Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-12-18
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTG Bengt Higge. TEN Jtitfare och lorlägifarp. Aktiebolaget Ostgöta Correspondcntens Booktryckeri. Verkställande direktör: Fredr Kundunirfia i\:r St Prenumerationspris: För helt Jr kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft och ett qvartal 50 öre, »ostbefcrdriiissafsrlftcii lliboräknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 18 December Annonspris: Pr petitrad 8 öre; fråo främmande orter 10 öre. Utländska anno: ser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1. 50. j Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping, j 1800. * * (Bstgöta^osten * * anmäler sig härmed till fortsatt utgifning under 1897 efter oförändrad plan och till oförändradt pris. Tidningen skall sålunda fortfarande utkomma en gång i veckan (hvarie fredag), upptagande en fullständig, ehuru naturligtvis sammanträngd redogörelse för allt af vigt, som inträffat i hela verlden under senaste veckan. I följetongsafdelningen skall fortsättas åler- gifvandet af C. F. Ridderstalls historiska romaner hvilka i så hög grad tillvunnit sig våra läsares intresse. Hvarje nummer skall fortfarande upptaga 24 sidor deraf, så att prenumeranten under årets lopp erhåller nära 1,300 sidor af romanverket. Sedan den nu pågående romanen "Dra- banten" afslutats, kommer omedelbart att påbörjas den ej mindre spännande romanen "Fursten", hvilken utgör fort- sättning af "Drabanten" med till stor del samma handlande personer. Prenumerationspriset för Östgöta-J?jsten blir fortfarande PF" endast 1: 50 för helt år, "^fll postarvodet inberäknadt, hvilket pris måste anses vara oerhördt billigt, då endast den tidningen åtföljande följe- tongsromanen i bokhandeln betingar ett mångdubbelt högre pris, O B 8.! Ny tillträdande prenumeranter, hvilka önska erhålla den under sista qvartalet af 1896 ut- komna afdelningen af romanen "Drabanten" (inalles 312 sidor) skola på sin reqvisitionssedel skrifva "Östgöta-Posten med bilaga", hvarför prenumerationsafgiften utgör 25 öre mera eller J:7ä för helt år. Dessa prenumeranter erhålla då med första numret för 1897 de redan utkomna 312 sidorna af "Drabanten". £9" Hos tidningens vänner och gynnare våga vi an- hålla, att de måtte fästa vänners och bekantas uppmärk- samhet på det tillfälle som erbjudes att för billigt pris er- hålla ej blott en innehållsrik tidning utan äfven en värde- full romansamling, behandlande ämnen ur svenska historien. Utom tidningen erhålles: för 1: 50 nära 1,300 romansidor och för 1: 75 nära 1,600 sidor. Uppmärksammas bör, att nuvarande prenumeranter böra för 1897 prenumerera å endast Östgöta-Posten till pris 1: 50 för helt år, hvaremot nytUlträdande prenumeranter, som önska erhålla början af romanen "Dra- banten", böra prenumerera & "Östgöta-Posten med bv- laga" för kr. 1: 75 för helt år. tQf~ Prenumeration bör ske å närmaste postanstalt ju förr desto hellre, helst före jul, då trygghet vin- nes, att tidningen i rätt tid kommer prenumeranten till- handa. Tillkännagifvanden Advokat-Byrån, Lmkepmg, Stercataa SO (öfver poetkontoret, onbwSrler rättegångar, boatrednln- K*r, Inkasseringar oeh komml» ■l»mna|IU<l at bot K. Befallningshsf- vude m. B. Billigaste lnkassotaxa: För inkunder, vid hqvid efter anmaning, hBgtt en kr. Innehif vare v. Häradshöfding Per Inunder. (3836,13)____________________________ hos länsstyrelsen, Hofrätta e. o. notarten K. Antänder, ombesörjer mot lagstadgad taxa band- hnears tnlemQande och uttagande. Träffis i landaltansliet kl. 10-2. Adrmn; Landskanallet. (11194,21) Ödeshög. Uadertecknad rekommenderar lager af fijse cch er.klate Likkistor •>mt alla slags brgrafoingsartiklar, såso lårdigsydda svepningar m. en (265) ________A. \j. Bäcb. MT Hloarsl, som kan anmälas till för- säkring omedeihert före kastration, ai s-s i likhet med S 27 i regi. fåsom redan fflrsäk- rad, då baudlingarne blifvit af försäkrings- tagaren nnderskiifna och tillika med afgifteo till veterinären aflemnade. SST F6I, som vid födelsen haft lif, er- sattas vid dödsfall före kalenderårets slut med 50 kr. om stoet är försäkradt i Östergötlands Kreaturs Forsäkrings-Bolag (119 Prenumerera å närmaste postanstalt på Skånes Annonsblad som utgifves hvarje Lördag i Helsing- borg och kostar för Hela år 1897 endast ♦55 50 Öre 55* postarvodet inberäknadt. Innehåller veckans nyheter, talrika, allmännyt- tiga uppsatser och berättelser, följe- tong m. m., äfvensom porträtter ur dagens krönika. Sund, partifri, roande. På grund af sin stora spridning förmånligaste annonsorgan. prenumerera ! mmtmmmmmmmmm 2 tvmwv för hela aret 1897 foflnr ftiiliitiir Innä nif (1 fpi-ilMSi ritning ASecorehnniiiii %»DjTcn, '"om mt i be »SmaUiitbitn bi jt-orm d ntM r- : omfring utgär i en upptaga nr 7,300 (fiittufrnrrefauncra) fr. cd) beicrcrrtG flmciii 209 pcuctimalter. EscirSbamn^Voflen ar ti-ftcrliinMf, 'millialn lv!i'ar,ititH- t-di iH-na nnil u^ptr loan?,' Hum i i ,11'iv j i ucra mii s'paitutu 'caimt Iioba^ar crfi ^-crtagnr met nobt ctfi [ättroäcbt trtnehnll imnt nubettt från »åbe in. odj utlanber. "iiuie" aiiarnr att tneb Mim tronor hanrn brernt nererai p Cgcarebantii8 9oltt.it prenumerera på TÖrföf! (291) Redaktionen. mmtmtmmmmtmm VARNING! S.in niiiiilic -ainvi-Ni.;pir,lrl sMmiskiiislrilHil.lin!.. „ ,: aei;^, iv:se iiKentor, för att vinna afsattning at sina Ijska symaskiner, utgifva •losufv j,,r äkta Singel-maskiner, sa bedja vi livar och en som ämnar sig med en äkta Original Slnsee-Sj""»»»^ observera att ana ra Snigels falnkei til!\f.iU-ide svniaskmcr aro bndo [.it armen och och stallnn.g.-li lolNfdila med v.dstaendt- i Svcrigo la«ligl sladdade fiinksmaiko. och att maskinens arm tillika af märkt med fabrikens firma "The Siiiger Mamufacturing Co." . jésfei. lY.rsiitjningen af äkla biugoi bymaskiiiei i borrkopiug och IP*? ] inkophig innehafves endast af Singers Filialer derstades, som lemna bästa pris och vilkor samt undorvisning gratis. The Singer Manufacturin.gr Co., N wyork. Generalagentur för Sverige Singers Filialers lokaler: I Norrköping: I Linköping: 27 lh-otiiiimiatjntnn IT intill Mail linnet____|2!»I_______22 k:t Larsgatan ga. Gutar och andra Svea rikes inbvgsire. som önska erbå'U snabba och till föritliga ujbrter frän "Öfteisjöns prtr!a", böra :cke föreummi att ge- nast vid närmaste postar.Btalt pre- ouoictera på Cotlauils-Posten för är 18)7. Gfltlanis-Posten, politisk nyhets oc'i atnonstitioioK tttv V.aby stai och län, utkomnier 4 gäDgor i veckan till det oerhördt hiH.Ra priset af endsst 3 kr. 50 öre för heltår, postarvodet icbeiäkoadt. Gotlands-Posten är pigg, lättläst oeh omvexlatde. aldrig tråkig, men cie lie ler skan- dal! u. grig. i å grund af att Gotlauds-Posten bla-id s«n läsekrets räknar Gotlands religitlsa ooh nykterhetsväuliga be- tolkning, har den en kiipsUrk pub lik, hvilket herrar Annonaörer sårskildt böra be.kta. Annonspri- set är 10 lite pr vanlig petitrad. Visby i D.c. 16% För redaktionen Joh. Kvist. mm Jämtlands &■- ----- Läns Annonsblad —= Nyhets- och Annonstidning ~— utkommer i Östersund hvarje Lördag i 6- ä 7-spaltigt format och kostar för hela masta år endast mts- 60 öre "•mm För belt år 50 öre. Prenumerera å närmaste postan- stalt å Helsingborgs-Posten Skå- ne-Hallands veckoupplaga, som lör hela år 1897 kostar endast BO öre. Stort format. Rikhaltigt inne- hål^ - Utmark' /ööetong. God och billig mkotiinini! En hvar, eom önskar läsa en i bästa me- ning fiieinnad och upp yst i Iknlumg bör icke fo-mn.mn att för nästa år a närmaste postkontor prmnmerera \k den i Sicckholm utkommande v ckotniu tigen Folkbladet, O gan för Sverijr?n arbetareparti. Pris för helt år 1: *20, 8/4 år 1 kr, i/3 år 75 öre, 1/4 år 50 öre. poa'aivodet inberäknadt. Folkbladet, sora utkommer i stort for- mat, följ r noga dagshändelserna, särskildt på d^t socislekonomiska och politiska om- rådet, eamt innehåller hvarje nummer spän- Rask och tillförlitlig nyhetstidning för or- ten; meddelar öfversigt af händelserna inom och utom landet, innehåller berättelser, lätt- lästa kåserier, skämtsamma artiklar, all- männyttiga uppsatser, följetong m. m. Prenumerera & när ma ute poatattatalt! Obs.! Tidningen utgår för närvarande i en upplaga af 4,350 ex. och läses vid ej mindre än M* 344 poatamtaltar ~VM| MWMIMIMWM«M Norrbottens = =Allehanda, som utkommer från tryckeri i Piteå hvurje helgfri Tisdag och Fredag, är södra Nori bottens mest spridda tidning. Upplaga: 1,500 ex. Ortens fördelaktigaste annonstidning. Prenumerationspris: Kronor 3.60 för helt år. (Postan-odet inberäknadt.. It .sk cch tillförlitlig nyhetstidning; umvfcxlanJe och lätllcUt innehåll. U Alb. Almqvist, ansvarig utgifvare. nande berättelser, humo i-ii*k krönika, tressanta vetenskipliga och andra uppsatser, al tid utvald god föjetong m. m m ra. Gir ett försök och ni skall icke ångra det! Lösnummerförsäljare antagas på alla platser. De liksom prenu meräntsaralare eihilla god provision. Folkbladet* redaktion oeh expedition är Kl» a No*ra Ky kogala 12, Stockholm. Rikstcl. 2091. Elt git akt -fBr- Siilliliifir! ■MIM fälie Mt gratU erhilla en noggrann »ek sakrik Smalands beskrifning erbiudes härmed i det att alla prenumeranter pä Nya Yexiöbladet fråo och med ingången af af 1897 komma i besittning af nVt u arbete, som i sär- skild bilaga åtföljer t dum ger, och tryckei aå, att det kan bindas i bokfortn, Ä'veo andra, som bafva intresse för dylik litteratör, böra icke försumma detta tillfälle till erhållande af en värdej ik provinsbeskrif- □ing. Nya Vexiöbladet. som härmed inbjuder till prenumeration, hänvisar i ötrigt till sitt värderika och omveilande innehåll samt sina kraftiga, v kna oca ejelfständiga intägg i da- gens frågor. OBS.! P. of nummer af Småland* beskrff- niojt är färdigtryckt och sändes jemte tidningen på begäran. Vexiö i Do 189ti. Redakttonen. 3i'6r observeras af hvarje landt€ruiiarel Endast 45 öre kostar lör 1897 å hvarje postanatalt Mejeri-Tidningen, veckotidning lör mejeri- och laudtbruksskötsel, hvilken f. n. utgår i stort femspaltigt format. Utom talrika mejeri- och landtbruksuppsatser skall tidningen innehålla en vald fullständig nyhets- afdelning, berättelser och roande läsning. Derjemte kommer en stor del af innehållet i tidskrifterna Djur- skyddet och De Värnlösas Vän att inflyta i tidningen, särskildt blir detta förhållandet med alla berättelser och uppsatser ur De Värnlösas Vän. Mejeri-Tidningens prenumeranter erhålla på så sätt gratis samma innehåll, som annars betingar ett pris af 2 kr. 70 öre. Dessutom erhålla alla helårsprenumeranter gratis en bok om Stockholm med afbildningar af mer bemärkta platser och byggnader m. m. Denna utgifves med anled- ning af utställningen nästa sommar, och kommer der att kosta vida mer än nu hela tidningen. -För hvarje besö- kande i Stockholm kommer den att bli en välbehöflig vägledning. Priset å Mejeri-Tidningen har nu salts så billigt, hufvudsakligen, emedan utgifvaren, som är ordf. i Nordiska Djurskyddsföreningen, önskar gifva stor spridning åt djurskyddsuppsatser, men då naturligtvis en tidning, som väl är värd cirka 4 kr., icke i obegrän- sadt antal exemplar kan lemnas till 45 öre, måste utgifvaren förbehålla sig rätt att efter en viss tid höja priset till 2 kr. för alla, som till den dagen ej verkstält prenumeration. Fn hvar, som derför önskar er- hålla Mejeri-Tidningen under 1897 till det billiga priset af 45 öre, måste snarast möjligt verk- ställu prenumeration. .försök ett qvartal! Endast Ed (I) Krona för qvartal koHnr frisinnade, folkliga och sjelf- ■■Uuidigii t diung ii $ÖDERKÖPINGS-PoSTEN som utkommer tre gånger i reckau i stort och innehållsrikt format. ''Posten" vill allas rutt, men Ingens oiätt. "Posten" bjuder sina läsare på allvar- liga oeh varder 1*a uppsatser i folklig an- da, men är dock begiifvad med ett aldrig svikanda godt och g'alt humör. B ef och korrespondenter från tär < ch fjerrau. Länets cch landets :nye'ägeDheter (ol- jas noga af "Poatéa". Krönika bva-je vecka a1 Vitus. Pröfva pä ett qvartal! Det kostarercdastEnO)Krona. pr Stor pristäflan, 125 kronor till skänks! Al'a Fyr bakens b< lårsprerumcranter för 1797 tå gratis deltag* i prnt^fltn om en ny kammarorgel af Skandinaviska or gelfabrikenfl i Stockholm välkända fabrikat till prii af Etthundra tjugufem krocor- TäfUo tillgår aä, att postq/ittot inaäcdes före den 15 nfistk. Januari till Eip. af Fyr baken, Karlakioia, sedan man på qvittoti baksida tydligt sknfv t. hnru stor postupp laga man antager, att Fyrbaken har den 31 i samma månad kl. 13 midd. Alla inkomna qvitton öfverlemnas först nämnd» dag till notarius pnb ikci för att af honom fö va-aa till ststnämoda dag, då de i bana närvaro jemföras med postmäatareos härstädes it tyg om FyrnåkcGS poatnpp'aea ofvan angitna tidpunkt. D^o som då bifiines hafva gissat rättast, erhåller orgeln fraktfritt oeh med fritt emballage vid närmaste järnvägsstation Hafva ftere kommit sanningen lika nära, af göre lotten taken Prer amfrera na i tid h närmaste postan stalt pl Fyrbåken för 1897 (kottar med post- arvode blott kr. 1$ 50), förfar som sagts här ofvan oeh gissa rätt, så får Ni allde tea (111 »kånka ea ntmärkt ajod knmmarorgel. Karlekiona i December l>96 JSxp, af Fyrbåken* Annonsörer >m villa taafva Bina annonae lasta ar en köpstark allmänhet böra annonsera i 1 Smålandspostens Veckoblad ämnar nästa år sä kraftigt som det står i redaktionens förmåga, visa sin stora och hjärtliga tacksamhet för den högst ovanli- ga uppmuntran och framgång, kommit den- na omtyckta, verkliga folktidning till del. Vid ötvervägande af lämpligaste sättet itt aJ.igalägga donna var varma erkänsla, ha vi kommitt att tlmka pä, hurusom till- {.-.ivenheten emellan kära vänner alltid växer och befästas genom ett flitigare um- gänge, och hurusom de mänga nya jern- vägarna nu högst betydligt förkortat af- standet till mänga af våra läsares hem. Litet hvar fordrar ju tätare besök af sina vänner dä resorna bli snabbare och beqvä- mare. Och sä ha vi hoppats att bli ännu mera välkomna hos våra kära läsare, om vi hel sade på dem två gånger 1 veckan i stallet för en. Ulricehamns Tidning. Utkommer 1 gåog veckan. Prenumerationspris 1 kr. 20 öre pr år. Annonspris 10 öre pr petitrad. Rabatt vid större annonsering. Fin typografisk utstyrsel. ■ ♦•♦------- Prenumerera på. Ulricehamns Tidning för 1897. Pris 1 lr, 20 öre pr år. Lösnummer af Ostgöta Correspondenten salj .s i Kisa hos - Bröderna Eksell. De stora ekonomiska uppoffringar och det väsentligt ökade arbete, vi nödgas vidkån nas för vinnandet af detta mål, få icke väga något gentemot den förtroendefulla välvilja, som från nära elfvatnsea hem, der Smålands- posteas Veckobitd un IÄbsx, kommit oss till del Allså utkommer Smålandspostens Vecko- blad från den 1 Januari 1897 hvarje helgfri Tisdag »ch Fredat;. Och som vi veta att tidningens billiga pris banat väg för densamma äfven genom ganska låga dörrar och beredt "Veckobla- dot" en plats äfven i hem der man måste mycket noga beräkna sina utgifter så vid- taga vi denna förändring utan ringaste förhöjning f prenumerationspriset som alltså blir W endast kr. 7, ■>« för hela 1897 ~M (■% år kr. 1m, Va år kr. 0m, »/« år kr. 0#>) — Postarvodet inraknadt. — Liksom förut skola vi, sjelfstandiga uppåt och nedåt, orädda och oberoende, i mån af förmåga vara med då det gäller att värna svensk ära och sjelfbestämningsratt, lag- bunden ordning och klok, tidsenlig utveck- ling på de lagenliga reformernas väg mot humbug och våldsamma omstörtmngs- försök nedifrån, mot öfvewepp och magtmissbruk uppifrån, mot dolda rän- ker eller öppet hot utifrån. Främjandet och lyftandet af svensk industri och svenskt näringslif — särskildt och förnäm- ligast den svenska näring, som år mest ho- tad, det betryckta jordbruket, under hvars outhärdliga konjunkturer en skuldsatt och förtoifiad allmoge dignar — skola alltid och allestädes i oss finna en vaken och strids- färdig bundsförvandt, liksom hvarje straf- vande, hvars syfte är att höja folkets upp- lysning och förbättra de materiella vilfco- ren för de undre samhällslagren. Städse skall vårt ord egu den svenska klang och den manliga oförskråckta form, som hittills burit det vida öfver allt Sveri- ges land. W Kom ihåg att intet af de stockholm- ska, billiga folkbladen utkommer mer ån ea gäng i veckan då Smålandspostens Veckoblad kommer trit Profnummer tändas gratis pi bogiran "W Artikel af SIGURD hvar vecka. Bjajr En räcker, innehållsrik och väl Ulnstrerad jultidning medf''ljer gratis hiar- lanehå 1 Politisk öfversigt. — Pigqa kor- ta, ledande uppsatser i kärnfull och fängs- lande framställning. — Rikhaltig nynetsaf- delning — Riksdagsredogörelse.— Rättegångs- afdehuvg ■— Allmännyttigt, — Trefliga be- rättelser, — skisser af Henrik Wranér. — Poem och Anekdoter — Handelsunderråttel- ser. — Meddelanden frän in- och utlandet — Lättfattliga, nyttiga uppsatser i landtbruk, Imxdjursskötsel och skogstuishällning af fram- stående fackman m. m samt Dagiicronika, Poit?i«k maaadarevy och Folkllf» aklldrin ar m. m af SIGURD. Smålandspostens Veckoblad meddelar ofta Srätt af intressanta personer. Ypperlig annonstidning* Wk\ den billigasto i Sverige i föhållande till spridningen, då annonser blott kosta 10 öre pr petitrad. 'Vanliga priset för blad med tiondedelen sä stor spridning.) Om samma annons införes i Smalandspostens stora, 4 gånger i veckan utkommande upplaga, blir priset för båda 18 Öre. Prenumerera a närmaste postanstalt. i LSinummar af Östgöta Correspafi-entei Äljaa i Valdemarevik hos band- an 'ea Erik Johnson.____________ ^nilu m «.VHJ"*9 fcmil^ o. Musttku • MtM * llkbrinilBj 1 Tflnsisgn ; ftrMhot n&gon - tätan t stock- gg Mia, Oittborg, Z 9.IU, Bdlbf- > ^*t. Örebro Kiem»l»ri«t" I Stoo iobm Daglig vfiufvuåsfaöstiöning för 1 öre om dagen. Sirliges ment spridda dagliga tidning, den allmänt omtyckta Stockholms-Tidnin- gen (daglig upplaga nu 60,000 ex eller 360,000 i veckan) kostar, med postarvodet, endast 3 kr. 60 öre för hett dr eller 1 öre om dagen. Af Stockholms-Tidningens lanilsortmpp- laga utgifvas under 1897 två upplagor, af hvilka den södra sändes med aftontågen samt är afsodd för södra och vestra Sverige och den norra sändes 3ied morgontågen. Den norra upplagan kan användas på alla trakter, dit morgontågen från Stockholm hinna fram så tidigt, att tidningen kan komma prenumeranten till hända samma dag. I södra och vestra Sverige bör man alltså prenumerera pä den södra upplagan; i mellersta delarna af landet bör man välja antingen norra eller södra upplagan, allt efter posterna pä hvarje ort. Stockholms-Tidningen innehåller: fät skaste telegram och andra nyheter, mycken läsning för familjen, såsom berättelser, "damernas spalt" hvarje vecka m. m. Dess- utom: frän lördag till lördag (veckokrö- nikai, dagsländor (rimmad veckorevy), läkareråa gratis till prenumeranter (näts 5,000 förfrågningar hafva redan blifvit be svarade i tidningen, humoresker, 'snår tar" m. m. Följetongen, som består ute- slutande af för tidningen skrifna svenska original, kan bindas i bok, och erhålles sålunda vid årets slut ett bibliotek af 2,400 boksidor. Sveriges mest lasta nu lefvande förf. J - y Brn, skrifver från 1897 endast i Stockholms-Tidningen. Under 1897 komma dessutom att införas följe- tonger, som blifvit prisbelönta i en af tid- ningen ordnad pristäflan. Af den nu på- gående särdeles intressanta följetongen 5 Ungdomsdrömmar" utdelas början, om- kring 300 sidor, gratis med 1897 års första nummer. Stockholms-Tidningens landsortsupplag\- kostar vid närmaste postanstalt för helt år (3fH nummer) 3 kr. 60 öre, hälft år 2 kr. 40 öre, fjerdedels år 1 kr 20 öre samt tor månad 60 öre. Prenumerera med första, så att tidnin- gen och följetongen erhållas från början på StocRRolms- Jidmngcns landsortoupplaga. Upplaga 60,000; pris 1 öre om dagen! Den kommunala rösträtten. Den från i somras bekante folk- partikorrespondenten M. skrifver från hufvudstaden till de liberala lands- ortstidningarna följande: Hvad som utdunstat om den kom- munala rSsträtUkomiténs förhandlin- gar synes bekräfta redan uttalad för- modan att af det hela blir bara pann- kaka. Besluten lära redan vara prelimi- närt fattade, ehuru komitén, som upp- löses om några dagar, lär återigen sammanträda på det nya året för slut- lig uppsättning af betänkandet Man lär enats om en måttlig begränsning af »östrätten för andra fyrkar än jord- brukstyrkar, hvilka deremot skulle hädanefter som hittills tå göra sin makt obegränsadi gällande. Ett mera vidtgående förslag af hr Nydahl, som bland annat vunnit erkännande af konungen, lär ej lyckats vinna ma- joritet. Skulle detta rykte besannas — til- lägger korrespondenten — och ett dylikt förslag som det ofvan angifna se dagen från regeringens sida, blef ve detsamma af ungefär samma värde som det misch-masch-förslag i fråga om den politiska rösträtten, hvilket äfven andra kammaren i våras för- satte till de sälla jagtmarkernas om- råde. tlltr Kalmd. 8T0CKHOLM. Rådig-a småflickor. Ea vacker bragd utfördes hår om dagen å Näs hultasjön i Södermanland af tre flic- kor om 10 ä 11 år. Under lek å isen nedan'ör Österby råkade en i deras sällskap varande 9-årig flicka att komma för långt nt på sjön, der istäcket var mindre starkt. Isen brast under den Ulla, men lekkamraterna tappade icke besinningen, utan bildade en räddningskedja och lyckades draga upp den nödstålda. het. Insvept i sin kappa, började han vandringen. Till sin tillfredsställelse lann hän de stora portarne stängda, kedjorna uppdragna och posterna tysta och uppmärksamma vandra pä sina platser. I det ögon- blick han, nöjd med den noggranhet, hvarmed han säg sina befallningar uppfyllas, beredde sig att lemna slottet, märkte han i det halfduukel, som utbredde sig i de stora slottstrapporna, en skugga sakta röra sig längs muren. Orolig deröfyer, drog Reuterholm sig tillbaka i en fördjupning tor att osedd bättre kunna observera. Skuggan nalkades honom också allt närmare och närmare, och han såg snart konturerna af en karl, väl insvept — liksom Reuterholm sjelf — i en vid kappa. Långsamt och försigtigt nedsteg den okände utför trapporna och var snart ute på borggärden. Reuterholm följde honom, men på ett tillräckligt al- stånd, att ej blilva upptäckt. Dä den okände kom till andra sidan af slottet, möttes han af en annan person, som, såvidt det var möjligt för Reuterholm att rigtigt se, med hatten i handen tycktes tala vid honom. Reuterholm tänkte nu ropa på vakt, men beslöt efter en kort besinning alt ännu dröja där- med, i hopp att derunder kunna upptäcka den okän- des afsigt. Men i detsamma öppnades en af de smä sidoportarne, och den första skuggan skyndade ut. hvarefter porten genast åter slogs i läs bakom ho- nom. Reuterholm hastade nu fram, för att åtmin- stone gripa den andra skuggan, men förgäfves; äfven den försvann uti en af gängarne. Förtörnad till- kallade han vakterna, men de förklarade, att de ej sett någonting. Reuterholm begaf sig då till den yttre borggar- den der högvakten är belägen. Han uppsökte be- fälhafvaren och anbefalde honom vidtaga alla nöd- vändiga och ändamålsenliga säkei hetsraått, hvarjemte han berättade, hvad han sett, och framkastade sin 269 liuktan, att hertigens porson kunde vara i fara. Be- fälhalvaren ansåg ej omöjligt, att den okände kunde återkomma, och med anledning deraf beslöt man att besätta alla utgångar till den yttre borggården med poster, hvilka väl skulle insläppa hvar och en, som kom, men ej utsläppa någon, utan att han först blifvit förd till vaktrummet. Tyst och sakta trädde vakten till gevären, och posterna utsattes. Reuterholm 'ivardröjde jemte be- l&lhafvären framför truppen, i hopp att snart fä so följderna af de viltagna åtgärderna. Länge dröjde det ej heller, innan hela deras upp- märksamhet togs i anspråk. Det första, som föreföll dem anmärkningsvärd!, var, att en väl tillsluten täckvagn, somimullade på borggården, stannade vid en at tlyglarne. Åtföljda af några soldater, hastade befälhafvaren och Reuterholm dit, i afsigt att tillse, hvad som till- drog sig. De både likväl knappast hunnit fram, lörr än de märkte en person, insvept i en kappa, utkomma från flygeln. — Det der är samme okände, som nyss smög Mg ur slottet, anmärkte Reuterholm med hviskande röst. — Saken >er missta rikt ut. Se, huru väl till- sluten täckvagnen är, och gal ni akt pä huru för- sigtigt man körde v — Ni har ganska rätt, löjtnant, Det sor ganska mwstänkt ut. — Jag fruktar nästan, att det kan vara ammuni- tion i vagnen. Man kör irke gerna eljest sä för- sigtigt. — Tior ni det? Den största skuggrädsla karaktäriserade hela Reuterholmska regeringstiden. Man darrade ej blott lör andra, utan kanske än mera för sig sjelf. stället närin ide han sig till den andre okände per- sonen. — Öppna vagnen, tillsade han honom, och för in er hemlighet, ni vet hvar. Det var omöjligt för Reuterholm att förklara för sig, hvad han såg. Han hade trott, att han eg.le hertigens oinskränkta och uteslutande förtroende; men fann nu till sin förtvifian, att han likväl icke egde det till alla delar. — Vid gud, tänkte han, jag lemnar ej denna plats, förr än jag vet, hvad vagnen innehåller. Vagnsdörren öppnades också nu. 1 mörkret var det ej lätt att urskilja föremålen. Han nalkades derför vagnen, sä nära han kunde, och han såg nu skuggan af en ny person nedstiga derur. Men det var ej en hög ocu vid kappkrage, som betäckte an- sigtet; han såg tydligt, att det var en slöja. Och då han lutade sig ännu mera fram, märkte han for- men af en fruntimmershatt. — Ea qvinna, sade han lör sig sjelf. Ah, en vacker ammunition! Med spänd och orolig nyfikenhet följde Reuter- holm hertigen och de tvänne andra, hvilka stillati- gande aflägsnade sig till flygeln. Han vågade icke följa, kanske derför att han ej ännu återkommit från sin förvirring. Mänga orediga föreställningar jagade i denna stund genom hans hufvud. Det förtröt hans egenkärlek, att han ej äfven i detta fall egt herti- gens tillit; det särade hans stolthet, att han blott hade en tillfällighet att tacka för upptäckten; det plägade hans högmod, att en annan skulle haft ett förtroende framför hondm. Först sedan han genom- gått en djupt särad fåfängas alla marter, tramstäldo sig för honom den IVäga, hvilken fruntimret kunde vara. Alla hofvets d.vmer undergingo i denna stuud en snabb revy inför hans tankar. Men han kunde ej stanni vid någon. Han kända väl hertigens bö- 2ö5 och jag svär vid den der lilla medaljongen, som ni ännu håller i er hand, att jag skall bevara, hvad ni gör, i en evig tystnad. Det var ej möjligt för fröken Rudensköld att kunna rigtigt bedöma omständigheterna, emedan hon ej kände dem. Emellertid såg hon Charlottes upp- rörda sinnesstämning och, tackande gud att hon und- gått en stor fara, efterkom hon hennes begäran och lemnade henne kappa och hatt. För att göra ett slut på det tor henne nu mera obehagliga uppträdet, följde hon äfven Charlotte utför trapporna. I mörk- ret var det ej sä lätt att urskilja dem. Försigtigt- vis nedfälde äfven Charlotte slöjan för sitt ansigte. Då de anlände till den lilla porten, hördes steg komma dem till mötes. — Vi ha väntat länge, hviskade en röst, nå-å? — Fröken följer mig, svarade Charlotte äfven hviskande. I denna stund gingo fröken Rudensköld och Char- lotte helt nära hvarandra, så att den frågande ej rätt kunde — i det mörker som omgaf dem — ur- skilja, ifrån hvilken af dem svaret kom. Så snart Charlotte svarat, sköt hon fröken med ena handen ifrån sig, liksom hon velat be henne återvända, under det hon sjelf hoppade upp i täck- vagnen. — Kör! ropade i detsamma en röst från kusk- bocken. Vagnen rullade af med stor fart, och försänkt i tyst förundran, återvände fröken Rudensköld till sina rum. y. Riddirttal. Drabqm