Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-01-24
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTE GÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Bengt Hägge m Egare och förläggare: Aktiebolagot Östgöta Correspondentens Boktryckeri. Verkställande direktör: Fredr Hammarström. t\:r 4. Prenumerationspris: För helt år kr. I: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft i och ett qvartal SO öre, postbeforilriiigsafglftcii luberilknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 24 Januari. Annonspr i a: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annocser >re. Förlofoings-,' vigsel- och födelseannonaer 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösoummerpris 5 öre. Östgöta CorrespOKdenteas Boktryckeri i Linköping. 1896. Tillkånnagifvanden. Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- ear, Inkasseringar och kommis- sionaranppdrag hos K. Betallningsbaf- vande id. m. Billigaste inkassotaxa: För årBknnder, vid liqvid efter aninaniog, högst en kr. Innebafvare: v. Häradshöfding Per Arnander. (009,13)___________________________ Hofrättskommissarien 9. 9€. Strandöerg, JönkOplng. Ombesörjer bevakning af mål och ärenden samt handlin :ar3 inlemnande och uttagan- de 1 Kontl Maj t» och Riket! Göta Hofratt (2) Lånet och stiftet JDödsiall. I söndags afled i sitt hem i Vadstena grosshandlaren Claes Mauritz Curling, något öfver 48 år gammal. Född i Jönköping, der fadern var handskmakare, kom C. helt tidigt i handel och konditionerade på olika ställen, innan han 1872 i kom- paniskap med en broder (handlanden Carling i Skeninge) öppnade egen affär i Vadstena. Denna affär utvecklade sig mer och mer, äfven efter det brö- derna separerat, och blef snart den största i Vadstena samt gjorde sin egare till en ganska förmögen och an- sedd man. Is84 öfverlemnade han sin speceriaffär i Vadstena och 1887 äfven sin garn- och bosättningsaffär derstä- des jemte filialer på landsbygden och flyttade sistnämnda år till Stockholm, der han öppnade affär i spetsar och hnnevaror ("Vadstenaboden" på Re- geringsgatan), hvilken han efter några är öfverlemnade till ett af sina mång- åriga biträden. Tvänne gånger trött- nade C. på Stockholmslifvet och åter- vände till Vadstena, sista gången 1894 med bestämd föresats att stanna der sin återstående tid. Denna blef tyvärr icke lång. Redan för ett år sedan bröts hans helsa af ett invärtes lidan- de, men efter en badsejour under som- maren tycktes han repa sig mer och mer, tills ett slaganfall i fredags lade honom på dödsbädden. Saknaden efter den bortgångne skall bli stor, och det icke blott i Vadstena samhälle, ty få torde de vara, som under så kort lifstid hunnit verka så vidsträckt och ingripande som han Inom det samhälle han tillhörde fin- nes intet foretag af betydelse, som icke., haft honom till ledande kraft. För Ödeshögsjernvägen, cigarrfabriken, kloakledningsbolaget och spritbolaget i dess nuvarande form har han nitiskt och framgångsrikt arbetat, likasom han öfver hufvud var lycklig i alla sina förslag och företag. I stadens kom- munala lif tog han liflig del och var före sin flyttning till Stockholm leda- mot af stadsfullmäktige, drätselkam- maren, byggnadsnämnden, jernvägs- styrelsen och kyrkorådet samt ännu vid sin död direktör i såväl stadens sparbank som afdelningskontoret af Östergötlands enskilda bank. Hjelpsam öfver allt der han spå- rade energi, som hade svårt att bryta sig igenom ekonomiska hinder, samt särskildt egnande faderlig omtanke om dem, som skött sig väl i hans tjenst, efterlemnar C. ett ålskadt ochaktadt minne. Närmast sörjes han af maka, född Andersén och dotter samt sy- skon. — Sistlidne onsdag afled i Linkö- ping folkskollårarinnan Mathida Kri- stina Zander efter en längre tids sjuk- dom af sällsynt slag, den s. k. Addi sons sjukdom. Den aflidna var född den 25 ilars 1852. Lärarinneexamen aflade hon vid Kalmar seminarium 1880, och hade sedan 1883 ordinarie anställning hår i Linköping, hvilken hon skött med ej allenast särdeles nit utan jemvål en mindre vanlig dug- lighet- Till sitt väsen var hon myc ket hurtig och kraftfull och hennes yttre vittnade om en stark helsa, innan sjukdomen i slutet af forliden hösttermin bröt hennes kraft. Under innevarande vårtermin var hon pä grund af sin sjukdom tjenstledig. Med anledning af dödsfallet flagga des på half stång från stadens skol- hus. Ett andelsmejeri är ifråga- satt att anläggas å Vikbolandet. Den 14 dennes hölls i Kuddby socken- stuga ett möte för frågans dryftande, Dit hade infunnit sig vid pass 25 landtbrukare från Kuddby, Östra Ny och Ä, med egande tillsammans 500 kor. Man syntes enig i sitt intresse för saken och tillsatte för dess vidare främjande en komité, bestående af hrr O. Hagberg, Brestad, Vidén i Björklund, Olsson i Gnedby samt A. Carlsson och Joh. Jonsson, Norr La- dugård. Till småskollärarinne- elever ha af 47 inträdessökande, af hvilka dock blott 40 undergingo pröfning, vid Hvetlanda småskollära- rinneseminarium 29 antagits, hvari- bland Amanda Jansson, Marbäck, Al- ma Carlsson, Eksjö, Ida Ljung, Hau- rida, Alma Gustafsson, Säby, Selma Johansson, Ingatorp, Elisabeth Carls- son, Höreda. Vägdelningen i Åkerbo. K. m:t har vid pröfning af de besvär Joh. Svensson i Skafvestad med flere anfört mot kammarkollegii utslag i fråga om ny vägdelning inom Åkerbo härads väghållningsdistrikt icke fun- nit skål att deri göra ändring, hvadan alltså kammarkollegii beslut i ärendet vunnit fastställelse. Häst och släde i vaken. (Sm.) En landtbrukare från Torpa socken skulle i fredags till Tranås med ett mäldlass och valde dervid vä- gen öfver Sömmens ännu något osäkra isfält. Då han hunnit ungefär midt för Älmås gård brast isen. Lyckligt- vis kunde man med åtskilligt arbete rädda både häst och släde. Sömmen är i år högst osäker, be- roende derpå att stora brunnar finnas litet hvarstädes i sjön. Mellan jul och nyår drunknade en gammal man från Blåvik, till följd deraf att han gått i en sådan öppning. Missöde med postkupé. Postkupén i södra nattsnälltåget n:r 5, som gick från Stockholm i ons- dags qväll, gick under vägen sönder tre gånger, nämligen vid Gnesta, Nässjö och Alfvesta. Vid sistnämnda station öfverflyttades posten till en andra klass-kupé. Tåget blef till följd häraf samt på grund af snöhin- der försenadt närmare tre timmar. B r andskadeersättningar. Styrelsen för Östergötlands läns brandstodsbolag har den 11 dennes utanordnat följande ersättningsbe- lopp: till arrendatorn J. W Gustafsson i Lilla Brevik, Simonstorps Bocken för en drängs uppbrända kläder kr. 10:50; till Augusta Charl. Andersson i Löfudden, St Johanni9 socken, för skada å ett boningsbuB '25 kr.-, til) arbe- taren P A. Andersson på Valla egor i Ap- pnna socken för en stugubyggoad 545 kr. och för diverse till kr. 1,268: 60 värderade lösören bela försäkringsbeloppet 860 kr.; till hemmans egaren Johan Johansson i ödeshögs Lillgård, Ödeshögs socken, för skada i ett boningshus 50 kr ; till presidenten C. O W. Burens aterb- hus för uppbrända och förstörda växter vid Qvi^berg i S:t Pers socken kr. 280: 20; till jsgmästaren C. G. Gripenberg å Fölingsö i Kisa socken för skada å fast och lös egendom kr. 29: 25; till kusken P. A. Björkmso vid Ribbiogsholm i Eullerstads socken för skadade lo oren 22 kr.; till hemaaansegsren C. J. Spjut i Brusarp. Rinna socken, för en nedbran 1 hod- byggnad 190 kr. och för diverse spsnmål samt annan lösegendom kr. 859: 70; summa kronor 2 871: 65 Östergötlands Kreaturs- försäkringsbolags styrelse beslöt vid sitt senaste sammanträde ntanerdna ersättning lör följande ska- dor till: Herr Alex. Abrahamsson i UUevi, för en bäst (njurinflammation) kr. 312: —; J. A. Pe- tersson i Qvissberg. för en d:o (rinsrkota) kr. 140: —ii hr N O. V. Berggren i Kättestad ffir en do iböjseneinflammation) kr. 150: —; br C E. Eriksson i Sörby för en do (hof- inflammation) kr. 60: —; hr Ludv Jnberg Linköping, för en do (lamslag) kr. 230: —; hr H. O. Snber, Hörby, ffir en do (tarmin- flammation) kr. 260: —; hr J E. Björling i Hackefors. för en do (lamslag) kr. 350: —; hr A J- Bjarne, Malexaoder. för ett nötkre- atur kr. 54; —. Snmma kr. 1 566 —. Ydre-jerrivagen. Eksjö stads drätselkammare har tillstyrkt ett an- slag å 600 kr. såsom bidrag till un- dersökningen af jernvågslinien Eksjö — Kisa. Betalningsinställelse. Kortvaruhandlaren Axel Englund i Tranås har i dagarne instält sina be- talningar. Han bjuder sina fordrings- egare 50 procents ackord. Olycklig kälkbaeksäk- ning. Skräddaremästaren Dahlbergs son i Valdemarsvik skadade sig för ett par dagar sedan mycket allvar- samt i underlifvet, som sönderslets under kälkbacksåkning. Gossen vår- das ännu i hemmet efter doktor Tim- bergs föreskrifter, och torde han i lyckligaste fall undgå framtida men. Vägdelningen i Dals kä- rad. Infor den förordnade vägdel- ningsforrättaren löjtnant Stånggren sammanträdde sockenombud från hä- radet jemte enskilda väghållnings- skyldige d. 16 d:s å rådhuset i Vad- stena för att öf verenskomma om klassi- ficering af vägarne och underhåll af broar. Sammanträdet räckte från kl. 10 f. m. till 5 e. m. med endast en kort ajournering för middagen, och ti- den var träget upptagen med förslag och diskussioner. Såsom gode män närvoro hrr Henrik Andersson i Fo- gelsta (Aska härad) och F. Hedlund i Uckleby (Lysings härad); kronoombud var kommissarie L. Ljungholm. Det beslöts att vägen frän Vadstena till Lysings härads gräns, samt vägarne frfn Vadstena åt Motala, Skeninge och Hof skola samtliga förbli lands\ gar och vägarne till alla kyrkor och jernvägsstationer inom häradet samt vägarne Rogslösa—Borghamn och Ås- berga—Strå bygdevägar. Tiil sistnämn- da kategori föreslogos dessutom flere andra vägsträckor, och de närvarande fäktade hvar och en för sin orts in- tresse, men då enighet icke kunde uppnås, beslöts attvägdelningsförrät- tåren ocli gode männen skola på ort och ställe taga kännedom om de olika förslagens lämplighet samt häröfver afgifva yttrande till landshöfdingeem- betet. Härifrån öfverlemnas det se- dan till häradsrätten för de väghåll- ningsskyldiges hörande, hvarefter slut- ligen landshöfdmgeembetet fäller af- görandet. Herr K. Gustafsson i Djur- källa yrkade att med hela vägdelnin- gen skulle anstå, tills häradsgränserna blifvit bestämda; ännu visste man ej hvar gränsen kommer att dragas för häradets södra del och lika stor oviss- het rader med afseende på hvart Vad- stena stadsjordar komma att höra. Beslutet blef dock att förarbetena till förrättningen omedelbart skola börja. — I fråga om broarne inom häradet godkändes vägstyrelsens förslag om dem som skola ingå i vägdelningen och dem som böra underhållas af väg- kassan. Frågan om förändrad tågordning å Norsholm- Vesterviksbanan förevar vid stadsfullmäktiges i Vestervik samman- träde den 16 dennes. Fullmäktiges förut gjorda framställning i ämnet hade nu återkommit från jernvägs- styrelsen jemte trafikchefens utred- ning och kostnadsberäkning. Enligt denna utredning skulle, skrifves till oss, en förbindelse mellan nattågen i Norsholm och lokaltågen i Åtvidaberg kräfva en årlig kostnad af cirka 17,000 kr., hvaraf jernvägsstyrelsen fordrade det minst hälften eller öfver 8,000 kr. skulle betalas eller garanteras från staden. Stadsfullmäktige remitterade ären- det till en förra året tillsatt komité, som då hade ärendet om hand. Då det från staden fordrade till- skottet är alldeles för stort, torde frå- gan komma att förfalla. Genom eldsolycka uppbrann vid Stiernesand i Tidesrums socken den 14 dennes kl. 8 i. m. för J. P. Fredriksson en mindre snickareverk- stad och en del verktyger m. m. Elden hade troligen uppkommit ge-, nom från spiseln nedfallande eld i hyfvel- och sågspån, då Fredriksson för en stund lemnade verkstaden. Hus och lösöre var försäkradt i Östergöt- lands läns brandstodsbolag, huset för 300 kronor. Linköping - Kisa-jern Vägen. Uudersökning af jernvägs- hmen Linköping—Kisa (öfver Bjerka- Säby och Rirnforsa) har nu tagit sin början under ledning af den erfarne jeruvägsingeniören Danielsson. Menin- gen lär vara, att banan bär vid Lin- köping skall gå i en helt annan rikt- ning än enligt det Lindegre iska för- slaget, som drog fram banan öfver Ste- ninge, Hagtorpet, Valla, Djurgården, Smedstad, o. s. v. Na skall man söka komma förbi Tan- neiors, hvarför man torde — om staden det medgifver — söka få draga banan in till Linköpings station längs Stång- åns vestra strand öfver Tinnerbäcken och utefter blifvande hamnkajen förbi Svenssons bryggeri, Asklunds tobaks- fabrik, fattighuset, under Storgatan, förbi Bergmans garfveri, öfver Stångs trädgård och så genom en kurva in på stationsplanen mellan parken och stats- banans spår. O an banan får en sådan riktning, skulle staden vinna en betydlig hjelp vid ordnandet af hamnkajen söder om storgatan, hvarjemte ock en stor för- del skulle ligga deri att hela den kajen blefve försedd med jernvägsspår. något som annars icke torde kunna ske. Folkskolorna i Säby. Ex- tra kyrkostämma hölls med Säby för- samling i söndags, då ändring egde rum i skolrådets förslag angående ti- den för folkskolornas öppnande så tillvida, att vårterminen skall börja den 15 Februari (enligt skolrådets för- slag den 1 i samma månad). Höst- terminen börjar som hittils den 1 Augusti; med afseende på småskolan gjordes ingen ändring i tiden. Vägdelningen i Valkebo kärad. Vägdelningsförrättaren har till k. bfhde anmält att vägdelningen inom Dämnda distrikt numera är af- slutad samt att ett exempiar af del- ningslängden tillstälts vederbörande kronoiänsman, der den hålles tillgäng- lig för de väghållningsskyldige. An mälan om missnöje mot delningen skall göras hos k. bfhde inom trettio dagar efter det kungörelse härom upp- lästs i distriktets kyrkor. Skenlngo spritbolags rä- kenskaper för tiden 1 Okt. 94—1 Okt, 95 reviderades nyligen af vederbörande revisorer. Af de granskade och god- kända räkenskaperna framgick, att försäljningen för året, hvilken uppgått till ett värde af kr. 61,271: 91 hade lemnat i hruttovinst kr. 16,019: 60, hvaraf uppkommit en nettovinst af kr. 1,881: 41, af hvilket belopp till- kommer staden kr. 690: 70. Epidemirapport för öster- r/ötlaitils län för Va-månaden 1—15 Jan. 1896 enligt late provinsial- läkarens rapport till k. medicinalsty- relsen : Nervfeber: i städerna inalles 4 fall, inga ä landsbygden. Skarlakansfeber: städerna 7 fall mot 14 föregående haltmänad (Norrköping 6, Motala 1), ä landsbygden. 11 (inom 4 distrikt) mot 1 föregående balfmänad. Difteri: städerna 16 fall (i Norrköping 15, Linköping 1) mot 5 föreg. halfmånad; lands- bygden 9 fall, inom 4 distrikt, mot SO föreg. haltmänad. Influensa: spridda fall i tre af städerna och inom några landsdistrikt. Messling: anmälde fall 41, inom 5 lands- distrikt. Kikhosta: Norrköping 42 fall; 24 fall i Lin köpingsdistriktet. Aska kärads hushåll- ningsgille sammanträdde i lör- dags a "Gästis" i Motala under domän- intendenten J. Berzelius' ordförande skåp för öfverläggning i vanliga vid Januarisammanträdet förekommande frågor. Rörande skörderesultatet inom gillesområdet onådes man om följande uttalande: Höst- hvoto hade gifvlt i medeltal 5 tunnor ä 14,5 lispiind nr tunnland, vårliveto 6 ä 15. höstråg 7-8 ä 13-13,5 illa bergadl, 2-ra- digt korn 7 a 13 13,5 (mörkt till färgen), 6-radigt dito S tunnor ä 12 -12 5 (likaledes mörkt till utseendet'', blandsäd 6 - 8 ä 10- 1.. lnfio Imycket skadad af sot; 6-8 a 6 9. allt tunnor pr tunnland ocli lispund, ärter 4 ä 5 tunnor, vicker 5 6 tunnor a 15 lispund, likaledes pr tunnland, potatis 20 i 35 tunnor pr tunnland, kålrötter 100 -150 tunnor och rofvor 150 tunnor pr tunn- land. Höskörden ansågs på naturlig äng vara medelgod, men delvis illa bergad; pa vall: god men ojemt bergad. Höstsädes, liksom v&rsädeshalm hade lemnat under medel- m<uti*>' skurd Följande mejerier funnos inom området: Sjökumla, Bona, Motala ifilial till Skeninge) och Lindsnäs. Trädqårdatköisela omfattades fortfarande med intresse; af årets fruktskörd hade äpple gitvit dålig, päron medelmåttig och stenfrukt mycket klent resultat. Bland nya ti.idgårdsanläggningar, som förtjenade omnämnas, framhöllos särskildt trädgårds- mästaren Enbergs vid Hessleby samt träd- gårdsmästaren Landelius* vid Atorp i Vin- nerstad. Dessutom hade skolläraren Axols- son i Ask med mycket arbete i en grus- backe anlagt en liten riktigt god trädgård, som fördelaktigt vittnade om hr A:s in- tresse för hortikultur. Angående skogshushållningen antecknades, att hr G. Sandström ä Säter verkstält plan- tering af skog å egendomens kalhuggna ställen. Jaqtm. Rapphönsjagten hade varit dålig. Tillgången ä skogsfogel vore oförändrad: likaledes oförändrade vore elgstånden. Det skadliga villebrådet, som dock hållits efter, Fisket Grossh. John Anderssons ratio- nella odlingsanstalt för lax och röding an- tecknades såsom mycket förtjenstfull. Biskötseln hade lemnat klent resultat. Slöjden vore i tilltagande mom distriktet; Motala landskommun hade 5 slöjdskolor för gossar och ungefär lika mänga för flic- kor Resp " '"'" J '........... På hr Sundblads framställning beslöts ett förslagsanslag af högst 20 kr. för ord- nande af mötesplatser för premieringar inom gillet samt 50 kronors anslag för in- köp af arbeten till gillets bibliotek. Då hit- tills endast gillete ledamöter haft rätt till boklän ur detta, beslöts nu att åt biblo- teksstyrelsen uppdraga en omredigering af resp. stadgar, sa att äfven andra än gilles- medlemmar kunde få tillgång till boksam- Ungen, och skulle detta förslag till ändring af stadgarne föreläggas nästa samman- träde. Gillets räkenskaper visa: tillgångar kr. 394: 66 och utgifter 72: 55. hvadan behåll- ningen till 1896 utgör kr. 322: 11. Följande öfverläggningsämne venti- Hafva på senare tiden några prakti- ska jordbruksredskap kommit till stånd, som förtjena uppmärksamhet? Hr Kyhlberg i Motala Spolegård redogjorde för den s. k. Aibionplogen, hvilken med stor fördel användes vid Alnarp. Denna plog i vana händer lemnar ett öfvermåttan godt arbete; fälten äro som genomgräfda; stubb och ogräs myllades fullständigt. Vidare framhöllos, ett mek. rissel från Tidaholm, triörer, slåttermaski- ner och skördemaskiner, ringvältar, tallricksharfvar, de nyare radsånings- maskinerna, skumplogar m. fl. red- skap, alla gifvande den omtänksam- me landtmannen ett godt handtag, då det gäller att längst möjligt ekono- misera vårt under så. stort betryck arbetande jordbruk genom betydliga inbesparingar af arbetskostnader. Landstaten. Häradsskrifvare- tjensten i Norra och Södra Vedbo bestrides från den 22 dennes till den 22 nästk. Februari, under hvilken tid häradsskrifvåren A. v. Kothen åtnjuter tjenstledighet, af landskon- toristen G. Rendahl. Vettertraflken. En samman- slagning af ångfartygsbolagen Vista och Freja, hvilka under skarp kon- kurrens uppehållit trafiken å linien Jönköping—Grenna—Visingsö, är ifrå- gasatt, meddelar Sm. A. Ärendet be- handlas på stämma med Vistabolaget den 25 d:s. En tacksamhetsgärd. Till f. förestånderskan för Hvetlanda in- dragna telegrafstation, fröken Anna Dahlström, som i dagarne afflyttar till Mjölby, öfverlemnades på hotellet i Hvetlanda i torsdags ett guldarm- band som ett minne efter 10-ärig verksamhet på platsen. Hedersbetygelse. (N. T.) För förre stationsinspektoren vid Aby C. L. Öfverström, hvilken erhållit enahanda befattning vid Laxå, gåfvo i lördags en del familjer i Åbytrak- ten och i Norrköping afskedsmiddag å Centralhotellet i Norrköping för att dermed få gifva ett uttryck af sin tacksamhet för det tillmötesgående och välvilja hr Öfverström under de många år han varit stationsinspektor i Åby visat. Under middagen utför- des musik af Frölingska kapellet, och salongen var dagen till ära vac- kert smyckad. En arbetarepension. Efter 38-årigt arbete i bolaget Vieille Mon- tagnes, Zinkgrufvan, tjenst, har nu grufarbetaren Fredrik Jansson i da- garne afgått och tilldelas honom en pension af nära 28 kr. i månaden eller 332 kr. för år — att utbetalas månadsvis — för återstående lifstid. Så stor pension har förut ej tiller- känts någon afgången arbetare vid Zinkgrufvan. Skeda prestgårds skog. Skogsalkastningen vid kyrkoherdebo- stäilet 1 mänt. Skeda i Skeda socken skall, enligt k. m:ts beslut, disponeras sålunda, att hvad af densamma ej för boställets behof användes, skall i för- fattningsenlig ordning försäljas och der vid inflytande försäljningsmedel (netto) på så sätt användas, att ersättning till- delas boställsbafvaren lör det virke, be- räknadt efter värdet å rot, han kan styrka Big halva inköpt och för bostäl- lets bchot användt, och att hvad af be- hållningen derefter kan åters'å skall, efter det kostnaderna för skogens sköt sel och indelning guliit*. lika fördelas mellan bostäUshalvaren och presteraka- peta löneregleringsfond. Föreläsningskurser med vetenskapligt innehåll atoed la lör lä- rare och andra för bildningsarbete in- tresserade personer, komma (på Vim- merbyortens folkskollärareförenings ini- tiativ) att anordnas vid Sod a Vi folk- högskola under instundande sommar, i fall tillräckligt antal åhörare (minst 60) anmäler sig. Tiden för kursen blir en vecka (5 eller 6 dagar) i slutet af Juli eller i börjin af Augusi Kostnaden (kuisai- gift, rum och vivre) beräknas till om- kring 15 kronor. Östergötlands blåbands- förbund höll sitt årsmöte i 1m- manuelskyrkan i Norrköping sistlidne lördag och söndag. På lördagen sam- manträdde ombuden för de olika för eningarne. 58 föreningar voro repre senterade genom tillsammans 76 om bad. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Såsom nya föreningar in togos i förbandet Boo förening i Nei ike och Melby i Risinge. Mötet beslöt vi- dare, att anslå 25 kronor till nykter- hetstidningen Polstjernan, utgifven af studenternas nykterhetsförening i Up- sala. Till resetalare utsågs den förut- varande hr A Johansson, Hvarf. Åt styrelsen uppdrogs att i mån af behof och tillgång kalla talare. Nästa förbundsmöte kommer att hål- las i Vånga nästkommmande April. Extra möten komma att under somma- ren å lämplig tid anordnas i Orlunda och Skedevi. Till styrelsemedlemmar återvaldes frih. J. Hermelin, ordf, agronomen J. F. Hallenborg, Lunnevad, v. ordf, skol- läraren G. Granér, Motala, sekr., A. J. Holmvall, Linköping, kassör, travaru- handl. Å. J. Erikson i Skärblacka, pastor O. Lindhé, Gusuin. samt rese- talaren A. Johanson i Hvarf, den senare nyvald. Suppleanter blefvo K J. Erik- son, Tranås, pastor K. Qvarnström. Eaga samt A. Öländer, Ukua. Till re- visorer utsagos de förutvarande, bok- hållaren K. Hagberg och garnhandl. F. Pettersson i Linköping. Af resetalaren L. O Larson från Stor- vik hölls sedermera ett religiöst nyk- terhetsföredrag. Få söndagen höllos offentliga, talrikt besökta, möten i samma lokal med predikan samt föredrag af baron Her- melin, redaktör Byström och agrono- men Hallenborg. "Guldkrokens" förlis- ning ä Vettern i torsdags afton skil dras af Sm. A. sålunda: Vid 2-tiden angjordes bryggan vid egendomen Heldeholm, belägen cirka 45 kilometer från Jönköping Här in- togs last af timmer, som stufvades å mellandäck, hvilket deraf fyldes, hvar- tör ett litet parti placerades å öfver- däck. Strax efter kl. 4 e. in. var lastnin- gen fullbordad och ångaren backade ut från bryggan för att fortsätta resan till Hjo. Med full maskin svängde farty- get upp mot norr, men möttes i det- samma af en stormby, samt erhöll en svår slagsida. Härvid försköt sig lasten till styrbord, med påföljd att ångaren biet liggande å sidan och stora vatten- mängder började inströmma. Maskinist och eldare skyndade upp på däck, och då faran för att fartyget när som helst kunde sjunka var ögonskenlig, beredde sig besättningen att lemna detsamma. Mjölnaren Å. Stål å Heldeholm, som frän biyggau åsett händelsen, skyndade sig i båt till olycksplatsen och tog ombord kapten, manskap och ende passageraren. Att rädda något var ej tid att tänka på. och några minuter efter det fartyget öfvergilvits, sjönk detsamma på om- kring 12 meters djup. Besättningen utgjordes af befälhaf våren E. Hellberg, en maskinist, en eldare och en besättniugskarl. Då ån- garen var ute på en extra tur, med följde ingen restaurations- eller köks- Guldkroken" byggdes 1891 vid Jön- köpings mekaniska verkstad af prima jernplät och är en af Vetterns bästa båtar. Hållande 90 fot i längd och 17 fot i bredd är den 7 fot djupgående samt har en drägtighet af 60 ton. Då den levererades från verkstaden betin- gade den ett pris af omkring 40,000 kr., hvartill kommer omkring 5,000 kr. för maskinen, som insattes af annan person. Egare till båten var ångfartygsaktie- bolaget "Södra Vettern". För ett myc ket lågt belopp, V» af sitt värde eller 5,000 kr., är "Guldkroken" casco- försäkrad i sjöförsäkringsaktiebolaget "Gauthiod" i Göteborg. I fredags anlände till olycksplatsen hulvudredaren hr A. Andersson samt kaptenen C A. Högland, den sistnämnde i egenskap af ombud för försäkrings- aktiebolaget. Undersökningar angående fartygets läge företogos genast, och be- fans dervid, att "Guldkroken" ligger 350 meter från land och på 12 meters djupt vatten, och är bottnen af god beskaffenhet. Masten står öfver vatt- net, och af kapten Höglund, som är väl förfaren i bergningsföretag, förkla- rades att alla utsigter forefinnas för fartygets återupptagande och att inga större svårigheter äro dermed förbundna. Fartygets länspumpning. hvarigenom man åter lår detsamma öfver vattnet, torde icke medföra svårigheter, dådet ej lått någon läcka. Se för öfrigt ett telegram på annat ställe i detta num- mer! En tur på Vettern härom- dagen måtte na hört till det mindre nöjsamma, att döma ai den skildring en passagerare å "Trafik" gaf af fär- den mellan Hjo och Hästholmen. Han berättade: När ångbåten under den för- färligaste sjögång nalkades Hästhol- mens hamn, satte storm och våg in med en sådan ursinnighet, att det snart nog blef klart, att båten skulle vräkas ur sin kurs och grundstöta, om man vågade försöket att lägga till. Att vända om var enda sättet för räddning. Men att vända i en sådan storm och sjögång! Just då vändningen försiggick, kom en brott- sjö och ofversköjde hela båten, hvars läsida skar så djupt ned i vattnet att hvar och en var fullt och fast öf- vertygad, att kantring verkligen egde rum. Ett par fruntimmer, som från kajen voro vittnen till den äfventyrhea si- tuationen, svimmade ai förskräckelse. Emellertid lyckades vändningen, hvarefter båten hade att arbeta sig tillbaka till Hjo, då passagerarne un- der vägen blefvo åsyna vittnen till, huru Guldkroken sjönk. Först i fre- dags morgse vågade "Trafik" göra ett nytt och den gången lyckligt försök att nå Hästholmen. Jag — slutar passageraren — har legat infrusen i Östersjön i 5 veckor på en Finlandsresa, jag har ombord å Polhem haft att kämpa med Öster- sjön i ursinnigt raseri, men make till denna resa fram och åter öfver Vet- tern har jag likväl aldrig gjort. Vägdelningen inom Brå- bo kärad. Hos k. bfhde hade fri- herrinnan Louise Stjernstedt på Björn- viken anfört besvär deröfver att henne tillhöriga egendomar vid den nya väg- delningen inom Bråbo härads väg- hållningsdistrikt tillagts längre väg- stycke än som motsvarade det Björn- viken påförda uppskattningstalet. På anförda skäl har k. fhde emellertid lemnat besvären utan afseende. Rikstelefonen. Telefonappa- raternas antal i rikstelefonnätet har under 1895 ökats med 3,000, så att sammanlagda antalet nu uppgår till 22,000. Telefonsamtalen ha i fjol uppgått till öfver 40 millioner. För 236 nya aktiebolag har k. mt under 1895 faststält bo- lagsordningar. De ha ett samman- lagdt aktiekapital af minst 32,881,100 kr. och högst 79,611,020 kr. Bland dem äro 7 jernvägsbolag, 129 indu- stri- och fabriksbolag, 29 rederibolag och 25 handelsbolag. Vid rikets allm. läroverk undervisades under 1895 års höst- termin 15,150 lärjungar och vid pe- dagogierna 213. 788 lärj ungar, deraf 40 qvinnor, ha under året auagt mo- genhetsexamen Antalet folkskolor i riket är 11,018, fördelade på 2,383 skoldi- strikt. I dem undervisades i fjol 717,503 barn. Oeniga prester. Kyrkoher- de och komminister i Målilla ha haft svårt att lefva med hvarandra i krist- lig fördragsamhet och tålamod. Med anledning deraf höll, telegraferas till oss, biskop Charleville d. 20 d:s visita- tionsstämma derstädes, hvarvid det gamla ordspråket skall ha besannats, att det ej är ens skuld att två träta. Församlingen skall ha djupt bekla- gat den rådande oenigheten, hvars anledning ej är oss närmare bekant. Norra Östergötlands jern- vägsaktlebolag, som öfverta- git Pålsboda—Finspong och Finspång —Norsholms jernvägar, är bildadt med ett aktiekapital af 800,000 kr. Största delen af detta kapital har of- vertagits af delegarne i de förutva- rande båda jernvägsbolagen; återsto- den cirka 275,000 kr., har i dagarne utbjudits till teckning i Stockholm till en kurs af 112 proc. Jernvägarne ha i anläggning ko- stat 3,390,000 kr., och lemnade 1894 en afkastning af 165,294 kr. Till postmästare i Fin- spong med placering tillsvidare från deu 1 Februari har generalpost- styrelsen konstituerat postexpeditören J. E. Asp i Linköping. Linköping - Fogelstajern- Vägen. Landtmäteristyrelsen har på de af förste landtmätaren i länet anförde skäl förklarat sig icke kunna meddela det af styrelsen för Mellersta Östergötlands jernvägsaktiebolag be- gärda förordnandet för kommissions- landtrnätaren i Elfsborgs län A. Stårck att uppmäta och uträkna den jord som för bolagets jemvägsanläggnmg kan komma att erfordras. Väfversunda—Renstadvä- Sen. Sedan k. bfhde förklarat att ågavarande väg borde på statens bekostnad, undersökas har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen törordnat ve- derbörande distnktsmgeniör att efter undersökning upprätta fullständig ar- betsplan för den ifrågasatta vägan- läggningen mellan Väfversunda och Renstad. Angbåtsleden Karlsborg —Motala öppnades den 29 sistl Augusti. Ångaren Örn har under den korta seglationstiden på denna trade befordrat 849 passagerare. Ai dessa 849 reste 489 från och 460 till Karls- borg. Godstrafiken deremot har gått i motsatt riktning. Största godsmäng- den har transporterats från Motala till Karlsborg for att sedan till allra stör- sta delen fortsätta pä statsbanan till skilda stationer. Inalles ha under 125 dagar 3,928 kolly, vägande tillsam- mans 437,522 kg., eller 31 kolly och 3,500 kg. för dag, blifvit transporte- rade från Motala till Karlsborg. Huf- vudsakligaste godsmängden har va- rit spanmål och produkter deraf. För förfalskning af ett in- tyg i hemmansegaren Ekströms i Torpa namn, hvarpå han hos garf- varen Lundgren i Vadstena tillnar- rat sig ett par skor, har häktats ar- betaren G. H. Svensson, född i Ade- löf 1874. Handlös men händig. Till S. T. skrifves från Tåby. Den 17 d:s var här en förevisning af trök. Anna Nilsson från Vestervik. Hon var utan händer och hade endast qvar- terslanga armar, men detta oaktadt sydde non med ena foten utmärkt vacker brodersöm. och skref, hallan- de pennan med armstumpen, en vac- ker stil. — Hon har nu hållit före- visningar i vestra delen af Vikbolan- det och fortsätter nu i östra. Hon lär ha försörjt sig sjelf sedan sitt tionde år. Nu är hon omkring 40. Belönade lotsar. Lotssty- relsen har tilldelat lotsarne vid Aspö lotsstation V. Lindahl, J. A. Lindeblad, P. Bergström, L. O. Sjöström och A. J. Sjöberg tillsammans en belöning af 200 kr., för det de under svår storm lemnat lotsbiträde åt skonerten Anna. Kometen kommer, ax 1843 upptäckte Faye i Paris en komet, som bär upptäckarens namn. Fayes ko- met har en omloppstid af7Vsår, men denna omloppstid är något föränder- lig på grund af planeternas attraktion. Den har emellertid hvarje gång visat sig, såsom man .beräknat, och senaste gången 1888. Fayes komet väntas återkomma nu i dagarne. Eksjö-Kisa-jernvägen får intet bidrag, ens till undersök- ningskostnad, från Askeryd, enligt å kommunalstämma den 19 d:s fattadt beslut. Afslaget beror på att kommunens läge år sådant, att med undantag af ungefår 2 mantal i södra delen den ej kan ha någon direkt fördel af fö- retaget och dels på att inom kommu- nen är påtänkt vägomläggning för backars borttagande ä vägen från tydlig del af den ryska krigskassan. Med den be- gaf han sig till Sverige för att sjelf öfverlemna den i regei ingens händer. Till belöning erhöll han icke blott en vacker del af de eröfrade medlen, utan blef äfven adlad. En tid senare sammanträffade han med Carls olyckligt ryktbare finansminister, baron Görtz. I hvad förhallande dessa stodo till hvarandra, har gått förloradt; men intill Görtzens fäll förblefvo de nästan oskiljaktiga från hvarandra. I stället för att, såsom denne sin höge gynnare och snillrike vän, blifva ett blodigt ofler för den tidens politiska intri- ger, drog sig Soldan undan frän det offentliga litvet, för att i frid och ro sluta sina dagar i kretsen af sin familj. Han var då en af Sveriges rikaste män. Utom en nästan furstlig rörlig förmögenhet egdo han flera jordagods och icke obetydliga lotter i åtskilliga jernverk, så väl i mellersta som norra Sverige. Från honom nedstammar den adliga ätten An- karsparre. Hans familj bestod af en son och en dotter. Vid den gamles död erhöll sonen den hufvudsakli- gaste förmögenheten, till följd af bestämd testamen- tarisk bestämmelse, dä deremot dottern bekom en- dast ganska litet eller intet. Dermed förhöll sig pä följande sått. Under farliga äfventyr, genom manliga krigiska bedrifter, hade Soidan förvärfvat sig utmärkelse ocli rikedom. Soldatlifvets ridderliga begrepp om ära och redlighet hade följt honom från hans ungdom och till hans ålderdom. Sträng emot sig sjelf vid be- dömandet af sina pligter, var han det äfven emot andra. Framför allt kråfde han af sina egna barn, af sin egen familj, den orublligaste fosterlands- och rättskänsla. I sitt adelsbret säg lian sin lefnads sköldemärke. Stolt öfver att genom egna förtjenster — tjenster gjorda åt fäderneslandet — ha förvärfvat sig och de sina ett namn för framtiden, betraktade han detta namn såsom ett samladt kapital af ära, såsom ett af honom grundadt fideikommiss af utmärkelse, hvil- ket alla ättlingarne voro lika skyldiga att bevara och upprätthålla, om icke att föröka. Att sätta en fläck på namnet ansåg han vara detsamma, som att förstöra hela eller åtminstone en del af grund- summan; och hvar och en, som icke kunde eller ville arbeta för att än mera utmärka det, betrakta- des af honom såsom en overksam, ändamälslös odåga, som ej uppfylde sin ridderliga bestämmelse. Under hvilken synpunkt som helst stodo, enligt hans åsigt, alla afkomlingarne i skuld hos ättefadern, som grund- lagt namnkapitalet; och den grad af utmärkelse, de i det allmänna lifvet kunde förvärfva sig, var ingen- ting annat än ett slags ränteliqvid på deras skuld till honom. Med sådana tänkesätt var det naturligt att so- nen eller sönerna, om han haft flera, och hvilka in- till senaste efterverld, son efter son, borde bära sköl- demärket af hans förtjenster, skulle sta högre i hans kärlek än dottern, hvilken, i bästa fall, skulle för- svinna under någon annan, främmande namnteck- ning. Han förbisåg likväl icke att äfven genom henne hans familj kunde erhålla vissa utmärktare förmä- ner, nämligen hedrande slägtförbindelser. Med öm faderskärlek omvårdade han henne också och spa- rade ej pä kassan, när det var fråga om att låta henne spela en roll i umgängeskretsarne. Förhållanden af ömmare natur, hvilka för den gamle ättefadern länge förblefvo obekanta, spelade dock lians planer och beräkningar, vittnande mera om militäriskt och disciplinerande förstånd än om menniskokännedom. ett ganska fult spratt. Kedan under lians frånvaro frän hemmet, och da han kämpade som tapprast under kung Carls fa- Uch han hastade ut, lemnande hatet och förrä- deriet med ilande skyndsamhet bakom sig. Öfver hans mun kom frän denna dag aldrig nå- gonsin ett ord, som egde sammanhang med denna tilldragelse; aldrig talade han om sin dotter, och in- gen, som ej förut kände att han egde någon, kunde numera drömma derom. För honom var hon död, än mera: han sörjde henne icke, hon var utplånad ur hans hjerta, hon var glömd. Men med desto mera kärlek fäste han sig vid sonen, en ung man, som äfven förtjenade hela hans ömhet, icke blott för den aktning och undfallenhet, hvarmed han rät- tade sig efter sin gamle fars egenheter, utan äfven såsom en ganska utmär.kt, förhoppningsgifvande och skicklig yngling, som lofvade att blifva en heder för familjen, en föresyn och prydnad för sitt stånd, en gagnande och redlig man för samhället. Till honom testamenterade han hela sin egentliga förmögenhet; endast den obetydliga del, som tillkommit före hans fälttag mot ryssarne, lemnade han utan särskild be- stämmelse, och delades den jemväl enligt gällande lag syskonen emellan. Litet eller nära nog intet tillföll således dottern. Vid långt framskriden ålder vistades han pä sin mest omtyckta egendom Johannisdal, der han äfven ordnade en familjegräl, motsvarande den tidens for- dringar och bruk. Det var här, som han, med bit- ter känsla af sin utaf dottern kränkta fadersmyn- dighet, dikterade sitt testamente. Vi måste anföra ett utdrag derui. På det att en stark och redlig anda må fa fort- lefva inom familjen, på det att son efter son, dot- ter efter dotter, arfvinge elter arfvinge, alltid mage erinra sig den man, ur hvars hand de ursprungligen emottagit allt det goda, som försynen förlänat, vill jag, såsom förbehåll för egandet anbefalla, hette det komster uppskakade mannen belystes i detta ögon- blick af en mellan de brutna molnen klart skim- rande dager. Den sanna värdigheten i hans ansigte öfverensstämde med åren och hans gestalt i öfrigt. Naturen hade gifvit honom ett tilltalande utseende. Hans kroppsbyggnad var reslig och symmetrisk; hans ansigte var fritt och öppet, i detta ögonblick fullt af mod. Men det var icke ett mod, lifvadt af förhoppningar, fullt af segrar, talande om trots; det var ett mod, vittnande om förtröstan, om förluster — utan förtviflan, om nederlag — utan svaghet. I hans ögon låg en utomordentlig glans: det var åter- skenet af stora händelser, som fylde hans tankar. I hans hand glittrade det blanka bladet af en liten pennknif, och med en lång, melankolisk blick lutade han sig fram och betraktade trädets stam. Ankarsparre förstod ej hvad denna ställning skulle betyda, men dä lian nalkades, såg han att grefvon inskurit i trädstammen: Den -0 Juni. - Jag mäste, tänkte han för sig sjelf, afbida en annan tid, för att fortsätta vårt samtal; han är nu upptagen af blott ett enda minne: af Marie An- toinettes. Smärtan mäste äras! Och utan att lätsa sig ha märkt de i barken inskurna orden, allägsnade han sig, besluten att ef- ter omständigheterna handla för egen räkning. Starta Hända*. 1.