Titel: Östgötaposten
Datum: 1895-11-22
<-- Sida 4 -->
-
+    
<-- Sida 4 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN N:r 47, Fredagen den 22 November 1895. Urpelan och Ryléu, på nedgående lirr ■Asp och Melin. Postvagnarna, som gingo närmast lokomotiven, slogos to- talt i spillror. Hr Carpelan föll ned genom det kiotsade vagusgolfvet och klämdes iu mellan hjulen och spillror- na, hrr Ryléu slungades geuom den brustna väggen ut på en åker. Älven ™" A?P och Melin funno tag plötsligt hade utan golf och tak i kupéu. Ingen af dem led emellertid några svårare skador. Naturligtvis var det ej många som sluppo undan med blotta förskräckel- sen. Bland de skadade namnes f. bel- giske ministern i Stockholm E. An- spach, en grefve Wachtmeister med grefvinna, konsul D. Lyon fiån Göte- borg, packmästaren Pamp och postil- joneu Nilsson m. fl Bland passagerare på tågen nämnas för öfrigt kontorsskrifvaren Forselius, stationsinspektoren i Tranås Sjöberg telegrafisten Egnell, stationsskriivareu C. T. Neuman. Om sammanstötniugen sändes så fort sig göra lät ett ridande bud från Li- gerlunda till Bankeberg. Härifrån tele- graferades öfver Hallsberg till Linkö- ping, dit ungefår samtidigt lokomotiv- föraren Sundqvist anlände med under- rättelse om katastrofen. Denna var emellertid här redan anr.d, då södra tåget ej inkommit; och på tratickhefens order böllos reservlokomotiv färdiga att afgå till olycksstället både i Lin- köping. Mjölby och Norrköping. Kl. omkr. 4 på morgonen — förr kom ej underrättelsen om olyckan bit — af- gingo dessa extratåg med manskap. läkare och förbandsartiklar till olycks- platsen,- och sedan var man under da- gens lopp sysselsatt med att till sta- den fora sårade och resgods samt upp- rödja å banan — ett arbete, som na- turligtvis tog rätt lång tid. Sedan förberedande undersökning hållits på måndagsaftonen i närvaro af generaldirektör Troilius m. fl. blef sta- tionsinspektor Björkeluud vid Banke- berg försatt ur tjenstgöring. Ransakningen rörande den stora olyckan pågick vid en rad extrating inför Hanekinds häradsrätt å tings- huset här i Linköping under stor till- strömning af Åhörare. De många par-. tema i målet biträddes äfven af en mängd jurister och "sakförare". Frän -alla häll hade tidningsreferenter infun- nit sig, äfven frän Stockholm, hvilket tiast bevisar det oerhörda uppseende, som den hemska tilldragelsen väckte utöfver land och rike. Det kan här icke, först och främst af utrymmesskäl, vara vår mening att återgifva gången af ransakningen, hvilken, som sagdt pågick under en längre tid, under December månad 1875 samt sedan vid skilda tillfällen till långt fram på våren 1876. Slut- ransakning hölls lördagen d. 13 Maj sistnämnda år och faldes då utslag. Beträffande stationsinspektor V. S. lijörkflund vid Bankeberg hade upp- lyst blifvit, att han, då uppgående tå- get n:o 2 med en fart af minst 2 mil i timmen inkommit å Bankebergs sta- tion dels då tåget kommit midt for ekonomihusets gafvel gifvit stoppsig- nal medels sin lykta med grönt sken och dels, då farten icke saktats sedan lokomotivet kommit 170 fot längre fram midt för stationshuset, eller 8 å 9 sekunder derefter, förnyat stopp- signalen med rödt sken, och att ban af de från lokomotivet gifna broms signaler haft skäl förmoda, det hans stoppsignaler blifvit iakttagna af lo- komotivforaren Andersson. Af kon- duktören Pamps vittnesmål framgick, att lokomotivet, efteV att bafva åt- minstone i det närmaste stannat utan- för grindarne vid stationens östra ände, åter satts igång, till följd af att tåget medföljande extra smörjaren Larsson sagt att signalerna visade klart. Be- träffande Björkelunds förfarande se- dan tåget sålunda ånyo satts igång hade emellertid två vittnen intygat, att efter nämnda tidpunkt från sta- tionen synts allenast två gröna sken, hvilka varit stillastående och af hvilka det ena måste hafva varit från den af Björkelund hållna lyktan. Då B. härigenom lörvunnits hafva underlå- tit att, såsom honom ålegat, medels visande af stoppsignaler söka stanna och återkalla det afgående tåget och han genom berörda underlåtenhet i förening med den omständighet, att från tåget icke iakttagits de vid dess ingång på stationen af B. afgifna stopp- signaler, varit vållande till den omkr. 5 minuter efter tågets afgång timade sammanstötningen — dömdes han för ouppsåtlig försummelse af hvad ho- nom såsom jernvägstjensteman i thy fall ålegat och 9 personers derigenom vållade död att fiån sin stationsin- spektorsbefattning afsättas och dess- utom till fängelse i 6 månader. Här- förutom ålades Björkelund dels att godtgöra statens jernvägstrafik den- samma genom sammanstötningen för- orsakad skada med kr. 125,683: 62, dels att utgifva såsom nödigt under- håll åt lokomotivföraren Anderssons enka och två barn i ett för allt 4,000 kr. och åt ötverdirektörsassistenten Anreps i barn 125 kr. årligen åt hvar- dera till dess de uppnått 15 års ål- der, samt dels att utgifva en hel mängd vittnesersättningar. Häradsrätten fann icke anledning föreligga att meddela yttrande om huruvida lokomotivföraren Andersson, som vid sammanstötningen omkom- mit, kunde bafva genom försummelse eller ouppmärksamhet sjelf varit vål- lande till olyckan. Alla öfriga svarandeparter i målet frikändes. En vigtig angelägenhet för jordbrukarne ar att deras kassor, som ensamt till- höra hemmanen, må få förblifva i be- håll och användas för deras egares behof. Funnes alla dessa kassor än- nu qvar, skulle jordbrukarne med dem kunna uträtta mycket godt för sina gemensamma intressen, utan att behöfva ta till egen pung, hvilket ofta kännes den ytterst sparsamme jordbrukaren svårt, hvarigenom så- lunda hindras vidtagandet och än mera fortgången af för jordbruket nyttiga åtgärder. Lätt går det att bilda föreningar, men när de skola fortgå och kräfva tillskott, tyna de fort af, just for års- utgifternas skull. Hvilka äro då de kassor som främst här åsyftas? Jo, främst de kassor som blifvit till for försålda häradsallmänningar och för försålda sockenmagasin med deras spanmål. De äro länge sen borta, svaras från många socknar, med dem ha vi nu intet ntt göra. Borta? De stå under offentlig kon- troll, räntan af dem får för egarnes gemensamma behof användas, men kapitalet får ingalunda minskas eller hemman segarne emellan fördelas. Det får ej ens fördelas, der hemmans- egarne ensamme bildat en socken- magasinskassa och dertill genom för dem ofördelaktiga tvångslån tvingats till förräntning och förmering af de- ras egendom. Detta visa kgl. bref- ven den 31 Mars 1882 och den 19 Mars 1886. Det visar ock kgl. re- solutionen den 14 Dec. 1888, genom hvilken på k. bfhd:s stämning en kommun dömts att återbära fördela- de beloppet, och enligt hvilken äfven de jordegare, som först efter delnin- gen blifvit innehafvare af sina hem- man, förpligtigats återbära sina an- parter, dock med rätt för desse, att mot förre innehafvare vid domstol väcka ersättningstalan. Andra sådana kassor finnas äfven här och der, om hvilka sak samma ock torde gälla. En sådan påpekar lagen den 23 Okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet, som i 21 § stad- gar sålunda: "Der kassa för byggnad eller underhåll af bro eller färja, som öfvertages till underhåll medels väg- kassan, finnes samlad, skall densam- ma, så vida den uppkommit genom uppbörd af vägfarande, öfverlemnas till väghållningsdistriktets vägkassa. Ar den deremot bildad genom sam- manskott af väghållningsskyldige, ege de att deröfver förfoga." Får nu en sådan kassa genom pa- ragrafens bestämmelse i senare mo- mentet fördelas? Derom torde tvekan kunna uppstå, med den är förhållan- det alltför likartadt med sockenma- gasinskassa, uppkommen genom hem- mansegarnes tillskott. Men i alla fall, vore en fördelning nyttig? Vi tro det knappast. Använda en sockens hemmansegare de afkomster sådana kassor gifva till sina gemen- samma ändamål kunna de med dem mångenstädes uträtta för sig åtskil- ligt godt. Förena sig hemmansegar- ne inom socknarne häradsvis, eller som sig annorlunda lämpar, att ge- mensamt använda dessa medel, som kanske ingen af det nu varande slag- tet bidragit till, böra de kunna till sin båtnad ej så litet uträtta. Hvad fäder eller förfäder samlat skall då bringa vida mera välsignelse än om möjligen ur någon kassa er- hölles en utdelning, som, oförtjent och alltför lätt vunnen, äfVen hos den sparsamme skulle kännas väl lätt fången och af honom som sådan allt- för lätt skulle användas. Bevaren då, I landtmän, sådana kas- sor, I skolen ha godt deral! Lätt fån- get är lätt gånget. Att kunna väl bevara hjelper mera än att få. Om rösträtten å landsbygden be- gränsas till V20 af kommunens röste- tal, träffas sålunda blott ungefär 11 pä hvarje tusental röstegande af en dylik reduktion, ungefär hälften af den n-o.varande begränsningens ver- kan i städerna. Aktiebolagen skulle vid en begräns- ning lida större reduktion äo enskil- de röstegande. Af en begränsning skulle förhål- landena mest ändras i Upsala och Södermanlands län, hvaremot Göte- borgs, Kopparbergs och Vesterbot- tens län skulle beröras minst. I Tyskland, i England, i Frankrike och framför allt i Nordamerikas för- enta stater har man upprättat sär- skilda kuranstalter för lungsjuke. I Danmark och Norge hallar man på att bringa sådana i stånd. Men hvad ha vi gjort? Visserligen ha ej obetydliga sani- tära förbättringar de senaste årtion- dena skett genom den offentliga hel- sovården, men mot tuberkulosens härjningar ha de ej mycket uträttat. Det återstår sålunda härutinnan mycket att göra i vårt land. Och den frågan bör tränga sig på vari helsovårdsnämnder, vår medicinal- styrelse, vår riksdag och vår rege- ring, (e. Sv. M. och Helsov.) Den kommunala röst- rätten. Statistiska centralbyråns utredi.ing om den kommunala rösträtten är nu färdig, grundad på de fyrktals- och rösträttslängder, som uppiättades vid 1892 års slut År 1892 uppgick fyrktalet (röstetalet) i landskommunerna till öfver 24 millio- ner, visande en tillväxtsedan 1871 med 64 procent. För jordbruksfastigheter hade tyrktalet ökats med 33 procent, men för annan fastighet och öfriga be skattningslöremål med 129 pucent Den senare kategorien uppgick nu i fyrktal till nära samma summa som jordbruksfastigheten. I städerna hade ökningen varit vida större, i det att röstetalet nu uppgick till 2 700 000, visande en ökning sedan 1871 af 145 procent. För fast egen- dom var det omkring 600,000, för kapi- tal och arbete 2.100.000. De röst- egande uppgingo till 14 7 procent af (olkmänguen i hela riket, i landskom- munerna 13,4 proc. och i städerna 19 0 proc. De röstegande hafva ökats vida snabbare än folkmängden. Fördelningen af de röstegande efter deras fyrk- eller 1 östetal utvisar, bland annat, att å landsbygden antalet af dem, som egde 1—5 fyrkar (1 öster), steg till 141,0i0 (27 proc) medan an- talet röstegande med mer än 1,000 fyr kar stannade vid 1,771, ellei endast 0,3 proc af alla röstegande. Af redogörelsen för de röstegandes fördelning efter deras andel i kommu nens hela lyrktal framgår likaledes, att de små röstegarne, d. v b. de med '/„ eller mindre andel af kommunens fvrksumma utgjorde pluralitet, i det deras antal uppgick till ej mindre än 496 448, eller inemot 96 proc. at alla löstegande å landsbygden. Å andra sidan framgår, att i 44 kommuner en röstegande ensam innehade mer än hälften af kommunens fyrktal, samt att i 77 kommuner två löstegande sam- läldt och i 96 kommuner tre röstegande tillsammans egde mer än halfva fyrk- talet inom kommunen. Allra högsta andelen (98 proc ) af kommunens lyrk- tal innehades af egaren till Bukerups gods i Kristianstads läu. Röstegande ensamt eller öfveivä gande lör jordbruksfastighet utgjorde å landsbygden 328,099 och löstegande ens iu t eller öfvervägande lör andra beskattnir.gblöremål 189,954. I hela antalet ingingo alltså de förre med 63 proc. och ue senare med 37 proc. mot- svarande resp. 82 proc och 18 proc. år 1871, sålunda en betydande ändring i proportionen. Fördeladt på rösteyanklasser utgjorde hela antalet röstegande: Landskom- Stadsknm- Saalliga Kö.tegande iniiner mimer k<'iiiuaiucr Enskilda per- Al:dra bolag egande 5:8.053 lo0,557 ;04,(110 Af redogörelsen inhemtas vidare, att en begränsning af den kommu- nala rösträtten på landet skulle verka så, att om rösträtten begränsas till '/r, af kommunens röstetal, skulle en- dast 548 kommuner, eller ungefär 23 proc. af samtliga landskommunerna, deraf beröras. Af en begränsning till '/in af kommunens röstsumma skulle 1,359 (57 proc.) och af en begräns- ning till '/20 skulle 2,136 kommuner (89 proc.) träffas, hvadan i sistnämnda iall rösträttsbegränsningen skulle göra sina verkningar känbara inom större delen af rikets landsbygd. Det antal röstegande, som komme att träffas af en reduktion, vare sig till 1/i, Vio eller V20 a' kommunens röstetal, ät- vensom röstnedsättningens storlek i förhållande till det oreducerade röste- talet, framgår af efterföljande uppgif- I sultanens palats. De tider äro länge sedan förbi, då storsultanens palats vid Bosporen gälde inför vcsterlandets folk som •den underbara plats, bakom hvars höga, tysta murar all jordens härlig- het var hopad, och då sultanen sjelf, till och med för sitt eget folk, var en gud, som i sitt palats lefde fjerran från alla menniskor. Liksom glansen fallit bort från sjelfva Turkiet, hafva äfven legenderna om Orientens harem dödt ut och sjelfva sultanen har från sin upphöjda piedestal stigit ned för att blanda sig med andra dödliga. Men trots denna obarmhärtiga till— intetgörelse af all gammal österländsk romantik är sultanens person och hans omgifning dock ännu högst egendomlig och betydelsefull nog för att tilldraga sig uppmärksamhet; sär- skildt för närvarande, då allt politiskt intresse är koncentreradt i Konstan- tinopel och då hela verldens ögon 1 spänd förväntan äro fastade på Yil- dizkiosk och Den Höga Porten, kan det väl vara omaket värdt att lyfta en smula på det förhänge som döljer de "rättrognes" herskares privatlif för vanliga dödliges blickar. Vi begag- na oss härvid af en skildring af sul- tanpalatsets inre, som den grekiska tidningen "Akropolis" nyligen inne- hållit. Trots allt vesterländskt inflytande bevarar sultanens hofstat ännu sin rent österländska karaktär. Embete- nas rang bestämmes af deras vigt i sultanens privatlif, icke efter deras yttre politiska betydelse. Betecknan- de i så hänseende är, att den som i rang följer närmast efter storviziren är Kislar Aga, de svarta eunucker- nas öfverhufvud; båda dessa embets- män bära titeln "Ers höghet", medan deremot ministrarne, som följa när- mast efter, få nöja sig med titeln "excellens", eller som det heter på turkiska "Ers lycksalighet". Posten som Kislar Aga (egentligen harems- damernas beherskare) är ingalunda en sinekur, ty ehuru eunuckerna så- smånmgom aftagit i anta), fins det dock ännu godt om dem i sultanens palats. Dessutom vimlar detta palats, lik- som de gamla byzantinska kejsar- hofven, af en oändlig massa embets- män, hvilkas löner äro ganska höga, men hvilkas göromål i de flesta fall äro högst obetydliga eller rakt intet. Der finnas kockar, skrifvare, kam- martjenare, öfver- och underkammar- herrar, inspektörer o. s. v. i oändlig- het Endast kockar och kökstjenare uppgå till ett antal af omkr. 400. Kejsarpalatsets hela manliga och qvinliga personal anslås till mellan &- å 8,000, deri inberäknadt vakt- manskapet och en särskild kår af 400 baltadschi (yxbärare), ett slags mellanting mellan ett lifgarde och betjenter. Så godt som hela denna massa af menniskor bor inom Yildiz- kiosks murar. Yildizkiosk (d. ä. stjernpalatset) består icke af en enda slottsbyggnad utan af ett helt kom- plex, en hel stad för sig, omgifven af en stor park, hvilken är genom- korsad af sjöar och kanaler. Haremsdamernas korporation sönder- faller i tre stora afdelningar: de för- nämsta äro sultanens egentliga hustrur, kadiue, och under dem stå de 8. k. ikbal och odaliskerna, d. v. s de upp- vaktande kammarjungfrurna ech siat- vinnorna. Då och då lycker en af dessa upp i kadinernas led. Hela "otammeu" är för öfrigt ganska fluktuerande, enär sultanen — dock mera loitlom än nu för tiden — mycket ofta plä ;ade bort- skäuka odalisker till högt stående em betsmän såsom ett bevis på synnerlig välviija. Aila damerna äro ursprung- ligen slalviur.or, till största di kn af tsc herkesaisk härkomst och till och med kadiuerna intaga alltjemt en ganska utideiordnad ställning. Den enda dame i harem, som behandlas såsom verklig furstinna, är sultanens elkr tronfölja- rens moder — hon kallas sultan ^ätide. Den nuvarande sultan vällde lär vara en mycket begålvad qvinna. 60m styr harem med stor klokhet och sparsam- het, bärskildt i äldre tider kunde sul- tan vällde älven komma att spela en rol pä den politiska skådeplatsen, då det gälde att genom intriger och blö- diga iörtö.jelser tillförsäkra någon vi.-s person tronföljden, något livarom den turkiska historien vet att mer äu en gång berätta. I palatsförhållandena i allmänhet har under de senaste årtiondena det europeiska inflytandet gjort sig starkt gällande. Hela Yildizkiosk är nu- mera fullt europeiskt inrättad. Tele- foner, ringledningar och elektriskt ljus hafva äfven der hållit sitt seger- rika intåg. Den afstängdhet, som förut var det vigtigaste draget i den turkiska hofetiketten, har äfven den fått gifva vika för friare former, om än den nuvarande sultanen på grund af sin nervositet och fruktan för at- tentater önskar att hålla sig undan så myckel som möjligt. I sitt privatlif är sultan Abdul Ha- mid, hvars bästa egenskap är en rast- lös flit, mycket jemn till sinne och vanor. Han stiger upp omkr. kl. 6 på morgonen och arbetar derefter med sina sekreterare ända till kl. 12, då han spisar frukost. Derpå före- tager han en tur på sjöarne och ka- nalerna i parken, för hvilket ända- mål två små ångare stå till hans för- fogande, eller också åker han ut, dock sällan utanför Yildizkiosks mu- rar, undantagandes vid den sedvan- liga färden hvarje fredag till moskén, hvilken ligger i palatsets omedelbara grannskap. Blott en gång om året måste han hegifva sig öfver till Stam- bulqvarteret på andra sidan om Gyl- lene hornet för att bevista gudstjen sieu i Sofiamoskén. Efter återkom- sten från dessa större eller mindre turer ute i det fria gifver sultanen audiens och omkr. kl. 8 på aftonen är det raiddagstaffel. Om aftnarne spelas piano eller underhåller sig sul- tanen med sina barn. Han är stor vän af musik, isynnerhet af sådan af lättare slag. "Madame Angots dot- ter" hör till hans älsklingskompo- sitioner. När europeiska virtuoser besöka Konstantinopel plägar också i regeln föranstaltas privatkonserter för sultanen. Den nuvarande sultanen är en gan ska bildad man. Utom turkiska ta- lar han flytande arabiska och fran- ska. Vid officiella mottagningar for- drar etiketten att han blott förstår turkiska och de tal på franska, som de utländska sändebuden hålla till honom, måste derför af tolk öfver- sättas på turkiska och besvaras då åter af sultanen på turkiska. I sina unga dagar var sultan Ab- dul Hamid en lefnadsglad herre, hvars extravaganser ofta utspelades på ka- féerna i Skutan på den asiatiska si- dan om Bosporen. Plötsligt slog han om, ungefär som Henry V hos Shake- speare, och samlade blott lärda ule- mas och ansedda teologer omkring sig. Härmed fortsatte han ända tills hans broder Murads abdikation plöts- ligen förde honom på tronen år 1876, en tidpunkt, då Turkiets ställning var mera förtviflad än någonsin. Med sin oerhörda arbetskraft, som blott hindras af nervös misstro, hvilken ibland liknar förföljelsevansinne, har han nu i 20 år kämpat emot de re- formförpligtelser, han vid böljan af sin regering iklädde sig. Huruvida han skall kunna reda sig ur den nu- varande förtviflade situationen, kan ännu ingen menniska säga, men sä- kert är, alt Abdul Hamid dock alltid skall räknas som en af det turkiska väldets dugligaste herskare. en passagerare, som efter egen bekän- nelse var vittne .till mordet å den danska flickan. Ångaren 'Guahyba" passerade den 9 dennes Lissabon och väntades som i söndags tiil Hamburg Norsk artighet mot Ur Andrée. En breidulvestation lör hr Andiées nordpolsixpedition är man, beiätta norska tidningar, betänkt på att upp- sätta på något ställe i det nordligaste Noige. På den uttodda platsen uppföres ett dufslag, dit vid nyårstiden ett 30 tal frän utlandet inköpta duivor skickas. Dessa dutvor ha troligen i böljan af Juni, då träningen bör påbörjas, om- kiing 100 ungar. Man antager, att fi-ktbätar, iångstiaityg och ångbåtar kunna och vilja ti:ga dufvorna med för att släppa dem allt längre och längre upp mot norr. Vid början at Juli må- nad autager man, att oinkriug 40 duf- vor äro i behåll elter eii träningslinie af 175 a 200 kilometer. Alla dessa skulle sedan medfölja till Spetsbergen, □varifrån sedan hr Andrée i sin ballong skulle medtaga 25 af de kraftigaste. Till dato, beiättar Morgei.bladet, ba två anbud ingått !råu personer, som intressera sig för dessa lörsök. Båda eibjuda sig att utan eifcättuing vårda djuren. Det ena anbudet kommer från Hasvig på Sorön, det andra från Fru- Lolmens fyr, norr om Ingo, båda nära Hammerfest. dels alt l>rokas'an förul med clt rätt ansen- ligt belopp, 5 000 kr., bidragit till linpröhuaets reparation, dels ock att tingshuset ej alldelei vore i saknad af inkomster, hvaraf en fond kunde bildas, beBlöts att ej aisätta några me- del till dervid Han kände sig sjelf "Hvad skall ni göra vid stationen redan nu? Tå- get går ju först om två timmar". "Ja, men först när jag kommer ner till stationen kommer jag ihåg allt hvad jag har glömt, och då måste jag ha tid att gå tillbaka". En grefvinnas roman. Med den sista förbrytaretransporten från OJes- sa till ön Sacharin, som användes till depoi tationsort, medföljde en dam, hvars lefnadsäfventyr äro ovanligt ro- mantiska. Det är en grefvinna Jose- fine Anna Dymski, sista ättlingen af en gammal österrikisk adelsslägt. Med sin slanka figur tager hon sig ännu trots den grå fångdrägten rätt ståtlig ut, och ansigtet har oaktadt de djupa fåror sorgen åstadkommit ännu qvar ej så litet af sin forna skön- het, säger en korrespondent till en utländsk tidning. Hon V3r enda barnet till det gref- liga paret Dymski och fick en utmärkt uppfostran. Sin barndom tillbragte hon på familjens gamla herresäte, men derefter kom hon till "Wien. Här blef emellertid hennes far fångad i en fransk siréns nät och den gamle herrn lät locka sig till att öfvergifva hustru och barn och med sin Dulcinea resa till Paris, der han snart förstörde hela sin förmögenhet. För att rädda sig ur knipan lofvade grefven sin vackra dotter till en gammal rik bankir, men denne ville flickan ej ba. Hon hade skänkt sitt bjerta till en ung fattig polack vid namn Radiziwillowitscb. Med honom rymde hon och gitte sig utan att bry sig om föräldrarnes pro- tester. Några år lefde de lyckligt till- sammans, men så dog den ungo åkta mannen i Neapel och hon stod nu en- sam och öfvergifven och betraktade det som en sann lycka, då hon fick plats som guvernant hos en respek- tabel familj i Wien. Så ville olyckan, att hon en tid se- nare under ferierna träffade en polsk godsegare, Tulikowskij. Han var be- dårande, hon blef förälskad i honom, han i henne och under löfte att gifta sig med henne förmådde Tulikowskij den godtrogna guvernanten att följa honom till Ryssland. Men länge va- jade dock ej idyllen. Polacken leds- nade snart på sin älskarinna, som han glömde att gifta sig med; han genom- pryglade henne och misshandlade hen- ne for hvarje dag alltmera tills hon slutligen rymd<J från honom, uppfyld af brinnande hat och vild hämdlyst nad. Så började en olycklig tid för den besvikna qvinnan, en tid, rik på för- ödmjukelser, förnedring och olyckor. Och det gick år innan hon mötte den, som orsakat hennes lifs olycka, Tuli- kowskij. Men så fick hon en dag se honom i Wilna. Från detta ögonblick passade hon jemt på honom, beväp- nad med en revolver. Så mötte hon honom slutligen en dag och en minut derefter låg han död vid hennes föt ter. Hon försökte strax derefter att skjuta sig sjelf en kula genom pan- nan, men misslyckades och häktades. Man fann att förmildrande omstän- digheter forelågo, och hon slapp un- dan med förlust af adelsskapet, som nog ej betydde mycket för henne, samt straffarbete på ön Sacharin i två år och fyra månader. Grannländerna. Gammalt brott i dagen. En hittills oupptäckt mordsak kommer att i närmaste framtiden återupptagas tiil behandling vid domstol i Hamburg. Det gäller ett för sjutton år sedan be- gånget mord å en dansk qvinna. I April 1878 fann man på Heiligen- geisterfelde i Hamburg en stor packe insvept i en gammal regnkappa, och trodde först, att det funna var ett barn- lik. Men det vieade sig i stället vara öfra hällten af ett fullvuxet qvinnolik, på hvilket benen voro bortskurna. Dess identitet blef snart konstaterad, och det vkade 6ig, att den mördade var en 28 åiig ogift flicka Anna Audersen från Viborg. Hamburgerpolisen fick naturligtvis biådtom, men alla efterforskningar för att uppdaga mördaren voro fruktlösa, Nu tyckes emellertid som om det elter 17 år skulle komma ljus i denna dunkla sak. Till rederiet för 'Hamburg-Sydameri- kanska ångbåtssällskapet" har nämligen ankommit en skrifvelse francen kapten Feldmann. som förer ångaren '"Gualiyba'. Han meddelar, att tyska konsulatet i Pernambuco i Brasilien har utlemnat Från Östgötabygler. (Fi&n Östgöta-Posteus meddelare) Frän Flistad. ForuIemnlBB- Vid den under förti- den bommar vtrksiäida reparationen å föisair.- iingetib gamla kyrka påträffades en i norra väggen dold poital, hvilken hl s>gi g 11 varit templets ur p ungliga ingång. Den gjorda upptäckten bar biifvi! inrappor terad till riksamiqvaiien Bildt biand och ge- Slutligan töretogs ^ samtlige hittills varande styrt-heiedamöter om- yaldre; suppleanter blefvo hrr Poternson i Kall- sjö och Filip KriksBon i Marieberg; revisorerna, hrr E Sundblad i Bergsärer, Kklund i J?'re- berga och Sundström i Storeberg. samt eup- pleanlerna, hrr Aug. Fredricaon i Spolegärden och C. J. Jakobsson i Karlshult, omvaldes li- kaledes. Styrelsen bemyndigades äfven att 1'Örval'a den hädanefter särskilda Ung-ibu kassan Ploglagöludelning. Med anledning af till k. bethde stäld skriivelse från A«ka härads vägst.vrelse, med begäran om några vägräc- kors inom Aska härads södra länsmansdel in- delning till Dya ploglag eller förläggande till redan varande sådana, tmde länsstyrelsen gif- vit vederbörande kronofogde i uppdrag att öfver framställningen böra häradsdelen, för hvilket ändamål möte hölls å tingshuset i Mo- tala sistlidne lördag med ombud från saratlige bitTäffande socknen. Förslag var förut uppgjordt till indelning i redan varande plnglag at de vägstiäckor här ofvan nämnda siy else anmärkt, hvilket för- slag nu i hufvudbak biträdde*. Af de vigtigare föräodriogarne må oämnas följande i Aska socken, der ploglaget Elm- totota, Byckorp och Prestekulla tilldelades vägen från Ask mot Ekebyborna till denna sockens gräns, frän Aska kyrka till Hvarfs sockengräDS samt ftån Bobergs härads gräns till bron vid Ask; Smedbergaoch B*rgaplog lag erhöll vägen trån namda bro till Sjö- knrola och plogiaget A*k Alma vägen från Qvistorps grind idrbi Vmoerstad till Motala Briok. Föreslagna vägtilldeloiogar inom Ha gebyhöga och Fifvelstad, här genom K sberga by godkändes. Slutligen befriades en del gårdar, Orlanda, Borstad m. fl , såsom numera icke tillhörande bäradet, från skyldigheter till plogniog och skottning inom Ask, och bestämdes plog- sk>ldigheten till den 1 Janna* i 18% för de hemman, som, iu under Aska, dä komma att tillhöra Dals häiad. Vid Si yrestads kyrka, kl. 10 f. m d:o mei fc», tillhörande Östanstårifrd komp iomräte, frän Siyre-tat«, St Joitaunis Digsbe gs, Tirg^tads och Fur;ng9ta^8 s:r. Vadst>na, kreatursmÖte. Valderjiarpvik, kreaturän;bte. Högby pastorr-b^tä.1!*, kl. * ,U f. ti i. ei>t eprenarf- auktion ä nppföraide a ny ladu g*l Isbyigna*1- Tjärstads oockenstuga. kl. 9 r. m. m Ma!»skr:fniug med Tjärstads a:n. Ekebyborna Bockenstugn, kl 10 f. i i. do med Ekt- byborna s:n. S*t AnrsB sockenstuga, kl. 9 f. n d*o med S:t Ann« s:d. Bo-gs arckenftugi, kl. 10 f m. d> med Borg" ?:n- Jonsberg"* preatgard, kl. 10 f. m. d;o med Jotis- JerBtads sockenstuga, fel. 0 f. m d:o ra»d Jer- i kons £ fvat.de underttöki al portalens sil kyrkans äldei tera«. Kyikot>ian-man har beslutat att por'alen kall fullständigt genombrytas och resip.uri.ras. Från Nykil. Svensk flat; k a åt folkskolan. Fre- dagen den 15 dennes var examen v d Bäcks bkola, der undervisningen under terminen lö- resiåtts al vikarierande lolk^kulläiarun Levin linti Linköping, Efter examens slut hisiadea en svensk flagga, ikänkt tiil Backs skula af :kohäUetb vice oidl. po,-sessi'ina'on C Jacob son på Åse? um. Kyrko- herde Hjelm höll ett a:.slående la), r ktadt såväi till de ädre snm skolbanen, tolkande svenska flaggans betydehe och framföide eit bjeitligt tack till gtlvaren. Sedao några fo- rt erländeka tSnge» ?jungi's inbjöd-s barnen i ikolsalen pfi kaffe "med g dt dopp", foran^tal- tadt al skoliådet. Skolrådets ledsnioter m fl. inbjödos sedan pä midd-g till uaunid maan n Abrahamsson i WitfaäUer. Frän Motala. Föreningen "Egna hem". Före. dtag bolls måndagen dtn 11 dennes af för- eningen Egna hemB resetalare hr C A. Carls- son vid K tIeIiuH hos riksdagsmannen C. J. Jakobson, Kim öppnat lokal Bsmt bekostat arordningar och lyue. Tillelut ningen blrf större än hvad efter omständigheterna (mör- ker och Emutsigt väglag) var att vänta. Frän Aska härad. Aska härads brokassa. I följd af den nya väglagen, som bl. a. bestämmer huru med bro- och vägkassor hädanefter skull förfaras, hade delegarne i Aska hå- rad brokassa på kallelse af kronofogden i orten sistlidne lördag sammankomst för attunderför handen varande förhållanden bl. a. besluta om fördelningen af kassans me- del. Derjemte skulle beslutas om ansvars- frihet åt styrelsen för dess förvaltning un- der sista treårsperioden. Brokassans styrelse har varit hrr P. Sandbergh i Vinnerstad, Bengtsson i Byck- orp, A. G. Johansson i Djurkälla, A. P. Samuelsson i Fylla samt. efter Joh Jöns- son i Nyckelby. hvilken aflidit under sista 3-årsperiodon, första suppl. Fr. Andersson i Fogelsta. Samtliga socknar eller sockendelar inom häradet voro representerade, likaså sock- narne Kristborg, Ekebyborna, Bjälbo och Allhelgona, hvars forna Askadelar numera tillhöra andra härader, i hvilka kommuner förutvarande Askahemman ännu äro in- tressenter i här afhandlade kassa. Efter uppläsandet af de tre sista årens revisionsberättelser, hvaraf syntes att bro- kassan till 1805 har en tillgäng af S8.086 kronor, dels i kontanter, dels i intecknin- gar, beslöts enhälligt lemna styrelsen an- svarsfrihet för den tid rovisioon afsäg. Börande tillkomsten af denna rätt an- sonliga kassa, hvilkon pä ett synnerligen förtjänstfullt sätt blifvit skött och förval- tad, moddelades att don vore resultatet af dels bropenningar af trafikanter å Motala storbro, dels af sammanskott, 1 rdr bro pr hemman, frän häradot. Tvä kongl. bref, det sista af 1845. som berättiga till bro- penningars upptagande i ytterligare 12 är, bestämma närmare huru med särskildt dossa medel skall furfaras Broponnin- garno finge nämligen ej användas till brons allmänna underhall, utan skulle deraf bil- das en räntebärande fond, hvarmed kost- naderna för underhållet af brons hvalf och mera väsentliga delar skulle bestridas. Denna särskilda fond voro nu i rundt tal 16.800 kr. Vidare har häradet att under- hålla 10 andra broar, för hvilkot ändamål dot öfriga af brokassan varit afsedt. Nu föroskrifver 21 § i nya väglagen, att bro- tullsmedel skola till resp. distrikts väg- styrelser öfverlemnas, i följd hvaraf Mo- tala storbros fond också skall tillfalla Aska härads vägstyrelse. Man var i förstone ej fullt !på dot klara med, huru man skulle bete sig. om. hvilket vore troligt, vägstyrelsen fordrade syn å bron, som enligt här obe- ropado lag skall öfverlemnas i fullgodt skick, mon enades slutligen om följande beslut: Brostyrelson bemyndigas att upp- göra affären om Storbrons öfverlemnande till Aska härads vägstyrelse samt tillställa samma styrelse 1894 års behållning kr. 16,793: 12 .lemte dera löpande i procents ränta. Dock finge penningarne ej lemnas förrän styrelsen förklarat sig villig öfver- taga bron. Skulle emellertid styrelsen dess- förinnan fordra reparationer a bron, hvilka i sä fall bestämmas af syn i laga ordning, skola medel härför tagas af här nämnda summa kr. 16,793: 12. hvilken sålunda vid öfvoiiemnandet till styrelsen minskades med beloppot för den päsynta reparatio- nen. Rörande häradets 10 andra broar, hvilka, enligt nya väglagen, likaledes skola till vägstyrelsen i fullgodt skick öfverlemnas beslöts uppdraga ät styrelsen att under- handla mod resp. vägstyrelser — gonom so- nare tiders ändrade häradsindelningar, ha broar inom dot gamla Aska kommit till an- gränsande härader — om deras öfvertagan- de af broarna, att pä sätt lag stadgar utso kompromiss, om sådant påyrkas, och att efter syn af tillgängliga me'del verkställa beslutade reparationer. ÅHTstående delen af ka.°9an var föremål för en längre öfverläggning. hvarunder man all- mänt syn-ta vara tnse derom, att den borde uppdelas pä de 312 hemman, hvaraf Aska ha- lad före regleringen bestod. Likaledt-9 syntes man enhälligt vara al den meningen, att den- na uppdelning pkulle ske sockenvis. åt af resp. kommuner u'sedde ombud, till häradets nu närande socknar, detta for att dessa sedan kunde blifva i tillfälle att antingen reservera beloppen till någon allmän sockenfond eller fördela dem på resp. hemman Betiöffande åter sådana sockendelar, som numera ej tillhöra bäradet. ansagf af fli-ra ombud oiättvist, att belöpande paifCr af kassan skulle lemnas sock- nen, hvarigenom utdelningen måhända skulle komma a:t anses som en kommunens sam- täMa egendom, hvilket den ju ej vore, då blott ett viost antal sockenhemman varit med om ka-Hjns bildande. Men sedan det upp- lyst», att endast innehalvare af lorna Aska- hemmaa <gde alt inom resp, kummuner be- stämma ölver utdelningen, b-slöis att eiier bemmanlal till häradets kommuner utbetala återstoden af kassan: och bemyndigades sty- relsen att efter skedd upptagning och indrit- ning af utestående lån i i 11 på resp kommu- nalstämmor valda ombud utbetala den på hvarje socken belnpar.de andelen al kassan. Under denna öfverläggning både frågan uppsiålt, huiuvida inau ur den tillgängliga biokassan skullo afsatta något belopp till tingshuskassan, hvilken hittills varit förenad med brokaBsan. Men sedan upplyst blifvit, Ödeshögs hotell, kl S f. m. d:o med Öde-ht g» s n. Torsdagen dem 28 November. Frinnaryds jerarägsstation, tfrgdag. Ii.gaiorps jernväesstation, torgdag. Vid Björsäten kyrka, kl 10 I", m. inHnt i g ov-d varnpligtige, tillhörande S'ängebro kompaoi- omiåde, frän Bj.or-a.le-s ttn, .i Vi socken tuga, kl. 9 f. m. d;o med d:o, tillhörande Ydro koaipanioraråde, fraL Risinga Vit Kisi hön i kyrka, kl. 10 f m. d: i östanstängs kompadie -till- ag! ! if Sandby, med Östra Frän QvllHnge. Ett större bazar var sistlidne lördag och söndag anordnad af logen Sten i dess ordenshus Fredriksbors vid Qvarntorp. Ur "fiskdammen" uppmetades öfver 400 st. mycket varierande föremål, till fröjd och gamman för alla de fiskare, som här lade ut sina krokar. Pä lördagsqvällen redan var den länsad och måste fyllas pä nytt. Vid tombolan trängdes ung och gammal, för att taga lyckan i flygten I en konst- gjord grotta serverades kaffe, under musik frän sextetten Göta Äfven "postkontoret" var mycket besökt. Biljetter såldes till ett antal af 425. Andamålet var att skaffa medol till amor- tering på skuldon för ordonshuset. Bazarkomitén bestod af 20 st. de yngsta af logens medlemmar. I missionshuset var samtidigt ljus- bildsförevisning Templet (tvllllnge framgång hade äfven samma dag å samma ställe en fest- tillställning, besökt af omkring 100 perso- ner, föredrag höllos af baptistpredikanten A. Andersson frän Norrköping samt en hr Öster, äfven han från Norrköping. Vid Hnlts brnk hölls af de frireligiösa pä platsen barnfest sistl. söndag. Festen försiggick i enskild lokal. Musik ä guitarrer utfördes af ett musik- sällskap frän Stens bruk Afflytlad stationsinspektor. Till Laxå afreste i måndags stationsinspekto- ren C. L. Öfverström i Äby för att till- träda sin nya befattning derstädes- Hr Öfverström efterlemnar ett känbart tomrum i vänskapskretsen och torde e heller vara lätt att ersätta såsom tjenste Frän Gamleby. KonstDärsramll|en Knut Ekvall gat i söndags konsert i Gamleby kyrka. Som dylika musiknojen hora till ealleyi tbeterna i detta samhälle, hade en efter våra förhål- landen ganska talrik publik infannit sig. Säkerligen blef ingen besviken i sina för- väntningar, och alla åhörde med synbarligen största intresse de syi nerligen väl utförda såväl musik som sånajnamren. Fru Ekvalls sång var, på grnnd af den mjuka, klangfulla stämman, utmärkt, och vjolicqvartetterna så- väl som solonnmron nttördes på ett i allo mästerligt sätt. särskildt föreföll konserten af Beriot såsom aftonens glansnummer. Minneslista. Lördagen den 16 Äovember. Bttnfcebergi aäglgifvar.gird, hl. 10 f. m. mantal» krifning med Rappestad? och Sjögeatads Tje nio fiockenstuga, kl a f. m. d:o tu«d Tjellmo Å Sk s:n* prästgård, kl. 10 riirge, rådhuset, kl. *:n och kl, 12 p. d. f. m. d o med Å s;n. f m. d;o n»ed A'lh«jlgona med Bjälbo s:n. Måndagen den 18 November. 3u de tingsställe, ai.d med Ydre härad. a hcatetings amman k lat Höckers'ad<i tingsställe. do d:o med Björkekiods och östkinds härad, Skenirge, ridhus-t, d:o d:o med Gö trings härad Kumla tingas alle. d.o d:o med Skärkinds härad, Hullaryds tipgs-tälle, d:o d.o med Norra V^dbo Ishults tingsställe, d;o d;o med Tunaläns härad. Staby tir.gsslälle, ä;o d:o med H-mdbörds härad. Linköping, tingshuset, fjer le d;o med Åkerbo, Ban kekinds och HaDbkinds härads domsaga. Hällestads tingsställe, d;o d:o med Finsponga läns Gamleby tingsställe, d:o d:o med Norra och Södra TjustB domsaga. Jönköpirg. tingsstället, d:o d:o med Tveta 1 och Mo domsaga. Vid SlaU kyrka, mönstring af varnpligtige till- hörande Siångeb'o kompaniomrade, från Kärna, Kaga, Maka «ch Skeda ?:r *-amt Bankekinds- och Hanekindsd6larn9 af S t Lars s:n. Torna sockenstuga, kl. 10 f. m. d;o med d:o, till- hörande Ydre kompauiområdp, från Torpa och A-by s:r Vid Östra Eneby kyrka, kl. 9 f, m. d:o med d:o, tillhörande östanstångs korrpaniområdr, från östra rneby p;n. A s:n. Södra Linneberga, kl. 12 p, d. arrendejuk rådhuset, kl. 9 f ni. d o tu hö<ande Vadstena k <mpini mrai» »tt-na stad, S:t P«.rs, Strå, Nä«> Norrköping, kror.ouppbördäkammareiiii f. m. börjas uiantalsskri ni. gen i församling. Röks s:n, TJurtorp» sk.g, kl. 10 f. i Brokinds sk«lhuä,kl. 9 f. m. mantals t Vårdnäs cd, Krigsbergs sockenstuga, kl. 10 f. m.d; Vists sockenstuga, kl. 10 f. m. (ba m Skä Iviks sockenstuga, kl 10 f. m. d vika s;n. Östra Eneby sockenstuga, kl 9 f.m.c E'.eby sn och qvirteret EVedriksdi östra Husby sockenstuga, kl. 9 f. m. c Husby ku. Röks skolhus kl. 9 f. en. d.o mel Röki kl. 1-2 p. d. med Ueda s:n. V strå Eneby s:n, Luslbacken, kl. 11 f. i Fredagen den 22 Hovember. &tvids h.itell, kl. 7,30 f. m. mönst»ing med varn- pligtige, ul börande 3 angibro komr\>ni mra.le, från ÅtvlJs ?:n. Vid Grebo kyrka, kl. 1 e. m. d:o mfd d:o, tillhö- rande d;o. frän Greba och Varna s:r. Vid Regna kyrka, kl. 12 p. d. d o med d:o, till- hörande Ösianståogs koa i at,i n.rä-ie. frän Vadstena, ridhuset, kl. 8 f. m. d;.» med d:o, til - höiande Vadstena kompaniomrl le, ftån Vestra .Stenby, Hag*bvhög«, Mfveiitad», Hvj-f och Styra samt Asks a:r. nuibyfjös gä^gitvaregård, kl. 9 f. m. man<als- skrifning med Klockrik* och Brurmxby s:r. Skeda nockenstugi, kl. y f. m d:o m*d Skeda B:n. Drothems s eker-stuga, kl. 9 f. m. i':o med Drot- östra E-teby aeckenstogs, kl. 9 f. m. do med San by utom qvar te et Fredriksdal. Kuddby prestgå d, kl. 10 f m. d ^ med Kud by Bmkeberg, kl. 4 € Hägerstads töcken ning med Huj bokaukti ^.ds i Fockensluga, kl. 9 f. Skepp*äs sackenstuga, kl. '2 e. i • ch Elfvestads s r. Slaka s. c k en stuga, kl. ;0 f, m, Täby socker.stuga, kl. 10 f. m. Väterstids prestgärd, kl. 9 f. Gryt kenstugs, kl. 10 d.o med Gryts s ledby, kl. 9 f. Pastorsbo tället Vånga d:o med Vånga s:n. Hästholmens gäatgtfvaregård, kl. 3 e m. do Vestra Tollstads s:n. Mogata s.-n, Solb rg ■, kl. 12 p. d losöreaukt S;l Lars s:n, Uagsät-r på Mör.lösa egor, kl. m. iBsBreauktion. Tisdagen den 26 November. Vil Vi;*t kyrka, kl. 10 f m. mönstring af pligtige, tillhörande Stångebro komp^nioa frän Vi t och Lanrieryd s-.r. Sunds tingshus, kl. :0 f. ra. d:o af d;o, tillhö Ydre konpaniområde, från Sunda och \ f.l ht: jifcaregifd, kl. 9 f. ös Lilla År»y gästgif' tillhörande d:o, trän y Kettiistads sockenstuga, k! ning med K;t ilstads » Fornas ?:ns skolhu», kl. Il Kärna sock> cstuga, kl. 9 f. Kaga prestgärd, kl, 1 e. m Gryta sockenstuga, kl 9 f. skärgården. Kullerst«d3 soc*enstug3, kl lerstads s.n. Kim'tada .-o.ken.-tu^a, kl. stads s n. Har.idba-.Knai radshamn: Hofs rocken*. och kl. 1 ÖdeshSja höte Veta s:n. G) gs kouipanii egård, kl. 12 p. t d:o med Kärna d:o med Gryts prestfcå-d, kl. 10 f. i » med Åby . fas-ighet a kl. 12p. d. .ikt , Onsdagen den 27 November. Vid Svinstads kyrka, kl. 10 f. m. mö-.st.icg med varnplig ig*, tillhörande Sä gebro kompani- område, -.ån Vårdsbe'gs. Äakeby,Örtomtaach Svins ads s r. Sviuhuiis eockensluga kl. 10 f. m. d:o med d:o, tillhörande Ydre kompaniområde. från Svin- Svan^hals skolhus, kl 9f.n-.de sn ch kl. 11,80 f- m d:o m Västra Husby s;n, Djurtorp, kl. m^d Svanah. la Lördagen deu 30 November. Malexauders sockenstuga, kl. 10 f. m. mönstring mef varnpligtige, til.höiande Ydre kompani- område, från Maiexindeis och Blåvika a.rs Ydredelar. And-Bis gtstgifvar gård kt. 11 f. m. d:o med d:o, tillhö ande ö<s antstårgs komj-*'.iom ila, fråa Sked-vi s:n. Linköping, boteli D>ufvan, försäijni g eller ar- recdeauktinn * 1 mänt. Berg* i Östra Skrå- ktby s n. öd ahög* *:n, Öde-högs klockar gård, kl. 2 a. m. arrenddauUi n. Ljungs sockeDstngs, kl. 9 f. m. ncntalsskiiroing med Ljungs s:n. Flistad sockenstuga, kl, 2 e. m. do med F istids Lilla Äby gåstgifvarogård, kl. 9 f. m. d.o med QviUinge s:d. östra Stenby sock nstuga, kl. .0 f. m. d;o med Öatra Stenby b;u. Motala, auktions-a en, N;r 7 Poppelgatto, kl. 12 P d. stor losoreau tion. Handelsunderrättelser. Torgpris 1 X.li*kÖping Den 20 November. flvete 11 * 12kr.; Båg 10 kr. Arter It kr; Korn kr. 9: 50. Biands» t 7 kr , Ualre 6: 60 pr 100 Ig, Potatis 1: 75 k 3 kr. pr hektoliter; Kött 55 k 60 dra; Färkött, flkrakt 50 k 55 öre, d:o »alta.lt 60 öre; Fil k, famkt, 50 k 55 öra. do saltadt 65 öra, Talg 55 ön. ftt« r 65 öra. Ont, wtoijölka- 1: 10, do skuromjöik.v 25 k 30 öra; Smör 1; 60 k 1: 70, slit pr kilogra c; Aga l kr. 15 k 1 kr. 20 öra pr tjog. Torgpris 1 Konköplas;. Den 16 November. Torg- och bamnprise; na i dag lvifva rarit: Hvote 10 a 11 kr.; Ut 9 ■ 9:50 kr.; s.orn 9 kr. k 9: 50, Hafre 6: 75 k 7 kr.; Ärter 10 k 11 kr. pr 100 kg. Ägg 1; 30 k 1: 40 pr tjog; Smör 1 tO a 2 kr.; Ort, trvck- eller »ötmiölks 1 kr. k 1: 10, dito skummjölkx- 35 öre; Fläsk, far«M 60 k 55 öre; Fi kött, färskt, 50 k 55 öra pr kg.; Kslfkott (m Gamla torget) 40 k 60 öra pr kg . Kycklingar 60 k 75 öre, Uass 4: 25 k 4: 50 och Ankor 2 kr. k 2: 25 pr st; Potatis 4; 50 k 5 kr. pr tm na, Kå rötter 3 kr. pr tunna. Trädgsidsaiater: Rödbetor 25 k 30 öre, Morot er och P isternackor 20 k 25 öre pr 5 liter. Rödlök 20 k 25 öre, le,- patrot 40 öre pr kg.. Nypon 36 k 40 öra pr lite ; Hvitl.il 10 k 12 öre pr bufvud. Fisk: Uädrtor 40 k 50 öre. Abborrar 0 k 35 öre. Sik 40 k 50 öre He jirflur dra 1 kr , Id 3'i öre. Gös 1 kr. k 1: 10, Hört 15 k 20 öre, R ding 75 ör-, llodsp ttor 50 F!und'Or 50 öre, färsk Sill 20 öre. Lake 40 k 60 öre, Br x n 40 k 50 öre, Strömming 25 öre, allt ;.r kg. Hö: 45 k 50 ört pr 8>/i k«. ved: Barr- ved 9 k 12 kr, Björkved 15 k .8 kr. pr famn. En god julkaka erhålles, om man anvandor Boda korsets Jäsipuloer, hvil- ket under ett par tre års tid vunnit busmö- drarnes alldeles särskilda hägn vid allt s!a«ra "Bmäbak". Tillsåg i handelsboden, att. Ni icke vill bafva något som förklaras vara "lika bra" eller "mycket bättre", utan helt enkelt detta favoritjäst- ■■ pulver, som nu ock säljes i srnä^J ^^bleckburkar till 15 och 25 öre Pr H IH 8t Varumärket, en ekorre fioDea^^H^å bV3rj9 burk. Fallständig pris- *■ kurant å alla våra artiklar erhålles på begäran gratis och franko. Försäljning bos välsorterade speceriband- lande och i fabriksboden, 13 Kungsgatan, Stockholm- Partiordre» med högsta rabatt utföras direkt från fabriken, 13 Garfvare- gatan. Tekniska Fabriken Röda korset, _______________Stockholm. (208) Till Sa/u. BRÅNVIN. I parti om minst 2SU liter törsaln s v d kon- tant liqvid absolut renadt bränvtn till 70 öre pr liter för 40 t 75 43 i ., 46 % Extra fint dubbelrenadt brän\iu är t-tt öre pr liter billigare Tomfat till låns eller fritt mot 3 öros pris- förhöjning pr liter. Carl I* Nilsson, Hagbergsgatan 3'J B, Stockholm. (207) (S. T. A. 21673) Diverse. Inkasseringar och Egendoms- rdrsäl|nlngar ombesörjas billigt genom Oskar ArneU, Linköping, 30 Storgatan. 150 Kronor SsäF"^ in bvar och en förtjeua under sia fria 1. Offerter lej pöste rentante) sub. M,\C- Sa" "" A- D- L^chmz. "•■'- Skånegatan 70. 111