Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-01-15
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD B'dakiör och Ricvu-ip rfgifvare; Bengt Hägge. ÖSTGÖTA-POSTEN Escare och törlägKar*1. Aktiebolaget Ostgöta Correspoudcntens Booktryckerl. Verkställande direktör: Fredr "**------------'—*— N:r 3. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,1», och ett qvartal SO öre. postbefordringsafglften r '" Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 15 Januari. Annonspris: ! Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annor ser 15 öre. Förlofoings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correnpondentens Boktryckeri i Linköping. | 1897. ftgot behag- cfro/ c,?. vfCcsfiiers Patent. Universal Bråckband, livilkas lätta och praktiska konstruktion gör, att de kunna bäras utan patienterna hindras i deras dagliga göromål eller på nå- got sätt generas deraf, hvarigenom årligen flere personer blifva botade och många flera skulle blifva det om man icke ofta dröjde tills sjukdomen framskridit så långt alt ingen hjelp är möjlig; Moderbandager och Elastiska Lif- bindlar, för korpulenta och för nafvelbråck, säljas nu- mera, sedan hr Heskier upphört att besöka Linköping, af undertecknad, som innehar ensamf&rsäljningsrtltt för Linköping med omnejder. Härigenom, då resekost- nader inbesparas, blifva prisen äfven cirka 25 proc. billigare Af flere intyg citeras härmed följande: Mad. Doktor E. J. Melchior», som skrifver: "man kan icke önska sia: „......._...„ llgare och verksammare bråckband, lätt ocb elastiskt håller det det svårast»» bråck i läge utan att irnaga eller trycka, hviiket i synnerhet för per. söner som arbeta är at största vikt". "P,of. H akien moderbälte är det mrst praktiska och s iinrikaste bandage jag sett. Dimerna kanna sjelfva taga dessa bandager på och af, de hälla de största framfall af lifmodem (prolapsns nteri) fullständigt tillbaka, ntan att pä minsta sätt genera eller hindra rörelserna, ocb de äro renliga och hållbara Redaktionen af Södermanlands Allehanda skrifver: Det ooiversalbräckband, red. af detta blad köpt af prof. Heskier. öfvergår i alla hänseenden de vanliga bråckbandagen; det är stadigt tillslutande ocb beqvämt, hvsrför det icke nog kan anbefallas'*. Intyg: Undertecknad, som i min praktik använder he r professor Heskiers lifnooder- bacdager, intygar, att bandaget är beqvämt ocb ändamålsenligt och att hvarkeo sjukdom eller bandaget sedermera besvärar vid vanliga husliga göromal Sköfde den 22 M j 1895. Kristina Friberg, Barnmorska. (Kvancämode Bandagar finnas i lager i Wc L. Granboms Olas-, Porslin- och Lampaffär, ___________________Linköping.________________ga Snabb ocb Beqväm resa Ull Amerika erbjudes med Cunard-Linien, sbel-propeller-åa-gare, om 636 STenska fots läugd, »O hästkrafter, lnnebafra världsrekordet för Snabba ___S dagar, 7 timmar & 23 minuter!___ Resan mellan NiwYo* och Göteborg -fjord på 8 dagar. 1 timme! Ett al Palats- A Expressån-Karne: "Campania", "Etruria", "Lucania" eller "Umbria" afgir tian Liverpool till New-York hvarje vecka, medtagande första, andra och tredje klass passagerare. Afven tjll Boston afgår hvarje vecka en at Cmard L niens utmärkta ångare! OBS! Cnnsrd-lifnieng ångare afgå från Uverpool och pagaeraleke Engelska kanalen! För köp af biljetter och vidare upp ysn detta ir är liniens Generalagent i Sverige. Kontor i Stockholm: Skeppsbron N:r 8. ____'.Nord. I. B. 151) (371,*)) Tillkännagilvanden, Advokat-Byrån, Lmtepmg, Storgatan 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, boatrednln- sr.nr, tnbaaseringar och kotasnls- sloatrsappdrag hos K. Befallcingshaf. vande m. m. Billigaste inkassotaxa: For årskunder, vid liqvid efter anmaning, högst sa kr. Innehaf vare: v. Häradshöfding Fer inunder. isasjo)________________________ ugar vänd Eter till undertecknad, som t J. OSCAR REIS. Kontor: 28 Postgalan, Ctöteborg. Småskolelärarinna. Lårarinneplauen vid flyttande småskolan i Regna är ledig. Lön 375 kronor samt hus- rum oeh vedbrand lör 10 månaders läsning. Ansökningar insändas innan den 20 dennes till undertecknad. Begna den 5 Jan. 1897 C. A. Lagergren, (179.11)________ Lärarinnebefattningen vid Ä fvettads fasta småskola med 8 mån» årl. lästid oeh 300 kr. Irl. lön jemte ny bo- stad oeh ved, sökes före den 31 Jan hos akolrådea ordf., adr. Skepsås. 6 mån» ömse- sidig uppsägningstid förbebålles (17413) A. EWrfal. Sustering af mått, mål, vigter och vågar förrät- tas under innevarande månad uti Lin- köpings stad och undertecknads bo- stad. Linköping i Januari 1897. J. F. Schött, (317,17) Justerare. Motala Tidning -1897- Trettionie årgången. J. Möller. Vaken och pigg nyhetstidning. Bästa annonsorgan, Motala Tidning -1897- Trettionde årgången. J. Möller. NORRBOTTENS- -= KURIREN är Luleå stads och Norrbottens liins största och mest spridda tidning. Utgilves Tisdagar, Onsdagar, Fredagar, Lördagar. Prenumerationspris: helt år i: 80, hälft år 2:40, qvartal 1:20, postbefordringsafgift inräknad. AnnonsprU: 8 öre pr petitrad. Upplaga: 3.500 ex. Ödeshög. stt stora s öteborgs Nyheter, Nyhets- och Annonsblad för Göte- borg och omnejd, anmäler banned Bin ■■ trettonde årgång LMI till prenumeration. Tidningen ntg fvei i 7-spaItigt format Priset ir: helt år . Kr. 1: SO I tialft år . Kr. 0: 70 treqrarts år „ O: 95 | qrarta år „ 0: ii postarvodet mber&kD&dt- Den som i tid prenumererar å Göteborgs Nyheter f"r helt år, erhåller en samling no- veller oeh berättelser gralla. Tidningen kommer att under ätet innehålla flere goda och läsvärda, följetonger, förutom art k ar behandlande skilda ämnen. Åt notis- afdeloiogei, skall egnas stor omsorg, så att den m& blifva rikhaltig och intressant. Hvarje nummer moeråller notiser från Amerika. Uttryckande vArt tijertliga t&ck åt tidain- gens läsare ocb gynnare för det gångna åre', bedja vi dem för vänner och bekanta fram- bå la tidningen, samt uppmana dem att pre nomerera ä densamma. Under hopp att nästa är få fortsätta be kan stapen med våra nuvarande läsare samt erhålla en god del nya, inbjuda vi till pre nomereratioo lo- J857. Bedaktionen. - Östergötlands Dagblads veckoapplaga frisinnad, folklig;, Inneha 11» rik tidning, atsedd att spridas i hela landet. ► Utkommer hrarje Fredag. Redaktör: Lektor Johan Bergman. Illustrationer eller porträtt i nästan Lv^rj o nummer. Stort 7-spaltigt format. Pris endaBt i 1 kr. 20 öre pr år. Stor provision åt prenumeraotsamlare om de väada b g till Redaktionen af Fram, Norrköping. (15) ▼ T ¥ T 0 idertecknad lager af tina e och enklare Likkistor Ramt alla ulans bpgratningsartielar, såsom tärdiesydda svepningar m ro (265) A. L.. Bäck. Den 74 Jan Väntade regeringsförsiag till årets riksdag. Hittills har ovanligt litet lörsports om. hvilka lörslag den snart samman- trädande riksdagen kau ba att motse trän legeringen. St. D. har dock nu haft några uppgifter i den vägen, hvil- kas innehåll vi i korthet återgilva. Band lagstiftningsfrågor, som lära komma att föreläggas riksdagen, äro att märka fiågorna om reform af be- visningsrätten t ch om ordnande af den törbe edande undersökningen i brott- mål. Båda dessa frågor ha, som be- kant, varit före i riksdagen redan för några år sedan. En checklag samt en lag om högsta domstolens tjenstgöring på af delningar väntas också. Troligen äro äfven att motse fö: slag till ändrin- gar i lagen rörande eganderätt till skiift och i patent- och varumärkes- lagarna. Ett örslag till skydd för mön- ster ocb modeller i metallindustrien iros också vara att motse. Mera osäkert är äi.nu, om lagför- slaget töraude gift qvinnas förmögen- hetsbtälluiug, hviiket särskildt alser ändringar i boskilnudslagen. hinner bli färdigt att redan i år framläggas för riksdagen. Af lagärenden på dagordningen, som antagas icke bli lärdiga att föreläggas riksdagen i år, märkas särskildt frå- gorna om ändrad lagstiftning angåen- de fullföljd af talan i högre rätt samt om tevision af dea militära rättegångs- lagen. Bauklrågan kommer alldeles gifvet att sysselsätta riksdagen. De för sjelf- va banklagsreformen som nödiga an- sedda ändringarna i grundlagen, som hvila från 1896 åts riksdag skola nu lörst och ftämst slutligt aigöras. O b vidare sUu le då naturligtvis legerin- gen äfven framlägga förslaget till sjelf- va den civila banklagen, och det så ti- digt att detta lörslag kan af riksdagen behandlas oih ufgötas före grundlags- ändringen. Ovisat är, om någon proposition får väntas om reform af den kommunala rösti ätten på landet. Komitén, som bar frågan om band, lär dock, som re- dan i tidningarna antydtj, börjat fatta provisoriska beslut. Frågan om Heruösands stifts del- ning autageB komma att i år återupp- tagas. Möjligen framläggas äfven de lörslag till beredande af ett andra ål derstillågg åt ordinarie tolkskollärare och om reglering af afiömngen lör bi- trädande lärare vid folkskolor, h var om sistlidne riksdag gjorde framställning hos k. m.t. Bland anslagskraf, som tros komma att af regeringen förelägg ib riksdagen, nämnas som sannolika åtskilliga, som afse utveckling af försvaret till lands och sjös, och särskildt ett anslag för gevärsanskaffning i större skala. Fram- ställning väntas äfven från regeringen om anslag lör byggande af en längd- bana genom Bohuslän. Andra jern- vägsförslag. som möjligen också lelan nu i en eller annan form kunna kom- ma att på regeringens föranledning sys selsäUa riksdagen, äro Norra stamba- nans fortsättning från Boden Gellivare- banans fortsättning till likegränsen mot Norge samt byggandet af en bana Öre- bro— Krylbo. Arbetareförsäkringslrågan lär icke komma att i år framläggas. Man vill afvakta ökad erfareahet från utlandet hvarigenom opiniouen bär hemma tros kunna bli mera enhällig i lrågan, än hvad hittills varit fallet. Länet och stiftet. På forskarefärd Fil. d:r Erik Nyman från Linköping anträdde d.l2d:s såsom innehafvare af Regnells botaniska stipendium (hviiket 1890 utgick med kr. 4,289: 87 och nu torde vara lika stort) en forskningresa till Java m. fl. öar i Stilla oceanen. Extra nådar. K. m t har till delat organisten och klockaren i Eke- byborna församling af Östergötlands län A. T. Wimans enka Carolina Wi- man, född Johansson, samt hennes döttrar ett extra nådar vid klockare- befattningen derstädes. Folkskolan. Till lärarinna vid Josefinelunds mindre folkskola, Mi- sterhults socken, efter Kristina Karo- lina Pettersson, som anhållit att blifva entledigad, har blifvit antagen Anna Sofia Norén från uppeby församling. _ Till lärarinna vid Åkers nord- vestra småskola är antagen Alma Lundström från Norra Solberga, ut- examinerad från Lunds småskollärar- inneseminarium. _ Till vikarierande lärare vid \n- debohls folkskola, St. Malm, från den 1 instundande Mars är antagen A. P. Andersson från Simonstorp. Of- vannämnda fjensts ordinarie inne- hafvare är af sjukdom hindrad att densamma förestå. - Till lärarinna vid småskolan vid Gryts kyrka valdes d. 6 d:s fröken Augusta Gustafsson från Vimmerby landsförsamling. De sökandes antal var 18. — Till vikarierande lärarinna i folk- skolan vid Kullerstads kyrka har tills vidare antagits lärarinnan Maria Lan- ner från Borås. Om arrendenedsattning för 1896 ha flera personer gjort an- sökan hos k. m:t för ai dem arren- derade indragna militie- och andra bo- ställen. Ansökningarna ha remitte- rats till statskontoret. Sjelfmord. Lördagen den 2 ds kl. omkr. 8 på morgonen anträf- fades af hcmmansegarehuslrun Emilia Augusta Svensson i Slästorp, då hon hos snickaren Carl Inge Persson skulle lemna mjölk, denne liggande död i sin bostad, torpet Berget under Släs- torp i Åsbo s:d. Han hade sjelt ta- fit sig af daga medels ett skott i rostet. Såväl kläderna som golf- tiljorna kring liket voro förbrända. Den nu döde var 75 år och hade un- der de senare åren varit nedstämd och grubblande. VagBrende. Väg- och vatten- byggnadsstyrelsen har förordnat di- stnktsingeniören C. A. Ahlbom att verkställa undersökning i och för an- läggning' ai ny väg mellan Pikedal i Ulrika socken och Svärdsvik i Ma- lexanders socken. Nya arbetarebostäder i Norrköping. Vi ha förut om- talat de planer, som härutinnan varit i görningen. I tisdags konstituerades för ändamålet "Byggnadsaktiebolaget S:t Olof" med ett kapital af minst 60,000, högst 100,000 kr., hvarft får ut- delas högst 4 proc. Till styrelse val- des samma personer, som hittills va- rit ledamöter i interimstyrelsen: lots- kaptenen C. F. Asker, d:r F. Bunth, grosshandlaren Eric Ringman, härads öfdingen N. Stråhle och fabrikören Carl Swartz. Östergötlands lans ka- lender, utgifven at kapten Anton Ridderstad på uppdrag, af Östergöt- lands hushållningssällskap, har nu lemnat trycket och hålles tillgänglig i bokhandeln. Utgifvaren har gått till sitt värf väl rustad, då han nämligen genom flera föregående arbeten angående Östergötland (Östergötlands adresska- lender 1879, Östergötlands låns kalen- der 1885 och Östergötlands beskrifning samt historiskt geogr. statistiskt lexi- kon 187Ö-76) forvärfvat sig en sådan kännedom rörande provinsens alla för- hållanden, att ingen person lär i det afseendet kunna mäta sig med honom. Också torde väl den nu föreliggande kalendern vara en af de mest syste matiska och tullständiga, något län eger, bvartill kommer den för verk af detta slag ovärderliga — och snart sagd t vigtigaste — egenskapen: en korrekthet, så genomgående som till- gängliga källor möjliggjort. Att i den öfverväldigande mängd af namn och sakuppgifter, hvaiaf ett dylikt arbete sväller, icke skulle förekomma smär- re misstag och felaktigheter vore orimligt att förutsätta, men dylika lapsus torde dock i den föreliggande kalendern var färre än i något förut utgifvet liknande arbete. Kalendern afslutas med ett fullstån digt personregister, upptagande ej blott alla förut i någon at kalenderns at delningar förekommande personnamn med fullständiga postadresser utan ock namn med adress för alla privat- personer inom länet, hvilka intaga en något mera framskjuten ställning i ena eller andra hänseendet. Detta re- gister upptager namn och adress för mer än 6O00 östgötar, hvadan läna- kukndem äfven utgör en fullständig adresskalender för Östergötland. Arbetet åtföljes af tvänne kartor, en fullständig länskarta och en väg- karta. Priset på kalendern är 4 kr. för kar- toneradt exemplar, hviiket är billigare än för förut utgifna liknande verk. Vi tro, att Östergötlands befolkning skall vara tacksamt mot hushållnings- sällskapet och mot utgifvaren för de- ras åtgöranden att åt länet förskaffa en så omsorgsfullt utarbetad, fullstän- dig och pålitlig uppslagsbok, bvari alla önskvärda faktiska upplysningar er- hällas om provinsens förhållanden och personer, en oumbärlig bjelpreda för alla, som intressera sig för och deltaga i det offentliga lifvet. Prestvignlng förrättades den 8 d:s i Linköpings domkyrka. Ef- ter predikan af fangelsepredikanten Hj. Wistrand förrättades invignings- akten på öfligt sätt af biskop Charle- ville, assisterad af lektorn Ä. v. En- geström, kyrkoherden I. Danell i Ve- sterlösa, docenten Hj. Danell, dom- kyrkokomministern E. Svenoni, fän- gelsepredikanten Hj. Wistrand, kom- ministern C. V. PalmaBr, pastorerna J. A. Söderlund och Sv. Lundqvist, Linköping, komministern W. Larsson i Vist samt s. m. adjunkten Ture Nelson. De ordinerade voro s. m. kan- didaterna K. A. Nilsson-Nordfeldt, E. Hagvall, fil. kand. K. A. Waldén och fil. kand. V. Danell. Rätt mycket folk öfvervar den hög- tidliga akten. TolagsersSttningen åt Lin- köping för 1896 utgör kr. 7,715: 68, mot kr. 6,793: 13 närmast föregåen- de år. Bankovinsten för 1896 utgör i rundt tal 3,100.000 kr, eller cirka 80000 kr. mer än år 1895 då den utgjorde 3 026 000 kr. Häktad såsom misstänkt för stöld tråa apotekaren F. M. C.rlberg b!ef ny- ligen i Linköping 20 årige arbetaren Ture Karls on. K. bir uppgifvit att, under den tid han var anstäld hos hr C, han i ett uthus tunnit ett cigarr- lodral med inneliggande 950 å 1,000 kr, hvaraf han tilleguat sig omkr. 180 kr. Sedermera hade äfven återstoden af ponningarne försvunnit, men häri säger sig K ej ba del. Ur apotekare Carlbergs kassaskåp försvanu för någon tid sådan en sum- ma, uppgående till o vannanada be- lopp. Vid då hå'leu polisuniersökning uppgat den nu 1 aktade Karlsson, att han icke tnde någon som h 1 t känne- dom om bvart dem penaiu^ir tagit vägen. Landskyrka med elek- triskt ljus. Till Ö. C. skrifves: 1 elektriskt ljus strålade Virserums kyrka vid ottesångsgudstjensten tret- tondedagen. Tre större båglampor om 5- ä 600 normalljus hvardera voro anbragta i kyrkans midt, hvarifrån de vanliga ljuskronorna voro för till- fället undanskaffade. Från praktisk synpunkt sedt var anordningen god, ityatt man var alldeles obesvärad af den annars så intensiva röken från stearinljusen. Men det gammaldags, högtidliga, som ligger i åsynen af de många ljusen, här omkring 900, var borta, hvarför nog hos många den rätta "julstämningen" saknades. Och skulle församlingen besluta sig för att låta anbringa elektrisk belysning, i sin kyrka, vore detta af flera skäl nyttigt och ändamålsenligt, men onek- ligen skulle man komma att erfara en känsla af saknad efter de gamla kära julljusen. Ryktet om den an- ordning, som för dagen var träffad, hade spridt sig åt olika håll, hvarför kyrkan var till trängsel fyld af men mskor. Innevarande ars krono- uppbördsstämmor ega ram å följande tider LlnkSpuia;: Fabroiri der 15, 16, 18, 19, 93 och 23: Norrköping Jinuari den 27. 28, 29, 30; SMertdping Febrnari den Vt; Vadstena Febrnan den 11; Skeninge Februari den 12 och Motala Febrnari den 17 och 18. Kind* och Ydre airatb fltgderi: Febrnari den lä med Tidersrntn samt Ualexanders Ydrede>; den 16 med Västra Ryds samt Asko ryds Taredel; s. d. med Sund; den 17 med Torpa ucli Blåviks Tdrede ; a. d. med Asby; den 18 med Svinbult; a. d. med Norra Vi; den 19 med V. Eneby; den 20 med K sa: don 22 med Horn och 23 med Hycklinge M.rs: den 1 med Oppoby; s. d. med Hägerstad; den 2 med Kettilstad; den 3 med Vårdnäs; den 4 med Tjärstad. fiollbergs, Bobergs oeh Valkebo härads fögderi reb nan den 11 med Vreta Kloster; a. d med Stjernorp; den 12 med Ljung: a. d med Fastad och BjOrkeborit; den 16 mad Vi ied Sjfgestad ocb Rippestad samt Ledberg; den 19 med Gammalkil ocb kingstad; Ulrika; den "få med Nyki! den 27 med B neby. Kkokrike och Eäabyborna. Htra: den 1 med Löds&b, Fornäs. E tvestad oeb Vallen stad; den 3 med Krigsberg ocb SkeDpas. Åkerbo Bankekinds och Hanekinds härads fögderi. Februari den 3 med Kaga ocb Kar oa; den 4 med Skeda ocb älska; den 5 med Vist och Landeryd; den 6 med St Lars. Åkerbodelen och med dito af Hinekiods ocb Btnkekindsdelarne; den 11 med 0 Skruke- by och L likyrke aamt O Harg; den 12 med Bystad; den 13 med Törnevalla ocb Värds berg; den 16 med Björsater; den 17 med Åtvid; den 18 med Grebo och Värna; den 19 med Svinstad; den 22 med Askeby och Or tomta. Hammarkinds och Skärkinds härads för deri: Febrnari den 4 med M-agata ocb B ir- rnm; den 5 med Skönberga; den 6 med V. Husby: den 8 med Gryts fastland ocb dito skär; den 9 med St Anis den 10 med Skäll- vik; den 12 med Skärkind och Gistad samt Gårdsby; den 17 med Ö Byd ocb Yxnerum; den 19 med Riogarnm till Kymnev.k; den 2t) med äterstoaei: den 22 men D.othem. Flnsponga län sirat Bräbo och Xeniinlng? härads fögderi Feoiuart den il med Q >1 lioge och Simonsto-p; den 10 med Ö Eneby; den 11 med Våoga; deu 12 med Ris-.nge: den den 18 med Regn»; den lil med Skedevi;den 24 med Tjellmo; den 2J med Gadugärd: dan 26 med Hällestad. Mars den 3 med Kimstad ocb Barg samt KuMerstad. Lösings, Björkekinds och Östkinds härads fögderi; Fouiuari den lö mnd Krokek; ueu 16 med D-igsberg ocb S:t Jobannis; den 17 med Styrestad och Furingstad samt Ttogstad; den 22 med K inö och Ö Ny; den 21 med Qvarsebo och Häradsbammar; den 25 med Jonsberg Mars den l med Ö Hmby den 2 med Kuddby ocb Ö Stenby; den 5 med Ko cnngsund och Täby samt A. Oöstrlngs och Tlfolka härads fögderi: Februari den 8 med Normlösaocb HarrDerga; den 9 med Ö Tollstad och 8ya; d n 10 med V.by och Veta; den 11 med Mjnlby: den 12 med V. Harg; den 15 med Vasterlösa; den 16 med Ho stad ocb Appnna; den 17 med Hlg- hy och JarBtad; den 18 med Ha; den 19med Bjalbo och Allbelgona; den 20 med Väder- stad och Rinna slättbyga; den 23 med Ekeby och Rooa skogsbygd: den 24 med Åsbo och B åvik samt Milexanders G istrings- ocb Vi folkadelar. Ltslngs, Dals och Aska härads fögderi; Febrnari den 2 med H.-da och V Tollstad: den 3 med ödesbö*:; den 4 med Åby ocb T.thäina; den 5 med Rik ocb Knmla; den 11 med Rrgslösa, Vafveisinda och Herrestad samt KällBtad: den 12 med Örberga, Nässja. O Inrida ocb S ra samt S:t Pei; den 15 med V. Ny; den 18 med Hvart ocb Styrs; den 19 och 20 med Motala socket; den ^5 med V. Sienby och Higeby samt Fitve siad; den 27 med Vinnerstad och Ask. Alfred Nobels bo. Till huf- vudexekutor i det Nobelska testamen- tet har den aflidne donatorn utsett ingeniören R. Sohlman — en ung man om 26 år — detta ju ganska remarkabelt. Förklaringen torde dock vara enkel nog. Ingeniör Ragnar Sohl- man var under de sista åren Alfred Nobels förtrogne vän och dessutom i utveckling hunnen något längre än tjugusexåringar i allmänhet. Ända från pojkåren har den unge Sohlman visat en energi och en man- lighet, som läto ana, att en vacker framtid väntade honom. Tidigt be- stämde han sin bana, och när den en gång var utstakad, fullföljde han den med oböjlig ihärdighet. Medan andra skolynglingar tillbragte som- marferierna med att meta aborrar och glömma sina skolpensa, roade sig unge Ragnar med att pröfva en fa- briksarbetares sträfsamma lif. Det är ej många gossar, uppfödda i ett fint och bildadl hem, som af egen drift välja sig ett sådant sommarnöje. Men den bliivande ingeniören, yngste son till redaktör August Sohlman, synes ha ärft sin faders friska lynne och friska tag i oförminskadt mått Han hade som ung teknolog gjort bekantskap med en vid tekniska hög- skolan studerande armenier och åt- följde honom, när sommaren kom, som gäst till hans föräldrars hem i Baku. Utan sällskap företog då den sexton- eller högst sjuttonårige sven- sken ett Dera veckors ströftåg genom vilda och osäkra trakter på Kauka- sus, sof under bar himmel, fraterni- serade med herdar, hvilkas språk ban icke kände, och utstod betydliga stra- patser. Så re,te han hem. Men kom- men till Stockholm hade han gjort af med sista slanten af sin reskassa ooh gick så till fots den 5 å 6 mil ånga vägen till Nynäs hamn, dit han framkom sent på qvällen. Nu gälde det att komma öfver sundet till Be- darö. Der fans ingen båt Hvad var att göra? I den mörka höstqvällen kastar ynglingen af sig kläderna och simmar öfver sundet — en försvarlig sträcka, som skulle ha frestat kraf- terna afven på en, som icke vandrat utefter landsvägen hela dagen. På Bedaröstranden fann han en bit, for öfver igen efter sina kläder, och kunde framemot midnatt öfverraska sina an- höriga, som icke väntat honom så snart Från Amerika, der Sohlman idkade ingeniörsstudier, kallades han för några år sedan till San. Remo ooh fick en utmärkt anställning hos No- bel. Men hvad bättre var, han fick i sin chef en verklig vän, som med- delade honom alla sina stora planer och rika idéer. Under sin anställ- ning som föreståndare för laboratoriet vid Bofors lär hr Sohlman esomoftast mottagit bref från Nobel si innehålls- rika, att de kunna betraktas som ett helt kepital i form af idéer och upp- slag för framtida bearbetning. Etter allt att döma har ocksi sådden fallit i en fullt lämplig jordmån. 1 uc dertill, att hr S. om ryktet talar sant, lär erhålla 100,000 kr. som testaments- exekutör, finnas äfven de yttre be- tingelserna för att han skall kunna med framgång ta vid, der hans lä- rare slutat. Testamentsexekutörerna af Nobels bo ha antagit t f. revisionssekretera- ren, assessor A. Lindhagen såsom juridiskt biträde. Statsverkets inkomster under 1896 af tull, bränvin, hvit- betor och jernvägar utgjorde inalles kr. 77,405,700 65 mot under 1895 kr. 72220,423: 16, utvisande alltså en ök- ning på mer än 5 raill. kr. Hufvud- sakliga ökningen kommer på tullme- del (nära 3 mill.), bränvinsmedel (nära 1 mill.), hvitbetssockerafgift 600,000 kr. och jernvägsmedel 800,000 kr., alltså ökning på alla inkomstposter. Ifrågavarande inkomster voro för 1896 beräknade till kr. 64,700,000 och för 1895 till kr. 57,800,000. Statsöf- verskottet blir alltså på dessa poster för 1896 omkring 13 millioner kronor (hvilka medel skola disponeras först ai 1898 års riksdag) mot för 1895 om- kring 14'» millioner kr., hvaröfver årets riksdag har att förfoga. Till dessa inkomster komma dock ytter- ligare andra, såsom skogsmedel, ar- rendemedel o. 8. v., hvadan slutliga öfverskottet torde bli ännu större. De äldste och de yngste. Sveriges äldste borgmästare är Adolf Xapoteon Curman i Skeninge, f 1807, och den yngste är borgmästaren i Södertelje Jacob Gustaf Petterson, f. 1866. Den äldste domhafvanden å landsbygden är häradshöfdingen i Finsponga lans domsaga Axet Seuter- crona, f. 1819, och den yngste härads- höfdingen är Georg Kronlund i Tor- neå domsaga, f. 1860. FastighetsalTarer. Nobelska sterbhuset har, enligt Ö. D., försålt egendomarne Getå, Algutsboda ooh Rödmossen till grosshandlare N. Berg i Saltskog för ej bekantgjord t pris. Tillträde genast — Landtbr. C. J. Carlsson i Linde- näs har för 19,000 kr. köpt */. mil Jarskalleby i V. Ny s:n af G. Lars- sons sterbhus och med tillträde nästa 14 Mars. — Å auktion har egendomen % mtl Bostorp Misterhult inropats af rusthällaren C. R. Johansson i Hel- singö, Misterhult, för 66,000 kr. — «/a mtl frälse Kantebo i Tveta har af löjtnant J. Freidenfelt sålts till handl. C. E Andersson i Karlsborg af Fogelfors socken för 63,000 kr. Alla inventarier ingingo i köpet. Till vaeeinatOr inom Vists socken har efter aflidne vaccinatören J. A. Hanzon antagits tienstförrättan- de "klockaren" Märta Hanzon. Spanmalsimporten till Norrköping har under nedan- nämnda ir varit: Hvete Såg. 1894 kg. 11.924.b16 - 9 306,168 1895 kg. 7 119,321 — 13,130,149 1896 kg. 5,877.066 - 6,121,221 Hvetomjöl Rågmjöl 1894 kg. 537,181 - 1,3SS,336 1895 kg. 69,343 - 49.000 1896 kg 81,433 — 55,40) Såsom af denna tabli framgår, har spanmalsimporten till Norrköping be- tydligt nedgått under senaste året, naturligtvis beroende pi 1886 åre Soda skörd. Mjölimporten, som an- er 1894 var ganska betydlig, har ock nedgått, hvadan åtminstone im- portförhållandena i Norrköping ej synas tyda pi behofvet af någon förändring af proportionen mellan spanmils- och mjöltullen. Att fälla nigot fullt grundadt omdöme om den saken torde dock ännu fara för tidigt. Lang, trogen tjenst. Pa- triotiska sällskapet har tilldelat rat- taren Johan Alfred Rolf den mindre medaljen med konungens bröstbild för långvarig och trogen tjenst hos bank- kamreraren C. A. Hagelin i Mjölby. Jonsbergs- kyrkas orgel har — skrifves till Ö. C. — under Okt— Dec. månader genomgått en grundlig reparation ocn ombyggnad; sålunda äro tvi nya stimmor insatta och de gamla renoverade, stämda ooh omintonerade. Nytt klaviaturbord med ny spelmekanik samt likaledes ny registermekanik ha insatts. Härige- nom har den fördelen vunnits, att organisten far sitta vänd mot försam- lingen, när han spelar. Arbetet har på ett mycket förtjenstfullt sitt ut- förts af orgelfabrikanterna hrr G. Lundqvist från Linköping ooh A. P. Molin från Norrköping," hvilka afven, enligt uppvisade intyg, utfört lik- nande arbeten i Börrum, Mogataoch Vårdnäs m. fl. församlingar. Kost- naden belöper sig till något öfver 1,000 kr. Gåfva. Godsegaren hr P. A. Ahl- ström, Ramfall, som förut till Malexan- ders församling donerat icke mindre än 10,000 kr. har ytterligare lhåg- kommit sin församling med ett vär- defullt minne af honom, bestående af en till Malexanders kyrka skänkt kommunionskanna af silfver ooh af vackert mönster, som nyårsdagen öf- verlemnades. Motala ström vid Motala stan- nade genom s. k. sorpning natten till d. 11 d:s,då efter några timmars förlopp samtliga vattenverk stannade. Den elektriska belysningen upphörde vid 1-tiden. Fenomenet uppstod som van- ligt derigenom att det afskylda vatt- net vid strömmens utlopp urVettern flöt från botten upp mot ytan, bil- dande is sön a som tilltäppte dels hvalf- ven vid Storbron och genomloppen under jernvägsbron, dels luckorna vid slussen, så att äfven kanalens vatten sjönk öfver 3 fot, hvarigenom vals- verket och öfriga afdelningar vid verk- staden, som taga sitt vatten från ka- nalen, stannade. En mängd fisk stan- nade i strömbottnens fördjupningar och endast en liten rännil syntes, der annars den väldiga strömmen brusar fram. 364 — var inbjudningen endast ett artigt försigtighetb- mått, lugnande både för honom och mig. Ehren- ström återigen och de med honom liktänkande, se der mina bundsforvandter! Skall vår sak gå framåt, måste dess gemensamma vänner gå hand i hand med hvarandra. Hedvig stannade på en gång. oroligt betrak- tande honom. — När du talar så der, Armfelt, kommer nästan en kallsvett af ängslan öfver mig, jag vet ej hvar- för, men ändå. Ser jag dig och Ebrenström tillhopa, sä tycker jag mig alltid se liksom ett kolsvart åsk- moln öfver edra hufvuden. — Barnsligheter 1 Tänk dig hellre en rosig mor- gonsky, hvari du sitter, lilla Hedvig, och att solen går upp öfver ditt hufvuJ. — Och denne "Weisenburg sedan, fortsatte likviil Hedvig, som förföljdes af oroliga föreställningar. — En narr, kära Hedvig, en fullkomlig narr. — Du har kanske icke sett, hvilka blickar han emellanåt kastar på dig. Hvad var det han yttrade till dig här om aftonen hos prinsessan? Du biet dödsblek. — Weisenburg är bland de der såpbubblorna, för hvilka verlden är för träng. Han blåser emellanåt också upp sig, jag tror nästan i alsigt att spränga den. Stackars karl! Han vill spela en roll vid hofvet. Det är alltsammans. Hvad han sade mig? Kära Hedvig, en narr har alltid mera ord än hufvud, och man får ej räkna sä noga pä honom. Säkert ville han ingenting annat än tilldraga sig min uppmärk- samhet. För öfrigt kan han ju trolla, och för fram- gången af det spel. jag spelar, skadar det ej att ha en trollkarl vid sin sida. Hedvig iakttog en stunds tystnad, hvaruu- der hon tycktes öfverlägga med sig sjelf. Sedan Armfelt gjort några mönstrande slag kring rummen, tog Hedvig likväl åter till ordet. — Det ovanliga intresse, hvarmed du under de senare dagarne talat om denna bjudning, kommer likväl på en gång så besynnerligt öfver mig. Endast den stora vigt, du lagt uppå, att ryske ministern grefve Stackelberg skulle komma hit . . . Pa en gång höjde sig Armfelts hufvud, och hans b^ick flög stolt och glänsande omkring rummet. — Ganska rigtigt, Hedvig. Nu sade du ordet till denna aftons gåta, namnet på den man, hvars inflytande jag behöfver till stödpunkt lör mina nät- stänger. Under konung Gustafs sista tid voro vi — kejsarinnan Catharina, konung Gustaf, han och jag — öfverens med hvarandra. Vi hade stält upp den närmaste framtidens horoskop; vi hade uppgjort en plan, som, understödd af Rysslands obegränsade materiella hjelpkällor, med hänförelse helsad af Europas öfriga magter, samt med ett gifvet avant- garde i den inom hela vår verldsdel i närvarande stund spridda franska emigrationen, endast behöfde ett snille i spetsen för att med seger och framgång utveckla det baner, som skulle hejda den syndaflod af blod och förstörelse, hvari den franska revolu- tionen icko allenast stortåt det franska konungadö- met och det franska folket, utan hvarmed den hotar alla länder och alla folk. Alla voro vi öfverens om, att vi i konung Gustaf egde detta snille. Hans om- fattande vyer, hans politiska åskådningssätt, hans vid stora tilldragelser blixtsnabba, bestämda och be- slutsamma ingifvelser, hans högsinta och brinnande behol att i stort ingripa i verldshändelsernas gång, hans tapperhet och mod i striden, hans värme och liflighet i ögonblicket, alit, allt ötvertygade, att vi i honom egde den man, i hvars baud vi förtröstans- fullt kunde lägga utförandet at den stora uppgiften. djupaste fred, hafva att befara utbrottet af ett ödes digert krig, hvars gränser ingen förmår bestämma, hvars olyckor ingen kan beräkna, påkallande en stän- digt stridsrustad ställning samt materiella och and- liga uppoffringar utan annan slutlig utsigt än — hvad vet jag — förödmjukelse. Ser du, Hedvig, bland glänsande ingifvelser i - gud tröste mig — vår hädangångne konungs själ räknar jag derför såsom en bland de mest fosterländskt lysande tan- ken på ett familjtöibund emellan det stora nabolan- det och oss. 1 frågor af fosterländsk vigt fans det alltid något hänförande hos Armfelt. Det eljest lättsinniga i hans skaplynne vek i sådana stunder alldeles bort. Han intog och eröfrade. — Dessa planer, fortfor han, under det hans ögon lyste af en nästan oupphörligt växande glans, voro för verlden och för värt eget fädernesland at så omätligt stor politisk betydelse, att jag, då jag nu ser mig omkring, och ser, huru det ser ut, faller nära nog i förtvitlan. Om den vidt utseende afsigten att höja ett för- enadt Europas svärd i Gustafs hand mot den hydra- höfdade revolutionen äfven skulle med hans död ha' blifvit förfelad för Sverige, lika mycket dermed! — andra torde kunna upptaga dot svärdet — men den senare uppgiften, föreningen emellan konung Gustafs son och ryska kejsarinnans sondotter, får ej uppgif- vas. Denna förening blefve alltid ett medel att be- lästa Sveriges nuvarande gräns emot Ryssland, be- fästa freden emellan dessa riken, befästa vår egen fredliga och nationella utveckling. Konung Gustaf har gifvit mig detta vari i testamente. Derför insatto han mig i regeringen. Derför har han utnämt mig till öfverståthållare. Derför tryckte han i sin döds- stund min hand. Derom talade äfven hans sista blick. 861 mest falska maximer, hvilka till och med voro orim- ligare än feodalsystemet. Också förorsakade revolu- tionsandan ingenstädes så mycken farhåga som vid ryska hofvet, oaktadt detta var mest aflägset och hade minst att frukta af folkens upplysning. Fri- hetsbegrepp äro ej oförenliga med ett monarkiakt regeringssätt, men kunna omöjligen förenas med ett despotiskt, icke heller med en adel, som har menni- skor till egendom, eller med ett folk, som är för- derfvadt af en långvarig träldom. En rysk kejsare måste vara förtärd af bekymmer och fruktan. Hän känner, att vid en revolution icke något slags förlik- ning skulle kunna göras med honom; han anser upp- resningar bland folket såsom en frukt at undervis- ning och ljusets framsteg, då han likväl borde mera tillräkna dem åt förtryckets höjd och förtryckarnes högmodiga okunnighet. Franska folket var redan i sitt adertonde sekel, och dess regering envisades att ännu hålla det qvar i det femtonde: se der den sanna orsaken till de hättiga utbrott, som beledsa- gat dess förvandling. De flesta regeringar befinna sig ännu i ett liknande tillstånd, oaktadt det förfär- liga exempel, som blifvit dem gifvet. Ryssland har trott sig böra uppdraga en oöfvervinnelig gräns mot dess invånares hyfsning och rygga dem tillbaka mot det barbari, hvarutur Peter I knapt hunnit draga dem. Man har der funnit ett i verldens tideböcker sällsynt exempel af en regent, som på nytt sökt in- fora okunnighet i sina stater, och hvilken just deri- genom erkänt, att hans magt är grundad på villfa- relse, svek oeh orättvisa." Med all säkerhet kan man antaga, att från kej- sarinnans sida dessa och dylika sakförhållanden och tänkesätt påskyndade hennes beslut att ingå på den så plötsligt tillkomna freden i Wärelä. Dylika skål ledde deremot säkerligen icke Gustaf III. Hans che- C. F. Ridderfad. Drabanten. I 4S