Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-02-14
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-PQSTEN N:r 7, Freaagen den 14 Februari 1896. vingar tillhörige Va m" Utangärstad och V2 m^ Gärstad i Ö. Husby s:n atgafs" högsta anbudet 16.C00 kr. (å båda gårdarne tillsamman) af hem- mansegaren Aron Johansson trän Skyttholtnen, hvilkot anbud af säl- jarne antogs. — Va mtf Torsåkra i Horn har af Adolf Nilsson salts till nämndem. Al- fred Larsson i Hellefors för 15,000 kr. — V» mtl Äleby i Horn är al landtbr. Alfr. Pettersson såldt till landtbr. Larsson i Brofall lör 14,550 kr. — Hemmanseg J. M. Carlsson har ge- nom hr J K. Johansson i Sidkälla töi sålt '/,, mtl Tornby. Styrestads socken, till landtbiukaren A. P. Pettersson i Dam- hult at KisiDge socken för 13,000 kr. att tillträdas den 14 Mars 1897. — l'/a mtl Sjuntorps Östergård i Bjälbo s:o bar skolläraren J. F. Peters 6on derstädes köpt af sin svärfar A. M Larsson i Öfverstorp lör 35 000 kronor med tillträdeslätt den 14 Mars 1897. — */, mtl Orlunda Norrg&rd är på 10 års tid bortarrenderadt till landt- brukaren A. P. Holmberg från Valler- stad. — 1 mtl Orlunda Huffmansgård är bortarrenderadt till inspektören Nils Hagström från Skälsnäs i Hult mot en arrendesumma af 1 400 kronor. — '/, mtl Orlunda Domaregård är bortarrenderadt till possessionaten K P. Andersson i Piltorp. — Va mantal Reseberga i Härads- hammars socken såldes den 7 den- nes å offentlig auktion för 13,500 kr. till hemmansegaren A. J. Andersson i Velltorp, Östra Husby socken. — Slomarp, 1 mantal skatte säteri i Mjölby socken, har af enkan Chri- stina Johansson för 24,000 kronor för- sålts till landthushållaren J. Alb. Pe- tersson i Högby Ödegård. Tillträdet sker den 14 instundande Mars. — Å auktion har gården och tom- ten nr 20, S:t Lars qvarter i Linkö- ping, tillhörig F. O. Limnells sterbhus, försålts till förre jordbrukaren K. A. Karlsson, Fillinge för 15,500 kr. och med till trädesrätt den 1 nästa April. Folkskolan. Till lärarinna vid en flyttande småskola inom Tuna skol- distrikt har bland 10 sökande anta- gits examinerade lärarinnan Emma Asklöf från Lidhem, Blägda, i Frö- dinge församling. — Till folkskollärare i Finspong är vald e. o. läraren derstädes A. Bo- man. Frän Stiftstyrelsen. Förordnade: s. m. adjunkten Johannes Lindberg att t. v. tjenstgöra som pastorsad- junkt i Kungsholms församling; s. m. adjunkten M. Alson att från och med den 20 dennes i embetet biträda pa- stor i Adelöf. medels jernkedjor. Då skottet nu brann af, kastades täckpålarna i alla väderstreck och väldiga stycken af trästubben slungades öfver Helge- andsholmen, i strömfåran samt å Mynttorget, ai hvilka stycken ett, som var en meter långt och vägde om- kring lJ/j pund, träffade fröken Wiel- Hansen i hufvudet med den ofvan- nämnda sorgliga påföljden. Man kan göra sig en föreställning om spräng- skottets kraft, då detta förmådde slunga ett lika stort trästycke som det sistnämnda ända till mynningen af Vesterlånggatan. Hemsk olyckhändelse. En hemsk olyckshändelse inträöade på förmid- dagen i går i Ekmanska snickerifabri- ken vid Sundbyberg. En 22-årig ar- betare Moden föll i uppfordringsverket ned mellan stockarna, hvarvid ett af de jern, hvilka användas vid uppfor- dringen, inträngde i underlifvet, hvil- ket upprets så att inelfvorna utrunno. Den skadade fördes så snart sig göra lät till Serafimerlasarettet samt letde ännu vid framkomsten dit. Hufvudstaden. IfUr man springer omkull folk. För någon tid sedan omtalades att en skrädderiarbetare P. J. Eriksson, då han en dag sprang framåt Adolf Fredriks kyrkogata, tornade mot ett der gående fruntimmer, en enkefru Sjö- gren, så våldsamt, att hon föll omkull, och dervid tillfogades sådana skador, att hon till följd af desamma afled Eriksson har nu af Stockholms rådhus- lätt dömts till en månads fängelse för det nan genom vårdslöshet varit vål- lande till tru Sjögrens död. Dödad af sprängskott. I fredags eftermiddag inträffade — som vi förut i korthet omtalat — i bjertat af huf- vudstaden en upprörande olyckshän- delse, som kräfde ett menniskohf Då kl. strax efter 5 på eftermiddagen en ung dam kom gående nå Mynttorget i närheten af den der befintliga vat- tenkiosken, dånade ett sprängskott från Helgeandsholmen, der man under vintern sysslat med sprängningsar- bete, och trästycken hvirflade om- kring i luften, hvaraf ett träffade den ofvan nämnda damen så hårdt i huf- vudet, att hon sanslös dignade ned, blödande ur näsa, mun och öron. En tillskyndande polisman anskaffade genast en droska, hvari den skadade fördes till Serafimerlasarettet, der hon inom kort och utan att hafva återfått medvetandet afled. Den så sorgligt omkomna damen hette Annie Wiel-Hansen, var född 1872 och anstäld å aktiebolaget P. A. Norstedt & Söners iörlagsexpediton. Hon var just stadd på hemvägen, sedan hon slutat sitt arbete för da- gen då olyckan inträffade. Fröken Wiel-Hansen efterlemnar en i djup sorg försänkt moder, äfvensom syster och broder. Rörande olyckans uppkomst anstäl- des genast undersökning af polismyn- dighet, af hvilken undersökning fram- gick, att en förman och två arbetare aflossat det olycksdigra sprängskot- tet. Enligt af vederbörande polismyn- dighet meddelade upplysningar skulle en trästubbe — antagligen af poppel — omkring två meter i diameter vid basen, söndersprängas. Sedan man gjort ett borrhål, nedlades i detta tre dynamitpatroner och sprängskottet antändes. Detta hade emellertid ingen annan verkan, än att sprickor upp- stodo i trästubben. Man laddade då ånyo ett borrhål med fyra dynamit- patroner, men synes dervid hafva be- gått den oförsigtigheten dels att an- vända för låg betäckning, i så måtto att stubbens öfre del ej var täckt med pålar, dels att ej, såsom vanligtvis sker vid sprängning, hölja täckpå- larna med mattor eller förena dem Öfriga landsdelar Set omedelbara valsättet vid val af representanter i riksdagens andra kammare synes för framtiden komma att användas i Näs och Gill- bergs härad, Vermland; äfvenså i Nord- marks härad, samma landskap. Allmän förskräckelse råder för närvarande i trakten at Berga skol- hus i Vårdinge socken i Söderman- land på grund deraf att skollärarin- nan å nämnda ställe natten mellan sisllidne torsdag osh fredag blifvit väckt ur sin ljufva slummer af en mansperson, som genom fönstret skaf- fat sig tillträde till hennes rum för att, som han sjeli sade, mörda och råna. Till all lycka för den öfver- rumplade satte gerningsmannen ej fenast sina planer i verket, utan lyc- ades lärarinnan på ett eller annat sätt praktisera sig ur sitt rum ut i fria luften och prisgaf så alla sina tillhörigheter åt den skändlige in- kräktaren. När denne emellertid fann sig ensam, ansåg han för sin säker- het rådligast att rymma fältet, hvil- ket han ock gjorde genom fönstret. Umeå—Vännäs-banans invig nias;. Enligt tidningen Västerbotten är konungen i Augusti månad att förvänta till Umeå för att inviga den då färdiga Umeå—Vännäs-banan. Sillfisket. Från Lysekil medde- las-. Omkring Malmön och Smögen stå många äldre sillstäng; flera sattes un- der tisdagen. Brist på köpare är rå- dande. Stora förluster äro gjorda på senaste sändningar af färsk sill till England och Tyskland. Guanofabri- kérna använda sillen, men försigtigt, till mycket lågt pris, 30 ä 40 öre pr hektoliter. Stortjufven Andersson-Sund berg har vid i onsdags hållet förhör å länsfängelset i Upsala erkänt ett 20- tal nya stölder, af hvilka ett 10-tal äro föröfvade i Stockholm och de öf- riga å Svartsjölandet och i Upsala- trakten. Hittills ha omkring 50 af honom begångna inbrottsstölder brin- gats i dagen. 71-årig knifskärare Till Norr- telje Tidn. meddelas: På aftonen den 4 dennes begick f. inspektören J. E. Mellin i Hedvigslund i Vesterhaninge socken mordförsök mot handl. F. V. Carlsson derstädes. Carlsson, som är hyresvärd ät Mellin, gick nämnda qväll in i Mellins rum för att i en der stående chiffonier hemta några rak- ningsblanketter, dä Mellin, som länge lefvat i oenighet med Carlsson, öfverföll honom, klämde honom öfver halsen och tillfogade honom två sår i ansigtet med en knif. Carlsson försvarade sig med sin lodiga högra hand, men utgången torde ha varit oviss, om icke ett qvinligt bodbiträde i följd af bullret skyndat till och derefter hemtat ett par karlar. När dessa komnio upp, låg Mellin ännu på Carlsson med knifven öfver honom. Under tvekampen omkullslogs en brinnande fotogenlampa, och lycka var att icke eldsvåda uppstod. Mellin häktades och instäldes den 5 dennes inför Sotholms hä- rads tingsrätt, der han efter nekande er- kände öfverfallet, men förklarade, att han icke haft för afsigt att mörda Carlsson, en- dast "märka" honom. Mellin har fiore gän- ger förut yttrat, att han velat "märka" arlsson. Den häktade är 71 år gammal, enkling och barnlös. Fatalt misstag. Från Nerike skrif- ves till Ö. C: För någon tid sedan instämde en person i Nerike till hä- radsrätten en annan för någon för- seelse. Denne infann sig också på förelagd dag, hvaremot målseganden icke lät sig afhöra. Domstolen dömde detta oaktadt svaranden, som verk- ligen svarat inför rätten, till 15 kro- nors böter — för uteblifvande! I ve- derbörlig ordning erhöll distriktets länsman saköreslängd, hvarå äfven ifrågavarande bötesbelopp var upp- taget för indrifning. Denne, som sak- nade kännedom om målet och par- terna deri, begaf sig i väg till det ställe, der svaranden skulle finnas och anträffade der en 65-årig gubbe, hvil- ken på tillfrågan uppgaf sig heta så som den dömde svaranden. Men nå- gra böter ville han icke erlägga, enär han försäkrade att han aldrig haft något obytt med rättvisan, aldrig varit stämd och således omöjligen kunde vara bötfäld. Ehuru gubbens bestämda förklaring till en viss grad imponerade på länsmannen hade den- ne, då såväl personens som ställets namn till punkt och pricka öfverens- stämde med saköreslängden, natur* ligtvis ingenting annat att göra än att företaga utmätning. Sådan verkstäl- des genast och de trefliga etiketterna med den smakfulla devisen "utmätt gods" fastsmetades på det utmätta bohaget, men länsmannen uppmanade gubben att besvära sig öfver förrätt- ningen och erbjöd sig välvilligt nog att gratis vara honom behjelplig här- med. Några dagar senare infinner sig hos länsmannen en fjerdingsman medförande en ung karl, hvilken pre- senterades som den sannskyldige sva- randen i målet samt brorson Ull den, hos hvilken utmätningen foretagits och egande samma för- och tillnamn som denne. Genom intyg af säval den närvarande fjerdingsmannen som från flere andra trovärdiga män, hvil- ka närvarit vid tinget i fråga, styrkte han att han i rätt tid infunnit sig derstädes, ehuru han sedan blitvit bötfäld för uteblifvande. Länsmannen började nu få klart för sig att hela det bedröfliga spektaklet var iscensatt på ett alldeles rasande sätt och skyn- dade att resa ned till gubben och upphäfva utmätningen och aflagsna de obehagliga "plåsterlapparne , hvar- på han återsände saköreslängden till kronofogden med förklaring dfver for- hållandet. Denne vände sig nu Ull domhafvanden, som mot sin vana kände sig skäligen enkel infor bevi- set på hans kuriösa sätt att skipa rättvisa och erlade genast de af ho- nom sjelf ådömda böterna, for att med ens få slut på saken. Mjöik-kondenseiins;. För ut- rönande huruvida en mjölkqvantitet af minst- 10,000 liter pr dag UU en blifvande kondenseringsfabrik i Gefle vore att påräkna, hölls härom dagen ett sammanträde i Storvik. Det vi- sade sig att denna fråga ej mötte några svårigheter. fe]älen i företaget är grosshandlaren Sien Nordstöm, skrifver G. P. Ny stenhuggarestrejk vid Karlshamn utbröt i måndags bland en del å hr A K. Fernströms sten_ huggerier anstälde arbetare. Vid lialf 2 tiden på e m. tågade de strejkande, uppgående till c:a 150 personer, i slu ten trupp genom staden Karlshamn för att hos hr Fernström ånyo fram- ställa de förut gjorda fordringarne att erhålla fria verktyg. Strejken blef emellertid utan resultat, enär de på sin framstälda begäran erhöllo det beskedet, att de som ej ville återgå till arbetet på de stipulerade vilko- ren fingo sluta. (K. A.) Sålda bruksegendomar Svane- holms bruksegendom med en del un- derlydande gårdar i Vermland, till- hörande framlidna fru Emilie Ugglas konkursmassa, har vid i Seffle hål- len auktion inropats af disponenten Adolf Oisen i Charlottenberg lör kr. 167,000. — Landshöfdingen Themptander har försålt den honom tillhöriga natur- skönt belägna, betydande bruksegen- domen Bada i Fryksände socken i Vermland till löjtnanten Knut Lars- son i Long. Priset är okändt. Qodt om vargar finnes det den- na vinter i Norrland. Från flere håll förnimmes klagan öfver deras svåra framfart bland renhjordarne. Olycksbringande likhet. En kor- respondent på Nerikesgränsen skrif- ver till Ö. C: Att på grund af en flyktig likhet med en annan person på dennes konto få huden full med stryk, helt oförhappandes, det får väl anses som ett minst sagdt obehagligt äfventyr. För ett dylikt var en gam- mal f. d köpman X., numera bosatt i en Vetterstad, utsatt häromdagen, då han i sällskap med sin hustru befann sig på j eruvägsresa från huf- vudstaden till sitt hem. Färden hade gått lyckligt och väl tills vid Bagge- torp eller Vingåker en ökänd, ovan- ligt "råbarkad garf vare, stadd på resa till Hindersmessan i Örebro, klef in i kupén. Han började snart på med att på ett ytterst närgånget sätt fixera hr X, i hvilken han trodde sig igen- känna en i. d. affärsvän, läderhand- laren Y. från Göteborg, hvilken en- ligt garfvarens påstående lär "sko- jat" honom på 70,000 kr.r något som emellertid starkt betviflas af den, som känner garfvaren och hans affärer. Han började nu på det plumpaste öfverfalla den gamle mannen med de gemenaste otidigheter, hvilka slutli- gen mellan Pålsboda och Hallsberg öfvergingo till handgripligheter. Den förskräckta frun skyndade emellertid att från en annan kupé anskaffa hjelp och en handfast landtbrukare från Hallsbergstrakten rusade in och fick den rasande garfvaren i nackskinnet och tvingade honom åtminstone att låta bli att slåss, ehuru han icke kunde hindra honom att alltjemt öf- verösa sitt offer med otidigheter. När tåget hunnit till Hallsberg fortsatte den ursinnige garfvaren med att skri- ka och skräna och förde ett väsen, som i viss mån erinrade om den väl- bekante garfvare Gråströms i Aug. Blanches dråpliga "Ett resande tea- tersällskap". Polis efterskickades och med dess tillbjelp lyckades man så småningom få "Gråström" att något kalmera sina upprörda känslor, sedan man öfvertygat honom om att han tagit fel på person. Men sedan tåget till Göteborg, med hvilket herrskapet X. fortsatte sin så obehagligt störda resa, satts i gång, töretogo sig ett par spefoglar att hviska "Gråström" i örat att han haft rätt och att X. verkligen var hans "skojare" läderhandlaren Y. Nu fick garfvaren ett nytt anfall af raseri och han startade för att upp- hinna persontåget, en kapplöpning, hvarifrån han dock snart måste afstå till stor förlustelse för den stora sön- dagspublik, som åsåg det befängda uppträdet. Tilldragelsen är anmäld till ortens kronobetjening, och i den allmänna säkerhetens intresse för alla dem hvilka färdas å våra jern vägar, får man väl hoppas, att domstolen statuerar ett exempel, som kan kom- ma hrr fridstörare i allmänhet och "Gråström" i synnerhet att känna or- dentlig sveda i skinnet. Stora landaföraamliugar-Folk' mängden i Piteå landsförsamling ut- gjorde vid senaste årsskiftet 16,825 personer och i Nederkalix 11,711. I båda församlingarne hade folkmäng- den ansenligt ökats under 1895. Stor stöld. Ur den nyligen af- lidne rike Elmhultshandlanden C. Nils- sons handelslager bortstulos härom natten varor till ett värde af omkring 2,000 kronor. Inbrottstjufvama, som varit tre till antalet och varit synliga i trakten en natt förut, synas nu frän Elmhult hafva begifvit sig söderut. Liflig trafik i nedre Norrland. Sedan midten af Januari pågår en liflig trafik å de norrländska jernvägarne. Mellan Krylbo och Storvik går dag- ligen ett extra godståg upp och ned, mellan Bollnäs och Storvik 3 extra tåg i ena riktningen och 2 i den an- dra samt mellan Bollnäs och Ange ett extra tåg i hvardera riktningen. Godstransporterna utgöras hufvud- sakligast af träkol och s. k. pappers- ved. Ny svensk bergningsangare. Sistlidne torsdags morgon gick i 0- skarshamn af stapeln en ny ångare Uelios, hvilken vid dervarande me- kaniska verkstad byggts för berg- nings- och dykeribolaget Neptuns i Stockholm räkning. Den nye ångar- en, som är af ungefär samma stor- lek som bolagets ångare Hermea och Belos, är byggd under öfverinseende af kapten Ewerlöf, hvilken liksom verkstaden har all heder af sitt verk. Båten beräknas blifva fullt färdig till våren, skrifves till Ö. C. Större egendomsköp. Sistlid- ne tisdag köpte godsegaren Gustaf Johansson på Bankeberg, Fliseryds socken, af fru Anna Larsson på Högs- rum 2 mtl säteri Högsrum samt '/a mtl frälse Finsjö, båda i Fliseryds socken, Kalmar län, för en köpesum- ma af 125,000 kr. och med tillträdes- rätt genast. Inga inventarier ingin- go i köpet. På egendomen finnes, skrifver vår meddelare, för 100,000 kr. afverkningsbar skog samt ett vat- tenfall, värdt 20,000 kr. Hr Johans- son är förut egare till egendomarne Bankeberg och Ekhult i Fliseryds socken. För beredande af lägerplats för Vesternorrlands regemente vid Sollefteå, dit regementet skall flyttas från Sånga, har staten af Graninge- verkens aktiebolag nu inköpt den s. k. Bruksmon för 70,000 kr. Magnus Stenbocks minne. Den af ryttmästaren Wennerberg förval- tade fonden för resande af en ryttare- staty öfver Magnus Stenbock uppgår enligt senast verkstäld revision af räkenskaperna till 27,206 kr. 77 öre. Dömd förskingrare. F. stations- föreståndaren vid Ludvigsborgs sta- tion å Hör—Hörby jernväg J. A Emmertz har af Malmö rådhusrätt dömts för förskingring af jernvägs- och postmedel under synnerligen for- mildrande omständigheter till fän- gelse i 5 månader. Olycklig skridskofärd. Från Vexiö meddelas: Tre unge män i en ålder af 19-25 år från Båldön i Vis- sefjerda socken drunknade i onsdags under skridskoåkning på insjön Fu- ren. Två af dem voro bröder. Liken upptogos på eftermiddagen. Ett pai kärlekshistorier. Från Göteborg skrifver tm korrespondent till Skån- ska Aftonbladet Eu månadskarl i eu större affär biff dödligt förälskad i en af bodtrök- narne. Karlen var till äfdor kommen och hon ung och fager. Olyckan ville, att boo af vänlighet gaf honom en julklapp, och det fattade han som en invit. Då han såg, att alla bemödanden voro fåfänga, beslöt han att taga in gift, hvilket ban oek gjorde i källa- ren, tillhörande firman. Han upptäcktes d rek forslades til) sjakbns, pumpades och är du atsbrifveo. Men kärleken har inte Bvalnat. Han har fötklarat, att han nog skall lyckas bättre i sin föresats att dö nästa gång. — I Antorps utmark af Veinge socken i Balland har ban "en koja", det gälde bara att finna "ett bjerta". Ty fast mer än 70 vintrar strött sin snö i hans lockar, flammar ännu passionens eld i hans barm, och fast hau i tre särskilda repriser njut t den äkten- skapliga sällheteo, bar han af hela sin sjal läu^ut efter ett huskors r:r 4 Så begaf ban sig ut på giijarefard, och bvar denne skogs- bygdens don Juan drog fram, betecktades hans väg af krossade qvinnohjertan. Sjelf var han, som det heter, i valet och qvalet. Till sist, då ingen af "landsenB döttrar" fann råd för hans ögon, drog ban ut i flammande land att söka sig en hustru. 1 Knäred fann han henne och tog på stället hennes femtio åri^a enkehjeita med sto m Nu bar hon 'flyttat till honom", ty, vis af sin tredubbla äktenskapliga erfarenhet, vill ban ha henne "pä prot" eu tid, innan han ånyo ikläder sig Hymnens bojor. Han får emellertid antaga, att "profvet" utfaller till vederbörandes be' latenhet Väl är hon förstås "både liden ocli laj", men så bar hon i stället en stor, grann ko och dessutom åtskilligt aooat af denna verldens goda, skrifves till Hallandsposten. Strejk utbröt härom dagen vid den af hrr M. Colléan och Ad. Sjöstedt innehålla britanuiametallfabriken i Dun kehallar vid Jönköping, med anledning af eu löaenedsättnirjg (med 10 proc). I tredags stängdes fabriken och i lör- dags stod den stilla. Emellertid har man, enligt Sm. A-, sedan ett par ar- betare afskedats, enats om arbetets åter- upptagande i dag. Eldsvador. Eu torplägenhet Sniå- hamraine i Liusells socken, Herjedaleu. nedbrann i onsdags natt tillika med allt lösöre, hvarjemte 8 kor cch 6 lår innebiäudes. Egaren, torparen N. Björ- !ing, var vid tilllället borta på skogs- arbete. Hustrun och sex små barn räddade sig halfnakna i iista stund cch måste 6tanna ute i den skarpa tylan till dess ändtligen hjelp anlände nån närboende, som förde dem nedbäddade i hö bort från det skonade hemmet. Allt var oförsäkradt. Elden hade upp- kommit derigenom att barnen, modern ovetande, på lek gjort upp eld på ladu- gårdsgolivet. — Natten till sistl, lördag härjade brand en ladugård i Knutstorps Stor- gård i Hakarps socken (Småland) hvar- vid liera kreatur innebräoden. Man misstänker mordbrand. När man super bort "dårren". l.tt sorglustigt nii-stnjj begicks, ski tvos till Smal Pnr.i oi: g.ird bortåt K ilnru Uns- grjnsen, nar en välfödd nasso sk illo slag- tas. For fornittinngeiis urdonU.gii verk- st illande liado grisens egare elllbedt ett par närboende gramnr att vara honom bo- hlelpliga Före exekutionens bo] ;an --kulle man ju hafva litet af den svenska potatis- \,illnigen, lör att, som man säger, "darren i nyporna skulle ga bort". Sa skred man 1.11 handling. Nasso släpades, truts sina pi utester. till slagtbankon. odi exekutions berättaren -bondon sjelf stötte knifven till fas'et i lians bringa. Inom några egen- bliek var det svinkreaniret pa vag till de s illa jaktmarkerna Allt eftei som potatis- dimman började skingra sig. tycktes bon- den blifva. mel a misslvnt efver att nasse '■slagtade sig sa dåligt". Sa kom han att kasta on bliek at svinstian och o fasa! der sted ju gujgiisen lifs lefvando. Dot var den i löftesrika omständigheter virande bis leg.m som genom misstag eilt si ioe-i till l.fvet: Bonden, utom sig af lertvitlan. kastade sl-igtkiiifven kmgt bort oeh svor holig-t att aldrig livarken supa bi.invin el- ler slagta några grisar mer — ätmistone inte pä samma dag. Eldavåda. Munsö telefonstation på Ekerö (Stockholms län) nedbrann tidigt i söndags morgse. Elden tros ha uppkommit derigenom att gnistor från skorstenen antändt taket. I hu- set bodde 2 familjer, hvilka med knapp nöd kunde rädda sig. Telefonförbin- delsen med Munsö blir härigenom tör några dagar afbruten. De norrländska nattåg an å linien Ange—Storlien, hvilka hittills gått under tiden 15 Juli—31 Aug. komma hädanefter att gå 15 Juni— 31 Aug. Dråp? 19 årige torparesonen O. Johansson från Yxsjön i Ljusnars- bergs socken, Örebro län, anträffades i lördags natt liggande död på isen till en skogstjärn. Å likets ansigte funnos flera krossår. Man antager att dråp föreligger. Fader och dotter drunknade. I Dalelfven drunknade i fredags mid- dag f. d. båtsmannen J. Jansson Roth och hans 11 åriga dotter Selma. Roth hade dragit dottern och en mindre gosse på en kälke öfver elfven. Gos sen yttrade då, skrifver Gefle Dagbl.: "Nej, ser ni pappa, det år en vak! Ni skall väl inte köra i den". Fadern tillsade honom: "Var tyst,du!" hvarpå gossen steg af kalken. Då fadern fort- satt några steg, brast isen. Gossen säger att fadern skjutit i kälken först samt sedan hoppat etter sjelf. Roth var vid tillfället berusad. De Rabergska obligationsför- falskningen. Härom läses i Blekinge läns Tidning: Då deu Rabergska, obli- gatioiiförfalskningen upptäckts, blefvoiiks- gäldskootorets vederbörande undrande, hu- ruvida något dylikt möjligen kunde ha gjorts förut, och granskade sina papper. Då befanns, att !rån Karlskrona en "frö ken S. Rooth" i bref till riksgildskonto- ret den 7 dec. 1894 frågat, om någon svenska statens obligation nr 101 750 af 1860 utfallit med vinst, och fick Jå, under uppgifven adrc3S pöste restante det svare', att obligationen den 1 maj 18S2 dragits med vinst at 1,500 tkaler (4 000 kr.) Då hade "fröken Kooth" i bref frågat, huru pengarna kunde utfås, bvartill gafs det beskodet, att obligationen blott behöfdo uppsändas till riksgälds- kontoret. Den 9 jan. 1895 skref "fröken S. Rootli" en anhållan dit upp, att pengar- na i utbyte mot bifogade obligation måtte sändas henne i tiksbjnkens100-kronesed- lar. Den 11 jao. 1895 sändes beloppet, men i liksbankens postremissveiel, i re koinmenderailt bref, adrosseradt Earls- krona, pöste restante' såsom "fröken Rooth" begärt, ocb den 14 jan. erkände "fi&k-m„ pengar nos ei hållande. Nu efter kracben drogo vederbörande misstankar, att Råberg både haft att göra med den der saken, hv-iifor en korami- sane Lidberg vid detektiva polisen i Stockholm såudes till Linköping, der R ottjenar ådomdt straff. Förhörd, erkäude R, att han förfalskat äfven denna obli- gation och skrifvit brefsen i den finge- rade fröken Rooths namn. Då rek-bref- vet med pengarna kommit hit, hade Rå- berg, nppger ban, till posten sändt upp advisen, som ban qvitterat med S. Rooth, bevittnadt med namnet K. B ovall (en åkare. Bom körde torfåtR). Men bref- vet ficks icke ut. Då skref Råberg så- som vittne skräddaremäst. G. R Ljung gren — och då erhölls brefvet, Den 17 jan. lyfte R. sedan i Krii-tianstad- bankeo prngar för loätremissvexel, som ban endosserat med S. Rooth. Icke min- sta misstanke hade någonsin för denna sak drabbat Råberg, om ej det andra försöket, tör hvilket ban cu dömts, hade misslyckats. Vid visita-ion i Råbergs hem har po- lisen funnit ett par påtagligen fingerade, af R sjelf skrilba bref från en S Rooth i Elmebod:!, daterade 13 jao. 1895, ge- nom hvilka förmodligen vore hans me- iii g att söka visa alt han hade något slags förbindelse med en så riämd person. R. kommer väl nu till Karlskrona att ransakas om det falska breqvittot m. m. Ledsamt. — För två veckor sedan sade ni berr doktor, att min man omöj ligt kunde lefva, och nu är han nästan frisk. — Jag kan endast uttrycka mitt be- klagande, min fin. Moderskärlek. Fadern: Ge mig ri- set med det samma, r-ä att jag kan få piska upp gosien ordeutligt! Modern: Genast. Jag vill bara värma det på kakelugnen. Det är så kallt. God utväg. — Nä, Anders, hvad bar det blifvit af er sou? — Jo, se, hr rektor, den lathunden ville inte arbeta, och då lät jag honom studera. Infödingsstolthet. Främlingen: "Hvad är det för en liten bäck, som flyter här förbi r "Infödingen": "Liten bäck! Åh, i den fiolen har en gång en tolf års pojke drunknat!" ".örbndskongress". Stockholm den 6 Febr. (Enskildt.) Förbudskongressen öppnades i dag i Vetenskapsakademiens hörsal at riks- dagsmannen O. Eklund. Till ordfö- rande valdes direktör E. Beckman och till vice ordförande riksdagsman Styr- lander och redaktör Ollen. I beredningsutskottet insattes bl. a. flilierie ,/. Hermelin på TJlfåsa och pa- stor Aifj Kullberg. Stortingsmannen S. Aarrestad höll ett föredrag om brftnvinslagstiftnin- gen i Norge och den lifliga stiid föl- lokalt bränvinsveto, som föregick den nuvarande lagens antagande. Med anledning af motioner af hrr Styrlander och Olién, uppdrog kon- gressen åt en komité på 5 personer att utarbeta och till nästa förbuds- kongress inkorama med förslag till lagstiftning^ om rusdryckshandterin- gens upphörande. Kongressen fattade vidare följande beslut: Kongressen uttalar sin bestäm- da öfvertygelse om det från nykter- hetssynpunkt gagneliga i att brån- vinsförsäljningsmedlen må så fort sig göra låter oafkortade ingå till stats- kassan, samt anser att de ökade in- komster på bränvinsförsäljningsmed- l.n, som statskassan härigenom er- håller, böra användas till bildande af af en fond, ur hvilken medel må kunna tagas lör att fylla den brist, hvilken uppstår, då bränvinstillverkningsskat- ten upphör. Kongressen ansåg äfven, att det nu- varande statsöfverskottet borde an- vändas för undanrödjande af de stats- finansiella svårigheterna vid ett all- mänt brånvinsförbuds successiva in- förande. På qvällen hölls föredrag at prof- Almqvist och derefter diskussion. EX 5 e. m. höll prof. Tigerstedt före- drag om 'rusdryckernas skadliga in- verkan på menniskokroppen". Till ledamöter i förvaltningsutskottet valdes hrr J. Byström, A. P. Larsson, O. Eklund, i. V. Bergätröm och C. J. Olsson, med E. Enberg och John Sand- berg såsom suppleanter. Till revisorer utsagos hrr E. Gud- heim, J. Qvist, J. O. Olsson, med C. J. V. Särnblom och E. Ljunggren som suppleanter. Till komiterade för utarbetande af förslag till lag angående införande af ett successivt rusdryoksförbud utsa- gos riksdagsmannen Styrlander, frih. J. Hermelin, riksdagsmännen John Olsson ooh Daniel Persson samt no- torien S. N. Bjerén, med lektor J. Bergman, literatör E. Ståhlgren, pa- stor Aug. Källberg och skrifvare S. Svensson till suppleanter. Kongressen uttalade sig för: dels att handeln med maltdrycker med mindre än 2 proc. alkoholhalt skulle likställas med handel med kaffe o. d., dels att för handel med vin och öfri- ga maltdrycker må erfordras särskildt tillstånd, dels att nu gällande bestämmelser rörande ölutskänkmngsstallens stäng- ning under marknadsdagar måtte bringas i fullständig överensstäm- melse med bränvinsiörsäljningsfor- ordmngens föreskrifter i detta aise- ende, dels att undantagsbestämmeli maltdrycksförorduiugens sista paragraf fullständigt borttagas; dels att från bryggerier och deras nederlag ej må säljas mindre än 10 liter i sänder; dels att § 2 i kgl. förordningen om maltdrycker den 24 Okt. 1885 måtte så förtydligas att det nu förekommande oskicket att den kringgås och fullstän- dig utskänkning i trots deraf eger rum, måtte lörhindras. Kongressen, som betviflade ölskat- tens verkan i nykterhetshänseende beslöt invänta lagkomiténs förslag i detta hänseende. I valprogramfrågan uppdrog kon- gressen åt förvaltningsutskottet att till landets nykterhetsvänner utfärda en adress med uppmaning till nyk- terhetsvånnerna att med kraft arbeta för att vid årets nksdagsmannaval nykterhetsfrågan måtte på valpro- grammen erhålla en framskjuten plats, och att nykterhetsvännerna måtte göra sig underrättade om kandidater- nas ställning till frågorna om "lokalt veto", bränvinsförsäljningsmedlens suc- cessiva indragning till statsverket, be- stämd gräns mellan svagare och star- kare maltdrycker samt successivt ge- nomförande af allmänt rusdrycksför- bud. Fröken Trygg från Finland hade ett anförande angående vigten af nyk- terhetsverksamhet bland ungdomen. Kongressens förhandlingar afsluta- des af ordföranden. Hr Styrlander hembar till denne kongressens tack. Pastor Haglund färrättade den egent- liga afslutningen med bön. Drunknade. Sundsvall den 12 Februari. I gar afton färdades tre brädgårdsarbetare pä sparkstölting öfver isen mellan Sundsvall och Alnön. I det rådande mörkret togo de fel om vägen och åkte rakt ned i hafsvaken, der två af dem, arbetarne J. Larsson och J. Thun- ström, drunknade. Den tredje räddades af tillskyndande folk. Sköfde den 12 Februari. Sergeanten vid Fortifikationen å Karlsborg A. Ry- stedt druknade i går afton i Botten- sjön i närheten af Varberget. Han var 39 år och efterlemnar enka och 3 barn. Hans lik är i dag funnet. Arméiorvaitningea. M-ilinö den 12 Februari. Enligt "Skånska Aftonbladet" lar beslut ha fattats om tillsättande af en komitö med uppgift att utarbeta förslag till omorganisation af arméförvaltningen. En modig bafvets dotter. Finska galeasen Ilebe förliste den 26 Maj i fjol i närheten af Björns fyr1 plats (i närheten af Öregrund). Un- der ytterst farliga och svära omstän- digheter räddades besättningen ge- nom fyrpersonalens mod och rädig- het. Lotspersonalen har nu erhållit be- löning på mellan 40 och 20 kr. Dess- utom har lotsstyrelsen hos k. m:t hemstält, att fyrmästarens dotter Beda Alm, som arbetat med ett mod och en kraft, som vida öfverstigit hvad man af en qvinna kunnat vänta, måtte tilldelas medaljen i silfver af 8:e storleken, med inskrift: "för be- römliga gerningar". Beda Alm stod under hela räddningsarbetet vid rod- ret på räddningsbåten och uppmunt- rade besättningen å densamma. Hon har sedermera erhållit den sagda medaljen. Afstyrkta nykterhetsmotioner. Stockholm den 7 Febr. (Ensk) Be- villningsutskottet har vid sammanträde i dag beslutit afstyrka hr Bäckgrens motion att all minuthandel och utskänk- ning af bränvin och dermed jemlörliga drycker skulle genast eller inom den närmaste tiden förbjudas, der det ej skedde till läkemedel eller lör tekniskt ändamål, ufcensom motionerna af hr Ekman m. 11. om ändrad lydelse af å, 9, 10 och 13 §§ i förordningen angå- ende vilkoren lör försäljning af brän- vin den 24 Maj 1895, samt af hr Ek- lund fr. Stockholm m. fl. om skrifvelse till k. m:t angående införaude af b. k. lokalveto i fråga om bräuvinsförsälj- ning. Elektrisk spårväg Limhamn— Malmö—Lund. Malmö den 10 Febr. Ordföranden i styrelsen på Malmö spårvägsaktie- bolag majoren C. M. Frick inbjuder intresserade till ett möte i Malmö för åstadkommande af en elektrisk spår- väg från Limhamn till Malmö och eventuelt till Lund. Tryckfrihetsmål, Stockholm den 10 Febr. Redaktören af Stockholms-Tidningen A. Jeurliug har i går af juryn efter ett kortare sammanträde frikänts i det tryckfri- hetsmål, som väckts mot honom af ne- gersångaren Payne, hvilken tillika som bekant fordrade 5,000 kr. skadeersätt- ning. Köping den 10 Febr. I tidningen "Signalens" vid Köpings rådhusrätt au- hängiggjorda tryckfrihetsmål dömdes ansvarige utgifvren Lnndqvist enligt kap 16, §§ 8 och 9 Strafflagen att un- dergå i månaders fängelse och att be tala motpartens rättegångskostnader med kr. 317: 80. Yrkandet om skada- stånd afslogs Sjelfmord? Ystad den 10 Febr. Af morgontå- get från Malmö öfverkördes i dag in- vid staden en mansperson, som be- funnits vara en f. d. skrifvare vid namn Helmer Sventzer, bördig från Kristianstad. Han hade en kort tid förra våren varit t. f. stadsfiskal i Sölvesborg, men saknade nu medel till sitt uppehälle. Antagligen har han lagt sig öfver skenorna och der- vid fått både hufvud och ben öfver- körda. Malmö den 10 Febr. Rättskemisten prof. H. Dillner i Stockholm, som undersökt vissa delar af liket efter godsegarenHerved Trolle å Klågerup, har i afgifvet utlåtande förklarat att morfin icke förefunnits i de under- sökta delarne. Professor H. Bondz i Lund, som verkstält obduktionen ai liket, kom- mer att afgifva utlåtande om döds- orsaken, som uppgifvits vara morfin- förgiftning. Norges jordbruk. Kristiania den 12 Februari. I går afton hade 53 stortingsrepresentanter, som särskildt intressera sig för jord- bruket, sammanträde, hvarvid med 27 röster mot 26 antogs en resolution, som uttalar att sammanträdet finner nödvändigt, att stortingets för jord- bruket intresserade medlemmar sam- mankomma för att diskutera jordbru- kets angelägenheter. Ett 5 mannaut- skott valdes tör att sammankalla till diskussionsmöten. Det förljudes, att afsigten varit att bilda en parti- förening med en starkare organisa- tion, hvilket likväl icke lyckades. Nya häktningar i StambtU. Philippopel den 12 Febr. Enligt underrättelser från Konstantinopel hafva nya häktningar egt rum på grund af agitation från ungturkarnes sida. Bland de häktade äro 3 office- rare. Redaktören af Marintidningen har Sytt utomlands. Furst Ferdisands stora tal. Ett offer utan motstycke 1 historien. Han säger farväl åt västerlandet och sin familj. Sofia den 9 Febr. Vid mottagandet af sobranjens medlemmar yttrade 'urst Ferdinand till svar på ett tal af so- branjens presilent, att han (iursten) gjort sin pligt mot nationen, som un- der ett årtionde lagt sitt öde i hans händer. "Jag har", yttrade fursten, "bragt fä- derneslandet ett offer, sådant att histo- rien icke har något motsvarande exem- pel att uppvisa, i det jag lemnat mitt eget barn som pant på Bulgariens lyc- ka. Jag har dermed lossat familjeban- -Ilin ondo lurar i hörnet." "Hi, hi, bi!" skrattade hon. "Frisk gungar roson pä stangelens topp." Och åter utvecklade hon en mängd med rulla- dtr, som om hennes tunga dansat lätt, likt Pagani- nis stråke, öfver en lifligt vibrei ande sti ängrad, tills hon slutligen med klagande stämma öfvergick till den sista stansen: "Men doss närmaste granne är tornet." Och med ett kort, galt ljudande skratt hoppade hon ned Iran bänken cch syntes liksom vilja draga sig undan folkets uppmärksamhet. Då hon sprang ned, gjorde hon en rörelse med handen åt den si- dan, der Ankarsparre stod, liksom hade hon velat- säga till honom: kom med! Men folket slöt sig tätt omkring henne och följde henne, för att icke släppa henne ur sigte. Ankarsparre gick sakta efter. Han började emellertid anse det osannolikt, att någon velat träffa honom här för erhållandet af svar på biljetten; för egen del åtminstone insåg han, att det var honom alldeles omöjligt att bland mängden af menniskor och i det mörker, som hvilade öfver stället, kunna få reda på någon, vid hvilken hans misstanke skä- ligtvis kunde fästa sig. Han ansåg sig dock ännu eu stund böra gvarstanna. Dolda af den skymmande slagskuggan under nägra åldriga lindar i den östra allén, stodo några la peitoner i ett hall högt bumtal med hvarandra. Ett stycke ifrån dem, lutad mot stammen af ett tiåd, syntes en ensam man, klädd i en grå, simpel öfver- 151 — Gå förut — jag följer! Ankarsparre kände att hans hjerta klappade häftigare än vanligt. Det var likväl icke at fruk- tan, icke af oro, utan fast hellre af otålighet att få veta, hvilken författaren kunde vara till de så väl Fersen som honom tillsända breflapparne. Väl trodde han, att det låg någon dystert hotande afsigt derun- der, men dtsto mera retade det honom nu, då han snart skulle träda sin motståndare under ögonen. Han slog upp sin kappa för att andas friare och vara färdig till handling, ifall så skulle påför- dras. Ankarsparre hade icke tagit många steg, förrän slagsmålet drog sig ät den sidan, der han gick. Väl ledde han derför stegen ändå mera ät muren till höger om sig, men de stojande följde efter. Snart stod han midt ibland dem, och livart han vände sig, för att undgå de orediga slagskämparne, mötte ho- nom tvistande oeh skrikande menniskor. Han säg efter sin ledsagare, men denne syntes icke till — förmodligen var han bortförd af folket. Mu erinrade han sig, att lian anbefalt Konrad att infinna sig i Kungsträdgården, och att denne icke varit synlig pä hela aftonen. Hvar kunde han vara? Han hade behöft honom nu, men han fäns icke. Med ens öpp- nade sig folkhopen litet på ena sidan, och han be- slöt att begagna sig af tillfället, lör att obemärkt undkomma de grälande och stridande sällarne; men då han lyfte foten, för att verkställa sitt beslut, rycktes hastigt kappan af hans axlar, och på sam- ma gång kände lian en häftig, smärtsam stöt i sin venstra sida. Vredgad grep han efter värjan, eme- dan det föreföll honom, som om stöten varit icke mindre väl rigtad än afsigtlig; men dä handen öpp- 150 Helt nära Ankarsparre uppstod ett slagsmål. — Man har bestulit mig! väsnades en. — Du ljuger! skrek en annan. Pang — small en örfil. — Hjelp, hjelp! ropade den förste. — Aj, aj! klagade en tredje. — Hitåt — hjelp! skrålade en fjerde. — Tag fast tjufven! stojade den femte. — Tag fast tjufven! väsnades alla — Hvar är han, livar är han? — Här — der — här! Oredan tilltog, bullret ökades. Ankarsparre be- slöt att aflagsna sig från hopen, för att icke blifva indragen i den; men han hade ej tagit många steg derifrån, förrän en karl hastigt närmade sig honom. — Om ursäkt, yttrade denne, är det icke herr baron Ankarsparre jag har den äran att tala med? — Således, tänkte Ankarsparre, väntade man mig ändock här! — Det är mitt namn! svarade han. Hvem är ni, om jag får fråga? — Mitt namn är alltför obetydligt, jag är tjo- nare; men min husbonde och herre önskar att tala vid er; han väntar längre upp i allén. Skulle herr baron tillåla mig att föra sig till honom? Karlen hade tagit af sig hatten och talade med en uppmärksamhet, som vittnade om att hans hus- bonde matte vara en man af vorld och bildning. — Skola vi gå genom folkhopen? frågade An- karsparre. — Om vi draga oss litet åt sidan, herr baron, så ha vi snart passerat förbi den. Min husbonde väntar endast ett litet stycke härifrån. Han har sökt herr baron hela aftonen; men i den folkmassa, som — besynnerligt nog — nu befinner sig här, var det ej så lätt att känna igen er. Buhagar herr ba- ron följa mig? 147 rock, med hatten nedtryckt i pannan. Han deltog icke i samtalet, men tycktes i stället med desto lifligare intresse lyssna på det. — Och du är säker derpå? yttrade en grof, hes stämma. — Tvi mig, är jag icke det! svarade en diskant. Om Ankarsparre varit på stället, skulle han ha känt igen Lenas fina, gälla röst. — Och vi träffa honom sedan på Röda Hornet? frågade en tredje. — Jag har ju sagt det! — Och han består fri traktering — öl och brän- vin? — och Uddevalla med! inföll diskanten. Ni ska ha Uddevalla med, det ska ni! — Säkert som två! jublade en fjerde. — Pina dö, låt oss då börja bums! Aftonen år kylig, och vi tåla just vid en liten muntration, qvicka tankar! — Kör i vind, sa' Blomster! Flickan såg på den ensamme mannen vid trä- det. Han nickade med hufvudet. — Men hvem af er springer efter patrullen. — Jag, ropade en, jag! — Duger inte, yttrade en annan. Du är drum- lig i vändningarna som en åsna, men jag är snabb som en fisk och har ben som trumpinnar. Det ska gå som ett jehu, det. I fjol sprang jag två gånger om kungens löpare, och det, ska ni tro, gick som en stormil. — Sä gå du efter patrullen då, och bed den ra- ska på, förstår du! — Lita på att jag ska ha ord i mun, som for- sla i växten. Jag förstår mig pä schåsen, jag! — Och så glömmer ni ej bort hvad vi kommit om sams om att säga vid förhöret i morgon, ty