Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-01-15
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS^ VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN N:r 3, Freaagen den 15 Januari 1897. Domprostbefattningen 1 LinkOping. Ett rykte vill veta, att utnämnandet af domprost i Lin- köping skulle vara snart förestående, och att embetet i fråga skulle till- delas icke någon af de båda på för- slaget uppförda prestmännen från stif- tet utan den extra sökande teologie lektorn vid Stockholms norra latin- läroverk John Wilhelm Personne. Sam- tidigt eller omedelbart derefter skulle — med ogillande af de anförda be- svären öfver pastor primarii-valet — kontraktsprosten d:r J. F. Håhl ut- nämnas till pastor primarius, hvilket embete han såsom gammal stock- holmare önskar erhålla hellre än dom- prostbefattningen i Linköping. På sådant sätt skulle nytt val i Linköping ej behöfva förrättas, hvil- ket förmenas vara så mycket min- dre behöfligt som stiftet i. n. — utom de bådasenaste förslagsmännen — just ej eger någon nämnvärd tillgång på prester med sådan lärdom, att de kunna anses lämpliga till kandidater för domprostembetet. Våra lärdaste teologer på stiftet äro antingen för gamla eller för unga för att kunna på allvar komma ifråga. Lektor Personne är en man i sina bästa år, född 1849 samt besitter höga lärdomsmeriter. Han är fil. och teol. d:r, medlem af bibelkommissionen o. 8. v. Då han är gammal kamrat med nuvarande ecklesiastikministern Gill- jam (båda äro ordinarie lektorer vid samma läroverk) antager man med skäl, att han ej upptradt såsom extra sökande, såvidt han ej egt någon kännedom om, "huru landet ligger", ty alldeles påtagligt är, att kon- traktsprosten d:r Håhl med sina prest- och lärdomsmeriter samt med den stora röstöfvervigt han vid valet er- höll, icke skall kunna förbigås, utan med eget begifvande eller såvida han ej erhåller utnämning till ett ännu högre embete. Fogelstabanans indra- gande pa LinkOpings sta- tion. I den ursprungliga konces- sionen för Linköping—Fogelstabanan var, som man torde minnas, undan- tagen en sträcka af 3 km närmast Linköpings station, rörande hvilken k. m:t ville särskildt fatta beslut sam- tidigt med att frågan skulle afgöras om banans indragande på Linköpings statsbanestations område. Rörande denna sak samt beträffande anordningen af Fogelstabanans sta- tionsområde i Linköping har k, m:t d. 18 Dec. fattat definitivt beslut, hvil- ket nu kommit Fogelstabanans sty- relse tillhanda. Detta beslut öfver- ensstämmer i all hufvudsak med de förslag, som af kontrollerande ingeniö- ren uppgjorts. .Postprenumeranterna a Ostgöta Corresponden- tena båda upplagor äro t. n. omkring 1JSOO flera än vid samma tid i fjol. Af ökningen komma omkring 300 på dagliga upplagan och omkring 1,200 på veckoupplagan. Vi skola framdeles meddela exakta siffror. En obehaglig nyhet för vara sockerbruk är den, att sockerexportpremierna i Tyskland tre- dubblats. Sålunda kommer socker från Tyskland till ett än lägre pris och förstör till betydlig del det svenska sockrets utförsel. Fastighetsköp. På auktion i onsdags, försåldes 1/i mtl. krono- skatte nistbäll Syrorp i Skeda till K. A. Johansson i Rappestad prestgård och C. J. Gustafsson i Tyttorp för 8,210 kr., att tillträdas den 14 Mars. Folkskolan. Till vikarie vid folkskolan i Skeda bar skolrådet an- tagit pensionerade folkskolläraren F. L. Boman, bosatt inom socknen. Månadamötet i Linköping d. 13 d:s visade medelmåttig tillförsel af kreatur och god omsättning. Göd- oxar betalades med kr. 200 till 400, dragoxar kr. 200 till 300 paret, tjurar 76 till 225, ungnöt 45 till 75 och kor 65 till 120 kr. st.; en ko betingade till och med 200 kr. Från jernvägsstationen afsändes i 29 vagnar 284 kreatur och 13 hästar, deraf de flesta, ellei 144 nötkreatur och alla hästarne, till Stockholm. Spanmalsimporten till Sverige under Nuv och l»ec må- nader ställer sig lör råg och Lvete så- lunda, jemfördt med sanma import un- der 1895: 1895 1896 Råg 39,500,000 kg. 18 200,000 kg. Hvete 29,500,000 kg, 25 000,000 kg. Vi finna således här en minskning af rågimporten med mer än 21.000,000 kg och al hveteimporten hela 41;2 millioner kg eller sammalagdt en minskning i spanmalsimporten i dess helhet af 25 ä 26 millioner kg änder dessa två månader. Nässjö -Oskarshamns- banan. Sedan ett konsortium sven- skar, med bankirfirman C. G. Cervin i Stockholm som hufvudman, öfver- tagit flertalet aktier i Nässjö - Oskars- harans jernvägsbolag, besigtigade dess förtroendemän i tisdags och i onsdags jernvägsliniens stationer. "Knäekebrödsqvinnan", den bekanta bedragerskan Sofia An- dersson från Jönköping, har under trettondagshelgen upptradt vid Hjort- qvarn och der hållit flera föredrag lör stundom ända till öfverfullt hus. Hennes föredrag hafva räckt ända till tre timmar. Hennes 9 månader gamla barn, som födts i fängelset, har hon i famnen och egnar det vård, under det hon talar. Här rönte hon intet motstånd och affordrades icke något betyg som vilkor för att få uppträda. Men då hon begärde att äfven få predika i baptisternas bönhus, som ligger en fjerdingsväg från Hjort- <|varn, frågade man henne efter be- tyg, hvarpå hon höll fram sin bibel och svarade: — Detta är mitt betyg; får jag icke komma på detta betyg, så uppträder jag icke. llon talar om sina direkta uppen- barelser och sin omedelbara kallelse irån Gud att tala med menniskorna om, att slutet är nära. Omdömena om hennes predikan al dem, som hört henne, äro mycket olika. De upp- lysningar hon lemnar om sitt barn äro icke alltid desamma. Hon är dåligt klädd. Här gjordes insamling åt henne för resa till Skönnarbo. Hon ämnade sig vidare till Finspong. Det är emellertid betecknande, att den yttre ordningen så litet respekteras på en plats, att en person utan något betyg eller någon slags rekommen- dation, och hvars bedrägerier borde vara kända, tillätes uppträda och samla skaror af lättroget folk om- kring sig, skrifver N. T. I Tåkernfrägan lära mot- ståndarne till sjöns sänkning nu ämna slå ett slag. På protestmötet i Hof den 17 December tillsatte?, som be- kant, en komito, bestående af skulp- tören A. Nyström, landtbr A. H. Se- cher, godseg. N. Rosenqvist och kon- traktsprosten N. G. Lidren, att öf- verklaga länsstyrelsens beslut att till- styrka sjösänkningen. Denna komité lär nu ha kommit sålängt, att den beslutat uppsätta en skrifvelse, som dock ej skall utgöra ett öfverklagande af nämnda beslut utan en petition till k. m:t om uppskof med tillstånds lemnande från det allmännas sida till sjösänkningen, meddelar en korrespon- dent till Ö. C. Till nämndeman för Vestra Eneby socken efter riksdagsmannen C. E. Johansson i Berga. som begärt och erhållit entledigande, valdes å extra kommunalstämma den 10 dennes för 6 år med 23 af 25 afgifna röster ordföranden i kommunalnämnden hr A. Svensson i Adlerskog. — Till nämndeman för Åkerbo häradsdel i St Lars församling valdes den 13 dennes in geniör A. TJ. Westfelt, K.llerstad, och lör Hanekinds bäradsdel valdes landtbrukaien Justn» Olsson. Ullevi. Svenska folkets bespa- ringar äro numera ingalunda så obetydliga. Dessa besparingar utgö- ras af: I banker (på depositions-, sparkasse-, upp- ochaf- skrifhings- o. d. räknin- gar)........ I sparbanker..... I försäkringsanstalter (lör- säkrings- ooh reservfon- der) ....... I postsparbanken . . . I ränte- och kapitalförsäk- ringsanstalterna . . . I allm. enke- och pupill- kassan ...... I folkbanker..... 1 registrerade sjuk- och begrafn.-kassor . . . ning till 77 proc. af hela antalet mot- böcker. Medeltalet af alla behållnin- garna håller sig omkring 25 kr. pr motbok. Betänker man nu samtidigt, att i lifförsäkringsbolagen ett mycket stort antal personer hafva medel innestå- ende, så kan man draga den slutsat- sen, att ofvan ■ upptagna former för sparsamhetens tillgodoseende omfat- tas af en mycket stor del af Sveriges folk. Insättarnas antal är exempelvis: i bankerna...... no?'^of i sparbankerna .... 1,011:1,;).. I i lifförsäkringsanstalterna. 83,262 i ränte- och kapitalförsäk ringsanstalterna. . . i folkbankerna .... i sjuk- och begrainings kassorna ..... JHSUI02 26,366 476,0 mill. 324,4 „ 144,5 49,0 42,5 12,5 1,0 Summa 1,059,5 mill.' Det är således icke obetydligt öf- ver 1,000 millioner eller 1 milliard kr., som på detta sätt finnas hopspa- rade i vårt fattiga land. Storleken af dessa besparingar och det oerhör- da framsteg, hvaråt fosterlandsvännen i detta atseende kan glädja sig, fram- står bäst genom att göra några jem förelser med förhållandena för ett 30 tal år sedan. Man må dervid erinra sig, att af de stora försäkringsaktie- bolagen existerade endast ett äldro och ett nyss bildadt, att folkbankerna och postsparbanken icke alls funnos, och att åtskilliga andra af ofvannämn- da anstalter ännu lågo i linda. Be- trakta vi derför endast banker och sparbanker, finna vi att, medan nu finnas samlade i banker .... 476,0 i sparaanker . ■ 324,5 800,5 mill. så stego dessa belopp 1866 till i banker .... 32,0 i sparbanker . 38,0 70,0 hvilket utgör en ökning af 730,5 mill. Hvilken för våra förhållanden oer- hörd kapitalbildning, som under dessa trettio år pågått bland vårt lands små- folk, visas bäst af sparbankerna och dermed jemförliga institutioner. De vanliga bankerna äro endast i mindre grad lämpade för det egentliga små- folkets besparingar. Bland dem, som i banker göra insättningar, återfinnas stora penningeinrättningar och kapi- talister, som for längre eller kortare tid hälla penningar stående på depo- sition eller annan räkning. Man må likväl icke tro, att de medelbelopp, som komma på hvarje insättare, äro synnerligt stora. Tvärtom visar t. ex. ett medeltal af 3,129 kr. för deponen- terna och ännu mera medeltalet 405 kr. för sparkasseräkningshafvarna, att äfven andra än storkapitalets män på detta sätt göra sina besparingar. Det är dock, som nämndt, egentlingen andra former, som småfolket väljer för sina besparingar. Våra sparban- ker hade år 1866 endast 259,407 del- egare med i medeltal 146 kr. på hvarje sparbanksbok. Vid 1894 års slut steg delegarnas antal till 1,093,521 perso- ner, och samtidigt kunde man kon- statera det glädjande faktum, att me- delvärdet af hvarje sparbanksbok sti- fit till i det närmaste 297 kr. I folk- ankerna hade år 1894 de 26,366 in- sättarna en medelbehållning af 326 kr., alltså något högre än i sparban- kerna. I postsparbanken äro de olika insättarnas tillgodohafvanden ännu mindre. A 45 proc. af alla motböc- kerna innestodo år 1893 högst 5 kr., och sammanlagdt uppgingo motböc- kerna med mindre än 50 kr:s behåll- 52,510 1,658,255 N"u är det visserligen sant, att ganska många enskilda personer eller insätta- re kunna förekomma under flere än en af oivan upptagna rubriker eller flere gånger under samma rubrik. Men tager man i betraktande, att flere af dessa uppgifter äro ända till ett par år gamla, att ökningen derefter ingalunda varit obetydlig och att dessutom flere ru- briker här utelemnats, så torde man kunna draga den slutsatsen, att dock omkring hälften af hela vår vuxna befolkning först och främst gjort be- sparingar och vidare genom något af de medel, som här berörts, sökt att göra dessa sina besparingar fruktbä- rande. Betalningsinställelse. Trävaruhandlanden A. J. Eriksson i Skärblacka har instält sina betalnin- gar. För några dagar sedan framlade nan inför sina till sammanträde kal- lade borgenärer en redogörelse öfver sin ekonomiska ställning den 1 Dec. 1896: tillgångar kr. 25,607: 22, skul- der kr. 68,283: 60. Borgenärer med ungefär 4/7 af samtliga fordringarna voro närvarande och ingingo futom några som yrkade förmånsrätt för kr. 823: 61) på ett ackordsförslag, enligt hvilket boets tillgångar skulle genom af borgenärerna valde sysslomän sna- rast möjligt realiseras i kontanta pen- ningar och bland borgenärerna förde- las. En första utdelning af 33 proc. hade man iörhoppning om att kunna göra så godt som omedelbart. Till utredare af boet valdes e. o. hofrättsnotarien Emil Gullers, Fin- spong, gårdsegaren Olof Andersson, Norrköping och byggmästaren E. E. Lindblom, Norrköping. Han som sköt sin fäst- mö, nämligen drängen Aug. F. Jo hansson-Elfving från Långvik i Vest- rums socken, ransakades sistl. lördag inför Tjusts häradsrätt i kronohäktet i Vestervik. Den skjutna flickan hade samma dag utskrifvits från lasarettet och var närvarande vid ransakningen. Den häktade försäkrade, att hans afsigt ingalunda varit att skjuta vare sig flickan eller någon annan utan en- dast att injaga skräck hos sina till- tänkta svärföräldrar, hvilka voro af- vogt stämda mot honom och önskade en annan måg. Flickan och E. voro deremot "öfverens", hvilket ock af henne bekräftades. Han hade sigtat på spiseln, men flickan, som satt i närheten, träffades af nio hagel. Efter ötverläggning dömdes Elfving att undergå 2 månaders fängelse samt att ersätta målsegaren 50 kr. för sveda och värk. Flickans fader, söm äfven inkallats såsom målsegare, framstälde inga yrkanden, och år det att förmoda att de unga numera skola "få hvar- andra", skrifves till Ö. C. En hOgtidlig akt förrätta des i N. Solberga gamla kyrka sist- lidne söndag efter gudstjenstens slut, då Patriotiska sällskapets medaljer utdelades till 17 arbetare och arbe- terskor vid Annebergs tändsticks- fabrik. Den högtidliga akten inleddes med en psalm, hvarefter pastor Gust. Lun- din höll ett kort tal och landshöfding Palmstjema utdelade medaljerna ocb fäste dem på medaljörerna. Akten afslutades med nedkallande af väl- signelsen och en psalmvers. Samtliga medaljörerna, länets höf ding och andra ortens honaratiores voro sedan af fabriksaktiebolaget ge- nom dess disponent D. Heyman in- bjudna på middag å arbetarnes säll- skapslokal i Anneberg. Musikkår från Eksjö förhöjde festen med sitt spel. Under middagens lopp föreslog lands- höfdingen en skål lör konungen, och efterföljdes den at ett tyrfaldigt "hurra!" och folksången. Disponenten Heyman talade i valda ordalag för landshöfdmgen. Denne i sin tur utbringade en skål för me- daljörerna, hvilken skål besvarades af arbetsförmannen Sand. Till den sist- nämnde öfverlemnades ett vackert blomsterställ på silfverfot med in- skrift samt till samtliga medaljörer 25 kronor åt man och 20 kronor åt qvinna. från Stiftstyrelsen. Förordnade äro för nästkommande vårtermin: vid allmänna läroverket i Norrkö- ping uln. lektorn vid Malmö tekniska elementarskola fil. d:r Daniel Stellan Hector till vikarie lör tjenstledige ad- junkten P. Olsson samt fil. kand. K. I. Ågren, fil. kand. Aug. Ferdinand Bersell, fil. kand. V. D. M.Karl Aug. Waldén, fil. d:r Karl Gustaf Lund- qvist, fil. d:r Karl Aug. Loftman och fil. kand. Johan Aug. Karlsson till ex- tra lärare; vid allmänna läroverket i Linköping fil. lic. S. Linnell att tills vidare som vikarie uppehålla den adjunktsbefatt- ning, till hvilken fil. d:r H. G. Schött blifvit utnämnd; fil. kand. Axel W. Kristoferson till extra lärare-, vid allmänna läroverket i Veslercik fil. kand. Hjälm. Bernh. Pettersson till epetra lärare; adjunkten J. A. Ryd att sedan tjenstledighet beviljats lek- tor N. Svensson under fyra timmar i veckan från undervisningen i fysik inom sjette klassen, jemte egen tjenst som vikarie uppehålla denna under- visning; samt s. m. och fil. kand. K. A. Waldén att jemte sitt förordnande vid allmänna läroverket tills vidare tjenstgöra som pastorsadjunkt i Norrköpings Norra församling: s. m. kand. K. A. Nord- feldt till pastorsadjunkt i Krokek och s. m. kand. J. E. H. Hagvall (ill pa- storsadjunkt i Dagsberg från och med den 16 dennes — alla dessa tre efter föregången prestvigning, som skedde i Linköpings domkyrka sistlidne går- Huhudstaden. 1896 1897 123-25 17.160 7,291 7,305 6.6!i3 6.267 4 849 6,091 5,4S7 5,044 4.123 3,809 3.7H8 3470 3.S34 3,436 StockJi olmstidningamas post- upplagor visa den 11 Januari i år följande siffror, till hvilka för jem- förelses skull bifogas siffrorna för samma tid förlidet år: Antal ex. Antal ex. Stockholms T dn ögen Nya Dagl. Allehanda . . Altonbladet..... Svenska Dagbladet . . Stockholms Dagblad . . Svenska Morgonbladet ■ Dagens Nyheter.... Vå:t Land...... Posttidningen...... 916 Socialdemokraten .... 138 Af halfvecko- och veckotidningai har Aftonbladets halfveckoupplaga ökats mest. Ett återseende efter 11 år. För någon tid sedan omnämndes i denna tidning efter Dag. Nyh. att den 31 sistl. Oktober med dagsnälltåget till Centralstationen i Stockholm ankom- mit en medelålders karl, som af sär- skilda anledningar togs om hand af polisen. Hans namn var Petter Pet- tersson. Då han icke kunde på nå- fot sätt redogöra för sina förhållan- en och befans helt och hållet medel- lös, blef han genom poliskammarens försorg tills vidare intagen å allmänna försörjningsinrättningen för erhållan- de af uppehälle och vård. Det ifrågavarande lilla tidningsmed delandet hade blifvit läst och upp- märksammadt af barn till en man med det anförda namnet, hvilken för något mer än tio år sedan begifvit sig utomlands, men om hvars åter- komst till Sverige de icke egde ens en aning, så mycket mindre som de ej på länge hört något från honom. Sedan en deras broder, hvilken inne- har anställning i handel någonstädes i Norberg, blifvit varskodd om för- hållandet, begaf han sig till Stock- holm, gjorde ett besök å allmänna försörjningsinrättningen, och der — till ömsesidig glädje och öfverrask- ning — återsågo far och son hvar andra. Den hemlöse och sjuklige mannen — han är 63 år gammal och enkling — återfördes nu af sonen till sin födelsebygd Norberg, sedan kost- naderna för hans uppehåll å försörj- ningsinrättningen blifvit ersatta, och har fått tillbringa julhelgen bland sina närmaste. Om hans öden efter det han lem nade Sverige bar man fått några knapphändiga underrättelser. Det var 1885 som han härifrån begaf sig till Australien, och efter några års vi- stelse der flyttade han öfver till Nord- amerika. Dentrån ha hans anhöriga i Norberg några gånger fått medde- landen Irån honom, innan de i Maj 1896 emottogo en skrifvelse från nå- gon för dem okänd farmare i Oregon, hvilken underrättade om att Petters- son drabbats af ett slaganfall, som haft till följd att han Blifvit lam i ena sidan ooh förlorat talförmågan, samt att läkarne ej kunnat gifva hopp om hans tillfrisknande. Sedan dess hade hvarken hans här vistande barn eller slägtingarne i Norberg hört nå- got från eller om honom. Så myc- ket större var derför nu återseendets glädje. En något besynnerlig försälj- ning törekom nyligen a stadsauktion Stockholm påpekar St. T. Då gingo nämligen uader klubban ej mindre än 700 lottsedlar till det utställningslotteri, hvilket rinstdragning sker de i 1 Febr. Lottsedlarne utropades i dels små, dels stora partier och var utgången af försälj- ningen att de flesta lotterna inropades för 9,45 ä 9,65 kr. stycket. Som man vet, är lottsedlarnas pris hos u'ställuingcas komiterade 10 kr. Enda förklaringen till denna kuriösa försäljning, hvilken ej var ovilkorlig euär lott.-edlarne ej voro utmätta, kan ej gerna vara någon annan än den, att man har att göra med et nytt schack- drag at en del obligationshandlaude, hvilka harmas öiver, att utställniugs- lotterna tyckas ku ma baljas utan deras hjelp. Dessa uppfiouingsiikhet bctiäitande nya sätt för åstadkommande af ett pris- fall å lottseilarne har verkligen varit storartad. Antagligen resioaerar man nu fä, att de omkring 270 kr. som lak-.iskt lör- lorades föiu'om läntor vid auktionen, skola mångdubbelt återviuuas. Detta derigeootn att redan första aeriem lott- sedlar, oaktadt de, som bekant, för län- ge sedan äro slutsålda hos vedei börande, underkastas en så låg notering i all- mänhetens ögon. att begäret elter 2:a och 3:e serierna blir så ringa, att ut- Btällniugskommiterad' nödgas lör dessa seriers försäljande kasta sig i armarna på vira yrkesroessiga lotte nkolloktörer. Sv. allm. folkskollärareför- ening. Centralstyrelsens årsmöte har pågått sedan lördagen den 2 d:s på morgonen ända till den 7 d:s på e. m., alltså hela sex dagar. Närvaran- de voro samtliga nio centralstyrelse- ledamöterna. Föredragningslistan upp- tog sammanlagdt 56 ärenden, och be- slöts under mötet bl. a. följande: KOranso i><r,lh'n/,,afrji[ti')i.-- Imjatule be- sluts, nit hvarje niodlem orlarrjter en ars- alpift af on krona, som inbetalas till krets- styrelsen l'niv Oktol>or_m UlaiW utiMnrr: att frän och med ar IS:!, moillom-Mfiriiteii i Ifai med ett lelupp af 1 krona: slint att traii oi h med är 1897 infren prenumora- iions'ii;rt!t upptajios fur följande ars sina- sktiftei. livadan dessa frän ooh mod ar It*» uo for samtliga furemiigsniedlemmal kostnadsfria. Angaendo frågan om en svensk uatimial- ihuj beslöt niotet att till de olika kretsarne framställa den frågan om krouon anser att en särskild nationaldag ar frän folksko lans synpunkt onskv ird, och l sa fall hvilken. Centralstyrelsen beslöt vidare att till- satta en htierrduikoiintr med uppdrag att omoo^dria utgifvandet af en pedagogisk litteratur. Fur att bereda lärarokären tittare till- fälle att genom resor lära kaaoa v.nt land, besluts titt ; ämnet mieinua en petition till k. m:t Deijomte tillsattes en komité for att till don stundande utställningen anordna bd- hiiheisvesor för skolbarnen Och om UKoligt utverka tillstand att anordna skolbusen till nattherbergen. Beträffande munmifoidi mgarna i kate- kes beslöt ' ontralstvrolson l^^ med peti tion till k. nit med yrkande bl. a., att i allma,nua folksknlo-diduan matt" inr\ckas do bestämmelser sum i d^tta lUeendo foreslagits i stadgan for do större städer- na. Ombudsmöte skall om möjligt anordnas i Stockholm instundande sommar, möjligen omedelbart före Upsalakursernas början. Resestipendier utdelas i är med samman- lagdt 1,600 kr., deraf 1,300 kr. från Jultom- ten och 300 kr. från Tummeliten. Till understöd vid bevistande af akade- miska feriekurser har för i år af Folksko- lans Barntidning till centralstyrelsens för- fogande stälts ett belopp af 750 kr., hvar- jemto tvä i fjol utdelade stipendier ej ut- togos. Beloppet skall fördelas i 14 stipon- dier ä 50 kr. samt 2 ä 60 kr. Antalet medlemmar af föreningen bar under året ökats, så att det nu uppgår till bortåt 6,000. Föreningens behållning utgör nu liksom föregåen- de år omkring 6,000 kr. Det anmäl- des, att revisorernas hemställan om ansvarsfrihet för 1895 års centralsty- relse behandlats af 186 kretsar och af dem alla blitvit beviljad. Till ordförande för 1897 återvaldes redaktör Emil Hammarlund, till vice ortörande öfverläraren J. G. Söder- berg, till sekreterare folkskolläraren Fridtjuv Berg och till kassaförvaltare folkskolläraren J. J. Dalström. Till ledamöter af verkställande ut- skottet utsagos ordföranden, sekrete- raren och kassaförvaltaren samt frö- ken Hulda Lundin. från Eskilstuna. Till sekreterare inom samma utskott valdes faktor Gust. Österberg. Ostgöta-Postens (d. v. s. de 312 lörsta sidorna sl( ro- manen Drabanten) medföljde i särskild paket Jy> 1 för 1897 till alla dem, som prenumererat ä "Öst- göta-Posten med Bilaga". Öfriga prenumeranter ha erhållit endast tid- ningen. Skulle någon nytillkommen pre- numerant af misstag ha prenumererat endast å " Östgöta-Posten" och så- ledes ej erhållit bilagan, men han i alla fall önskar erhålla romanen fullständig från brirjan, så kan bilagan (de första 312 sidorna) er- hållas i korsband mot insändande till redaktionen at 30 öre i fri- märken. Fullständig och tydlig adress bör då uppgifvas. e. Lånsnotarien K. ål nander, Kommlssionär hos länsstyrelsen, ombesörjer Inregistrering af ekono- miska föreningar. Träffj3 ä landskaosliet kl. 10 -2 e. m. (24H.5I____________________________ Kr.100,000 är högsta vinsten den l:a Febtuiri i Utställuiugsiotteriet. Lotterna bä!jas kontant billigast hos Obliga- tionskontoret; älven mot afbetal- ning till 2:a och 3:e dragningen, an- tingen i förening med Teaterobliga- tioner eller enbart. — Teaterobli- gationer tagas i byte. Rekvisitio- ner ocb törirågningar utbedes skynd- sammast genom våra btfuUmä^tigade oinbu-l eller direkt till Obligationskontoret, Stockholm. Kontor: Klara Vestra Kyrkog 3 A. _W3)_ (S. T. A- 31978) _____ Genom auktion på hotellet i Kisa Lördaeen den 6 Februari 1897 f.iriäljes «/M mantal E inesbo i Kiai »oo- ken. Gärden, tom fär tillträdas den 14 Mara 1897, har stor areal, god åker t land och mossjord, ej sä litet grof akoa; och en ator areal med vacker argskog Taxeriogavärdet är 5,500 kronor För köpeskillingens betalande skall vid auktionen lemnaa antaglig borgen. Årtcflod. Tidearnm den 13 Januari 1897. (22)______________8. Salomonson. En förlofning vid vårt lwf\5.r vara förestående, enligt hvad ryktet med mer än vanlig bestämdhet vet att meddela, skrifver St Tidn. Det skulle vara fråga om prins Carl och Carl XV:s dotterdotter, prinsessan Ingeborg. Prinsessan Ingeborg Char- lotta Karolina Fredrika Louise, det femte i ordningen af danska kron- prinsparets barn, är född på Char- lottenlunds slott den 2 Aug. 1878. Prins Carl är född den 27 Febr. 1861. Afsigten lår vara, att raden af fest- ligheter under vårt konungapars jubi- leumsår skulle börjas med tillkänna- givandet af denna förloming pä ko- nungens födelsedag, den 21 inneva- rande Januari. Rösträttsföreningarnas öfver- styrelse har i dagarne sammanträdt i Stockholm ocb höll sina möten å Hotel 'W. 6 under d:r David Berg- ströms ordförandeskap. Bland beslut, som fattades vid sön- dagens öfverläggningar, må följande nämnas: Till den muntliga rösträttsagitatio- nen anslog senaste "folkriksdag" kr. 5,000, att användas till aflönande at resetalare, anordnande af möten o. d. Enligt öfverstyrelsens beslut skola centralstyrelsen ocb andra korpora- tioner, som önska erhålla understöd från denna fond, minst 20 dagar i törväg till öfverstyrelsen öfverlemna detaljerad plan och kostnadsförslag för deri agitation de ämna sätta i gäng. Det sjette allmänna rösti ättsmötet skall hallas i Stockholm i sommar under tiden för utställningen. Sam- tidigt dermed skola anordnas demon- strationer för den allmänna rösträt- ten. Initiativet till dessa demonstra tioner och ledningen af desamma be- slöt öfverstyrelsen öfverlemna till de organiserade rösträttsvänliga arbetare- samfunden. Frågan om hållandet af ett allmänt svenskt norskt demokrat- möte, likaledes under utställningen, hvilken fråga var före vid senaste "folkriksdag", ansåg sig öfverstyrel- sen ej på egen hand böra aföra, utan hänsköt den till det allmänna röst- rättsmötet. Rörande det folkupplysningsarbete, hvartill "folkriksdagen" anvisat 10,000 kr., förelåg detaljerad plan, uppgjord af det verkställande utskottet. Denna plan blef i det stora hela goikändaf öfverstyrelsen. Förslaget om utgif- gifvanttet at ett månadsblad för röst- rättsrörelsens räkning afböjdes såsom egande föga utsigter att bära sig sjelft. Deremot skola spridas dels rege bun- det utkommande öresskrifter, dels ströblad till gratisutdelning vid spe- ciella anledningar. Till ledamöter i verkställande ut- skottet för Sveriges rösträttsförenin- gar återvaldes i måndags d:r David Bergström och notarien John Olsson samt nyvaldes faktor Gust. Österberg Öfriga landsdelar Hajfftngat i Lysekil I lördags fångades utanför Lysekil tvenne ha- jar af ansenliga storlekar, skrifver en meddelare till H. T. Den största mätte i längd 2,14 samt i omkrets 1,16 meter. Gapet var 0,40 meter bredt. Den mindre var endast 1,85 meter lång och 0,74 meter i omkrets. Någon uppgift om hvilket slag af hajar de fångade exemplaren tillhöra, har hittills icke vunnits, emedan de ännu icke blifvit af någon sakkunnig undersökta. Rörande sjeliva fångsten berättar en af de två deri deltagande: "I storm af ostlig vind hade vi seglat ut till "Jannmgen" för att draga koljebackan. Jag stod i ena sidan på vår julle och drog in backan utan vidare besvär, tills jag halat in 20—30 famnar. Jag började då känna nå- got ganska tungt, hvarför jag yttrade till min kamrat, att nu ha vi nog fått en duktig fisk. Ju mera jag se- dan drog in backan, ju oregerligare blef "fångsten": jag kunde knappast hålla fast i backlinan. Emellertid lyckades vi draga backan ur vattnet, och samtidigt sågo vi ett stort, svart hufvud öfver vattenytan; min kamrat blef förskräckt, men jag, som seglat i de tropiska farvattnen, och ofta haft tilltälle att se hajar, insåg genast att det var en dylik. En krok hade fastnat i bestens gap, men då vi skulle försöka att få ho- nom i båten sprang känsan. Jag fat- tade genast "kläppen" och högg efter hajen och fick äfven fatt i honom, men "kläppen" rätade sig på grund af fiskens våldsamma rörelser. Vi halade in ännu ett stycke af backan och fingo då se backlinan snärjd flera gånger om hajens stjert. Nu var också fisken alldeles utmat- tad. Vi halade stjerten in i båten, slogo en anda om den och gjorde fast; backlinan var så intrasslad, att vi måste kapa den. Slutligen fingo vi vår fångst in i båten efter otroligt besvär och efter att hafva varit nära att kantra vår lilla julle. Sedan vi dragit in ytterligare cirka 50 krokar af backan fingo vi num- mer 2. Den var mindre och hade likaledes trasslat in stjerten i back- linan. Den var äfven på grund af sin mindre storlek ej så svår att bringa in i båten, som nu erhållit så svår last att vi måste lemna backan och segla hem." Hajarna komma troligen att insän- das till Göteborgs museum. Rånad oob kaniks mördad. I somras — natten till den 26 Juli — fans en snyggt klädd man liggande med afbruten ryggrad nedanför den höga bro, som går öfver jernvägs- spåret vid Gefle norra station. Un- der forsling till lasarettet afled han, innan han hunnit omtala hvem han var eller på hvad sätt han ådragit sig skadan. Sedermera befans han vara skräddaren Bert Erik Eriksson från Höljen, Of vanåkers socken, en man på några och femtio år, som an- ländt norrifrån med ångaren "Väddö kanal". Han antogs ha i berusadt tillstånd fallit ned från bron och der- vid brutit ryggraden. För ungefär en månad sedan an- mälde sig emellertid en sjöman Pe- terzén hos stadsfiskalen i Earlskrona och angaf sig sjelf såsom medveten om ett rån och kanske mord, begån- get i Gefle i somras. Han berättade att han en natt i slutet af Juli i Gefle mött två af honom kända per- soner, en sjöman och en "klocksko- jare" från Stockholm, med hvilka han varit i ressällskap å "Väddö kanal". Dessa hade då yppat för honom att de nyss påträffat en man liggande nästan död och att han haft godt om pengar på sig, hvilka de tillgripit och | nu delade med Peterzén. Efter denna sjelf bekännelse och sedan närmare underrättelser inhemtats af stads- fiskalen i Gefle, blef Peterzén tagen fängelseförvar och de båda andra brottslingarne efterlystes och efter- spanades, utan att dock ännu ha på- träffats. En bedräglig friare. Skånska Aftonbladet berättar i sitt senaste nummer en historia, som i dagarne timat och haft sin skådebana dels i Skåne, dels i Köpenhamn, af följan- de innehåll: En nu 50årig köpen- bamnsk handelsresande hade i sitt äktenskap varit temligen obeständig och bl. a. knutit allt för nära förbin- delse med en uppasserska pä en ång- båt, samtidigt lemnande sin familj (han har fem birn, det äldsta 20 år) åt sitt öde. Så blef han på en järn- vägsresa kär i en rik godsegaretös från Skåne, och begaf sig till bennes far och friade samt ingaf ansökan om skiljsmessa från sin fru. Sistlidne nyårsdag skulle bröllopet stå. Men den tillämnade svärfadern hade sina misstankar och låt utforska den blif- vande brudgummens föregående. Ny- årsdagens morgon fick han telegram från den i Köpenhamn forskande so- nen, som rådde att kasta ut friaren, hvilket ock skedde, när han infann sig. Handelsresanden miste äfven sin anställning hos firman, och begaf sig till främmande land, med löfte att ej komma tillbaka. För en jernväg Baftjo—Book planerar man i Småland. Den skulle bli bredspårig, 31,2 km. läng och ko- sta 8- å 900,000 kr. Stationer skulle blifva Såfsjö, Bringetotta kyrkoby, Nordanskog i Hylletofta socken. Ha- gafors, Svenarums kyrkoby och Hook. Munksjö papperibrnkt aktie- bolag bar på extra stamma i torsdags valt till styrelse för tiden till ordina- rie stämman i nästa Mars landskam- reraren V. B llmanson och ingenjören Gust. Engström, båda i Göteborg, kon- torschefen Q. Lagergren och ingeniö- ren R. Wieselgren i Jönköping. I sty- relsen qvarstår derjemte kassören H B. Krause. Till suppleanter utsagos hr Thomas Ljungquist och ingemören John Sandwall, båda i Jönköping, samt kassören Johannes Miintzing i Göte- borg. Norrlandi vattenkraft blir an- vänd. K. m:t har den 18 sistlidne December på ansökningar af C. G. Lindgren och Fr. Karlson faststält bolagsordningar för fyra aktiebolag, hvilkas ändamål är att inköpa och för industriella ändamål nyttiggöra vattenkraft vid vattendrag, som i bo- lagens benämningar angiivas. Dessa bolag äro Aktiebolaget Angermanelfeens vattenkrafter, med aktiekapital af minst 2,000,000 kr. och högst 6,000,000 kr., Aktiebolaget Indalens vattenkrafter med aktiekapital af minst 500,000 kr. och högst 1,500,000 kr., Aktiebolaget Jämt- lands vattenkrafter med aktiekapital af minst 400,000 kr. och högst 1,200,000 kr. samt Aktiebolaget Södra Medelpads vattenkrafter med aktiekapital af minst 600,000 kr. och högst 1,800,000 kro- nor. Samtliga bolagens styrelser har sitt säte i Stockholm. — Östersundsposten meddelar, att doktor De Laval för flera år försäk- rat sig om arrenderätten tiUHissmo- forsens elektriska kraftstationer och inköpt kalkstensbrotten i Fugelsta vid Storsjön. Meningen lär vara att ef- ter en af d:r De Laval uppfunnen ny metod framställa acetylengas till be- tydligt billigare pris än det nuva- rande för gas ooh elektricitet. Upp- finningen skall närmast afse den inre belysningen, då lysämnet skall för- varas i källare och ledas upp i hu- set, som sålunda oberoende af yttre ledningar skall kunna erhålla full- ständig belysning. Af lin akogimedelafond, vid 1895 års slut 6,156,699 kr., har Elfda- lens socken erhållit rätt att använda en million till aktier i den itrågasatta järnvägen Mora—Elfdalen—Roth. valereska och poetiska natur påtrycktes visserligen dels af den häntörande tanken, att pä ett fiamsiä- ende sätt kunna ingripa i verldshändelsernas gäng, dels ock att komma ifrån de krigiska förvecklmgarne i Finland, som alltsedan Anjajaförbundets uppkomst fått en allt för oroande karaktär, äfvensom att genom alliansen med kejsarinnan förskaffa sitt eget fäder- nesland och sin egen dynasti en mer betryggad och lugn framtid. Såsom förutsättningar lör framtiden ingick såväl tanken på en koalition emot Frankrike som ett familjeförbund emellan furstehusen i otvannämda fredsfördrag, ehuruväl i sjelfva fredsakten icke ett enda ord derom förekommer. Kejsarinnans gamle, af henne bepröfvade förtro- endeman, ryske ambassadören i Warschuu gretve Otto Magn. von Siackelberg utnämdes också nu af henne till ambassadör i Stockholm lör att å hennes sida klokt bevaka och försigtigt leda de sålunda till- komna nya tramtidsberäkmngarna. Alla dessa vidtutseende planer och allt, hvartill de möjligtvis kunnat leda, omintetgjordes emellertid ganska plötsligt genom det dödande skott, som at- sltitade konungens lit i Mars månad 1792. Enär denna berättelse e!ier roman hvilar på hi- storik giund, hafva vi trott oss böra gifva läsaren en allmän kännedom om d«nna grunds beskaffenhet. Läsaren skall med kännedom härom lättare kunna bedöma såväl det mer eller mindre rigtiga i sjelfva plananläggningen, som det sannolika i hvaijehanua skildringar. Karaktärer, som i vara dagar hvarken skulle kunna förstås eller gillas, toide dock, sedda från sin egen tids synpunkt, kunna lättas och — i bästa fallet — om icke gillas, dock ursäktas. Det 367 hans minne '). Du tror väl mig, Hedvig.' Elter du emellertid nu gjort detta inpass, torde jag kanske böra tillägga, att konungen, så djupt han än upp- röMes af den Iranska revolutionen och af Ludvig XVI:s sorgliga belägenhot, säkerligen likväl betänkt sig mera än en gång, innan han hängifvit sig åt ett tå stort företag, hade icke han. oberäknadt antag- ligt understöd från mer än ett håll, känt sig förvis- sad om att dertill äfven kunna knyta en plan af, hvad äfven jag är öfvertygad om, en omätligt stor vigt och betydelse för vårt fosterland. Du gissar väl hvad jag vill säga? — Icke fullkomligt. Låt mig höra. — .Saken är ej mera någon hemlighet. För att åt vär höga nord, åt Sverige sä väl som ät Kyssland, betrygga och besegla en verkligt giundläst, ömsesi- digt väl berättigad och atvägd fred och framtid, till- kom nämligen en — lör båda likena ej mindre vig- tig — hvad skall jag väl tåga? — ölverenskommelse, uppgift, beslut — lika mycket, med ett ord, plan, som, om ätven allt öfrigt endast varit blott fantasier, i och för sig likväl alltid var och törblef afden mest välsignelsenkt bestämmande egenskap lur vår fram- tid. Nu vet du, Hedvig, säkert, hvad jag menar. Missförstår jag också icke vår historia eller bedömer och ser jag icke alldeles falskt och skeft Rysslands blott från dess kartas synpunkt sä påfallande behot att ensamt beherska linska viken, denna för alla nationers flaggor öppna breda mynning eller vatten- vag till dess numera lörsta hufvudstad, tiil det stolta S:t Petersburg, så hotas alltid vårt fädernesland al czarväldets svärd, livadan vi ock, äfven under den '; I alla afseenden bekräftande i detta iall aro nägra ".intockiiiiiB.u ai en K.tmm.il Ou&taviair, hvari on brefvex- i.ng emellan U;;sl.tl 111 o-.h ni.irk.a de Buuille förekomtue: tryckta i ".Minnen frän äldre o:h nvare tider", samlade ai C. F. Bidderstad. 366 Under det att Armtelt talade, antog Hedvigs utseende allt mer och mer ett uttryck af förun- dran. — Kära Mauritz. inföll hon också, hvad är det du nu pratar? Armfelt vände sig förundrad till henne. — Pratar? Hvad vill du säga dermed? — Du talar om ett förbund med Ryssland, all- deles som om frågan derom varit rigtigt allvarligt menad, men, min gud, efter som jag hört, afsäg man ju endast dermed ett medel att locka Rysslands trupper vester ut mot Frankrike, för att sedan desto mer oförhindradt kunna uppträda i Polen. Var det kanske icke så? Armfelt betraktade Hedvig både öfverraskad och småleende. — Kära Hedvig, jag tror, du är mig ordentligt en liten politiker; nå ja, skadar ej. Du vill kanske bli min handsekreterare med tiden. För att upplysa ditt lilla förstånd, torde jag i förbigående ocksä böra nämna, att din anmärkning är både rigtig och orig- tig. Du förstår säkert, att allting har sin tid. De afsigter, livarom du erinrar, uppstodo ledan 17S8 och dessförinnan samt stodo i sammanhang med kriget mot Ryssland samt v. Engeströms samtidiga utskic- kande till Polen och utnämnande till minister der. Dervid voro för öfrigt ganska stora planer knutna, dels gällande ett förbund mot Ryssland, dels t. o. m. polska kronan. Ken alla dessa afsigter försvunno i och med svenskryska freden i Wärela, oaktadt vis- serligen hvarjehanda dyningar icke genast lade sig. Verkliga toiiiallandet är emellertid, att konung Gu- staf frän freden i Wärelä ärligt och uppngtigt hän- ga!' sig ät den europeiska stora politiken. Xagon skugga skall icke i detta atseende kunna kastas på 363 adertonde århundradets religiösa, politiska och sedliga skaplynne återspeglade sig mer eller mindre på alla samhällsklasser och framför allt på de mera derun- der framstående. Vi kunna ej begära bättre, än att dette arbete åtminstone i någon mån äfven må vaia eller blifva en sådan återspegling. TJUGONDE KAPITLET. Fortsättning af det adertonde kapitlet. Armfelt inträdde i festvåningen med Hedvig under armen. Ett stolt och gladt leende lekte till- fredsställande på hans läppar, under det de vandrade fram genom rummen. Hedvig höjde en varm blick upp till honom. — Denna gäng förstår jag icke rigtigt meningen med din bjudning, yttrade hon. Af anordningarna, som du vidtagit, och det ifriga intresse, som du fäst vid dem, begriper jag, att du har något vigtigt för dig, men längre sträcker sig icke min blick. Sjelfva bjudningslistan förefaller mig till och med litet obe- griplig. Så har du pä en och samma gäng inbjudit t. ex. hertigen och icke så få af hans kända, jag kan väl säga, fiender, bland andra den omutligaste al dem alla, Ehrenström. — Hertigen kommer icke, intöll Armfelt af- böjande. Reuterholm har lyckligtvis återigen arrange- rat något andeskädori, hvarifrån han naturligtvis icke kan lösslita sig. Hade jag ej vetat, att han ej kunde komma, så hade jag icke inbjudit honom. Men när sa var — Armfelt ryckte lätt på axlarne