Titel: Östgötaposten
Datum: 1895-12-27
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
Östergötlands veckoblad Redaktör och ansvarig nigifvare: Bengt Hägge ■ ■ OSTGOTA-POSTEN Egare och förläggare: Aktiebolaget Östgöta Correspondentens Boktryckeri- Verkställande direktör: Fredr. Äammarartrom __ \:r 51 Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15. för hälft är 0,85 och ett qvartal SO dre, postbefordringsafglften inberäkuatl. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 27 December. Annonspris: Pr petitrad 8 Öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. FOrlofoings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnammerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1895. En Mull boksamling Ull skänks, nämligen C P. Hädderstads romaner, ( erhåller en hvar, som prenumererar på veckotidningen ÖstgÄta-Posten, hvilken för helt är kostar endast 1 kr. 50 öre, iuberäknadt postarvodet. Prenumeration sker å närmaste postanstalt. Östgöta-Posten, hvars format ganska betydligt utvidgats, [kommer att från 1896 års böljan säsom följetong meddela nämnda utmärkta romanverk på sådant sätt, att med hvarje tidningsnum- mer följa 24 vanliga boksidor af romanerna. Under årets lopp er- håller prenumeranten således ett romanbibliotek på ej mindre an W0~ 1)248 sidor. *^H Detta allt för endast kr. It 60 under året H* C. F. Ridderstads romaner, hvilka till stor | del nu äro utgångna ur bokhandeln, ha under årtionden, allt sedan deras första utgifvande, räknats bland det allra bastå, som vår svenska romanlitteratur eger. Få arbeten torde vara mera värde- } rade än dessa. Hvad hvarje prenumerant under året erhåller i bokväg —utom en fullständig och innehållsrik tidning — har i bokhandeln kostat flerdubbelt mera, än den lilla prenumerationsafgiften. > BaJF~ Ett sådant erbjudande som detta torde derför sällan om någonsin stå en tidningsprenumerant till buds. Vårt syfte dermed är ock att i någon mån söka uttränga dessa utländska värdelösa' röfvareromaner, hvilka numera till ganska högt pris utkolporteras bland allmänheten. \ Ostgöta-Postens nuvarande prenumeranter samt i öfrigt' alla vänner af sund romanläsning ombedjas att fästa sina bekantas) och grannars uppmärksamhet på detta tillfälle att gratis erhålla; en spännande-och lärorik läsning. \mmm0mmmmmtm0m0m0mm0immmma Tillkånnagifvanden. Luaretttflikarei 1 Usa Doktor Bexelius bar mottagning 1 Bara första ooh tredje Tondagen i må- naden ki. u—ra, vid Valla i Kettilstad andra oeb fjerde Toradagen i månaden kl. 12—1. (813) fil god tidning lör de »reasfct hemmen år teckotidningen Svenska Posten med bilagan d'Anblgné8B«f»raaUonihistoria. Fria 8 kr. CO öre pr år. ■BT» Premuneraniuiolare antagas. Redaktionens adress: loakoplag. iO.,J*ffl) .295) . Lånet och stiftet Julhelgen har — i trots af att "Anders" i år braskade — bjudit* på ett präktigt vinterväder, ehuru ty#ärr utan före. För utflykter har väglaget sålunda ej'varit det lämpligaste; . Gudstjenstlokalerna ha under guds- tjensterna varit alldeles fylda af åhö- rare ooh den öf/iga tiden af helgen har tillbragts i hemmets lugn. Några offentliga dramatiska nöjen ha ej förekommit mer än hos arbetare- föreningen, hvars amatörssällskap i går afton bjöd på den nätta sångpjesen Valborgamessoaltonen". Salongen var väl besatt och bifallet det Ulligaste. Dessutom har förekommit skrid- skofest på "Lagerströms sjö", konsert å Stora Hotellet o. 8. v. Elektrisk belysning 1 större skala är det fråga om att anordna i Linköping. Efter hvad vi erfarit kommer kanske från två håll att göras ansökan hos magistra- ten om tillstånd att få nedlägga ka- blar i gatorna för elektrisk belysning. Enligt den af stadsfullmäktige an- tagna och af k. befhde sanktionerade ordningsstadgan för elektriska an- läggningar tillkommer det magistra- ten att öfvervaka, att genom kraftled- ningarna ej uppstår fara för person eller egendom. Någon rätt att för- bjuda en anläggning, för hvilken man ställt sig alla giina föreskrifter till efterrättelse, torde deremot ej finnas i nämnda stadga. Som bekant liar ej heller magistra- ten ansett sig kunna förbjuda en ljus- ledning, som är dragen öfver ett par gator, sedan nämligen sakkunniga intygat att ledningen är ofarlig. De nu ifrågasatta ledningarna skola läggas i sjelfva gatorna och derför bli absolut ofarliga samt derför än min- dre kunna förbjudas. Från dessa led- ningar kommer belysning att tillhan- dahållas åt allmänheten efter bestämd taxa. Kraften — åtminstone enligt ena förslaget — skulle tagas från vat- tenfall i Tannefors, der nu 500 häst- krafter kunna erhållas. Skall man nu börja det nya gas- verkets byggande, hvilket med der- till hörande röromläggningar i gator- na o. s. v. torde komma att kräiva en kostnad af 3- å 400,000 kr., och så kanhända för att möta privat kon- kurrens samtidigt nödgas anlägga ät- ven ett elektricitetsverk eller inköpa ett sådant sedan det blifvit anlagdt, så ar man för belysningsväsendet snart uppe i en kostnad af mer än en half million kr. Drunknad på väg till jul- Ottan. Juldagsmorgonen kl. Va5 drunknade i Eisasjön drängen Gustaf Svensson i Karleby, son tillpostiljonen Svensson i Kisa. Gust. S. skulle gå till julottan i Kisa kyrka och tog vägen öfver Kisasjön, men hade i mörkret gått för nära öppna vattnet vid den punkt der Kisaån infaller i sjön» Nöd- rop hördes af folk, som var på väg till kyrkan, men ingen vågade sig ut i mörkret till den nödstäldes rädd- ning. Han upptogs så fort dagen in- trädt och läkare var då närvarande, men någon möjlighet att återupplifva den slocknade Uisgnistan fans icke. Der liket upptogs, var det fyra alnar djupt vatten. I öfver SO är har landtbru- karen Petter Eriksson i Egeby, Ve- sterlösa socken, varit kyrkovärd inom församlingen. Med anledning häraf beslöt kyrkostämman den 19 dennes att ingå till k. m:t med begäran att åt honom erhålla medalj för medbor- ferlig förtjenst, och åtog sig kyrko- erden L Daneli att taga denna sak om band. • 2,000 kr. uppfiskade. För omkring en månad sedan inträf- fade, såsom förut omtalats, att Sons- torps postbud, en 12 å 14-årig gosse, under passerandet si en spång öfver ån vid Sonstorps brak, halkade om- kull ooh derna tappade brefväskan i vattnet, som bortförde henne, så att man trots ifriga försök ej lyckades uppfiska henne. Väskan innehöll bland annat 2,000 kr., dels i kontan- ter och dels i vexlar, allt tillhörande grefve G. O. Mörner på Sonstorp. Man ansåg naturligtvis alltsam- mans vara forloradt och hela sa- ken var nästan bortglömd och man tröstade sig dermed att olyckan drab- bade en person, som1'förmådde bära förlusten utan saknad, då häromda- fen postväskan med hela sitt dyr- ara innehåll uppflöt i närheten af Sonstorp, der den upptogs och öfver- lemnades till egaren. Femtio kronor voro utloivade som hittelön. Sed- larne äro naturligtvis ännu så bibe- hållna att de gälla för sitt värde. Antagen distriktsveteri- när. Medicinalstyrelsen har god- känt distriktsveterinären i Tjellmo Axel Segelberg såsom distriktsveteri- när för 5 års tid i Nora distrikt från den 1 Januari 1896, hvartill han blif- vit utsedd. Till kamrerare vid Östergöt- lands enskilda banks avdelningskontor i Söderköping har utnämnts fröken Anna Viström, förut bokhållare vid avdelningskontoret i Vadstena. Till tröken Viströms efterträdare har ut- setts fröken Ingrid Coll, förut anstäld i Lindbergs jernbandel i Vadstena. Till ordonnansoffleer hos hertigen af Vestergötland har k. m:t utnämnt löjtnanten vid 2:dra litgre- nadierregementet A. H. de Maré. Frimurareorden. Den 15 dennes blef pnns Friedrich Leopold af Preussen högtidligen installerad som stormästare för den stora tyska fri- murarelandtlogen i Berlin. Till festen hade infunnit sig deputationer för de tre skandinaviska rikena. Den sven- ska deputationen anfördes af t. ut- rikesministern frih. Hochschild. Till komiterade för konst- och industriutställningen i Stockholm år 1897 äro af k. m:ts befhde för Kal- mar län utsedde: För norra landstingsområdet: Leda- moten af riksdagens första kammare godsegaren och riddaren Carl Lybeck ä Vindö, ingeniören och riddaren E. Wikander pä Liedhem, ledamoten af riksdagens andra kammare, arkitekten och riddaren H. Hammarsköld i Tuna, löjtnant B. Carleson på Storebro, bruksdisponenterna B. de Maré å An- karsrum och Hovard Hasluck å Öfver- rum samt vice konsuln G. Jern i Ve- stervik. För södra landstingsområdet: Lek- torn F. I. Baerendtz samt fabriks- idkarne Sten Siefvert och Carl Eltver- son i Kalmar, bryggmästaren Georg Däll i Oskarshamn, ledamoten at riks- dagens första kammare, kaptenen och kommendören I M. Ekströmer å Fo- geltors, fabrikören A. Diederichsen i Ålem och telegrafisten Isak Silvén i Borgholm. T.ll ordförande i komitén för södra landstingsområdet är utsedd kapten Ekströmer och för norra godsegaren Lybeck. Vexelförfalskning i Grenna. Stadsfiskalen i Grenna G. \V etterhall hade hos stadsfiskal A V. Bergström i Stockholm anmält, att hemmasonen Anders Hjalmar Gustafs- son från Dottemålen i Grenna socken afvikit frän hemorten och troligen be- gifvit sig till Stockholm, efter att ha i Smålands enskilda banks kontor i Grenna belånat falska vexlar. Efter- spanad i Stockholm, befans ban ha tagit tjenst som dräng å egendomen Kroksta, Norrsunda socken, Stock- holms lan. Efter telefonbud till ve- derbörande lånsman blef Gustafsson derstädes häktad, men under transpor- ten till Stockholm på jernvägen pas- sade han på att mellan Järfva och Tomteboda gå ut på vagnens platform och derifrån hoppa ned från bantåget. Hans förare, fjärdingsman Spång, an- mälde efter ditkomsten genast det in- träffade, nya spaningar sattes i gång, och samma q väll blef Gustafsson gri- pen å Målarhotellet i n:r 8 Munkbro- Vid förhör har han erkänt att han förfalskat namnen å fyra eller fem vexlar, som i sagda bankkontor be- lånats lör tillsammans 1,200 å 1,300 kr. samt derefter afvikit. Beträffande rymningen under forslandet till Stock- holm påstod han att börja med att ban af våda fallit från tåget, men vid- gick slutligen att han afsigtligt hoppat af då tåget ingick till Tomteboda. De erhållna penningarne påstår han sig ha till större delen anvåndt för att bjelpa sin fader, hvars affärsställning skall vara dålig. Gustafsson är endast 21 år gammal och bördig från Grenua landsförsamling. Grenna stads beskatt- ning för kommunala behof är för nästa åi- faststäld till 6 gånger bevill- ningskronan. I stadens drätselkammare ha åter- valts de afgående ledamöterna råd- männen V. B, Hjertström och E. Aurell samt stadsfogden Bror Björkegren, äfvensom suppleanterna jägmästaren Fr. Witt och snickaremästaren A. Jönsson. Till ledamöter i bevillnings- beredningen omvaldes stadsfiskal G. "Wetterhall och fabrikör C. Lindberg och nyvaldes kyrkovärden A. Johans- son i Björka. Suppleanterna G. Björ- kengren och handl. Oscar Carlsson omvaldes. Revisorer af stadens räken- skaper blefvo öfverstelöjtnant C. Ulf- sparre, ryttmästaren A. Carlsson och läroverkskollegan N. Brenner. Till suppleanter utsagos handlandena G. Andersson och Oscar Carlsson samt kyrkovärden A. Johansson. Slutligen utsågs till ordförande inom stadsfullmäktige för nästkommande år e. jägmästaren Fr. Witt och till vice ordförande ingeniören C. R. Björkman, hvilka begge äfven under innevarande år beklädt dessa befattningar. Som småskollärarinnor ut- examinerades d. 18 tis irtaÖstergötlaads läns smaskollärarinuescminarium i Lin- köping följande elever: Gerda Maria Ahlqrist från Ra ppeitad, Anna Elisabet Andenson trån Risinge, Katarina Anna Lovisa Andersson från ö. Skrukeby. Fanny Sofia Eriksson från Norrköping, Lydia Maria CharL Fall från Häger- stad, Anna Fredrika Helena Hagvall från Norrköping, Sigrid CharL Johans- son från Ringarnm, Hilma Maria Karls- son från Kärna, Anna Lydia Maria Lundholm från Kisa, Ada Fredrika Löv- gren från Törnevalla, Elin Maria Malm- ström från Linköping. Anna Amalia Nilsson från Värna, Hulda Josefina Nils- son frän Linköping, Karolina Albertina Nilsson från Norrköping. Anna Sofia Norén fiån Oppeby, Kristina Olsson från Vånga, Elin Mathilda Pettersson från Linköping, Signhild Lovisa Pet- tersson från Norrköping. Hilda Lovisa Rastan från V. Harg, Hedvig Maria Stenström från Linköping, Maria Elisa bet Söderström från ö. Eneby. Hilma Elvira William från Linköping, Johanna Gustafva Åberg från' Linköping, Hanna Maria Teresia Äogqvist från Hällestad, Julia Teresia Söderberg från Norrkö- ping, Sigrid Matilda Bergenström från Värna. Till Slöjdinspektör i Öster- götlands län äfven för 1896 har antagits folkskolläraren i Ö. Eneby M. Sjögren. Frösöbron tages från Motala- Motala verkstad har erhål- lit beställning på den stora jernbro, som skall förbinda Östersund med Frös- ön. Bron blir at ansenlig längd och afdelad i en hel del spann. Man anser den blifva en bland de längsta i landet Skogsaffär. Mjölby snickeri- fabrik har af egarne till egendomen Hubbestad i Svenarums socken köpt 20.000 st å rot stående tull- och gran- träd för en summa af 34000 kronor. Agrarförening i Hult bil- dades d. 17 r:s elter uå hållna stäm- mor. Efter i .bjudarens, riksdagsman O. Erickson, redogörelse för dess ända- mål, dess anslutning inom vårt land, samt uppläsande af stadgar, beslöts att dylik förening skulle bildas här. 24 medlemmar ingingo uti densamma. Till ordf. valdes O. Erickson. v. ordf. C. F. Olausson, sekr. Karl Karlsson i Ekeberg. Till revisorer valdes A. Pla- tin på Östraby och J. P. Johansson i Värhult; suppleanter C. E. Jonsson och C. J. Magnusson. . Anslag till slöjdlärare. At följande folkskollärare, som nästa år ämna besöka Nääs' slöjdsemina- rium, ha af landstingets anslag för ändamålet beviljats understöd med 75 kr. åt hvarje: under första kursen (8 Jan.—18 Febr.) Livia Beata Thordson, Vård- näs; under andra kursen (3 Juni—15 Juli) A. F. Wahlqvist, Asby, Ossian Gustafsson, Kisa, J. A. Fredriksson, Värna, C. J. Lindström, V. Ryd, R. Törnell, Linköping, E. Vmrnér, Qvil- linge, Fanny Blomberg, Linköping; under tredje kursen (4 Aug. —14 Sept.) K. R. Östensson, V. Ny, G. Granér, Motala landsf., J. F. Flyckt, dito; under fjerde kursen (4 Nov.—15 Dec.) K. E. Johansson, Heda, H. D. Stjernholm, Motala landsf., K. G. Öf- verberg, Vårdnäs, K. A. Hj. Ekstam, d:o, J. A. Alberg, St. Åby. En ledsam friarefärd har en arbetare från Ukna i Kalmar län gjort förra veckan. Han reste efter egen häst till sin allra käresta i Öre- bro. När han kom fram förra veckan, ordinerade polisen, att hans illa miss- handlade häst skulle nedslagtas. Öch sjeli blef han tagen om hand för att afsitta försutua böter. , Egendomshandel. Ett fjer- de dels mantal Flathult i Eksjö s:n, är af sterbhusdelegarne efter aflidne S. Samuelsson såldt till sonen V. Sa- muelsson för 7,000 kr. Gården har tillhört samma slägt i öfver 200 år, enligt hvad gamla handlingar utvisa. — U fjorden Bollebo i Eksjö sooken är försåld till Gustaf Jonsson i Lä- gernäs för 6,515 kr. — F. d. handlanden P. A. Petters- son har för en summa af 30,000 kr. försålt sin fastighet gården och tom- ten n:o 2 qvadraten Stenhuggaren (adressnummer 32 Sandgatan) i Norr- köping till f. d. gårdsegaren E. F. Andersson. Egendomen Or taxerad till 31.300 krj (N. T.) En miniatyrglasmålning, utgörande en kopia af altartaflan i Linköpings domkyrka, finnes utstäld till försäljning i P. M Sahlströms bokhandel. Priset lär vara 50 kr. Rikstelefonen är sedan nå- gra dagar allmänt införd i Linköping, sedan efter rikstelefonnätets färdig- byggande samtliga linier omkopplats och telefonstationen i natt flyttats från sin gamla lokal i bankhuset till den nya lokalen i telegraf huset. Från och med i dag kan sålunda hvarje tele- fonabonnent i Linköping samtala på hela rikstelefonnätet i Sverige och — utlandet. Det duger det! Tranas kommunalstäm- ma granskade ooh godkände utan anmärkning röstlängden samt de- biterings- ooh uppbördslängden för Till revisorer omvaldes kapten O. Bennich och bankkamrer F. D. Eriks- son med handlanden G. Alm och fanjunkare Emil Vetterhall till ersät- tare. Beslöts att köpingens kom- munaluppbörd skall upptagas i 2 terminer & tider, som kommunal- nämden eger närmare bestämma. Bestämdes, att hundskatten — 5 kr. per diur — skall användas till planterings verkställande i Tranås' blifvande parkområde. Kommunalnämden förslag till upp- skattning af under året uppförda fa- stigheter godkändes oförändrade Arbetaren Sandahls anhållan om fodtgörelse fria kommunens sida för en förlust han lidit såsom entre- prenör af köpingens tomter af slogs, alldenatund stamman inte ville gifva något prejudikat i detta hänseende. fr««issss«ssna»I»«mfrM««H«re-»ltt* i Tranås häromdagen föregicks af en oerhördt hal vmlstnd med åtskilliga po- inter af mindre vacker natur. Via sag- da möte uppsattes, som redan nämnd t, som kandidater hrr J. Helin, C. M. Blomnell oeb C, J. Larsson. *■ Motpartiets kandidater voro gross- handlare B. Burobard, handl. G. O. Johanason ooh löjtnant Claes Filén. På inrådan af ett par af det mode- rata partiets fcinwte min samman- kallade blåhaadatSreningens ordfö- rande hr G. A Andersson ett möte med båda partierna till i torsdags för att'söka Ä till stånd en kompromiss mellan bägge partierna. Viddetta tillfälle förklarade sig nykterhetspar- tiet villigt att afstå från en af sina kandidater med^ vilkor, att de fingo besätta de häda andra platserna. 'Men ehuru åtskilliga mustiga repliker skif- tades, kunde dock ingen öfverens- kommelse träffas ooh hela mötet blef — pannkaka. Då ärendet nu förekom å stäm- man, gälde parolen: inte resonnera bara votera. Resultatet utföll så, att fabrikör C. M. Blomnell ingick med 954 röster, banmästaren C. J. Lars- son 944 ooh grosshandlaren R. Bur- chard 906 röster, den siste de mode- rates kandidat Suppleanter blefvo kopparslagaren J. Helin, löjtnant Claes Filén, hand- landen G. O. Johansson ooh bagaren C. F. Lind, alla utom hr Helin till- hörande det modera partiet. Inte mindre än 71 fullmakter af- lemnades, deraf en fullmakt pr tele- graf ända från Finland, hvaraf i nå- gon mån kan slutas till, hur het stri- den verkligen var. Filosofie doktorsgraden vid universitetet i Halle (Tyskland) har med högsta betyget "Summa cum laude" i hufvudämnet, landtbruks- vetenskap, tagits af hr E. O. Arenan- der, förut lärare vid Bjerka-Säby landtbruksskola. "Barnens vänner" i Lin- köping beklädde nyligen, som öfltgt till julen, ett antal lattiga barn. Det var icke mindre än 29. Deraf erhöllo 9 flickor och 10 gossar fullständig be- klädnad, 9 gossar doremot "bali" J:o, d. v. s. rock. mössa och skjurta. Ut- delningen verkstäldes i missionshuset der en liten julfest med gran och ljus samt både lekamlig och andlig spis var anordnad för de små. Bisinge hushållnings- gille, som l torsdags hade sam- manträde under grefve C. Spens' ord- förandeskap, har bl. a, beslutit anslå 140 kr. för nästa år till premiering af välskötta mindre landtbruk. För att vidare kunna fortsätta härmed samt för att äfven kunna främja slöjd kom- mer gillet att begära ökadt anslag af hushållningssällskapet för kommande år. Gillet har vidare beslutit inköpa 3 slagtmasker och uppdragit åt di- striktsveterinären Almqvist att un- dervisa om deras bruk. Stort egendomsköp. Det i omedelbar närhet af Norrköping be- lägna säteriet Borg med underlydan- de 107a mtl med utjordar såldes i torsdags af grefvinnan Ebba von Schwerin, häradshöfding grefve Ver- ner von Schwerin och löjtnanten grefve Wilhelm von Schwerin till kapten O. Kugelberg å Bålnäs och frosshandlaren Anton Oden i Norr- öping för 225,000 kronor med till- trädesrätt den 14 nästa Mars. Inven- tarier ingå ej i köpet. Fråga är nu om att bilda ett aktiebolag för köpets öfvertagande. De nya egarne hafva emellertid flera spekulationer på den både fördelaktigt och vackert belägna egendomen. Sä har man tänkt sig att kunna sälja tomter för uppföran- det dels af villor och dels af fabriks- anläggningar utmed strömmen. Dessa tomtplatser skulle försäljas på evärde- lig tid. Plan och karta öfver en del af platsens indelning till dylika tom ter lärer redan föreflnnas. Egendomen har flera andra förutsättningar att varda i driftiga personers händer en god affär. Så finnas der lämpliga berg för sprängning och ett synnerligt godt grustag, hvilket sistnämnda kan blifva en god inkomstkälla. Vid byggandet af Vikbolandsbanan hade man tillfälle att se huru vigtigt ett godt grustag är. omöjligt torde ej heller vara att vattenkraft kan åstadkommas, då ett, om än mindre, vattenfall bildas af strömmen midt för Himmelstadlund. Anslag till slöjdskolor. Af landstingets anslag för 1896 till understöd åt skolor för qvinlig handaslöjd hafva följande församlingar (med företecknadt antal skolor) er- hållit nedanstående belopp 25 kr. 50 , «Hr 9 Motalalands- försanfliug 1 (hade begärt för 9, men ej kun- nat få mer än till 7 skolor) 2 Motala stad ! 1 Normlösa ! 1 Övarsebo ! 4 Qvillinge (som Kettilstad.) 1 Rappestad 3 Risinge (som Grebo.) 1 Rogslösa 1 Rystad 2 Rödö 28:t Anna 3 S:t Lars (som Grebo) lSjögesta 2 Simonstorp 8Skedevi 1 (tår blott för 6 •kolor.) »o : 50 , 50; 1 Bjätbo IBorg lBmoneby 1 Dagsberg 10 ö. Eneby 2 I hade bagärt till 10 men af brist på medel ej kunnat er- hålla till mer än 8 skolor.) 2 V. Eneby 1 Fiistad 1 Fornas 1 Fnricgetad 2 Gammalkil 1 Gistad 8 Grebo (Kände af brist på medel blott få får två) 2Heilestad 1 Herberga lHerrattd o. Killstad IHof 1 Hogstad 20. Husby 2 Häradanam mar 50 i Kettilstad 75 (både begärt för 4 men ej kun- nat få till mer än 3 skolor) 1 Kimstad 25 1 Kisa 25 1 Klookrike 25 1 Konungsund 25 3 Krigsberg 50 (både begärt till 8, men kunde blott få till 2 skolor.) 4 Kuddby 75 (samma förhål- lande som med Kettilstad.) 1 Kärna 25 ILaaderyd 25 1 Linköping 25 1 Liung 25 4 Mjölby 75 (som Kettilstad.) Af landstingets anslag till slöjdsko- lor för gossar för 1896 ha följande kommuner (med företecknadt antal skolor) erhållit ISkällTii 50, 2 Slaka 50 , 2Stjernorp 50 , IStrå 25, l Styrestad 25 , 1 Söderköping 25 , 2 Tjärstad 50 , 1 ö Tollstad 25 , 1 Tornevalla 25 , 1 Vadstena, 3:t Per 25 , 2 Vikingstad 50 , i Vreta Kloster 60 , 1 Vinga 25 , 2 Vårdnäs 50 , 1 Vårdsberg 25 , 1 Vafversunda 25 , 1 Värna 25 , 2Ymerum fO , 1Å 25 . 4Åtvid 75 , (får för 3 skolor) lörberga Näs- sjö 25, 2Örtomta 50, 100 kr 100 . 60 60, 2 Asby IBorg lEkeby IV. Em . 2 0. Eneby 1 Fornas lötstad 8 Hällestad 1 Herrbarga 50 1 Herrestad o. Kallstad 50 1 Hogstad 50 20. Husby 100 lHögby 60 3 Kettilstad 100 taf brist på me- del blott för 2 skolor) 1 Krmstad 50 2Kiaa 100 3 Krigsberg 100 (som Kettilstad) 1 Kuddby 50 1 Kullerstad 50 1 Landeryd 60 4 Linköping. 150 (af brist på me- del, blott till 3 skolor) 1 Ljung 50 1 Mjölby 50 6 Motala lands- församling 200 taf brist på me- del, blott tUl 4 skolor) lMotala stad 50 1 Normlösa 50 la. Ny 50 1 Qvarsebo 50 2 Qvillinge 100 50, 50 , 50 , 100 , 100, 50 , 3 Regna 100 kr (som Kettilstad) 6Risinge 200 . (af brist på mo- del, blott till 4 skolor) 1 Rogslösa 50 , 2V*Byd 100 , 1 St Lars 50 3 5 Skedevi 200 . 'som Risinge) 1 Skärkind »t 1 10 Stenby 1 Stjernorp 1 Sty/estad 2 Svinstad 2 Tjärstad 1 0. Tollstad 1 Torpa €0 2 Vadstena o. 5 t Per 100 1 Vesterlösa 50 IViby 50 1 Vikingstad 50 3 Vreta Klo- ster 100 (som Kettilstad 4 Vånga 150 i som Linköping) 4 Vårdnäs 159 (som Linköping) 1 Värna 50 1 Yxnerum 50 1Å 50 1 Åsbo 50 4 Åtvid 150 t som Linköping) äörberga o. Nässja 100 1 Örtomta 50 Då tillgängliga medel varit otill- räckliga att lemna understöd åt alla skolor, för hvilka sådant begärts och hvilka varit deraf förtjenta, bar en reduktion vidtagits på det sätt, att de skoldistrikt, som ha 6 skolor och deröfver måst afstå anslag för 2, och de som ha 3-5 ha måst afstå anslag för en skola. Skogsköp. Landtbrukaren C. J. Petersson i Byrum af Tveta soc- ken har till handlanden A. Asplund i Målilla för 5,500 kr. försålt 2,000 st på rot stående träd, hvilka antagli- gen komma att afverkas under nä- sta år. Konkursärende. Uti Häfla Lim- och Benmjölsfabriks och dess in- nehaivare Edv. Fredrikssons i Häfla, Skedevi socken, konkurs, blef å in- ställelsedagen den 18 dennes förutva- rande godemäanen, nämligen herrar H. Eckerström å Sila och Öman i Stock- holm valde till sysslomän. Rättens om- budsman är kronolänsmannen F. M. Rydström i Sillsjö. Anmärkningarne emot bevakade fordringar ingifvas till domhafvanden senast den 2 nästa Ja- nuari. Förlikningssammanträde hålles inför rättens ombuisirun den 16 Ja- nuari kl. 1 e. m. å Simonstorps hotell. Konkursboets handlingar äro tillgänliga hos hr Eckerström å Sila. "Sehilllngska arfvet." I Posttidoingen läses: Enligt ingångna underrättelser till utrikesdepartemen- tet, som sökt skaffa upplysningar om Schillingska millionarfvet, har man i Filadelha sig icke bekant, att något stycke land derstädes skulle tillhört aflidne William Schilling (eller Skil ling) eller hans arfvingar. Stadens "Recorder of Deeda" har äfvenledes meddelat, att icke någon hundra års "lease" finnes i böckerna upptagen å namnet Sch Uing och för öfrigt icke heller någon annan* hundra års "lease". Ett rum och kök. I post- vaktbetjentes i dagarue gjorda löue- framstäiluing till generalpo-ststyrelsen förekomma bland mycket annat upp- gifter å hyrorna för mindre lägenheter i flere at vårt lands städer. Vi med- dela bär efter denna framställning me- delpriset för ett rum och kök detta år på följnnde ställen. Siffrorna inom pa- rentes beteckna hyrorna 1890. Gefle 162: 50 (157); Göteborg 200: 40 (196: 31); Linköping 160 (160j; Malmö 162 (123); Norrköping 172 (149); Stock- holm 237 (^26); Upsala 1S4: 33 (135: 60); Örebro 155: 20,(130). Tranås Väfveriaktiebo- lag. Till styrelse i detta bolag för nästa år har vid nu i veckan hållen bolagsstämma omvalts disponenten Gavuzzi, manufakturhandlaren Jonas Johansson och hr C. J. Larsson, alla från Tranås. En förlupen kanonkula stälde i torsdags till åtskillig förskräc- kelse vid Lotorps bruk. Kulan, som kom från en profskjutning vid Fin- spong, slog med susande fart ned vid en källa mellan byggnaderna i den vid bruket liggande byn. Kulan gick sönder och bitarne slogs omkring utan att dock göra någon skada. Dylika påhelsningar äro för de goda Lo torparne ingalunda sällsynta gäster, skrifves till Ö. C. Knappast något år i mannaminne torde hafva förgått, utan att man sett eller spanat dessa farliga tingestar i närheten. Lyck- ligtvis och märkvärdigt nog hafva hittills inga olyckor inträffat. Natur- ligtvis skrämma de upp befolkningen och varningar lära en och annan gång hafva gif vits vederbörande, som nog förklara anledningen, hvilken lär vara den, att kulorna vid prof skjut- ningarne "skena" mot hvarandra i vallen och bryta sig ut för att fort- sätta färden, men någon verksam åt- gärd för att hindra projektilerna från att göra sådana resor, tyckes man vid Finspong inte kunna eller vilja iakttaga. Kanske det lyckas först sedan någon menniska blifvit dödad eller lemllstad? Om så kommer att ske på hvad sätt skall då olyckan repareras? Kan det ske med penningar, månne? En högtidlig likbegän- gelse firades i söndags i Jonsbergs kyrka, då till grafvens ro vigdes stof- tet af framl. kammarherren E. Taube von Block. Kyrkan var prydd med granar och enar och andra sorge- tecken. Sedan efter gudstjensten ki- stan under tonerna af en sorgmarsch inburits i templet af underhafvande å Broxviksgodset samt ps. 452 v. 1 al- sjungits höll kyrkoherden Asproth ett gripande liktal, som kom månget öga att tåras. Sedan andra versen af ofvannämnda psalm härpå förklin- fat, fördes kistan- ut och sänktes, öljd af ett yppigt blomstertäcke i jordens sköte. Vid grafven uttalade kyrkoherden A. till den hänsofne ett tack för hvad han varit för maka och barn ooh för församlingen. Bland kransarna märktes sådana från Första lifgrenadeirregementets officerskår, från t d. officerare, från Vikbolands hushållningsgille, från Jonsbergs församling ooh från Brox- viksgodset8 underlydande. Fältskärsexamen aflades den 17 dennes i Kalmar inför förste , provinsialläkaren doktor Bergenholtz [af Per Gustaf JfyrsfrS»i,h«jrdig fria rarén derstädes J. F. Myrs-trim. Pressen- Till redaktionssekre- terare i Borås Tidning har antagit* litteratören' Viktor Lundqvist (från Lin- köping). Ångaren, Roxen, som under vintern ar förlagd vid Motala verk- stad kan, enligt hvad af en kompe- tent -parson uppgjord ritning ger vid handen, med lätthet och utan stora kostnader förändras, så att den, ifrån att nu rymma omkring 30 passage- rare, kan mottaga öfver 100, hvarvid salongen, som nu rymmer 10 å 12, blir utvidgad så att den rymmer dubbla antalet. Den lilla ångaren har under den gångna sommaren i alla andra afseenden visat sig synnerligen lämplig för Roxentraden, hvadan om den nu ifrågasatta förändringen beslutas af en blifvande stämma, ångaren Roxen för många år framåt kommer att fylla behofvet af kommunikation mellan norra Roxenstranden och staden. I Konstföreningens lot- teri i Stockholm bar högsta vinsten, värderad till 1,500 kr., tillfallit kam- marherre A. v. Arbin Linköping. Bland öfriga vinnare märkas* från våra or- ter; konsul R. Fogelmarck Vestervik 6:te vinsten; grosshandlare Jonn O. Nilson Linköping 18:de vinsten, härads- höfding Landegren, Väderstad, den 20:de. Vid "Handarbetets vän-1 ners" utlottning ha bl. a. föl- jande personor erhållit vinster: Fru Louise Schwärtz, Norrköping (prof- täcke, värdt 30 Kr.), fröken E. Schultz, Norrköping (kikarefordral 12: 50), fru Anna Fröberg, Finspong (serverings- duk 9: 50), fröken Charlotte Öster- gren, Norrköping (flätad frans, 5 kr.), grefvinnan Lewenhaupt, Vestervik (d:o), fru De Maré, Ankarsrum (d:o). Ölhandeln nå Linköpings kreatursvall. K. befhde har meddelat disponenten J. L. Brogren och gårdsegaren P. J. Andersson i Linköping tillstånd att vid de under år 1896 inom hushållningssällskapets kreatursutställningslokal i Linköping anordnade utställningar, kreatursmö- ten, hästmarknader och andra dylika tillfällen åt besökande till förtäring på stället försälja maltdrycker. Den s. k. Grimstads ar- betsfattlgkassa. Öfver kon:s befbdes don 14 sistlidne Sept. med- delade utslag rörande användandet af berörde donation bar arrendatorn O. V. Gombrii i Evertsholm anfört be- svär hos kgl. maj:t. Klaganden an- för, att Drothems församling icke haft rätt att på sätt, som skett, af dona- tionsmedlen goatgöra arrendatorn af de till donationen hörande hemmanen med 1,750 kronor för af honom upp- förda nybyggnader, hvarför han yrkar upphäfvande af det öfverklagade be- slutet, samt att vederbörande måtte åläggas återbära de utbetalade 1,750 kronor och i stället använda dessa medel for med donationen afsedt ända- mål. Fogolsta—banan. Mellersta Östergötlands iernvägsholag hade i måndags å residenset i Linköping un- der landshöfd. grefve R. De la Gar- dies ordförandeskap extra bolags- stämma för bekräftande af de val, som egde rum vid ordinarie bolag- stämman den 18 sistl. Maj eller even- tuelt företagande af nya sådana val samt om godkännande af de åtgärder, som den nuvarande styrelsen hittills vidtagit. Via stämman voro representerade 2,073 aktier och röstmaximum bestäm- des i enlighet med bolagsordningen till 414, hvaraf endast Linköpings stad led inskränkning i sitt röstetal, som annars skulle uppgått till 1,000 röster. Byggnadsentreprenörerna, hvilka tecknat lika högt aktiebelopp som Linköpings stad, anmälde sig ej till deltagande i eventuell votering, likaså ej heller bolagets styrelse för af den- samma gemensamt tecknade aktier — detta tydligen för att styrelsen ej skulle i ringaste mån kunna miss- tänkas vilja inverka på stämmans beslut Följande kommuner voro represen- terade af befullmäktigade ombud: Linköpings stad, Vadstena stad, Forn- as socken, Elf vestads, Flistads, Klock- rike, Vreta Klosters, Brunneby, Kaga och Skepsås socknar. Dessutom voro ett stort antal en- skilda aktietecknare representerade personligen eller genom fullmakter. Det den 18 Maj verkstälda styrelse- valet blef af stämman enhälligt god- kändt, hvarigenom frågan om verk- ställande af nytt sådant naturligtvis förföll. Så kom frågan om godkännande af de at styrelsen hittills vidtagna åt- gärderna. Häradshöfding F. Gustaf- son ansåg det vara olämpligt att ak- tieegarne nu bunde sig genom ett sådant godkännande, hvilket i alla fall torde vara utan inverkan på en blifvande granskning af revisorerna, hvarför han yrkade att framställnin- gen ej skalle till någon åtgärd för- anleda; hvaremot godsegaren K. Gu- stafson i Djurkälla, nian att vilja föregripa revisorernas gransknings- rätt, fann stämman dock kanna, om den önskade, gifva ett sådant god- kännande, hvilket endast vore att fatta som ett erkännande åt styrelsen för dess nit ooh offervillighet Gods- egaren Fr. Larsson å Homstäfve frå- gade om minimikapitalet var fullteck- nad t, ooh fick härpå som svar en hänvisning till Linköpings stadsfull- mäktiges ordförandes verkstälda ak- tieteckning, hvilken ej fått ske förr än, atom stadens teckning, 800,000 kr. voro tecknade. Derpå beslöt stamman att med tacksamt erkännande af styrelsens hittills ådagalagda nit och omsorg för j em vägsföretagets förverkligande ej feta den gjorda framställningen f. n. till någon åtgärd föranleda, utan öfverlemna den saken it blifvande revisorer. Denna bolagsstämmas nästan de- monstrativa fdrtromdévetum it styrel- sen står såsom en i ögonen fallande motvigt mot allt det obefogade klan- der ooh alla de kränkande beakyU- ningar, som samma styrefee förut lått från annat håll uppbära. ' Med miadagssUimmans enhälliga. bekräftande beslut bör emellertid all fruktan för vidare bråk och svårig- heter vara undanröjd. Vadsrtena stade«aUmlk- ttfje ha för nästa år återvalt till Ordförande överstelöjtnanten K. V. Wernstedt ooh 'tall vice ordförande kyrkoherden B. Fjetteretröm. Stegeborgsdistriktet. Till erhållande af extra provinsialläkare- tjensten i Stegeborgs distrikt har U- karestyrelsen lemnat sitt förord för extra provinsialläkaren derstädes L. Sahlin, hvilken d. 22 d:srenL telegram till ö. O, blef af medicinalstyrelsen förordnad till innehafvare af tjensten. Olycksfall. Stationsinspektor Engvalls i Bankeberg 84riga dotter Alma råkade nyligen fastna i en axel- ledning och fördes några slag omkring med den samt fick båda benen af brutna. Hon bar införts till Linköpings lasa- rett. — En körsven Bjurström i Norrkö- ping blef nyligen svårt skadad i ryggen och fick ett krossat i hufvudet, då han försökte hegda sina i närheten af sta- tionen skenandehästar hvarvid han kom under vagnen. Svårt bränd blef nyligen en 80- årig enka Anna Envall, boende i n:r 28 Hunnebergsgatan i Linköping. Hon skulle tända en gaslampa vid spiseln, dervid exploderade lampan och den ut- strömmande oljan fattade eld, som äl- ven grep qvinnans kläder och inom ett ögonblick omhvärfde henne med lågor. Närboende personer observerade lyck- ligtvis genast olyckstillbadet och lycka- des få de brinnande kläderna släckta genom att öfvergjuta gumman med ett par ämbar vatten. Hon hade dock re- dan blifvit svårt bränd å bålen samt å händerna och i ansigtet. Genom po- lisens försorg fördes hon för erhållande af vård till stadens sjukhus, der hon på julaftonen afled. ! Polisväsendet å lands- bygden. At de af riksdagen lör 1896 anvisade anslag till aflöning och underhåll af särskild polisstyrka på lan- det äfvensom till belöningar för gröfre brotts upptäckande samt förbrytares efterspanande och gripande har k m:t anvisat för OstergötUnds län 3 600 kr Göta kanalverk. Att un- der år 1896 å riksbankens och riks- gäldskontorets vägnar deltaga i direk- tionen för Göta kanalverk hafva full- mäktige inom sig utsett frih. J. Nor- denfalk. Brandskadeersättningar. Styrelsen förOstergötlands läns brand- stodsbolag har utanordnat föliande ersättningsbelopp: • J till Axel Karlsson i Skoeshero- å Rörs- Ät?' ,maflar8S ™ förXeise löt ören 10 kr., till friherrinnan T.rmiso <5fi«rn. stedt å Björnviken i QvllWn s"rlför & ä on mejeribyggnad 44 k"- §?l ifndtbruki son i Eveboda för et£bomn^fvSiTtal Efoni^Äir^^Ären^ XÄ f°L^1V6rse lösören 91 kr; lians till kr 1221 rs6rsson ' TJuSby för mansegaren Peter Joiisson i Hadde oÄ