Titel: Kalmar
Datum: 1917-07-28
<-- Sida 6 -->
-
+    
<-- Sida 6 -->
it c! {"mat N:r 119 Lör :i 28 Juli 1 1" ; Dag för dag. Lördagen den 2; r)a*er.n namn: BOTVID. Solen (rår i'ri- kl ;i4T "'• 8 13 e.iu. Vaderi» k ••;. a k t i a ,• iell ' juli k! ^ '•" Vi,r stvriii* I. Byi iuii. Hymn pä Of8- mässan. P. Aui) Andersson ■i Knäppinge. I morgon Sr manafarbnndBta lantbrukaina, e U ti veta, ta de Bro som bekant, Allmänna vsl- Olovsmiaaa. di de svensk» digt rektor Wennerbtr;*, sko- hur bra och uts-iark- l valtider. Högerns samt- 'SfUi Lnftlry altadal ratoren r i går ; , ntth lidd Nvu k.i 0 g. tat alg i, .. a in g s k ii 1 p t O r Uai uppur. soliga och scmmarglada badortstade ; _ i... fum jämte alla lina ttfcniing sin ffi EköUöm :;u liar ett konsten» barn pi trasniderät» omräda. Han ir en Uf-arig y-.g- li„? vid namn Anid Ltlning som föMökt sig -. ,, terneabjgd, rlu skona land, pi 'Döderhuitarr.j" bemärkta fconBt it: skara L | . v^ pUU ; viVn (^^n^i^.j gnbbai i trä, och att döma *v u. arbeten han _ u lr.aLr',..r ,.., tffl oss uliir bittllU itfOrt synes han v t begåvad medj ^ ..,_ ^ B0D] Wrm Vl ^ '.•i: rajO — och Kalmarsttadivåg. i dina lunden b usk ♦.g ftu j. liga riksdagsmän i vår bygd skola siarna dea avenska t>oadens lov, oih bu An- dersson i Kriär-pkiga lir ha'1» högtidstalet 1 äorgh In Med anledning bir« tillit* vi o a- trycka följande epun, ton hfti hr An- dris-? ■ till .i lättare, c.rh sorn a.v honcm 19- redroga j.i ett ra«te i Borgholm Mr !;-Ta fcr •,- ia. Dikten har kanske fallit bi Anden* •.t, -•• minnet, varför vf sta ud hats tjäna'. med atl lita svtrvcKz. den innu en gånj. T rarje fall vore 3>t ikada, om detta »tAtlig* V,'. ... r 'i? ; glflmika. Dikten lyder ei- lnrda; Sista Telegram irs begåvad j-.rd lov»ad4 anlag »ota lycklig taljara både i uai och »ten. Nag.* träskulpturer — däribland | cU alaiterkarl, ea rlfsorska, en ålderman, en ^ lu:f».-e '^oh et "amiaji guwe" — vittna om gou konatnanflga och itker hand i förening | m*d den blandning av naturlig uppfattning y, a!ska h-gt v4r byg4 ooh kf»L laft vår Bjungarui arnatu dj-flm vid sårig näktergalar. otb honioriätiakt utlärande, som förlänar d^b- Ba konstalster sitt säregna värde. Hans re- hefbuder i sten utmärka 6ig for 3?.mina gryen- de konstnärs .-dag, som spåns i hans trä- skulpturer. Den unge konstMraadepten äj född i Ljung- by köping, men nu boende i Borgholm, dar InnaQ bö]jaa >u"r Dot häUea han utfört d6 gubbar han nu har och där han har d»m utställda i Einar Anderssons butik vid Storgatan därstädes. Ja, vi älsia di.* ock 1 ungdomelust. Kär fäderaeolardet kallar, Oeli BvenskÄ flottan manas fram med blågul duk och pansrad starn, Vi gå till kamp för dig vår bygd, Vårt hem vi vilja lämr.a skydd, En tmugglingshistoria. Det är mänga knep, som de svenska smugglarna kunnat utfundera och på mångahanda sätt ha de satt myror i huvudet på de danska tull- tjänstemannen, men en viss Hilda Jönsson har överglänst alla i uppfinnäigbrikhet. Hon var sedan länge en kand figux vid Maln.ob5r.eris tilläggsplats i Havnegade. Au var hor. åtföljd av sin make, än av en som sjuksköterska klädd dam, och hon var sa sjuk. Hon befann sig, som man brukar sä- ga, i intressanta omständigheter och minst en gång i veckan skulle hon in för att råd- fOra sig med den bekante specialisten på om- rådet överläkare Hauch. Tullarna höllo helt enkelt av den lilla frun, som såg så lidande ut, men som bar sina smärtor mot framtidsmålet med ett sådant hjältemod. De huipo henne i land på mor- gonen o-h btiro henne ombord, när hon på kvällen återvände från läkaren. De kände jn hennes lidandes historia, emedan hon som al!a kvinnor, vilka fOrsta gången skola bli mödrar, hade behov av att öpp.ia sitt hjärta. På måndagen var det sköna äventyret Blut. Det hade kommit er. ny tuhare i Esvne- gsfle, en nerre, som för längre tid sedan vi- karierat där nere. Och han kände ju strai igen fru Jönsson. — Vad tusan, tänkte han för sig själv. Hir det icke blivit annorlunda an. Ron är ju precis snm ?Jn- Och fiu Jönsson, som rcJi" slagit »ig till ro ombord, r.åste i land igen. Hon hotado och låtsades svimma, men nå\r har er. tullar? medlidande. I de: kvinr.lirra -isitationsram- met fullbordades si undret. Hilda Jönsson nedkom med en praktfull - paket parigummi, hennes skörd denna gån;, från Köpenhamn. I .'ii gammal hästdroska försiggick så Mr o till det ödesd.gra huset på STytorv, där sssesooT Thorup si kommer att företa»» det vidare nöd:£-a. Från Närke. Jan i Flisbv: — D4 i fasht huga g.t:*priser nu för tia. Magnus i ErMen: — Ja di i dä. Men dä gaf lättare te 4 köp* gslar nu, &n slr di va billiga. — J», si di gir Uttar» te fi lin I bankir. — Jojomen. si.art äger L\ukär hela Sve:- -«et. gtrijrj Du giver oss bröd och allt därtill, Blott dådkraft det finnes i arm och håg. Det blir skörd ovan kalkrik häll, bär senur av stål växa fram. I": i karg natur o"h blåsigt land kiiumer hvet starkt och härdat fram. Därför vi bereda »ocker nu Ur betan vid egen fabrik Och druvan finns på Sollidei I fagra borgen på hälb-nB brant Vi stå beundrande lädrens bragd, Hur faror och strider de haft. 1 borgen mången kämpe blött, Som landet värjde med svärdet i hugstorhet funnos ej dess like I ired de broto block ur häll Att timra borgens höga salar Och sjöngo glatt som näktergalar. Nu strida vi på kulturens fil I skog, i hage, åker, äng Med hjälp av vetenskap och konst Att höja bygden stor och stark. En havomfluten pärl» ir den, Och därför älska vi att bo P.^ älvar, äng och i lummig skog, Där sll vi vårt läger och stuga Att höra näktergalar sjunga. Därför ett leve för Kalmarbygden, För män och kvinnor av alla stånd, I.eve jordbruk, sjöfart, industri, skolor, vetenskap och konst, Att i stad och byar framgång sker Di blir allaa leve &Uaa väl Samt *nd och trevnad i var;» tjill. Ja! så knyta vi vin brödraband och glitt vi sjunga vid vår strand. FRISINNADE! MÄN OCH KVINNOR! Stödjen Ede~t parti i valti- den! Detta sker enklast ge- nom att ingå som understöd- jande medlem i de frisinna- des landsorganisation, Frisin-. nade landsföreningen, adress Stockholm. Frivillig årsav- gift, minst 2 kronor. Vill Ni ej betal» en årlig avgift, eå insänd åtminstone ett bidrag till valfonden. inband omedelbart avgift el- er bidrag pr postanvisning. Statens inköp av landets spannmål. 30 kr. pr 100 kg. för sä väl råg som vete. För särskilt god vara 32 kr. 3 t o c k h o 1 m, fredag. (Pr. C.) Regeringen har i dag enligt fram- ställning av folkhusbållningskommis- aionen beblutat att vid statens inköp av årets gröda av såväl vete som råg .-kali betalas för sund, god och efte» årets förhållande tnarknadsgiltig vara 30 kr. pr 100 kg. med rätt för kom- missionen ait i vissa fall för vara av särskilt god beskaffenhet betala högre pris, dock ej mer än 32 kr. Något beslut har ännu ej fattats angående förhållandet mellan de nya :-panninål6priBen och mjölprisen, beträf- fande vilka emellertid erinras om den av liksdager, uttalade Önskan tttt mjöl- pris, t om möjligt icke höjea. Liktldfga måltidstimmar anbefalles. jP R Fn cirkulärskrivelse från k. m:t till länsstyrelserna. Stockholm, fredag. (Pr. C.) K. m:t anbefaller i cirkulärskrivelse till överståthållareämbetet och samt- ga länsstyrelser att i samråd med re- presentanter för industri, handel och I andra näringar söka verka för liktidi- j ga måltidstimmar på de orter inom lä-1 nen, där sådan anordning ej redan äger mm. Örebro köper 15,000 famnar ved. Örebro, fredag. (Pr. C.) Örebro stadsfullmäktige ha i afton beslutat uppdraga åt livmedelsnämn- den att inköpa 15,000 famnar ved att tillhandahållas stadens befolkning för htishållsändamå; under kom nande vin- ter. Som rörelsekapital vid vedaffä- ren anslogs åt livsmedelsnämnden ett belopp av 200X00 kr. Fruktansvärd minexplosion i Stockholms skargård. Två man omkomna. Stockholm, fredag. 1 dag på förmiddagen har en fruk- tansvärd olycka inträffat vid Skoma- kareskäret strax norr om Landsort. Vid 10-t:den hördes en öronbedövande rninexplosion och då man skyndade till platsen fick man syn på de sönder- sprängda likdelarna av två män samt en roddbåt i ramponerat tillstånd. De förolyckade äro två hemmaiisägaresö ner, Sven och John Carlsson, 24 o^h 26 år gamla. De ha förut varit sjö- män, men i somras återkommit till hemmet. En mina har legat på skäret sedan den 19 apri! i år och utan att desai '.neras. Minans tändstift hade borttagits strax efter det den flutit i land, men laddningen rar däremot kvar En del lösskruvade mässingsde- l.-ir tyda på att de båda männen varit ute vid rr.inan för att :aga vara på metall. Det var för övrigt icke första gången de voro ute på en dylik ex- pedition till denna farliga pjäs. Bränslekommissionen köper ångare. Vithet g, fredag. Statens bränslekommission har in- köpt en holländsk bogserångare från Rotterdam, vilken sedan någon tid till- baka legat i Varberg. Båten skall an- vändas för vedtransporter mellan norr- landshamn.tr ocii Stockholm. Utredningen i den Kroe- perska mordaffären. Mordvapnet stulet en tid före mordet. Stockholm, fredag. Utredningen i mordaffären fortgår, och man har nu hunnit till klarhet i Kroegers levnadsomständigheter och detaljerna vid mordaffären. Det var redan på ett tidigt stadium, som polisen kom på den tanken, att den länge efterspanade våningstjuveri var mördaren. Denna misstanke styrk- tes, när man genom anmälan om en stöld fick veta, att en armérevolver av 9 mm. kaliber en tid före mordet stu- lits från en person i Stockholm. Vid denna stöld har tillvägagångssättet va- rit detsamma, som vid inbrottet i över- stelöjtnant Smitts våning. Då Kroe- ger anhölls av överkonstapel Bergdahl hade han också på sig en skarpladdad revolver. Bergdahl pick mycket för- siktigt till väga och behandlade Kroe- ger med mycken omisstänksamhi-t. I annat fall är det ej osannolikt, att även han fallit offer för mördaren? re- volver. Inför den hotande foder- bristen. Betydelsefulla initiativ av fodermedels- kommittén. Hur N, D. A. gör sensa- tionshistorier. En god illustration till Allehanda- pressens ekandalmetoder. Fodermedelskommittén har med hän- Bland Allebandapressens metoder, syn till den hotande foderbristen i skriver U ,N. T., är en av de vanliga- skrivelse till jordbruksministern begärt | re och mera osympatiska att gentemot åläggande för rikets samtliga slakthus : någon, som man vill åt, släppa ut och slakterier att vidtaga anordningar I okontrollerade och i de flesta fall all- för tillgodogörandet av blod och slakt-' deles osanna historier, som sedan vis- avfaii_ I seriigen dementeras, när det blir nöd- I en annan framställning erinrar I vändigt, men mera i skymundan och kommittén om, att smörproduktionen i törst sedan det slukats av hela den Ur Kalmarbyff- dons hävde]1. teckningar för Kalma KLXGKEBERGA SOCKEN. KIäck< rörsam och i Hem m; gränsar i norr tiil Åby, trbi och Kalmar lands öster ti 1 Kalmarsund h ordväst till Förlös... utgör nagol öv. r 33 form. mantal, arealen nära 0,4 kv.-nvl och folkmängden i mitten på 1800-talet 1,006 innevånare, 1870: 1,135, 1874: 1,163, 1889: 1,182, 1892: 1,141, 189b: 1,105, 1911: 1.064 och 1915: 1,001; under sistnämnda ki föddes 18 och do- gi) N personer. Nästan hela socknen utgör en ätoi slät åkerbruksbygd med enstaka lövdungar. Socknen omtalas pä i:J-00 taU-t. då flera gärdar k ten Bååt tiil ett nun- lekloitei : Kal aai På 1400-talet fanns har ett försvarsverk till skvdd , • Kalmai under uå pås-Aend"1 krig in ■; Danmark. Det utgjordes av kyt kan och kringliggande mur. Skansen i i >gs av Engelbrekt undtT befrielse- krig t o ■!; av Sten Sture d, ä. men ■ ill kort lärefter i danskarnas iian- .;■•! och förstördes. Den hade på sin tid en besättning under befäl av Benirt Ulf och Cu-taf Sneckenberg. Dea bå- de till uppgift att hindra all tiilf rsel till staden från landsidan under Jessa .■rolifca tid r. Kyrkan r un;,..in.::.il och tornJös, tillbyggde» 1634 och 1730 Under kyrkan är bi sko] Skyttes gravkor och inuti den ->amma hänger greve Abraham Cron- hjorts vapen, lian namnes i hävden generalmajor och var känd för sina många bedrifter under Karl Xlhs krig not ryssarna. Hans vagga stod i Run- ätens prästgård på Öland, där fadern Laurentius Andras var kyrkoherde. Ävun finnes här en minnestavla ar tns son Kari Gustaf (.'ronhjort, iands- i övding i Västernorrland^ '.än, död vid BS ärs ålder 1777 på Kläckeberga. I socknen ligger det stora godset Kläckeberga, fars äldsta kända ägare är Btåthålla ren på Kalmar slott Ficka ton Fitzen. Han var en mycket rik man, stiftade etl kapell i Kalmar, till vilket han skänkte gods i Arby, Ljungby, Made jo och Uossmo enligt ett fur detta än- lamål upprättat testamente, i köpe- brevet på Kläckeberga 1337 kallar han sig "prefeetus Caknarnensis". flodset har en lång följd av år till- hört stiftets biskopar eilei supeririten den ter, .-o;n de i forna tider kallades. Så ägdes del under 1000-talets förra hälft av superintendenten Nils Eschel- ,t, den lörsta präst efter vad det för- :näle.--, - in efter reformationen gifte sig, och det med en nunna. Han ärv- des a\ sin måg biskopen Samuel Enan- der, en from och verksam stiftschef. „oin i sina båda äktenskap ägde 17 barn, g.-nom vilka han blev stamfader för icke mindre än 15 adliga ätter. II ii ägde Kläckeberga til! sin död V. ler honom blev biskop Henning Skytte ägare till godset. Även han de i ■ : • : löd 1707, Hai; ärvdes a*, sin lotter, som ägde det i Svenska hantverksorganisa- tionens Årsmöte. Stockholm, fredag. Svenska hantverksorganisationens ll:e årsmöte öppnades i dag i Odeon- salen i närvaro av ett stort antal re- presentanter för avdelningar i landet. Biand de närvarande märktes stats- ministern, finansministern, f. statsrå- det Wennersten samt representanter för hantverksorganisationerna i Norge och Danmark. Som ordförande fun- gerade konsul C. J. F. Ljunggren 1 Kristianstad. Förhandlingarna inled- des med ett anförande av ordföranden, vari betonades det glädjande i def fiuktbringande samarbete, som nu kommit till stånd mellan organisatio- nen och de svenska statsmakterna. Te- legram avsändes till konungen. Ord- föranden lämnade därefter en resumé av de tre stora frågor, som skola be- handlas vid mötet, nämligen rörande kompetensfordringarna inom hantver- ket och upprättandet av ett centralt yrkesutbildningsinstitut samt frågan om kooperationen inom hantverket. Landsorganisationens kongress. Stockholm, fredag. Till representant vid landsorganisa tionens kongress har partistyrelsens ut- skott utsett redaktör Hj. Branting med kassör Vickman som suppleant. Ångaren >Stockholm> iort- sätter Amerikatrafiken. Göteborg, fredag. Svenska Amerikalinjen annonserar nu återupptagandet av ångaren ''Stockholms" turer. Ångaren beräk- nas avgå härifrån till Newyor.'c den 18 augusti. »Yanland» införd till Eng- lands kust. Göteborg, fredag. (Pr. C.) Enligt i dag från England ingånget telegram till Svenska Lloyd sjönk ej ångaren "Vanland'' efter torpederin- gen. Det lyckades nämligen att föra ångaren in till engelska kusten, där den sattes på grund i närheten av West-HartlepooL Beviljat avsked. Stockholm, fredag. K. m:t har beviljat professorn i all- män hälsovårdslära vid Karolinska in- stitutet med dr E. B. Almquist avsked. början av 1700-talet. Efter hennes död kom Kläckeberga tili systersonen landshövdingen Karl Gustaf I Ironhjort, som avled på gården 1777. Det ägdes ■edan av hans systerson överste Ulf \enklou samtidigt som en del av gat .len ti.lhörde majoren Berg von Linde. På 1800-talet har godset tillhört hfl radshövdingen O. Harmens, t>läkt< Jegerhjelm o.-h numera godsägaren .' Malmborg. Gåi len bildades ursprungligen .. superintendenten Nils Eschelli. Ha inköpte 1632 ett kronohemman, vartill efter hand flera gärdar lades, särski, under häradshövding Hannens tid, som nedlade stora kostnader på nybygg nåder, jordförbättringar, trädgård-an läggningar m. m. Kläckeberga är nu också ett av ortens största post-essio ner och utgör något över .-ju mani.: med ett taxeringsvärde, som torde ni r ma sig kvartsmiljonen. Nuvarande ägaren har i sta let för den la lu i I som nedbrann för ett pai i i opp ört en nj. stor, tidsen'"j Ii Corps de logiet, ett stort bli: i i rii hus, omgivet av park och ti dg rd övriga högerpressen, som låter bli de- mentien, när den sedan kommer. Det var denna taktik man på sin tid invände mot Karl Staaff, det är med den alla historier om Stockholmssyste- met satts i gång, och man har även prövat dess användbarhet för sina ut- rikespolitiska antipatier, som då Alle- handa för två år sedan grep sin engel- ska liga ur luften. Det senaste exemp- let är också ett drag ur anti-Englands- agitationen. I en braskande artikel i tisdagsnumret av N. D. A. "Hur Eng- land begagnade 1 maj" låter man eft "aktad sjöman" på heder och tro be- rätta en historia om hur engelsmännen den 1 maj hindrade de svenska farty- gen att begagna den tyska lejden men i stället skickade ut lika många beväpnade engelska fartyg, maskera- de till svenska, och på så sätt förstör- de 12 tyska u:båtar. I fortsättningen av den "aktades" skildring heter det: X.t^ra dagar Benare fingo en del svenBK» fartyg order att avgå — en order, som de voro nö.lgade att åtlyda, då befallningen åt- följdes av meddelandet om. att fartygen ej längre kunde få någon proviant 1 land. Det gällde sålunda att våga risken ell.-r för be- sättningarna att svälta ihjäl, då engelsmän- nen sett till att fartygen inte fått mera provi- ant, än som kunde räcka för dagsbehovet. Det var under den av engelsmännen sålunda anbe- fallda utfärden, som Viken, Aspen och Väs- terland Wevo torpederade med känd påföljd. Denna historia har det gjorts myc- ket affär av i hela högerpressen. Men nu visar det sig, att N. D. A. i sitt onsdagsnummer nödgas "beklaga, att berättelsen icke blivit kommunicerad vårt utrikesdepartement. Det hade nämligen varit önskväÄ att genast kunna tillfoga, att varken svenska legationen i London eller de konsulära myndigheterna i England lämnat rapport om något dylikt, ej heller har sig det rederi, som äger ifrågavarande fartyg och med vilket utrikesdepartementet kommunicerat, något bekant om ett sådant engelskt missbruk av lejd-villkoren. Sjöman- nens i senare delen av berättelsen gjor- da påstående, att några dagar efter första maj fartygen fått order att av- gå, vilken order de nödgats lyda, enär .le fått meddelande on att ej längre proviant erhölles, kan konstateras va- ra o r i k t i g." Alltså, inte en bit kvar av hela hi- storien. Få se nu, hur många av dem, som återgivit den, komma att ob- servera dementien. vinter måste komma att avsevärt min- skas och framhåller därför vikten av att icke också fläskproduktionen ned- går alltför starkt, så att fettbrist upp- står. Kommittén ifrågasätter därför lämpligheten av att mindre städer och andra dylika samhällen upphäva ord- ningsstadgans bestämmelse om förbud mot svinhållning. Det har nämligen framkommit att arbetare i fabriks- m. fl. samhällen gärna önska hålla gris och uppföda den medels köksaffall med något tillskott av kraftfoder. Vidare önskar kommittén åläggande för landets bryggerier att tillvarataga all avfallsjäst från såväl jästkällare som lagerkällare på sådant sätt, att dess fulla näringsvärde som foderme- del utnyttjas, dels ock att behandla malten och den urlakade humlen så att de kunna komma till användning. Samtidigt har kom nittén begärt för ordning med åläggande för städer och stadsliknande samhällen att tillvarata sa. allt köksavfall för foderändamål. Slutligen föreslås, att åt folkhushåll r.ingskommissionen uppdrages att sät- ta i gång insamling av renlav och is- landslav i så stor omfattning att dyli- ka fodermedel bli tillgängliga i allmän- na handeln. Exportförbud av lavar bör omedelbart påbjudas. Ryska flyktingar från tyskt fångläger. Ystad, fredag. I dag vid middagstiden infördes av en svensk torpedbåt tre ryska solda- ter, som lyckats fly från ett fångläger i Tyskland. Till fots hade de under 14 dagars tid begivit sig till Stettin, där de tillgripit en öppen båt, i vil- ken de lyckats taga sig över Öster- sjön. De hade varit i fångenskap i närmare tre år. Exportskandal även i Norge. En exportör i Trondhjem åtalas för olaga utförsel av sill. Göteborg, fredag. Enligt G. P. offentliggör tidningen Tidens Tegn en uppseendeväckande exportaffär i Trondhjem. En av sta- dens större affärsmän, grosshandlan- den I. Ström lär ha åtalats för olaga utförsel av sill. Polisen tror sig kun- na bevisa, att Ström exporterat om- kring 600 tunnor sill mera än han ha- En duktig räddningsbragd de rätt till. S. förnekar det hela. Han En ung student, son till en känd är ordförande i sill- och fiskexportför-1 Lundaprofessor, hade i lördags gått e-ningen och statens kommissionär i for att taga sig ett bad i Arild. Det Trondhjem samt har flera gånger varit gick ganska hög sjö den dagen, men kallad till Kristiania för konferens med simkunnig som han var, aktade han regeringen. icke härpå, utan begav sig ut på djupt 8B9BBEHB vatten. Plötsligt kunde iakttagare från stranden se, hur han började kämpa mot de starka vågorna Lägre pris på medicin. för att nå land- Havet var emellertid starkare än han, och det Från och med den 1 aug. komma att Bynte8 vät, att han skulle få giva upp på svenska apoteken tillämpas väsent- j den 0jämna kampen. Då ser man liga prisreduktioner med ända till 100 piötBiJ£t tvenne damer kasta sig i vatt- proc. och däröver nedsättning. Så net och med kraftiga simtag styra ut kommer priset på salicylsyra den 1 mot den nödställde, vars läge nu bli- aug. att sänkas från 10 öre pr gTam vit kritiskt. De nå honom i sista stund till 5 öre, albargin från 70 till 30 öre, ooh ]yckades med förenade ansträng- bromammonium, bromkalium från 35 ä ningar föra honom välbebållen i land. 30 öre pr 10 gr. till 25 öre, koffein från Deras vackra och om mod och djärv. 35 öre pr gr. till 25 öre, jodkalium hp{ vjUnande räddningsbragd väckte från 1 kr. till 70 öre pr 10 gr., jodna allmto beundran. De unga damerna trium från 1,15 till 80 öre, jod från 90 aro froknarna Sonja Peyron och Hilma till 75 öre o. s. v. Eliasson från Helsingborg. ligger så gott som mitt på den stora Kalmarslätten. 1 närheten går Kalmar —Berga järnväg med station på ägorna. '\ idare markos har Kärretorp, Ekuhjelmska familj.-, stamgods. Det ägdes i mitten på 1600-talet av sekre- teraren Bvaigt Ekehjelm, en son av .ibkopen Bazius. Ekehjelm namnes informator" för Kari X Gustaf under ans uppväxt och blev senare under- ståthållare i Stockholm. Dog 1650. iveu lians son, häradshövdingen Bengt Adolf Ekehjelm torde ägt gärden. Om iionom förmäles, att han ägde en grav- lik.ts i Riddarholmskyrkan, som han I le i ill drottning Hedvig Eleonoras ka ii Harjungfru for "500 daler kop- par". Efter Ekehjelmska släkten kom ' rrotorp i slutet av ICOO-talet till herr Gustaf Gyllen-Carton och ägdes •.I 17U0-taIe( av släkterna Roth ieb. k. B omcreutz m. fl. F. n. ti lhör I 'i grosshandlanden A. Areskog ; ivalmar. Corps de logiet, ett stort tvåvåning*- hus av trä, ligger i en vacker välvår- dad trädgård. Gården utgör 3:,/9 man- tal och har ett taxeringsvärde av om- kring 140,000 kronor. Socknen bevarar ett fornminne, som i detta sammanhang ej må förbigås. Det är Björkenäs i Kläckeberga skärgård, en liten halvö eller utskju- tande udde i sundet. Här var i forna tider en så god hamn, att svenska flot- tan där tog vinterkvarter. Under Erik Xl\':s tid fanns även ett stort skeppsvarv, där kölar sträcktes till kronans galejor. Bland andra örlogs fartyg byggdes dar även slagskeppet "Elefanten". Det förolyckades under danska kriget, inbogserad->s till Björ- kenris för att repareras men sjönk i hamnen och ligger där ännu. Vid klart och lugnt väder skall kölsvin oeh däcksbalkar vara synliga säges det. ;^RMASKINEB,V e"^GGSAXARatt ' J tillverkas o.slipasav/__ r*. ELS^flUHNG.EskTS^a