Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-06-12
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Bengt Hägge. Kgare och lönaggare . Aktiebolaget Ostgöta Corresponilenteus Booktrjckerl, Verkställande direktör: Tieåx. Hamm ar»trBm Prenumerationspris: För helt ar kr. l:SO, för tre qvartal kr. 1,15, för balft år 0,85 och ett qvartal SO dre, postbefordringsafgtfteu inberuknnd. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 12 Juni. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annoi Ber 15 öre. Förlofnlnge-, vigsel- och födelseannonsor 75 öre; dödaannons 1: 50. Lösnummerpris 5 Öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1896. Sammanträden. Borgenärerna uti Handlanden J. A. Lindqvists i Löfstad konkurs kallas att sammanträda å tingsstället Ballaryd Fredagen den '26 inne- varande Juni klockan tio förmiddagen, för alt öfverlägga och besluta i frågor rörande konkursboets förvaltning. Lommaryd den 6 Juni 1896. Rättens Ombudsman. (S. T. A- 273;j7i (157) Tillkännagifvanden Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 (Öfver postkontoret , ombesörjer rätteg&near. boutrednln- jtnr, InkaaaerinKar ocb kommta- •lonftrBvpptfrae oos K. Be fallo, ngabaf- vande m m. Billigaste Inkassotaxa: rör irskander, vid Iiqvid efter aumaoing, högst en kr. * Innehafvare: v. Häradsböfdiog Per Arnander. (3336,13)___________________________________ Kommissionären tios låiiityreliei, Hofritts e. o. notarien K. Arnander, ombesörjer mot lagatadKad taxa hand- lingars inlemnande och uttagande. Träffas å landskansliet kl. 10—2. Adress: Landakansllet. (3335.21) Inga fräknar mer! Fräkenpomada. Enda absolut säkra medel, att utan obehag borttaga fräknar, solbrän- na ocb lefVerfläekar. Ofelbar ver- kan garanteras. Personer, hvilka varit svarta af fräknar, bafva erhållit den renaste, bvitaste by. Reqvireras emot postförskott eller postanvisning. Pris kr. 3 pr burk. Återförsäljare antaga» Tekniska General-Depoten, Grefgatsn 17, Stockholm. Afshrift. På begäran får jag härmed intyga, att mig förevisats flere intyg och bref. hvilkas ut.tällare betygat sin tacksam- het för att de genom användandet af F. Traubergs Fräkenpomada blifvit be- friade från fräknar och hvilka derföre på det varmaste rekommenderat den- samma. Stockholm den 3 Juni 1893. Ex officio J. Ulllir, Notarms publicus. (4j37 135) (O. 29094) Länet och stiftet Hägerstada bidrag till jernvlgsundersOkning. Hemmansegaren J. A. Pettersson i Nät- tinge m fl bafva anfört besvär öfver k. befhdes utslag den 28 nåstl. liars, som fastställer Hägerstads sockens beslut att med 200 kr. bidraga till undersök- ning af föreslagna jernvägen mellan Linköping och Kisa. Postväskan 1 Veta. Veta kommun bar antört besvär öfver läns- styrelsens utslag den 24 sistl. Mara, hvangenom beslutadt förbud för befor- dran af vissa tidningar med kommu ,ens postbud upphafdes. EjJ bindande öfverens- kommelae. F. gästgitvaren Jo- set Svensson i Nykyrke, fullföljde hos konungen besvär ö ver kommunalstäm- mans i Va Ny församling beslut den 28 Oktober 1895, hvangenom afslagits gjord framställning om uppbäfvande af öfverenskommelse af år 1891, enligt hviiken socknens fastigbetsegare och arbetsgifvare vore pligtige att lem na husrum och vedbrand åt på deras egor boende fattige, och har k. m t nu för- klarat berörda öfverenskommelse icke vara för Svensson bindande, hvaremot k. m:t ogillat Svenssons besvär öfver utgifts- och inkomsttörslaget lör socken- kassan och prestgårdskassan år 1896. Kyrkokonvent hölls tisda gen den 9 dennes med Vifolka cch Valkebo kontrakts prester i Veta. For handliogarne började med morgonbön i kyrkan af pastor Carlstedt fiån Rip pestad, som till text valt de bekanta orden: "Kommer till mig I alla, som arbeten och aren betungade, och jag vill vederqvicka Eder", och fortsattes i pastorsbostället hos kyrkoherde Bro- lin, dit preBterna med deras familjer voro inbjudna. Först bestämdes, att årets missions- högtid skall hållas i Vestra Harg senast i Augusti månad, att, om så ske kan, docenten Danell skall anmodas att då hålla föredrag, att eljest pastor Carls- son i östra Tollstad skall predika med komminister Viberg i Rappestad såsom suppleant, och att nästa års vårkonvent 1897 skall hållas i Mjölby, dervid sam- talet öfver Uppenbarelseboken inledes af pastor Otterström från Viby. Derefter vidtog samtal öfver Up- penbarelsebokens 12:te kapitel med kyrkoherden Hjelm såsom inledare, och deltogo deri kyrkoherdarna Carls- son, Brolin och Sondén, komminister Vineli och kontraktsprosten Thorén Följande frågor hade till diskute- rande blifvit framstälda: l:o Borde icke kontraktskonventen erhålla rätt att sjelfve utse sin ordförande? (af komminister Frost). Inledaren yrkade af åtskilliga skål att konventen skulle erhålla en sådan rätt, och att man derför skulle ingå till stiftskonven- tet med framställan härom; häruti instämde kyrkohme Carlsson och Son dén; men konventet afslog detta yr- kande. — 2:o Hvad kunna vi prester göra för väta konfirmander a) före konfirmationen b) etter densamma? hviiken fråga inleddes af kyrkoherden Brolin. I samtalet deltogo kommi- nister K. H. Larsson, kyrkoh. Son- déj, inledaren och kontraktsprosten Thorén, hviiken sistnämnde ansåg frå- gan vara af den vigt att den borde blifva föremål för behandling vid årets stiftskonvent, och beslöt konventet på kontraktsprostens förslag att frå- gan skulle genom kontraktsprosten inlemnas till ordföranden i stiftskon- ventet för att med kyrkoh. Brolin så- som inledare vid stiftskonventet blifva upptagen tili diskussion. Närvarande voro 16 af kontraktets prestmäii. Tvist om rfttt till vat- tenuppdämnlng i Motala ström. Fiskeby fabriksaktiebolag hade under år 1895 utan i laga ord- ning erhållet tillstånd låtit i ström- men vid Fiskeby uppföra grundmurar till ett tillämnadt träsliperi äfvensom dambyggnader samt jemväl låtit i strömmen derstädes nedkasta en mängd sten till förstärkning af en pro- visionen uppförd träbro. I anledning häraf sökte Otto F. Lind i Lundby m. fl. hos k. befhde handräckning för återställande af strömmen vid Fiske- by i förut befintligt skick m. m. K. befhde biföll också i utslag den 12 December 1896 denna ansökan till visst omfång och på angifna vilkor samt förpligtade bolaget att med 1,200 kronor ersätta Linds och hans med- parters kostnader å målet äfvensom att gälda kostnaden för den eventu- ella handräckning som kunde komma att meddelas. Göta hofrätt, der parterna å ömse sidor besvärat sig, bar i utslag den 10 dennes, med afseende å den utred- ning angående nuvarande beskaffen- heten af bolagets ifrågakomna bygg- nader och uppdämningar, hviiken i målet förekommit, funnit skäligt att, med upphäfvande af öfverklagade ut- slaget, förklara den sökta handräck- ningen icke kunna bifallas, men der- emot vid vite af 500 kr. förbjudit bolaget att, innan frågan om dess rätt att i vattendraget verkställa uppdäm- ning blifvit genom laga kraftvunnen dom afgjord, med byggnaderna och fördämningarna vidtaga sådana ytter- ligare åtgärder, som kunna hindra vattnets afrinnande. Beträffande rät- tegångskostnaderna har k. befhdes ut- slag faststälts af hofrätten, som fun- nit Lind och hans medparter hafva haft giltig anledning att hos k. befhde anhängiggöra sin ifrågavarande talan. Parterna skola å ömse sidor sjelfva vidkännas sina utgifter å målet i hof- räiten. En lyckans gunstling är smeden B. M. Jansson i Forsnäs, Ydre. Han har nämligen, enligt hvad ryk- tet förmäler, vid senaste hufvuddrag- ningen i Hamburgska penningelotte riet erhållit högsta vinsten 500,000 mark, en liten nätt summa när den blir förvandlad till svenskt mynt. Också har han med anledning häraf kastat slägga och tång långt hin i våld och stängt igen smedjedörren, och i stället inköpt större jordegen- dom, der han nu sjelf tänker sitta i allsköns lugn och ro, medan andra händer verkställa arbetet med jor- dens skötsel. Frän ofredens dagar, an- tagligen från danskarnes hemsökelser här i landet under Erik XIV, har man vid muddring i Motala ström vid Kungs Norrby funnit en gevärspipa och 20 kanonkulor, dels af jern dels af sten, på ett enda ställe. För öfrigt lära flera dylika fynd gjorts der i närheten. Vagdelningen i Krokek. Kyrkonerden J. P. Linde m. fl. hafva hos kammarkollegium anfört besvär öfver k. bfhdes utslag den 22 sistl. April angående hvilka vägar som inom distriktet skola till allmänt underhåll indelas. Andersson i Fröjerum och landtmataren. K. m.t har fäststält Göta hofrätts utslag den 22 November 1895, hvarigenom bem- mansegaren J. A. Andersson i Fröje- rum dömdes att, för det han beskylt v. kommissionslandtmätaren grefve Ph. von Schwerin att hafva tagit muta för att främja orätt vid en rågångs- utstakning i Fröjerum den 2 Juli 1894 äfvensom i öfrigt förolämpat honom med smädliga yttranden, hållas i fän- gelse under en månad, hvarlörutom Andersson skall ersätta grefve von Sehwerins rättegångskostnader. Häktad. Sjuttonåriga dottern till för förfalskning häktade t. grena- dieren C. J. Gran trån Hvilebo. Jenny Mathilda, har af kronolänsmannen H. Petersson införpassats till länsfängel- set för delaktighet i faderns brott. Försigtighet med elden i det fria är under nu rådande hetta och torka mer än vanligt af nöden. De skogseldar ooh tillbud till sådana, som här och hvar i vårt land redan yppat sig, böra utgöra ett varnande exempel och en kraftig maning, sär- skildt för de många som för blott en dag i sänder utbyta stadens qvalm mot skogens lummiga grönska och dervid ofta till vederqvickelse och förplägning medföra eldfarliga attri- buter, som med nödvändighet kräfva en oafbruten och påpasslig vaksamhet. Månadsmötet i Linköping den 10 d:s visade en, i betraktande af årsti- den, god tillförsel och lifiig omsättning men till temligen tryckta pris. För dragoxir betaltes 300 ä 400 kr., för slagtoxcr 400 ä 500 kr. paret, för tju- rar omltr. 200 kr., för kallkor 75 ä 125 kr. st. Från jernvägsstationen af- gingo 25 vagnar ined 227 djur, deraf 71 till Sockholm, 34 till Malmö, 56 till Göteborg, 35 till Norrköping. . Vesterviks sparbank. Till Ö. C. skritves: Bol igsstämtna med ak- tieegarne i denna bank hölls sistl. tis- dag, dervid till ledamöter af styrelsen återvaldes hrr löjtnant C. F. Tenger, ordförande, kapten C. G Rudin, kon- sulerna J. Tenger, A. Adamy och R Fogelmarck, handl. M. Schuliz cch Ir. Vesterraark samt nyvaldes (efter afl. A Tenger och C. D. Vestermark) baudl. B. Boman och S. Faleij. Till revisorer återvaldes doktor L. Fredelius, handl. P. A Jausson och stadsfogden A Pha- léo. At årsvinsten utdelades, sedan före- skrifven afcättning till reservfonden skett, kr. 10 300 med 50 kr. pr aktie. (Aktiernas nominella värde är 7 kr. 50 öre). Insättarnes fond uppgår f. n. till öfver 2'/« mill. kronor Utdelniogen har under de senare åren stannat vid 35 kr. pr aktie, men sprang nu upp till 50 kr. eller 666 proc. Ak- tierna ha på sista tiden galt 800 kr., men torde nu stiga i pris till omkring 1,000 kr. "Fina papper"! Pålsboda-örebro-banan år nu utstakad. Utarbetande af rit- ningar, profiler, kostnadsförslag m.m. pågår nu med all ifver, meddelar N. A. Undersökningen visar att terräng- förhållandena för banan äro gynn- samma, till följd hvaraf kostnaderna blifva relativt billiga. Banan, som blir 29 kilometer lång, kommer att utgå från Pålsboda i en kurva med 300 meters radie och med en stigning af 1 på 70—80, den enda nämnvärda besvärligheten på hela linien. Vid Ön ledes banan med en bro öfver kanalen derstädes, hvarjemte några mindre broar öfver..bäckar här och der förekomma. I Örebro skall..ba- nan dragas in på den blifvande Öre bro—Svarta banestationen på söder. Sparbankernas Ofver- skott. Konungens betallmngshaf- vande har godkändt och faststält huf- vudmännens i Dals härads sparbank beslut att af bankens reservfond ut betala: till stipendietond åt studeran- de vid Lunnevads folkhögskola 2,000 kr, 100 kr. att utdelas till flitiga in sättare i sparbanken och årligen till fördelning mellan häradets socknar, i förhållande till dess folkmängd vid 1894 års slut, så mycket som reserv- fonden öfverstiger 50,100 kr, att an- vändas antingen till pensioner åt ål- drige obemedlade personer eller pre mier åt deraf förtjente tjenare eller beklädnad ocb bespisning af fattiga barn eller inköp af materialier till fortsättnings- eller slöjdskolans barn eller till aflöning af sjuksköterskor och till sjukvård i allmänhet eller ock till andra allmännyttiga ändamål. — Likaledes har k. befhde faslstält hufvudmånnens för Ekebyborna och Asks socknars sparbank beslut att utbetala 200 kr. till uppehållande af gemensamma småskolan vid Sund berga. Drunknade. I onsdags 8 dagar sedan drunknade en 2-årig flicka, dot- ter till arbetaren Gustafsson i Karls- lund under Norrhult, Bjorted. Gustafs- son befann sig på arbete i en torfmosse, och hustrun tog flickan jemte två andra af sina barn med lör att bära till ho- nom mat. Då de kommit dit lemnades flickan ett ögonblick utan tillsyn; och, fastän flere personer befunuo sig i när- heten, märktes ej något ovanligt, förrän någon plötsligt fack se den lilla flyta på vattnet i mossen. Hon upplrogs genast, men var redan död. — Hemmansegaren Carl Johan Jo hansson från Stalve, som tredagen den 29 sistlidne Maj tidigt på morgo- nen gick ut för att fodra kreaturen, hittades samma dags eftermiddag död i Vettern, midt för gården. Johans- son, som varit sjuk och legat till sängs utom de två närmaste dagarne före sin död, hade antagligen, klen som han var, svimmat och fallit i sjön. Johansson, som var enkling och alltid gjort sig känd för att vara ordentlig, efterlemnar en son. Glädje i fattighuset. Till V. V. skritves från Hjorted Sistl. mån- dag var en högtidsdag lör hjonen i lat- tighuset här. En i tjol^ afiiden bygg- mästare Jakobsson från Stärashult hade i testamente törordnat att alla hjon som vid hans död Inonos i fattighuset, skulle af hans etterlemnade förmögen- het erhålla 10 kr. hvardera. Deriör utdelades nu till 43 personer i fattig- huset 4H0 kr. af den som hatt Jakobs- ns dödsbo om hand. Dessutom hade förbemälde Jakobsson skänkt Hjorteds kommua 1,0'JO kr. till Sundsbroas ombyggande. Ett blodigt uppträde före- föll sent i söndags aiton inom husar- lägret å Ränne6lätt. Husaren vid Staby sqvadron n:t 29 Lmg uppträdde inom logementet mindre nykter och o'redade sina kamrater. Han tillsades af flere bland dem att gå och lägga sig, bland andra af husaren vid Hvetlanda 6qva- dron n:r 73 Alsing från Eckerda, Hvet- landa. Etter någon ordvexliog med denne, som redan lagt sig. högg Ling honom utan vidare med en knif i si- dan, så att ett gapande 6år, flere tum långt och ett pir tum bredt, uppkom. Kuitven genomskar mu kelbanden un- der högra armen och inträngde i lung- säcken. Gerningsmannen gick derpå ut och bortkastade knitven, som om in- genting bändt. Flera officerare tillskyndade, och rytt mästare Fägerskjöld anlade ett första förband på den sårade, som senare på aftonen lörbands och vårdades af dr Nyström, tillkallad från Eksjö. Hans tillstånd ingifver inga farhågor för när- varande. Läkarne hoppas, att ingen inre blödning företinnes ocb att man- nens lif skall kunna räddas. Ling togs i förhör och insattes i för- varingsarrest. Han ville först neka, men måste naturligtvis till slut er- känna. Något agg eller annan orsak kunde ban ej uppgifva, utan synes hans dåd ha skett helt oöfverlagdt. I tisdags hölls krigsrätt, hvarvid be- kännelsen vidhölls ocb styrktes at vitt- nen. Senare meddelas: Den sårade hu- saren Alsings tillstånd är tillfredsstäl- lande, säger E. T. Han får troligen intet men af den honom öfvergångna kropp- skadan. Först om åtta eller fjorton da- far kan dock detta afgöras. Och erefter vidtages åter ransakningen med arresterade husaren Ling. Nötboskapspremierin- gen inom Kalmar läns norra hushåll- ningssällskaps l:a distrikt, som afsluta- des den 22 sistlidne månad, hade an- ordnats på 4 ställen inom Tunaläns härad och på 10 inom N. Tjust. Under dessa förrättningar ha uppvisats: 82 tjurar (deraf 18 ayrshire och 1 kort- horns), 789 kor och 284 qvigor, hvaraf godkändes 68 tjurar (deraf 18 ayrshiro och 1 kortborns), 430 kor och 153 qvi- gor. Af förut prisbelönade hondjur anmäl- des 30 kor och 2 qvigor för bekom- mande af frisedel, hvaraf dock endast godkändes 21 kor ocb 2 qvigor. Utan täflan förevisades 11 st. bon djur, hvanbiand befunnos 4 st. full- blods ayrshire qvigor, hvilka alla god- kändes och märktes. 1.121 frisedlar utlemnades, näml. 2 ne till hvarje prisbelöndt hondjur, bvilket numera årligen sker. 1 prispenningar utlemnades tillsam- mans 1,173 kronor ocb inlöstes under premieringsresan 305 ftisedlar och 13 betäckuingsintyg för ett sammanräk- nadt belopp at 978 kronor. Till följd af den inom Tunaläns hä- rad i år rådande foderbristen, befun- nos djuren i allmänhet der i ett märk- bart sämre hull och bristen på goda aivelstjurar i den orten lägger fortfa- rande binder för en normalutveckling af djurens kroppsformer. Detta i för emug med en allt för tidig betäckning al qvigorna orsakar att det mål som genom premieringen skulle uppnås än- nu synes aflägset; dock var förhållan- det i dessa afseenden inom N Tjust bättre, der större tillgång på lämpliga tjurar tinnes och fodertillgången i all- mänhet är tillfredsställande. En ganska stor del at hondjuren i detta härad togo 2:dra priset och kunde äfven ett första pris utdelas, bvilket endast tven ne gånger förut skett sedan premie- riugens början. 3.ne tjurföreningar hafva hittills bildats iuom hela områ- det. Premieringsnämnden utgjordes af ge- nom land t bruksstyrelsen utnämnde ord- föranden bruksegaren och riddaren hr Hugo de Maré på Tofverum samt af förvaltningsutskottet utsedde hr F. M. | Gustafsson i Nora, som äfven höll föie- dragen, hvarjemte voro v.tlde af Tuna- ä-is underafdelnin,' hr Birger VVindabl på Figbult, samt af Norra Tjusts hr Carl Liedberg i Vestervik. Epidemirapport för Öttar- iy,tbti,.ls bin för Va-månaden 16-31 Maj 1896 enligt l:ste provinsial- läkarens rapport till k. medicinalsty- relsen : Nervfeher: Slädern.v Norrköping 2 fall. Land lirgden: inom Linköping* dietr. 1 fall. Sknrlakansfeber: Städerna: i Linköping 2 fall. Landsbygden: inom Söderköpings distr. 1. Öleshögs 4, Tjellmo 3, Kisa 2, Åtvidabergs 16 tall. Difteri: Staterna: i Linköping 1, i Noir- koping 14 fall. Land.bygden: mom Söder köpings distr. 1 inom Reymyre distr. 7 fall. Bnrnsängsfeber: i Norrköping 1 fall: inom 1 nkup ng. distr 1, inom Söderköping-distr. Jernvägsförslaget Lin- köping -Ringstorp -Mem var härom dagen föremål för öfver- läggning vid ett sammanträde med röstberättigade medlemmar inomBjör- säters församling under ordförande- skap af godsegaren \V. Danielson på Willsjö. Sedan enhälligt uttrykts den äsig- ten, att ett jernvägsföretag Åtvida- berg—Linköping vore liktydigt med nuvuvande Norsholm—Bersbojernvä- gens totala undergång, då deremot tillkomsten af en jernväg Linköping —Ringstorp—Mem bordemedföramot- satt resultat, ansågs på sammanträ- det, att inom Örtomta, Björsäters och Yxnerums kommuner allt borde göras för att motverka förstnämnda (Åtvidabergs—Bjerka-Säby) jernvägs- företag och, i händelse koncessions- ansökan för densamma komme att begära?, hos regeringen anhålla att sådan icke måtte beviljas, till följd af det olyckliga läge Norsholm— Ristens jernvägsbolag redan förut be- finner sig uti. De närvarande beslöto alt hos grefve Ph. Klingspor å Ekenäs göra en vördsam anhållan det han ville utlysa ett sammanträde med in- tresserade inom Örtomta, Björsäters och Yxnerums kommuner lör att få utrönt hvad som i saken borde åt- göras. Vidare uttalades på sammanträdet" en önskan, att Norsholm—Ristensbo- laget genom sin styrelse måtte arbeta för genomförandet af förslaget om en bana Linköping—Ringstorp—Mem. Olycksfall. 82 ange, t. d. gar- disten Höckerberg trån Kaga råkade hirom dagen välta med ett halmlass cch fick tvenue refbeu bräckta samt en blödning i urinblåsan. Han förbands af d:r Suber ocb vårdas i sitt hem. Med Vestervik-Åtvida- berg- Bersbo jernvägsak- tiebolag hölls häromdagen bolags- stämma i Vestervik under godseg. C. Lybecks ordförandeskap, dervid ansvars- frihet beviljades styrelsen för sistl. års förvaltning och räkenskaper. Enligt revisorernas berättelse upp gingo bolagets inkomster under 1895 till sammanlagdt 138,237 kr., deraf 90,190 kr. behållen trafikinkomst, 13,775 kr. från landstinget och 9,350 kr. för försålda gamla räler. Utgifterna ut- gjorde 138 237 kr.; de största posterna voro: räntor å statslånet 81300 kr., ränta och kapital-afbetalning å obliga- tionslånet 14,170 kr. och inköp af 352 tons stålräler 29,510 kr. Vid årets Blut utgjorde boltgets till- gångar 3,522,417 kr., deraf jernvägen med rullande materiel, inventarier och materialier är upptagen till 3,444 860 kr ; skulder öfver tillgångarne 42 100 kr. Skulderna äro: till staten 2,068,655 kr., obligationslånet 198,000 kr., aktie egarnes räkning 1 237,600 kr. Bamt för- lagskapital och fonder 18,163 kr. Till ledamöter af styrelsen återval- des hrr godseg. C. Lybeck, Vindö, frih. Th. Adelsvärd, Åtvidaberg, och löjtnant C, F. Tenger, Vestervik, samt nyvaldes, efter aflidne grossh. P. J. Petterzon i Gamleby, major C Etigquist å Tinde- redsnäs. Till styrelsesuppleanter ut- sagos brr C. Liljenstolpe å Kristine- lund och bukhandl. K Petersson i Gam leby. Till revisorer nyvaldes hrr godseg. John Rydström, Segersgärde och A. Ker- nell å Bellsjö. Vadstenabanans trafik- inkomster under sistl. April må- nad utgjorde kr. 6,750: 04 eller k. 5: 36 pr dag och bankiloxeter. Till ocb med nämnda månad frän årets början var trafikinkomsten kr. 24,623: 54 mot kr. 22,323: 83 under samma tid i fjol. Belöning. Styrelsen för Öster- götlands brandstodsbolag har vid sammanträde den 30 sistlidne månad utanordnat ett belopp af 10 kr. åt drängen David Svensson i Hårdhol- men för det rådiga och raska rädd- ningsarbete han vid branden i Byg- get, Blåviks socken, den 19 nästlidne April utförde. B r andskadeersättningar- Styrelsen för Östergötlands läns brandstodsbolag har vid samman- träde den 30 Maj utanordnat följan- de ersättningsbelopp: till skepparen M F. Herrström för genom branden vid Håskö i Gryts socken förstörd fast egendom kr. 90, d:o lör lös egendom kr. 43; till kyrkoherden V. Villner i Torpa för Förstörd lösegendom kr. 30; till skräddaren G A. Jakobsson i Bygg-t, B åv.ks sockan, tör en uppbränd stuguby^gnai kr. 697, d:o för lösegendom kr. 1,396: 30; till enkan Maria Jonsson i Besselby lör uppbrända lösöreper- sedlar, som tillfälligtvis förvarats vid Bygget i B ävik kr. 35; till A M Jonsson i Lila Krokek i Ödeshögs socken för skada å fast egendom kr. 100; till Cirl Andersson derstä- des för skada ä lösegendom kr 9; till herr P. Pettersson i Gafverstad, Vestra Husby socten för skada ä ett spåntak kr. 5; till berr Carl I.öfmarck pä Bnrga för statdrän- gen C J. Gustafsson tillhöriga lösören, som uppbrunnit vid lägenheten Brostugan i Mjöl by s:n kr. 500; till Boxbolms aktiebolag tör en nedbränd stuga vid torpet Pershult i Blå- viks s:n kr. 59J; till torparen F. O. Klarin dersatumastädtjs för uppbränd lösegendom kr. 300; till A P. Johanssons sterbliusdelegare tör en nedbränd sttlgubyggnad vid torpet Sanddalen på Rists egor i SMiruorps s:n kr. 80:?; till torparen C. J Cirlsson för uppbränd och förstörd lösegendom kr. 367: 29. Summa kronor 4,966: ö9. Landstingsmannaval. Till landstingsmän för Östkinds härad ha omvalts hr Aug. Adamson, Härads- hammar, och nyvalts hr E. Appelqvist, Jemjö. Till landstingsman för Björke kinds härad har omvalts herr Oscar Hagberg på Brestad och till supple- ant br A. V. Bergvall, Sötverstad. — Till landstingsman för Gull- bergs härad återvaldes i torsdags hr C. W. Landelius på Jakobslund. För Ombergs-turister. Styrelsen för Vadstena—Ombergs tu- ristförening fattade nyligen vid sam- manträde å Ombergs turisthotell åt- skilliga beslut af stor betydelse för turistlärderna i orten. Öfver hela Omberg komma att vid skogsvägarne uppsättas vägmärken. En öfversigtskarta öfver berget skall upprättas och tryckas i 5,000 ex. Roddkarlar skola anskaffas såväl vid bergets södra som vid dess norra ände att för ett moderat pris föra resande utmed bergväggen. Styrelsen beslöt vidare bilda ett bolag för uppförande redan i sommar af ett utsigtstorn å Ombergs bjessa. En bautasten skall ock under som- maren uppresas på den plats der Sverker säges ha blifvit mördad. Skall Ljung deltaga i kost- naden för Linköping—Fogelstabanan? Den 24 M.j 1892 beslöt Ljungs för- samling å kommunalstämma att teckna aktier för 16,000 kr' i den ifrågasatta järnvägsanläggningen mellan Linköping och Fogelsta, under förutsättning att k. m:t medgaf kommunen rätt att upp- taga ett 40 årigt amorteringslån å sagda belopp. E nellertid förföll, som kaudt, ban- byggnadfplanen för någon tid. Sedan den i slutet af 1894 åter upptagits, förklarade kommunalstämman den 5 Februari 1895, med anledning afskrtf- velse från dåv. interimstyrelsen för järnvägsanläggningen, sig ej vilja höja sin aktieteckning meu vidblifva sitt föregående beslut derom, dock allenast med det ytterligare vilkor att ett bi- spår drogs ned till kanalen i närheten af Ljungs f. d. sockerbruk eller ock banan drogs dit. Att verkställa den beslutade aktieteckningen på dessa vil- kor utsågs på stämma den 14 följ. Maj prosten L. P. Broman, hviiken ock sedermera fullgjorde detta uppdrag. En framställning från järnvägsstyrelsen att kommunen skulle låta sitt sist nämnda vilkor förfalla lemnades utan På detta vilkor ville å andra sidan järnvägsstyrelsen icke gå in. Den för- menar emellertid att kommunen skall vara pligtig utbetala beloppet på grund af sitt beslut 1892. Det bestrida Ljungs- borna. Och så har det blifvit rätte- gång af om saken inför Gullbergs hä- radsrätt, der målet förekom den 1 d:s. Jernvägsstyrelsen hade instämt kom- munen med yrkande att den skall åläggas betala 25 proc. af det teck- nade beloppet. Härtill genmälde svarandeombudet, v. häradshöfdingen P. Arnander, att kommunen nu ej kunde anses ega en sådan skyldighot, då kommunalstämman aldrig gifvit någon person i uppdrag att teckna aktier enligt beslutet 1892 och att då enligt inbjudan aktieteck- ningen skulle ske genom anteckning på bilagda listor, således någon verklig aktieteckning ej föreläge; och då vidare nämnda beslut icke tillkommit under sådana former att det kunde anses som en bindande utfästelse till deltagande i.bolaget med nämnda belopp utan endast vore ett juridiskt betydelse- löst löt beredande beslut Beslutet afsåge en skuldsättning med en så dan återbetalningstid, att k. m:ts städlästelse dera kräfdes. hviiken icke sökts och följaktligen ej erhållits. All verkan af beslutet hade för öfrigt för- fallit enär jernvägsföretaget ej kommit till stånd iuom den tid som funnits bestämd i den vid tiden för beslutet gällande konsessionsordning. Häi till komme att bolaget trädt i verksamhet innan 25 proc. af tecknade minimi- kapitalet iubetalts, bvilket stode i strid mot bolagsordningen, samt att vid sådant förhållande aktieteckningen icke kunde anses bindande Kärandeombudet, e. o. hoträttsnota- rien A. Ililmer, bestred giltigheten af svarandeombudets invändningar och an- höll om uppskof för att närmare ut- veckla kärandens talan. Målet upp- sköts till nästa ting i häradet. Skolläraremöte. Södra Vedbo kretstörening at Sveriges allmänna folkskollärareförening hade den 5:te dennes sammanträde i Brevik. Mötet öppnades af skolläraren Johanson i Kulla med afsjungandet af ps. 33 samt en kortare betraktelse öfver Dav. ps. 121. Derpå hölls en utlägg- ning af nästa söndags evangelietext. Fröken Anna Johansson från Nässjö höll sedan en lektion i åskådnings- öfning om maskrosen. Till ordförande omvaldes skollära- ren A. Petterson i Eksjö och till se- kreterare efter hr J. Hemdal, som af- flyttar till Skåne, utsågs hr K. J. Björkegren, Karlstorp. Allmänna föreningens ärenden be- handlades derpå. De åtgående sty- relseledamöterna och den afgäende re- visorn återvaldes. Ansvarsfrihet beviljades för fjolårets förvaltning. Förslag om upprättande af ett föreningens eget tidningsföre- tag atstyrktes. Det uttalades såsom ett önskningsmål att Svensk lärare- tidning med sin stora spridning måtte nedsätta sitt prenumerationspris till 2: 50. Medlemsafgiften till förenin- gen ville man ej höja. Mötet diskuterade vidare frågan om bibelns ställning i skolan, och kom till den slutsats att bibeln i skolan bör hafva främsta platsen, så att dess anda genomströmmar skolan och blif- ver för såväl lärare som lärjungar till lärdom, straff, bättring och tuktan i rättfärdighet. Kyrkoherden V, Villner, Torpa, höll ett sakrikt och populärt föredrag öf- ver Fredrik Ernst Daniel Schleierma- chers betydelse för sin tid. Om fosterlandskärlekens böjande höll hr Hult från Hult ett godt fö- redrag. Då tiden ej tillät, blef icke något meningsutbyte, utan enade man sig om föredragarens förslag till re- solution, så lydande: Läraren bör visa barnen vårt lands mån- ?:a naturliga fördelar, dess goda samfunds- örhållanden samt vår lagoundna frihets välsignelser. Han bör framhålla det stora företräde våra egna natur- och industri- alster hafva för oss. Han bör lära barnen att älska de goda seder och bruk vi hafva såsom arf och icke kasta dessa öfverbord för att tillegna oss det, som påtryckas från utlandet. Han bör väcka afsky för natio- nalsynderna: dryckenskap otukt, svordom, sabbatens ohelgande, oärlighet och afund- sjuka. Vidare bör han framhålla välsig- nelsen af våra pligters fullgörande mot familj, kyrka och samhälle, i det att det dyrbara arf, som våra förfäder lemnat oss, må väl vårdas och förvaltas åt kommande slagton. Mötet afslutades med många varm- hjertade ord af den för dagen valde ordföranden kyrkoherden v. Villner. Sist nedkallades Guds välsignelse öf- ver skola, bygd och fosterland, hvar- efter sjöngs ps. 500 v. 7. Sedan mötet uttryckt sin glädje och tacksamhet öfver att än en gång få samlas under sin förre ordförandes ledning, samt ett tack för redligt ar- bete i föreningens tjenst till från or- ten afflyttande sekreteraren br Hem- dal i Brevik, afslötos förhandlingarna, som till största delen höllos uti en naturskön eklund i skolhusets när- het. — Norrköpings och Vikbolandets kretsar af Sveriges allmänna lolk- skollärareförening hade i lördags åemensamt möte vid Arkösund, dit Irden anträddes med ordinarie ban- tåg från Norrköping kl. 7,50 f. m. Mötet blef i allo angenämt, detta ej minst på grund af det harliga vädret och den nu i sin största lagring stå- ende grönskan. Som ett sant ut- tryck för den rådande stämningen afsjöngs också genast vid framkom- sten till den naturskönt belägna sta- tionen "Harliga land", ocb särdeles väl passade orden "skön Sr din strand, knuten bland urgamla fjellar". Deltagarne voro ganska talrika: tre öppna vagnar, hvardera med utrym- me för 20 å 30 personer, voro full- satta, hvarlörutom många, som ej ville begagna dessa, tagit plats i de öfnga vagnarna. Sedan kaffe serverats & restauran- tens veranda, började dagens för- handlingar i den rymliga, men till trängsel fylda, matsalen med bön af Norrköpingskretsens ordförande, hr Jon. Hylander, hviiken med några korta ord, i hvilka han påmin- de om iorna föga talrikt besökta skolmöten, helsade de närvarande välkomna. Vikbolandskretsens ord- förande, kantor K. A. Andersson i Dagsberg, utsågs derefter att leda dagens förhandlingar. Sedan an- svarsfrihet beviljats centralstyrelsen för dess förvaltning af allm. lärare- föreningens andelägenheter, företogs val af 4 ledamöter i centralstyrelsen, hvartill utsagos af Norrköpingskret- sen hrr Hammarlund, Stockholm, med 100 de på golfvet. Hvarför får jag ej vara i fred då? Ska jag på hundvakt kanske? — Känner du den här karlen, du? Han säger sig känna dig, han. Åskan dundrade i detsamma häftigt till, och fönstren skallrade, piskade af en häftig regnskur. — Går trumman, frågade Pistol — eller hvad är det för ett förbannadt väsen här. Tror ni, att man kan sofva under sådana vilkor? Jag är väl inte en sten heller. — Svara mig, svara mig, känner du den här karlen? Ovädret hade tilltagit, och i detta ögonblick upp- lystes rummet af ett klart blixtsken. Falk blickade omkring sig. Han såg de tre ansigtena vid andra fönstret vända emot sig, nu upplysta af ljungelden. Och han igenkände äfven dem. Den ene af dem var löjtnant Ros, den andie Robert, båda klädda i sämre kläder; Konrad var, som läsaren vet, den tredje. Om Ros och Robert icke varit närvarande, skulle Pistols svar, äfven i händelse han igenkänt Falk och oförbehållsamt sagt, hvem han var, icke betydt särdeles; ty understödd af honom, hade han kunnat afkasta sin förklädnad och helt raskt börja verket med Konrad. Nu deremot ville han ej bli upptäckt, åtminstone icke förr än han fått reda på ändamålet med Ros' och Roberts besök på stället, emedan han tog för gifvet att någonting låg derunder, som egde sammanhang med hans eget be sök ehuru han ej kunde utreda det. För att på något sätt varna Pi- stol, trampade han honom sakta på benet ined sin fot, och han kände en rörelse tillbaka, hvaraf lian trodde sig kunna sluta, att Pistol igenkänt och för- stått honom. 101 — Nå, din sjusofvare, kan du svara mig — känner du den der karlen? Pistol gäspade och kastade en sömnig blick på Falk. — Ser jag rått, sade han, alltjemt halfsömnig — är det icke du, Gran, n:o 56, tror jag, vid — -- Men han kom icke längre; ögonen slöto sig igen, och hufvudet jjönk åter ned. Men Falk kände äfven nu en lätt tryckning på sin fot, som lät honom första, att Pistol nog var vaken för hans räkning, ehuru han sof för alla de öfriga. Falk var nu ingen annan än gardisten Gran, n:o ,"i6. Mera visste han icke; men det var mer än till- räckligt. Lena syntes särdeles belåten med den nya be- kantskapen. Hennes runda, rödblommiga ansigte strålade nästan som ett vinterny. Deremot lutade Ros, Robert och Konrad sina hufvuden åter tillhopa vid det andra fönstret, hem- lighetsfullt hviskande. En stund derefter nalkades alla tre honom. — Hör pa, kamrat, sade Konrad, du är väl ej ond på mig för min misstanke nyss? Ser du, det är lite ovanligt, att folk, som du och vi andra, ha sådana der fullproppade plånböcker — men lika myc- ket. Du är Pistols vän, och då äro också vi vän- ner. Skall det vara ett glas, kamrat.' Falk kände en ryckning i sina ben. Pistol va- kade alltjemt öfver honom - under bordet förstås. — Kör tör det da! genmälde Falk. — För tusan, du har ju ej ätit upp dina kött- bullar an? — Den något spar. ban något har. Ros, Robert och Konrad slogo sig härunder ned vid det bord, der Falk satt. Det måste dock nämnas, att Ros intog en sådan ställning, att det 104 sterna i allmänhet, inföll Konrad - och från hvii- ken tror du väl att all uselhet på senare tider kom- mit öfver landet? — Jag vet icke. — Kan du säga, hvem det är som styrt och rådt till alla dumheter, som skett - kan du säga det, du? — Nej. Det var ganska tydligt, att man hade en bestämd plan i sigte, men skulle Falk lyckas att locka tiam den? Han var osäker derpå. — Folket känner allt för val sina fiender; men göra regementena det äfven? — Tunnor tusan, svor Falk. låt oss bara få reda på dem! — Kunde vi blott lita på trupperna, ha, vi skulle då visa visst folk, vi, livad krut som finnes i skäp- pan! — Lita på mig, sade Falk - hvad är det fråga om? Konrad bar på hufvudet en hvit filtmössa. — Ser du, sade han, under det han strök upp mössan och lutade sig förtroligt till Gran. just kar- lar sädana som du är det vi behötva, de äro något värda de. För tunnor tusan, du skulle draga hela kompaniet på vär sida, om du rigtigt ville det. Be griper du? Åskan och ovädret hado under allt detta fort- farit, utan att någon brytt sig derom. __ Ka, om så är, yttrade Falk, under det han sköt Konrad något tillbaka, besvärad af den näsvisa ställning, som han, blickande in i hans ansigte, in- tagit — 'namnet — såg namnet? Falk hade märkt att Pistol genom täta tramp. ningar på hans fot under senare delen at samtalet liksom önskat fästa hans uppmärksamhet på nå- icke det! — Nå, nå, då må han vara hvad som helst, mig år det likgiltigt. Hvad hon menade, var icke svårt att begripa. Det obehagliga intryck, undersökningen af sedeln redan gjort, vägledde F'alk mycket väl. Hon hade ej ifrågasatt möjligheten af ärlig åt- komst. I hennes tanke funnos blott tvenne möjlig- heter, emellan hvilka valet kunde ega rum; dessa voro: är sedeln förfalskad — eller är den stulen? Endast det förra rörde henne; det senare brydde hon sig ej om. Hon var nöjd blott hon icke förlo- rade någonting sjelf. Hitintills hade Falk varit allt för mycket upp- tagen af den påtlugna och förtörnade Lena, för att få tillfälle att granska de öfriga gästerna i rum- met. Det fordrades också tid för att vänja synorga- nerna vid halfdunklet. Vid ena fönstret sutto trenne personer, två af dem vände ansigtet åt Falk, den tredje endast ryg- gen. Han kunde ej höra, hvad de yttrade, emedan de talade så sakta, att man blott förnam det surrande ljudet af ifrigt vexlade ord. Då Lena började undersöka sedeln, hade äfven de följt hennes rörelser. Redan vände de sig åt Falk med oioligt forskande blickar, ehuru han ej kunde urskilja deras utseende. Äfven de hade hört Lenas anmärkning, och må- hända sjelfva likaledes gjort densamma. Falk bör- jade nästan ångra, att han begifvit sig dit. Med skäl befarade han, att han, i den drägt han nu bar och med det utseende han för öfrigt gifvit sig, ej utan obehag, ifall fråga derom uppstod, skulle kunna förklara penningarnes åtkomst. C. F. Riddlrttad. Svarta Sanden. II. U