Titel: Östgötaposten
Datum: 1895-11-22
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och ansvarig utgifv; Bengt Hagge. ÖSTGÖTAPOSTEN Egrare ncb förlänar.': Aktiebolaget Östgöta Correspondeateiis Boktryckeri. Verkställande direktör: Fredr. Hammarström Prenu merationspri b : För belt år kr. 1: 50, för tre qvartal kr. 1,15, för balft år 0,85 ocb ett qvartal SO öre, postbefordrlngsafglfteu luberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 22 Novembsr. Annonapris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska anno. ser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- ocb födelaeannonaer 75 öre; dödsannons 1 50. Lösnummerpris 5 Öre. Östgöta Corre-pondentens Boktryckeri i Linkö],ij.g. 1895. Tillkånnagifvanden. Kungörelse. beya>irn».??f!!PB,"0,nr&'«e "sr SI och undtr i^."""""09 «r°P»««Ke, eom icke llxiw k, l8 '??P v?rit i"*»"»*" Ull tjenst- gÄ,™" \*Tn»å att inställa sig till den å nedan„ämnJ?li': ",Ugen »befalda mönstring a nedarmatnode tider och ställen: 2i ii<£I£w "?PhenBtnga Mindagen den AsbfsÄ;k'- 10 f- m "edTofpaocb Novfmhi? wi8?,?¥en8tuKB Tisdseen den £6 KyÄkn^r;10 ' m- med ^-"""""Vestr. den 97*lriI*",ii »ockenstosa Onsdagen sockan- emb9r kL 10 '• ■ »ed SvinbSlts a!L I^?r»a Vl «ockenB«OBa Torsdagen SSL. »ovember kl. 9 t. m med Norra Vi socken; samt *A.M5,e*«nderB sockenstuga Lör- dagen den 30 November kl. 10 f. m. med Maleianders oeh Blåviks sockendelar. 1 örrigt erinras att bevärinesman skall till mönstring madbafva sin ioskrifningabok; att de, som tillhöra 7, 8. 9. 10, 11, 12 klasserna genom lagen af den 2 December 1892. MTver- JOrts till beväringen samt sålunda jemlikt nyssnämnda § i virnpligtslagen äro mön- stringsskyldige; au för fallolöst uteblifvande medför 5 kro- nors böter; att uteblifvande genom sjukdom behörigen att i händelse adressanmälan göres skrift- ligt, densamma skall sffattas i enlighet med uti IiKkiifni.gaboken befintligt formulär pag. 1J samt att ofvan omförmälda anmälningar skola ega rum senast mönstringsdagen, ty omedelbart efter mönstringarnes slut kommer DMosförtcckr.ingeu att upprättas. Balnäs Maleiander den 8 November 1895. „ , ,u O. F. Kugelberg, Befalbalvare for Ydre kompaniomrade N:r 51. -____ ________________(»Kil Rikets skörd år 1895. Sedan under tiden från den 17 Ok- tober till och med den 17 November sköldeuppgifter från de särskilda lä- nen inkommit till Statistiska central- byrån, meddelas bår en sammanfatt- ning af de på detta sätt vunna upp- lysningar om 1895 års skörd. Allmänt omdöme. I 4 län med vid pass 14 proc. af rikets medelskörd har årets skörd an- setts öfver medelmåttan. I 8 län med vid pass 36 procent af rikets medelskörd har årets skörd an- setts fullt medelmåttig. I 9 län med vid pass 39 procent af rikets medelskörd har årets skörd an- setts medelmåttig. I 2 .län med vid pass 6 procent af rikets medelskörd har årets skörd an- setts nära medelmåttig (knappt medel- måttig). I 1 län med vid pass 5 procent af rikets medelskörd bar årets skörd an- setts mindre än medelskörd. Under sådant förhållande kan rikets skörd i sin helhet anses hafva utfallit något öfver medelmåttan. Rikets skörd år 1S95 enligt Statistiska centralbyråns beräkningar. Korntal öf- ver ;+■ eller Korntal. Hektoliter, under (—) medelskörd, procent. Hvete, höst-. . . 7,28 1,240.900 — 3 vår- . . . 6.2T 97,500 -f 6 Råg, höst- .... 6,76 7,016000 — 7 „ vår-.....5,41 102.500 + 2 Korn.......7,47 5,151,400 + ö Hafre.......7,38 24,753,300 4-14 Blandsäd.....8,06 3,348,100 + 7 Ärter.......6,17 525,400 + 3 Bönor.......6.28 74,600 -f 9 Vicker ......6,56 205,400 + 8 Potatis......7,™ 19,720,200 + 3 Af de insända uppgifterna framgår i öfrigt: att potatisens beskaffenhet är i Ve- sterbotten och Jemtland god; i Skåne, Halland, Blejringe och Småland i all- månhet god; i öfriga delar af riket mindre god och ej obetydligt skadad af röta; att skörden af öfriga rotfrukter ut- fallit fullt medelmåttig; att spånadsväxter atkastat i frö 3,5 kornet och i tåga fullt medelmåttig skörd; att höskörden från odlad jord varit nära god och att höskörden från na- turlig äng varit fullt medelmåttig, men, liksom höskörden från odlad jord, delvis skadad af regn; att halmafkastningen varit af höst- säd medelmåttig, men af vårsäd god samt af i allmänhet god beskaffen- het SädestUlgången är beträffande hvete och råg ej oväsentligt mindre och be- träffande hafre och blandsäd betydligt större än vanligt, i öfrigt den nor- mala. Fodertillgången år fullt tillräcklig. Bergningsvädret har i allmänhet varit mindre gynsamt särdeles för hö och höstsäd. Sädesslagens vigt. Vigt öfvor (+) olloi Vijrt Vigtundor(- medc lv:g pr hl. pr t;a ten 1875—1804 Kg. Lisp. rr hl. pr f.a. & skalp. Kg. ökålp. Hvete, höst-76.6 14: 17 „ var-. 74.8 14: 10 I! ii' lmst- .71,1 13: 17 13: 10 Korn. . . Hafro . . Blandsäd Ärter . . Bönor . . Vicker. .63,1 .47,9 9: 6 .55.5 10: 15 - 1.3 - 0,1 - 0.8 -f 0,4 + 0,1 + 0,5 - 0,1 + 0,2 + ■ wggjBagMgjgjMgwajgMjggai 0.4 + 0,4 + 2 + 2 - 0,4 + 1 +11 Länet och stiftet Epidemirapport för Öster- götlands län för 7a-månaden 1—15 Nov. 1895 enligt l:ste provinsial- läkarens rapport till k. medicinalsty- relsen : Nervfeber: Städerna 1 fall mot 0 föreg. halfmänad', lanasbygden 4 fall mot 13. Skarlakansfeber: Städerna 7 fall mot 10 töreg. iialimanad. landsbygden 7 fall mot O. Difteri: Städerna 13 fall (alla i Norrkö- ping) mot 12 föreg. baltmånad; landsbygden 11 fall (inom 3 distrikt) mot 10. Messlin;: Hur och mindre spridd. Sveriges landskommu- ner, Motala landskommun är den till folkmängden största socken inom Östergötland. Folkmängden uppgick vid senaste årsskiftet till 7,839 per- soner, en siffra som med 156 öfver- skrider hälften af personantalet inom det härad, Aska, som hon tillhör. Närmast i folkmängd inom länet kom- ma Risinge med 6,486 och Ö. Eneby med 6,058 invånare. Motala är inom hela riket den tjugondeandra landskommun i ord- ningen till folkmängden. Större äro Elfkarleby (8,011;, Gagnef med Mook- fjärds kapell (8,129), Öfver Luleå (8,137), Grangärde (8,143), Valbo, i Gefleborgs län (8,176), Madesjö (med Örsjö församling i Kalmar län (8,335), Ockelbo med Amots kapell, (8,379), Mora, med Kopparbergs länsdel (8,532), Nordmaling i Vesterbottens län (8,678), Söderau» (8,798), Rättvik, med Dådrans och Ringsjö kapell, (8,864), Ronneby (8,945), Lindesberg (9,075), Ljursnarsberg ocnNya Koppar- berget (10,2611, Neder Luleå (10,413), Skön med Skönmons kapell, i Me- delpad (10,855), Leksand, med Djura kapell (11,078), Neder Kalix (11,659), Karlskoga, med Karlsdals och Deger- fors kapell (12,193), Piteå (16.621), och Skellefteå (18,014'. Lillkyrka är Östergötlands till folk- mängden minsta kommun, med 177 invånare. Lika liten folkmängd har Kestad i Skaraborgs län. Men ännu mindre finnas. Akebttck, Gotlands län (155), Skeglinge, Malmöhus län och Binneberg, Skaraborgs län, ha 147 hvardera, Visby norra landskom- mun och Borrie i Malmöhus län 144 hvardera. De båda minsta lands- kommunerna i riket äro Dalköpinge med 121 och Bjershög med 108 in- vånare, båda i Malmöhus län. Läkarevalet i Walde- marsvik. Genom den 5 sistlidne Augusti lörrättadt val utsågs till extra ftrovincialläkare i Waldemarsvik med. icentiaten Anders Lindvall med 1,100 röster. Öfver detta val anförde Axel \V. Nilsson derstädes besvär såväl hos k. bfhde som ock hos medicinal- styrelsen, med yrkande att som Gu- sums fabriksaktiebolag och Forsby egendom, hvilka vore belägna utom läkaredistriktet och derför ej borde fått deltaga i valet, afgifvit tillhopa 400 röster på doktor Lindvall, dessa röster borde frånräknas det Lindvall tillfallna röstetalet, samt att med. licentiaten Karl Arnell, hvilken er- hållit 775 röster således måtte för- klaras vald. Emellertid förklarade medicinalstyrelsen, att styrelsen ej egde befogenhet att pröfva de ifråga- varande besvären, hvarjemte k. bfhde likaledes ansåg ärendet ej vara af beskaffenhet att falla under k. bfhdes pröfning. Hos k. maj:t har klagan- den nu fullföljt sina besvär samt yr- kat att k. maj:t antingen ville ålägga någon af de förutnämnda myndighe- terna att taga frågan under ompröf- ning eller ock sjelf företaga ärendet till afgörande. FastighetsalTärer. Tre åt tondedels mtl Herrestad Söder6ård har köpts af underiöjtn. Syren från Borghamn tör en köpesumma af 7,105 kronor. — Å auktion har Ludvig Anders- sons omyndiga barns egande 1/t mtl skatte Hindtorps kronogärd i Tjellmo inropats af Johannes Månsson i Jo- hanneslund, nämnda socken, för sin sons, Martin Månssons, räkning. Pri- set var 14,000 kr. och tilltiädet sker den 14 Mars. (Ö. D) Valdemarsviks rösträtts- förening beslöt å sitt möte i sön- dags att bilda en diskussionsklubb med fritt tillträde äfven för alla utom föreningen stående. Inom kluoben är det meningen att ej blott rösträtts- frågor skola förekomma utan jemväl andra, som ha en bildaude och upp- lysande karaktär. Sådana spörsmål, som ha utilistiska eller socialistiska tendenser få dock under inga vilkor upptagas till behandling inom klubben. Jemväl beslöts att så otta ske kan låta kalla talare, som hälla sådana föredrag, hvilka äro af allmänbildan- de natur och ha ett förädlande syfte. "Tror du på en allsmäktlg Gud"? Denna fråga jemte åtskil- liga andra ställes till hvarje person, hvilken söker att vinna inträde i verldsgoodtemplarorden. Det år så- lunda ett vilkor för hvarje goodtemp- lare, att han skall tro på en allsmäk- tig Gud. Särskildt på senare tiden har en rörelse försports inom flera af ordenslöreningarne i vårt land, hvars syfte är att låta stryka detta vilkor, så att det ej längre skulle behöfva stå i vägen för sådana goodtemplare- kandidater, hvilka öppet förklara sig för atheister eller fritänkare. Emot ett sådant förfarande reser man sig emellertid till ett bestämdt motvärn inom de allra flesta logerna. Så gjorde t. ex. Gusums goodtemp- lare, när samma fråga der förekom tör ett par dagar sedan. Samma- lunda uti Valdemarsvik, der ämnet förekom till diskussion i söndags. Der förklarade hela den fyrtio man starka föreningen med en mun, att den omöjligen kan vara med om att "slo- pa" en af ordens förnämsta grund- satser. Tages den bort, menade man, så måste också följdriktigt hvarje annan religiös fråga utgå ur ordens statuter, liksom öfver hufvud allt, som är af religiös natur vidare der ej skulle få förekomma, uch dermed så står eller faller hela goodtemplar- orden. Norrköpings kreaturs- möte d. 20 d:s utmärkte sig för gan- ska riklig tillförsel af saluförda kreatur. Prisen å oxar varierade från 225 till 300 samt 325 till 400 ända till 450 kr. paret. Kor gälde från 60 till 140 kr. pr st. Några tjurar utbjödos till salu och betingade från 50 till 175 kr. pr st. Med bantåg afgingo från staden 185 kreatur. (N. T.) Hvad stadernas folk- skolevasen kostar. Vi med- dela . har nedan uppgift rörande de utgifter folkskoleväsendet åsamkar ett flertal af Sveriges städer med öf- ver 5,000 invånare, sådana desamma blifvit faststälda vid de nyligen hållna kyrkostämmorna: Stockholm 1,128,475 Falun . . . 39,345 Götoborg .-----------i Karlstad . . 38,990 Malmö . . .295,833 Borås . . . 37,281 AorH&p.ng. .207,650 Visby . . . 34,254 " ' 156,115 Ystad . . . 31,340 118,746 Horiiösand . 28,807 98,513 Östersund . 27,600 81,621 Vexiö . . . 27,420 80,723, Luleå . . . 27,292 '9,270 Nyköping. . 26,659 Gefle Helsingborg Upsala . . Örebro . . Sundsvall . Lund. . . Jönköping. Karlskrona Halmstad . Landskrona Eskilstuna Kristianstad Linkouiug . Södorhamn Kalmar . . Vosterås . 76,071 Kristineh 68.295 Uddevalla. . 25;583 61,147 Södertelge . 25,074 61,107 Karlshamn . 19,682 56,696 Venorsborg . 19,213 49,307 Sala .... 18,844 48,606 : Lidköping. . 17,492 47,442 i Vatentk . . 15,505 40,080 Oskarshamn. 12,789 39,530 I Anslag till jernvägsun- dersöknlng. fil ö. C. skrrves Vesterviks handelsförening har vid sammanträde i onsdags q väll beslutit anslå 1,500 kr. till u dersokning af en jernvägsliuie ti ån lämplig punkt å Vestervik— Åtvidaberg- Bersbo jern- väg vid t-jön Hjortens norra ände till en eller tvenne anknytningspunkter vil den föreslagna s. k. Kisnjernvägen, dock med vilkor alt stadslullmäktige bevilja återstående belopp för ifråga- varande linies uidersökning samt jem- väl anslår något bidrag till Undersök- nin» af li::ien Kisa—Gamleby. Norsholm Bersbojern- vagens trafik ökas. Till Ö. C. meddelns: Norsbolm - Bersbo jernväg intjenade u>ider sitl. September månad 8,i)o5 kr. eller pr dag och bankilome- ter kr. 9.03 mot 8 709 kr., pr dag och bankilometer kr. 8,80, samma månad förra året. Under innevarande års 9 första må- nader uppgå banans trafikinkoraster till 74,591 kr. n:ot G9.139 kr. samma tid förra året. Ökning således öfver 5 000 kr. Väl tillgodosedd i po- stalt hänseende ar Ujorte.is socken, södra Tjust. Der finnes näml. — skrilves till ost — förut 5 post- stationer, och nu h»r generalpoststy- relsen bifallit gjord ansökan om att inrätta äntu en, den 6:e, der i socknen, Blaukabolm, som öppnas den 1 näst. Dt c. Elektriskt ljus och vat tenledning 1 Vestervik. Till Ö C. skritves: Motion har väckts hos stads'ullmäktige i Vestervik om anslag at 4 000 kr. till fullständig u - dersokning och kostnadstörslags upp- rättande för anläggning af vattenled- ning och dermed kombinerad elektrisk belysning der i staden. Då frågan i torsdags qväll förevar till behandling beslöts remittera ären- det till en komité af tre personer, och utsagos till ledamöter af denna komité motionären bokhandlaren C. F. Ed- holm, kaptenen A. G. Ståhle och fa- brikör A. M. Norstedt. Den dödes namn. Den på tåget bä om q'ällen mellan Lin- köping uch Bankeberg aflidne passage- raren bar befunnits vara en person vil namn Ctrlsson från Skeninge. C var ursprungligen kortvaruhandlande, men uppehöll sig. sedan han lemnat detta yrke, som törevisare af diverse mark- nadsgyckel. Han var vid siu död 55 år gammal, enkling och etterleinnar två vuxna barn. Lokomotivtillverknin- gen vid M jtala verkstad pågår allt jeint. Ett nytt lokomotiv lör Hästveda— Karpalunds jernväg är nu färdigt att profvas och levereras till vederbörande. Byggnadsverksamheten i Motala. Vid nyligen bållen en treprenadauktioo för uppförande at flyg lar och ringmur vid kapten C. Ahl- boms villa i Motala stannade bygg- mästaren Påhlman i Linköping för lägsta anbudet med 13,800 kr. Inbrottsstöld föröfvades nat- ten mellan den 13 och 14 dennes i handlanden Joh. O. Anderssons bu- tik i Stolplyckan vid Linköping. Tjufvarne, som beredt sig inträde medels falska nycklar, tillgrepo 16 kg. fläsk, något socker samt vexel- kassan, hvilken ej uppgick till öfver 10 kronor. Ett tungt ilgodskolly, vägande ej mindre än 5,000 kilogram och utgörande aktorstäfven till ett' å Helsingörs skeppsvarf liggande norskt fartyg, anlände, åtföljdt af ångarens kapten, den 13 d:s till Motala verk- stad för att der repareras. Tack vare de storartade resurser, öfver hvilka detta etablissement har att förfoga, särskildt uu vid detta fall den kolos- sala ånghammaren, kunde den stora pjesen, som upptog en hel j em vägs- vagn, återgå, likaledes som ilgods, redan följande dag. Då arbeten af dylikt slag som det nu utförda ej kunna åstadkommas i Danmark, trots der varande stora skeppsvarf, måste danskarne vid be- hof vända sig till England eller, när det som nu är mycket brådtom, till Motala verkstad, hvilken ensam le- vererar sådana der jättesmiden till samtliga varf inom landet. Upsala studentkar. Up sala studentkårs direktion har beslu- tat att vid studenterforeningens i Köpenhamn 75-årsjubileum den 26 d:s låta sig representeras af fil. kand. I. Hallberg, kärens ordförande. Upsala studentkårs stipendium har tilldelats fil. lic. C. A. Linder, tillhö- rande vestgöta nation. Vadstena asyl har nu at- synats af generaldirektör Almén, hof- intendenten Kumlien, den nyut- nämnde öfverläkaren vid hospitalet Björck och arkitekten Lignell Sjöfarten på Valdemars- vik. Under seglationsåret — 11 Nov. 1894 till samma dag 1895 - ha till Valdemarsvik anländt 50 fartyg från inrikes orter och till inrikes orter ut- klarerats 53. Från utlandet ha an- kommit 12, under det 22 fartyg afgått till utrikes ort. Bland dessa senare märkas 2 större ångare med hafre till England. Valdemarsviks hamn trafikeras dessutom regelbundet hvarje vecka af 3 st ångare nämligen: "Skärgården", som gör turer på Norrköping med anlöpande af 14 mellanstationer, Gam- leby" och "Tjust" bestämda för traden Vestervik—Stockholm. Af exportvaror märkas förnämligast trä och spanmål. De fartyg, hvilka endast gå på in- rikes ort, ulföra bl. a. de stora ved- upplag, som under vinterns lopp fram- forslas från de omkringliggande sko- garne. Under de senare åren har naviga- tionen stått ungefär på samma punkt och ej företett någon nämnvärd för- ändring. En egen liten ångbåt ha Valde- marsviksborna i år inköpt. Den är afsedd endast för "Vikens" behof och går på traden Breviksnäs — Valde- marsvik. Viken — som den lilla bå- ten kallas — har endast 5 hästkraf- ter och vågar sig följaktligen icke något längre ut. Till våren ha emel- lertid vederbörande beslutat att an- skaffa en större ångslup af så pass styrka att den skall kunna användas som bogserare, något som väl behöfs. Som synes har Valdemarsvik det sålunda ganska bra ordnadt med sina kommunikationer — nota bene sjö- ledes. Vintertiden få vi hålla oss vackert hemma, tills ånghästen kom- mer frustande till vår goda stad på den ny a j ernbänan från "Surn"!? Hvar äro initiativets män? Trogen och långvarig tjenst. Till den nya Söderköpings- tidningen meddelas: På kyrkoherdens initiativ kommer kyrkorådet i Gryt att hos Patriotiska sällskapet fram- ställa begäran, att församlingens 80- årige klockare och organist, som tjenstgjort i Gryts församling under 57 år, måtte för trogen och långvarig tjenst tilldelas en lämplig medalj. Den 10 dennes hölls kommunalstäm- ma för att höra församlingens ytt- rande i frågan, och beslöts enhälligt att vitsorda kantor Jonssons pligt- trogna tjenst samt att bestrida de ut- gifter, som erhållandet af ifrågasatta medalj kan medföra. En jernväg Kisa-sjön mörten, vid hvilken senare plats den skulle förenas med Vestervik— Atvidabergs-jernvägen, tyckes ha sto- ra sympatier i Vestervik, skrifves till Ö. C. Stadens handelsförening har såsom förut nämnts, anslagit 1,500 kr. för undersökning af en sådan li- nie, och vid stadsfullmäktiges sam- manträde den 14 dennes uttalades stora sympatier för förslaget Under- sökning af en linie från lämplig punkt å Vesterviksjernvägen vid sjön Hjor- tens norra ände (omkring 1 mil från staden) till Hallingeberg och vidare i tvenne särskilda riktningar till en för några år sedan undersökt linie Hyck- linge—Gamleby skulle kräfva en kost- nad af omkr. 2,500 kr. Stadsfullmäk- tige beslöto anmoda stadens spritbe redningsbolag att jemväl lemna bi- drag, hvarefter staden vill tillskjuta resten. En jernväg Kisa—Hjorten — Vestervik skulle blifva omkring 7 mil. En komité af tre personer till- sattes för att taga denna fråga om hand och inkomma med yttrande till nästa sammanträde. Till ledamöter i denna komité utsagos hr kapten A. G. Ståhle, konsul J. Tenger och kon- sul G. Jern. Vexelförfalskningsmål. Ransakning med för vexelförfalsknings- brott i Tranås Aktiebank häktade sol- daten vid Jönköpings regemente An- ders Ludvig Tengvall hölls d. 14 d:s vid Norra Vedbo häradsrätt i Hulla- ryd, dervia den häktade, som otvun- get erkänt brottet, dömdes till 3 må- naders fängelse, och försattes han omedelbart efter domen och intill dess hans klagotid utgått på fri fot. Det lindriga straffet ådömdes ho- nom på grund af en del förmildrande omständigheter. Föreningen Egna hem. Resetalaren Karlsson höll i onsdags afton föredrag å döfstumskolans lo- kal i Vadstena inför en ganska tal- rik och mycket intresserad åhörare- skara. Efter föredragets slut ingingo 24 personer i föreningen och bildade en filial för "Vadstena och omnejd", representerande icke mindre än 149 nummer genast Till ordförande i filialen valdes fjerdingsmannen J. P. Hernvall, till sekreterare brefbäraren G. A. Andersson, till kassör träd- gårdsmästaren C. G. Andersson, till god man trädgårdsmästaren Olof Ols- son i Q visberg och till ombud skol- läraren J. N. Bergström. Kontrollant blef telefonuppsättaren J P. Lindroth och revisor skomakaren J. P. Johans- son samtlige i Vadstena. Var det mord? Pigan Au- gusta Cec lia Johansdotter från Asby s:n, hvilken fans död i sjön Sömmen, har troligt varit offer för ett ohygg- ligt brott. Vid besigtning, som verk- stälts af provinsialläkaren d:r Alm- gren i närvaro af fältläkaren d:r Ap- pelberg och kronolänsman Brink- man, nar nämligen ådagalagts att flickan erhållit flere svåra slag i huf- vudet. Hon hade kanske efter vål- det kastats i sjön men fastnat på en sten å grundt vatten, hvadan hon efter ej synnerligt lång tid observe- rades. — Och derefter begrofs hon -. Rykten började dock gå med resul- tat att liket på anhörigas begäran måste uppgräfvas och obduceras, med resultat, som nu nämnts, hvarjemte hennes hafvandeskap konstaterades. Ett cementgjuteri — ännu i mindre skala, men afsedt att utvid- gas och kompletteras med stenhug- geri — har af byggmästaren F. A. Påhlman i Linköping anlagts vid Samuelsbergs egendom nära Motala. Uppgiften att nämnda egendom för- sålts till en Linköpingsbo är oriktig, ity att affären endast afser en associa- tion mellan egaren fabrikör J. Sund- ström och byggmästaren Påhlman. Deremot är det sant att byggnads- tomter komma att tillhandahållas för försäljning. Folkskolan. Skolrådet i Vård- näs har till lärarinna vid nyinrättade småskolan i Sätra antagit Hilma Lars- son från Forserum, och till lärarinna vid nyinrättade småskolan i Dänskebo Mathilda Gustafsson från Skeda. Ploglagsindelningen i Bankekind. Pä besvär af O. F. Gudmundson i Greby med flera har k. bethde förordnat att ploglagsindel- ningen för nämnda väghållningsdistrikt, sådan den finnes intagen i k. bef hdes utslag af den 14 Juni 1894, skall så tillvida ändras att ploglaget N:o 14 skall bestå af V/t mantal Stora Gre- by, iya mantal Lilla Greby och '/a mantal Stolpantorp, samt ploglagen N:o 13 och 17 af 3 mantal Askeby jemte utjordarne Kungshagen N:o 3 och Lilla Greby N:o 3. Någon för- ändring af de särskilda ploglagen till- delade vägsträckor har dock ej gjorts. Eksjö remontmarknad d. 15 d:s hade ordinär tillförsel af me- stadels billigare hästar. Ett fåtal upp- köpare från Danmark och Skåne hade infunnit sig, men handeln gick klent. För unghästar om tre år begärdes 400 ä 425 kronor, för enstaka båttre djur 500 kronor. Vagnshästar i par funnos nästan inga. Konkursärenden. I fru Anna Peterssons — firma A. Peters- son — i Vestervik konkurs upptager staten: tillgångar kr. 2,813: 04, skul- der kr. 5,894: 90. Godman är råd- man S. G. Regnell och rättens om- budsman rådman A. Randel. - I handlanden Ax. J. Carlssons i Vestervik konkurs visar staten: tillgångar kr. 2,341: 33, skulder kr. 8,451: 29. God man år hr S. Bodec- ker och rättens ombudsman rådman A. Randel. Det officiella valresul- tatet af senaste riksdagsmannava- let i Asnelands och Handbörds dom- saga, hvilket nu blifvit bekant, visar helt andra siffror än de först uppgifna. Detta beror derpå, att de i Mörlunda och Virserurn afgifna rösterna, till- sammans 155, kasserades, enär val- protokollen för dessa socknar inne- höllo, att valet blifvit anstäldt för en tid af ett år från och med den 1 Jan. 1896. Som bekant afser valet äfven den återstående tiden af innevaran- de år. På grund häraf utföll valet så, att godsegaren A. J. Högstedt erhöll 275 röster och landtbrukaren Efraim Jons- son 85, och har nu fullmakt utfärdats för den förstnämnde. Ungefär 32 procent af de röstbe- rättigade deltogo i valet. Vimmerby 1,000-årsjubl leum kan firas om 15 år eller anno 1910, kanske till och med förr, ty re- dan 910 fans det till, visserligen icke som stad men som kyrkoby, upply- ser Kindaposten. Så inte skulle det vara så märkvärdigt, om det samhäl- let snart funne sig mätt af år och åra. I stället kommer det nog att bli ungt och blomstra upp på nytt, när det fått sin nya jernväg från Linköping öfver Kisa. Skenande hästar. 1 fredags förmiddag råkade ett par hästar i sken från godsmagasinet vid Godegårds station och satte af med vagnen ef- ter sig banan söder ut omkring 2 ki- lometer. Vid Hälla jernvägsgrindar snafvade hästarne och föllo i diket bredvid banan. Några karlar från den närliggande gästgitvaregården skyn- dade då till och fasttogo dem. Märk- värdigt nog erhöllo hästarne blott någ- ra mindre skråmor. Skjutsgossen deremot, hvilken de sprungo öfver, blef svårt trampad på bröstet och i Mercati återkom till Florens och inneslöt sig i sitt lilla hus på Bardernas gata. Der törblef ban ett helt år, utan att gå ut en enda gång. Han afhöll sig sålunda strängt ifrån all promenad, af fruktan, att ett oemot- ståndligt begär skulle draga honom till ga- tan della Scala; ty han ville hålla sin ed, och han höll den. Han hade svurit att icke se Beuedetta, och han såg henne icke; men han hade icke svurit att låta bli att skrifva till henne. Också utbytte de begge älskan- de ofta glödande epistlar, som andades en passion, stärkt och närd af ensligheten, i stället att mattas deraf. Dock alltsom ti- den förflöt, blefvo den unga flickans bret enträgnare; och de andades slutligen en olycksbådande sorgsenhet och en hemlig för- tviflan. Mercati deremot led mindre, emedan han hade ett obestämdt hopp: ensamheten och begrundandet hade långsamt beredt ho- nom till tålamod och att undergifvet emot- taga lidandet. Hans sinne var mera lugnt, och han betraktade tingen med något mera köld. Kanske var ban till och med på bätt- ringsvägen. Likväl var hans fixa idé, hans beständiga fråga alltid deh: är själen odöd- lig? En dag erhöll lian ett bref frän Beuedetta af följande innehåll: •"Mich'.'!, min älskade otacksamme! jag kan icke skrifva mer än några rader till dig, ty min hand darrar. Jag har hittills icke velat 37 underrätta dig, att sedan den dagon, jag såg dig lör sista gången kanhända, har min helsa småningom aftagit. Den är för alltid för- störd, och jag är nu så sjuk, att jag icke mer kan dölja det för dig. Jag vill icke, att det skulle vara för min helsas skull, som du återkomme; jag väntade, att kärle- ken skulle återföra dig. Jag har väntat för länge, Michel. Jag lider mycket, och jag vet icke huru det skall slutas. Jag är utomor- dentligt matt; men jag har ännu styrka nog att skrifva, det jag älskar dig". Mercati ötverhöljde denna biljett med bittra tårar. Det var temligen sent på aftonen, han hade fått den. Han tillbragte natten i t-n obeskriflig ångest; han sväfvade i en pinsam obeslutsamhet. Han kunde icke sä låta den lida, som han velat göra lyckligare än alla andra; och likväl, skulle han gifva henne till hemgift en halffortärd själs ömkliga bekym- mer? Skulle han för alltid göra henne till vittne till sina vakor, sina sorgliga klago- mål och sina förståndsförvillelser? I en utomordentligt upprörd sinnesstäm- ning sökte han förgäfves en stärkande sömn. Han gick med stora steg i sitt rum, nästan som en hyena i sin bur; derpå kastade han sig på sin säng; och dä han icke ens kunde hålla ögonen tillslutna der, började han åter gå med tunga steg. — Ack! sade han högt för sig sjelf, med 40 ord; och liksom en öfvei naturlig befallning hado manat bans häst att vända om, skyn- dade han med en utomordentlig snabbhet samma väg tillbaka, som han kommit. Hä- pen följde Michel honom med ögonen, så långt han kunde se stenarna kasta gnistor under hästens fötter. Dä han icke mera säg någonting, lyssnade han andaktsfullt till lju- det af hästtrafvet, som småningom aftog och snart fullkomligt bortdog. Michel förbiet ända till morgonen försänkt i ett slags hänryckning. Han var icke mer samma menniska. Hans sinne, förut så mörkt, upplystes nu af all uppenbarelsens klarhet. Han hade förgätit sitt olycksaliga kanske och uttalade ett med visshet med en outsäglig glädje. Så snart det blef så långt lidet på dagon, att han kunde gå ut, hastade han till den filosofiska lärarens boning. En gammal piga kom ut emot honom. — Är signor Ficino hemma? frågade han med synbar oro. — Ja, svarade pigan, min husbonde är hemma. - Den verkan dessa ord hade pä Michel, är omöjlig att beskrifva. — Kan jag fä se honom? tillade han med svårighet. — Ja, signor det går an. Stig in. Gumman insläppte Michel i ett rum, der 33 den store uppeubaiaren, döden, skall gifva mig ordet till denna besynnerliga gåta. — Begrunda och hoppas, mitt barn. — Hur vill ni att man skall hoppas, mä- stare, då man har dylika huggormar i hjer- tat? Ser ni icke, att jag i hvarje stund lider helvetets plågor i detta hfvet, utan att kun- na med visshet räkna på paradiset i det andra? -- Kärleken har tröstegrunder, Michel — — Nej, mästare, ni bör förstå, att detvoie illa gjordt att fastkedja en qvinna vid en dylik martyr! — Likväl om Benedetta — Det klappade sakta på dörren; hertigen inträdde. — Nå, sade han, har han lofvat att gifta sig? Michel såg på Ficino med en så bedjande min och med ett så bestämdt fattadt beslut i sin blick, att den gamle läraren ofrivilligt gal' etter för denna stumma bön. — Nådig herre, sade han till hertigen, man kan icke bestrida hans skäl, och jag åtager mig inför republiken och inför er an- svaret för deras giltighet. Denna förening år omöjlig, åtminstone nu. Hindren kunna möjligen när som helst upphöra, och jag för- säkrar, att ingenting i mm lärjunges upp- förande har varit stridande mot hans pligt. — Det fägnar mig att höra det, Mercati, Ben hvitc ryttaren 5 hufvudet samt fick ena fotleden vric- kad. Hade starten frän Godegårds sta- tion skett en half timma senare, hade hästarne mött uppgående godståget, och kunde dä en svårare olycka in- träffat, helst främre delen af vagnen var med, då de stupaie. Vikbolandsbanan slut- afsynad. (N. T.) I fredags egde slutbesigtning af Vikbolandsbanan rum. Besigtningsmän voro: bandi- rektören Lindencrona, maskininspek- tören Klemming och chefen för östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet major Westerberg; dessutom voro när- varande: en kommenderad officer ur generalstaben, löjtnanten vid nämnda stab och Kronprinsens husarrege- mente C. E. Berling, ordföranden i Vikbolandsjernvägens styrelse justi- tieborgmästaren C. A. R. Lothigius och kronofogden C. Grönlund, trafik- direktören ingeniör Siwersson och byggmästaren Carlsson från Mjölby, hvilken senare uppfort jernvägens byggnader. Man hoppas nu få öka tåghastig- heten å banan. Norrköpings arbetare- förenings medlemsantal ökades vid sammanträdet i söndags e. m. med ej mindre än 27 nya ledamöter, hvarjemte 17 personer anmäldes och godkändes till inträde i föreningen. Till medlemmar i den reglements- enliga nödhjelpskomitéu invaldes 20 personer. Vid sammanträdet, som var syn- nerligen talrikt besökt, utfördes mu- sik af det Frölingska kapellet, samt framsades af en föreningsmedlem poemet "Brudsmycket" af Malmström. Flckstölderna på Målilla marknad. Med tör de sa stölder häktade och tilltalade Augusta Chri- stiansson hölls i fredags ransakning inför Alpelands häradsrätt Ehuru bin- dande liknelser förekommo mot Chri- stiansson. ku ide hon dock ej fällas till ansvar, liksom ej heller åläggas att återgälda ..staten utgifterna i målet, meddelas O, C. Eldsvåda och Innebrän- da kreatur. Ladugårdslängan ull lägenheten Lu iden u ider Kallersebo af Målilla socken nedbrann natten till den 14 dennes, dervid äfven flere krea- tur, enligt uppgift 12 stycken, inue- brändes skrifves till O. C. "Regementskamrater re- ste vården" är den enkla men talande inskription, som står att läsa på en minnesvård, som i dagarna upp- satts på aflidne löjtnanten Albin Levau- ders grät i Oskarshimn. Löjtnanten och postexpeditoren A. Levander, som afled lör omkring ett år sedan, var nämli- gen mycket omtyckt af alla med hvilka ban kom i närmare beröring, hvarom ju denna nyroata, synnerligen vackra vård, eo n bekostats af den afudnes förra kamrater vid Kalmar regemente, bär vittnesbörd. Länets utställningskomi- téer. Till medlemmar af de komi- téer, som skola af k. befhde tillsättas för att väcka intresse för den blifvande konst och industriutställningen i Stock- holm år 1897, hafva af k. bethde utsetts följande personer, nämligen: i komitén för Norrköpings stad: kon- sul Axel Swartling, ordförande, fabri- kören Fred. Blombergh, målaremästa- ren Wilhelm Ljungberg, disponenten Frithiof Åberg och disponenten Carl D. Moberg; samt i komitén för länets landstingsområde: grefve F. Strömfelt på Bylinge, ord- förande, disponenten W. Wettergren på B xholm. disponenten Axel Vesterberg på Gusum, bruksegaren Josua Kjellgren på Reijmyre, disponenten för Motala Verkstad C Ångström och baron Th. Adelswärd, Afvidaberg. Jernvägsplanerna 1 Ny kil. Sistl. lördag hölls hos patron Jacobsson på Aserum sammanträde med de hrr komiterade, som å före- gående extra kommunalstämma med Nykils församling blifvit utsedda för utredning af jernvägstrågan. Komiterade beslöto, att en blifvan- de undersökning af den projekterade jernvägslinien Linköping -Nykil—Ul- rika-Kisa skulle omfatta endast smal- spårig jernväg. Beträffande banans framdragande mellan Ulrika och Kisa skulle man afvakta hvilket intresse derför, som lades i dagen från Tides- rums och Malexanders socknar. Vid komiterades sammanträde be- slöts äfven att ett verkställande ut- skott skulle tillsättas och utsågs till ledamöter deri friherre E. Hermelin Vallsnäs, Nykil (ordförande), G A Eriksson, Ulrika (v. ordförande), C. Jacobsson, Åserum, Nykil (kassaför- valtare), A. Berggren, Uttersbo Ny- kil (protokollsförare), Oskar Löfgren Bjersvik, Nykil, K. Andersson Till- ?rp'. ^?n,kT?b?rgVX A- Andersson, Lindsfall, Ulrika, K. Andersson, Kätte- stad, Nykil, och handl. J. A. Karls- son, Ulrika. Till suppleanter valdes hrr H Grön quist, Tuna, Nykil, Alfred Sjöber" Utterstorp, Nykil, och hdndl J A Nilsson, Bjarp, Nykil. , P0,*8'"^ £Qkefl'i Maria Char- lotta Fries, född Castensson enka ef ter framlidne kyrkoherden i H varf och Styra A. P. Fries, afled natten till d 17 d:s i Upsala efter en kortare tids sjukdom, 54 år gammal. Den aflidna sörjes at flera barn deri bland y. komministern i Stockholms siorkyrkoforsamhng teol. lic s A Fries och brukspredikanten vid Rpv myre J Fries. ltcy" Landsstaten. Kunun.rans B> tallmngshalvaude har iörordnat e o landskanshsten Seth Bäckström att tili årets slut t.enstgöra säsom biträWe kronolaniman i B.iakekinds härad. . Laxfisket i Motala str»m ÅtskilUga ti.kvatteasegaro\idIVaÄ af qön Vettern h.fva hostbeihW hålht att de år 18S5 faststälÄd" garue tor laxfisket uti \l ,t,i., „* • från sjön Vettern till oÄÄ Boren matte omarbetas samt att sökan dena måtte lerunas tillfälle att dero n yttra sig. udl