Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-08-28
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Bengt Häg-ge. ÖSTGÖTAPOSTEN Egare och förläggare ; Aktiebolaget Ostgöta Correspondentens Booktryckeri. Verkställande direktor: Fredr Hammarström N:r 35. Prenumerationspris: För helt är kr. 1: 50, för tre qvartal kr. ch ett qvartal ÖO Öre, poatbefordringsafglftei Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 28 Augusti. Annonapris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utläudska aonobser »re FflrlorniDga-, vigsel- ocb födelaeannonser 75 Öre; dödsannons 1: 50. Löanummerpris 5 öre. Östgöta CwrespMdeBteaa Boktryckeri i Linköping. 1896. Tillkånnagifvanden Advokat-Byrån, Linköpinq, Storgatan 50 iöfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- fiar. Inkasseringar ocb komrats- Blonaranpptflrag bos K. BeialiniDgshaf- vande ltj iu Billigaste inkassotaxa: För ärakuoder, vid liqvid etter anmaning, högst en kr. lonehafvave: v HSradshSfdtng Per Aruander. _<3330.13) hos länsstyrelsen. Hofrätts e. o. notarien K. Arnnnder, oQibe.äo-ier mot lagstadgad taxa hand- lingars uilemriai.de unh uftasaiide. Träffas ä laodskausliet kl. 10-2. Adress: I^andskanallet. (iSi.21) v*~ Göteborgs Handelsskola, (grandart 1SSO), Östra Larmgatan ö. Göteborg, Hostterminen börjar den 3 September. Vid läroanstalten emottagas såväl qvinliga som manliga elever af hvarje samhällsställ- ning och utan afseende pä älder eller för- kutskaper. Grundlig ocb fullständig uudenisuiug 1 dnbbla italienska bokhålleriet, räkning, sköuskrlfniug, rundskrift., svenska, tyska, engelska och franska språken. Ämnena äro valfria \va hnfrudkarser börja den 1 > Sep., d. 1 och 15 Okt. och d. 2 Nov. Bref b.-svaras pr omgående och prospekt kostnadsfritt p-". begäran. Göteborg i Juli 18%. Karl O. Lindeberg, SkolaDS föreståndare. {7384,194) {G. 33095) Linköpings stifts bibel- sällskap firade d. 26 d:s sin årsfest härstädes, hvilken började med gudstjenst i dom- kyrkan kl. 10 f. m. Utom piester och andra sällskapets medlemmar hade en mängd åhörare infunnit sig. Altartjensten med mess- ning i duett förrättades af pastor Rich. Peterson i Skärkind och komm. V. Larsson i Vist, dervid olficianter- nas sympatiska röstresurser gjorde sig gällande på ett sätt, som man annars sällan får höra. I sammanhang med altartjensten sjöngo från koret "Kyrkosångens vänner" i toner, som högtidligt och hänförande fylde de gamla, höga tern- pelhvalfven. Predikan hölls af kyrkoherden A. Johansson i Vist öfver E(es. 6: 17 och deraf hemtade ämnet: "Andens svärd", hvilket uppdeladesi l:o andens svärd; 2:o tveeggadt; 3:o brukades af vår salighetshöfding sjelf; 4:0 pröfvadt af Guds tjenare i alla tider; 5:0 passar för alla tider och alla menniskor; 6:o huru det skall brukas. Efter gudstjenstens slut samlades man i allm. låroverkets stora sal, der biskopen redogjorde för sällskapets verksamhet under tiden från förra mötet. Ur den vid tillfället upplästa års- berättelsen återgifva vi följande fakta: Under räkenskapsåret 1894 - 95 haf- va genom bibelsällskapets förmedling heliga skrifter blifvit spridda till ett antal af 2,897 ex., nämligen 2,781 hel- biblar och af hvilka 229 utdelats gra- tis, samt 116 nya testamenten. Under året 1895-96 äro motsvarande antal resp. 3,381 ex., deraf 3,206 helbiblar (at hvilka 131 utdelats gratis) samt 175 nya testamenten. Vid 1894 års allmänna samman- komst meddelades, att sällskapet från början af sin verksamhet fått utspri- da 139,104 ex. heliga skrifter, hvaraf 42,710 helbiblar och 96,394 nya testa- menten. Intill den 1 sistl. April har alltså antalet heliga skrifter, som af säll- skapet blifvit spridda, tillsammans ut- gjort 145,382 ex, hvaraf 48,697 hel- biblar och 96,685 nya testamenten. Inträdes- och årsafgifter bafva un- der räkenskapsåret 1894—95 inbetalts af 34 ledamöter och under året 1895 —96 af 316 ledamöter. Till ledamöter af sällskapets komité återvaldes de i tur att afgå varande hrr landthöfdingen grefve R De la Gardie, kabinettskammarherren frih. G. Lagerfelt och borgmästaren P. Stånggren. Full och tacksam ansvarsfrihet be- viljades kassaförvaltaren. Hittills varande sekreteraren, rek- tor C. L. Anjou, hade på grund af tilltagande ålder och försvagad helsa anhållit om entledigande från sin be fattning, hvilken han nu innehaft i 20 år. Likaledes hade skattmästaren, doktor A. Cronwall, inlemnat sin af- skedsansökan. Sällskapet biföll båda afsägelserna och utsåg, i enlighet med komiterades förslag, till sekreterare seminariead- junkten S. Lundqvist och till skatt mästare domkyrkoadjunkten O. Nord sjö. Biskopen anhöll derefter att i eget och sällskapets namn få till de afgående tjenstemännen uttala en varm tacksägelse för det ti ägna och trofasta arbete, de i så många är ut- fört till sällskapets gagn och nytta. Högtidstalet hölls af kyrkoherden G. Svensson i Söderköping öfver äm- net: Den Helbin skrifts framställning om Jen ofria skapelsen. OnOBISlKSUU» Länet och stiftet Andra lifgrenadierrege- mentet. Vid den 25 d:s förrättad generalmönstring med regementet blefvo 2 man, n:vis 40 Hjelm och 125 Asvärd vid Vestanstångs kompani af- skedade utan anmälan till underhåll: 12 man stäldes på förbättring för sjuk- lighet, deraf 1 man under 9 och de öfriga under 7 månader samt alla de rekryter, som sedan sista general- mönstring undergått rekrytutbiluing, approberades. Regementschefen har till volontä- rer antagit nedannämnde ynglingar: för n:r 47 vid Lifkompaniet A. K. Ernborg från Slaka s:n; förn:r50vid Bergslags kompani J. T. Larsson från V. Ny s:n; för n:r 80 vid samma kom- pani Thure Asklöl från Kisa; för n:r 109 vid Skeninge kompani G. K. Jo- hansson från Hof s:n samt för n:r 127 vid Vadstena kompani K. A. Falk från St. Aby. 1,018 porträtt i stentryck af konungen, hvilka af en "fosterlands- vän" skänkts till arméns regementen och kårer, hafva anländt till Malmen och utdelats till underofficers- och musik-kårerna samt stammanskapet. Porträttet åtföljdes af ett nummer af tidskriften "Arbetarens vän" med porträtt af krigsministern, general- major frih. Axel Rappe. Torra marker. Årensnings- och sjösänkningsföretag intressera i dessa dagar en stor del af mnebyg- garne i Hellestads socken, skrifves till Ö. C. Så har man under denna sommar gjort rätt ansenliga upprens- ningar i ån vid hemmanen Asebro, Ruggestorp och Djurshyttan med på- följd att sjöarne Långbogen och Älse- brosjön sinat ganska betydligt och hvarigenom icke så liten areal gjorts odlingsbar. Mera uppseendeväckande är dock det storartade torrläggningsföretag i trakterna kring Hellestadsän, som se- dan år 1894 varit allvarligen på tal och hvarigenom öfver 1,000 tunnland, för närvarande ofruktbara kärr, skulle förvandlas till god åker. Under inne- varande sommar har också, enligt strandegarnes beslut den 18 sistlidne Mars, landtbruksingeniören A. Carl- quist delvis verkstält undersökning af vattendraget i och för upprensning och sänkning. Denna förrättning, hvilken ännu icke hunnit fullbordas, skall om- fatta undersökning af huru mycken odlingsbar jord, som genom fullstän- dig reglering och sänkning af vatten- draget i fråga kan vinnas, äfvensom beräkning af kostnaderna derför, eller alternativt: om dylik sänkning skulle befinnas outförbar eller blifva allt för kostsam, upprättande af förslag till en upprensning och reglering, som i möjligaste måtto skyddade för över- svämningar. Då emellertid, såsom sagdt, undersökningen ännu icke full- bordats, kunna vi ej i någon mån uppgifva hvilka summor den ifråga- varande torrläggningen kan kräfva. Men då sä pass vidtomfattande land- vinningar härigenom kan göras skall det sannerligen fordras rätt duktiga kostnader, om icke företaget skulle blifva lönande. Genom ett af Finsponga läns härads- rätt den 12 sistlidne Maj meddeladt utslag, har utsigterna för genomföran- det af detta storartade företag i nå- gon ringa mån förmörkats. Aktie- bolaget Finspongs Styckebruk har nämligen gjort vederbörlig ansökan om rätt att vid hemmanet Rämninge öfver Hellestadsän få bygga en dam, för att derstädes anlägga inrättning för kraftöfverföring för elektrisk be- lysning vid Finspongs bruk. Under ärendets behandling inför rätten ha strandegarne på det lifligaste motar- betat medgifvandet af sådan dam- byggnad, under åberopande att kungs- ådra måste finnas öppen i strömmen för fiskens fria upp- och nedgång m. m. Häradsrättens utslag blef emellertid af följande lydelse: Enär i målet blifvit uppenbart, att kungs- ådra af akter n.ke funnits, i strömmen samt pä grund af den i ufrigt loiiinliuo utred- ningen, tinnei har idsr.itton hinder f-r aktie bulaget icke- muta att utverbygga strum- li en utan li.msMi till kuhg.-adras un e hällande, hvarjeinte häradsrätten med an- ledning a!" st Uens ti^kernnsnektörs, Rudolf Lundberg, i målet, ufgifna utlåtande anser andra atgaidur for fiskens upp- oi-h ned- gång vid ifrågasatta dambyggnad a ke \,na erforderliga an dem. som lända till alens skxddande i' t att skadas af vattenverket samt främjande af alynglets vandring for bi detsamma, i anledning haraf och pä yrund af de utlåtanden, som af maioron vid i vag- oeh vattenbyggnadskaren P. Laurell inedd.lats ooh i målet åberopats, pröfvar häradsrätten rättvist tillåta aktiobolaget att i Hellestadsän. a plats söm i målet före- teddo kartor o.l, upprättade torslag angif\a, verkställa i.li, sa länge de i målet, loie komna upplåtelser beträffande vatten oeh mark äro gällande, använda en dam. Derefter följer i utslaget en mängd föreskrifter om huru dambyggnaden skall uppföras. Ifrågavarande utslag har icke af strandegarne blifvit ölvorklagadt. En- ligt sakkunniges utlåtande skall dam- byggnaden till mycket ringa eller in- gel del inverka på det tilltänkta asankningsföretaget, något som dock framtiden, i händelse sänkningen blir en verklighet, kommer att utvisa. Hemfridsbrott och öf- vervåld. Katten till sistlidne sön- dag inträngde några berusade yng- lingar med våld hos urrendatorn J. Holmberg i Hellerum, Tuna socken, samt tilldelade H. lifsfarliga knifhugg. Kronolänsmannen Walldrn häktade i går och införpassade till Vesterviks celllängelse 18 årige Axel Olson från Grindeium, misstänkt att hafva varit med om och föröfvat våldet. Eksjö -Kisa jernväg. Ek- sjötidningen skrifver: Inom kort torde kapten Broomé vara färdig med sina undersökningshandlingar. Bland det vigtigaste vi om den gjorda under- sökningen på förhand kunna meddela är, att kapten Broomé i stället för stations iörläggande vid Vestra Ryds kyrka kommer att föreslå ett två kilo- meters stickspår dit och en gods- stations förläggande nere vid sjön i närheten af mejeriet. Orsaken härtill Ur att om sj elfva stationen skolat läggas vid V. Ryd, hade man derifrån fått en stigning på 1:50 af inemot 3 kilometers längd. Ingången till Eksjö station torde blifva en annan än enligt Lindegren- ska förslaget, nämligen norr om verk- stadsområdet i stället för mellan detta och berget. Kinda kanal. Revisorerna för granskning af Kinda kanal Aktiebolags räkenskaper och förvaltning under år 1895, hrr O. M. Höglund, J. Mareks von Wurtemberg, G. R. Westman, Aug. Petersson och Henr. Westman, hafva algifvit berättelse öfver verk- stäld granskning, hvarur vi meddela följande: I öfverensstämmelse med 24 § af gällande bolagsordning har jemväl un- der 1895 afsatts till reparationsfonden kr. 1,000, hvilken fond med råntor vid årets slut utgjorde kr. 37,608: 93. Kanalanläggningen upptages i rä- kenskaperna till kronor 1314,000 och sammanlagda tillgångarne till kronor l,380,a51: 44. Bland skulderna märkas: Till riks- gäldskontoret kr. 359,692: 05, obetald ränta kr. 17,581: 52, aktieegaine (3,276 aktier ä 100 kr.) kr. 327,600. Tillgång ölver skulder, uppkommer genom statsanslag, anslag at landsting m. m. kr. 639,178: 87. De egentliga trafikinkomsterna visa kr. 27,672: 54. Fortsättande af föregående revisio- ner meddelad uppgift öfver trafikin- komsternas belopp ha revisorerna der- öfver lemnat följande tablå: Under år 1873 kr. 28,551: 65. „ 1874 - „ 32,969: 90. „ 1875 „ 37,464: 23. „ „ 1876 ,, 44,086: 18. „ 1877 „ 44,715: 53. „ 1878 „ 32,103: 79. „ „ 1879 „ 18,947: 03. „ 1880 ,, 25,848: 67. „ „ 1881 „ 25,347: 75. „ „ 1882 „ 28,796: 90. „ „ 1883 „ 34,695: 85. „ „ 1884 „ 37,640: -. „ 1885 „ 37,258: -. „ 1886 ,, 37,502: 07. „ 1887 „ 28,564: 81. „ „ 1888 „ 32,862: 80. „ 1889 „ 29,613: 03. „ 1890 „ 26,945: 85. „ 1891 „ 27,006: 49. „ „ 1892 „ 29,724: 81. „ 1893 „ 24,073: 65. „ „ 1894 „ 26,326: 02. „ „ 1895 „ 27,572: 54. Af trafikinkomsterna lör sistnämn- de är utgöra: Kanalafgifter för skogsprodukter (om- kring 47 Va procent af hela inkom- sten) ......kr. 13,095: 37 Afgifter för ångbåtar och pråmar ... „ 6,255: 14 Afgifter för passagera- re och diverse . „ 8,222: 03 eller tillhopa kronor 27,572: 54 och tillhöra afgifterna för ångbåtar och pråmar hufvudsakligen trävarurörel- sen. Slutligen tillstyrka revisorerna, vits- ordande direktionens ådagalagda om- sorg och nit vid vårdande af bolagets angelägenheter, full ansvarsfrihet för 1895. Hyllning. Till Ö. C. skrifves: I tisdags fylde kontraktsprosten teol. doktor A. Broman i Skärkind 71 år. Tidigt pä morgonen väcktes han af klara barnaröster, som utanför hans fönster uppstämde en psalm. När så den vördnadsvärde 71-åringen var klådd och kom ut på trappan möttes han af en syn, som kom hans ögon att täras. Under natten hade nämli- gen honom ovetande midt på gårds- planen rests en flaggstång i hvars topp den gamla kära blågula flaggan flad- drade. Invid flaggstången afsjöngs af en mansqvartett "Vårt land", och der- på af folkskolebarnen och de närva- rande äldre gemensamt folksången: "Du gamla, du friska, du fjellhöga nord". Allas hufvuden voro blottade. För att kunna deltaga i qvartett- sången och hyllningen hade forsam lingens tvänne skollärare hemrest frän Lunnevad, der de bevista den dei an- ordnade sommarkursen. Doktor B. är vid fulla både själs- och kroppskrafter. Folkskolan. På förslag till ordinarie folkskollärare vid Mjölby fasta folkskola äro uppstälda: l:o) skolläraren Vahlgren från Jäder, 2:o) skolläraren Ernst Almroth från Hults bruk och 3:o) skolläraren Olgers från Åtvidaberg. Vårdnäs sjuk- och be- grafningskaasa firade sistlidne söndag med början klockan 3 e. m. sin sommarfest vid Qvilla. Oaktadt det regnade på förmiddagen och him- len äfven pä eftermiddagen såg ho- tande ut, hade dock bortåt 300 per- soner samlat sig på festplatsen, der en angenäm eftermiddag tillbragtes. Festen öppnades af föreningens ord- förande, pastor Dahlberg, som helsade de närvarande välkomna och höll ett kortare föredrag öfver Syraks ord: "En villig arbetare håll icke illa". Sjelf- va festföredraget hölls derefterjj af komminister V. Larsson från Vist, som till ämne hade valt Dav. ps. 49 vers. 6-14. Föredraget af hördes med spänd uppmärksamhet och lemnade ett godt intryck hos de församlade. Under en- skildt samspråk fingo de närvarande derefter njuta af kaffe och läskdryc- ker, som mot afgift tillhandahöllos, under det att Bjerka-Säby musikkår gjorde sitt bästa för att lifva festdel- tagarna Festen afslöts vid 7 tiden af ordföranden. Tryckfrihetsmålet mot Ostgöten. Som bekant hade Göta hofrätt med ändring af Linköpings rådhusrätts utslag i borgmästaren V. Egneils tryckfrihetsmål mot östgötens redaktör, Emil Kjellberg, höjt det Kjellberg ådömda fängelsestraffet från tre till fem månader. Ölver detta ut- slag har Kjellberg nu hos k. m:t an- fört besvär. Borgmästaren Egnell hade derjemte berättigats att af Kjell- berg tillhöriga medel njuta ersättning för kostnader i målet med 868 kr. 15 öre. ufver denna del af utslaget har Kjellbergs förmyndare, handlanden Wilh Unman, hos k. m-.t besvärat sig. Starka karlar i Vadstena. Eu gymnastik- och atletklubb bildades sistlidna måndag i Vadstena. Till ord- förande utsågs skräddaremästaren M. Dahmström, sekreterare blef bokbinda- ren C. Ekelöf och kassör cigarrarbeta- ren K. Dahlgren. Klubben räknar iör närvarande 12 medlemmar. Namdemansval. På kommu- nalstämma med Tidersrums socken den 16 d:s valdes till nämndeman ef- ter C. J. Jonsson, Orrekulla, landtbru- karen C. F. Carlsson i Kopperarp. EgendomaatTärer, Han- delslägenheten Eden i Rogslösa bar vid auktion i onsdags inropats af handlanden L. Sjunnesson i Vadstena för 4,950 kr. — Gården med tomtnummer 255 och 256 i Hofsqvarteret i Vadstena försåldes i onsdags å exekutiv auk- tion till fabrikör J. N. Holmgren i Tannefors för 8,000 kr. — Landtbrukaren Nils Johan Carls- son har försålt '/s mantal Sevedstorp, Tidersrums socken, till landtbr. Aug. Larsson i Skirshamra, Norra Vi, för 7,000 kr. Tillträdet sker den 14 Mars 1897. — Gården och tomten n:r 11 å Strömsholmen (östra qvarteret) i Ve- stervik har af kapten O. W, Käll- ström försålts till handlanden E. Ham- marstrand till pris som icke bekant- gjorts. Minnesstenen vid Åle- bäCkS bro attack tes d. 21 d:s at ord törauden i Vadstena—Ombergs turist- förening, överstelöjtnanten K. v. Vern- stedt, i närvaro af föreningens styrelse och åtskilliga inbjudna. Vidaftäckan det yttrade hr V. uogelär följande: Här maler sägen, att konung Sverker den gamle blifvit dräpt 1156. Dessa ord äto inristade å den bär uppresta bautastenen. Styrelsen lör Vadstena— Ombergs turistförening, hvars uppgift bl. 8. är att i vår ort bevara minnet af märkliga tilldragelser från forntida dagar, såväl de glada och goda som de Borgliga och onda, har hir, hvarest sagde konung anses hafva blilvit dräp*, låtit uppresa denna sten. Konuog Sverker den gamle, med mildt ocb fromt sinnelag, lefde under ett oroligt tidehvurf Vi, som lefva under lugua och lyckliga förhållanden, under fullt ordnade samhällslagar, kunna ej vara nog tacksamma härlör; och dä vi nu afsluta vårt värf, täckelset faller och minnesstenen blottas, må det ske med uttalande af de ord, som förena svenska hjertan ooh är för alla Sveiiges bebyggare en fosterländsk lösen. Den lusen lyder : r(>ul bevare konungen och fäderne dandet! Kyrkoherden Alsou i V. Tullstad uppläste deretter några af honom iöt- fattade synnerligen stämningsfulla ver- sar. Stenen är af grofkornig granit från Ödeshögsbergen och står 10 fot öfver marken utmed allmänna landsvägen vid Älebäcks bro. Högtidlig begrafning. Kl. 4 i lörchtgä e. in. invigdes stoftet efter folkskolläraren i. A. Törniug till den sista hvilan i Risinge kyrkogård. Den med dyrbara kransar och band höljda kistan bars af kamrater till den aflid- ue. Vid grafven höll pastor G. R. An- dersson ett kort men gediget och djupt gripande tal öfver Jesu ord till lär- juogarne: "Kommen med mig afsides och hvilen eder något litet", hvilka ord tillämpades på den hädangångne och hans lilsgerning, hvarelter några trö- stens ord uttalades till den hiidangång- nes anhöriga. Eiter jordfästningen, alltid lika enkel, men dock så högtid- ligt allvarlig, sjöngo församlingens lä- rare och lärarinnor sången 415 i Sions Toner: "Slutad är striden, seger har du vunnit". Frid ölver hans stoft! Till högsta instansen eller k. m:t har nämndemannen P. Carls- son i Bränngården, Qvillinge socken, ingifvit besvär öfver k. befhdes re- solution af den 23 sistl. Juni, hvar- igenom Qvillinge församlings å kom- munalstämma den 31 sistl. Mars fat- tade beslut om hållande af ordinarie och vigtigare extra kommunalstäm- mor i Aby skolhus i stället för soc- kenstugan, förklarats lagenligt till- kommet, och har nämndeman Carls- sons m. fl. till samma myndighet öfver beslutet ingifna besvär lemnats utan afseende. A extra kommunalstämma tisdagen den 18 d:s afgåfvo församlingens icke klagande medlemmar till konungen infordradt svaromål å besvärsskrif- velsen, som denna gång var under- tecknad endast af nämndemannen Carlsson. Till vikarierande lärar- inna vid Hults bruks skola har af skolrådet antagits fröken Johanna Åberg från Linköping. De vanliga, sorgliga hi- storierna. Pigan Emma Dorotea Robert, i tjenst hos arrendatorn Th. Arvidsson i Dansby, V:a Ny socken, afied den 13 dennes efter tre dagars sjukdom med magplågor och kräknin- gar, som gifva anledning misstänka fosforförgiftning föreligger. För erhål- lande af visshet derom har k. bef hde förordnat om obduktion å liket efter Emma Robert. Den 18 dennes afled 23-åriga torpa- redottren Anna Amalia Holmgren från Lilla Målen under Viggebyholm i Gre- bo socken efter att, såsom antagligt är, ha intagit gift. Äfven i dett fall har lånsstyrelsen förordnat om obduk- tion af liket. Donationer. Doktorinnan Ap- pelberg på Ramfall, hvilken inom kort afflyttar från Ydre till Linköping, hade till den 20 d:s inbjudit ett större an- tal personer från Ydre härad, såsom representanter för de institutioner, in- om hvilka fältläkaren d:r C. M. Ap- pelberg i lifstiden verkat. Dervid framfördes till familjen Appelberg många vördnads- och tacksamhets- hetygelser af bl. a. f. d. statsrådet prof. Malmström, kammari unkaren L. Rääf, kammarn. C. Ridderborg m. fl. Doktorinnan Appelberg skänkte till Tranérska stiftelsen, hvars läkare d:r A. varit, 1,000 kr., hvaraf räntan skall vid jultiden utdelas till någon behöf- vande sjukling. Dömd för stöld. Tjenste- flickan Hulda Mathilda Gustafsson från Malexander, hvilken häktats för stöld af kläder från en lärarinna i Somvik samt ett annat tjuinadsbrott i Ma- lexander, blef i onsdags slutdömd af Ydre häradsrätt. För samtliga stöl- derna dömdes den häktade tul 8 må- naders straffarbete samt 1 års förlust af medborgerligt förtroende utöfver strafftiden. Blodsdådet på Orö. Så- som vi förut omnämnt, blef den 26 sistlidne Juli en trädgårdsarbetare Svensson från Oskarshamn, som med- följt på en lusttur till Örö i Mister hults skärgård, derstädes af 26-årige drängen J. A. Johansson från Norra Ufö i Misterhults socken tilldelad trenne svårare knifhugg, hvilka alla genomträngde lungsäcken. Tack vare omsorgsfull vård har dock Svensson sedan helt och hållet tillfrisknat, så att han i dagarne kunnat utskrifvas från lasarettet i Oscarshamn. Sistl. tisdag hölls inför Tunaläns häradsrätt ransakning om våldet, hvarefter Johansson, som erkände sitt btott, dömdes till 8 månaders straff- arbete samt att ersätta Svensson för hans lidanden med 150 kr. 23-årige hemmansegaren J. A. Jo- hansson, från Kråkemåla i Misterhults socken hade lånat våldsverkaren den knif hvarmed huggen utdelats, och dömdes härför till..2 månaders fän- gelse, skrifves till Östg. Corresp. Kyrkoherdevalet i Aske- ryd oeh Bredestad försiggick i söndags och utföll så att komminister A'. J. Qnamströin i Kaga erhöll 5,553 röster och komminister A. V. Anders- son i Asby 609. Af 102 röstegare i Askeryd voro 13 frånvarande och 89 närvarande, som alla röstade på pastor Qvamström; af 53 röstegare i Bredestad voro 45 frånvarande och 8 närvarande, af hvil- ka 2 röstade på pastor Andersson och 6 på Qvamström. Den senare var å förslaget uppförd i 4:e rummet och pastor Andersson i 2:a. Föreläsningarna å Lun- nevad. Under den nu afslutade föreläsningskursen å Lunnevad halva åhörarne tillhört följande kategorier: Lärare och lärinnor vid folk- och små- skolan 29, dito vid folkhögskolan 8, dito vid andra läroanstalter 3, prest- mån 10, landtbrukare 16, öfriga 24. Summa 90. Af dessa hafva ungefär hälften åhört alla töreläsningarne. Det dag- liga åhörareantalet har varit omkring 50. Dä det varit första gången en sådan föreläsningskurs anordnats vid Lunnevad, kan resultatet anses som mycket godt. Krigsratt. Vicekorpralen vid Bergslags kompani N:r 16 Lantz stod den 22 dennes tilltalad inför regemen- tets krigsrätt å Malmen dels för fyl-, leri och dels för föraktligt och van- vördigt yttrande mot förman i tjen- sten. Lantz blef af krigsrätten dömd till 1 månad och 3 dagars fängelse samt har af regementschefen entle- digats från vicekorpralsbefattningen. öfvervåld oeh knlfska- ring. I lördags e. m. gick stensät- taren C. A. Nilsson härifrån staden nere vid jernvägsstationen, der han påträffade drängen F. O. Carlsson från Egeby Brunnsgård i Vesterlösa, af hvilken han tiggde bränvin. Carls- son gaf honom 10 öre, hvarmed Nils- son dock ej var nöjd utan förföljde Carlsson, hvilken omsider sköt ho- nom ifrån sig' Nilsson tilldelade då C. 2:ne knifhugg i ryggen, af hvilka det ena, 3 ctm., djupt, träffade skul- derbladet och förorsakade stark blöd- ning. Den skadade förbands af fält- skär Jerndahl. Våldsverkaren häk- tades. Stöld. Från Söderköping skrifves i Söderk. Tidn.: Sistlidne Onsdags qväll vid 10-tiden afreete nämdeman nen N. E. Nyberg i Åsvedal härifrån staden för att begifva sig till sitt hem. Kommen ut på rådhus torget upp- hanns han af 2:ne personer, som an höllo att få åka en bit genom staden, hvilket bifölls. Den ene af karlarne satte sig i sätet brevid Nyberg ooh den andre bak i vagnen. Efter att ha åkt ett kort stycke nedåt Skön- bergagatan stego båda personerna af och aflägsnade sig. Dä Nyberg kom- mit upp till Skönberga, skulle han efterse sin i bakvagnen under ett häst- täcke förvarade skinnväska, hvilken innehöll åtskilliga värdehandlingar och auktionsprotokoll m. m., hvilkas värde uppskattades till minst 2,000 kr., och fann då att väskan saknades, hvar- för han genast vände om till staden för att anmäla stölden, hvilket han dock först gjorde i torsdags på mor- gonen. Sedan underrättelse erhållits att den person, som åkte framme i vagnen, var en stalldräng från Boll- torp, vid namn Andersson, afreste stadsliskal Theorin till Bolltorp for att erhålla de upplysningar, som er- fordrades angående den andre perso- nen, hvilken med säkerhet misstänk tes vara den, som tillegnat sig väs- kan, och erhölls dervid den upplys- ning att personen ifråga varit arbets- karlen Otto Sörman från Bjärstad i Kuddby socken. Efter hemkomsten telefonerade stadsfiskalen genast till kronolänsmannen Zelleroth i Kuddby, med begäran om Sörmans efterspa- nande och förhörs anställande. Kom- missarien Zelleroth, som efter åtskil- liga telefoneringar fått reda på att Sörman skulle vistas på en lägen- het Vidmanstorp å Allmännmgen, afreste ofördröjligen dit och anträffa- de Sörman, som fann för godt att, då han såg sig röjd, framtaga vä- skan, hvilken han hade förvarad i en byrålåda, dock under enträgen uppgift att han hittat densamma å Skönbergagatan strax efter det han lemnat Nybergs åkdon. Kommisarien Zelleroth häktade emellertid Sörman. "Egna Hem". Största antalet af medlemunrne i Vadstena-filialen af Egna Hem-föreningen beslöto vid sam- manträde i går att utgå ur den all- männa föreningen och bilda en egen, på hållbarare principer. För konungens väntade ankomst till Norrköping om lör- dag afton komma att vidtagas åt- skilliga anordningar för att åstad- komma ett värdigt mottagande, be- rättar N. T. Så har man redan utan- för statens jernvägsstation påbörjat uppförandet af en större äreport, hvilken blifver upplyst af elektriska glödlampor. Å de gator, hvilka an- tagas komma att passeras af konun- gen, komma att anbringas båglampor, Evarjemte enskilda och allmänna byggnader illumineras. Carl Johans park jemte parkanläggningarna der- invid och hamnen blifva äfvenledes illuminerade. Tillika lära å Ströms- holmen, mot hvilken, tvärs öfver strömmen, "Drott" antages komma att blifva förlagd, åtskilliga arrange- menter i ekläreringsväg anordnas. De i nfre hamnen liggande ångfartygen tros äfven blifva eklärerade. Prosten J Neanders minne. Vid det missionsmöte, som kommer att hållas i Risinge kyrka nästa söndag den 30 d:s, upptages kollekt, hvilken skall utgöra grund- plåten till en minnesvård å framlidne kontraktsprosten J. Neanders graf. Som prosten Neander har många vän- ner ej allenast i Risinge utan ock öf- ver hela landet, hoppas man på rik- liga bidrag till ofvan nämde minnes- vård öfver den älskade lärarens stoft. Folkskolan. Till vikarierande folkskollärare vid Vistinge folkskola efter aflidne hr J. A. Törning utsågs i söndags af Risinge skolråd bland 3 sökande folkskolläraren hr N. Öst- lund från Kullerstad och till vikarie- rande småskollärarinna vid samma skola efter fröken Hedvig Ekstedt, som om några dagar flyttar till Ting- stad, fröken Boda Andersson från Fin- spong. Platserna skola omedelbart tillträdas. Gårdsaffär. Genom offentlig auktion har af kronolänsmannen O. E. Ericksson försålts '„ mantal Hö- tomta i Ö. Husby s:n, tillhörigt en- kan Matilda Nilsson till landtbruka- ren S. A. Ostensson från Varbv för 7,800 kr. 13-årig sjelfmördare. En särdeles sorglig händelse inträffade i Norrköping i söndags afton, då en endast 13-årig gosse, urmakarelärlin- gen Hugo Pettersson, boende ino24 Södra Kyrkogatan, tog lifvet af sig genom att kasta sig i strömmen, sä- ger N. T. Kl ungefär 10,30 anmälde trenne flickor å polisvaktkontoret, att de strax förut varit i sällskap med nämnde gosse å Gamla Rådstugugatan och då de kommit till hörnet af Ho- spitalsgatan hade P. sprungit ned till strömmen och kastat sig i denna och försvunnit. De hade hvarken kunnat förhindra detta, ej heller förmått göra något för att rädda honom. Han hade nyss förut öfverlemnat till dem ettfick- ur och en anteckningsbok samt ka- stat ifrån sig en fällkmf och en nyc- kel, hvarjemte han, innan han hop- pade i vattnet, hade aftagit sin pä- hafda rock. Gossen lär från sin principal, vid Östra Kyrkogatan bo- ende urmakaren Svensson, tillegnat sig ofvannämnda fickur jemte en min- dre penningsumma. Hr S. hade hos polisen anmält, att han förlorat pen- ningar, omkring 20-25 kr., hvaremot han då icke hade reda pä, att äfven ett honom tillhörigt fickur kommit bort. Det var med all sannolikhet ånger och rädsla öfver följderna at nämnda tillgrepp, som dref den min- derårige att taga sig af daga. Han lär i söndags synts mycket ängslig till sinnes. Konungens extratåg ge- nom Östergötland nästa lördag den 29 dennes afgår från Fogelsta kl. 7,5 e. m., från Skeninge 7,16, ankommer till Mjölby kl. 7,30 e. m. och stannar der i 35 minuter samt afgår åter kl. 8,5 e. m., afgår från Sya 8,13, från Mantorp 8,19, från Bankeberg 8,30, ankommer till Malmslätt kl. 8,37 och gör der 2 minuters uppehåll samt åt- går derifrån kl. 8,39, passerar Linkö- ping kl. 8,49, Linghem 9,3, Gistad9,13, anländer till Norsholm 9,22 och afgår derifrån efter 6 minuters uppehåll kl. 9,28 passerar Kimstad 9,33, Okna 9,40, Eksund 9,48, Fiskeby 9,52 och anlän- der till Norrköping kl. 10 på aftonen. Besvär 1 vagdelnings- frågor. Hemmansegaren Olaus Nilsson i Hofgren m. fl. hemmansm- nehafvare i Jonsbergs socken hafva hos k. m:t fullföljt sina af kammar- kollegium afslagne besvär, afseende intagande i vägdelning inom Ostkinds härads väghållningsdistrikt af vägen från Riddartorp till Jonsbergs kyrka i stället för vägen från Riddarstorp till Broxviks lastbrygga. m TJUGOA.NDHA KAPITLET. Burspråket. Pistol hade troget uppfylt sitt löfte och infun- nit sig en stund före klockan 11 vid porten. Under denna dag hade lian erfarit så mycket, erfarit, huru varmt lian verkligen älskade Lena, huru innerligt lians öden voro beroende af hennes, än mera, huru underbart guds finger är styrande med öfverallt. Skottet, som lian afsköt på henne, ansåg lian som en ond magts frestelse, ocli de vildu qval, som derpå följde, såsom försmak af helvetets plå- gor, ifrån hvilka likväl hennes sä underbara åter- uppvaknande slutligen räddat honom. Till lians glädje var äfven hon annorlunda nu än förut. Kär- leken hade redan börjat fölädla hennes hjärta, och tilldragelsen med skottet fullbordade verket; ty att, såsom hon, furst falla för sin älskades hand, för att sedan äter uppvakna i hans armar, var ett under- verk, som böjde hennes knän i stoftet och lade hen- nes händer tillhopa till en tacksägelsebön. Pistol hade fört henne hem till modern; och han funderade nu endast pä att sä snart som möj- ligt äfven lå henne derifrån. Han hade tagit plats på alledaren vid portgån- gen. Spanande blickade lian emellanåt omkring sig, men han förmärkte ingen. lian hade emellertid lol- vat att sitta ijvar på sin post, ocli det kunde ej komma i fråga att lian skulle bryta sitt lölte. Hastigt springer porten upp bakom honom, och tvenne maskerade personer störta ut. Han utsträc- ker sin hand och griper en utaf dem i bröstet. Den andre försvann. 365 — Släpp mig, släpp mig! ropade den gripne halt- högt, slående omkring sig med armarne. — Hvem är du V Hvad gör du här? utbrast Pistol och afryckte honom masken. — Ali, för fan, är det du, Konrad.! — För all del, tala ej så högt! Släpp mig! Och Pistol släppte sitt tag. — Hvad har du gjort? Dina ögon gnistra, din hand darrar. Konrads alla lemmar skäifde verkligen. — Tyst I Kom, kom! 11 varthän? — Härifrån, långt, långt härifrån! — Jag släpper dig oj härifrån; jag är satt, på post bär. — Vill du förråda mig, mig, Lenas giftoman? — Himmel och afgrund I Mitt dumma nöt, hvar- för ålog jag mig denna post! — Följ mig, men genast — kom, kom! Sitter du qvar här, skall man taga dig för hufvudet. Kom, kom! — livad säger du? Och Pistol följde med, rädd blickande tillbaka, liksom hade lian sjelf gjort något ondt. De hastade fram. - llvart ärnar du dig.' 'Till Röda Hornet. — Icke i natt, nej, nej! Det är för ljust der här — öfverallt. Jag vill dit, der det är mör käre än mörkret. — Lät mig veta, livad du gjort? — ila ha ha! — Du skrattar? Jug furstar dig. Falk har sagt mig--------Ali, den som blott vore långt, långt ifiäu dig! Man skall misstänka dig, man skull gripa dig — du är olycklig! — Var icke rädd. Jag har höge herrar, mäg- tige män, som hålla mig ryggen fri. För öfrigt, utan 308 Under det detta försiggick inne hos friherrin- nan, fråssade man vid glasen med lifligt tankeut- byte, infäll, lättsinnig glädje och flygtigt skämt nå- gra rum derifrån. Fritz Holck hade helt och hållet bortglömt sitt honom Falk gifna uppdrag; och insåg han hvarken dess vigt eller värde. Indragen i det lifliga vexelbytet af ett gladt lag, var det svårt att skilja sig derifrån, intill dess det blef omöjligt. Gläd- jen — glädjen vid bålen, glädjen bland drickande bröder - fängslar till en början med band, så dof- tande af den renaste arom, så mjuka som det fina- ste silke, men dessa silkesband förvandlas snart till länkar i en boja, hvilken innan kort gör oss till gläd- jens slafvar. Löjtnant Ros, som nu äfven tillkom- mit, hade mångfaldiga nya historier att uppfriska kamratskapet med; den ena berättelsen ailöste den andra, det ena skämtet knöt sig i det andra. Efter de tolf glas, som Robert, nära nog utan att ens draga efter andan, under föregående natt störtat i sig, hade lian visserligen sofvit ruset af sig, men i hans hufvud stod det dock ganska besynnerligt till. Sjelf tyckte lian sig icke rigtigt vara densamme som förr. Det föreföll honom nästan, som om hans tan- kar förlorat sitt gamla stadiga fotfäste. Vi hafva också bemärkt att han i dag talat litet mera än vanligt. Saken var alt lian icke kunde hålla sina tankar rigtigt i ordning. Kanske kunde man säga att de liksom sprattlade i hans hufvud. Om han med en viss svårighet älven erinrade sig livad som under natten egentligen tilldragit sig, spökade dock alltid orediga föreställningar derom Det var en viss spasmodisk dans, som på sådant sätt lekte i lians hufvud. Någonting verkligt motsvarande hade han ej förut erfarit, lian tyckte sjelf att han befann sig i en särdeles lycklig sinnesbeskaffenhet, och tungbandel blef allt lösare och lösare. Fritz var rolig och glad, och han ville visa att äfven han 361 — Du har ju din hatt? — Min hatt — nej! — Kappan? — Jag vill söka reda på den — natten är sval. — Ange tör beböfva den. — Hvad här är mörkt! — Himlen är mulen. — Tjocka moln hafva hela dagen betäckt den. — För vårt ändamål är den förträfflig. — Deri har du rätt. — Jag går förut. — Inom ett ögonblick är jag efter. Dröj der nere. Så vexlade rösterna, utan att man kunde sär- skilja de talande. Under det detta tilldrog sig i salen, skredo två svartklädda personer sakta trappan uttöre från Kon- rads rum. Den ene höll en blindlykta i handen. Dess sken spred ett svagt ljus öfver de mörka figurerna. Nu stannade de vid salsdörren. — Hör ni någon? frågade den ene. — Nej. — Har ni nyckel? — Ja. — Hela huset är tyst — alla sofva. Låt oss öppna! Nu hördes steg inifrån närma sig till dörren. — Tyst — någon kommer. — Förskräcks ej. Det är nu för sent att draga oss tillbaka. Måhända är det han. Dessa få ord vexlades med all den forsigtighet, som deras belägenhet fordrade. C. F. Biditritai. Svarta Bandat. 11. 46