Titel: Kalmar
Datum: 1898-07-04
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
AKTIER i] Ångbsitsaktiebolaget -Kalmar Sund, Kalmar—Emmaboda Jernvägs Aktie- bolag, Kalmar—Berga Jernvägs Aktie- bolag köpas af >*tn Iniit t*. Ek- och Gran Bark uppköpes till högsta priser af Prenumerationspris: för helt år 5 kr., för tre fjerdedcls år 4 kr., för hälft år 2: 75, för fjerdcdels år 1: 50, för en månad 60 öre. Lösnummer a 5 öre säljas å tryckeriet, Södra Langgatan 3G. N:o 100. Redaktion : J. A. Johansson, redaktör och utgifvarc. J. A. 'Wallin, redaktionssekreterare. en den 4 Juli Tryckt i Kalmar å Tidningen Kalmars Aktiebolags tryckeri (f. d. Westinska Boktryckeriet). 189 8. Annonspris: 10 öre pr petitrad före texten, 8 öre pr d:o efter texten samt 12 öre pr d:o för alla utländska annonser. Annonser emottagas å tryckeriet dagarne före utgifningsdagarne till kl. B e.m. Längre annonser böra dock inlemnas före kl. 12 midd. v. Auditören J. G* LÖWCJPeil, förordn. Koinniissioniir hos Länsstyrelsen, emottager juridiska uppdrag. Kikstelcf. 255 Tid: Landskontoret 10 f.m.—2 e.m., N:r 10 Storgatan ', i 9—1/« 10 f.m. och 2—3 e.m. £ tandläkaren */LIfred C ev in träffas en kort tid i Borgholm. * Bostad: T. Kyrkogatan 90. Mottagningstid: Kl. 10-12 fm. Köp Mustad & Sons Margarin. Säljes i Kalmar hos hvarje välsorterad specerihandlare. Kalmar stads- och landsförsamlings å kyrkostämma röstberättigade lekmän kallas att Tid sammanträde inför kyrkostämmans ord- förande i domkyrkan tisdagen den 5 juli kl. 12 middagen på sätt txte § af kongl. förordningen om kyrkomöte föreskrifter, inom sig utse en elektor att deltaga i valet af ombud vid inne- varande ars kyrkomöte. Kalmar 25 juni 1898. Warholm. Pastor. Sammanträde. Stiftarne af Rockneby sparbank kallas till sam- manträde i folkskolan vid Ryssby kyrka tisdagen den 5 juli. kl. 5 e.m., för val af hnfvudniän och styrelse. Komiterade. — Borgenärers sammanträden. ►orgenärerna i f. bruksegaren F. W. Kundgrens i Lindas konkurs kallas att sammankomma ä Wassmolösa gästgifvare- gard måndagen den 18 i denna månad, kl. 4 e.m., för att besluta om arvode för boets för- valtning äf ensom uti andra möjligen förekom- mande frågor. Kalmar den 1 juli 1898. Rättens ombadaman. »orgenärerna i skräddaren Carl Lilje- qvists i Nybro konkurs kallas att sam- mankomna å Wassmolösa gästgifva-egård män dagen den 18 i denna månad, kl. 4,u e.m., för att besluta rörande underhåll åt gäldenären och hans familj äfvensom uti andra möjligen före kommande frågor. Kalmar den 1 juli 1898. ItiitteiiH ombudsman. En ledig plats vid fast folkskola, livilken dock skall flytta på 2:ne stationer, om förhållandena skulle dertill föranleda, inom Dö. derhult» församling, sökes hos skolrådet i Döder hult under adress: Böderhnlt, Oskarshamn, inom sextio (60) dagar från och med den 14 innevarande juli. Lönen enligt lag. Döderhult i juli 1898. Skolrådet. Utmärkt väl sy Singers Vibrating Sy- maskiner, såväl i de gröfsta som finaste tyger. Xewca Kalmar. Sjöfart. 2 juli. Marin, Sporsén, fr. Res-Effekter, Koffertar, Kappsäckar, Nattsäckar, Nccessaires, Bärremmar, Resmössor och Hattar, m. m. dit- hörande, ständigt lager uti LUNDBERGS Etablissement. Från Drätselkammaren. Å leverans af en för stadens behof under instundande lyshällnings- är kunna skriftliga förseglade anbud, märkta >Fotogénleverans>, ingifvas å Drätselkammar- kontoret intill måndagen den 4 nästkommande juli. Kalmar den 7 juni 1898. Drätselkammaren. Tandning och skötsel af stadens fotogénlyktor under instundande lyshållningsår kommer att till den minstbjudanpe upplåtas å offentlig auktion inför Drätselkammaren å dess lokal måndagen den 4 nästkommande juli kl. 5 e.m.; och böra blifvande inropare vid klubbslaget aflemna an- taglig borgen för fullgörande af entreprenadvil- koren, hvilka vid auktionstillfället tillkännagifves. Kalmar den 7 juni 1898. Drätselkammaren. Innevarande års taxerings- nämnds protokoll, utvisande alla af nämnden beslutade ändringar i och tillägg till bevillning-i- beredningens förslag, hålles de skattskyldige till hända å kronouppbördskammaren härstädes alla helgfria dagar kl. 10—12 f.m. från och med denna dag till och med den 15 nästkommande juli. Kalmar rådhus den 27 juni 1898. Magistraten. v. Häradshöfdfngen J. C. Gagsfröm % Proviantgatan 1 (midt emot Kalmar Aiigkvarn). — Kalmar. — motlager juridiska uppdra? samt ombesörjer handlingars ingiftande och uttagande hos länsstyrelsen. Träffas V» 9—Vi 10 f.m., 'i 4—V» 6 e.m. Vederbörande erinras om skyldigheten att lata borttaga a trottoarer, gator och torg växande gräs. Kalmar i stadsfiskalskonto- ret den 1 juni 1S98. Kils L.imlell. f MAN billigare Och dyrare, stan- 19111111) digt pä lager. Stämning och reparation ntföres omsorgsfullt. Axel Pettsrsen, Stensögatan n:r 7. Knndt eller sågadt uppköpes till högsta pris af Tiktor Elfverson. 18 Kalmar. Ekbark uppköpes till högst gällande priser. I Gamla Kallbadhuset hållas de allmänna bassängerna tillgängliga för allmänheten under torsdagar och lördagar efter kl. 6 e.m. mot 2 öre badet samt under öfriga dagar i veckan efter kl. 6 e.m. mot 5 öre badet. Kalmar den 7 juni 1898. Drätselkammaren. Arrendeauktion å kallar-! lägenheter m. m. Genom offentlig auktion, som förrättas inför Drätselkammaren å dess lokal mandagen den 4 nästkommande juli kl. 5 e.m., komina att från den 1 oktober detta är och mot ett års uppsägningstid till den högstbjudande utarrenderas följande i stadens vallar befintliga källarlägeulieter m. m. ncmligen : l:o) Hvalf i Kraners kult. 2:o) Källare i vestra vallen. 3:0,. Smedja i d:o d:o. 4:o) Smedja i d:o n:o, Hvalf i den s. &o) Stockhus i 7:o) Hvalf i den s. i tre afd.lni vakte ~d:o. Kavaljeren, samt S:n': Källare vid norra klapphuset. Närmare upplysningar om anvndevilkoren, bland hvilka förekommer att den högstbjudande skall vid klubbslaget aflemna behörig borgen för ariendevilkorens fullgörande, meddelas vid auk- tionstillfället äfvensom dessförinnan å Drätscl- kammarkontoret ä de tider detsamma hålles öppet. Kalmar den 7 juni 1898. Drätsel kam m aren. Lösnummer af 'Kalmar1 säljas å 5 öre ä tidningens tryckeri, i Appeltoffts bokhandel, i Rubens tobakshandel, i Palmquist & Hellmans d:o, i Hilma Peterssons cigarrhandel, hos handl. Gustaf Pettersson, Stor- gatan, hos handl. C. A. Svensson, Fiskare- gatan, hos handl. Andersson vid Tullslätten, hos handl. Ljungstedt å Malmen, hos handl. Henrik Nilsson i Gamla staden, hos handl. Carl A. Nilsson i Gamla staden, hos handl samt hos mjölnaren N Zinnerström å Ängö P. Jonsson å Sandås JCalmar. Stad och län. Med telegraf och telefon. CGenom Svenska Telegrambyrån.) Kriget. London den 2 juli. Från Suez tele- graferas att två till Carnaraa eskader hörande kolångare passerat kanalen och ankommit dit. London den 2 juli. Till Reuters Office telegraferas från Siboney, att amerikanarnes förlust vid slaget i går var öfver 1,000 man. Alla reserv- trupper är8 beordrade i främsta linien för att återupptaga striden. De span- ska befästningsverken äro mycketstarka. Granaterna från den spanska eskadern anstälde stor skada. Då amerikanarne ryckte fram mot bröstvärnet, hejdades de af ett 8 fot högt ståltrådsnät Madrid den 2 juli. Den officiella tidningen offentliggör ett dekret om inkallande af 26,000 man. Vid en bankett i går beskylde Romera Rochedo regeringen för fullständig overksam- het samt generaler och amiraler för oafhängighet. Statsinstitutionerna vore visserligen i fara, men folket skulle ej vackla då det gälde fäderneslandets försvar. Washington den 2 juli. I telegram från general Shafter angifvas döda och sårade till omkring 1,000 man. 1 mid- dags hade ej underrättelse ingått om att striden återupptagits. I militära kretsar anses ställningen allvarlig. De högsta militärerna hafva haft kon- ferens. Ncivyorli den 2 juli. Från Playa del Este telegraferas att general Ando med 6,000 man ankommit till San- tiago. London den 3 juli. Till Reuters Of- fice telegraferas från Washington : Mac Kinley och krigsministern hafva erhållit telegram från valplatsen i San- tiago, som meddela, att striden åter- upptagits på lördag förmiddag och va- rade hela dagen, men omtala ej, om striden förts med lyckligt resultat. Det uppgif ves. att amerikanarne lidit stora förluster. Washington den 3 juli. Riksdeparte- mentet har från general Shafter erhål- lit följande telegram : Jag fruktar, att jag i min senaste rapport ej upp- gifvit vår förlust så stor som den va- rit. Det är absolut nödvändigt att sna- rast möjligt hitsäuda fullständigt lasa- rettsfartyg. Chefen för fältläkarekå- ren säger sig hafva användning för 40 läkare. Efter mottagandet af telegram- met konfererade krigsministern med öfverläkare inom armén och flottan, hvarefter order gafs att ofördröjligen 50 läkare jemte förbandsartiklar skulle afgä med hospitalsfartyget Zola till de sjuke och sårades hjelp. Ytterligare beslöts, att i Newyork liggande hospi- talsfartyo-et Relieff skall afgå till San- tiago. Detta fartyg, som har utrustats med all läkareatiralj och kan mottaga 520 patienter, har redan åtgått. Köpenhamn den 3 juli. Från Lon- don telegraferas den 2 kl. 5 e.m. : Enligt till till »Newyork World» in- gånget telegram hafva amerikanarne efter en hård kamp vunnit en glän sande, ehuru dyrköpt seger. 6:e och 16:de regementena samt irreguliera kavalleriet utmärkte sig synnerligen vid angreppet af en höjd. En militär åskådare, grefve Götzen, som var när- varande vid angreppet, ropade: När ämna de stanna ? De ämna stanna, när Santiago blifvit eröfradt. svarade generalen. De flesta af artilleriet följde raskt efter och man lyckades bibehålla höjden genom att ständigt skjuta med granater. Spanjorernas eld upphörde kl. 4 e.m., då de drogo sig in till staden. Spanjorerna käm- pade med förtviflans mod. men sigtade illa. Stormningen af Santiago sker säkert i dag. Khediven på resa. London den 3 juli. Från Kairo te- legraferas, att khediven ombord på en ångyakt afreser till Korfu och der- ifrån till Triest. Det antages att han kommer att besöka Tyrolen och Schweiz. Ny Andrée»uppsökare. Kristiania den 3 juli. Telegram till Dagbladet från Vardö meddelar, att ishafsfararen Siefvert Brseckmo. som för några år sedan öfvervintrade å Spetsbergen, afreser om måndag mor- gon med kuttern Nora till Karahafvet i afsigt att om isförhållandena tillåta vid baron Tolls depoter söka efter Andrée. Dödsfall. Kristiania den 2 juli. Borgmästa- ren i Kristiania. förra statsrådet P Reisenwald har aflidit i e.m. Kyrkostämman med stads- och landsförsamlingarne för utseende af elektor att deltaga i valet af ombud vid innevarande års kyrkomöte kom mer ej, som i annonsen felaktigt upp gifvits, att hållas tisdagen den 12 den nes utan nästkommande tisdag, hvarom ifcinons i dagens tidning meddelar. Förordnande. E. o. landskonto- risten C. A. Molander har förordnats att förestå stadskassörstjensten i Kal- mar från den 7 dennes till den 28 nä- sta augusti, under hvilken tid tjenst- ledighet beviljats ordinarie stadskas sören. Länsstyrelsen har förordnat träd- gårdsmästaren C. J. Johansson och arbetaren Carl Prim att tills vidare under innevarande års sommar såsom extra polismän biträda ortens krono- betjening med upprätthållande af all- män ordning och säkerhet inom det område i Nybro, hvaröfver Nybro kall- vattenkuranstalt? aktiebolag förfogar. Ett häftigt men kortvarigt åskväder urladdade sig i går afton öfver staden. Några rätt starka knal- lar hördes och ett mvcket häftigt regn föll. Flottans beväring. Med dagens ordinarie morgontåg afgingo härifrån till Karlskrona för 3 månaders tjenst- göring 57 man af årets första eller äl- dre klasser. Af denna styrka tillhöra 46 man (hvaraf 2:ne för utbildning så- som redogörare eller skrifvare) Norra Möre kompaniområde (n:o 30) 2:ne Ölands d:o (n:o 31) samt !) andra kom paniområden. Tjenstskyldige af kom paniområdet n:o 30 323 och kompani området n:o 31 48 man, eller tillsam- mans 371, således förfallolöst frånva- rande 323 eller 87 procent. Sofia Andersson, den myckst beryk- tade s. k. knäckebrödsqvinnan. skulle i gårå utfyllningen vid Malmfjärden hålla föredrag öfver »Kristi tillkommelse och verldens ända». Hon hade emellertid ej vederbörligt tillstånd härtill, hvar- för polisen blandade sig i leken. På dess fråga, om hon fått tillstånd att hålla föredrag, svarade hon : »ja, af den, som råder öfver himmel och jord», och på fråga efter hennes namn uppgaf hon, att det stode skrifvet i lifsens bok. Hon började sitt föredrag inför ett litet auditorium, men måste på grund af polisens inskridande snart upphöra. Ett ganska betydligt jordras egde rum i lördags afton i den ut- gräfning af vallen, som blifvit gjord för grunds läggande till det blifvande vattentornet. Till all lycka hade grund- läggningsarbetet kort förut upphört; annars kunde lätt en olycka hafva inträffat. Det torde icke komma att kosta lite både tid och arbete att bort- föra den nedrasade jorden. Hyllning. Direktören i lifförsäk- ringsaktiebolaget Thule, Sirn Palme, var i fredags på morgonen föremål för vacker hyllning med anledning af tioårsdagen af hans direktörsskap i nämnda bolag, berättar A.-Bl. Den samlade kontorspersonalens sym- patier tolkades i ett anslående tal af äldste närvarande tjenstemanuen, hr von Heland, hvarefter öfverlemnades en praktfull bukett. Direktör Palme tackade tor den hjertliga hyllningen. Olyckshändelser. Då arbetaren Algot Andersson från Söregärde i Ryssby socken sistl. lördag var syssel- satt med att vid Kalmar—Torsås-jern- vägen bära sleepers, råkade han falla omkull och afbröt i fallet sitt venstra ben. — 71-årige kakelarbetaren J. P. Holmqvist vid Kalmar kakelfabrik hade i fredags lagt sig att hvila på en bänk. hvarifrån han föll ned och afbröt sitt venstra ben. — Då arbetaren Joel Gummesons från Olsjö i Oskars socken 11-årige son Josef i lördags skulle hemföra en kalf. tog denne ett hopp och stötte dervid ena hornet i gossens högra öga. så att synen å detsamma gick förlorad. Kongl. maj:t har beviljat ersätt- ning af allmänna medel för fattig- vårdskostnader under år 1897 åt föl- jande fattigvårdsstyrelser : åt fattigvårdsstyrelsen i Kalmar — efter afdrag af 48 kronor för uppfostran åt Ida Augusta Anderssons barn — med kr. "2%: 50, åt d:o i Mailesjö socken med kr. 319; S5, ät d:o i Örsjö socken kr. 07: 60, åt d:o i Norra Möckleby sofken kr. i)7: 50, åt d.o i Repp- linge socken 140 kr., åt d:o i Gårdby socken 140 kr., åt d:o i Åby socken 500 kr., åt d:o i Ryssby socken 120 kr., åt d:o i Arby socken 3(>5 kr., åt d:o i Karlslunda socken kr. 132: 50, åt d:o i Hagby socken kr. 411: 50, åt d:o i Ljungby Bocken för underhåll åt Videbuskes barn 400 kr., åt d:o i Wissefjerda socken efter afdrag af 21 kr. för understöd åt enkan Sofia Olsdotter, 149 kr., åt d:o i Wentlinge socken 230 kr., åt d:o i Söderåkra socken 48 kr., åt d:o i Dörby socken 400 kr. Häktad. Drängen Per Viktor Carlsson från Eriksöre på Öland, som i fredags å Allgutsrums marknad sköt drängen Gustaf Petersson från Karlevi i ena armen, har i lördags införpassats till härvarande länsfängelse i afbidan på ransakning inför Ölands Södra Möts häradsrätt. Öländingarna få främmande. Svenska missionsförbundet ha beslutit att sända någon af sina hemmavarande missionärer på en två månaders missions- resa till Öland, för att åstadkomma en andlig väckelse, och goodtemplarna begära af sin storloge ett anslag af 500 kr. till nykterhetsverksamhetens bedrifvande och utsändandet af talare å ön. Stölder. Från en badgäst i Nybro föröfvades härom natten en stöld af matvaror, viner m. m. ur dennes käl- lare. Tjufven, arbetaren Israel Truls- son från Torsås, har häktats och in- förpassats af kronolänsman Ax. Högsell till härvarande länsfängelse. — En natt i förra veckan bortstals ur en visthusbod tillhörande kyrko- herdebostället i Kristvalla omkring 8 kg. smör m. fl. matvaror. Oaktadt gjorda efterspaningar har man ännu ej lyckats komma tjufven på spåren. lian bröt sönder häktet. För att hafva varit bebjelpliga med att ge- nom häktes brytande» ha befriat deri förvarade personer, ha i Krylbo häk täts bl a. Karl Edvard Johansson, född 1874, och Johan Alrik Johansson, född 1S73, båda från Arby socken. En dödslek. En farlig lekplats valde ett par små gossar på omkring 2—3 års ålder, hvilka i torsdags efter- middag utan att vara tillsedda hade begifvit sig ned till Borgholms ved- brygga och der gått ut på en liten flotte, som brukar användas vid klapp- ning af kläder m. m. Huru de båda småttingarne der burit sig åt. blir väl knappast utredt, men den ene af dem föll af någon orsak i sjön och drunk- nade, utan att någon observerade olyc- kan. Då gossen efter en stund varse- blefs och upptogs ur vattnet, efter- sändes genast läkare, hvilka dock för- gäfves sökte återkalla barnet till lif. Den omkomne gossen var son till vaktmästaren vid postverkets persedel- förråd i Stockholm J. Johansson och hade jemte sin moder vistats i Borg- holm en kort tid. (Öl.-Bl.) Westermark-Rosén, den »cele- bre» marknadsresanden, hvilken bland annat äfven kallar sig »grosshandlar Finess», är en förslagen kurre. som spelar sina kort med — finess. Enligt flere uppgifter anlände den beryktade mannen i tisdag- med ånga- ren Svea till Kalmar från Kt lskrona, dit han ankom midsomm;, :jen för att helsa pa sin dotter, som i er varit inackord< d en längre tid. Han med- tog dottern. I onsdags reste Ue med ångaren Södern öfver till Borgholm, der sommarmarknad då egde rum. Då nu detta efter all sannolikhet är sannt. hur kan det då förklaras, att samme Westermark-Rosén i tisdags middag inträffade i Oskarshamn norr- ifrån med ångaren Ronneby, med hvil- ken han iifven fortsatte resan, skrifver Oskarsh.-Tidn. Jo, Westermark-Rosén säges hafva ett »alibi», som han opererar tillsam- mans med och som dervid uppträder på andra ej alltför aflägsna håll för att blanda bort korten. Denne person har ett utseende förvillande likt Roséns och är klädd liksom han Skulle nu någon af dessa herrar under sina ma- nipulationer råka fast. så kan denne slå sig för sitt bröst och säga : »Jag kan bevisa, att jag vid detta tillfälle befann mig på en b. It annan plats»... Westermark-Rosén sätter åtskilliga myror i hufvudet på polisen, som na- turligtvis har ett godt öga till honom. Det berättas, att flere af Roséns af- färsvänner samtidigt som han anlände till Kalmar med bantåg. Försigtigtvis stego dock alla utom en af vid Tre- kantens station och promenerade i det vackra vädret in till Kalmar. Man misstänker att den Westermark-Rosén- ska ligan hållit sommarmöte i Borg- holm under marknaden. Westermark-Rosén — nu påstods det vara den riktige — skulle i torsdags e.m. ha medföljt åsgarpn Prins Berna- dotte från Borgholm norrut i sällskap med några andra. Vid ångarens an- komst till Oskarshamn utpekades också mannen. För att observera hans gö- randen och låtanden organiserades ögon- blickligen en detektivafdelning af po- lisen, bestående af en civill man. som efter nödig instruktion följde den om- talade resanden hack i häl under hans promenad i staden. Vid ångarens afgång ropade en af det unga Oskarshamn till den då under däck varande mannens sällskap : — Helsa Westermark-Rosén ! — Vänta tills i morgon, då Ronneby kommer, får du se honom ! svarades. Var det återigen den tokige Wester- mark-Rosén som var här? Javisst!... Då ångaren Ronneby i fredags för- middag anlände till Oskarshamn från Borgholm, var den verklige Westermark- Rosén med jemte dottern. Han stack sig skyggt undan på mellandäck. Det var en ståtlig man med icke osym- patiska drag. Han hette nu Roseli. Hur visste mannen på Prins Berna- dotte, att Westermark-Rosén skulle resa med Ronneby? Var det en af ligan? Bara det nu inte var den tokige Westermark-Rosén igen ! En Upsala- tidning uppgifver nemligen att han i tisdags syntes i Upsala på väg från Gefle. Denna gång var det dock tro- ligen Upsala som sett i syne. Anmälde badgäster i holni sommaren 1898 (forts.) Fröken Agnes Ahlgren, Stockholm : bank- tjensteman Rolf Ankarsvärd, Upsala ; major skan Nahorst, d:o; fru B. M;tchel, Stockholm; stud. Jarl Ma-chel, d:o: fröken Elsa MtecheJ. d:o; fru K. Kuben, Karlskrona; Anna Gustafs- son, d:o; grosshandl. Gullbrandsson, Kalmar: fru 11. Gullbrandsson. d:o: kyrkoherde A. Nordstramlh, Kalla; löjtnant S. Arfvi.lson, JOnköping; fru Elin Götlie, Wexiö; fröken Hanna Uddenberg, Kalmar; fru Hilma Orre, Alfvesta; hustrun Emma Gustafsson, Mön- sterås ; fru K. von Nackrey, Stockholm ; frö- ken M. Klefbeck, Kalmar ;* fru Bertha Scher- din, Umeå; Bertha Scherdin, do ; professor- skan K. Arrbenius, Stockholm ; fröken Maria Ankarsvärd, d:o ; fru Eina Fågelberg; Alster- fors; fröken Vera Eogelberg, do; fröken Hilda Ekman, Norrköping: fru Edith Kjellin. d:o; fru Anna Larsson, Kaiiskrua Hilda Sjöberg, Borgholm; koi... C. Lundgren, Stockholm. För lösdrifveri ha till bete i Stockholm dömts arb< Olof August Karlsson, född Karlslunda socken, under 4 månader, och hustrun Amanda Svan-Johansdot- ter, född 1»64 i Torsås socken, under 10 månader. Fortsättning ä notiserna åter- finnes å fjerde sidan. Borg- öken •rkapten torts.; ängsar- skarlen 1880 i