Titel: Faluposten
Datum: 1890-09-20
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
Hi)a Falu Posten, Löldägen ba 20 Slplcmbcr 1890, Falun d. 20 September. Riksdagsmannawaltt för Falun, Hedemora och Säter, sum egde rum i onsdngs, utföll fa, att till walkleisenS representant i riksda- dagens andra kammare under uästa 3» aisperiod äterwaldeS detz nuwarande srihandelSwänlige och frisinnade liks» baosman, lärowerlsadjunkten £). B. Wahlin med 262 röster. Protektionisternas och de lanferva» lioes kandidat, landshöfdingen C. Tref- feuberg, erhöll 244 röster. Inom de olika städerna utföll walel sålunda: O. V, Wahlin. <£. Trefflnbelg. Falun . . .185. 189. Hedemora . . 55. 39. Säter ... 22. 16. 262. 244. Wid walet härstädes kasferade« twa fedlnr, den ena upotagande "Tidningen Dalpilen", och den andra, försedd med l)i Treffenderg? namn, defans wara "märkt". Walet föregicks af ganska heta stii' der. I synnerhet utwecklade protektio» nistcrn» här pä platsen stor energi för att wiuna seger ät sin kandidat. Ock» sa wisade deras leder ä waldagen fä eller inga luckor, hwaremot frihandlar» ne falnade mänga, hwilka af en eller annan orsak »oro förhindrade att del- taga i walet. Erkännas ma dock, alt de röstbe» rättigade arbetarne woro,ganska päpah» liga. Synnerligen förtjäna urlakniugs» ardctariie att med beröm omnämnas för des) maugranhet wid walet. 38id rikSdagsmannawalet i H«. demora domsaga, som försiggick i män- basts, erhöll walfrrifeiis nuwarande re» pltsenlani. Back Per Ersfon i Vuffa. högsta roftuaU». eller 802 röster. 3lär» mall i röNeia! kom nämtemannen 3 &. 3fakSs«n i Hälla, Folkärna. med 326 röster. Dlszuiom erhöllo sura personer stänkröster. -dldemora bomsag» är, fom bekant, eil tacksam! fäll för proielliomstifla agiiaiio- ner. Niksdagsmanuawalet i hr itlh Olof Larssons walkret» »ger min om »änbag. Som hans «o,kandidat ha af frihandrlSwänntr och frisinnade upp» ställs hr Daniel Persson i Tallberg, Leksand, hwilken ocksä i Bjursäs och Al torde erbälla majoriiei. 3 Leksand och Eiljansnäs däremot lärrr wäl tena ej blifwa fallet, pä grund däraf. all mänga däriläeeS mot sin wilja fe sig. af wisla stal. nödsakade all rösta pä Vissen. gmflUnid hällts i morgon söndag kl. 1 t m en allinäni folkmöte t Leksands missionshus, pä hwillei möie man mös» ligen lan uträtta nägoi god! i saken. Äfwen i Nattwil—Gagnefs wal. kretS eger rilsragsmannawal rum om måndag. Här hafwa proiekliouisterna fom motkandidat till »alkretsens nuwa- rande frisinnade repreuniani uppställ en person wio namn Werlmästar Anders 3onss°», An denne obeiytlige person stal! lunna flä hr O»a« Anders Eriks» son ur brädet, lärrr wäl bock ej wara an frukta, iv man hoppas alt alla fri» sinnade mangram infinna sig wid walet och enig! rösta vä riksdagsmannen ©l» las AnderS Griksson i Ofwanmyra. Ogillade beswär. Samtliga befwär öfwer rilseagsmannawalen i ©froan* Siljans och Westerdalarnes walkretfar ha af k. «:>« befallningShafwande lemnats Ulan afseende. Kopparbergs läns landsting sam- manträder till laglima möie a stadsbo- 1'llei härstäres mändagen ben 29 ben- ueS N. 11 f. m. tjänstledighet och förordnande. Länsmannen i Mora distrikt C Fr. Falk har bewiljats tjänstledighet frän och med ben 20 till och ,ned den 30 dennes, och är f. länsmannen C. I Eallin förord» nab alt under liden uppchälla länsmans» tjänsten i Mor«. Till provinsialläkare i Näs distrikt a! Kopparbergs län har biträdande lä- låren »ib Kristinehamns hospital S. Wadtten bliswit utnämd. ÄLägomläggning. Wäg- och wat« Itnbvanadsstyrclscn har gobkändt omlägg- »ingen ä sträckan mellan Marnas och Lernbo gästgiswaregärbar inom Lubwika rch Norrbälles socknar af roägen frän Vutioifa ull Smedjebacken. Bewiljade lagfarter. Handlanden A. 3- Eiicsson bewiljadts l mänbags af rärbuSräiten lagfart ä mätaren 3 A Prfinis gärd Jki. 8 pä twarterei JG. 45, som pä »relutiv auktion förfalls för 2,000 kr. hwarpä snickaren 3- W. Möl- ler, ä hwilken kövekomraktet sedermera iransporterais. erdöll lagfart ä gärden. — Styrelsen för Falun—Räxwike— Mora järnwägsakitebolag bewiljades lag- far! ä en jordäqa nedanför gärden M 15 pä kwarteret JH 26, hwilken försålts af kronofogden G- Esicen föl 3.052 tro- ner. Ny bundtmakeriaffär. Bundima» leriarbetaren K' A. Haglöf anmälde i mäntags till magiNraien att ban bär i staden ämnade driswa bundtmalcriyrket. "28ägbrytaren, programbok för Da» larneS goodiemplare". blir namnet pä en ny periodisk sttift, ä hwilken tillständsbe- wis meddelats danolanden S. C. Carls- son t Mora. Boken kommer att tryckas i Gefil. Vtt eldswadetilldud yppades här- städes i onsdags afio» klockan omkring hals 8 i gärden J\ls. 14 pä kwarteret JW 56 wid Otnäsaatan a Llsborg. tillhörig arbetaren G. Norberg. Till följd af någon oförsigtighet wid pa< fyllandet af en gaSoljelampa, eroloderade denna, hwarwid anländes möblerna i rummet, hwilka föritördes och ej woro försäkrade, samt wäggat och tak, som ko» lades, Brandsignaler — i wär widsträckia stad fortfarande bestäende af blott llämtnin» gar. hwilka oftast och äfwen wid detta tillfälle wisa sig nägot felaktiga — gas- wos. och till följd däråt sattes stadens inwänare i en ännu »värre rörelse än hwad fallet war pä förmiddagen samma dag; men dessa signaler slutade lika fort fom de börjad», härmed liUtännagiswan» de. at» al! fara war öswer Tvwärr blef Norberg under försök ati fläcka elben sä illa städad, ail han mast söla läkarehjälp. TtiftSnytt. S. m, adjunkten E. I. Thom^r har förorenats att frän och med b»» 16 dennes i ämbetet biträd» lyrko» hetden i Rättwil loulraktspostln P. Pet- tersson. Eamtrafik har styrelsen för Westeräs —Toredälla ängfartygsaliiebolag uiwer» kat med Stockholm — Westeräs—Bergs- lagens järnwäg. Därigenom böra waru» förfändningar frän Stockholm m: m. upp- ät Dalarne kunna pä denna led erhällas för billigare frakllostnad än pr järnwäg via Upsala. Omlastningar i Westeräs ombesörjts kostnadsfritt af ängbälSbola» get. säger Westmanlands Läns Tidning. Kanske kunde sädan samtrafik »ill Da- larne ocksä ordnas emellan ängarne till ©tfk «ch GeNr-^F»lu—RältwilSbanan? frägar Norrlanböposten. Htora strejker »id Skutskär och Härnäs. Wid Slutffärs lägwerk. »ill» böria! Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag, nedlade en del arbetare i män» dags sitt arbete. Eremvlet följdes af bräeqärdsarbetarne wid Härnäs, hwilka genast singo underrättelse om arbeiSin» stäiletsen wid Skuiffär. Orsaken ull strejken är. att frän och med i mänbags stulle för biälpiägare. nndanssjutarr. wagnslastare. Nabbläggare o. f. ». en lönenedsätlning ega rum med 10 procent. Förssagei om lönenedsätt» »ingen läetl hafwa uigäu frän Söder» forsbolaget. Antalet af de strejkande uppgär till mel« lan l och 2.000. Sedermera har bergslagsbolageis sty» relie bewiljat de strejkandes fordringar fä till wid». att ingen nedsättning t den förut warande albeixlöne» stulle ega rum före ben 1 December i är, men Skut» siälsatbeiarne fortsätta strejken för Har» näsarbeiarnes stull, hwilka ännu icke fäll lönenebsäitningen upphäsd. Den bästa ordning är rätande bäde bland arbetarne och bolagsbcrrarne. ehu» ruwäl hos be först nämda harmen mäste sjuda högt öfwer ett dylikt försök alt de» röfwa arbetaren sin förtjänta lön. 3 torsbags uphörbe strejken. Tweriges logar. Till tinget i Bar- karby med Sollentuna härad war ak all» män äklagare för olaga handel instämd en lyst jude wio namn ©rUnroc.ll, hwil» ken »ar blind. Det upplystes att dä den stackars gubben stolat fara med äng- bäl frän Stockholm lill Rörstrand, bär han stolat afllmna några waror till sin bär boende son. hade han af mihtag gätt »mborb pä en ängbäl till Tranebergs» bro. Som han inga pangar hade till äterresan och t anseende ull sin blindhet ej hiitabe all gä, hade han »ib Trane- bergsbro säll nägot af warorna för att fä pengar lill äterresan. Händelsewis war. fjärdingsmannen SandqwiN i iratienl , Han gjorde bestag pä de lill 70 kronors »wärde uppgående »ärorna, som gubben innehade och hwilka tillhörde hans son, och nu yrkades oehuiom böter pä den gamle mannen llistag stulle afkunnas wid tingets flul. Ulan twitwel blir han pliktfäld och warorna dömas förbrutna. Ett präktigt samhälle, som har sädana'. lagar. 1 Äter en upprörande dom. Den o» i lyckliga kwinnan. Albertina Lowisa Kr»-^ ger Larsson, hwilken under sä sorgliga! omständigheter blef wällande till sitt barns död genom dränkning i Ulffundaijön för» liden wär, har nu äfwen af högsta bom- stolen fät! sin bom. lydande ä lisiiids straffalbele. faststäld. Det är alltsä i full enlighet med swensk lag. att ett brott, som begåtts af sör» twiflan och utan alla egenyitiga beräk- ningar, stall strafsaS lika med eii uvpsät, lig! ökwerlagbt mord, som föröfwato af hämd eller någon annan lag bewekelse- grund. Om samhället för hela lifStilen in» spärrar och sälunba »stadliggör en mör» dåre, om hwilken det lan antagas, an han möjligen när som hälst kunde begä nägot nytt mord eller annat swärare brott, mäste sädanl anses berättigad!. Ty lagen offer icke enbaft att straffa, man äfiven att flydda fdr farliga individer. En moder, fom af förtwissan öfwer sig och sitt barns framtid söker badas död i wägorna, lan wäl icke anses som farlig för samhället; och bet sinnes ingen san» nolikhel för, att hon nägonsin mera stulle begä wllle sig ett dylikt eller annat brott. Frän denna synpunkt kan det alltsä ej anse» nötwändigi eller beräliigadi att inspärra henne för lifStiden. Meit lagen är nu sädan. En sista reinrs. som wi förmoda, alt hon icke stall underlåta att anlita, åter- står ännu, nämligen nadansöka». ilingon till Itzskland. Prima ironi- ska lingon betinga svr närwarand e i Ber* lin 16—18 mark pr låda om 100 liter. Det gör t iwenstt mvnt omkring 14—16 dre pr liter, sålunda ett ptis. som bör uppmuntra till erport <5'« inkomstkälla ej att förakt» äro wära tläegårdSbär säger Norrlelge Tid- ning. E» hemmansägare som eger nä- gra bärbustar. har i hön från en enda as dem sålt där för b kr. Tvstarue »iljä ha sä mycket sivarta och röda winbär som be kunna få. 3 allmänhet borde långt större upp märkiamhet än hwad nu, sorgligt nog. är tallet egnas ät srukt» och därobltng. Särfftiet bord» uyllerstrännerna arbe,a för att smakliga nycker beredas af äp» len. päron, wi»> och krusbär. Därige- nom stulle de hafwa något an sätta i stället föl rusdryckerna, och »yktubele» befordras. Wi äro wissa om, att ai wära träbgärbars frukter kunna, om man blott satt sig in i konsten, »llwerkaS lika goda winrr som af födelnS drnfwor. Det är rtgtigl ledsamt att fe, huru li- tet sinne man här har föl tlädgårdSsiöt- iel. Mätte det snålt blifwa annorlunda! Wära prester och stoUälaee borde i detta fall kunna göra mycket genom att föregå med goba exempel. En sm«l««»d^sii«k» med tur. För stelt är sedan Uiy en fattig, men wacker piga från £)|k&JÉr^å« till Tyjtlanc. Där blef hon btfirA-Jttitd en rik och för- näm herre, som blef fä lär i den täcka smålandsjänian, att han gifte sig med henne. Hennes man är »gare af ett större fideikommih i Tystland samt har egendomar i Amerika. Till sina i hem- orten boende stägtingar har hon hwarje är stickat penningar samt äswe» e» gång besökt dem- Afwen »ille hon lill Tyst' land medtaga sin åldrige faoer (modern war död), men denne wille ej resa nia» stannad» kwar samt dog t fjor. Akten» stapel är ej wälsignabt meb några barn, hwaoan fideikommisiet efter mannens död kommer att öfwergä i flågtingatnas ego. Hans öfriga egeneom kommer naturligt- w>« alt tillfalla hustrun, om hon öfwer- lefwel honom, hwatan hennes framtid är under alla fölhällanben tryggad. En spökhistoria. En charkuteri» handlare i Weris har måst flytta ifrån sin bostad innanför fin butik, enär spöke» »ier gjorde honom vistelsen bär olieig. På natten hölbe han tunga steg, och bä han strök eld pä en tändsticka, uppstod ett dedöfwande buller pä goltwet wid säng- foten. Han rusade upv och lyste pä plat- sen, wäntanbe fä se jorden öppen, men säg i Nällel — sä täljes bet. en stor blodpöl. hwilken han förstenad af fala observerade en läng stund. Pä morgonen degaf han sig :till en äldre fru. som i älta är innehaft lägen- heten före honom. Fdr henne woro spö- ferierna icke främmande, men som hon warit af ett unbergifwet. fremt sinnelag, haee hon fofwit gobi efter stna aftonbö- ner, och albrig egentligen lidit af spöke- nas trampande och suckar, utom när hon druckit allt för starkt kaffe sent pä lwäl- larne. Ett faktum är, att kwarteret. intill hwil- le, den spökhemsöll» lägenheten gränfar, heter "Klostret" samt alt — »id nedläg» gandet af wattenledning däl i fjol — ålstilliga beneangel af munlal och grå- bröber blifwit mer eller mindre »roade. Dä spökerierna emellertid, enligt gam» ma! god sed, alls icke förekomma om da- garne. tröstar sig handlanden i fråga där» med, att hans affär dä i ställer flitigt frelwenteras af "köttsliga" warelfer, som wisserlige» föra ntmor med matwarorna, men alllid mot kontant ersättning. Pa wäg till Indien. Frän London har i bagarne afrest till Madura i södra delen af Westra indista halfön fröken E< Ner Petersson, dotter till kyrkoherden Pe- tersson i Olmstab. I Madura finnes en af fwenfia statskyrkan underhällen missionSstalion. där missionären hr Sandgren och hans fru werka, famt i grannstapet däraf ben unge frän Iöakö» ping utgångne miesionärel, Brrdl. Det är frökl» Pfterssons »ssigt an sluici ng till nämea missionsitatton för att där ar- beta for kristendomen och med sina icoa- ga kwinnohäneer. hwilka hemla sin styr- ka af en deiunande nit och e» orubblig tro. hjälpa 'ill att hälla korsets baner upprätt bland 3»diens betningen. Vjdern förekommer numera myckel all- mänt wid bobuMänfla kulterna och fjor» darne, fager tidningen "Vobuslänin,qci!". Genom den länga fredningaiilen hat ej- dern blifwit så litet stygg al! han fortt, när någon ångbåt kommer alldeles inpå honom, beiwårar sig med at! dyka. Tträng winter i Ost-rrike. Frän badorten Gastet»» (htrttgc-ömet Sa!z- burg) strifwes att sä mycket snö »allt, uw der de senaste bagarne att flera bor.o- kwtnnor omkommit. En flicka, som räd- dat sig i en liten koja, omtalar att hen- nes mor omkommit t snön. sedan hon tillbringat en hel natt i det fria. Flic- kan, som måste lwarlemna moderns lik, säger sig ha set! lik af flera personer. En eipedition af jägare afgär till det af flickan betecknade stället. 3wa »nga älskande häktades härom dagen i Leipzig, Hon war från Wien och I? år gammal, ban en 22-årig stm- deni från Brunn. De hade rymt till- sammans, efter del hon bestulit sin fader pä 8.600 fioriner, hwaraf de wid häkt» ningen innehave 7.500. Defuttom faun man hos dem en revolver och en fiaffa med gift. Den unga äfwentyrerstan hade kläd! sig i karlkläder och parel reste under namn af "bröderna Hohenfels". Dalarnes "ende" representant i riksdagen lärer wara hr Litz Olof Lars- son, om man sär iro en insändare i en här utkommande tidning. Wi förmoda dock. att insändaren, se- dan hans tankar hunnit att något klarna efter olycksfall»! i onsdags, låter — "prutta litet", som Swärdsjögumman sa'. Korsnäs. Rättegängsärenden. lNadhusrättev den 15 Sepl.) Mitzhandel. Målet moi bewärings» männen P. A. Andersson, E. 3. Dant» elsson och Arel Jansson, tilltalade för ail hafwa mihbandlat v. korpralerna Hägg och Stenberg, förekom åter, hwarwid be iwå först nämba infann sig. och som 3a»s» so» ej med kallelse anträffats, afstod all- männa åklagaren för närtvarande från dans hörande. Uistag meddelas den 6 Oltoder. — F. glasmästaren 3- D. Enströms mål mot arbetsförmannen L. A. Mår- tensson förekom likaledes. El! witne hördes, som likwäl ej hade något as wigt att meddela. Utslag den 6 £>kt. — Sagoren wid Runns såg 3- Groth och atbetaren därsammastädes E. Jans» son woro instämda för del de inne i den bekanta Björkegrenstä gärden »id Holm< gatan stulle hafwa under rusig» tillstånd mttzhandlat dricksutlöraren F Seliergren. sä all blodwite följl. Bäva erkände och meddelas utstag den 6 Okl. — Målet mot hästbytare», C. 3. Kih!» ström, tilltalad för fylleri och mihhandel. uppstöts för witnenS inkallande ull den 6 Okt. — För mihhandel fäldes en person all bota 40 kr., hwaremot en annan frilän» des. For att hafwa innehaft stulet godS hade iwå stämningar utfärdats mol arbe- taren Gustaf Andersson därstädes. Del ena målet angick den bekanta dynamit- stölden, i det han nämligen af för stol» den tilltalade och dömde arbetarne A. F. Johansson och Kntfström tillhandlat sig för låg» pris 9 kilo dynamit, af hwilken han sedermera försålt en del till högre pris. Det andra målet äter angick ett par frunllmtncrssnöllängor. hwilka wid visitation påträffats hos Andersson och fom mihlänkles wara stulna frän hand» landen ochkopparflagarcnO Dahl. hwil» le» ocksä igenlände längorna såsom sina. Andersson erkände alt han köpt dynami- ten, men sade sig ej haft stal misstänka deh oärliga åtkomst; ocksä hade han sedan till egaren åierlemnadl den osålda dyna- miten och betalt den försålda. Beträf- fande längorna, pästob han. att han löpt beslå redan för 3 ål sedan af en sto» handlale flän Örebro, ehuru de ännu ej behöft användas. Sedan ett pal wiinen höns, öfwtllemnades målen och meeeclas utslag den 6 Okt. For fylleri, oljud och motstånd mo: polis fäldes urlakningsarbeiaren C. W. Willunv att böia 65 kr. — Wid föregående räiiegängsdag fäldes samme Willund »ll för diverse förseelser böla »35 kronor. För fylleri och motstånd mot po- lis fäldes arbetaren F. Lindberg och grufarbelaren Sjuls Anders Olsson att böla 35 kr. hwardera. Fylleri och oljud. Härför fäldes smedsarbelaren E. Tillen att böla 20 kronor. j För fylleri fäldes tre personer att hwardera bota 10 kr. och fyra d:o broar» 'dera 5 kronor. Öcksa en strejk. Till o!) strifwes: 3 sondags uppstod härstädes en strejk bland — drickSköparne. Pä grund af iörui angifna orsaker beslöt nämligen en stor del af här boende att icke köpa nå» got dricka af en roifj bryggare. Och enigt höllo de "strejkande" tillsammans, sä att den Nackars protektionist-bryggaren omöj» ltglt» l>»de asyitr» en enda droppe af sin wara. Till sist uppträdde emellertid en gumma som "strejlbryiare". men lärer delta ej bekommil henne så särdeles wäl, hwarsör hon ock sedermera klädde sig t fack och aska — d. ». i smarta kläder. «3tt nytt system kommer att införas wid här warande järnwägSltaiion — del nya elekmsta wexlingssystemet nämligen. Med anledning häraf, ha ä bangården en tid ett del massa gropar waru upp- kastade. Och lä en person härom dagen frågade om orfaken härtill, erhölls till swar. att en främmande person war "Ro- iden" och upphofwet lill alli. (Infsndl., 'Arbetare och protektionist. Del lorbe ej wara ur roägen an påpeka, pä hwad iäll räliwisans daudilangare hand- lera en ploteliioniil. då en sådan befinneS felande, och huru de göra meo arbetarne i liknande fall. Är en arbetare fä red» lös att han ej lan gå. ja är oei genast in i kullan med honom, och går han ma- gen fram nägot stapplande, är del strart 5 kronors böter. Men pä hel! annat salt sörsar man mee protektionisterna, som man habe tillfälle att se en rag för ej sa läng» sedan, dä en wih ptoteltionist kom med läget srån Falun och vefans sä ölwerlaNab att han ej kunoe sitta upprätt i wagnen utan måste ligga. Det för- undrade mig storligen an han i detta till- stånd kunnat få följa med; men hade det warit en arbetare, hade han nog fåll stanna i Falun och polisen iao.it reda pä honom. Salen war dock, at» den felan» de nu war en protektionist och därför till- lät man honom at! följa med läget och befriade honom därjämie både frän lur- ra» och'utgif!en af de 5 kronorna, 3a. sädana där förmåner lyckas de- hafwa, fom wilja beiuttga oh, Wakncn emelleliid upp. kamrater, och fammanflu» - ten eder lill dem, som ifra för edert in» tresse. och »änden ryggen äi aUn pro- lektionisttl, be må pä samma gäng war» fyllbultar eller icke. ®. T. Onfänbt.) Otrogna tyckas en del masugnsar» betare wara. bä be ej ens lunb» stå fast i en sä liten sal som bessmel all icke la» ga bricka maf ,n protektionist. Förstå ni bä inte. att protektionisternas enda diktan och trakta» synes wara att bedra arbeta» ren? Ty icke må ni tro, att ni fä nå» got till stänks af dem och ej häller nä- got till bättre pris af Miana. Allt. som sörespeglas. är bara lomma löften, och af dylika ha protektionisterna alltid be» gagna» Ng. Skam ät en hwar, som ej »tår fast i bestulet! Näs- och Carlsforsbo. Korsnäs Arbets- mannafackförening har sammanträde Lördagen den 20 Sept. til. 8 «. ra. och fortfaraode hvarannar. Lördag. OBS.! Nva medlemmar vinna inträde. ' STYRELSEN. Krönika. 3 dessa dagar drabba »äldiga andar tillsammans. De tala kantänka inte om bimmelriket. Dt usla kroppshyddorna hindra ben». De blifwa materialister. Nej. inte precis, men de wilja ha tull pä bröd och Näst, hwilket de nu ha fått. Presterna äro ju Kristi apostlar? 3nte sant? De böia göra oh lycklig» efter döden. Men deras omtanke går längre. De wilja oh wäl här pä jorden också. Wi stola owilforligen ha tullar, höga tullar, fä all inie de förhastade uiländin- garne äla upp brödei för de swenfia al» betalne. Stackars »rester! Hwarför gifwen 3 er ut för apostlar ät lullpartiet? 3 ta- len om arbetarens fördelar på »ull. Prat. Wi ä' inte just mottagliga för dalkarlar. 3nie winna arbeiarne nägot. om blodet fördyras. Men godsägarne ha låd betala fina arbetare bättre, om rägsäcken kostar 16 kronor i ställe! för 10. Alldeles rigiigl. om man lager saken fä direkt. Men tet ät tull på mastiner och redskap ockiå. Delta förändrar faken nägot. Men i allmänhet betalas icke arbetaren bättre, dä' ega de inte råd till. me» möjligtwis kalasa lite' mera och supa något måttli» gare eller omåttligare — huru som hälst, — dä' ega de roanligen råd till. Me» presterna ega faktiskt förtjänst af lullar. Ockfä springer BjmsåspreNen om söndagarne och uidelar protektionists» sta rtoqfrriiier (som man skulle kalla föl MflfuUtur, om man roore lika så oför- i stämd som deraS egna tidningar) så wäl bä dan går in i kyrkan för att tala "GudS ord" som dä han går ut därifrån. Och StliansnäspresttN, de» hederligt ansedde Gabriels!»», reser till si! för att trbfra Ltssens »valmän ur radikalismens