhållna i Köpenhamn. Köpenhamn, ttredag. Detektiva polisen har anhållit två svenskar, bröderna P. och E. Berlin. De ha under en iKngre tid utsmugglat te cch sprit. Dödsfall. Södertälje, torsdag. överi-telöjt'1 r,i B. A. Lindbohm har avlidit å hän ärande lasarett. Statsbeslag på fotogen- förråden. Reserveras fÖT jordbruket på industri- ens och hushållens bekostnad. Kvarnarna höja fönnainingsavgiften. Hällaods kvarnägareförening har i dagarna hållit ett talrikt besökt sam- manträde i Falkenberg för behandling av frågor rörande prisläget. Enär kvarnö garna i allmänhet hårt drab- bas av de förbud mot tullning, som träder i kraft den 10 september, och då arbetskraften väsentligt, ökats i pris beslöt föreningen höja samtliga för- malning&avgifter utom för Bammalen råg och vete. Fönnainingsavgiften för siktad vete höjdes till 3 kr., för finmslen majs till 1 kr., för krossning av Bmja tfll 60 öre, för målning av havre oofi .-.orn till 2 kr., gröpning av- havre och korn till 1 kr., krossning av havre och korn till 75 öre samt för Biktning av havre tiil 1 kr Den ny» pTishswa träder i kraft den 10 sep- tMaiwjr. De överläggningar angående foto- génbristen, som statens industrikom- mission fört med industrimän och olje- importörer, ha varit av synnerligen nedslående art. Man hade ju hoppats, att något mera direkt uppslag till bris- tens avhjälpande skulle framkomma, men detta synes icke ha varit fallet. Åtminstone resulterade överläggningen i att den tillgängliga fotogenen i främ- sta hand skulle reserveras för jordbru- kets behov och industrien och hushål- len tUls vidare ställas utom räknin- gen. Motorer för tröskning, kvarnar etc. erhålla så långt sig göra låter den fo- togen de behöva och motorplogar och andra motordrivna maskiner för jord- bruket tilldelas likaledes viss ranson. Fiskare hänföras även till samma ka- tegori och erhålla fotogen i möjlig ut- sträckning för sina motorbåtar. Hushållen bli däremot fullständigt utan och inte ens lantbefolkningen, som dock till övervägande del är hän- visad till denna ljuskälla, kan för när- varande påräkna någon tilldelning. Och den industri, som i större eller, mindre grad är beroende av fotogen- tillgången, har måst hänvisas till sig själv. Det blir att frambringa ett el- ler annat surrogat eller försöka klara sig på annat sätt. Möjligheterna fin- nas ju alltid, det gäller bara att hitta sätten. Alldeles utan tordn dock industrien t. -.. icke btå. Liminstoue hittlL- I i d-.-n genom industr kommissionen kun- nat erhålla fotogen. Det har bara va- rit att uppge önskad kvantitet och se- dan denna eller viss del därav tillåtits utlämnas från importören har ett spe- ciellt kontrakt upprättats mellan kö- paren och säljaren. Köparen har däri fått förbinda sig att icke använda nå- gon del av den köpte varan för annat än det uppgivna ändamålet och att icke utan skriftligt medgivande från statens industrikommissions arbetsut- skott till någon försälja den köpta va- ran. Därest köparen skulle bryta mot bestämmelserna förpliktas han betala ett skadestånd av 50 öre pr kg. av den obehörigen använda, försålda eller an- norledes överlåtna varan. Genom dessa bötesbestämmelser har man tyd- ligen velat sätta en damm mot den il- lojala handeln. Pasetvång för främlingar 1 Sverige. Man har — til! stor del genom det Smittska mordet — fått sin uppmärk- samhet riktad på det otillfredsställande sätt på vilket kontrollen över det stora antalet främlingar i landet är ord- nad. En viss uppsikt och kontroll ut- övas visserligen, men den är långt- ifrån så effektiv som den borde vara. På förfrågan har utrikesdepartemen- tets pressavdelning meddelat att ett förslag för närvarande är under utar- betande som avser införande av pass- tvång för utlänningar för att få kon- trollen av främlingsströmmen till Sverige effektivare. På fråga om det senaste mordet, be- gånget av en utlänning, var närmast» anledningen till denna åtgärd svarades att densamma varit påtänkt länge. Beslutet är emellertid ägnat att lugna de berättigade farhågor man i synner- het på senaste tiden har haft anledning att hysa i detta hänseende. HallondsbSndtfriiu äro morska. Bönder och iantmän, i stort antal samlade till möte i Långaryd, Halland för dryftande av de svårighoter som jordbrukarna för närvarande befinna sig i, ha tillställt konungen en resolu- tion, 1 vilken det heter att lantbruket hotas med ruin och håller på att för- vandlas till en slavgärning under ett riksfördärvligt jobbarevälde, lett av en själlös och förstelnad, för livets praktiska värv oförståelig byråkra- tism. De nuvarande livsmedels- och folkhushållningskommissionerna böra omedelbart entledigas från sina be- fattningar. Vidare påyrkas upphävan- det av alla mot jordbruksnäringen rik- tade fördärvbringande och förlamande lagar och påbud. Vi vilja icke, heter det slutligen, erkänna andra lagar än Sveriges rikes lag, sådan den skapats av folkets representanter i riksdagen. "Patron Andersson" dömd. F. godsägaren G. Lindberg dömdes i onsdags av rådhusrätten i Göteborg] att för förfalskningsbrott hållas till. straffarbete i 2 år oeh 8 månader samt i vara medborgerligt förtroende förlu-' stig 1 år över strafftiden. Gyllenpalm på Långholmen. På tisdag raiddag fördes Hardy Gyl- lenpalm med ordinarie fångtransport från rannsakningsfängelcet till Lång- holmen för att där böijs, avtjäna sitt straff. 1917 ars tonnageav- gifter. Framställning oin ändring skall\ före 31 augusti. Trån kommerskollegium har nyligen till redarna utsänts utdrag av den i regel på fartygsregistret per 1 jan. 1917 grundade tonnageavgiftslängden. De däri påförda skattebeloppen äro dock ej alltid ovillkorliga, utan åtskil- liga omständigheter kunna inverka till fullständig befrielse från eller åtmin- stone nedsättning i beloppen men en- dast efter sökt rättelse genom skrift- lig framställning hos tonnageavgifts- nämnden. Sådan framställning eller klagan av redare skall vara inkommen till kommerskollegium senast före kl. 12 på dagen den 31 augusti 1917. An- nars upptages icke framställningen till prövning. Möjligheterna till befrielse och lind- ring av skattebeloppen äro i år utvid- gade, bland annat med hänsyn till att under en del av år 1917 den svenska utrikestrafiken till vissa länder måst ligga nere. Det kan också erinras om, att enligt riksdagens beslut och enligt k. förord- ning den 29 juni 1917 medgivits en var, som för år 1916 eller 1917 erlagt ton- nageavgift, att vid taxering enligt gäl- lande bevillningsförordning och för- ordning om inkomst- och förmögenhets- skatt av inkomst genom rederirörelse åtnjuta avdrag för beloppet av för det nästföregående året erlagd tonnageav- gift såsom en driftkostnad för rörel- sen. För befrielse från eller nedsättning påf(;rd -onnage is-f :> "to ■^'•skildai grunder uppdragna. Det är angeläget att de omständig- heter, som åberopas till stöd för befri- else eller nedHättrdng, tillfredsställan- de styrkas genom de framställningarna bilagda handlingarna, såsom intyg av vederbörlig offentlig myndighet, pro- tokoll över sjöförklaring m.m. I vissa fall torde styrkt utdrag av skeppsdag- bok vara till nytta. Likaså böra fram- ställningarna vara underskrivna av rätte vederbörande, d. v. s. fartygets ägare eller huvudredare. • Att ett ämbetsverk välvilligt ger allmänheten upplysning om hur en lag rätteligen kan och bör tolkas är na- turligtvis ägnat att väcka tillfredsstäl- lelse skriver A. T.. Men när ett äm- betsverk, såsom kommerskollegrum gjort i det meddelande, varav ovanstå- ende är endast ett kort utdrag, tar sig för att opåkallat inlåta sig på kritik av bestående lag blir man en smula betänksam. Och i detta fall är det så mycket betänkligare som det tydliga syftet synes vara att beröva staten så mycket som möjligt av den inkomst som beräknats inflyta genom tonnage- avgifterna. Två man vid flottan drunknade. En svår drunkningsolyeka inträffade på tisdagseftermiddagen utanför Gävle. Jagaren "Vidar" hade vid 2-tiden på eftermiddagen sant en slup med sju man i land för att uppsätta mål för revolverskjutning. Emellertid var vat- tenståndet för lågt, för att man skulle kunna landa. Man vände då ångaren utåt, varvid slupen av ännu okänd anledning kantrade, och hela besätt- ningen kom i vattnet. Trots att på stället var tämligen 'grunt, drunknade två man, 2:a klass matroserna 173 Carlsson och 147 01sj son från 5:e matroskompaniet i Karls- krona. Hjälp utsändes genast från ja- garen; den kunde emellertid endast fö- retaga draggningar efter da drunkna- de, varvid man också påträffade Ols- sons döda kropp. Carlssons kropp kunde icke anträffas. "Vidar" inkom på onsdagsmorgonen" tiil Stockholm, medförande den funne döde. Döden av en törntagg. Tullvaktmästare G. A. Andersson i Stockholm råkade för något mer än en vecka tillbaka på sitt landställe rispa sig på en törntagg, varvid en mindre bulnad uppstod, vilken emellertid trots all iakttagen försiktighet föranledd* blodförgiftning. Innan erforderlig operation hann företagas tillstötte yt- terligare rosfeber, vilken omöjliggjorde det operativa ingreppet, i följd varav förgiftningen spred sig vidare och i lördags medförde döden. Ingen fredskonferens i riksdagshuset. Enligt vad D. N. erfarit, ha riks- gäldsfullmäktige vid sammanträde på tisdagen avslagit hr Brantings begäran att den internationella Bocialistkon ferensen för freden skulle få hållas i riksdagshusets lokaler. Riksgäldsfull- mäktige ha änu icke framlagt proto- koll över sina förhandlingar, vsrför den officiella motiveringen för detta avslag icke är känt. Det förljndes emellertid, om med rätta eller ej, att beslutet skulle ha förestavats av utrikespolitiska skär och att hr Lindman alltså 6kuile ha lagt sict ord i vAgskAlen.