Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-10-16
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD 11 daktör och i ÖSTG STEN Bengt Hägga Aktiebolaget Östgöta Correspondenteni Booktryekert. Verkställande direktor: Fradr. Hammarntrom Prenumerationspris: F«r helt är kr. It »O, för tre qvartal kr. 1,15, for hälft och ett qvartal »O öre, postbefordringsafglften inberäknnd. Utkommer hvarje Fredag. 0,85 Fredagen den 16 Oktober. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; fråo främmande orter 10 öre. Utländska annot ser 15 öre. Förlofoings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1896. * T * V V V V v v v V V V V V V V V V V <9 V V * * * * T ■/ T 1 Hos Hrr prennineranter å våga vi vördsamt anhålla, att de hvar i sin ort ville för vänner och be- kanta påvisa det enastående tillfälle, som erbjudes att genom prenu- meration ä Östgöta-Posten kostnadsfritt erhålla en så värdefull boksamling som C. F. Bldderstads historiska romaner. Ny roman- serie (romanerna "Drabanten" och "Flinten") har påbörjats med Oktober- qvartalet hvadan prenumeration bör ske från den 1 Okt., hvilket till årets slut kostar endast BO öre- Hvarje nuvarande prenumerant skulle med lätthet kunna anskafla minst en ny prenumerant. Romanserien Drabanten—Fursten omfattar omkring 3,000 sidor. Den hittills utkomna romanen Svarta Handen (innehållande 921 sidor, två delar häftade i ett band) erhålles för endast 1 kr. **%*** * k kv^v^v^^^v^io^yxxx a å t * * ' ........,-..■■■■.--.■■■•■--■..■-■.■■<***** Till Östergötlands Jordbrukare! Härmed kallas länets skyddsvänlige jordbrukare till allmänt samman- träde å Linköpings Stora Hotell Tisdagen den 10 November kl. 5 e. m. for diskussion öfver stadgar för en skyddsvänlig jordbrukareförening inom lånet. Äfven jordbrukare, hvilka äunu icke till Sekreteraren anmält sitt in- träde uti berörde förening, äro mycket välkomna. Linköping i Oktober 1896. C. P. af Buren. C. Magnell. C. J. Jakobsson. O. Hagberg. A. U. Westfelt, (10007,239)___________Sekreterare, Kallerstad,'Linköping. ____________ Jönköpings läns Folkhögskola 1 Tranås. Tjugondeförsta kursen tager sin början den 2 nästkommande Novem ber. Undervisning meddelas uti allmänt bildande, medborgerliga och prak. tiska ämnen. Årsatgift 15 kronor. Mindre bemedlade lärjungar kunna erhålla friplats samt bidrag af statsmedel. Ansökan om inträde insändes till skolans föreståndare, Doktor V. Öberg, adr. Tranås, som ock lemnar vidare upplysningar om skolan och enligt begäran sänder fullständigt program för densamma. Tranås i Aug. 1896. _m____________________Styrelaon.__ éCelf år SO öre. Prenumerera å närmaste postanstalt å Helsingborgs Posten SMae-Hallands veckonpplaga, som för hela år 1897 kostar endast 50 Öre. Stort format. Rikhaltigt innehåll. Utmärkt följetong.______________________________ Tillkånnagifvanden. Advokat-Byrån, Lmttpmg, Stargataa 50 (Offer postkontoret), ■»■lmj|iaj<i»|. ho» K. Betättuiugsbaf- BUligaste Inka—otaxa t För årskunder, vid hqvid efter anmaning, högst an kr. Innehar vare v. Häradtböfding Fer Arnander. (8886,13)_____________________________ Kommissionären bn Uiittynltn, Hofrätu e. o. notarien K. Antänder. ombesörjer mot lagstadgad taxa hand- linears inlemnande och uttagande Träffas a landskansliet kl. 10-2. Adress: Landakansllet. (6302.31) Doktor Rosander i Hjortqvarn har Återtagit aln praktik. ___________________________(9957,237) Tidningen dialmar, som är Kalmar stads äldsta organ, har en betydande stadsupplaga och är syn- nerligen jemnt spridd inom södra Kalmar län. Tidningen MlMr är derför för denna landsdel en myc- ket fördelaktig annonstidning. Billiga annonspriser. Rabatt vid större annonsering efter öfverenskom- Vid Folkhögskolan och Landtmannasholan å TMnnevad börja nya kurser för unge män dm 29 Ofrfoöer Bostad med full inackor- dering kan »hällas vid skolan Ull ett pris af 20 kr. i monaden. För underuisniit- r, 40 fcr. Brogram och redogörelse grö- pa begäran. H. Odhner, Föreståndare. Adr. Sjögestad (9748,233) mmmmmtmmmmtm Prenumerationspris för helt år endast 5 kronor. Tidningen Mlffiäl utkommer 4 gånger i veckan.____ Vid Östergötlands läns Räddningshem för vanartade gossar finnas platser lediga. Ansökningar, stälda till Direk- tionen, adr. Bankeberg, kunna nu in- sändas. Om vilkor etc. upplyser före- ståndaren på begäran med omgående. (232) Direktionen. Jtorrcfponilentcn, fonbshrono tXibniitg — etnbtttl odj närmnftc InnbMtinbv neft jpribbn nBfjcts- odj annonättbiting- utkommer nu 3 gånger och fr. o. m. den 1 December hvarje socken- dag. Frenurnerera och annonsera. Läs! B Läs! Tre gånger i veckan! &C Prenumerationspris för qvartalet 1 Oktobet—1 Jai.ua:i endast 70 öre, postarvode inberciknadt. *^PB Ssfiilstuna- Tidningen, fripinnad och sjclfständig, innehåller ledan- de uppsatser i dagens fråtror, allmän- nMUga artiklar, nyheter trän länet, landet i sin helhet och utlandet, svensk orKtnalf5l|etong. berättelser och aklzzer nr Södermanlands folkltf, landlnruksartlklar, rad och rön, plockgoda m. m m. m Prenumerera pä prof ett q var tall En 2S*apaltts tmiehillsrlk tid- ning, 3 gånger 1 veekan för endast 70 öre, inb-täkuadt postarvode För Bedaktionen: Gustaf Segerstéen, mmmmmmmmmmmm* SHofius- läningen är Bohusläns främsta, mest lästa och mest spridda tidning samt har dess- utom en icke obetydlig läsekrets å det närliggande Dalsland. Upplaga mellan 3- å 4,000 exemplar. Affärsmän, som vilja skaffa sig nya förbindelser, sttrskildt i den nu genom sillfiske och stenindustri lifliga bohuslänska skärgården, böra annonsera i "Göstas" visor skrifvas numera endast för Bo- husläningen (och Trollhättans Tid- ning). Bohusläningens adress är Udde- valla. Jämtlandsposten Redaktör D;r V. Hugo Wickström - ÖSTERSUND - är Norrlands mest spridda tidning, MT Hingst, som kan anmälas till för- säkring omedelbart före kastration, anses i likhet med g 27 i regi såsom redan försik- rad, di handlingarne blifvit af försäkrings- tagaren nnderskrifna och tillika med afgiften till veterinären aflemnade. aV* Föl. som vid födelsen baft lif, er sättaB vid dödsfall före kalenderårets slut med 50 kr. om stoet år försäkradt i östergotlands Kreatnrs-Försäirings-Bolag, SlaniltiiavisU Ulm. LiflorsälringsIöreniBgen BALDER Stockholtn, Hamngatan 1 it. Billigaste liffiirsäkrincsanstall, hygd 1'» milt ">*• tematiska qrunder. De försäkrade äro de enda del- reame och åtnjuta all vinst odelad. Ti .gängar kr. 1.400,000. Ombud antagas & skilda oiter. Föreningen eger 5,800 medlemmar, fSr. säkrade för 12,000,000 kr. Agenter inom Östergötland: Linköping : A. Sterner, Läroverksadjunkt. : G Carlsson, Stationsinspektor. Katrineholm: C. H. Nilsson. Stationsskrifvare C. Th. Carlsson, Stationsförest, Ang. Andersson. Folkskollärare. E Holmström, Bokhållare A. Ljungholm, Skrädd mästare D E 0 kon Barck. Kapten. O. V. Sundhergh, Katnrerare. C Th. Kindstrand, Grnfarbetare (7538,199) Lerbäck. Mariedam: Motala: Norrköping Tranås: Vadstena: Bersbo: Läses för närvarande vid 276 postanstalter. Utmärkt annonsorgan! Ku jätleguldklimp har i dessa da- gar ankommit till Newyork. Den gigantiska klimpen," som väl mången skulle vilja i sitt anletes svett vältra till sitt hus, väger 236 kilo och är värd 85,000 dollars. Klimpen eges af ett minbolag i Montreal och bevaka- des vid transporten till Newyork af fem detektiver. Länet och stiftet En jernväg genom Tjell- mo — från Klockrike station å Lin- köping -Fogelstabanan till Prestköps station å Finspong—Pålsboda-banan — har under senare tid flera gånger varit på tal, utan att dock något åt- gjorts för att bringa förslaget till för- verkligande. Nu har emellertid af ortens inflytelserikaste män utlysts ett möte för öfverläggning om saken, hvilket möte kommer att hållas i Tjellmo d. 18 Nov. kl. 11 f. m. Att en jernvägslinie i den angifna riktningen är en mycket behöflig och mycket naturlig kommunikationsled, faller lätt i ögonen, och man torde få antaga att företaget, då man nu ämnar söka bringa det från ord till handling, skall omfattas med lifligt intresse af de respektive orternas be- folkning. Såsom sammanbindningsled mellan tvänne långa smalspåriga iernvägar, bör Tjellmo-banan ha goda utsigter att bära sig, äfven om den ort, som banan skali genomgå, icke vore hvad den är eller en bland de rikaste och bördigaste trakterna af vårt län, med undantag naturligtvis för den egent- liga slättbygden. AU en Tjellmo-bana skulle tillföra Linköping—Fogelstabanan en högst betydlig person- och godstrafik är lätt att inse, hvarför denna banas vederbörande och ej minst Linkö- pings stad, som eger omkring '/a a' Fogelstabanan, härvidlag ha stora in- tressen att bevaka. Banan Linköping Bjer- ka-SSby-Åtvidaberg. Di- rektör Ivar Insulånder å Bjerka-Säby och frih. Theodor Adelsvärd å Adels- näs jemte ett trettiotal landtbrukare och näringsidkare i orten, äfvensom stationsinspektören O. A. Andersson, extra provinsialläkaren Vilhelm Carls- son och distriktsveterinären M. San- deborg vid Åtvidaberg, hafva uti en till k. bfhde ingifyen skrift hemstält, att föreslagna jernvägen Åtvidaberg —Bjerka-Säby—Linköping måtte hos k. m:t tillstyrkas.' Fetitionärerna infora till ådagalåg gande af jernväg»)ns nytta och bebof för orten, att såväl Åtvids som kring- liggande socknar ,af ålder haft en ul- lig samfärdsel med Linköping, hvil- ken stad icke allenast är den huf vud- sakliga afsättningsplatsen för ortens landtmannaprodukter utan äfven ofta for olika angelägenheter, af såväl en- skild som allmän natur, af dess inne vanare besökes. Fortfarande, liksom fordom, begagnas lör dessa resor i regeln landsvägen, som år 40 å 50 kilometer läng. Den nu befintliga jernvägen användes ej i den utsträck- ning, som man skulle ha anledning förmoda, på grund af den länga om- vägen öfver Norsholm, som är tids- ödande och kostsam. Genom den nya jernvägen skulle Metandet forkortas med 28 km eller blifva cirka 43 proc. kortare än det nuvarande anståndet pr jernväg En tidsvinst skulle göras af nära en timme eller cirka 40 proc. af den tid som nu åtgår, eller 2'/, timme, hvilket för persontrafiken på- tagligen är af mycket stor betydelse. I vestra delen af Åtvids, i nordvestra af Kettilstads och sydvästra delen af Grebo socknar äro många gårdar be- lägna, som nu äro verkligt vanlottade på kommunikationer ocb som skulle komma att draga högst betydliga för- delar af den föreslagna jernvägen, hvarigenom lättare atsättning bered- des för såväl deras landtmanna- som isynnerhet deras skogsprodukter, hvil- ka från der befintliga vidsträckta skogsområden nu äro svära att med fördel realisera. Militära meddelanden. Atuiélordeluingscbeten har på derora gjord ansökning entledigat kaptenen vid Första ltfgr. regementet, frih. 1. G. S. G Baner från befattningen såsom betäi- halvare för 2:a afdelmngsområlet af S ångebro kompauio nråde mr 49 och i samband härmed till befålhafvare för nämnda afdelningsområde förordnat un- derlöjtnanten i regementets reserv C. V' Wennerstrom. Chefen vid Första litgrenadierrege- mentet har utnämnt och förordnat till fanjunkare vid regementet sergeanten af la kl. A. W. Stark, transporterat till sergeant af la kl. sergeanten af 2:a kl. C. A Axner, konstituerat till sergeant af ii kl. dist.-korpralen i re- gementet, volontärkorpralen vid Om- bergs kompani nar 1&7 C. J. Höckert samt torordnat till volontäl korpral, volontärvicekorpralen vid Oinbergs kom- pani n:r 158 Jakobsson och till volontär- vicekorpraler, volontärerna vid Oätan- stångs kompani nr 157 Sjögren och vid Lifkompaniet n:r 157 Stjernborg. Fanjunkare Stark har placerats på Stångebro kompani och sergeanterna Axuer och Höckert på Ombergs kom- pani. Befälet ölver Kinds kompani af För- sta lilgrenadierregemeutet töres under innevarande (ivartal af kapten Augu atinsson. Funnet lik. Kl. 8,35 i tisdags f. m. meddelades till polisen, att ett lik uppflutit i Stångån vid Nyqvarns snickerifabrik. Liket blef uppdraget ocli fördes till bårhuset. Det befans vara af skrifvaren N. F. Nilsson, hvil- ken d. 30 September på morgonen af- lägsnade sig från sitt hem (han bodde hos *in moder i N:o 21 Barnhems- galan) vid bortgången qvarlemnande sin portmonnä med den förvarade 7 kr., men utan att yttra hvart han skulle taga vägen. Huruvida sjelf- mord eller olyckshändelse föreligger, kan svårligen afgöras; till det förra alternativet finner man ingen anled- ning, men det senare är också litet svårt att förklara. N. var född 1855 och ogift. Vid elektriska bolaget Union i Berlin äro nu, skrifver Vadstena Läns Tidning, icke mindre än trenne personer från vår stad och ort anstälde, nämligen ingeniör Björke- gren, son till direktör R. Peterson i Odeshög, som är öfveringeniör hos bolaget med årslön af 20,000 mark samt en särskild ersättning af 50 mark för hvarje dag hr B. är stadd på re- sor, som företagas 4 dagar i hvarje vecka. Hr Aström, son till landtbru- karen C. J. Jonsson i Ödeshög, är anstäld som ingeniör i samma firma, och nu senast hr Hilding Randel, son till rådman Axel Randel i Vadstena, hvilken visserligen ännu ej bar nå- fon anställning t bolagets tjenst, men lifvit lofvad ingeniörsbeiattning der så snart han fullgjort de erforderliga studierna härför, som lära afslutas om ett par månader. Hr R. befinner sig t. n. i Hamburg i och för bedrifvande af studier. Läkare i Misterhult. Mi- sterhults stora kommun har hittills varit i saknad af läkare. När det inträffat någon sjukdom, som kraft läkarevård. har man under sådana omständigheter nödgats resa många mil för att erhålla hjelp. Det länge kända behofvet af en läkare inom kommunen har nu blif- vit afhjefpt, i det att doktor E. Wyk- man slagit sig ned å Virum, der han mottager sjukbesök. Undsättningsfonden är namnet på en statsfond, som är afsedd till inköp af spanmål för orternas be- hof vid inträffande missväxt Fondens behållning vid 1895 års början ut- gjorde 969,782 kr. 65 öre, och under året ha utbetalts 13,257 kr. 5 öre så- som bidrag till bestridande af kost- naderna för utrotande af ollonborrar. Fondens behållning vid 1896 års slut var 956,525 kr. 60 öre, deraf i kon- tant behållning 32,512 kr., utlånta medel 94,835 kr. 60 öre och fordrin- gar 829,178 kr. Injälklämd stationakarl. Kl. mellan 6 - 7 i måndags afton in- träffade å Hultsfreds jernvägsstations bangård, att en extra stationskarl vid namn C. Svensson råkade att under vagnsvexhng komma emellan buffer- tarne å tvänne jernvägsvagnar och blef så illa klämd, att han strax der- efter atled. Han var genom oforsig- tighet sjelf vållande till olyckan. Den aflidne hade förut varit bromsare ä Nässjö—Oskarshamns jernväg. Han efterlemnar enka och 5 barn. Sålda aktier. Å auktion i Linköping d. 13 d:s försåldes 10 aktier i ångfartygsaktiebolaget Linköping — Horn å 100 kr. för 90 kr. st, 6 d:o i Linköpings Trafiks ångfartygsaktie- bolag å 100 kr. for ett medelpris af kr. 50: 50, 1 aktie i Linköpings nya varmbadhusaktiebolag å 50 kr. för 42 kr., 1 d:o i ångfartygsaktiebolaget Kinda (Brokind) å 100 kr. för 80 kr., 1 d:o i Linköpings bostadsaktiebolag å 100 kr. för 51 kr. Årets mantalsskrifnin- gar inom Östergötlands län ega rum å följande dagar: Kinda och Ydre härads fögderi: den 16 Novc-mber med Vestra Rya, aea 17 Sviohalt och Sund; den 18 Asby ocb Torp»; den 19 Norra Vi och Tidersrnar, den 20 Horn; den Hycklioge; den 23 Vestra Eoeby; den 24 Finsponga läns m. fl. härads fögderi: den 16 November Kegoa; den 17 Skeuevt; den IS Simonstorp; den 19 Qi-illinge; den 20 Östra Eneby utom Sandby, dock deraf qvarteret Fredriksda'; den 21 återstoden af socknen; den 23 Borg; den 24 Kimstad och Kullerstad; den 25 Vänta; den 26 Risinge; don 27 Häl- lestad t. o. m. hemmanet Skräddaretorp: den 28 återstoden af Hällestads s::.; den 1 Dac Tjellmo; don 2 Godeeärd Lösiugs m. fl. härads fögderi, den ld Mo- vembr Östra Stenby; den 14 Östra Ny och Rinö; den 16 Tingstad ocb Furingstad; den 17 Dxgsberg och Konunesnnd; den 18 A. och Täby: den 19 Q^araebu; den 20 Krokek; den 21 Slyrestad; den 23 S;t Johanni»; den 24 Hä- radshammar; den 25 Jonsberg; den 26 Östra Hn«by: den 27 Kuddby. Gösfriiias oefc Vifolka hårade fögderi: den 12 November Vestra Hans; den 13 Veta och Viby: den 14 öttra Tollstad och Sya; den 16 Mjölby: den 17 Veaterlö«a; den 18 Normlösa och Horrborga; den 18 Ekeby och Båvil; don 20 MOeiander; den 21 Åsbo; den den 23 Rinna; den 24 Högby och Hogstad; den 25 Allhelgona ooh Biälbo; den 26 Jerstad; den 27 Väderstad: den 28 Hof och Apnuna. Lusings m. fl hårade fögderi: den 13No vemoor fl vart och Styra; den 16 Vestra Stenby; den 17 Ask och Vinnerstad; den 18Trebörna; den 20 Vestra Ny; den 23 Vestra Tollstad; den 24 Åby; den 25 Ödeshög; den 26 Bilk och Heda: den 27 Svansbals och Komla; den 30 Rogs ö<a och Väfversuoda; den 1 Decem- ber Harrcstad ocb Källstad; det 2 öberga och Nä«»ja; den 3 Orlunda, S:t Per och Strå; den 4 H tgebyhöga och Fifvelstad; deu 14,15 och 16 Motala socken. Linköping den 3. 4, 7, 8, 10 ocb 11 Dec. Norrköping: den 16. 19 och 26 Njv. Söderköping: den 10 och 11 Dac. Vadstena: den 9 och 10 D.c. Skeninge: den 9 och 10 DjC. Jfotola: den 9 och 10 Ditt. Brunns- oeh badgäster- nas antal vid landets olika kur- orter uppgick under 1896 års som- mar till: 1.930 I Lannaskede 470 1,797 ' Halmstad 461 Stenungsön 400 Marstrand Ronneby Lysekil Styrsö Meåevi Strömstad Söderköping Barnlösa Varberg Nerrtelje Lyckorna Bastad Lundsbrunn Porla Visby Borgholm Helsan Nybro Djursätra Hjo Rostock Arvidsvik Holsiön Holsby Ljungskile Torhult Sköfde Kåttvik Bie Eind Loka Linköping - Fogelstaba nan- Styrelsen bar förslagsvis be- stämt att stationerna vid denna bana, från Fogelsta till Linköping räknadt, skola ha följande namn: Hvart, Forn- äs, Ellvestad, Klockrike, Bommen, Gullberg (vid Sjögestad), Vreta Klo- ster (vid Rökinge), och Bränninge (vid fl. härads fögderi: November den 13 Vreta Kloster och S jernorp; den 14 Ljung och Flistad; den 17 Nykil; den 18 Ul- rika; den 19 Gammalkil; den 20 Vikinestad; den 21 Rippestad och Sjögestad samt Blörke- berg ocb Ledberg; den 23Vallerstad,Skeppsås ocb EWveatad; den 24 Fornäs och Lönsäs; den 25 Ekebyborna; den 26 Krigsberg; den 27 Klockrike ocb Brunneby. Åkerbo w. fl. härads fögderi: November den 16 Kärna ocb Kaga; den 17 Landeryd ocb Vårdsberg; den 18 Östra Skrukeby, Lill kyrke ocb Östra Hare: den 19 Rystad; den 20 Törnevalla; den 23 Svinstad; den 24 Aska- by och Örtomta: den 25 Björsätter; den 26 Åtvid; den 27 Grebo och Värna; den 23 Vist; den 8 December Skeda ocb Slaka; den 10 och 11 S:t Lars. Hammarkinds och Skärkinds härads fög- deri deu 16 November Vestra Husby; den 17 Gistad; den 18 Skärkind; den 19 Gårdeby; den SO Östra Byd ocb Yinernai: den 21 Skön- berga; den 23 Gryt (laodet); den 24 Gryt (skärgården), den 25 S:t Anna; den 26 Skäll vik; den 27 Mogata ocb Börrum; den 28 Drot hem; den 7 och 8 December Bingarum. Vid sitt senaste sammanträde be- slöt styrelsen jemväl att af vagnfa- briksaktiebolaget i Söderteije inköpa 2 boggievagnar med kombinerade an- dra- och tredjeklasskupéer samt 1 tredjeklassboggievagn efter Kalmar— Berga jernvägs modell, 1 andra och tredjeklassig fyrhjulig vagn och 2 tre- djeklassvagnar af samma slag. Sam- manlagda kostnaden utgör 45,550 kr., och har styrelsen genom detta inköp lyckats underskrida den beräknade kostnaden för rullande material med 3- å 4 000 kr. På jernvägen har nu skenläggnin- gen hunnit till Vreta Kloster. Terras- seringsarbetet är fullbordat å hela li- men utom vid Tororp, der en större sandås genomskäres. Vid midsom- martiden nästa år torde man kunna börja trafikera banan, om allt går bra. Ett nytt Jernvägsprojekt framkastas i Oskarshamnstidningen, nämligen förslag om en jernväg från Vimmerby (i förbindelse med den föreslagna banan till Linköping) syd- ost ut till Väderums station å Väster- viks-Hultsfreds jernväg samt vidare öfver Kristdala ned till Forshults sta- tion å Nässjö—Oskarshamnsbanan. Insändaren menar, att samma bo- lag, som skulle komma att byg- ga Linköpings—Vimmerbyjernvägen, borde helst bygga äfven den nu ifrå- gasatta fortsättningen. Kapitalister, som vilja lemna de erforderliga slan- tarne, finnas nog, skrifver insändaren Billigt lyse. Det elektriska ljusets prisbillighet blifver allt större och större, skrifver en korrespondent till Ö. C, och den tiden torde snart vara törbi, då minimipriset tör en 16- ljus lampa sattes till 12—15 kronor. Vid industriella anläggningar för annat ändamål än framalstring af elektrisk energi, men der vid sidan af hufvui- verksamheten är intörd äfven elektrisk belysning, har det visat sig, att ett pris af 5 ä 6 kr. pr lampa af nämnda ljus- styrka, räknadt för belysningsår, mycket väl förräntar och amorterar anlägg- ningskostnaden, helst denna balysning i följd af de', billiga priset kunnat in- föras snart sagdt öfverallt. Vid exempelvis Lessebo, der den nye disponenten, herr John Engström från Motala, inlört allmän elektrisk belys- ning, kostar lampan ej mer än högst 6 kr. men så har också detta slag af be- lysning fördenskull kunnat införas i hvartenda arbetarehem inom det stora industrisamhället. Rikt flskafänge. Till Ö. C. sknives från Motala: I härvarande kungs- fiske fångades under två på hvarandra följande nätter i början af veckan ej mindre än 55 laxar och i Motalaviken upptogos under en enda natt af två fiskare sammanlagdt 320 kg. lax, den största fångst som gjorts på länge och representerande en summa af omkring 450 kr. Det är den restliga stormen, som drifver laxen ned i strömmen. Till läkare 1 Ramfall (vid Tranérska stiftelsens sjukvårdsinrätt- ning) bar enhälligt valts doktor Hugo Kruuse i Avesta. Behofligt. Under denna rubrik skrifves från Motala till Ö. C: Som be- kant sedan många år sedan, insätter staten på linien Mjölby—Hallsberg det sämsta den eger i rullande materiel; särskildt en del 3 dje klass vagnar ha varit under all kritik. Nu ha veder- börande, hvilket dem till stor beröm- melse länder, hit överflyttat ett antal af den inköpta Vestkustbanans vagnar, i hvilka. höga, ljusa och rymliga som de äro. det är en fröjd att få åka. Åter söndriga lokomo- motlv. Då nedgående nattsnäll- tåget från Stockholm till Malmö nyligen ankom till Sömmens station, varsnades att båda koppelstängerna å lokomotivet voro krökta och ma- skinen således obrukbar. Nytt loko- motiv utgick från Mjölby och fram- förde tåget till Nässjö, 1'/, timme försenadt. Skall öjebro qvarnby Säljas? För någon tid sedan kom- mo ett par affärsmessige göteborgare på besök till Öjebro med anledning deraf att något "fall" skulle vara till salu utbjudet. Desse företagsamme män gåtvo snart, då de lingo se hvad Öjebro-kraften dugde till, en vink om affär pä hela byn med såväl qvarnar som vattenfall. Öjebroboarna tillsam- mans afgåfvo derpå sitt utlåtande med en begäran af 150,000 kr. för de re- spektive qvarnverken. Detta hade till följd att strömbastigheten och vat- tenmängden beräknades, samt flera andra undersökningar företogos Så stå sakerna för närvarande ocb man står nu i spänd väntan, om det en- dera dagen skall "slå till". Dock bafva de omtalade herrarne erkänt, att bakom dem stod ett stort engelskt bolag, som snart skulle vän- da upp och ned på den gamla qvarn- byn. öjebro qvarnby är den största och mest betydande i hela Östergötland och belägen vid stora landsvägen emel- lan Skeninge och Linköping eller en half mil frän den förstnämnda staden och har förr haft i gång, ej min- dre än 37 par stenar. De qvarnar som nu skulle säljas äro: Solberga- qvarnen, Qropeqvarnen, Backeqvar- nen eller Storgårdsqvarnen, Hospitals- qvarnen, Önaqvarnen, Kammarqvar- nen, Nyckelforsens qvarn, samt dess- utom till flere qvarnar hörande sågar, spänhyflar och öfnga industriella an- läggningar. — Utom den omtalade kö- pesumman kommer en hel massa lä genhetsinnehaf vare och husegare inom samhället att göra affär, denna blif- ver dock ganska "lätt", emedan des- sas hus äro uppförda pä byns mark. Håla qvarn, hvilken är kronodomän, och f. n. på arrende innehafves af Gu staf Eriksson fill år 1900, ingår ej i Efter detta köp — om det kommer till stånd — skulle all qvarnindustri läggas ned, och i stället skulle stor- artade mekaniska verkstäder resa sig midt öfver strömmen, sedan densam- ma rensats- och fallen slagits tillsam- mans; och af den förr så betydande qvarnbyn skulle snart ej synas spår. Öjebro qvarnegare äro mycket in- tresserade för affären, derför att de i den nya elektriska qvarnen vid Fif- velstad snart fä en hotande konkur- rent, emedan den på qvarnar så fat- tiga Vadstenaslätten, ocb Dals härad öfvensom en stor del af Aska, Ly- sings och Göstrings härad, hittills tätt köra sin malsäd till öjebro. Dessa komma nämligen hädanefter att an- vända Fifvelstad elektriska qvarn; dessutom äro Spängsholms, Gudhems och Forssa qvarnar mycket nära äf- vensom de ej långt aflägsna Tholebro qvarnar i Normlösa och Vågforsen i Lotorps bruk är i ett stan- digt ocb raskt framåtskridande. Så har gjuteriet nu blifvit tillbygdt, hvar- igenom det blifvit mer än dubbelt så stort som förut. Fråga är ock om, att utvidga den redan förut ansenligt stora hand- manufaktur- och yxsmed- jan, och en större arbetarebostad år nnder uppförande, skrifves till Ö. C. Äfven den driftige affärsmannen John Fröberg står i begrepp att för sina arbetare pä byns egor uppföra en stör- re arbetarebostad. På de sena3te 20 åren har Lolorps befolkning ökats med minst 75 proc och öfverstiger för närvarande 1,000 personer. 52 till sin öfverraskning såg han framför sig en bland de mest intagande syner, han någonsin sett. Dörren emellan de två små rummen, i hvilka Marie infört honom, stod öppen, och längst bort i det inre rummet mötte honom ett klart sken, som föll in genom ett fönster, anbragt på en dörr, som ledde in till ett tredje rum, hvilket nu var upptaget af andra gäster. Utan att röra sig ur stället såg han ett par personer derinne. Den ena var ett fruntimmer i den mest blomstrande ungdom, den andre en karl i sina bästa år, i sm fullaste mannakraft. Mannen stödde ryggen lått emot en karmstol. Hans högra hand var något lyft och uttryckte pä ett målande sätt en odelad ocb spänd uppmärksam- het, under det hans ögon fäste på det unga frun- timret brinnande blickar. Fruntimret, som hvilade ena handen mot en annan karmstol, talade med ett lif och en värme, att man såg, huru helt och hållet upptagen hon var af sitt ämne. Vär resande kunde ej höra, hvad hon sade, och ville det ej heller, men kände sig ljuft och djupt tilltalad at det lifliga sätt, hvarpå den sköna och intagande qvinnan syntes hän- förd af sina egna tankar. Ord och uttryck voro hos henne samma musik ur ett varmt hjertas glödande hänförelse. Ansigtets uttryck betecknade ordets alla musikaliska öivergångar, ordet var uttryckets ton och lif. Mera Hebe än Venus till sitt utseende, vai hon, under det hon nu talade, mera Psyke än Hebe. Vår okände resande hade med häpen, ofrivillig beundran stannat i åskådande af denna vackra.syn, då han nu lr'>rde steg i trappan närma sig. Åter- kommande till sig sjelf, insäg han, att tillfälligheten visat honom en tafla, som han icke var berättigad att betrakta. Förlägenheten into,; förtjusningens ställe. Han kände sig till mods, liksom hade han njutit af en förbjuden frukt, och nästan rodnade för 53 att biifva upptäckt. Det föll honom in, att det okända fruntimret måhända äfven skulle finna sig besväradt, ifall bon pä något vis fick veta sig hafva varit före- mål för en otillbörlig nyfikenhet. Beslutsamt när- made han sig derlör dörrtönstret. Mattan som, be- täckte golfvet, gjorde hans steg ohörbara; och innan nägon ännu hunnit uppkomma, hade han med lätt och försigtig hand dragit för de små fönstergardinerna. — Dä Marie uppkom med ljus, åtföljd af From med schatullet, kunde ingen märka, hvad som under tiden sysselsatt honom. Han kände sig tillfredsstäld deröfver. — Befaller herrn någonting vidare? frågade Mark', — Skaffa mig, bad den resande, adressen pä nå- got ordentligt och bra ställe i hufvudstaden, der det linnes rum tör resande. Jag är okänd der. — Ingenting är lättare, inföll Marie genast. Jag har ett adresskort här, som jag rigtigt kan rekom- mendera. — Tack, tack. Lägg det der. From, som tigande atläg=nat sig, sedan han stält ifrån sig schatullet, följdes nu äfven af Marie. Den resandes utseende var ädelt och kraftfullt. Hans friska, men bleka hy antydde helsa och styrka; hans öppna, höga panna förstånd och mod; de mörk- bruna, något djupt liggande, men stora och lugna ögonen klokhet och ändock lif och eld. Hans gestalt var reslig och smärt, ehuru den ej tycktes ha mog- nat till fullkomlig utveckling. Klädd i en med fina kalmuckskinn fodrad öfverrock, passande för årsti- den, tog han sig fördelaktigt ut. Att döma af hans yttre, var han i de aren, dä han borde göra sitt första inträdande i verlden, och i detta afseende missleddes man ej heller, emedan det i sjelfva ver- ket sä förhöll sig. Sten Mauritz Döring lemnade vid ett och tjugo år en aflägsen landsort för att i hufvud- staden söka sin lycka, och om han dervid leddes 56 gången lyckades han ej bättre; ty i samma ögon- blick, som han skulle klippa af veken, hörde han ljudet af en melodisk röst ,från rummet innanför . . . det måste ha varit hennes . . . hans hand spratt till ... och äfven det andra ljuset lyste ej mera. Förargad derölver, reste han sig upp i afsigt att ropa på uppasserskan, då han märkte, huru en stråle lyste honom till mötes genom en öppning på den lilla dörrgardinen. I stället för att kalla på Marie gick han ett hvarf kring rummet. — Om det icke hade varit mörkt här, kunde jag ej ha blickat dit in, tänkte han, det är alldeles rigtigt. Skulle min hand kunna ha varit i komplott med mina griller, efter den släckte ljusen. Pah, jag skall visa, att inbillningar icke beherska mig, att jag kan se och dock vara kall. att jag kan beundra utan att fälla i dårskaper. Endast de svage dricka döden ur skönhetens bägare, de starke dricka lif och krafter derur; för narrarne är den en Circepokal, för män med förstånd ett mjödhorn, vid hvilket här- liga löften grundlägga vackra och manliga handlingar. Och beslutsamt trädde han nu intill dörrfönstret och sköt med en sakta rörelse undan förhänget. Han säg henne äter och hade nu tid att nogate betrakta henne. Hon stod ej mera, utan satt behag- ligt hvilande t den karmstol, vid hvilken hon nyss stödde sig- Hennes har var ljust. Den ena delen var upp- kammad och flätad såsom ett diadem öfver pannan; den andra delen föll i lockar ned kring en hals, hvit som den hvitaste alabaster, ögonen voro blåa och stora samt strålade med en vinterhimmels friska glans. Läpparne voro icke små, tvärtom nästan stora, men mot den glöd, som der brann, var rosens glöd blott en skugga. Hon log, dä han nu betrak- 49 — Hör, min vän, yttrade han till den inträdande hofmannen, jag kan ju lita på dig? Hofmannen bugade sig. — Kan jag anförtro ett hemligt uppdrag åt dig och anse det såsom dödt? Åter en bugning. — Godt, tillade hertigen och fattade derpå pen- nan samt skref i största skyndsamhet några ord på ett papper, som han derefter vek tillhopa och för- — Du kan ju rida, min vän, flyga, om det behöfs? En tyst bugning besvarade äfven denna fråga. — Välan dä. tag en häst i högvakten, svep in dig i en dragonkappa, att ingen må känna igen dig, och hasta i sporrstreck till Liljeholmen, der du trät- far egarinnan till denna biljett. Kom ihåg, att du skall hinna fram före Reuterholm, och akta dig väl att blifva sedd af honom. Farväl med digl Det dröjde icke länge, innan man såg en liten kavalleritrupp långsamt skrida fram utför Storkyrko- brinken och kröka in pä stora Nygatan. I spetsen för det dubbla ledet red en officer och bredvid hans sida en man, insvept uti en i rika veck nedfallande mörk kappa. Intet ord vexlades mellan dem. Men allt som mannen i den mörka kappan ökade sin hästs tärt, ökade truppens befälhafvai e äfven sin, och trup- pen följde hans exempel. Då de kommo nära slussen, hördes snabba, häf- tiga hofslag bakom dem; men ingen fäste någon upp- märksamhet dervid; emellertid tycktes detta ljud än. dock liksom sporra dem att ytte-';-ire öka farten. Den svarta kappan, tätt ft'jl af sina ryttare, tog nu af öfver röda slussen; mc-u, f rmkommen till C. F. RidderUai. brabanlm. I. '