Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-05-08
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och anovarig ufgifva Bengt Hägge. OSTGÖTA-POSTEN ## Egare ocb iörläjjrsrarp : Aktiebolaget Ostgöta Correspondcntens BooktrjckerI, Verkställande direktör: Frftdr. HanunaxitrSm N:r 10. Prenumerationspris: F6r helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft ! och ett qvartal 50 6re, postbefordringsafglfteu inberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 8 Maj. Annonsprii: Pr petitrad 8 öre; fråa främmande orter 10 öre. Utländska aono;.aer 15 öre. Förlofoings-, vigsel- och födelaeannonaer 75 öre; dödsannons 1: 50. LÖSOUmmerpris 5 Öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1896. Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, LinHpmg, Storgatan 50 (flfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- Blir, InktwBerlngar och kommls- alonarsuppdrag hos K. Befailningshaf- vande m. m. Billigaste lnkassotaxa: För årskuuder, vid liqvid etter anmaning, högst en kr. Innehafvare v Häradshöfdiog Per Årnander. 13336.13) hos länsstyrelsen, Hofrätta e. o- notarien K. Årnander, ombesörjer mot lagstadgad taxa hand- lingars inlemnande och uttagande Vice KommissiOBslandtmätaren 6. W. Muntzing. Bostad: Linköping, Kungsgatan 8. Riks- Frän Östgöta Hypoteks- förenings Reservfond utlemnas lån på rördelaktiga vilkor; och kunna de Föreningens delegare, som det önska, inom högst den för hvarje lån beviljade lånerätten, er- hålla lån ur fonden på tio års amor- tering, sex månaders uppsägning och i regeln mot den i Föreningen befint- liga inteckningssäkerheten. Före- ningens ombudsman lemnar när- mare upplysningar. Linköping i Mars 1896. _______Styrelsen. (4595,132) C. J. Englund, Juni till 1 Inga fräknar mer! Fräkenpomada. Enda absolut sik» medel, att itu obehag borttaga CrUtnar, Mlbrän- u och lefverftSeksvr. Ofelbar ver- kan garanteras. Personer, bvilka varit svarta af fräknar, hafva erhållit den renaste, hvitaste by. Keqvirerasemot postförskott eller postanvisning. Pris kr. 3 pr bark. ÅterförslIjare antagas Tekniska General-Depoten, Grefgstsn 17, Stockholm. Afskrift Pl begäran får lag härmed intyga, att mig förevisats liera intyg oeh bref, bvilka* utställare betygat sta tacksam- het för att de genom användandet af F Tranbergs Fräkenpomada blifvlt be- friade från fräknar oeb bvilka derföre på det varmaste rekommenderat den- Stockholm den S Juni 1893. Ex officio J, Mlllar. Notarias pahlicua. (4537,125) (G. 29094) ... x^ •«« WHKÖWK6 >*-• **? StiMadl 1876- sÄknrjg omedeltmt före kastration, »ses i likhet med % 27 t regi tåsom redan förafik- rad, då faandlicgaroe blifvit af försäkrings tagaren undersknfoa och tillika med afgiltec ti 115veterinären aflemnade. W FU* "om vid födelsen haft lif, er aittaa vid dödafall före kalenderårets alnt med SO kr. om atoet är försäkradt i Östergötlands Kreaturs-Försåkfings-Bolag. (3633,119; Länet och stiftet Konungens sjukdom. Un- derrättelserna om fortgången af b. m:ts sjukdom på utländsk botten ba bär hemma — särskildt känna vi att så är förbållandet i hans gamla hertig- döme, Östergötland — följts med det Ulligaste deltagande af hög och låg, liksom ock glädjen nu är allmän öfver de inträdda tecknen till en jemnt fort- gående förbättring, hvarom de senare telegrammen vittna och hvaraf man kan få hoppas ett snart tillfrisknande. Då vi veta, att hvarje underrättelse om och ännu mera från konungen under dessa dagar öfver allt motses Premiering af Nötkreatur inom Östergötland 1896. Följande platser och dagar äro dertt.ll bestämda: Inom Vikbolands Hushållnings-Gille: Vid Östra Husby kyrka Fredagen ilen 8 Maj kl. 10 f. m. Kattinge by (Bäradsharnmar) Lördagen den 9 Maj kl. lu f. in. Inom Risinge Hushdllnings-Gille: Vid Balderum Måndagen den 11 Maj kl. 10 f. ni. Risinge kyrka Fredagen den lj Maj kl 10 1. in. , Skärfors Lördagen den 10 Maj kl. 10 f. m. Inom Tjellmo och Hällestads Hushållnings-Gille: Vid Hällestads gtetgifvareg&rd Tisdagen den 12 Maj kl. 10 f. m. Tjellmo gästgifvaregård Onsdagen den 13 Maj kl 10 f. m. , Hälla gästgifvaregård Fredagen den 22 Maj kl. 10 f. ni Inom Gullbergs och Bobergs Hushållnings-Gille: Vid Bergs gästgifvaregård Mandagen den IS Maj kl. 10 f. in Husbyfjöls gästgifvaregård Tisdagen Jen 19 Maj kl. 10 1. m. , Karlshof Onsdagen den 20 Maj kl. 10 f. m. Inom Aska Hushållnings-Gille: Vid Motala Torsdagen den 21 Maj kl. 10 f. m. „ Fogelsta järnvägsstation Lördagen den 23 Maj kl. 10 1. in. Inom Dals oeh Lysings Husltållnings-Gille: Vid Vadstena Tisdagen den 26 Maj kl. 10 f. ni. „ Roxlösa Onsdagen den 27 Maj kl. 10 f. m. „ Odeshög Torsdagen den 28 Maj kl. 10 f. in. Inom Göstrings Hushållnings-Gille: Vid Väderstad Fredagen den 29 Maj kl. 10 f. m. „ Stralsnäs Lördagen den 30 Maj kl. 10 1. ni. Stadgar för premiering och blanketter till aimialningssedl.il- udi beUrkiiingsintyg tillhandahallas allmänheten vid premieringstillfallena genom GiUesledamoteu i premie- i ingsnamnden. Se utförligare annons i denna tidning Na 17 fur den 21 April. Linköping i April 1896. (4328.131) Th. Lybeck. I full gång varande filränneri oA 3fästfa6rHi kan fä arrenderas på förmånliga vilkor. Närmare upplysningar hos Johansson & Cysch, Kontor: Skeppsbron 32. Stockholm.______(8. T. A 86113) (127) med största intresse och deltagande, och dä förut telegram från konungen till personliga vänner bär hemma varit offentliggjorda, kunna vi meddela att den 1 Maj klockan half 10 på afto- nen anlände till landshöfdingskan grefvinnan De la Gardie här i Lin- köping ett långt telegram från konungen personligen, hvari ban bland annat uttryckte sin tillfredsställelse öfver att ha anländt till Honnot der drottningens goda omvårdnad, kändes si lugnande och välgörande. Mycket beklagade h. m:t von Vegesacks bort- gång och ban kände sig djupt gripen deraf; nämnande om sin egen sjuk- dom, afslutar b. m t telegrammet med följande ord: "Så som Gud vitt, icke så som vi vilja! Guds frid vare med oss alla! Oscar." Enligt ingångna underrättelser kom- mer — med anledning af den glädjan- de förbättring, som gjort sig gällande i b. m:ts helsotillstånd — hädanefter ingen aftonbulletin att afsändas till Stockholm. Förmiddagsbulletin kom- mer att utfärdas liksom förut. Ragnhild» proftur. Ång- båtstrafiken mellan .Söderköping ocb skärgården, som enligt annons skulle med ångaren Ragnhild taga sin bör- jan förra tisdagen, till Haj mötet i Söderköping, råkade redan i början ut för motigheter. Efter att ha under- gått reparation i Norrköping utgick Ragnhild i måndags på besigtningsresa, men befans redan vid utgåendet be- häftad med en felaktighet, sä att den underkändes. Vid återkomsten hän- de att säkerhetsventilen sprang sön- der. Bolaget måste derför i Norrkö- ping förhyra konsul Enhörnings bog serbåt Express för den annonserade tnren. Man hoppas att Ragnhild skulle kunna intaga sina turer till nästa fre- dag. Arets farstå premiering af nOtbOSkap inom Östergöt- lands län egde rum i tisdags vid Åby gästgifvaregård i Qvillinge. Så- som prisdomare fungerade hrr Th. Lybeck, C. Weman, Alg. Holmberg samt Mats Stenhammar och som se- kreterare mejerikonsulenten S. Ljung- gren. Tjurarne voro här både mest och bäst representerade, då deremot hon- djuren vore både fä och jemförelse- vxs dåliga, ett så mycket sorgligare förhållande som här ej orsaken'är brist på användbara tjurar, men de mindre jordbrukarne tyckas icke inse den nytta de kunna hafva af de stör- res mera framstående afvelsdjur. Detta är dock ej hvad som mest in- verkar skadligt på afveln, utan torde det vara .den allt för tidiga betäck- ningen. Äfven bland det fätal hon- djur, som voro utstälda, visade sig detta missförhållande, i det att djur, som syntes från början ha varit ett ganska godt materiel att bygga på, blifvit i förtid använda till afvel och derigenom knutna i växten. Inalles utstäldes 23 djur, deraf 16 tjurar, 4 kor och 3 qvigor. Följande pris utdelades: Tjurar af ren ras. l:a pris (stor silfver medalj) Th. Lybeck, Björnsnas, James vor Leesen, Krusenhof; 2a pris (mindre sill" vermedalji J. von Leesen, Krusenhof. Osc. Philipson, Marieborg (2 pris', Th. Lybeck, Björnsnas-, 3:e pris stor bronsmedalj) G. Ekelund, Hults bruk, R. Nobel. Getä. Tjurar af blandad ras. l:a pris mindre silfveimedalj Ph. Troselli, Malmö; 2:a pris (stor bronsmedalj d:o man: 3:e pris m. bronsmedalj', A. Stjernstedt/Björnviken, R. Nobel. Getä. Kor af blandad ras. 3:o pris (2 kronor) C. M. Ringqvist Jursla. Qvigor af bl. ras. 2:a pris (3 kr.) J. Ud- den, Brädudden; 3:e pris (1 kr. och frise- del) C. J. Niklassoi i Fredrikslund och Emilia Jansson. Karlsro. östgötarne 1 Upsala. Medi cine licentiauxamen har i Upsala af- lagts af med. kand. Cl Isander, östg. En hemsk historia. En gammal gumma från bviestad har ett par gånger uppvakat vederbörande kronobetjeriing m. fl. med en anhållan att blifva häktad för ett barnamord, som hon skulle ha begått i sin ungdom. Vederbörande ha emellertid funnit hen- nes sinnestillstånd vara af sådan be- skaffenhet att hennes begäran endast på grund af bekännelsen ej kunde vill faras. Kreatursmarknader. Månadsmötet i Skeninse den 6 d:s var mycket talrikt besökt. Tillförseln af boskap var kanske ej fullt si stor som vanligt. Omsättningen, till en böljan något trög, syntes bli raskare framåt dagen. Prisen voro för oxar 275 å 460 kr. paret, kor för 40 å 100 kr. och för tjurar 35 å 100 kr. st En allmän klagan öfver tryckta pris förspordas. Från järnvägsstationen afgingo 47 vagnar med 485 djur. På möbler och andra trävaror var efter vanligheten god tillgång och dito åtgång. Af färdiggjorda mans- kläder, fruntimmerskappor, hattar och mössor var öfverflödande tillgång motsvarad af begärlig köplust. — Månadsmötet i Söderköping d. 6 d:s var talrikt besökt. Tillförseln af krea- tur var medelmåttig. Priserna voro: oxar 250 å 475 kr. paret, kor 50 ä 140 kr., tjurar 50 ä 130 kr. och qvigor 40 ä 85 kr st. På Hagatorget var riklig tilllörsel af skodon och andra klädespersedlar. Återfunnen — död. Den för någon tid sedan försvunne, på tid- ningen "Östgötens" officin anståide typografeleven E. Palmgren, hvilken efter en typografklubbens fest i Lin- köpings arbetareförenings lokal bort- gick och sedan ej lät sig afböra, fans häromdagen död i Stångån, der hans lik uppflöt strax ofvanför jernvägsbron. Omständigheterna vid hans försvinnande gåfvo, som man torde erinra sig, anledning att miss- tänka att han sökt döden hos den svala Ran. Vlkbolandsbanan. De s. k. torgtågen emellan Ö Husby och Norr- köping komma tillsvidare i sommar att bibehållas för lördagarne enl. sty- relsens förändrade beslut och allmän- hetens önskan. Detta för såvidt de ej visa sig kom- ma att gå med förlust. Återigen på onsdagarne komma dessa tåg att nu genast indragas. Rikstelefonens utbred- ning. Under 1895 var rikstelefonens utvecklning i Sverige rätt betydlig. Det anlades och ombyggdes 97 teletonnät, uppsattas 8,419 km. nya ledningar och 3,475 st apparater. Antalet interurbana samtal uppgick till 1.54G.700 och lokala dito till 43,400.000. 300,000 telegram expedierades mellan telegrafstationerna och korrespondenterna. Bruttoinkom- sten under året utgjorde 1,939,447 kr., hvaraf 1,383,000 i aoonnementsa'gifier. Driftkostnaden belöpte sig till 844 165 kr. Till statsverket inbetalades i tan tor och amortering 500,000 kr. öfver- skottet, hvilket uteslutande användes till telefonvääendets vidare utveckling, be- steg sig således till omkring (100,000 kronor. Man ser att rikstelefonen lemnar statskassan en ingalunda föraktlig in täfjt, och detta ehuru man alltmera nedsatt utgifterna. Att denna nedsätt- ning icke. såsom somliga velat påstå, blott är att tillskrifva hänsyn till pri- vat konkurrens framgår deraf att ned- sättning nu äfven skall göras för Göte- borg der ingen nämnvärd privatkonkur- rens kan ifrågakomma. För öfrigt lär det föga betydande privatbolaget i Gö- teborg vilja sälja sitt nät till rikstele- fonen. Säkert är att allmänna menin- gen enar sig om rikstelefonsystemet såsom det i längden på en gång bästa ocb billigaste, säger en korrespondent till norska "Aftenposten". För vexelförfalsknlng ransakadesd 30 April inför Linköpings rådhusrätt häktade f. handlanden Aug. Eklund från Säter i Björsäter. Som förut nämndt, var den förfalskade vexeln å 6,300 kr. accepterad af nämn- demannen J. P. Hansson i Hemsjö. Denne hade ofta haft affärer med E., och bl. a. hade hans namn jemte ett den häktades biträdes, O. Hansson, stått på en vexel å 4,350 kr., nu in- löst, hvilken var äkta. För att inlö- sa denna vexel hade E. dragit en ny å 5,000 kr. med namnen And. Eklund, den häktades fader, en välbergad landtbrukare, som acceptant oeh of- vannämnde J. P. Hansson som en- dossent. Äfven denna revers påstod den tilltalade vara äkta. Hansson deremot kunde ej erinra sig att han tecknat sitt namn å denna vexel, och ej heller att han derom fått advis från banken. Den senaste vexeln, den å 6,300 kr., erkände deremot den till- talade vara förfalskad på det sätt att han tillskrifvit tusentalet (6) sedan vexeln accepterats, och likaledes se- dermera ifylt de samman angrfvande textorden. Detta doek först etter att ha uppdukat en osann historia om att orden "sextusen trehundra'' redan vid accepteringen varit ditskrifna och vid densamma af acceptanten dolda med ett läskpapper. För vidare utredning uppsköts må- let till den 15 dennes. Den tilltalade Eklund är en helt ung man, född 1871. Den handel han en tid haft hade ej burit sig, hvariör han upphört dermed och sedan dess vistats nos sin fader. Emellertid häng- de en del skalder från denna affär ännu efter. Häktad blef nyligen enkan Johan- na Enell för den förut omtalade smör- stölden i n:r 12 Humlebergsgatan i Linköping. Målsegaren påstod vid ransakningen att skåpet, hvarur till- greppet skett, varit låst, hvaremot den tilltalade uppgaf att dess dörr varit blott tillskjuten. Nar redaktionsbåten malas. I Motala Posten läses föl- jande notis om en kullsegling på Mo talaviken: Motala Fostens redaktör oeb redaktions- sekreterare ville i måndags e. m . då vinden var god, fara ut på en segeltur ocb infunno sig derför bos hr A Callander för att få byrå bana segelbåt, enär redaktioosbåten f. n. bål- ler på att målas. Hr Callander erbjöd sig sjelf välvilligt att följa med för att visa huru väl den fina båten seglade, oeb allt giek till en början ntmärkt. "Evald" sköt fram som en pil öfver vågorna. Hen midt ute i den s. k. "Skepparpinan" kom der en kastvind, som bvälfde omkull båten, oeb de tre lust- fararne lågo der plaskande i vågorna. Hr Callander, som satt vid styret, kastades på ryggen lånet ut i sjön oeh begaf sig genast simmande mot land. Men Wmrnor ocb Lund qvist sutto der likt två fiskmåsar på vraket, som sjönk allt mera. Vi togo doek saken kallt i det iskalla vattnet, började kläda af oss och skulle jäst, goda simmare som vi båda äro, "lägga å" mot land, då vi märkte att båten fastnat vid ett nndervattensskär. Då beslöto vi att "stanna ombord", tills br Callander, som nått fast mark ocb nu sprang tör brinnande lifvet på en pinne nppe i bac- karne, kunde hinna anskaffa en båt. 1 om- kring en timmes tid ("tiden görs mig lång"j sntto vi såluoda derute midt i sjön med vatt- net stigande app till ögonbrynen. En i när- beten kryssande seglare markte oss ej, och icke kunde vi håller sjelfva gifva oss tiller- känna. Den ene af oss har en alldeles pipig röst — den låter som oär man klämmer pä ett litet kalfskinn — oeh sjelfva halva vi såsom bekant en lång tid lidit af en så in- tensiv heshet, att vi icke kunde få fram rin- gaste ljud. Af dessa grunder gjorde ingen af oss minsta försök att anropa seglaren, utan b dade lugnt tiden an. Någon fruktan kände vi icke. Vi ega näm- ligen båda ett pectus bene preparatum, ett väl bemannadt bröst (Horatins) och fördrefvo tiden genom att sinsemellan göra roliga lekar i vattoet. "Sångarn fruktar inga faror; Gud med oss hans valspråk är!" Två roddare, Linder ocb Pettersson, kom mo omsider till platsen och fiskade upp re- daktionen, ocb detta var väl, ty annars hade Motala Posten svårligen utkommit i dag. Bakskankerna, isynnerhet på den lille, äro dock fortfarande ganska orstyfva. Tilläggsb evillningen, som utgått under några år, kommer att för nästa år ej be/iöfvas, enligt hvad bevillningsutskottets beräkning åda- Landstingsmannaval för- rättades d. 4 d:s för de härad, som då hade tingssammanträden. Valen ut- föllo sålunda: För Åkerbo härad återvaldes hr Aug. Peterson på Tuna och supple- anten N. J. Nilsson, Gärstad. För Biinkekinis härad återvaldes i. A. Gustafsson i Katrineberg och ny- valdes frih. Th. Adelsvärd (efter J. Johansson i Säter, som alflyttat från valkretsen); suppleanter: O. Anders- son, Örminge och A. P. Pettersson i För Hanekimls härad återvaldes suppleanten C. Tersmeden. För Kinda härad omvaldes härads- höfdingen H. Hedenstjerna, f. riks- dagsmannen A. E. Pettersson, Hamra, riksdagsmannen C. E. Johansson, Berga samt nyvaldes kyrkoherden J. A. VVesterlund, Vårdnäs (efter af- lidne A. C. Sundstedt); suppleanter: grefve H. Falkenberg, Westerby; S. Salomonsson, Årteflod, C. J. Anders- son, Kisa och Axel Andersson, Röda. För Risinge tingslag omvaldes hem- mansegaren G. Pettersson i Hult och nyvaldes disponenten A. Ekman samt häradsdomaren L. J. Andersson i Tholskepp; suppleanter: skogsförval- tsren J. Karsberg, nämndemannen J. Nilsson i Stensätter och handlanden O. Larsson, Bratteberg samt dispo- nenten Bror Kjellgren, Reijmyre. För Hällestads och Tjellmo tingslag omvaldes bruksegaren O. J. Anders- son, De Geersfors och regementspa- stor O. Söderström samt nyvaldes bruksegaren A. Buren, Grytgöl; supp- leanter: bruksförvaltaren É. Sonden, Sonstorp, landlbrukaren E. Petters- son, Bohyttan och inspektor Wetter- ström, Godegård. För Losings härad omvaldes nämn- demännen A. P. Andersson, Brånne- stad, och V. Andersson, Bråborg; suppleant: nämndemannen Aug. An- dersson, Dagsberg (nyvald). för Bråbo bärad: bruksegiren Gun nar Ekolund, Hult, ocb godsegaren C. O. Pbiltpsen, Marieborg, samt godsega- ren Matas Stenhammar, Ringstad; supp- leanter: fabrikören Arvid Aojou, Ta- borsberg. ingeniören Valdemar Bagge. Torshag. och G. V. Tidman, Stora Bre- vik. (samtliga omvalda); tör Memmings härad: bruksegaren John Örvall, Skärblacka, (omvald). Till landstingsman för Hammarkinds härad har återvalts bruksdisponenten Axel Westerberg på Gumm och till suppleant grefve N C. Mörner på Herr- borum. — 1 Stegeborgs skärgårds tingslag omvaldes i måndags nämndemannen A. F. Andersson, Nedra Gränsö, till landstingsman; till suppleant nyvaldes A. P. Magnusson, Idö, i stallet för C. A. Carlström i Fyrtorp. — Vid i måndags inför Södra Ved- bo häradsrätt förrättadt val af tvenne ledamöter i Jönköpings läns landsting utsagos härtill riksdagsmannen O. Erickson i Bjersby och skolläraren C. Jonsson i Edshult. För Tjust härader omvaldes: gods- egaren C. Lybeck, Vindö 33 röster; bruksegaren H. De Maré 32, ingeniör E. Vikander, Lidhem 30, inspektor J. Andersson, Forsaström 30, bruks- egaren H. Tillberg, Falsterbo 26 och inspektor F. M. Gustafsson, Nora 26 röster; Suppleanter: förvaltame G. Borell, Ankarsrum 30 röster, K. J. Bengtzon, Häckenstad, 30, nämndemannen Ephr. Anckarman, Kulltorp 30, kamrer P. J. Östberg, Sundsnäs 29, landtbruka- ren C. JT Thunblad, Dagsbo 27 och major C. Engqvist 24 röster. Jernvägen Eksjö -Kisa För undersökning och uppgörande af kostnadsförslag till Eksjö—Kisajern- vägen har kaptenen vid väg- och vat- tenbygnadskåren L. Broomé jemte två biträdande iogeniörer anländt till Kisa, hvarest arbetena togo sin bör- jan i måndags. Inbrottsstöld. Förliden ons- dag hade en gammal man från Björkö egcr i Regna socken, nämligen arbe tåren Per Erik Nilsson, jemte sin hus- hållerska begifvit sig ut på arbete, lem- nande sin bostad öde. Vid hemkom- sten märkte de att köksfönstret var uppbrutet. Inne i stugan hade Nilsson förvarad så godt som hela sin egendom, som bestod af omkring 100 kronor, ut- görande sista inbetalningen af liqviden tör en af Nilsson försåld stugubyggnad, hvilka medel han helt kort lörut emot' tagit. Vid anstäld undersökning be- fans att dessa den gamles sista be- sparingar fått följa med de objudne gästerna — Inbrott förölvades natten mellan onsdag och torsdag i handelsboden vid Stjernevik i Oppeby socken. Tjufven eller tjufvarne hade beredt sig inträde genom ett tonster För omkring 75 kr. varor blefvo tjufvarnes rof. Försvunnen från orten är sedan i måndags en hr R. Johans- son, hvilken sedan i höstas haft sin vistelse i Tannefors. Der inköpte han nämligen då den s. k. Hoppeska vil- lan, hvilken han möblerade med en viss elegans. Något penningar hade han, dock ej så att hela köpesumman för villan erlades kontant: men till- räckligt att förskaffa honom en rätt vidsträckt kredit, den han också i möj- ligaste mån anlitat. Han tog icke allenast möblemanget på kredit, utan köpte jemväl på samma sätt ett par kor och en häst, foder åt dessa krea- tur, en parvagn m. m. Det artade sig att blifva rätt storartadt, för en metodistpastor som han uppgaf sig vara. Äfven annonserade han om en missionsskola, hvari han också hade två elever ("från Smålandshållet"), hvil- ka emellertid slutat sin kurs, innan J. slöt sin verksamhet på orten. Detta senare inträffade i måndags, just som vederbörande kronolänsman sökte ho- nom i någon angelägenhet. Redan detta sammanträffande af omständig- heter såg mera ut som en tanke än som en händelse, och en del andra förhållanden vid J:s farväl åt sam- hället förefalla älven litet besynner- liga. Han tog vägen öfver Malmen till Bankeberg. På det förra stället sa- de han sig vara byggmästare (i st. f. metodistpastor) och den ögonsjuk- dom, som hela tiden förut nödgat honom att gå med stora blå skydds- glasögon' och dessutom en tyglapp för ena ögat, hade på den korta re- san till Malmen försvunnit som ge- nom ett underverk. Hvar J. för närvarande befinner sig, är obekant, likaledes om eller när han möjligen ämnar återvända. Han efterlemnar i Tannefors hustru och två minderåriga barn i sitt väl- försedda bo. För att icke detta se- nare må taga samma väg som dess egare har borgenar utverkat qvarstad å dess tillhöngheter. En industririddare bar i dagarna uppenbarat sig i Tranås och Boxholm och möjligen på nere ställen samt lyckats inhösta en ej så obetyd- lig skörd af slantar fråu åtskilligt godt folk. Han "gjorde i" diverse. Dels förevisade han ljusbilder, hvilka ej lära varit särdeles utmärkta, dels skulle han hålla nykterhetsföredrag. Men den för- nämsta dragspiken var ett Sjelfspelande musikinstrument att anbringas på orgel eller piano". Tyvärr lär emellertid nämnda intressanta instrument ännu befinna sig på bitväg från London; så att i Boxholm slapp man åtminstone se det. Ej heller fick man höra hans annonserade nykterhetaföredrag af den grand, såsom ban uppgaf, att publiken ej förstod uppskatta det. Dermed var dock publiken icke nöjd utan tvang honom att återlemna en del inträdes- afgifter. Och äfven hans hotellräkning der klarerades, med polisens bjelp. Mannen, hvilken beskrifves såsom omkring 40-årig, af medellängd och ljuahårig, med ett blått band i knapp hålet, förmodas na ha gifvit sig af längre uppåt Östergötland. Veterlnarbefattnlngen 1 Tjellmo distrikt sökes af distrikts- veterinären K. G. Hamlin, Åkersberg (Stockholms län), samt legitimerade veterinärerna K. E. Helmirid Ceder stam, Hedemora, och John Jansson, hvilken f. n. uppehåller platsen. •lernvågen Söderköping —Valdemarsvik. Extra kom- munalstämma hölls den 29 April i Ringarum för att besluta om ökadt bidrag till undersökning af järnvägsan- läggningen Söderköping—Valdemars- vik, enär det visat sig vara omöj- ligt att, såsom man hade hoppats, erhålla något bidrag från sparban- ken i Söderköping. Ordföranden, brukspatron Ax. Vesterberg påvi- sade dels nödvändigheten af en större teckning från församlingen på ofvan anförda grunder, dels ock nöd- vändigheten deraf, för att i någon mån reparera den skada, som uppkommit för jernvägstankens realiserande ge- nom församlingens förra beslut om 250 kr:s undersökningsbidrag, då det nämligen visat sig, att just detta be- slut från Ringarum, som skulle hafva största nyttan af jernvägen, gjort att alla öfnga så kommuner som enskilda blifvit helt ljumma och liknöjda för före- taget. Han föreslog stämman att nu teckna 1,500 kr. till en blifvande un- dersökning. Hr A. G. Svenson, Lilla Norrby, talade för tecknande af detta belopp samt förslag att penningarne skulle tagas ur den s. k. "gåfvofon- den". Hr Edv. Andersson, Höckerum, beklagade den orättvisa, som genom sparbankens afslående af det begärda anslaget till jernvägen, visades Ham markinds härad, som dock faktiskt eger hälften af de insatta sparbanks- medlen, från hvilken det varande öf- verskottet kommit. Detta år ock ett sätt att sko sig på andras bekostnad, karaktäristiskt för Söderköping vis å vis sparbankens öfverskottsmedel. Ta- lade för frågans uppskjutande till en annan stämma, då man finge närmare se andra kommuners frikostighet så- väl som enskildes teckningar på ut- sända listor, ty för Ringarum att en- sam bekosta jernväg det är en omöj- lighet. Ordf. upplyste att en lista inkommit med tecknade 60 kr. en an- nan med 20, en tredje med 40, och en fjerde med 0. — Från Norrköping hade svarats, att, då Ringarum, som skulle hafva största nyttan af jern- vägen ej visade mera intresse för sa- ken än hvad af teckningen kunde sy- nas, så var ej att derifrån vänta nå- got understöd. Under sådana förhål- landen är bäst att slopa hela företa- get. — Sedan ett par talare yttrat sig i samma anda skreds till besluts fattande, då det noggrant märktes att det talade ej hade förkhngat ohördt. Dock hindrade detta ej en viss frak- tion att begära votering, hvilken ut- föll så, att af 33 röstande afgåfvos 10,810 röster för teckning af 1,500 kr. och af 8 röstande afgåfvos 1,061 röster för afslag. En "fallandesjuk" per- son, " 21-årige drängen Axel Jons- son från Lunnebjörke i Skärkinds s:n, var häromdagen sysselsatt med rens- ning af kanten å ett dike. Plötsligen föll han — förmodligen i ett anfall af sjukdomen — ned i diket, hvilket dock var helt obetydligt vattenfyldt, och befans vara död af qväming, då hans tillskyndande arbetskamrater hunnit fram till stället. Å jernvägen Ringstorp Hem har nu koncessionsansökan inlemnats till k. m:t, undertecknad af grefve Ph. Klingspor, borgmästare A. Hagberg, Söderköping, och gods- egaren O. Danielsson, Åkerby. Tjärad oeh brand. Mycket allvarsamt bränd öfver hela kroppen blef häromdagen en 18-årie rep- slageriarbetare vid namn Carl Gott- frid Jansson i repslagarebanan i när- heten af Motala vart i Norrköping. Jansson hade svept omkring sig en tjärad matta, som räckte från halsen ända ned till fötterna, och en hans kamrat, en 16-årig yngling, hade då med en tändsticka antändt mattan, med den påföljd att Jansson inom ett ögonblick stod i ljusan låga. Den skadade fördes sä fort sig göra lät till sjukhus, der han afled på aftonen. Huden var brunbränd. Kyrkoherdeval förrättades i söndags i Gistad och uttoll så, att fjerde profpredikanten, vice pastorn dentädes, Efr. Rydqvist erhöll 3,287 roster si 48 röstande, och komminister O. Vågman i Vreta Kloster, upplörd i andra for- slagsrummet, 483 röster af 3 röstande. De båda ofriga pro'predikanterna er- höllo ingen röst Två tallmakter kasserades derför att de voro stälda till "innehatvaren" och icke på bestämd angitven röstberätti- gad person, ehuru de lnnebafde» och företeddes af röstberättigade. Dödsfall. Föreståndaren för me- dikamentsförrådet i Stensjö, exami- nerade apotekaren Richard August Val- demar Ågren afled derstädes i lördags morgse i en . ålder af 43 år. Ågren var lödd här i Linköping den 20 Okt. 1852 samt aflade, efter & apoteket Va- sen härstädes genomgången elevtid, 1883 i Linköping farmaoie-studiosi- examen. Han blef 1882 examinerad apotekare samt har under kortare ti- der förestått apoteken i Grenna, Tor- na— Ramfall ooh Hvetlanda. Sedan 1874 var han föreståndare för det nu mera till medikamentsförråd förän- drade filialapoteket i Stensjö. Han sörjes närmast ai.enka, född Ström- berg. — Härommorgonen anträffades apotekaren i Åtvidaberg Per Emil Bultgren död i sitt rum. Han låg på en soffa och rummet var sorgfälligt igenlåst inifrån, så att det mås fe dyr- kas upp. Om dödsorsaken kan ännu ingenting med bestämdhet sägas. Den så hastigt aflidne var född 1850 i atvidabergstrakten, tj enstgj orde som elev å apoteket Vasen i Linköping ooh aflade äpotekareexamen 1874. Fö- restod deretter en tid apoteket i Val- demarsvik ooh.blef 1882 föreståndare för apoteket i Åtvidaberg (filial under apoteket Vasen i Linköping). Hultgren träffades för några år se- dan af ett slaganfall, som förlamade hans högra sida. Sedan dess har han varit myoket sjuklig. Särskildt i lör- dags var han mera nedslagen an van- ligt. H:s hustru samt son befunno sig vid dödstillfället i Linköping. Inbrott föröfvades åter i lördags morgse kl. mellan 5 och 6 i Linköping Oet var denna gång handlanden £'. Sjöbergs och skräddaren K. J. Kind- lunds intill hvarandra belägna butiker i flygeln till Stora Hotellet vid Stor- gatan, som hemsöktes. Inbrottet hade skett från gårdssidan, från den för båda lokalerna gemensamma förstugan. Dör- ren till Kindlunds butik var stängd blott med vanligt kammarlås, under det ingången till Sjöbergs jemväl spär- rades af ett hänglås. Något tillgrepp 430 Då hen rjes funderingar upphörde, såg hon efter någon, med hvilken hon kunde meddela sig. Ange kom då gången uppför. De båda flickorna möttes, on och hvar upptagen af sina tankar. Vid Rikissas anblick klarnade Anges anletsdrag. — Kanske kan Rikissa hjelpa mig, tänkte Ange, dä hon närmade sig, hon är ju ändock icke helt och hållet sinnesförvirrad. Kanske är hon just den, som allra bäst kan göra mig den tjenst, jag önskar. Sä- kert skall hon icke kunna lörråda hvarken min far, Ankarsparre eller mig, ifall någon olycka inträffar. — Rikissa, yttrade Ange, kan du förstå mig rätt, ifall jag ber dig om någoting. — Åhja, bara ni ber mig rigtigt. — Mins du, hvad du rådde den mörka klädnin- gen'till? — Jag rådde henne att akta sig för den der karlen med svarta skägget. — Det är rätt; men skulle du icke ucksä sjelf vilja hjelpa till att akta henne — den mörka kläd- ningen — för honom, ifall någon tara hotade henne? — Visst ville jag det. — Kannor du baron Ankarsparre ? Rikissa slog ned ögonen. — Kanske häller du utaf honom? Hon rodnade. — Nä väl, en stor fara hotar honom. — Kom då, ropade Rikissa, kom, kom och lät oss hjelpa honom! Hvar fins han, hvar är han? — Lugna dig, Rikissa — du blir varm, du bin- häftig. — Ser ni, vackra, mörka klädning, sade hon, man blir alltid häftig och varm, då det hugger till här inne. Rikissa lade handen på bröstet. Otåligheten i hennes rörelser var alltför hflig för att ej bemärkas af Ange. — Skulle den vansinniga kanske älska Ankar- sparre? föll det henne in, och hon följde henne noga med sina ögon. Ack ja, jag fruktar det, tänkte Ange vidare. Stackars flicka! suckade hon. — Vill du veta en hemlighet? frågade henne Ange. — Nej, jag vill icke veta några hemligheter, men låt oss gä, lat oss skynda! Hemligheter äro förban- nelser, som qväfva oss. Jag vet det, jag. — Vill du icke veta, hvem Ankarsparre älskar? All otålighet försvannn vid denna fråga ifrän Rikissa, hon lutade sig litet fram, man skulle kunna tro i mening att förvandla sig helt och hållet till ett lyssnande öra. — Du svarar mig icke? anmärkte Ange. — Ack jo, säg mig, hvem han älskar? — Han älskar — mig! sade Ange, med en viss hjertlig tonvigt pä det senare ordet. — Er, utropade Rikissa — er? Och en stråle af så glad, lycklig, innerlig till- fredsställelse lekte dervid i Rikissas ansigte, att det var en stund af glädje äfven för Ange att betrakta ilen arma Hickan. — Ack, hur lycklig jag är, som fått se den, han älskar! Men säg, jag får ju älska er, jag också? — Det lofvar jag dig, men endast med ett vil- kor, det nämligen att du samtycker att också älska Ankarsparre. Alldeles omedvetet drog sig Rikissa tillbaka. — Nej, sade hon, det lofvar jag icke. — Nå, då får du icke älska mig heller. — Säg icke det, bad hon; jag skall gerna älska — hon tystnade åter - älska er båda två, stam- made hon. Ange fann henne icke alls vansinnig. 410 gator. Jag vet ej, om ni är en Danton eller en Ma- rat eller något af dem båda; men hvad jag börjar veta, det är att olyckor hota, hvarhelst ni uppträ- der. — 1 Kungsträdgården räddade jag ert lif, herr baron. — Det år sanning, men en sanning, som för- skräcker mig. — Jag har också nyss afslöjat de faror, som hota er från er närmaste omgifning, från er mor, från er bror, er egen betjent. — Ni har rätt — och ändock . . . — Ni kan ej tvifla på, att en far i alla afseen- den älskar sin enda dotter? — Ni älskar Ange — jag bör tro det. — Nå väl, jag vet, att ni älskar henne, och jag inser alltför väl, att ett parti med er skulle vara både en lycka och en ära lör mig; men icke dess mindre har jag nog mod att uppoffra dessa fördelar och till min egen skam visa, att hon ii ke förtjenar er tillgifvenhet. — Hvad skall jag då tro? Ni skall tro, att jag är en man, som förtje- nar att af er betraktas med blidare ögon an ni gör, en man, som gar sin väg, oberäknadt hvilka om- dömen, blida eller oblida, man än ma fälla om ho nom. Vauvenard yttrade sig med en viss upprigtig- het och dessutom med mycken skenbar sanning. — Ni skulle vara, yttrade Ankarsparre, en vän till mig? Möjligt. För min del eger jag likväl blott ni vän. Och denne vän är icke ni. — Ni tror således ännu j>a er fosterbror. — Ja! Med en stolt bugning aflägsnade sig Ankar- sparre. 438 - Som ni behagar, må svärdet afgöra oss emel- lan, svarade Ankarsparre, jag följer. I detta ögonblick trädde han fram till Ange. Med en dyster och mörk blick, full af smärta och lidande, betraktade han henne. — I sanning, Ange, yttrade han, jag förstår ej den roll, du spelat i dag. Farväl! Betraktande henne ännu med en lång blick, vän- de han sig ifrån henne. Hon utsträckte sina armar efter honom, men han såg det icke. — Skulle han misstro mig? frågade hon sig, sedan han redan var borta. Misstro mig? Liksom ett minne, hvilket man redan bortglömt, men som äter på en gång framträder i hela sin lif- lighet, erinrade hon sig återigen nu samtalet mellan Vauvenard och Ankarsparre, som hon i korridoren till blomstenummet hos honom åhört. — Min far sade honom, att han älskade mig — och han erkände det. Min far har också sagt mig, att jag älskade Ankarsparre - och jag har äfven erkänt det. Men oss båda två, den ena så väl som den andra, har han på samma gång varnat för tro- löshet: mig har han varnat för Ankarsparre och An- karsparre har han varnat för mig. — .lag har nyss erfarit alla svartsjukans smär- tor, fortfor hon, men också sett, huru jag missta- git mig. — Ar det väl möjligt, att äfven jag kunde ha gifvit Ankarsparre någon anledning att misstro mig.' — Låt mig eftersinna. — Då jag kom lut i trädgården, ville jag rädda Hildegard från en öfverraskning, och jag lyckades att fa löjtnant Ros bort från lusthuset: jag drog honom med mig derifrån. Hvarmed? Med mitt koketteri. C. y. Riddtrstad. Sr aria Banden, I. i>5