Titel: Östgötaposten
Datum: 1895-11-22
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTQÖTA-POSTEN N:r 47, Fieaagen den 22 November 1895. „a?f,?atu«"nötena * Åt- vidaberg. 1 enlighet med beslut å kommunalstämma med Åtvids socken den 23 sistlidne Oktober bar kommu- nalnämnden anhållit att årets lörsta kreatursmöte vid Åtvidaberg, som in trallar på samma dag som den årliga godboskapsutställningen i Linköping, måtte i stället få hållas den 3:dje tis- dagen uti April månad Jnw^*??" orufaktiebolag nviiket inköpt Solstads grufvor i Mi- sterhults socken af Kalmar län för att öerständes samt inom angränsande or- ter bryta och bearbeta kopparmalm atvensom andra malmer och minera- raSstäl" M fått Sln bolaSSordning I lördags afton hade det nya bola get sammanträde å hotell Rydberg i Stockholm under direktör C. A. Dell- yiks ordförandeskap. Dervid valdes till verkställande direktör dr K. Sved- mark. Till styrelseledamöter utsagos direktörerna C. A. Dellvik och John Bernström, grosshandlare A. Udden- berg och apotekare J. A. Hedman. ****** med marknaderna! nos k:s bethde har kronolänsmanneu Boman anhållit om förbud för kreaturs- mötens hållande i Horn Bamt såsom skäl för sin anhållan framhållit att varuomsättningen vid dessa möten un- der flere år visat sig hafva varit ytterst ringa, hvaremot marknaderna i stället urartat till fullkomliga folkmöten, der ortens ungdom ofta tillställt störande uppträden. Ett tryckfrihetsmål, som på. grund af dermed förknippade om- ständigheter, har ett säreget intresse, blef d. 18 d:s anhängiggjordt vid Lin- köpings rådhusrätt. Borgmästaren V. Egnell i Grenna uttog stämning å ansvarige utgifva- ren för tidningen "Östgöten" Emil Hugo Kjellberg, med anledning af en i nar 146 af tidningen för den 21 sist- lidne September införd artikel under rubrik "Som i Ryssland", hvilken E. ■anser innehålla smädliga uttryck mot honom i hans egenskap af domare samt älven ärekränkande angripelser mot honom som enskild person och lögnaktiga uppgifter samt vrängda framställningar till allmänhetens för- villande. Ansvar yrkas enligt tryck- frihetsförordningens § 3 mom. 8, 11 och 12, jemförda med strafflagens kap. 10 § 2, kap. 16 §§ 7, 8, 9 och 16 samt kap. 16 § 11. Nå, detta är ju intet sårskildt märk- värdigt. Men samtidigt har E. till rådhusrätten ingifvit följande ansökan, som är egnad att fästa uppmärk- samheten på olämpligheten af att omyndig person tillätes vara "ansvarig utgifvare". Sedan jag uttagit stämning ä ansvarige men omyndige utgifvaren af tidningen kände om ansvar pä grund af förbrytelse mot Tryckfrihetsförordningen, får jag-, dä Kjellbergs förmyndare redaktören F. Th Borg i Helsingborg aflidit, men förmyndare för Kjellberg mäste utses för att genmäla de yrkanden om skadestånd och ersättnine för rättegångskostnaden, som jag kommer att i förevarande mäl framställa, härmed vördsamt anhålla, att rådstufvurätten så- som den domstol, derunder förmyndare- skåpet lyder, mätte för bemälde Kjellberg förordna laga förmyndare. Qrenna den 18 November 1895. Vtctor EgnfU Målet förekommer till behandling den 15 nästa December. Elektriskt ljus 1 Vad- stena? Sedan elektriska ljusled- ningen i det nya asylet i Vadstena blifvit färdig och fått visa hvad den duger till så har frågan om anlägg- ning af elektriskt ljus i staden ånyo dykt upp. Kraften vid asylet Sr ej beräknad mer än för behofvet der, så att någon ledning derifrån till staden ej kan påräknas, men några lör saken intresserade personer inom samhället ha anskaffat kostnadsför- slag såväl for anläggning af elek- triskt ljus i staden som för dess ekonomiska innebörd för framtiden. Konkurslrende. (N. T.) l agenten E. E. A. Wesling-Wesliens i Norrköping och hans hustru Anna Wesliens, född Hydbom, konkurs upp- tager staten, hr Wesliens tillgångar 30 kr. 90 öre och hustruns 4,234 kr. 26 öre samt skulder 15,323 kr. 44 öre. Till gode män ha förordnats fabrikör Ludv. Thunström,..Norrköping, och hr Gust. Flodman, Örebro, för hustrun v. häradshölding O. F. Schillberg och till rättens ombudsman v. häradshöl- ding Axel Linden. Kläd de nakna! Till O. C. meddelad Tranås yogliugatöreniog både i lördagi qväll anordnat en bazar i platsens missionshus, dervid en mängd skänkta saker af hvarjenanda släp bortanktionerades till böga priser. Kortare föredrag bölloa af missionär Laman ocb trädgåidsmästaren K. V. Eriksson i Tranås, ocb musik bestods at sextetten Lyran dersammastädes. Den gan- ska betydande nettoinkomsten, ötver 300 kronor, kommer att användas till inköp af skor och klädespersedlar ät fattiga barn till instundande jul. Vid stadsfullmäktigeval i Linköping d. 19 d:s lör tyllande af ledig- heten elter aäidne major E. Fornell blef till stadsfullmäktig vald kamrer Per Tollin med 2,999 röster af 49 rö- stande. Uppvaktning. Trafikdirek- tören major V. Tham i Linköping fylde d. 19 d:s 50 år och uppvaktades med anledning deraf af en stor del af distriktets ti e tis tem annapersonal, eller så många som af sin tjenstgö- ring kunde vara lediga, hvilka till sin förman framburo tjenstemännens lyckönskningar. Göta hofrätt har förordnat: e. o. notarien Harald Salomon att hålla fjerde allmänna sammanträdet under årets höstting i Östra härad äfvensom det särskilda sammanträde, som for tingets afslutande kan erfor- dras; e. o. notarien Carl Btrglund att dels förvalta häradshöfdingeembetet i Hammarkinds härad med Stegeborgs skärgård och Skärkinds härads dom- saga från och med den 25 till och med den 30 i denna månad och dels hålla det särskilda sammanträde som erfordras för afslutande af årets höst- ting i Skärkinds härad; samt e. o. notarien C. A. G. Östlund att hålla fjerde allmänna sammanträdet under årets höstting i Norra och Sö- dra Tjusts härads domsaga, äfven- som det särskilda sammanträde som för tingets afslutande erfordras; dock att ordinarie domhafvanden skall å fjerde allmänna sammanträdet alkun- na utslag i de mål och ärenden, i hvilka sådana vid sagda sammanträ- de skola afkunnas. Det fotograferande ge- väret. Den senast6 mest uppseende- väckande nyheten på jagtsportens om- råde är det lotograferaude geväret, som gör det för skytten möjligt att noga bestämma villebrådets plats och ställ- ning i det ögonblick skottet går af samt att i hvarje fall kontrollera om ett skott varit ett kärnskott eller ej. Foto- grafiapparatens axel, som är anbragt under gevärsmynningen, är ständigt noga riktad på gevärets sigtpunkt, och det är sålunda stäldt utom allt tviivel att den bild som uppstår noga åter- gilver den punkt, på hvilken gevärs mynningen var riktad vid aftrycknio- gen. Apparaten är på sådant sätt stäld i iörbindelse med trycket på geväret att den blixtsnabbt öppnar sig vid al- tryckningen och åter stänges innan skottet går af, så att den genom skot- tet förorsakade skukningen ej hindrar bildens upplångande. Appaiaten kan när som helst löstagas från geväret, så att detta ä ven kan användas ensamt lör sig. Lofta mejeriförening, som i våras böljade sin verksamhet vid Fårö mejeri, har nu — skrilves till V. V. — beslutat, att för en summa af omkr. 7,000 kr., uppföra ett tids- enligt audelsmejeri vid Björsholm i Lofta. Beklädnad af fattiga barn. Den sedvanliga utdelningen kläder åt fattiga skolbarn i Söderkö ping ur donationsfonden till d:r J. O. Lagbergs minne egde rum i går. 10 gossar och 10 flickor bekläddes. På aftonen undfäognades barnen med en riklig måltid, och kyrkoherden A. Svens- son höll dervid ett hjerthgt tal till bar- nen manande dem till arbetsamhet och återhållsamhet. Ur samma fond ha redan 7 barn af årets konfirmander erhållit kläder. Det svenska torfkolet. Etter alla de misslyckade lörsök, som i Sverige gjorts med dft så mycket om- talade tjrlkolet. bar nu turen kommit till Norge att syssla dermed. Afven der har samma symptom yppat sig. som då frågan bär hemma först kom på tal: en stor hänförelse för torfkolet och de framtidsutsigter det ger anledning till. Huruvida denna entusiasm sedermera liksom här skall öfvergå i missräkning, får väl tiden utvisa. Det är märkligt nog icke någon norsk vetenskapsman, som tagit frågan om hand, utan en yngre norsk jurist hr H. Rosendahl, på sin tid anstäld som full- mäktig i norska statsrådsafdelningen i Stockholm. Under sin vistelse derstä- des sammanträffade han med torfkolets uppfinnare, fru Ängel, som då var i Stockholm på besök trån Jönköping Han blef uppbragt ötver, att en för landet så vigtig sak biet, enligt hans mening, töiqväfd af svenska vetenskaps mäns oriktiga uppfattning af frågan, och han beslöt, efter en kort tids stu- dium af saken, att försöka, om man icke rred tillhjelp af norsk insigt och sympati kunde genomtöra saken. Enligt hvad hr Rosendahl bar upp- gifvit lör norska Dagbladet, skulle "pro- blemet vara löst". Det var det för öfrigt redan i våras. Stora myrar i skilda delar af landet äro nu inköpta. Den första fabriken skall resas vid Fre- drikshald, ocb hr Rosendahl hoppas, att fabrikatet snart skall vara tillgängligt för allmänheten. Generalsalval Vid nu på- gående., ångtröskning vid en gård i vestra Östergötland, Kvare blandsäds- rökar under hfgrenadierernas manöver i somras utgjorde skydd för den fiendt- liga elden, händer det rätt som det är att en "lifligt smattrande eld" un- der tröskningen uppstår. Knektarne hade nämligen här ooh der tappat en del patroner i sädesskylarne, hvilka följt med in i ladorna, derifrån de se- dan kommo in i tröskverket och smäl- ta af bara katten. Då den första sal- van på detta sätt lät höra sig upp- stod bland arbetsfolket en stor panik, men snart voro de vana vid smällar- ne. Vald & telefonledning. Med anmälan att åverkan skett å de inom Lösings härad framdragna, mel- lan Stockholm och Malmö gående telefonledningarne, i det att å sträc- kan Åby-Krokek ej mindre än 30 stycken porslinsisolatorer befunnits sönderslagna eller helt och hållet borta, bar telegrafstyrelsen anhållit att k. befhde ville anbefalla vederbörande kronobetjening polisundersökning och i ölrigt vidtaga åtgärder för den eller de brottsliges efterspanande och be- fordran till laga ansvar. De anmärkta skadorna skulle enligt styrelsens åsigt hafva helt nyligen inträffat. Fastighetsaffärer. Vid auk- tion å 4/e7 dels mantal frälse Rist i Stjernorps s:n, tillhörande H. Björk- mans i Linköping konkursmassa, in- ropades egendomen af hemmansegaren Andersson i Kortorp för 4,260 kr. med tillträdesrätt den 14 mars lb96. — Gården N:r 131 Sprettebiunns- qvarteret i Skeninge, förut tillhörig Fru Tekla Dcwd i N Amerika, bar till obekant pris försålts till stadstiskaleu Eric Almén; tillträdet sker genast. konstapeln, så kraftigt och vä! riktadt, att ett 13 centimeter långt sär uppstod, sträckande sig från nacken framåt strupen. Sjöström biet först provisoriskt förbunden bos en fältskär vid llukulesgatan och fördes sedermera till Serafirnerlasarettet. Yåldi-verkaren Pilo är förut struBad för två resor stöld ocb har varit bortdömd. En liga af tnbrottstjufvar tyc- kes ha bildats i Stockholm. Den har under de senaste nätterna föröfvat flera djerfva inbrott i Staden mellan broarna. I onsdags natt föröfvades en hel mängd inbrottsstölder vid Österlånggatan och Jerntorget, hvar- vid tillgrepos varor och penningar. I en vinhandel bortstals konjak och champagne. För några dagar sedan bröto tjufvar sig in i en butik vid Lilla Nygatan. De blelvo antagligen skrämda, ty de lemnade vexelkassan, som utgjorde 130 kr., orörd. Sy stuga till Skansen. Den s. k. Laxbrostugan i Kopparberg rif- ves i dessa dagar för att sedan per jernväg sändas till Skansen i Stock- holm, der den kominer att ånyo upp- sättas. En konkursstat som duger eller rättare som inte duger alls mlemna- des den 18 dennes vid Stockholms rådhusrätt af agenten H. E. Bohman. Den upptager nämligen i skulder kr. 526,670 och i tillgångar - rakt ingen- ting.__________________________ Hufvudstaden. Knifskuren poliskonstapel. Skomakeiiaihetare tim Eugen Straus-Pilu anhölls i onsdags e. m. ä Norrbro för fylleri och affördes till Jtkobs poliss a tion, der han fick sofva ruset af sig. hvar- efter bon, i saknad af bostad, häktades. Poliskonstapel C. J- Sjöström beordrades att följa honom till ransakningsbäktet vid Myntgatan; då de kommit till Gustaf Adolfs torg ryckte Pilo hastigt upp en knif och mattade med denna ett hugg åt Of riga landsdelar En explosion egde i söndags e. m. rum i källaren å hotell Skandi- navien i Lund, der ett par gasrör sprungo. Källarmästaren och några gäster kastades från sina platser i restaurationslokal.en. Fönsterrutorna sönderslogos. Ingen menniska ska- dades. Om explosionen skrifves utförligare i L V.: Dö innevarande å TiinsenB ka'é" ^hade en Btund känt ett besvärande gasno, sä mycket ii era oförklarligt, som alla gaslågor brunno, Plötsligt inträdde en explosion, som kastade de innevarande omkull, medan den plötsliga ijusutveckliogen efterträddes af ett egyptiskt mörker. När man hunnit något hem a s-g, påländes åter gaslågorna och brunno som vanligt. En karl låg afsvimmad ocb bars upp i hotellet, der han snart kom sig. Han utta lade då den förmodan, att snarare den insup na gasen vållat hans vanmakt än exp'osionen. Der nere var en faslig törBtörelse. Golfplan- korna voro på ett stycke i inre rummet upp- b u na. bvadan man antog der liggande gas- rör hafva läckt. Disken var kastad omkull, äfvenså fUskhyllan. och allt bvad glas och fla- skor, som fans, var krossLdt, så att spriten flit p.\ golfvet Lyckligtvis fans ingen menniska vid olycks- tillfället inne vid disken oeh hyllan; i motsatt fall hade väl en svårare olycka varit att an- teckna. Samtliga fönsterrutor voro som bort- blåsta, och man tann skärfvor af dem ute vid bangårdens staket. De rätt ötver liggande rummen i kaléet voro på intet sätt berörda af explosionen. En son till loka'ena innehafvare hade b'ifvit lindrigt särad i hufvudet af någon glssskärfva, lör öfrigt nämndes ej i ågon per- sonlig skada. Härjedalens 250-åre-minne Herjedalens återförening med Sverige genom Brömsebro fred för 250 år se- dan firades med en anslående min- nesfest i Linsell lördagen den 16 d:s, skrifves Ull Ö. P. Festen tog sin början kl. 10 f. m., då den afven från aiiägsna byar tal- rikt närvarande menigheten samlades i kyrkan. Denna var dagen till ära vackert prydd med unionsflaggor och granar. Först sjöngs af en sångkör Vårt land". Komminister Modin upp- läste derpå följande telegram, som af församlingen omedelbart afsändes till konungen: Församlade att fira 250 årsminnet af Herje- dalens återföieoiug med Sverige, vilja vi till vår älskade konung frambära vördnadsfullt uttryck af undrrxåtlig trohet,dervid u talande torhoppning att de sekelgamla trobetsband, som knutit oss fast vid fäderneslandet, måtte snart finna efterlängtad yttre motsvarighet i förbä' trade samlardsmedel. Från konungen ingick senare på dagen följande svarstelegram: Modin. Sveg. Jag tackar för de i telegrammet utttyckta känslor och deltager bjertligt i den betydelse- fulla festen samt hy-er varmt intresse för edra önskningar om förbättrade samfärdsmedel. Oscar. Sedan högtidstal hållits och några sånger sjungits var den anslående festen slut. Den nya Jönköping »banken Aktieegarue i Stockholms handelsbank ha vid extra bolagsstämma d. 20 d:s en- hälligt godkänt bankstyrelsens beslut att till ett nybildadt bankkonsortium i Jönköping tälja bankens filialkontor i denna stad med tillträdesrätt den 1 Januari 189G. En färsk hospitalshistoria. — hvarifrån kan ju göra läsaren detsam- ma — berättar "Folkets Tidning" i Lund. A. var en gammal bra man, men hörde illa och "tjappade" för mycket. Han hade en ung slägting, B., som blifvit sinnesrubbad och skulle föras till hospitalet. A. åtog sig transpor- ten. B. var emellertid en förslagen spjufver och då hans vansinne var af endast lindrig art, räknade han snart ut hvart det bar hän. Vid framkomsten till hospitalet väl- det också B. som tog underhandlin- garne om hand och presenterade A. som den sannskyldigt sinnesrubbade. A., som på grund af sin lomhördhet invecklade sig i hvarjehanda motsä- gelser, sökte förgäfvos förklara situ ationen, förlorade slutligen fattningen och gaf B några bastanta örfilar. Dermed var det nog- Betjäningen var öfvertygad, och trots sina protester burades A. in bland en mängd dårar, medan B. som en glad gentleman satte sig upp i en droska och rullade i väg till jernvägsstationen. Först följande morgon upptäcktes misstaget. A. frigafs och B. efter- söktes. Han anträffades några dagar dcrefter i Köpennamn och greps pä Cirkus Varieté just då han var i färd med att fiyfva sin öfverrock upp till fröken Hulda Malmström, sen han först formligen bombarderat henne med rädisor, blommor och karameller. Och nu beundrar han i stillhet den- na otacksamma verld, som burar in folk derför att de fått lör många gni- stor från den outsläckliga humorns sprakande eld. Stor älskare af fårstek tycks en dansk slagtaredräng Jens Nielsen vara, hvilken förut grasserat i Sverige och f. n. undergår ransakning i Kö- penhamn för en mängd af honom be- gångna fårstölder, som tyckas ha va- rit hans specialitet Han har ncmli- gen under loppet af endast ett par månader stulit, slagtat och delvis sålt cirka 200 stycken dylika djur. Han han utskräckt sin verksamhet äfven till Skånes bygder, efter hvad det uppgif- ves i danska tidningar, och kommer derför att efter i Danmark utståndet straff öfversändas till Sverige, för att ransakas för nämnda fårstölder kring Malmö och Lund. Ett fruktansvärdt olyckstill- bud timade, skrifves till Fyris, i sön- dags i Sigtuna, i det att hela den väl- diga byggnadsställning, som på grund af restaureringsarbetet uppförts om- kring det höga tornet på S:t Pers ruin, plötsligt fattades af stormen och med ett åsklikt brak störtade ned. Genom en underbar skickelse kostade olyckan intet menniskolif; blott några sekunder förut hade två personer från den alldeles derinvid belägna prostgår- den passerat förbi. De nedrasande bjelkarne och plankorna fingo nu en- dast krossa vagnar och hjulekrar pi planen utanför prestgårdsarrendatorns stall samt kommo hans hästar, som just höllo på att vattnas, att i förskräc- kelsen sätta af i vildaste sken, så att de först ett par timmar senare upp- hittades och då långt från staden. En enlevering hvilken måhända utgör afslutning på ett olyckligt äk- tenskap, har — skrifves till Hels.-P:n — i dessa dagar egt rum i en af nord- vestra Skånes socknar. Hon var en ung, glad och vacker flicka, dotter till ett förmöget bonde- folk. Efter ett felsteg tvangs hon af föräldrarne att ingå äktenskap med en medelålders enkling. Makarnes hem blef ständigt en härd för kif och stri- der. Slagsmål, der mannen oftast drog det kortaste strået, hördo nä- stan till ordningen för dagen. Så uppdök ett rykte, att hustrun skaffat sig en älskare, en gift man i grannsocknen. Häromnatten väcktes familjen af nå gon som bänkade på. Då man öpp- nade, befanns en skjuts hålla utan- för. En karl uppmanade hustrun att skyndsamt följa med, hvilket bon också, trots mannens protester och barnens skrik gjorde. Det tros att hon ensam eller i sällskap ämnar be- gifva sig till Amerika. Ottenbyskandalen. För djur- plågeri har kapteu F. von Scbéele i Mörbylåuga hos justitieombudsmannen anmält depotchefen vid Ottenby major F. A. Ridderstolpe, meddelar Barometern. Justieorabudsmannen bar emellertid re- solverat, att anmälan icke kunde till någon åtgärd föranleda. Donation. Aäidne hemmansega- ren Earl Nilsson i Lådberga, Björkskog, Vestmauland har till Björkskogs fattig- vård testamenterat nästan hela sin qvar- låtenskap. Summan beräknas uppgå till 5- eller 6,000 kr., meddelar A. T. Explosioner. 1 Oxelösundsbanans verkstad i Eskilstuna inträffade i mån- dags en ganska våldsam explosion, den genom att, sedan smidesässjorna igen slagits, varm lutt inkommit i fläkten till desamma. Rören till fläkten sptäug des och jernbitar kastades vida omkring i verkstaden. Af det starka lufttrycket sönderspruugo äfven omkring 150 lon- sterrutor. Emellertid blef ingen men- niska skadad, meddelar Sörml. P. — En explosion inträffade i fredags vid Nykvarn i Södermaland, der grus- hemtuing pågår för Norra Söderman- lands jernväg. Vid middagstiden satt ett lag arbetare vid en brasa, uppgjord af stubbar och rötter i en grop. Plöts- ligt exploderade en dynamitpatron, tap pad eller qvarglömd af ett annat lag. Fem arbetare skadades, af dem två så svårt att de måste föras till Södertelge lasarett, omtalar E. Kur. Krossad nnder lasset blef i ons- dags qväll en arbetare David Larsson fr. egendomen Torp invid Jönköping, meddelas derifrån till 0. C. Larsson och en annan karl åkte ålandsvägen med ett lass flyttsaker, då vid hem- manet Hackarsbo lasset plötsligen stjelpte. Larsson ocb don andre kar len kommo båda under lasset, men den sistnämnde undkom oskadd, hvar- emot L. fick bröstet intryckt och af- led genast. Sjöfarten på Jönköping från Stockholm har upphört för året, se- dan ångaren "Primus" d. 18 d:s gjorde sin sista resa för vintern uppåt huf- vudstaden. Berglundska förfalskningar- na. Berglundska målet förevar i går ånyo i Linde. Fru Berglund erkände, att hon förfalskat ingeniör Janssons namn å en del postreniissvexlar hån Örebro enskilda bank. Vadarna ut- gjorde valuta för af henne diskonterade vexlar, pä hvilka ingeniör Jansson stod som utställare. Bankombuden förbe- höll sig rättighet att föra särskild talan mot ingeniör Jansson om ersätt ning Åklagaren och bankombuden yrkade ansvar å båda makarne Berg- lund för lörfalskning. falsk bokföring och bedrägeri samt å fru Berglund sär- skildt för brefstöld. Utslag afkunnas den 19 dennes. Dcrefter komma ma- karna Berglund att föras till Arboga lör att ransakas inför rådhusrätten der- städes för förfalskning af vexlar i Ma larprovinsernas ensk. bank. Lycka i Amerika. Från Göte- borg skrifves till Sk. Aftbl.: En mu- siker från Stockholm, som för några år sedan flyttade till Göteborg, der han en tid var musikrecensent i Han- delstidningen, har gjort hvad man kallar karricre i Amerika. Hans namn är Ernst Byström och var han en skicklig pianist, musikaliskt bil- dad och med mycket goda yttre för- utsättningar att göra lycka. Han ut- vandrade till det "stora landet i ve- stern" och blef der lärare för ett kon- servatorium. Bland hans elever fans en dam, som var medicine doktor och praktiserande läkare i Newyork — och inte nog med detta. Flickan var dessutom sin pappas dotter och pappa var bankir och hade hus och penningar i mängd. Att se den vack- ra svensken och bli kär, gick på en gång; och att gifta sig gick inte hel- ler just så långsamt. Nu är pappa död och de unga tu ha fått en eller annan million i svenskt mynt. Och Amerika är inte ett land, der guldets klang förstör harmonien. Donationer på 25 000 kr. ha af iramlidne grosshandlaren Olof Flodin gjorts till välgörande inrättuiugar i Örebro, fördelade mellan hemmet för sinnesslöa barn, fonden för fattiga skol- barns bespisning, till premier eller klä- der åt skolbarn, Pauvres honteux, Öre- bro tekniska skola, allmäaua läi over- ket i Ö:ebro, Novemberstiftelsen och Småbarnens väuner med 3,000 kr. till hvart och ett af dessa ändamål samt till Kristliga föreningen af unge män 1,000 kr. Stor stöld från husbonde. Två mänadskarlar bos haudlatiden Axel Gill- blad i Götebotg hafva häktats, emedan de under loppet af 1 '/3 år från honom stulit varor uppgående till 6 å 7,000 kr. varde. En bandiande John Olsson, som köpt lör 3 å 4 tusen kr. af det stulna, år äfven häktad. Vilsna barn. Karlshamns Alle- handa meddelar: Två små flickor från Istaby hade på lördags e. m. den 9 d:s jemte en del andra barn begitvit sig till skogen för att plocka slån. Då på aftonen den öfriga barnskaran begaf sig tillbaka till sina hem qvar- glömdes de båda flickorna Föräl- drarne väntade till en början att de- ras små skyddslingar skulle sjelfva kunna återfinna vägen hem, men för- gäfves, och oron växte i samma mån som tiden gick utan att man fick veta något om de små vilsekomnas öde, och denna oro stegrades så mycket mer som vädret var det svåraste med storm och regn oafbrutet. Slutligen uppbådades hela byn att gå skall- gång efter de försvunna barnen, och man genomsökte nu skogen hela nat- ten, men allt iörgäfves. Först på föl- jande dags morgon anträffades de små, sittande hopkrupna under en stor sten och nästan alldeles förbi af hunger och köld. Krigsrätten i Visby har nu, så- som ett telegram omtalat, afslutat sina förhör och återvändt till hufvud- staden, der ledamöterna för närvaran- de äro sysselsatta med att utskrifva protokollet, hvilket säkerligen kom- mer att omfatta bortåt 100 ark. Detta arbete skall vara afslutadt inom en månad, hvarefter den digra förhörsre- suméen öfverlemnas till advokatfiska- len, hvilken med ledning af hvad som framkommit vid förhören uppställer sina ansvarspåståenden. Sedan dessa delgifvits vederbörande parter sam- manträder krigshofrätten. Målet torde bli afdömdt fram emot slutet af nästkommande Februari. Qvinnofridstörare på. Öland. I en korrespondens från Oland till "Barometern omtalas, hurusom en gift qvinna i närheten af Ölands ce- mentfabrik tvenne gånger blifvit illa misshandlad af en okänd mansper- son. Sen dess äro alla qvinnor i trakten hjertskrämda; de veta icke, antingen de skola tro det vara Jack the Kipper, som rymt dit från dår- huset, eller någon annan vansinnig. Större konkurser. Staten i oi- verste Knut af Klintebergs å Ö;sbolm (i Kionobergs län) nyligen började kon- kurs utvisar i tillgQogar 195 714 kr., osäkra fordringar 20,414 kr; egna skul- der 181,570 kr. samt borgensförbindel- ser 71,200 kr. I öfverstelöjtnant H. af Klinteberes 9 Bergöu konkurs har staten fölJMde ut- seeudt: tillgångar 47,15S kr. jemte årets gröda. P^g'a skulder (10,(35 kr. ocli borgensförbindelser 84.SIJ3 kr. I samband med dessa bada konkurser stå äfven en del andra fallissement, rö- rande hvilka bouppteckning dock ännu je inkommit, meddelar N. V. Bl. Riksdagsman i lifsfara. Då uppgåonde kurirtåget i torsdags afton passerade Nödinge, inträffade, berättar G. H. T., den sorgliga händelsen, att riksdagsmannen för Ale, Kullings och Vätle härad Elof Nilsson i Kattleberg, som befann sig på det samma, råkade genom någon oförsigtighet falla från vagnens platform, medan tåget var i sin starkaste fart. Hr Nilsson blef liggande sanslös nedom banvallen å den genom hältiga regnskurar genomvåta marken. Först kl. 2 på natten lycka- des han genom sina rop göra sig upp- märksammad af en förbifarando, som hjelpte honom till en närliggande bond- gård. Hr Nilsson hade erhållit myc- ket svåra skador å så väl hufvudet som sidorna och ryggen. En öfversvämmad stadsdel Från Hernösand skrefs i onsdags: Ge nom den ovanligt rikliga nederbörden under de senaste dygnen har vattnet i Bränneritjern stigit ovanligt högt, ungefär en meter. Följden deraf är, att de omkring liggande lågt belägna tomterna och åbyggnaderna öfvers våm- mats. Vattnet inträngde i bonings- rummen, och förtiden natt måste man, då vattnet stod för högt utanför en byggnads ingång för att vadande kunna a ga sig fram, genom ett fönster söka uppnå fäst mark. Vid i dag på mor- gonen företagen besigtning stod vatt- net 10 tum öfver golfven i högre be- lägna rum, men i de lägre kunde mät- ning icke verkställas, då ingen lämp- lig farkost förefans. I går morse lår det ha varit nästan omöjligt att kom- ma härifrån staden till Bockholmen. Der hålla sig åtskilliga personer med svin, och äro i icke ringa förlägenhet för att herbergera fyrfotingarne, som riskera att drunkna i stiorna. Orsa- ken till öfversvämningen uppgifves vara, att afloppet är allt för otillräck- ligt, helst nu sedan ett förut befint- ligt andra aflopp igenlagts. Nidingsdåd. Godståget n:r 301 ti ån Stockholm var i lördags mellan Pålsboda och Hallsberg utsatt för sten- kastning icke mindre än två särskilda gånger, först vid Herrfallsäng och se- nare i närheten af Hallsbergs kyrka, berättar Ner. Alleh. Lyckligtvis vål- lades häraf ingen skada, men stora bucklor i passagerarevagnens plåtbe- klädnad utvisade att stenarne varit ganska stora och slungats med be- tydlig kraft. För kort tid sedan egde ett liknande våld rum på samma ban- linje mot nedgående blandade tåget, utan att man ännu lyckats komma våldsverkarna pä spåren. Förhållan det år anmäldt till ortens kronobe- tjening, till den kraft och verkan det hafva kan. Skulle jernvägskomiténs förslag att indraga 459 banvakter komma att realiseras, synes det blifva skäligen klent bestäldt med jernvägsresandes säkerhet till lif och lem och det blir väl då nödvändigt att såväl tågper- sonalen som passagerarna ikläda sig fullständiga jernrustningar liksom me- deltidens riddare, för att icke riskera att under färden blifva stenade. Bränvintbrä-nnarnes samman- slutning. Ett nytt bränvinsbrännare- möte hölls i lördags i Kristianstad, under ordförandeskap af riksdags- mannen Ola Nilsson i Ranseröd. Patron G. Werlin-Ohlsson, oskars- farm, som jemte hr P. Nilsson i Espe- röd och grosshandlaren Söderman, Upsala län, vid förra mötet utsågs att särskildt påverka bränvinsbrån- narne uppåt landet, upplyste, att teckningen gått framåt. Som emeller- tid den åsyftade teckningen at 90 pro- cent ej uppnåtts, lät mötet frågan falla för i är. På förslag af ordföranden beslöts att utse en komité för Skåne och Blekinge, med uppdrag att såväl ar- beta för en minskning i tillverknin- gen inom landet till nästkommande år som verka för bränvinsbrännarnes intressen i öfrigt. Denna komité eger att, då den anser ett lyckligt resul- tat uppnådt, sammankalla ett allmänt möte. Häktad bedragare. Af detek- tiva polisen i Malmö häktades i lör- dags f. d . handlanden Carl Wilhelm Lindholm från Malilla för af honom i Malmö begångna bedrägerier. I käl- larmästare G. Thurnbergs från Hults- fred namn hade L. tillnarrat sig dels vin och spirituösa från firman Otto F. Frick, dels tvål och parfymer från firman M. Zadig, hvarjemte han be- dragit två hotellvärdar på några kro- nor. Lindholm, som är född 1870, ämnade afresa med ångaren "Drott- ning Sophia" till Stockholm i lördags, men blef anhållen just när ångaren lade trån kajen. De tillnarrade varor- na hade han fört ombord på änga- ren, men på grund af dennas snara afgång kunde dessa ej erhållas till- baka, utan fingo medfölja till Stock- holm. Bondgårdar med elektriskt ljus. Några Sundsvallsbor, som voro på jagt i närbeten af Ofvanfjö i Njurunda socken, öfverra-kades nyligen af att. linna ^ktiiskt ljus anbragt på en bondstuga- Två hemmanst-gare och en handlande dukades ha, skrifver Sundhvallnposten, köpt en dynamo tör omkring 100 glöd- l.impo-, af hvilka 50 uppsatts i bostäder, stallar och ladugårdar. Dynamon dr<gM af ett vattenspal, 90m ds sjelfva tillver- kat, jemte det öfriga maskineriet och byggnadsarbetet. Dof.a är den tredje by i Sverige, som infört elektrisk belysning- Kanalleden från Venern till Kattegat. Såsom vi förut omtalat, hade den komité, bestående af f. lands- höfdingen Treffenberg, ingeniörema E. Stridsberg och J. Sjöholm samt kapten P. Laurell, som utsetts för att förbereda utredningen angående om- eller nybyggnad af Trollhält'; ka- nal eller upptagande af ny trafikled från Venersborg till Uddevalla, hos k. m:t anhållit om ett anslag å 20,000 kr. för nämnda utredning. Kommerskollegium framhåller nu i sitt utlåtande, att med den allt jemt ökade trafiken den gamla kanalen ej kan tillfredsställa de kraf, som stäl- las på den, hvadan kollegiet ej hade något att erinra mot det begärda an- slaget. Rörande planen för under- sökningen anser kollegiet, att den borde afse en kanalled om minst 6 m. djup och derefter lämpade mått å slussarne. Vidare anser kollegiet, att en ny kanalled från Venersborg till Kattegat vore att föredraga framtör ombyggnad af Trollhätte kanal, och dervid fäster det sig särskildt vid en revision at det Ericsonska förslaget om en ny kanal Venersborg—Udde- valla. Ett laddadt tåg. För aktiebola- get Gellivare malmfälts räkning häri dagarna från Stockholm afgått ett kruttåg, medförande ej mindre än 400 kolly, innehållande 16,800 kg. dyna- mit samt 2 kolly knallhattar. Buskigt fynd. Vid planering för nya prostgårdsbyggnaden i Orsapåttäffa- des den 15 d:s skelettet af en menniska och derbredvid en yxa, en knif och ett biyne. För många är tillbaka lär, säger Falu 1. T., en sägen hafva gått, att en karl blifvit mördad ocb kistad i en käl- largrop i närheten af prästgården Säg- nen tyckes nu hafva besannat sig, om ock platsen, dit den mördades kropp kistats. icke blifvit rätt angifven. Farligt snobberi. En person från Svängstaorten hade härom dagen varit i Karlshamn och tagit sig en bastant florshufva. När han jemte sina två kamrater ändtligen blef fär- dig att köra hem, skulle de förstås ha hvar sin "rökesegar". En af dem var emellertid så illa deran, att han måste läggas å hösäcken bak i vag- nen. Innan resenärerna visste ordet af, stod vagnen i ljus låga De åkande undkommo likväl oskadda med un- dantag deraf, att skjutsbonden fick håret svedt, meddelar "Karlshamn". Ett Maltos-Cannabis-mål. Stämning har vid Gefle rådhusrätt uttagits af innehafvaren af firman "Röda korset", fabnksidkaren E. Taf- lin å lektor P. Waldenström med yr- kande om utbekommande af ett er- sättningsbelopp af 5,000 kronor, här- vid stödjande sig på ett mellan hrr Taflin och Waldenström upprättadt kontrakt. Härmed lär förhålla sig så, att båda ingått kontrakt om en i Chikago upprättad filial af "Röda kor- set", till hvilken filial hr Walden- ström till en början lemnat ett kon- tant belopp af 10,000 kronor. Seder- mera skulle vinst och förlust å affä- ren lika delas mellan de båda kom- panjonerna. Chikagoaffären, som fö- restås af en hr Waldenströms son, larer emellertid hafva gått med för- lust. Den på hr Waldenström be- löpande parten af förlusten har den- ne ej erlagt med påföljd som ofvan nämnts. Det af hr Taflin fordrade beloppet, 5,000 kr., larer dock blott representera en mindre del af förlu- sten. Målet förekommer första gån- gen den 25 dennes. Vargar dödade af buudar. Inom Murfjållsorarådet ha två vargar på senare tiden hejdlöst gjort skada på lapparnes renar. Häromdagen skulle några jägare från Häggnåset ut pä jagt efter "grå- ben", hvarvid de hade 3 hundar med sig. Når hundarne kommo på varg- spåren, bar det af i fullt språng et- ter dessa, och jägarne hörde ingenting af dem förr ån pä qvällsidan. Då fingo de emellertid höra ett väldigt larm af både hundar och vargar. Då jägarne kommit i närheten af djuren, blefvo likväl vargarne tysta; det var då hundarne som triumferade, ty de båda vargarne lågo döda. Man kan lått tänka sig, att en lång och hård strid måtte ha egt rum dem emellan. Muntra och modiga sågo dock hundarne ut, troligen stolta öf- ver sin seger. En af hundarne var en stor björnhund. De andra två seg- rarne voro vanliga gråhundar och nä- stan oöfvade till jagt. Hårat för vittnena. Der uppe i Luleå cellfängelse sitter Wester- mark-Rosén och grubblar med aldrig slappnande energi och uppfinnings- rikhet på att befria sig ur det nät af indicier som allt mera knytes om- kring honom. 34 sade hertigen. Ni är fri hädanefter. Gif mig endast det löftet att icke återse er älska- rinna, så länge ni icke är färdig att gifva henne ert namn. — Icke en enda gäng? frågade Michel. — Icke en enda gång, under hvad före- vändning som helst. Metcati tvekade, han såg helt häpen ut. Jag svär det, nådig herre, sade han slutli- gen. — Det är bra, jag räknar pä er heder. Ficino, jag återger er med glädje er lär- junge. Hertigen gick derpå sin väg. — Jag är blott en stackars prest, obe- kant med kärlekens plågor, sade Ficino, dä hertigen var borta; icke destomindre tror jag, att hertigen bevisat mycket skarpsin- nighet då han fordrade denna ed af dig; ty om du älskar din Benedetta, såsom jag tror att du gör, så skall du göra allt, för att närma dig till henne och hindra henne att lida af att icke tå se dig. — Det är i sanning förskräckligt att al- drig mera fä höra eller se henne! Det var min sista tröst. Den är mig nu berötvad liksom all annan! Hvad skall jag göra, för att återfå den? — Bedja för att tro. — Men bönen tordrar tro, Ficino! Min Gud! Min Gud! om du icke är grym och rin- ner behag uti de själars plågor, dem du ska- 39 Da hästen hunnit fram till Michels boning, stannade han tvärt, utan att hans ryttare hade gjort den minsta rörelse, för att hålla honom tillbaka. Michel började finna denna tilldragelse lätt besynnerlig. — Mercati! ropade en röst. Mercati spratt till, och troende sig bedra- gen af någon synvilla, lyssnade han uppmärk- samt, utan att våga säga ett ord. — Mercati! — Nå väl, Michel hade icke bedragit sig; det var verkligen hans namn, som nyss blif- vit uttaladt. Dessutom var denne ryttare icke någon bedräglig syn. Han tvekade att svara på detta besynnerliga tilltal. En ha- stig rysning genomträngde hans själ. Det koin derat, att han hade igenkänt Marsilio Ficinos röst; och han visste, att hans gamlo lärare icke brukade att om nätterna galop- pera på gatorna i Florens. — livad vill ni mig? frågade han slutligen med en ton, hvaruti låg en blandning af fruktan, öfverraskning och hopp. — Mercati upprepade ryttaren, Mercati! det var sannt! — Är själen odödlig? sade Michel fläm- tande. — Det var sannt, Mercati! upprepade vål- naden. Den hvite ryttaren tillade icke ett enda 38 yrselns hastiga uttal, om jag åtminstone kunde upptäcka ett sken af den gudomliga sanningen! Själ, om jag endast upplyfte en flik af det täckelse, som höljer din uppkomst och ditt slut! Om jag ändtliden vore nära den stora lösningens ögonblick! Ack! huru, jag skulle skynda till min Benedetta! huru jag skulle säga till henne: Min älskade, frukta ingenting, jag tillhör dig hel och hällen och min eviga själ skali evigt tillbedja dig! Nu är det förbi med all sjukdom, all sorgsen- het, all fruktan för framtiden! Men nej, jag vet ingenting. Plötsligen hörde han på afstånd ett ha- stigt galopperande af en häst, hvars skor slogo hårdt emot gatstenarna. Drifven af en oemotståndlig nyfikenhet, fastän han vanligen icke brydde sig om nå- gonting, öppnade Michel fönstret och lyss- nade pä det alltmer tilltagande bullret. Han kände en ofrivillig och oförklarlig oro. Ändtligen kunde man i mörkret urskilja en form. Till sin stora förvåning säg Michel en all- deles hvitklädd ryttare, med en hjelm af silfver på hufvudet. Hastigheten af ridten kom hans linnemantel att fladdra kring ho- nom, så att han tycktes omgifven af ett moln. Vid denna tid på natten var Bardernas gata alldeles öde. 35 pat efter ditt eget beläte, utropade han med en feberaktig exaltation, min Gud! säg mig om dessa själar dela din odödlighet! Lät mörkret upphöra, eller gif mig döden! — Lugna dig, min son! — Mästare, bevilja mig en ytteriig nåd, ty jag måste hafva ett slut härpå! — Mitt barn, mitt bästa barn, hvad vill du säga mig? — Lofva mig, fortfor han, i det han i sina konvulsiviskt darrande händer tryckte den gamles hand, att uppfylla en överenskom- melse på andra sidan grafven. Må den af oss båda, som först får vara med vid san- ningens måltid, föra en smula derifrån bit ned till den andre! Om ni dör före mig, så kom och säg mig, om det finnes någonting doruppe! — Mitt barn, sade Marsilio med tårfulla ögon, jag vet icke, om en själ, som brutit alla sina jordiska band, kan göra sig fatthg för de yttre sinnena, och om det finnes nå- got möjligt språk mellan materien och det ufversinnliga; och jag tror det till och med icke. Men ditt sträfvande är för ädelt och ditt hjerta för högtänkt, att icke Gud skulle göra ett underverk för din skull. Då jag kommer till honom, och det blir snart skall jag bedja honom derom, skulle jag äf- ven om så fordras, betala det med min glädje i paradiset. — Tack, min far! sade Michel, och farväl!