Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-02-28
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Keare och fört [\:r 9. Prenumerationspris: F8r helt år kr. 1:30, för tre qvartal kr. 1,13, för hälft och ett qvartal BO Sre, postbefordringsafglften mberäkiiad. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 28 Februari. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska anno ser 15 öre. Förlofniogs-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1; 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondönteua Boktryckeri i Linköping. 189C. Tillkånnagifvanden, TlUämnade vinterfesten Tid Lnnnevad nppskjntes Ulls vi- dare pä grund af sjukdomsfall, (50) H. Odhner. hos lånsstyrelses, Hofratts e. o. notarien K. Arnaniler, ombesörjer mot lagstadgad taxa band Ungars inlemnaode och uttagande. Träff-is ä landsbansliet kl. 10—2. Adress: Landskansliet.___ (1224,21) Hofråttskommlssarlen 9. 3f€. Strandéerg, Jönköping. Ombesörjer bevakning af mil ooh ärenden samt handlingen Inlämnande och uttagan- de 1 Konsl. Maj te ooh BlkeU ____________O-ta Hotratt.________(2. Vice Kommissionslandtmätaren G. W. Muatzing i Mjölby i hotellet l:a Tisd. och i Boxholm & hotellet 3 e Lörda bvarje manad. Bostad: Linköping. (820,28) Centralhotellet Telefon I Den 28 Febr. Frå|» in arreiielag, En lagstiftning, rörande jordegares och arrendatorers ömsesidiga förhål- landen har länge utgjort ett önsk- ningsmål, och frågan derom har många gånger varit föremål för riksdagens behandling. För att nu hålla oss endast till det nya statsskickets tid, fann 1867 års lagutskott ifrågavarande ämne för- tjent af synnerlig uppmärksamhet. I samma riktning yttrade sig 1869 års lagutskott, som fann frågan böra an- stå allenast med hänsyn till att så många andra vigtiga grenar af lag- stiftningen då voro föremål för be- handling. 1891 års lagutskott åter visade sig mindre benäget för lag- stiftning på ifrågavarande område och hänvisades till möjligheten att nöj- aktigt reglera förhållandena medels arrendekontrakten.' Men 1893 fann sig utskottet böra föreslå skrifvelse till k. m:t om utredning i ämnet Denna hemställan bifölls af andra kammaren, men afslogs af den första. Skrifvelseförslaget återupptogs 1894, men då af styrkte lagutskottet hvarje åtgärd. Kamrarne vidhöllo hvar sin ställning till frågan, som alltså på nytt förföll. Detsamma upprepades 1895 och äfven i onsdags. Förslag om skrifvelse i ämnet har i år framlagts i motion af hr A. Ols- son i Ornakärr m. fl. Den går ut på utredning "under hvilka vilkor arren- dator, som med jordegare träffat skriftligt arrendeaftal, tillförsäkras rätt till ersättning för verkstälda för- bättringar, och på hvad sätt rättsför- hållandena mellan arrendator och jordegare jemväl i öfrigt må på ett betryggande sätt ordnas" — jemte på sådan utredning grundadt förslag. Utskottet har upprepat gitt afskyr- kande, men fem ledamöter hafva re- serverat sig med erinran, att en så- dan skrifvelse, som nu föreslagits, blifvit af andra kammaren beslutad vid de tre sista riksdagarna. I första kammaren uppstod en kor- tare debatt Hr F. Boström yrkade skrifvelse till k. m:t med begäran om utredning och förslag på hvad sätt rättsförhållandena mellan arren- datorer och jordegare må på ett be- tryggande sätt ordnas. — Hr Leman yttrade sig i samma riktning, hvar- emot hr' Öländer försvarade utskot- tets hemställan. Hr Olsson förordade skrifvelseförslaget. Utskottets förslag bifölls genom vo- tering med 57 röster mot 50, som voro lör hr Boströms skrifvelseförslag. Andra kammaren biföll motionen ef- ter ett kortare anförande af hr Redelius. Länet och stiftet. Jernvägsförslaget Ek- sjö—Kisa. Interimsatyrelsen lör denna jernvägsanläggning hade i måndags sammanträde vid Sunds tingsställe. Styrelseledamöterna från de olika kommunerna voro mangrant samlade, och intresset för saken vi- sade sig lika stort som förut, om ej ännu större. Styrelsen beslöt att låta verkställa undersökning af jernvägslinien och uppdrog åt sin ordförande, regements- pastor Nilsson i Eksjö att ofördröj- ligen antaga ingeniör och upprätta kontrakt. Redan i medio af nästa månad tor- de undersökningsarbetet vara i gång och kommer att bedrifvas med all skyndsamhet. Medel till undersökningen äro re- dan till största delen tecknade. I måndags tecknades ytterligare 100 kr. af enskild person i Tidersrums socken. Hyllning. Ordföranden i Tranås kommunalstämma, folkhögskoleföre- ståndaren d:r V. Öberg i Tranås, fylde d. 26 d:s 50 år. Med anledning deraf uppvaktade honom platsens kommu- nalnämnd en corps och hembar till honom sina lyckönskningar. Deref- ter gaf hr Öberg middag för ett an- tal personer. En ny kyrkorgel skall, en- ligt vid kyrkoatätnnia den.25 d:s fat- tadt, beslut, anskaffas för Östra E:;oby församling. Instrumentet finge kosta mellan 5- ä 6,000 kr. De härior nödiga medlen skulle tagas till 3/i ur den s. k. hemmansegarelonden och resten ut- taxeras under loppet af 6 år med ett öre per fyrk för i mantal satt jord. Afven beslöts kyrkans repareriug in- vändigt, hvarvid sku le tillses, om ett par framskjutande hvaltbågar ka ide borttagas. (Ö D.) Vågärende. Länsstyrelsen bar icke tunnit Vifolka vägityrelses fram- ställning om bestämmande at grSns- skilnaden emellan Vifolka och Göstrings väghållniitgsdistrikt kunna till någon åtgärd töranleda. Marknadsmötet i Valde- marsvik d. 26 d.s hade att uppvisa god tillgåug på kreatur. Omsättningen var medelmåttig. Oxar betaldas med 360 kr. paret Kor 100 kr. st. Tjurar 75 kr. Al slagtdjur fans ringa till- gång. Kreatursmarknaden 1 Timmerby d.26d:s hade riklig till- försel. Omsättningen var god. Större oxar betingade 250 ä 300 kr., mindre 200 å 225 kr. paret samt kor 60 ä 100 kr. och tjurar 100 ä 150 kr. st. Arbetarebesök pa Stock- holmsutställningen. Med an- anledning af gjord framställning från de i länen tillsatta komitéerna har utställningens förvaltningsutskott hos k. m:t anhållit, dels om fri resa å statens jeravägar till och från ut- ställningen för i medeltal 100 arbe- tare från hvarje lokalkomités område, dels äfven om proposition till riks- dagen om beviljande af ett anslag å 56,000 kr. att, efter fördelning på de 28 lokalkomitéerna, af dessa användas såsom understöd åt skickliga arbe- tare, hvilka genom komitéernas för- medling beredes tillfälle att besöka utställningen, under förutsättning att lokalkomitéerna genom subskription eller på annat sätt hvar inom sitt område för samma ändamål anskaf- fa ett belopp, motsvarande respektive anslag af statsmedel Häktade tjufvar. I fredags anhölls af polisen i Eksjö och häk- tades t soldaten F. O. Karlsson Bore, född 1872 i Alsheda, förut straffad för 2 resor stöld, och sjömannen A. S, Gabrielsson, född 1871 i Oskarshamn, likaledes straffad för 2 resor stöld. Tillgrepp hade kort förut skett hos modehandlerskan Emma Pettersson (guldur), kapten Rosén (öfverrock) och han dl. H. Myren (öfverrock) i Eksjö; och anträffades nu det stulna hos de gripne. En tredje person, för första resan stöld straffade Johan August Anders- son, som varit i Gabrielssons säll- skap från Oskarshamn, anhölls äf- ven, men då bevisning om något brott ej mot honom förlag blef han varnad ooh frigifven. (E. T.) Nationalgåfva vid konun- gens 25-arsjubileum. Det har omtalats, att en nationalgåfva — en tidsenlig ångjakt — är ifiågasatt att genom subskription öfver hela landet åstadkommas för att till ko- nungen föräras på hans 25 års jubilei- dag den 18 Sept. 1897. Riksdagsre- presentanterna för de olika länen lära genom länsvis utsedde delegerade komma att ställa sig i spetsen för inbjudningen, ett tillvägagående, som ock synes vara det lämpligaste. Men Stockholms stads representanter i andra kammaren — riksdagsombuden för landets hufvudstad, der konungen har sitt residens — kunna naturligt vis ej vara med om en sådan heders- bevisning. De ha, enligt hvad Dagens Nyheter meddelar, beslutit att icke utse någon delegerad. Nåja, om icke Stockholmsriksdags- männen vilja vara med om saken - det är ju deras ensak — få kommer nog just på grund af deras otympliga demonstration förslaget att bli riktigt populärt ej blott bland hufvudstadens tänkande befolkning utan öfver hela landet. "Brasmännen" ha derför al- drig bättre kunnat gagna företaget, än hvad de nu gjort. Tryckfrihetsmålet mot "östgöten", väckt af borgmä- staren V. Egnell i Grenna med an- ledning af en i nämnda tidning n:r 146 för den 21 Sept. i fjol införd ar- tikel under rubrik "Som i Ryssland", förevar d. 20 d:s åter inför Linköpings rådhusrätt. Käranden var person- ligen närvarande, biträdd af v. härads- höfdingen.. P. Arnander; äfven sva- randen, "Östgötens" ansvarige utgif- vare, redaktör E. Kjellberg hade per- sonligen instält sig; som ombud för dennes förmyndare grosshandlaren W. Unman i Stockholm, hvilken in- stämts i målet för att yttra sig om blifvande ersättningspåståenden, upp- trädde v. häradshöidingen J. Lind- holm. Käranden ingaf en längre skrift, hvari han med fakta visade att de i den åtalade artikeln förekommande hänsyftningarna och lokal- och per- sonaluppgifterna nödvändigt måste afse käranden, och karakteriserade svarandens åtgärd att vilja undskylla sig med att artikeln åsyftade någon annan än käranden, sämedels ka- stande en skugga på en del andra akt- ningsvärda borgmästare, såsom en omanlig feghet. Att emellertid verk- ligen käranden och ingen annan åsyftades, så att såsom det ock hetat i artikeln, mången skulle känna igen den åsyftade, visades af de i mera- nämnda artikel angifna nota charac- teristica: att den i artikeln åsyftade sta- den vore en småstadbelägenutommen nära Östergötland och att denna stads frisinnade riksdagsrepresentant nyli- gen väckt motion om ändrad lagstift- ning i fråga af förmyndaremedels för- valtning. Den ende småstadsrepresen- tant, på hvilken detta passar in, allt ifrån 1886 är, enligt af käranden töre- bragt utredning, hr E. A. Zotterman (representant för Östergötlands små- städer och Grenna), hvilken 1894 i riksdagen väckte en sådan motion. Jemväl uppgafs den i artikeln åsyf- tade borgmästaren hafva ett lån i en Östgötabank till visst belopp och med vissa uppgima borgensmän, hvaribland borgmästarens numera af- lidna svärfar — allt detta passade också in på käranden. Äfven nå- fra andra uppgifter i artikeln fram- rogos såsom passande in på borg- mästare Egnell. Utom en hel massa bilagor till styrkande af de i skrif- velsen gjorda påståendena, inlemnade kär. äfven ett honom af Kjellberg till- skrif vet temligen oförsynt bref, nvari K. bl. a frågade, om det var käns eller Grenna stads donationsjord, som kär. pantsatt för ett banklån. Hr K. hade äfven besökt Egnell för att få "göra upp" saken. Käranden ingick for öfrigt i en rätt vidlyftig vederläggning af de i tidningsartikel mot honom framstälda beskyllningarna, påvisande med akt- stycken uppgifternas osannfärdighet 1 anslutning till sina stämning_späståen- den hemstälde käranden nu till juryns åt- görande först huruvida icke artikeln vore brottslig enligt 3 § 8 mom. T. F. jemförd med 10 kap. 2 § straffl, d. v. s. innehöll smädliga uttryck om honom i hans egen- skap af enibetsman Redan genom sin öf- verskrift "Som i Eyssland. En svensk småstadsborgmästare och stadsfiskal i för- bund om mindre renhåriga affärer" före- läge en sådan kränkning, samt särskildt genom beskyllningon att nämnde borg- mästare för att bereda sig ekonomiska för- delar begagnat sig af sin ställning som borg- mästare för att åtkomma omyndiges medel samt dervid åsidosatt vederbörlig gransk- ning af förmynderskap. Äfven uttrycken att borgmästaren uttalat så mänga domar öfver mindre brottslige, samt att han icke aktat lagens förmåga att träffa den brotts- lige högre än ett päron — hörde till samma För det andra yrkades ansvar enligt 3 § 11 mom T. F- jemförd med 16 kap 7 och 16 §§ straffl. pa grund af uttrycken, att, om artikelförfattaren skulle omtala alla skändligheter och brott begångna af borg- mästaren, skulle dertill ätgå volymer, samt att ryktet utpekat honom såsom föröfvare af en mängd förseelser och mer eller min- dre lagenliga affärsknep, hvilka för länge- sedan skulle bragt en man med mindre "tur' i kollision med rättvisan, samt att han blifvit stämd för svek i handel. För det tredje ansåg kär. artikeln brotts lig enligt § 3 mom 11 T. F. jemförd med 16 kap 8 § straffl.. enär arttkoln innehölle mångfaldiga tillvitelser menliga för kärs ära, goda namn, medborgerliga anseende och fortkomst. I detta fall erinrades om påståendena att borgmästaren hade i grund förstörd ekonomi, i mänga år uppehållit sig pä förmyndaremedel, tillnarrat sig banklån utan säkerhet, haft mindre ronhariga affä- rer tillsammans med stadsliskalen, hållit hus ät lösaktiga qvinnor m. m. För det fjerde yrkades ansvar jemlikt 3 § 11 mom T. F jemförd med 16 kap. 9 g straffl., eller alternativt enligt 3 § 11 mom. T. F. jemförd med 16 kap Ii § straffl, och slutligen för det femte enligt 3 § 12 mom T. F. Deremot afstod käranden nu frän det i stämningen framstälda skadeståndsansprå- ket emedan den smälek han lidit ej kunde genom penningar godtgöras, utan endast genom svarandens fällande och den upp rättelse han derigenom finge Svaranden, redaktör E. Kjellberg an- höll om uppskof för alt bemöta kära skrift. Anmärkte emellertid redan nu att do olikheter i artikelns uppgifter med handlingar och förhållanden i verkligheten, som borgmästare Egnell nu sökt påvisa (såsom vrängda fram- ställningar), talade för att en annan dermed vore åsyftad. Likheterna åter mellan artikelns uppgifter och kär:s förhållanden vore rent tillfälliga. För öfiigt yrkade han, med anledning af talet om feghet, ansvar å käranden för smädligt sknfsätt. Målet uppsköts till den 12 nästk. Mars. Organistexamen är aflagd inför direktör Tborselius af fröken Phebe Bethia Larssén, född i Boston North America, nu Linköpingsbo. Medaljorev. K. m:t har fun- nit godt att tilldela en hvar af kro- skogvaktame å Åkerbo häradsall- männing i Östergötlands län Gustaf Lundblad och Nils Aug Gredin be- löningsmedalj i silfver af åttonde storleken med inskrift "För nit och redlighet i rikets tjenst" att i hög- blått band med gula kanter bäras å bröstet. Medevi lasarettsstyrelse. Nyutnämnde ordföranden i nämnda styrelse, kyrkoherden G. Andersson i Vestra Ny, har på grund af sjuk- dom afsagt sig samma ordförande- Sveriges allmänna folk- skollärareförening. Antalet medlemmar och kretsar i Sveriges allmänna folkskollärareförening ut- gjorde vid 1895 års slut 5,365, för- delade på 186 kretsar. Vid föregå- ende års slut var antalet medlemmar 4,757, hvadan ökningen under året är 608 eller nära 13 proc. Under året hafva i föreningen inträdt 14 nya Till vågmästare vid aktie- bolaget Finspongs styckebruks jern- våg vid Lotorp har af fullmäktige i riksbanken utsetts handelsförestån- daren C. G. Enström. Difteri i sin mest elakartade form har utbrutit i TvartorpNäset, ett torp, Beläget i norra delen af Ri- singe, och inom loppet af några da- gar bortryckt 3 barn, de två äldsta voro tvillingar, omkring 13 år gamla. Den hårdt pröfvade familjefadern har ensam måst ombestyra barnens be- grafning, emedan folket af fruktan för den hemska sjukdomen ej vågat lemna honom välbehöfiig bjelp. Till råga på allt har äfven modern insjuk- nat och tros ej kunna räddas till lifvet. Odlingsföretag a boställe. Sedan dooiånstyrelseu i skrifvelse den 7 Nov rober 1890 medgifvit, att arrenda- torn af hemmanen Hessleby ocb Olofs- torp i Hesäleby socken och Södra Vedbo bårai P. A Wikström finge verkställa utdikning ocb odling af vissa förstnämn- da hemman tillhörande sankmarker, samt att arrendatorn, derest företaget blefve inom 1892 åra åtgång verkstaidt, skalle njuta afdrag med 800 kr. å arrendeafgif- teo för sistnämnda år och med 380 kr. å den nast derefter förfallande arreode- afgiften, har Wikström, ehuru han till följd af uppkommen svårighet att för skäligt pris erhålla arbetskrafter törst under nlstlidna är konnat fullborda före- taget, anhållit, att han måtte tillerkän- nas godtgörelse lör detsamma, hvilken godtgörelse ban begärt få ökad till 2,790 kr., men denna ansökan lur domånsly re! en endast så lid vida bifallit, att ban får njuta ersättning för det verk' stälda odlingsföretaget med 1.180 kr. Borggårds bruk. Tjeilmo och Kristbergs sjösänkningsbolag har af Borggårds bruksegares konkurs- massa köpt alla i manufakturverk- städerna vid Borggård befintliga ma- skiner för ett pris af 12,600 kr. De dyrbaraste at dessa maskiner äro de i den s. k. krokverkstaden för till- verkning af alla slags krokar och söljor, hvilka vid anläggningen af nämnda fabrik för några år sedan kostade i inköp öfver 40,000 kr.; de måste då anskaffas från Tyskland. Fabriken, som är den enda i sitt slag i Sverige, är bortarrenderad på 10 år till löjtnant Ad. Trägårhd, och kommer arrendatorn att genom inköp af flere maskiner öka fabrikationen af dessa artiklar, för att kunna möta den alltjemt stigande efterfrågan, som gjort sig gällande sedan fabri- katet blifvit kändt Hastigt dödsfall. Då hem- mansegaren Petersson i- Norra Sten- bro af Hessleby socken den 13 den- nes på aftonen jemte sina begge min- deråriga söner var sysselsatt med vedhuggning, sjönk han plötsligt ned och var han ett par sekunder deref- ter död, skrifves till Ö. C. Norrköpings ylleindu- stri. Tillverkningssumman för ylle- tillverkningen i Norrköping under förra året utgör kronor 8,652,648: 37. Häraf komma på Drags aktiebolags fabrik kr. 1,814,335:30, på Ströms ak- tiebolags kr. 1,251,062:79, på R. Wah- rens aktiebolags kr. 1,242,275:75 och på Bergsbro aktiebolags fabrik kr. 1,048,833: 60, eller tillsammans kronor 5,356,507: 44. (N. T.) Lustresor till spetsber- gon nästa sommar för att åse po- rballongens afgång lära förberedas från flere håll. Så meddela tyska tid- ningar, att en kapten Bude i Wis- mar skall anordna en sådan resa i början af Juni. Kapten Bude har äf- ven försökt att få hr Andrée och hans följeslagare som passagerare, men erhållit till svar, att ångare för ex- peditionen redan bestämts. Medaljörer. Kyrkovaktaren i Ledbergs församling Johan Kullbom har tilldelats patriotiska sällskapets större medalj i silfver med konungens bröstbild att i gult och grönt band bäras om halsen såsom belöning för långvarig trogen tjenst. Kullbom har nämligen i 50 år varit kyrko- vakfare i Ledberg. Jordens befolkning utgör nu 1,480 millioner, hvaraf omkring 826 komma på Asien, 357 på Europa, 164 på Afrika, 122 på Amerika, 8 på Oceanien och polarlädema och 3 på Australien. Det vill säga, att Asien har mera än hälften af jordens be- folkning och Europa nästan fjerde- delen. Norra Öster götands jern- vägsaktiebolags styrelse har inom sig utsett till ordförande bank- direktören B. Söderbaum. Bolagets verkställande direktör är överstelöjt- nanten frih. G. Falkengren. Sveriges fasta egendom taxerades år 1895 enligt statskontorets nu offentliggjorda sammandrag till 4,308 millioner kronor, d-raf bevill- ningsskyldig jordbruksfastighet 2,255 millioner kronor och annan fastighet 1,600 mill. kr., statens egendomar 218 millioner kronor ocb kommunernas 235 millioner kronor. All inkomst, för hvilken be- villning i tjol erlades, utgör nära 465 millioner kronor, deraf från kapital 29 millioner kronor, af allmän tjenst 74 millioner kronor, af enskild tjenst 96 millioner kronor samt af rörelse eller yrke 265 millioner kronor. Hvem ljuger? I "Veckposten" för den 30 sistl. Januari läses: "Hr Sibiakoffsky, som några år vi- stats i Amerika, lär, enligt bref till pastor F. Truvé, återkomma till fä- dernejorden omkring 1 Mars. Han bar genomgått vexlande erfarenheter, både andliga och lekamliga, i det stora landet i vestern. Han säger i ett bref: Ensam lemnade jag Sverige och en sam kommer jag äter, hustru och barn har jag måst nedmylla i jordens sköte". Vi ha förut återgifvit en uppgift ur svensk-amerikanska tidningar, enligt hvilken hr S:s skiljsmessa från ma- kan föranledts af helt andra orsaker än döden. Hvem som i detta stycke farit med osanning, hr S. eller tidningarna, skall väl i sinom tid blifva uppenbart. Vid mejeriutställningen i Vestervik i lördags, afsedd för mejerier inom Norra Kalmar läns hus- hållningssällskaps område, utdelades — skrifver vår platskorrespondent — följande pris: l:a afdelningen smör .• a) exportsmör från herrgårdsmejerier: ett l:a pris, stor silfvermedalj och 15 kr., Nygårds mejeri; två 2:a pris, mindre silfver- medalj och 10 kr., Tyllinge och Hel lerö mejerier; två 3:e pris, stor brons medalj och 5 kr., Kasimirsborgs och Blekhems mejerier. Hedersomnäm- nande tilldelades Häckenstads, Totebo, Ankarsrums, Falsterbo och Vindö me- jerier. b) exportsmör från uppköpsmejerier: ett l:a pris, stor silfvermedalj och 15 kr., Ogestads mejeri; två 2:a pris, mindre silfvermedalj och 10 kr., Tof- verums och Öfverums mejerier; ett 3:e pris, stor bronsmedalj och 5 kr., Vesterviks mejeri. — Pointstalet var från 12 tiil 14. 2:a afdelningen ott. Denna afd»lning upptog a) sötmjölksost från mejerier, b) halffet ost från mejerier, c) skum- mjölksost från mejerier. Första pris i samtliga dessa grupper — stor silf- vermedalj och 10 kr. — eröfrades af Tofverums mejeri. Ötriga pris i denna afdelning utdelades ej. Alla penningepris tillföllo resp. me- Prisdomare voro: statsagronomen G. Liljhagen, mejerikonsulenten E. Kraft och öfvermejerskan i Åtvida- berg, fröken Beda Belfrage. — Efter prisutdelningen hölls föredrag af hr Liljhagen. Linköping-Fogelstaba- nan. På ansökning af styrelsen för Mellersta Östergötlands jernvägsak- tiebolag har länsstyrelsen förordnat kommissionslandtmätaren R. Ljung- dahl att för expropriation och lagfart uppmäta och uträkna den jord, som för bolagets jernvägsanläggning kom- mer att erfordras. Utskänkningen vid Hälla. Af Godegårds sockens kommunal- nämnd och kommunalstämma hos länsstyrelsen gjord framställning, att vid de marknader och kreatursmöten, som hållas vid Hälla gästgiivaregård, forbud måtte meddelas innehafvaren af gästgifvaregården att försälja vin- och maltdrycker åt andra än spisande gäster, har länsstyrelsen icke bifallit, enär icke styrkts att oordningar ge- nom samma försäljning uppkommit. Biskop Charlevllle predi- kade i »onuugs vid hogmessau i S:t Olai kyrka i Noirköping. Templet var öf- verfyldt af åhörare, och många voro de, som ej ku de få plats. ResponBorierna vid altartjänsten ut- fördes af kyrkans kör, som töre predi- kan sjöng ps. 224 ur Matteuspassionen af I S. B-ich. Gripen yrkestjuf. På se- nare liden ha en mängd anmälnin- gar om stölder ingått till Norrkö- pingspolisen. Natten mellan freda- gen och lördagen blef emellertid för- öfvaren fast. Stadens båda detektiv- konstaplar dolde sig på qvällen i handelsfirman O. Briinolfs & Co:s lägenhet vid söder tull, der de hade anledning misstänka att tjufven skulle helsa på. Detta inträffade också mycket riktigt. Vid midnatts- tid kom en karl forsigtigt smygande och beredde sig inträde i källaren under huset. När han skulle åter- vända, efter förrättadt värf, kom han direkt i poliskonstaplarnes armar. Den anhållne befans vara skoarbe- taren Johan Gustaf Olsson, boende å eget ställe, kalladt Gustafsberg, ett stycke utom Vester tull. I lör- dags gjorde polisen visitation i hans hem och påträffade en stor mängd stulet gods, upptagande tvenne min- dre hästlass. (Bland det stulna fans omkriag 60 buteljer, hvilka innehål- lit pilseneröl, porter, saft m. m., tvenne smörbyttor, en bleckburk med biscuits, tvenne askar med färgstof- ter, 4 paketer skogarn, ett stycke skjortväf, ett stycke vadd, fyra stora sockertoppar, tvenne säckar rågmjöl, en säck potismjöl, en fjerding, inne- hållande ärter, m. m., m. m., som ej så noga kan specificeras). Olsson har vid polisförhör erkänt en stor del af stölderna, med hvilka han begynt redan förliden sommar. Stölderna hafva egt rum dels från några handlande i staden och dels via Lilla gjuteriet Olsson är en om- kring 40 år gammal man och har hustru och barn. (N. T.) "Folkriksdagen" samman- träder den 15 Maj, enligt beslut i sön- dags af förstärkta öfverstyrelsen för Sveriges rösträttsföreningar. Landsstaten. Med bifall till derom gjord framställning har länssty- relsen bevijat kronolänsmaunen O. E. Erickson tjenstledighet från och med den 1 nästa Mars till och med den 15 påföljande April, samt förordnat e. o. laudskanslisteu V. Brattberg att under tiden uppehålla länsmanstjensten i Öst- kinds härad X konkurs har försatts aktie- bolaget Linköpings jäst- och sprit- fabrik. Eldsvada ödelade häromaftonen vid 6 tiden ett "undantagsställe" un der Malma gård i Rystads socken, beläget vid Tegnebyvägen. Elden, om hvars uppkomst man icke vet någon- ting, började i uthuslängan och spred sig derifrån snabbt till stugan, hvil- ken beboddes af en mer än 80 år gammal gumma, som bars ut ur sitt brinnande hem och till en närbelägen stuga. Folk från grannskapet kom hastigt till städes med sprutor, men vattentillgången var mycket knapp och eldens framfart häftig, så att byggnaderna snart voro lagda i aska. Den nedbrunna lågenheten var brand- försäkrad, äfvenså gummans lösörebo, det senare för 300 kronor. Åtskillig skada anstäldes af de sysslolöse åskå- darne genom nedtrampning af hvete- brodden å de omgifvande gärdena. Studentantalet vid Upsala universitet utgör f. n. 1,411 mot 1,459 i början af förra terminen och 1,513 i slutet af densamma. Äf dessa tillhöra 159 Östgöta nation, hvaraf 33 äro teologer, 72 filosofer, 33 jurister och 21 medicinare. Östgöta nation i Lund räknar 17 medlemmar. Hela studentantalet vid det syd- svenska universitetet utgör f. n. 613. Skargardstraflken. (N. T.) På extra kommunalstämma med S:t Annas socken i söndags beslöt för- samlingen att upptaga ett låna2000 kr. Deraf skulle användas till aktie- teckning i det föreslagna ångbåtsbo- laget för trafik mellan skärgärden ocb Söderköping 1,200 kr. samt 800 kr. lör teckning af aktier i en föreslagen ångbåt med route Vestervik—Stock- holm under förutsättning, att denna båt kommer att anlöpa Tjärholms Samtrafik mellan Kinda- båtarna, något som länge utgjort ett önskningsmål för den allmänhet, som begagnar sig af trafiken å Kinda kanal, föreslås nu af revisorerna i ångbåtsaktiebolaget Kinda (som eger ångaren Brokind). Sedan de i sin revisionsberättelse hemstält att ej mer än 7 procent må för förra året utdelas (ej 10 % som styrelsen foreslagit) och anfört att ökad konkurrens torde vara att vänta på grund af den å traden insatta ångaren "Nya Kinda" yttra de: "Med tanke på den i alla afseenden olämpliga och sannolikt af bolagen ej eftertraktade konkurrensen, hvarom vi nu nämnt skulle vi vija hemställa, att stämman uppdroge åt en blifvande styrelse eller dess ordförande, att med det nya bolaget söka öfverenskomma om samtrafik . Att en sådan anordning skulle vara till fördel ej blott lör allmänheten utan äfven for bolagen, antaga vi för gifvet Norra Kalmar lans folk- högskola. 1 V. Vbd. läses: Med aktietickaiirne i folkhögskolans bygg- nadsaktiebolag hölls i lördags under direktör Ilmssous ordlörandeskap bo- lagsstämma i Gamleby, bvirvii före- kom följande: beslut om bolagets kon- stitu;raudr; granskning af interimtfy- relsens to. slag till bolagsordning samt val af styrelse och revLorer. Till leda- mäter i styrelsen utsagos hrr rektor R. Kajerdt. koutraktsurosten O. W. R'de'.ius, Htlli geberg, bokhandlare K. Pettersson och handl. W. Bergholtz i Gimleby samt direktör H Hansson, Södra Vi; suppleanter blefvo hrr G. Borell. Ankarsrum, och K. 1. Bjng zon, Häckeustad. Till revisorer valdes gross- hmdhreu P. G. Westermark och kam- rer F. A. Smitterberg, Gamleby, samt till revisorssuppleanter kyrkovärden Hj Nilsson och nämndeman J. A. Jo- hansson, Gimleby. Åt styrelsen upp- drogs att verka för fortsatt aktieteck- ning, anskaffa ritningar och kostnads- förslag samt träffa aftal om byggnader- nas uppförande. Vid stämman hade infunnit sig bygg- mästare Påhlman från Linköping, som loftade att med råd och upplysningar biträda vid företagets utförande. Hr P. bar förut byggt folkhögskolehuset och i somras gymnastiksalen vid Lunnevad. Reljmyre skyttegille hade lördagen den 22 dennes sitt årsmöte, till hvilket gillets medlemmar man- grant hade infunnit sig. Af årsberät- selsen inhemtades, att medlemmarnes antal vid årets början utgjorde 58. Till hedersledamöter hafva kallats: bruksegaren Josua H. Kjellgren på Reij myra samt grosshandl. Frans Blom i Norrköping. Under året hafva los- sats 3,568 protokollförda skott, hvar- jemte flera täflingar egt rum på resp. 100-200 å 300 meter, hvartifl priser åstadkommits genom gåfvor ocb in- satser. Vid länsförbundets prisskjut- ning i Linköping deltogo 5 af gillets medlemmar, hvaraf 3:ne erhöllo pris. Hr Albert Peterson har under aret förvärfvat sig statens skyttemärke af brons, hvarjemte äfven han — tillika med hrr H. Kessmeier och Ernst Gu- stafson förvärfvat sig länsförbundets bronsmedalj. Under årets lopp har uppförts en storartad och tidsenlig skjutpaviljong, försedd med telefonledning; dessutom äro uppförda tvenne nya skottvallar tör afstånden 2 och 300 meter, hvaraf den ena är inrättad för 1 och den an- dra för 2 svängtaflor. Vid sammanträdet inlemnades för- slag om anläggandet at en gemensam "skyttedrägt", hvilket antogs nästan enhälligt i det ett 60-tal medlemmar genast antecknade sig. Säsom ett bevis pä det intresse, hvarmed Reymyre samhälle omfattar skyttesaken, kan nämnas, att om- kring 30 nya medlemmar inskrefvo sig. Vid besättandet af de olika befatt- ningarna inom gillet utföllo valen så- lunda: Styrelseledamöter: hrr bruksegaren Bror Kjellgren (ordf.), doktor Patrik Johanson (v. ordf), Albert Peterson (sekreterare), Carl Ohlson (kassaförv.), Gustaf Almgren (v. sekreterare), alla dessa utom Alb. Peterson äro om- valda); Styrelsesuppleanter: hrr inge- nioren Sten Kjellgren och Oscar Schmidt; Revisorer: hrr Th. Segerberg och John Sandberg; Suppleanter: hrr Karl Kessmeier och Lorentz Anderson; Ombud vid Östergötlands skytte- förbunds årsmöte: hrr Bror Kjellgren, Albert Peterson och Karl Ohlson; Skjutchef: ingeniör Sten Kjellgren, instruktör: hrr Alb. Peterson, vice d:o Gust. Almgren, fanförare: hr John Sandberg. Folkskolan. Till orgelnist, klockare och skollärare i Rystad valdes med alla afgifna, 5,917 röster, af 39 röstande den i andra förslagsrummet uppförde vik. folkskolläraren i försam- lingen H. E. Törnvall. — Till vikarierande lärarinna i Ek- sjö folkskolas småskoleafdelning för gossar har antagits lärarinnan Hanna junggren i Eksjö, hvilken förra aret utexaminerades från Hvetlanda semi- narium. Fastighetsaffärer. Hr J. Pettersson i Vänge har försålt '/s mti frälse Fröjerum i Kimstads soc- ken till fabrikören O. B. Lind, Lund- by, Kullerstad, för ej bekantgjordt pris. — Hemmansegaren Oscar Zakris- son i Ånhult Hulingsgård har försålt Vt mantal Ånhults Hulingsgård i Vir- serums socken till hr Emil Franzén i St. Ånhult för 4,900 kr. A. M. Larsson 196 Nu höll hon dem i handen. Hon besinnade sig en stund. Hastigt slog hon upp ett fönster och lutade sig ut. En frisk morgonvind blåste förbi. — Der! yttrade hon och utkastade de små hvita pappersbitarne. Vinden mottog dem och kringsådde dem i luf- ten. Hon följde dem med irrande blickar. Nu andades hon lätt; — de voro förskingrade. — Glöm icke bort detta ögonblick! erinrade Vauvenard. — Aldrig, svarade hon med häftighet, aldrig! — Känner ni en ung man, som heter Falk? — Honom? Hvem skulle känna honom bättre än jag? — Han är baron Ankarsparres bäste vän? — Falk är hans öga, öra, förstånd, hans allt i allo, hans bror, hans afgud. Sedan Falk fick.inträde i Antons hjerta, år han helt annorlunda emot oss, emot mig och Robert. Han är, gud vare lof, borta nu, men kommer väl snart åter, kan jag förmoda. — Han är redan efterskrifven och väntas hem med det första. Det skall vara en bra karl, den der Falk? — Medgifves, men han är elak emot oss. Han har ännu aldrig talat något godt hos Anton för Ro- bert, tvärtom. — Skulle man icke på något sätt kunna hindra honom ifrån att återkomma åtminstone ännu några veckor? Hvad tror ni derom, fru friherrinna? — Hvarför det? — Han är ju en beslutsam, modig, rask man, en vaksam, uppmärksam och klok karl; — det vore ej bra för våra planer, om han snart inträffade här. — Ni kan ha rätt, men huru? — Han skall hafva mycken likhet med baron 197 Ankarsparre; tycket dem emellan lärer ju vara så stort, att man har svårt att skilja dem åt ? Är det sant, som man sagt mig, ha till och med i följd af deras likhet flera löjliga misstag egt rum? — Det är sant, men . . . — Han skall passera genom Linköping, Norr- köping, Nyköping och Södertelje, innan han hinner till Stockholm? — Ganska rigtigt, men ändå . . . — Er skarpsinnighet inser säkert, att en vän vid Ankarsparres sida är för oss farligare än Ankar- sparre sjelf? — Ni har rätt, alltid rätt — jag förstår. Nå väl, lita på mig, jag skall nog tänka ut något me- del. Jag har några vänner nära Norrköping, jag jag skall skrifva till dem. — Gör dtt, men forsigtigt. Ni har sett i hvil- ken fara en mindre välbetänkt skrifvelse kan in- leda er. — Jag kan ej nog prisa min lycka, som förde er i min väg. I huru stor förbindelse stär jag ej redan till er! — Ni kan komma att stå i ännu större, min fru; men i hvilket fall som helst blir det säkert alltid jag, som blir er gäldenär. — Det är omöjligt! — Jag tror icke på nägot omöjligt i verlden. Jag har sett mig vida omkring och nröfvat mycket, men hvad jag allvarligt velat, har "jag alltid äfven förmått. Det är svagheten, som inrymmer ömöjlig- heterna ett rum i vår själ; beslutsamhet och kraft köra dem åter på porten. Men ni vill säga något? — Jag kan ju tala med er utan all förbehåll- samhet? Ni vet, att jag har en svaghet, jag älskar min son. — Det är ingen svaghet hos en mor, min fru. mens höga lära oji brödraskapets jemlikhet. Icke sant? Jag ärar denna er fria andes uppfattning. Vår tids upplysning och sträfvanden arbeta äfven i sådan rigtning. Jakobinismens stora sanningar kun- na också aldrig dö. — Jakobinersällskapet är visserligen nu en li- ten sprängd kohort, fortfor Vauvenard, men dock ett sällskap af Bruter, som öfverlefva alla förföljel- ser. Liksom kristna trons första bekännare, nödgas äfven vi dölja oss för verldens ögon, för att tillväxa i mörkret. Tidehvarfvens bärligaste tankar hafva natten att tacka för sin tillvaro. Dagen är handlin- garnas stund, mörkret är tankens. Revolutionen 1809 gjorde ert namn — fru friherrinna — bekant. Gustaf IV:s tron kunde icke störtas, utan att bra- ket af dess fall nådde äfven oss. Från denna stund var ni en af de vara; och med samma förtroende, som vi lita på er, kan äfven ni lita på oss. Det var ceutralklubbens i Paris rekommendationsbret, som införde mig hos er, och ju mera jag lärt att känna edra ädla och stora egenskaper, desto högre liar ni stigit i mitt, jag kunde säga, i vårt omdöme. Friherrinnan kände, att blodet steg henne åt hufvudet och att kinderna värmdes af rodnadens glöd; hon ansåg sig kanske icke förtjena de artiga orden och fann ej skäl att fortsätta ämnet. Om grefven hade något allvar med hvad han yttrade eller icke, kan för öfrigt ingen afgöra. På ömse si- dor iakttog man en stunds tystnad. Friherrinnan var till sin natur ett lika strängt och förbehållsamt väsen som Vauvenard sjelf. Försynen tycktes lnfva tecknat grunddragen i deras karaktär med nästan samma penna; och endast i ögonblick af de mest vigtiga, ingripande omständigheter kunde de icke alltid beherska sina böjelser, utan blottade sina li- delser eiler sina svaga sidor. Att detta oftare in- träffade med friherrinnan än med Vauvenard, kom 193 — Jag kan ej neka dertill. Den oroar mig på det högsta. Jag lider förskräckligt vid tanken på att den skall ligga i en så elak och trolös mans hand. — Lugna er, min friherrinna! — Lugna mig, då jag sönderslites af de grym- maste föreställningar! Förråder han mig — o, jag vore då — ja, hvad vore jag? Våra lagar äro stränga, ändock strängare är min rätts- och hederskänsla. Ingen kan vara försatt i en förskräckligare ställning än jag. — Jag tror ej att Konrad vill er något ondt. — Jag tror ingenting, jag tror det värsta. Han är en ärelös skälm, en — ja, jag fruktar honom. — Skulle ni vilja tala vid honom ännu en gång? — För all del, nej, nej! Jag har icke ett enda ord att säga honom — nej, jag vill icke se honom I Men, herr grefve, ni lofvade mig . . . — Lofvade jag er någonting? Jag kan ej på- minna mig . . . — Ni bad mig icke vara rädd. — Ganska sant, det bad jag er verkligen. — Ni lofvade mig att ansvara för den der skrif- velsen, ni vet. — Det är också sant, jag måste medgifva det. — Nå-å? — Hvad skall jag göra? — Jag säger detsam- ma nu som i går: var icke lädd, fru friherrinna; jag ansvarar för — men ... — Men hvarför tillät ni då Konrad gå bort med detta papper, på hvilket mitt lif hänger, af hvilket min sons ära beror och hvarpå rain familjs lycka hvilar? Ni är grym, grefve! Ni kan ej känna de fasor, som rymmas i en qvinnas bröst; ni kan icke ana, hvad det vill säga att ligga i händerna på en C. F. Riddtntad. Svarta Ilandm. /. 25