Om tjänsten
För att bevara och förbättra tillgängliggörandet har Kungl. biblioteket (KB) påbörjat en digitalisering av svensk dagspress. Det material som nu blir tillgängligt är producerat inom två projekt: ”Digitalisering av svensk dagspress” samt ett EU-finansierat projekt ”TELplus” som ingår i The European Library.

Denna webbplats ger tillgång till drygt 200 000 sidor tidningstext samt material från Kungl. bibliotekets samlingar. Direktskannat material återges i färg medan skannad mikrofilm återges i svartvitt. Urvalet av material består av flera titlar, dels större tidningar dels landsortstidningar för att visa en helhetsbild av svensk dagspress. Detta speglar spridningen i tid och geografi av svensk tidningsutgivning från 1700-tal till 1900-tal.

Tjänsten är just nu en betaversion, dvs under utveckling.
Dagstidningar
På Kungl. biblioteket kan du läsa alla svenska dagstidningar. Med dagstidning menas på KB en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, som utkommer minst en gång i veckan. Dagstidningar före 1851 kan läsas på KB, om de är i tillräckligt bra skick. För att kunna bevara och tillhandahålla informationen i det svårbevarade materialet finns samtliga dagstidningar från 1979 och framåt på mikrofilm och även en stor del av det som gavs ut före detta år.
Sökmöjligheter
Man kan söka fram material i huvudsak på två sätt. Antingen fritextsöker man i det sökfält som finns eller så letar du fram rätt objekt under fliken bläddra. Trunkeringen stöds för närvarande inte vid sökning. Däremot kan trunkering användas i fälten för avgränsningar, exempelvis genom att man anger årtal till ”1802*”, vilket gör att sökningen begränsas till tidningar utgivna under 1802. För varje enskild tidningssida kan du i en spalt på höger sida se den OCR-lästa texten. Denna funktion använder du om du vill kopiera en text och klistra in i ett annat dokument. Du kan även använda webbläsarens inbyggda funktioner för att söka i en enskild webbsida, för att söka vidare i texten.
OCR
Materialet som finns i databasen har blivit OCR-tolkat för att möjliggöra indexering och fritextsökning. Den tolkade texten används som den är efter OCR-tolkningen. Förlagans kvalitet avgör resultatet. En lägre kvalitet ger ofta sämre resultat vid OCR-tolkning. Detta är huvudorsaken till de eventuella variationer i textkvalitet som man kan hitta inom detta material.
Filformat och filstorlek
Bildfilerna är sparade i formatet jpeg (jpg). Storleken på dessa filer varierar beroende på förlagans storlek. Om en tidningssida i original har ett mycket stort fysiskt format ger detta återverkningar på bildfilens storlek. I vissa fall kan enskilda sidor uppgå till 10 MB storlek vilket gör att det kan ta lite längre tid att ladda ned dessa till din dator.
Övriga funktioner
Utskrift
Med funktionen att det man för tillfället tittar på skrivs ut. Om man har förstorat upp en sida och väljer att skriva ut så är det den uppförstorade delen som syns på utskriften.
PDF
Möjlighet finns att spara ned varje enskilt nummer som en PDF-fil. Filerna skapas då de efterfrågas och kan, vid belastning på systemet, ta lite tid att få fram.