Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-11-13
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTG Eenjt Kägge. STEN .t». ». x fc'^are oc^ lörläggar-?. Aktiebolaget Ostgöta Correspondontens Booktryckerl. ve-rkstallande direktör: Fredr. Hammaretrom. i\:r 46. Prenumerationspris: För helt ir kr. 1:50, för tre qvartal kr. 1,13, fur hälft : och ett qvartal SO dre. postbefordringsafglftcn luhcriiknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 13 November. Annonspris: Pr petitrad 3 öra; från främmande orter 10 öre. Utländska annoiser ire. Forlofoings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. ö»tgöta Correipondeutena Boktryckeri i Linköping. 1896. éCelt år åO öre. Prenumerera å närmaste postanstalt å Helsingborgs Posten Skaoe-Hallands veckOUpplaga, som för hela år 1897 kostar endast 50 Ore. Stort format. Rikhaltigt innehåll. Utmärkt följetong. __________ Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 (Sfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- K«r, lnkanserlngnr och kinmls- sl«,nfir»wppdrag bos K. Befallningshaf- vande m. m Billigaste Inkasaotaxa: För årakaoder, vid liqvid etter anmaniag. högst en kr. lonebafvare. v. Häradshöfding Per lrnander. (8336.13)______________________________ Kommissionärefl bli Uiiityrelsei, Hofrätta e o. notarien K. Arnander, ombesörjer mot lagatadtrad taxa hand- lingars inlemnande ocb nttagande. Träffas ä landskansliet kl. 10—2. Adress: LandahanaHet. (jjjjfgjl) Bese- och Platsagenter antagas mot högsta provision för försäljning af Teater-Premie-Obhga- tioner på af betalning, tillsammans med 1897 års utställningslotter. Anmälningar torde sändas till H. Äsch & C:is Bufvudkontor, Vasagatan 5, Stockholm. tG 373401 C&» Skandinaviska Ulm. Liflörsäkrlngstöreningen BALDER, Stockholm, Hamngatan 1 B. Billigaste lifiors&kringsansutt, b>e.d på fullt ma- tem.-uis.ka grunder. De lorsiikiT.de äro de enda del- WÄWU___m ,,—„ — ___ ^____......- ... och sirjota all vinst odelad. Tillgångar gtationsinspektoren Ludvig Svensson '.iMa orter. - „____u.iJ. a „...t,i-..„j„i_X.___„ .«— elever till och med vårterminen 1899, derest skolans nuvarande förestån- dare, fil. kand. C. A. Lindahl, under denna tid qvarstår vid föreståndare- befattningen. Derjemte ha de vid läroverket anstälda lärarne tills vi- dare under samma tid tillförsäkrats rätt till löneturberäkning. Farlederna 1 skärgår- den. Sedan utprickning år 1894 egt rum at farled mellan Arks och Kettilö med benämning den östra eller Lam- skärsleden, bar denna led, såsom va- rande djupare och jemvä! i öfrigt minst riskabel att befara, nästan uteslutande användts af sjöfarande i länets skär- gård, hvarigetjom den s. k. vestra le- den genom Rot- och Alsundet nästan öfvergiivits och användes endast af en och annan skärgårdsskuta. Med anledning deraf har fråga väckts om upphörande med utprickningen af den gamla leden. Den eller dem som hafva något mot detta iorslag att er- inra, få före den 15 December afgifva förklaring till kronofogden Hallin, bos hvilken handlingarna i ärendet hållas tillgängliga. Skogsköp. Hemmansegarne S. A. Johansson och A. Magnusson i Marsgölehult af Hjorteds socken ha till grosshandlandena Broms i Stock- holm försålt 5,400 st. gran- och furu- träd för en köpesumma af omkring 14,000 kr., meddelas oss. — Handlanden E. Zakrisson i Store- bro, Vimmerby församling, har af sterbhusdelegarne efter afhdne P. J. Andersson tillhandlat sig skog å Al- sta för 30,000 kr. Olofllg jagt. _ På yrkande af säkrade for 12,000,000 kr. Agenter inom Östergötland Linköping: Katrineholm: Lerbäck: kl artedam: Motala: rferrkoping: Tranås: Taditena: Bersbo: Jämtlandsposten RadaktOr Da- V. Hugo Wickström - ÖSTEHSIIND - år NonteBds mest spridda ttdatofc Litet fOr närvarande vid 276 postanstalter. Utm*rkt annonsorgan! kr. 1 400,000. in.»".! ««**» ■ »'«- <■"-- i Bruzaholm å sterbhusdelegan.es efter Forealnjren.ejwr 5*00 meolemmar, for- L j. Berglund från Hagelsrum vägnar .terVötland- 8amt ^aslai ^^ Johansson i Ekenäs A.VSterier, Läroverksadjunkt. »Ides sergeanten J. G Jernslröm i O. Carlsson, stationsinspektor. Jernudda af Aspelands häradsrätt att £ H.N'l'"»Sution«skrifvare.bstt, för fot han å motparternas egor lÄÄÄi Ekente ekjnta en hare 30 kronor E Holmström, Bokhållare. och ett rådjur 60 kronor. Derjemte A. Ljnngkolm, Skrlddaaaatare. förpligtades han utgifva 93 kronor 70 D E. O -«» Bank Kapten. öre j rättegångskostnad. CTli"aÄi"Xtar.. 0«J holätt har den 10 i denna (7538,199) månad faststält häradsrättens utslag. Grantorka i antagande. Det kan dessvärre knappast betvitlas, skrifver den norska "Tidskrift för skogsbrug", att en af granskogens farligaste fiender, den beryktade gran- torkan, är i antågande. Den ovan- ligt torra och varma sommar, vi haft i år, bar i hög grad gynnat föröknin- gen af skadeinsekter, ocb bland dessa är som bekant Barkbillen (Tomicus octodentatus) eller den ättatandade boktryckaren, den mest fruktade i det den ntbreder död ocb ödeläggelse hvarhelst den uppträder i stora mas- sor och härjar hela landsträckor, så att knappast ett lefvande träd blir qvar. Då barkbiilen med förkärlek lägger sina ägg i sjukliga träd, så ligger det nära till hands att sörja för, att alla sådana snarast möjligt huggas ut. Der insekterna emellertid allaredan ha infunnit sig i stora massor må alla friska träd, som angripits, oat brutet fällas och atbarkas, hvilket sjelfklart endast då är af någon be- tydelse för insektens bekämpande, när billen ännu icke flugit ut. Längre fram fäller man s. k. "fångträd", d. v. s. man hugger ned här och hvar friska träd och låter dessa sedan de blirvit afqvistade för att hindra deras allt för hastiga uttorkning, bli lig- gande i skogen, för att de svärmande insekterna der må lägga sitt yngel. Dessa fång träd såväl som allt an- nat tallvirke atbarkas så snart lar- verna äro ungefär halfväxta. Den af insektynglet besatta barken bör helst strax uppbrännas n&gonstädes i när- heten. Dä barkbilien svärmar hela som- maren igenom, är det nödvändigt att allt emellanåt fälla nya träd i till- räckligt antal och att fortsätta här- med så länge som insekterna anfalla dem. Framför allt, håll skogen ren från torrt affall, då det just är i sådant som insekten finner sitt beqvämaste yngelställe. Obduktionen a Taube v. BlOOkS lik. Liket etter kammar- herren Evert Taube von Block å Bi ox vik undergick lördagen den 7 dennes, efter att hafva upptagits ur grafven å JonsbergB kyrkogård, rättsmedicinsk un- dersökning. Förrättningen verkstäldes af provin- sialläkaren J. A. Håkansson i Söder- köping med biträde af e. provinsial- Länet och stiftet Östergötlands kreaturs- försäkringsbolags direktion har vid d. 10 d:s hållet sammanträde beslutit utanordna följande ersätt- ningsbelopp: till hr P. A. Erikson, Norra Lund, 200 kr., till hr D. Gyl- lenhammar, Vesterlösa, 91 kr., till hr d:r M. von Feilitzen, Åkerstad, 225 kr., till hr D. Willén, Vargsäter 200 kr., samtliga ersättningarna för hästar. Till komminister i Risinge valdes i söndags den å första förslags- rummet uppförde komministern A'. G. Häger med alla afgifha rösterna eller 10,350. — Till komminister i Ortomta har patronus grefve Ph. Klingspor å Ekenäs kallat brukspredikanten vid Reijmyre Joel Fries. "Knolingen" kar bann- lysts från Motala verkstad, så snart verkstadschefen genom tidningarne fick kännedom om denna dryck och dess användning därstädes, och i stället ha arbetarne fått billig till- gång till godt svagdricka, meddelar O. D., som sätter detta "knolingens" portförbud vid verkstaden i samband med att Lindénska bryggeriet nu ut- bjudes tiU salu. Det är väl ändå att tillskrifva det allt för stor verkan. Motala samskola. Motala femklassiga samskola har medgtfVits dimissionsrätt beträffande manliga läkaren L. Sahlin i Stegeborg och i uärraro at t. f. kronolänsinanneu V. Brattberg och fjerdingsman en S. P. Svensson m fl. Liket indentifierades af den atlid- nes betjent samt kyrkoherden Asp- roth m. fl. D:r Sahlin, som varit närvarande vid den aflidnes dödsbädd, lemnade muntligt den upplysningen, att hut- vudsakliga sjukdomssymptomen be- stått i betydande blodkräkningar och att den deraf alstrade blodförlusten varit närmaste dödsorsaken. Liket var stadt i ganska hög grad af förruttnelse, ehuru ej på långt när så framskriden, som man kunnat vänta. En del af tarmarne voro till och med ganska väl bibehållna. Inga mörka streck, fläckar eller sår- nader i gommen, svalgvägen och å tungan, såsom efter frätande ämnen, kunde iakttagas. Ingenstädes icunde, oaktadt nog- grann undersökning, i magsäcken eller 12-fingertarmen några svulstbildnin- gar upptäckas, ej heller några ulce- rationer at vanligt magsårs.utseende. Ej heller i tunntarmarne kunde svulst- bildning upptäckas. I lefverkärlen syntes en mängd små hvita, flugägg- liknande gryn. Utlåtande om dödsorsaker) kommer att afgifvas törst sedan likdelar, som tillvaratagits vid obduktionen, under- gått undersökning af rättskemisten i Stockholm. För sådant ändamål a'gingo likdelar Ull medicinalstyrelsen. Sockerpriset. Tyst och obe- märkt faller sockerpriset. Sedan soc- kerriksdagen i Malmö i höst ej kunde komma till enighet beträffande pri- serna, låta nu de enskilde producen- terna pruta med sig efter råd och lägenhet, och man saknar de sedvan- liga uppgifterna att samtliga svenska raffinadörer höjt eller sänkt priset. Under de gångna dagarne af Novem- ber har sockret fallit 2 öre. Ett stort antal stjern- Skott lär man halva att vänta natten mellan den 13 och 14 dennes. Des-a stjernskott utgöra förelöpare för den oerhörda svärm, ine,d hvilken jorden skall sammanträffa om 3 år. Elter all sannolikhet skall det nämligen år 1899 lutiäffa det största antalet stjernskott, som någonsin egt rum, så lå >gt mensk- liga anteckningar nå. Redan på grund häraf äro förelöparne för denna han- dels?, om än i och lör sig af mindre betydelse, af ett stort vetenskapligt in- tresse. Hvilka jernväqsstatio- ner som bära sig bäst. Den nyligen utgifna oiticiela statistiken öf- ver statens jai nvägstrafik for år 1895 meddelar härom några intressanta siffror. Största inkomsterna för atsänd och anländ trafik hade Stockholms Cen- tral, nämligen kr. 5,852 095. Dernäst kommer Göteborg med 3.610424, Luleå 2,214262, Gällivare 2,110794. Malmö 1,942,296, Norrköping 1,374,960, Jön- köping 853.586 kr. o. s. v. Minsta in- komsterna hade Mobodarne, nämligen 2,533, Polcirkeln 2,702 Rönninge 3.353, Albano 4,252, Storsund 4,603, Earlberg 5,085, Töfva 5,720 kr. o. s. v. Såldt vattenfall. Färgaren E. W. Eriksson i Rämmnge, Hällestads s n har till Finspongs styckebruk för- sålt sin anpart (en mindre del) i de s. k. Rämniugefallen för 8,000 kr. E'- ter detta inköp dominerar Finspongs styckebruk samtliga fallen vid Räm- nioge hvilka representera betydlig kraft och som nu kommer att användas till frambringande af e'ektnsk kraft För detta ändamål ba arbetena allaredan börjat. I köpepriset ingick jemväl, enligt hvad Ö. D. erfarit, priset för hr E:s öfriga egendom derstädes, så att hela hr E:s egendom vid Räm- mnge genom köpet förvärfvats åt bruket. Donation. Godsegaren P. A. Åhlström å Ramfall i Malexanders församling och hans aflidna maka haf- va till nämnda församling testamen- terat 10,000 kronor att utbetalas sex månader efter den efterlefvande ma- kens död och för följande ändamål. Den ärliga räntan af 2,000 kr. ska- utgå till underhåll åt fattige och be höfvande torpare och inhyses perso- ner på Ramfalls och utjorden Nystu- gans egor. Den ärliga räntan af 4,000 kr. skall användas till underhåll ocb beklädnad åt fattiga skolbarn. Den årliga räntan af 4 000 kr. skall utdelas till fattiga och orkeslösa per- soner samt fader- och moderlösa barn. Donationen skall kallas P. A. Åbl- ströms och hans hustru Amanda Åhl- ströms donationsfond och stå under kyrkoherdens och skolrådets vård. — Genom v. häradshöfdingen P. Arnander bevakades i måndags vid Linköpings rådsturätt ett af fröken Maria Aurora Dahlman den 31 Ok- tober 1894 upprättadt muntligt te- stamente, enligt hvilket, sedan per- sonliga legat å omkr. 3,500 kr. ut- gått, återstoden af hennes qvarlåten- skap anslogs till en sjuksäng vid härvarande länslasarett, der något sjukt fruntimmer, företrädesvis från Linköping, som lede af dylik sjuk- dom som den aflidna i lifstiden haft, kunde erhålla fri vård. Den aflidna hade undergått operation för bort- tagande af en växt med vatten i ma- gen. Bouppteckningen efter den döda upptager en behållning af mellan 17- och 18,000 kr., hvadan lasarettsdona- tionen bör belöpa sig till bortåt 14,000 kronor. Folkskollärare framstå- ende botanist, (b. P.) Det är väl högst sällan att en vanlig an- språkslös folkskollärare genom ovan- lig håg och fallenhet samt trägen mö da förmått fästa vetenskapsmäns blic- kar på sig i egenskap af framstående botanist samt egare af ett herbarium, hvars make man får leta efter. Så år dock förhållandet med läraren vid Mönnerums folkskola i Jonsbergs soc- ken hr J. A. Levin. I besittning af god kunskap i gamla romarspråket samt stor håg för botaniken, har hr L. under årens lopp derute i hafsban- det samlat växter i många, många tusental och dervid lyckats upptäcka flere nya arter, detta synnerligast af slägtena rubus och bieracium. Hans samling af fanerogamer och ormbun- kar upptager öfver 2,000 arter. Kryp- togamer, alger, mossor m. m. samt de i skärgården rikligt förekommande salix arterna utgöra en samling som sannerligen är att skryta med. Som botanist ex professo ligger herr L. i växtbyte med vetenskapsmän och växtsamlare både i Sverige och ut- landet. Skada endast att han dervid- lag måste räkna med de små tillgån- gar en folkskollärare har och hvilka ej tillåta några andra utgifter än de for ett nödtorftigt uppehälle. Emeller- tid är hr L för sitt botaniska nit ocb sin varma kärlek till östgötafloran, all ära och aktning vård. OgiUadt åtal. Stadsfiskalen C. J. Hellqvist i Motala åtalade bageriar- betaren Gustaf Spång frän Skene gäst- gifvaregård vid Motala rådstufvurätt för det han skulle hafva tagit en port- monnä, innehållande 25 kronor, från bageriarbetaren Ossian Blomqvist un- der det denne låg ooh sof å kyrko- planen i Motala. Häradsrätten ogil- lade åtalet, emedan det framginge af omständigheterna att Spång endast tagit portmonnän for att förvara den- samma. Göta hofrätt, der Hellpvist anförde besvär, har i utslag den 6 i denna månad faststält häradsrättens utslag. Sparkad till dSds af en kast. Stataren Gustaf Söderström, från Råberga i S:t Lars socken, 33 år gammal, blef nyligen så illa sparkad i magen af en bäst i gårdens stall, att han följande afton afled å länslasa- rettet, dit han blifvit förd omedelbart efter olyokan. Svenska Handelsflottan har sedan årets början ökats netto med 19 ångare om tillsammans 19,000 tons. Segelfartygens ökning är blott 5 och tontalet endast 100. Ångbåts- flottans ökning är deremot nära 12 proc. af hela tontalet. Helsingborg ooh Stockholm tBfla om första platsen i denna raska ut- veckling. Dessa fartyg äro alldeles öfvervä- gande svensk egendom, hvaremot en väsentlig del af den stora norska flottan faktiskt eges af engelska re- dare. Arbetarebesök a Stock- holmsutställningen. Till O C. skr il vas: Vid Kalmar läns norra landstings senaste lagtima sammanträ- de b handlades vacitt förslag om be- viljande at anslag för beredande af till- fälle för arbetare att besöka nästa års industriutställning i Stockholm, men För- slaget blef på gi u'id af sparsambetsskäl af tiuget förkastadt. Dock meddelades under ärendets behandling att utsigter funnes för att på annat sätt anskaffa medel lör ändamålet i fråga. Detta halfva löfte tyckes nu ha utsigt att blifva iufriadt, i det att inom länsde- lens hushållningssällskap förslag väckts om beviljande af anslag för dylikt än- damål, t-ch det antages som ganska sä- kert att då frågan förekommer vid års- sammanträdet dea 1 inst. December anslaget beviljas. Till bokhandlare i Öster- sund ha de båda bokförläggareför- eningarna i Stockholm antagit hr Ar- vid Mubenette, bördig från Linköping och förr anstäld i Henric Carlsons bokhandel härstädes. Lungsotssanatorier. Det från Eksjö sjukkassor utgångna för- slaget om anläggande af lungsots- sanatorier på statens bekostnad — för hvilket förslag vi förut utförligare redo- fjort — behandlades nyligen af Lin- önings Första hundramannaförening och har förut behandlats af Linkö- pings arbetareförenings sjukkassa. Båda dessa föreningar uttalade sin lifliga anslutning till nämnda förslag och gåfvo enhälligt uttryck åt den önskan att regering och riksdag måtte taga sig denna sak an samt träffa åtgärder i den föreslagna riktningen till tuberkulosens verksamma bekäm- pande. Motala rederiaktiebolag beslöt, enligt meddelande till Ö. C, på extra bolagsstämma i lördags att utvidga sin verksamhet genom ut- släppandet af nya aktier å kr. 550, hvarigenom maximikapilalet kommer att ökas till 300,000 kr. (nu 200,000). Hittills varande lottegare hafva intill årets slut företräde till aktiers er- hållande. Den sålunda beslutade aktietillök- ningen afser inköp af en större ån- gare. Motalaindustrien. Holms vadd- och pappersfabriksaktiebolag, om hvars bildande vi förut meddelat, kommer att flytta vaddfabriken (hvil- ken hittills varit inrymd i särskild lokal vid Holms smedja och manu- fakturverk) upp i det nya pappers- bruket i Motala, skrifves till Ö. C. Den egentliga papperstillverkningen kommer hädanefter att uteslutande specialiseras till filtrerpapper, ett fa- brikat, för hvilket Motala haft både godt namn och god marknad. Skrif- papperstillverkningen deremot skall, åtminstone tills vidare, upphöra. Tobaksarbetarestriden. Svenska Cigarrfabrikantföreningen sammanträdde i lördags i Stockholm för att bland annat besluta med an- ledning af ett nytt förslag, som en- ligt till grosshandlaren John A. Bäck- ström förut lemnadt meddelande skulle till cigarrfabrikantföreningen inkom- ma från tobaksarbetarne. Det bebå- dade förslaget uteblef imellertid, och i stället inkom från hr P. Larsson en skrifvelse, hvari denne å "svenska tobaksarbetareförbundets vägnar'' för- klarade, att arbetarne at vissa om- ständigheter bibragts den öfvertygel- sen, att de ej kunde påräkna något tillmötesgående från fabrikantförenin- gens sida, hvarför å arbetarnes väg- nar meddelades, att de "med godt mod nödgas fortsätta striden, dock alltid beredde att mottaga erbjuden under- handling." Då således icke något förslag före- låg, kunde fabrikantföreningen ej heller fatta annat beslut än att vid- hålla sina förut uttalade vilkor. Juridik och moral. Nyligen afled maskinisten vid Motala bryg- geriaktiebolag G. F. Lagerholm ge- nom blodförgiftning i följd af en van- vårdad skada å ena benet. Styrelsen för bolaget Fylgia, der L. var olycks- fallsförsäkrad, har, ehuru icke anse- ende bolaget ersättningsskyldigt, då dels anmälan till styrelsen för sent blifvit gjord och dels Lagerholm van- skött sm åkomma å benet, dock för- klarat sig villig att ersätta halfva för- säkringsbeloppet eller kr. 750. Lord Salisbury, Englands premierminister, har på det telegram, som sändes honom från ett fredsmöte vid Arkösund i somras, nu i dagarna aflåtit till Svenska fredsföreningens ordförande, direktör Edvard Wawrin- sky, en vänlig tacksamhetsskrifvelse. Valdemarsviks likare- fråga. Sammanträde hölls torsda- gen den 5 d:s i Valdemarsvik rörande denna segslitna fråga, och fattades dervid det beslutet att biträda det förslag, som af Ringarums kommun blifvit antaget. Detta innehåller i hufvudsak föl- jande: att Ringarums, Gryts och Try- serums kommuner samt Vataemars- viks köping skulle gemensamt bilda läkaredistriktet, och att dessa kom- muner hvar för sig garantera 300 kr. samt Valdemarsviks köping 100 kr. eller tillsammans 1,000 kr. såsom fast lön för läkaren. Vidare att en läkarebestyrelse be- stående af 7 personer utses, 2 för hvarje kommun och 1 för Valdemars- vik. Den "försvunne" åter- kommen. Den för någon tid sedan såsom "försvunnen" omtalade Gerhard Albin Vik från Lotorp i Ri- singe s:n har nu återkommit, efter att en tid ha gått omkring med han- del i höga norden och Norge — detta enligt hvad V. sjelf meddelar till Ö. C. Jernvägsförslaget Eksjö —Kisa. Stadsfullmäktige i Eksjö hadei måndags afton att behandla inte- rimsstyrelsens för Eksjö—Kisa jern vägen framställning om teckning af 100,000 kr. i företaget, och hänvisa- des frågan till en komité, bestående af drätselkammaren, förstärkt med tre andra personer. Att saken omfattas med sympati af stadsfullmäktige framgår deraf att — enligt hvad vår meddelare i Eksjö telefonerar — dessa tre andra perso- ner blefvo interimsstyrelsens ordfö- rande regementspastor Hans Nilson, stadens förtroendeman förra gången jernvägsfrågan var på tal, rådman Petri, och kassör C. G. Svensson, hvilken vid sammanträdet i går talade för beviljandet af den begärda aktie- teckningen. Främmande officerare vid Flnspong. (Ö. D.) Fin- spong gästades i lördags af tygmä- staren i den norska marinen kapten Mörch, norska artillerikonstruktören kapten Bödtker och tygmästaren i danska marinen kapten Voss, hvilka öfvervoro uppvisning med de vid bru- ket tillverkade snabbskjutande 12 centimeters och 7,5 centimeters ka- nonerna af ny konstruktion. Samtliga uttalade sin synnerliga belåtenhet med den vackra uppvisningen och kon- struktionerna, hvilka senare äro ut- förda af en norrman, den vid Fin- spong anstälde ingeniören H. Thron- sen. Ledningen af röstratts- rörelsen i Östergötland har åter- flyttats från Höckerum och Söderkö- ping till Linköping och "Östgöten", af hvilknn tidnings medarbetare ej mindre än tre sitta i den nyvalda cen- tralstyrelsen. Vid dennas samman- träde i lördags afsade sig nämligen hr Edv. Andersson i Höckerum ord- förandeskapet, och ej heller redaktör G. Thorén qvarstår längre som kassa- förvaltare. Till ordförande valdes medarbetaren i "Östgöten" N. Bierke, till vice ord- förande bryggaren Leon. Nilson i Sö- derköping, till sekreterare red. Emil Kjellberg i Linköping, till kassaför- valtare kamrer L. W. van der Kodde, dersammastädes, och till matrikelför- valtare sadelmakaren C. J. Johansson i Linköping. Ett lifsfarligt slag. Kusken O. Gustafsson vid Kallerstad hade i måndags f. m. varitf ute och åkt och man såg honom komma hem och bör- ja spänna ifrån hästen, Den frånspän- ningen kom han emellertid ej att full- borda. Etter en stund märkte man att hästen gått ifrån G. Denne sjelf fann man liggande sanslös vid ladu- gården. I bakhufvudet hade han er- hållit ett svårt slag, som krossat ett stort stycke af hufvudskålen i bak- hufvudet och illa skadat hjernan. Att det varit hästen som genom en spark tillfogat G. denna skada synes natur- ligt, men huru vid olyckan egentligen tillgått bar man ej kunnat få närmare förklaring på. Hästen drog, då han anträffades, fortfarande vagnen efter sig med ena skakeln frånspänd. Gustafsson fördes genast till Lin- köpings lasarett, der skärfvorna af den inslagna hufvudskålen utplocka- des ur hans hufvud och förband an- lades. G. är en 33 års man och gift. Ett "folkets hus" i Norr- köping — afsedt till samlingsplats för stadens olika arbetarekorporatio- ner — skall möjligen inom kort blifva upprättadt På möte i söndags, ut- lyst af en för förslagets förberedande tillsatt komité, beslöts att utfärda in- bjudning till aktieteckning i ett bo- lag för nämnda ändamål. Aktiekapi- talet skall vara lägst 25,000 och högst 75,000 kr. fördeladt i aktier å 30 kr., hvilka få inlösas genom albetalnin- gar med kr. 2: 50 hvar tredje månad. "Egna kem". På kallelse af styrelsen för "Egna hems" hufvud- förening hade i söndags ett 50-tal ledamöter från skilda orter inom länet infunnit sig i Mjölby för att debat- tera det stadgeförslag, som förut be- handlades på det långvariga och stormiga föreningsmötet i Norrköping i somras, der det ock betydligt om- redigerades. Äfven vid detta möte i Mjölby, som aflopp temligen lugnt, vidtogos några ytterligare ändringar. De stadgar, om hvilka man sålunda ändtligen enat sig, skulle genast träda i kraft och inlemnas till vederbörlig myndighet för föreningens inregi- strering. Föreningens gård i Motala beslöt man att nu, så fort ske kan, fördela åt föreningsmedlemmar. Tandlös allt ifrån födel- sen har, skrifves till Ö. G, en 21- ång yngling från L. socken varit, hvilken i fjol instälde sig vid veder- börlig beväringsinskriining. I stället för tänder har han broskbildning i käkarne. Han kan derfor t. ex. icke äta hårdt bröd. Vid beväringsinskrif- ningen blef han kasserad. "Risinge handelsför- ening" är namnet på en efter engelskt mönster (Rochdale-syste- met) bildad förening, som nyligen konstituerades i Finspong. Förenin- gen räknar redan 159 medlemmar. Ordf. är notarien Emil Gullers. Några bafvndpuokter i den nya konsum- tionsföreningen äro enligt ÖV.g följande: El bvar medlem bar, oberoende af det an- tal andelar han eger, endast en röst vid af- görande af föreningens angelägenheter. Till- träde till föreningen står alltjemt öppet för eo hvar, man eller qvinna, som blott inbe- talar eo mediemsandel a 10 kr. Ja, det är till och med möjligt att vinna inträda i för- eningen endast mot eråggande af 1 kr. kon- tant och anomnande af skriftlig förbindelse a kl. 9. Kredit vid inköp hos föreningen kan erhållas blott mot säkerhet ooh ej i större belopp än halfva sammanlagda värdet af de andelar, medlem eger. I föreningens plan insår äfven tolknpplysningssyfte. Så snart tillgångarna det medgifva, börjas in- rättande af ett lånebibliotek ocb anordnando af föreläsningar, företrädesvis af allmäofatt- lig. vetenskaplig art. Till sådant bildnings- ändamål kan anslås intill 2'/2 procent af års- vinsten. Jagtkundarne på banan. Ett par dyrbara jagthundar, tillhö- rande frih. Leijonhielm å Hulterstad, öfverkördes midt för nämnda ställe i söndags morgon af nedgående gods- tåget. Den ene dog ögonblickligen, den andre skadades så illa, att ban- vakten för att befria honom från hans plågor, gaf honom nådastöten. Kimstads kyrka, hvilken som bekant undergått en omfattande restaurering, har nu åter börjat att användas för gudstjensters hållande; en del målningsarbeten lära dook ännu återstå, och torde dessa icke blifva färdiga förrän nästa vår. En ny orgel, levererad af firman Åker- man & Lund i Stockholm, håller på att uppsättas i kyrkan. Ångaren Ragnhild, som under flera år förmedlat trafiken mel- lan Söderköping och skärgården, är nu såld till kapten C. J. Ödman i Fiskebäckskil för 3,500 kr. Ångpan- nan har nödtorftigt reparerats af Sö- derströms mekaniska verkstad, Lilla gjuteriet i Norrköping, så att båten med egen maskin kan afgå till be- stämmelseorten, der den skall använ- das till bogsering af silljakter samt i och för transporter för köparens guanofabriks räkning, meddelar N. T. Mamre barnsjukhem vid Norrköping har af en menniskovån, som önskar vara okänd, fått löfte om en donation af 25,000 kr. Såsom vil- kor härför har emellertid stipulerats, att de, hvilka handhafva ledningen af hemmets verksamhet, å sin sida kun- na uppvisa en grundfond af samma belopp. Dä hemmets egendom Vallby jemte inventarier o. d. vårderas till omkring 12,000 kronor, har man alltså haft att anskaffa 13,000 kronor genom in- samlade bidrag. För fullgörandet häraf har, säger N T, en högt aktad person inom samhället tagit initiativet, och enligt hvad vi hafva hört uppgifvas, bar han häri lyckats så väl, att hemmet efter all sannolikhet kommer att kunna uppfylla vilkoret för donationens er- hållande. EgendonisalTar. V» mantal Risberga i Fifvelstads sooken, har för omyndige C. G. Nilssons räkning för- sålts för 2,100 kr. till C. J. Nordström från Relaryd i Småland. Tillträde den 14 Mars. — Hemmanaegarea Oikar Nilsson i Bjälebo af Kristdala socken har al landt- brukaren F. Jonsson i Frodingehult, Frödinge socken, tillhandlat lig >/< mtl Frödingehnlt för 10,000 kr., meddelas oss. — Herr Axel Andersson har försålt V, mtl rusthåll Hnltekil i Åsbo e:n till A. Johansson i Lindhnlt för 14,000 kr. Tillträde den 14 nästa Mars. — Sterbhusdelegarne efter afhdne P. J. Andersson i Alsta, Frödinge socken, hafva försålt */i mantal Haf- vik i Hults sooken för 30,000 kr. — Inspektören C. M. Boren i Fluge- näs, Frödinge socken, har köpt egen- domen Flugeby i Hvetlanda för ett pris af 21,000 kr. Folkskolan. Till folkskollä- rarinna vid Korsnäs i Elfkarleby för- samling är nyligen enhälligt vald e. o. lärarinnan derstädes Adolfina Eriksson från Finspong. Föreningen "Egna hem" i Vestervlk, en filial till Ostgota- föremogen, har efter omkring */* ån verksamhet beslutit upplösa sig. Man var missbelåten med etadgarne och in- tresset började snart svalna, hvarefter den ene efter den andre drog sig till- baka. En komité är tillsatt för att ut- reda "boet", hvarefter tillgångarne kom- ma att utdelas till medlemmarne, skrif- ves tiil Östg Corresp. Ersättning för skogseld. Styrelsen för Näs&jö—Oskarshamns jern- väg var till sista sammanträdet med Serede häradsrätt sistl. måndag instämd af kronelänsman Rystedt i Hvena, som yrkade utlående af ersättning för af jernvägen förvållad skogseld å egendo- men Haltåsa, af hvars numera afvikne egare hr Rystedt inköpt rätten till denna fordran. Som ej alla styrelse- ledamöterna kunnat anträffas med stäm- ning, uppsköts målet till vartinget, skrifves till Ö.,tg. Corresp. Rlksdagsmannaval till för- sta kammaren efter framlidne lands- höfdingen V. L. Groll förrättas af Norra Kalmar läns landsting på ur- tima möte i Vestervik den 2 Dec. kl. 11 f. m. 148 — Men om likväl denna skriftvexling nu befin- ner sig i . . . Han stannade hår, liksom för att gifva akt på hvad verkan hans ord skulle göra på Reuterholm. Det var också omöjligt för denne att längre dölja sitt inre. Ansigtet fick ett uttryck at plågsam nyfiken- het, af frågande ängslan, lifligt mätande den del han tog i ämnet. — I hvems händer menar du? — I Armfelts. — Skulle det vara möjligt? Ah, men nej! du bedrager mig. Denna skriftvexling finnes ej mera. Den är lågornas rof. — Men om ni misstager er deri. Om Armfelt skulle ega den, medger ni då ej, hr baron, att både hertigen och ni ligga mera i hans än han i er hand? Reuterholms utseende förvreds af plågsamma föreställningar. — Denna skriftvexling, framlagd inför allmän- heten, tillade Vincent med obevekligt lugn, skulle ge anledningar till långt vigtigare slutsatser, än må- hända sjelfva orden innehålla. — Ah! — Denna skriftvexling, fortfor han vidare nästan med grym stränghet, kan betraktas som det fröhus, hvarur de senare årens händelser uppvuxit och knu tit sig till den frukt, hvaraf ni nu äter. — Hvilken frukt? — Den förbjudna frukten. — Tala tydligare, min herre. — Denna frukt, som man skulle kunna kalla, tillade Vincent med orubblig köld, 1792. Det vore svårt att beskrifva, hvad Reuterholms ansigte uttryckte i deuna stund. I detta enda ord . . . nittiotvå ... låg så mycken betydelse, full af förödmjukande anklagelse, att, äfven om den saknade 149 allt berättigande, den kunde böja en stoltare man än Reuterholm. Sedan 89 har jag ej deltagit i fäderneslandets Du vet, att jag har varit utrikes. Jag har ingenting att göra med de häudelser, hvarom du talar. — Judas tvådde äfven sina händer. En våldsam, men kufvad rörelse skakade Reuter- holms inre. Måhända skulle han krossat denne man, som vågade trotsa honom, om han ej behöfc honom nu mera än förut. — Ni ar min fiende, herre; förglöm er icke! — Ni misstager er äfven nu: jag är er vän, er politiske vän. Förstå mig rigtigt. — Vän, ah! en vän begagnar ett annat språk. — En redlig vän smickrar ej, men ställer hvarje sak på sin rätta plats. Vill ni ännu våga en dust på lif och död med Armfelt här hemma i Sverige? Reuterholm svarade intet. Han snarare kastade sig än han satte sig i närmaste karmstol. Pannans muskler drogo sig tillhopa i mörka och hotande val- kar. Armen höjde sig uppåt. Ett ögonblick af spänd tystnad förflöt. Hastigt sprang han åter upp ifrån sin plats. — Ni bedrager mig, min herre, började han nu. Denna skriftvexling har jag sjelf sett uppgå i eld och rök ... ja, ja! ända till sista lapp har jag sett den förvandlad till aska. — Äfven Phoenix besteg bålet, men endast för att uppstå derur. — Intet skämt, min herre. — Ni såg papper uppgå i eld och rök, såg så- dana förvandlade till aska; men vet ni väl med viss- het, om de papper, ni brände, verkligen voro desamma, om hvilka vi tala. — Ni är förfärlig. papperet eller ännu flera, men af obekanta skäl ej ville fram dermed, är ej lätt att gissa. — Äfven denna handling, yttrade han, då han märkte den likgiltighet, hvarmed Reuterholm betrak- tade papperet, lönar dock mödan att låsa, allrahelst som den ganska väsentligt rör er sjelf. Om jag får lof . . . Läsaren skall, i hvad vi under berättelsens fort- gång komma att anföra om denna karaktär, säkert finna, att han kunde hafva både stora intressen och äfven vara allt för mycket invigd i och underkunnig om den tidens ställningar och förhållanden för att ej, efter ryske ministerns oförbehållsamma samtal med fröken Rudensköld, och hvarom han säkert erhöll kännedom, uttaga ett steg i enahanda rigtning med prinsessan Sofia Albertina eller i afsigt att samman- träffa med Ehk, för att genom honörn söka erhålla den möjligen fullständigaste kännedom om de år, som föregingo katastrofen 1792. Prinsessans och hans sammanträffande på vägen till Ehk, om också härflytande af en verklig tillfällighet, torde läsaren då finna motiverad af förhållandenas egen bestäm- mande logik. — Att papperspaketet under den oreda, som, dä prinsessan lemnade Ehk, uppstod på gatan, tappa- des af Louise och upptogs af den alltid uppmärksamt spanande Vincent, lärer läsaren icke kunnat undgå att sjelf sluta sig till. 145 — Hertigen är er kropp, ni är hans själ; men hvem säger er, att icke hertigen och ni, båda två, fä rum i Armfelts hand? — Du är djerf. Förklara dig? — Ni känner allra bäst sjelf, hvilka tankar som sysselsatte hertigens och ert hufvud ännu un- der den tid konung Gustaf lefde. Han är död, och med honom äfven dessa tankar. Grafvarne tiga. — Men någon gång kan likväl stenen vältas ifrån dem och de döda uppstå. Åren 1788—89 äro döda, men blott skondöda. — Du talar i gåtor. — Gustafs plan mot Ryssland dä var en bland de snillrikaste i svenska krigshistorien. — Men misslyckades. Alltid ett fel! — Ja, herr baron, genom förräderi. — Hm! — Åtföljd af er, anlände Hertig Carl den 27 Augusti 1788 till Lovisa. — Ah! — Ert minne påminner er ännu derom, jag ser det. Hertigens stjerna stod aldrig högre ån dä. Of- ficerarne rodde hans slup till Helsingfors, på sina händer buro de honom till vagnen, och då han lem- nade staden, Irånspändes håstarne, och de segrande krigarne drogo hans vagn under fortsatta lefve- och hurrarop. I känslan af att vara tillbedd utaf ett stort parti, utnåmd af Gustaf till högste befälhafvare för den förenade svenska och finska krigsmakten till lands och sjös, betydde han i detta ögonblick mera ån konungen, som kunde kallas en irrande riddare i Sveriges vestra provinser. — Ännu en gång, hvarthän syftar du? — Ni erinrar er måhända ett samtal emellan C. F. Kxddtrliad. IJrabantm. I. 19