Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-02-19
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖBTBHGÖTLAND8VECKOBLAD ■■ OSTG TEN Bengt Häjtje Epare ocfc iQilägs&r». Aktiebolaget Ostgöta Correspondentons Booktrjukerl. Verkställande direktör: Fredr Hammaratröm N:r 8. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, fär tre qvartal kr. 1,1S, för hälft år 0,S3 ocb ett qvartal SO dre, postbeforilriugsaigiften lubeiäknod. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 19 Februari. Aunonspria: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annorser öre. Förlofnioffa-, vigsel- och ftfdelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. LöanummerpriB 5 öre. Östgöta Corretpondenten.. Boktryckeri i Linköping. 1897. Snabb och Beqv&m resa till Amerika erbjudes med Cimard-Linien, hvars nya dnbbel-propeller-ångare, om 630 svenska fots längd, 12.050 reg.- ton» & 3Q.OOO Ustkrafter, Inncbafia verldsrefcordet för Snabba Atlanter-resor. Mr B dagar, 7 timmar & 23 minuter I ~SM£ Resan mellan New York ocb Goteborg gjord pä 8 dagar, 1 tlnmel En af Palats. A Expresa&ngarne: "Campanla", "Etruria", "Lucania" eller "Umbria" afgår trän Liverpool till New-York hvarje vecka, medtagande första, andra ocb tredje klass passagerare. AFven till Boston afgår hvarje vecka en at Cnnard-Liniens utmärkta Soeare] OBS.! Cnnard-Linleiis ångare afgå frän Liverpool och passera Icke Engelska kanalen! För köp at biljetter ocb vidare upplysningar vänd Elur til unaertecsnarl detta år är linjens Generalagent i Sverige. T ä*-,^* - •—» vm-r^v-c-. Kontor i Stockholm: J. OSCAR REIS. Skeppabron N:r 8. Kontor: 28 Postgatan, Göteborg. _______________________ (Nord. A.-B. 151) 1371,20) Sammanträden. Björkö och Igelfors handelsaktie- bolags aKtieegare kallas till ordi- narie bolagsstämma i handels- lokaien Lördagen den 20 Febr. 1897 kl. 5 e. m. Styrelsen. tn) Tillkånnagifvanden. Advokat-Byrån, Linkepmy, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- gar. Inkasseringar och kommls- stonarsnppdrag bos K. Befalloingshaf- Bllllgaste Inkassotaxa: For årsknnder, vid liqvid etter aomaoinf, högst an kr. Innebafvare: v. Häradshöfdiog Per Aruander. 1328.10) e.LåMiBUrienK.Åinander, ombesörjer Inregistrering af ekono- miska föreningar. Träffas ä landskansliet kl. 10-2 e. m. (246Å) TM Folkhögskolan å Lunnevad börjar den 4 Maj 15:da korsen för angå kvinnor. Undervisning i bokliga ämnen, band- arbete med konstväfnad, sång ocb gym- nastik. — Några medellösa kunna er- hålla friplats, om de anmäla sig före 15 Mars. Statsunderstöd till mindre bemedlade. Anmälningar mottagas af skolans föreståndare, som ock gratis meddelar alla upplysningar om skolan. (1255,63) m Odhner, adr. Sjögeslad. Lärarinnebefattningen vid fatta mindre folkskolas i Sandsjö inom Yinerums skoldistrikt är ledig Lön 300kr. aamt ilöjdarvode, husrum och ved. Ansök- ningar insändas före den 10 nästa Mars till skolrådets ordförande, adress Yuernm, Öster- götlands lån. Yxuerum den 1 Febr. 1897. (1081,04) Vid för vanartade gossar blifva den 24 April elevplatser lediga. Ansökningar stälda till Direktionen, adr. Bankeberg, kunna nu insändas. Om vilkor etc. upplyser föreståndaren på begäran pr Direktionen. (78) Den 19^ Febr. Statsbanornas afkast- ning. Enligt den af jernväg styrelsen nu offentliggjorda summariska redovisnin- gen för år 1896 utgjorde å statsbane- linierna utom vestkustbanan. brutto- inkomsten 23,463 279 kr. 02 öre samt behållningen, efter afdrag af driftkost- naden. 10,986,432 kr. 66 öre. Fördelad per bankilometer utgjorde behållningen kr. 3 353 mot kr. 2,902 under 1895, kr. 2,525 under 1894, kr. 2,331 under 1893 och kr. 2,279 under 1892. 1 förhållande till byggnadskapitalet utgjorde behållningen 3,68 procent mot 3.2U procent uuder 1895, 2,71 procent under 1894, 2,46 procent under 1893 och 2,38 procent under 1892. Den s. k. utgiltsprocenteu eller för- hållandet mellan driftkostnaden och bruttoinkomsten har successivt sjun- kit Under det den nämligen 1892 ut- gjorde 72,14 procent, nedgick den un- der 1893 till 71,40 procent, under 1894 till 67,85 procent, uuder 1895 till 65,18 procent och under 1896 allenast till 61,40 procent. Vesikustbanans bruttoinkomst utgjor- de under 1896 kronor 3,309,392. 39. Nettoinkomsten motsvarar icke mindre än 5,83 procent af banans kapitalvärde Utgiftsprocenten utgjorde allenast 58.15 procent. För samtliga statsbanelinier under 1896 utgjorde bruttoinkomsten per ban- kilometer kr 8,686, driftkostnad 5,304 kr., nettoinkomst 3 382 kr. utgittspro- cent 61,06, afkomstprocent (i förhål- lande till byggnadskapitalet) 3,84. ESS» Länet och stiftet Vid Linköping Fogel- Stabanan ha af styrelsen vid dess sammanträde den 16 d:s antagits: Inom traflkafdelningen: till kontrollör O. Nilsson, Fogelsta, till godsbokhållare i Linköping J. F. Nehrman, till kontorsbiträde i dito A. A. Bolin i Fridened, till l:ste stations- karl i Linköping C. A. Sten i Fogel- sta; 2:dra dito ,1. R Johansson, Karl- stad; till stationsmästare i: Bränninge S. Örneli, Vadstena, Vreta Kloster J. Söderholm, Ödes- hög, Gullberg R. Johansson, Bersbo, Maspelösa C. V. Falkenström, Al- vastra, Klockrike A. V. Larsson, Borghamn, Fornäsa C. R. Börjesson, Vedum, Bvarf J. F. Strid, Vadstena; till hållplatsförestånderska vid El fre- stad Karl Ekblads i Kaga hustru; till konduktörer: G. Jakobsson i Jarlbolund och C. J. Nordeli i Vreta. Inom bana/delningen: till banmästare Karl Ekblad, Kaga; till banvakter (placeringen bestäm- mes sedermera) K. A. Magnusson, Berga, 6. E. Larsson, Fogelsta, A. Andersson, Grepstad, V. F. Tilly, Sund, K. A. Granatb, Russinstorp, K. F. V. Andersson, SL Berga. Inom maskinafdelningen: till lokomotivförareförman G. Silf- verlåås, Vadstena; till lokomotivfö- rare C. L. Törnbom, Linköping, och C. J. Lindholm, Vadstena; till eldare C. Södersten, Linköping och A. G. Magnussos, Tinnerbäcken Öfriga befattningar, deribland tra- fikchefens, äro ännu ej tillsatta. Sångarfesten i Stock- holm. Sällskapet I. 0. T. i Lin- köping beslöt vid sammankomst i tisdags enhälligt att antaga inbjud- ningen till deltagande i sångarfesten i Stockholm i medio af September månad. Sällskapet torde dervid kunna prestera en manskör på 40 å 50 man. Mordbrandsanläggnin- garna i Vanga. Ransakning angående dessa egde rum d. 16 ds å Hällestads tingsställe med början kl. 1 e. m. Den leddes ai e. o. hofrätts- notarien Mellen. Häktade C. F. Lundahl erkände nu att han anlagt alla tre eldsvådorna, j em väl den vid Torp, till hvilken han hittills nekat sig vara upphofsman. L. uppgaf att mordbrandsanlägg- ningarna ej varit planlagda på för- hand, utan att han kommit på denna olyckliga tanke först då han den 27 Januari på aftonen kom till Norrkö- ping. Meningen hade ej varit att anlägga eld vid Torp, utan endast vid Anneberg och Restad. L. visade sig inför rätten mycket ångerfull och förkrossad. Samtliga ersättningar, som L. kom- mer att få utbetala, och hvilka han nu godkände, uppgå till ett sam- manlagd t belopp af kr. 7,579: 10. Kl. Tialf 8 e. m. afkunnade härads- rätten det utslag, att som tilltalade Lundahl fritt och otvunget erkänt att han i uppsåt att skada anlagt mordbranden vid Torp, dömdes han enligt 19 kap. 5 och 23 §§ till 1 års straffarbete och 1 års vanfrejd derutöfver; for brandanlägg- ningen vid Anneberg enligt 19 kap. 5, 21 och 22 §§ till 5 års straffarbete och 5 års vanfrejd derutöfver; för brandanläggningen vid Restad enligt 19 kap. 3 och 22 §§ till 4 års straff- arbete och 3 års vanfrejd derutöfver, eller att i ena bot hållas till 7 års straffarbete och vara i 5 år derut- öfver medborgerligt förtroende iörlu- stig, skolande Lundahl, förutom ofvan- nämnda skadeersättningar ersätta statsverket alla vittnesomkostnaderna. Lundahl mottog domen med djup rörelse. Gårdsköp. Den Flygareska går- den, n:r 28 Drottninggatan, har af arfvingarne efter aflidna fru Emma Flygare försålts till fiskhandlaren A. W. Andersson för kr. 33,600. Egen- domen är bevillningsfaxerad till kr. 35,100. Brytning af fältspat. Vid den s. k. papperslösen med Finsponga läns häradsrätt den 15 d:s erhöll Harge aktiebolag inteckning i hemrnansegaren Oscar Carlssons och Adolf Victor Carls- sous egande hemmansdel Perstorp i (Jodegårds s:n i och för brytning af fältspat och qvarts. Harge aktiebolag har Eäml. ai nämnde egsre arrenderat en del mark under 20 års tid för ifråga varande brytning, och skall bolaget till hrr Carlsöner betala 3 öre för hvarje brutet och bortfraktadt centner af oi- vannärnnde mineral. Mänga "kronvrak" blir det nu för tiden; slägtet måtte försäm- rats betydligt på senare åren, ty förr dugde ju nästan alla att "klifva i kronans byxor", och på landsbygden voro de sällsynta kronvraken utsatta för så allmänt hån af sina jemnåriga, att det var något ganska obehagligt för en yngling att förklaras oduglig till krigstjenst. Nu kasseras de i massa och tyckas ej finna något smäd- ligt alls deri. Så ha vid i tisdags verkstäld beväringsinskrifning i Sjö- fistad blott approberats från Vreta loster 8 (al 18, hvaraf 2 frånvarade), från Stjernorp 1 (af 10, hvaraf 1 från- varande; de andra hade plattfötter och klena bröst), från Ljung 6 (af 17, hvaraf 4 frånv.); från Björkeberg och Flistad deremot approberades alla när- varande, 3 frän hvardera socknen, och endast 1 från Björkeberg var frånva- rande. Men bland alla de närvarande fans inte en enda som icke föregaf sig ha några krämpor för att slippa kngstjensten! Förvekligad ungdom! Skogskörslor bedrifvas..nu i stor skala i Ydre, skrifves till O. C. Stora qvantiteter timmer utforslas till sjö- och åstränderna. Äfven sågadt virke har till stor myckenhet blifvit upplagdt vid Norra Vi ångbåtsbrygga. Kolkörare i långa rader hålla dagligen på att öka kolförrådet i ladorna Fri- set på kolen år 6 kr. per läst om 20 hl. Ved upplägges i stora mängder vid bryggorna; pris på barrved kr. 5:50, björkved 7 kr. pr famn. Till komminister i Lomma- ryds och Båiaryds församlingars pa- storat valdes i söndags vice kommi- nister J. G. Neiglick, som af 86 röstan- de erböll 4,711 röster. V. kommini- stern A. F. Blomqvist fick af två rö- stande 147 röster ocb s. m. adjunkten P. M. R. Janzon af tre röstande 172 röster. Pastoratets hela röstetal är 14,340. .. Stor skogsalTär. (V. V.) Of verums bruks aktiebolag har af ak- tiebolaget Ankarsrums bruk å säteriet Nygård köpt 10,000 på rot stående sågtimmerträd. 5,000 träd komma att under denna vinter afverkas. Timret köres till Gamleby jernvägsstation, för att derifrån fraktas å jernväg till Öf- verum. För Stöld, begången i Norrkö- ping, häktades d. 16 d:s i Linköping rör- läggaren A. K. Rossander, från Horn och arbetaren W. S. Carlsson-Wilhelm- son från Norrköping. De hade i lör- dags stulit 37 kr. i penningar samt diverse från en rörläggare Andersson. Sjukgymnasten Erik Ek- Vall, äldste son till artisten Knut Ek- vall, afreser i dagarna öfver Hamburg till S-intiago i sydamerikanska npub i- ken Chile, der ban erhållit anställning som assistent vid löjtnant J. B llings gymnastiska institut Eldsvåda. I fredags i förra vec- kan utbiöt eld i ett rum i öfre våran- gen hos hemrnr.nsegaren Sven Månsson i Gömma Risiage socken. Man blef i tid uppmät k - anigjord på olyckan genom gårdshundens ha tiga skällande och tju- tande, hvadan elden med gårdsfolkets tilihjelp släcktes. Åtskilligt uppbrän- des dock. såsom diverse kläder. Huru elden uppkommit vet man icke med Åtvidabergs mejeriskola har nu afslutat sin första lårokurs. I kursen, som pågått under 3 måna- der, hafva 7 elever, 5 manliga och 2 qvinliga, erhållit undervisning och nu utexaminerats. Dessa äro: Hj. Udd- man från Ludgo i Södermanland, R. Petrisi från Akeröd, Skåne, A. Nils- son, Saxtorp, Skåne, I. Lundqvist, Malmö, M. Olsson, Halland, Signe Karlsson från Blekinge och Adla An- dersson från Småland. Skolans föreståndare, ingeniör P. Bagge, liar ledt den teoretiska och mejerinnorna Beda Belfrage och Hen- rietta Andersson den praktiska delen af undervisningen. Dessutom har folkskolläraren G. E. Carlsson åt en del elever gifvit lektioner i matema- tik. Som skolan understödjes af stats- medel, har undervisningen varit kost- nadsfri. För mat, husrum m. m. be- tala eleverna 30 kr. pr månad i ett för allt, hvilket ju är särdeles billigt. Smörnoterlngarne. Då den svenska smörnoteringen nu fort- gått ett år, är det af intresse att jemföra medeltalet af de 52 noterin- garne från och med den 6 Februari lå96 till och med den 28 Jan. 1897 med motsvarande medeltal för Kö- penhamnsnoteringen, Den svenska noteringen har i me- deltal varit 178,6 och Köpenhamns- noteringens topp 184 öre pr kg. Då den förra utgör ett medelpris för första klassens smör, men den senare vill angifva det högsta pris, som kan betalas för det allra bästa exportsmöret, så är det gifvet, att den svenska noteringen skall ställa sig några öre lägre än nämnda topp- notering; skilnaden är 5,4 öre pr kg. Deremot vill den svenska noteringen angifva samma pris, som erbålles dä man tager medeltalet mellan det i Köpenhamnsnoteringen förekomman- de högre och lägre priset för första klassens smör, och öfverensstämmel- sen är här fullständig. Då den förra i medeltal under året år 178,6 öre, lemnar Köpenhamnsnoteringens me- delpris för första klassens smör ett medeltal af 179 öre. Denna öfverensstämmelse vittnar om att de båda, af hvarandra full- ständigt oberoende noteringarne varit väl skötta under det gångna året. Den svenska noteringen har kanske haft till följd, att den danska note- ringen icke tillåtit sig så stora sväng- ningar som under de föregående åren, säger en tidning. En människovänlig öst- göte är hädangången med maski- nisten J. P. Johansson, hvilken d. 10 dennes begrofs å nya kyrkogården i Stockholm. Född 1813 i Tjellmo socken i Östergötland, egoade sig Johansson först åt smedsyrket och arbetade en tid vid Motala verkstad- E ror 15 års tjenst vid Motala verkstad blef J 1851 uppsagd fi-åa sin plats på grand af sin andliga verksamhet och afflyttade derföi samma är till Bergsunds verkstad i Stock- holm, hvarast han stannade sex månader Senare erböll ban plats å en ångbåt, bok uppehöll trafiken mellan Stockholm och Jön- köping med anlöpande al Motala ocb Vad- stena. Denna anställning innehade J. i fem är oeb utvecklade en flitig andlig verksam- het i Jönköping och Motala noder de dagar ångbåten sppehöll sig i dessa stader. Ar 1852 grundade han en söndagsskola i Motala och likaaå eo i Stockholm i n:r 67 Besvärs- gatan (o. v. Bräookyrkagatan). Under vin- termånaderna sgoade han sig odeladt åt andlig verkaamhot. Vintern 18 3-54 tjenst- gjorde ban i Bntiska bibelsällskapets tjenst såeoai kolportör i Södermanland. Är 1857 erhöll J. anställning på en ny ång- båt, som gjorde turer mellan Norrköping och Kalmar. J. fick nu nya tillfällen till andlig verk- samhet- Utom i de nyssnämnda städerna predikade han oeb grundlade söndagsskolor i Vettervik, Oskarshamn, Sölvesborg, Karls- hamn, Arms ocb Ystad. I Landskrona bru- kade kan särskildt besöka fängelset oeb er- höll der tillfalla att predika för fångarne A'ven å det utanför Köpenhamn belägga Amager grundlade han en söndagsskola. Ar 1967 tvingades J. att lemna sin maskinist- plats och egoade sig härpå utealutande åt den andliga verksamheten. 1866 antog han anställning såsom kolportör i Stoekbolms stadsmissions tjenst Mest känd, åtminstone i hufvud- staden, har Johansson varit såsom stiftare af och mångårig föreståndare för "Hemmet för de elända", grun- dadt 1868, der s. k. hamnbusar fingo förplägning och tak öfver hufvudet. Samla kottar I Rätta tiden att insamla tall- och grankottar är nu inne. Lämpligast sker det på plat- ser der skogsaiverkning sker, ty äf- ven om träden hänga tulla af kottar, blir det rätt svårt att iå ned dem, så snötyngda som träden nu äro. För- tjensten för barn och mindre arbets- föra personer, som godt kunna ut- föra plockningen, kan blifva ganska god, upptill 20 kronor i månaden, om tillgången och fliten äro goda, och en dylik summa är ingalunda att för- akta. Den räcker till mycket värme och till att lappa flera hungriga mun- nar. Riksbankskontoret 1 Lin- köping. Fullmäktige i riksban- ken nafva till kamrerare och kassör vid nämnda kontor befordrat och för- ordnat t. f. kamreraren vid riksban- kens afdelningskontor i Jönköping C. Bergström samt att bestrida för- ordnandet såsom ombudsman stads- notarien i Linköping vice häradshöf- dingen jur. kand. O. Mattsson. Årets kyrkovisitatloner. Stiftets biskop ämnar att under inne- varande år visitera följande försam- lingar, nämligen: Vesterlösa, Valler- stad och Järstad, Motala, Ö. Eneby, Krokek, Ö. Husby, Risinge, Lofta, Östra och Vestra Ed, Kettilstad och Tjärstad, Norra Vi och Tidersrum, Rök och Heda, Höreda och Melby. Dessutom komma visitationer att af vederbörande kontraktsprostar för- rättas i följande församlingar: Ö. Harg, Klockrike, Vårdsberg, Gårdeby, Styre- stad, Jonsberg, Mogata och Börrum, Rumskulla och Hessleby, Frödinge, Lönneberga, Torpa, Högby och Hog- stad, Trehörna. Kyrkoherdeinstallatio- ner komma att i år förrättas af bi- skopen i Ö. Husby, Risinge och Aske- ryd samt af vederbörande kontrakts- prostar i Frödinge och Lönneberga. Ångbåtsbolaget "Ragn- hild. Upplösta ångbåtsaktiebola- get Ragnhilds i Söderköping delegare hade häromdagen sammanträde un- der ledning af hr Em. Lindström. Endast 28 aktier voro representersde. Efter föredragning af styrelsens och revisorernas berättelser beviljades de- charge. Vidare beslöts att aktierna (ä nominelt 100 kr.) skulle inlösas med 22 kr. pr st., och att beloppet för de aktier, som ej presenterades till inlösen skulle insättas i sparban- ken för att efter 10 år öfverlemnas till fattigvårdsstyrelsen. Dödsfall. Häromdagen afled helt oförmodadt i sitt hem i Ske- ninge garfverifabrikören Claet Axel Georg Schenström, ene delegare i fir- man Gust. Schenströms Söner. S. hade en längre tid lidit af sockersjuka. Den aflidne, som var född den 22 April 1841, var andre son till aflidne fabr. Gust. Schenström. Han efter- lemnar utom sörjande makat. Möller- borg, med hvilken han varit gift se- dan 1894, af en späd dotter samt två bröder och tre systrar. Han var af en stilla, fridsam och tillbakadra- gen natur och hade derfor aldrig ef tersträfvat någon framskjuten plats i det kommunala lifvet. Vid sin död tillhörde han såsom ledamot stads- fullmäktige, vid 1896 års slut invald efter sin yngre, från staden afflyttande broder. — Från Vestervik skrifves till Öst- göta Corresp.: Förre handlanden L. M. Schultz afled härstädes hastigt natten till den 11 d:s i en ålder af 68 är. Den aflidne, som dog ogift, var född i Vimmerby. Han sörjes närmast af broder, förre rektorn i Eksjö, V. E. Schultz, samt broderbarn. Han an- ses efterlemna en icke obetydlig för- mögenhet. Vid Noraholm-Vester- vik-Hultsfreds jernvägar uppgingo trafikinkomsterna sistl. år till kr. 542,760: 96 eller pr dag och bankilometer kr. 8: 06. År 1895 uppgingo jernvägens tra- fikinkomster till kr. 489,892: 87 eller pr dag och bankilom. kr. 7: 29. Ök- ning således under 1895 nära 53,000 kronor mot närmast föreg. året, hvil- ket äfven det ansågs som ett godt trafikår. På de särskilda jernvägslinierna för- delar sig ökningen sålunda: Hults- fred—Vestervik 31,000 kr., Vestervik —Åtvidaberg—Bersbo 21,000 kr. och Norsholm—Bersbo 1,000 kr. — allt i afrundade tal. — För att möta innev. års trafik, som anses blifva högst betydande ha för någon tid sedan bestälts 22 nya godsvagnar, och i dagarne ha ytter- ligare bestälts 10 sådana eller tillsam- mans sålunda 32 vagnar. Donation. Till Ö. C. meddelas: Komministern i Husby—Lyhundra pa- storat af Upsala stift Axel Leonard Himmelstrand har till fattigvårdssty- relsen i Vestervik öfverlemnat 1,000 kronor, hvarå räntan skall utgå i pen- sioner till behöfvande sjömän eller sjömäns enkor och barn. Kommini- ster Himmelstrand är född i Vester- vik, der fadern var sjöman. Domareförordnanden. Göta hofrätt har förordnat: e. o. no- tarien C. Berglund att hålla första allmänna sammanträdet under årets vårting -i Skärkinds härad äfvensom handlägga under sammanträdets rätte- gångsdagar förekommande till doma- rens behandling hörande konkurs- och skiftesärenden; v. häradshöfdingen H. Joachimsson att fr. o. m. den 14 t. o. m. den 21 i denna månad förvalta häradshöfdinge- embetet i Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads domsaga jemväl beträffande handläggning af skiftes- ärenden. e. o. notarien J. Fr. Bååth dels att hålla första allmänna sammanträdet under årets vårting i Björkekinds och Östkinds härads tingslag äfvensom handlägga de under sammanträdets rättegångsdagar förekommande, till domarens behandling hörande kon- kursärenden, dels ock att hålla ett till den 26 i denna månad utsatt extra sammanträde för undersökning an- gående orsaken till kammarherren Evert Reinhold Mauritz Taube von Blocks död. Enskilda jernvfigsunder- Stödsföreningen. Sveriges en- skilda j em vägspersonals understöds- förenings femte filial, d. v. s. linien Norsholm—Vestervik, hade den 10 d:s ordinarie årsmöte i stationshuset vid Åtvidaberg. Dorvid omvalde^ Lill styrelse lokomotiv- föraren Pettoisson. skiitvaren .Lundqvist och konduktör Kardell. alla frän Åtvidaberg Filialen, som har 56 medlemmar, valde till ombud att bevista föreningens årsmöte: insp. Embring i Öfverum. eldaren Ahlm i "Vestervik oi;h banvakten Jonny Jönsson. Filialen har sodan 1S92 af föreningen upp- burit 600 kr. i begrafningshjolp och 20 kr i siukhjelp Med anledning af att centralstyrel- sen uraktlåtit att tillsända filialen protokoll samt förslag till stadgar beslöts att icke insända utan i post- sparbanken deponera halfårsafgiften. Starkt missnöje uttalades mot cen- tralstyrelsen och föreningens nuva- rande skötsel. Till jägmästare i Finspongs revir har k. m:t utnämnt och förord- nat t. i. jägmästaren i Daga revir Clas E asmus Andersson. Vid kyrkoherdeval den 14 d:s i Hagebyhoga, Fifvelstads och Or- lunda konsistonella pastorat erhöll förste förslagsrummets innehafvare komministern O. Eriksson i Stjernorp 5,816 röster af 68 röstande, kommi- nister J. F. Trybom fick 2,286 röster af 28 röstande och komminister K. S. Sandberg 99 röster ai 1 röstande. Pastoratets hela röstetal är 11,489. Linköpings fabriks- och handtverksförening hade i lördags årssammanträde, hvarvid sty- relse- och revisionsberättelserna för 1896 föredrogos och ansvarsfrihet be- viljades för iörvaltningenunder nämn- da år. Under detsamma utlemnade för- eningens styrelse 11 gesällbref näm- ligen: till snickarns E. H. Syren, C. E. Pettersson, C. A. Andersson, C. E. Andersson, A. J. Andersson, R. E. Sandberg, bildhuggaren J. W. Breh- mer, målaren C. O. Hyllman, tapet- seraren J. E. Rundqvist, repslagarne A. Nilsson Lindroth och K. K. Eriks- son. Föreningens medlemsantal utgjorde vid fjolårets slut 83. Inkomsterna under 1896 belöpte sig till kr. 244:46 och utgifterna till kr. 316:12. Kassa- behållningen till detta år var kr. 3,108: 80. De afgående styrelseledamöterna hrr J. O. Baumgardt, A. Andrén, C. Fröberg och C. A Hagelin omvaldes samt nyvaldes hrr D. Funke och B. E. André. Hr A. Kjällström undanbad sig att vid vallet komma ifråga, dä ban nu varit styrelseledamot i 20 år. Åtskilliga andra styrelseledamöter ha också en längre tid innehaft förtroendet; så hrr O. Th. Cederqvist i 31 år, A. Andrén i 20, C. A. Hagelin i 12, C. J. T. Jonsson och J. O. Baumgardt i 11 och A. Davidsson (hvilken nu ej I längre qvarst&r) i 10 år. Linköpings arbetareför-! eninghaded.14d:s årssammanträde, hvarvid ansvarsfrihet beviljades för förvaltningen ai såväl töreningens som dess sjuk- och begrafningskas- sas angelägenheter under 1896. Föreningen bar under nämnda år haft kr. 2,677: 66 i inkomster, hvar- emot utgifterna samtidigt belöpt sig till kr. 2,716: 53; kassabehållningen var vid årets slut kr. 421: 23. För- eningens samtliga tillgångar voro då bokförda till kr. 36,033: 58, hvari fastighetens värde ingick med kr. 30,800 och inventariernas med kr. 4,812: 15. Skulderna belöpte sig till kr. 13,663. Föreningens sjuk- och begrafnings- kassa hade under 1896 i inkomster kr. 1,354: 65, utgifter kr. 1,188: 51 (derai sjuk- och begrafmngshjelp kr. 1,138: 50). Kassabehållningen Ull 1897 utgjorde kr. 6,227: 66. Till ordförande omvaldes lärov.-adj. A. Sterner, och till styelseledamöter trädgardena. N. Fredriksson., bokh A. Peterzén, målaren C. A. Löfgren, skoll. K. Engdahl, snick. C. A. Ro- sén, snick. J. Pettersson, kopparsl. A. Larsson, cigarrmak. H. Carlén och snick. C. J. Engnell. Till styrelse för sjukkassan om- valdes fiskhandl. A. V. Andersson, målare C. A Löfgren, bokh. A. Pe- terzén, cigarrmak. H. Carlén, kop- parsl. A. Larsson, sniok. C. J. Eng- nell, cigarrmak. C. Fagerstedt, ta- petser. O. Bergström ooh nyvaldes bleckslag. A. L. Ekman samt målaren J. A. Andersson. Till revisorer af såväl föreningens som sjukkassans räkenskaper om- valdes hamnfogden J. W.Ljungstedt, bokhåll. E. Wigart och kassör E. G:son Allard; suppleanter skollärarne Ahlborg och Berner. I högre lönegrad upp- flyttade. K- m:t har förklarat föl- jande lärare berättigade att från bör- jan af innevarande år åtnjuta lön i de lönegrader och med de belopp, som här nedan angifvas: vid läroverket i Linköping: adjunk- ten P. E. Lagerberg i 4:de lönegra- den med 3,000 kr.; adjunkten G. Björk- lund i 5:te lönegraden med 3,500 kr.: adjunkterna G. S. Sjöstrand och a Sterner i 4:de lönegraden med 3,000 kronor: vid läroverket i Norrköping: lektor A. Neander i 3:dje lönegraden med 3,500 kr.; adjunkten C. H. L. Mohlin i 5:te lönegraden med 3,600 kr: mu- sikläraren A. Nilsson i andra löne- graden med 1,000 kr.; vid läroverket i Vestervik: adjunk- ten N. Olsson Assarsson i 4:de löne- fraden med 3,000 kr.; adjunkten A. xonbäck i 2:dra lönegraden med 2.000 kr.; vid läroverket i Eksjö: kollegan J. A. Hedberg i 4:de lönegraden med 3,000 kr.; kollegan J. L. Hellerström i 5:te lönegraden med 3,500 kr.; vid läroverket i Vadstena: kolle- gorna G. V. Karlsson ooh W. A. Eng- holm, båda i 5:te lönegraden med 3,500 kr. Kronouppbörden i Kin- da—Ydre härad har — på grund af häradskrifvaren L. O. Edfeldts från- fälle, bvarigenom debiteringen ej i tid medhunnits — uppskjutits till ti- der, som framdeles komma att till- kännagivas. Härmed rättas en upp- gift i senaste numrets "minneslista". Under årets kronoupp- börd inom Finsponga läns, Bråbo och Memmings härads fögderi kom- mer annotationen i häradsskrifvaren A. Boströms ställe — denne är af armbrott hindrad — att förrättas af kronolänsmannen G. A. Bergström. En arnhistoria. Till Östg.- Kuriren skrifves: År 1893 förklara- rades på grund af vederbörlig ansö- kan bröderna Karl Janson frän Bi- skopstorp ocb Johan Janson från Ko- lafall, som i början af 1870-talet re- ste utrikes utan att sedan låta höra af sig, af Lysings häradsrätt döda och deras här i landet befintliga egen- dom fördelades mellan deras sidoarf- vingar. För en tid sedan anmälde sig emellertid en dotter till den först- nämnde genom skrifvelse till pastors- embetet i Stora Åby ooh gjorde an- språk på de tillgångar somnar skulle finnas efter hennes fader. Då nu de, som lyftat arfvet och möjligen äro återbetalningsskyldige, icke allenast äro omkring ett tiotal utan jemväl bosatta i skilda delar af verlden, torde det blifva ganska svårt för den arfvinge, som nu anmält sig att kom- ma i besittning af sina rättigheter, alldenstund hon ock nog är skyldig att vända sig till hvar och en af dem som skiftat den dödes egendom. Be- loppet är dock endast några hundra kronor. Mjölks betalning efter Köpenhamnsnotering. Ar- rendatom af Ljungs mejeri mejeristen Fr. Brammer hade utfäst sig att för all den mjölk, som levererades till honom från egendomen Ljung, er- lägga betalning månatligen med ett pris, bestämdt på det sätt, att efter det medeltalet at Grosshandelssocie- tetens i Köpenhamn högsta smör- noteringar under månaden för skål- pund, svensk vigt, af första klas- sens smör uträknats, Vi ** det så- lunda vunna värdet med tillägg af 3 öre skulle utgöra betalning för hvarje kanna söt mjölk. Under Mars månad 1895 bekom Brammer från Ljung 64,835 liter mjölk, hvarför han erlade betalning 3,999 kr. 96 öre. Egannnan af Ljung, baronessan von Mecklenburg, ansåg emellertid, att betalningen för sagda månad enligt nämnda beräkning bort utgå med 4,335 kr., hvarför hon in- stämde Brammer till Gullbergs hä- radsrätt med yrkande att utfå skil- naden 335 kr. 40 öre med ränta. Brammer invände, att vid bestäm- mandet af Grosshandelssocietetens no- tering, efter arrendekontraktets in- gående, vidtagits den förändring, att noteringen, som förut med 16 öre för kilogram understigit gängse smör- prisen, förhöjts med motsvarande belopp, och att de nya noteringarna följaktligen först efter afdrag af sagda belopp, IB öre, finge läggas till grund för mjölkprisets bestämmande, samt att Brammer med iakttagande häraf icke varit skyldig betala mer än 3,998 kr. 31 öre. I utelag den 31 Augusti 1896 ålade häradsrätten Brammer utgifva for- drade beloppet med ränta samt er- sätta motpartens rättegångskostnad med 89 kronor. Göta hofrätt har i dom den 12 Fe- bruari 1896 ansett att parterna, som egt kännedom om metoden för be- stämmande af Köpenhamnsnoterin- gen, vid arrendekontraktets uppsät- tande förutsatt, att någon förändring i samma metod under kontraktstiden icke skulle ega rum, men som ostri- digt den förändring i noteringen egt rum, att smöret upptagits till sitt verkliga, i marknaden gällande pris, samt Brammer betalt mjölken efter det pris i kontraktet åsyftats, ogillade hofrätten — med upphäfvande af I häradsrättens utslag — baronessan , von Mecklenburgs talan. 181 att de stodo i närmare eller atläysnare beröring så- väl med jakobinismen som med den så kallade stricta observansen o. s. v. Att den stricta observansen äfven hade stöd till och med från tronen *) är en känd sak. Som detta sällskaps statuter säkert äro obekanta för något hvar, all den stund de, som vi förmoda, ännu aldrig varit återgifna på svenska språket, med- dela vi dem här, karaktäristiska för den tid, med hvilken vi sysselsätta oss. De lyda sålunda: "Som orden i allmänhet lunnit, att det är nyttigt för densamma att som täckmantel begagna frimu- reriet, under hvilket vi befunnit oss i säkerhet un- der så många är, råder oss klokheten att icke, åt- minstone för det närvarande, lyfta slöjan; tilläfven- tyrs kunna vi aldrig göra det, åtminstone måste vi afvakta en epok, dä våra bröder kunna med säker- het framträda i dagens ljus. Vi böra derför fort- såtta att bygga hela vårt system på frimureriet så- som på en grundsten. Det bör anses som en plant- skola, hvilken skall förse oss med män för verk- ställandet af våra goda aisigter. Vi skola hädanefter bestämma sättet på hvilket man i detta afseende bör handla. Dat mål, som orden föresatt sig att uppnå, är att genom lai/liga och tillåtna medel förskaffa sig etab- lissementer. som kunna vara nyttiga för den stat, hvars invånare vi äro. Den ekonomiska planen, redigerad ") Man vet, att hertigen af Södermanland bos mss trädde i spetsen lör donna sökt ocb .ifvon egde en och annan lik- tänkande. Hertigen var inom detta sällskap Sntwa a Sole vivificante eller riddare at" ilen lifgitvando solen: ofverste- lojtnant Boohmer var Eques a hippopotnw* eller riddare af flodhästen, och ei. lojrn.int Morulh v.ir /v/hp.s a Cotomi A«rea eller riddare af gyllene kronan Vi nämna dotta för exemp- lets skull. 485 af vär provisor domotum, och de i detta afseende uppgjorda reglementen tillkännagifva de tillåtna med- len att erhålla fonder, för att bilda och konsolidera våra etablissementer. At denna plan skall man finna, att de äro enliga med klokheten, en sund politik och hvarje hederlig mans principer; men för att er- hälla en fullkomlig framgång måste vi omsorgsfullt undvika att ådraga oss sjeltva något sken af miss- tankar, ty hvarje broder bör bemöda sig om att kunna arbeta för ordens bästa med det mest lugna samvete. De etablissementer, som vi skola söka att bilda, böra vara varaktiga: de böra förskaffa oss medel att en dag kunna återförena våra bröder i en särskild kår, i afsigt att förbättra deras belägenhet, derige- nom öka deras lycksalighet och gifva dem förmågan att göra godt; men vi bedja och uppmana våra brö- der att icke för ernåendet af vårt mål och realise- randet af våra grundsatser använda något medel, sum kan göra oss misstänkta hos furstarna, eller som skulle komma dem att anse orden som farlig för deras stater. Vi kunna vara trogna och hör- samma undersåtar och medborgare och likväl bidraga till vär institutions och vår egen tillväxt, framgång och fördel. Huru många suveräner halva icke i sina stater ccb bland sina undersåtar medborgare, som, fullkom- ligt respekterande deras auktoritet, icke desto min- dre bilda särskilda föreningar, underkastade lagar, som äro för dem egna, ocb arbeta under samma tid på sin egen välmåga och den stats, under hvars sty- relse de lefva'? Det är tillräckligt att anföra ett exem- pel. Indiska kumpaniet i Holland har i sin ego stora jordegen' tornar, ofantliga rikedomar och en handel, utsträckt öfver hela jorden; genom sin klokhet hafva medlemmarna af kompaniet länge varit i besittning af stora rikedomar, men de upphöra icke derför att 188 af den heliga trefaldigheten, utan I hafven äfven passerat morgonstjernans rum. I veten, livad de trenne J, som stå i flammande triangel, betyda: tre- enigheten. I kännen byggmästaren pä berget Abvon, Schtboleth, och veten, att det var Stolkin, som fann förrädaren Abiram. — Men I hafven dock icke funnit det ljus 1 bökten, och ingen har förmått att vidare upplysa er. — Det ljuset, som är andarnes högsta ljus, döljes inom de högsta andars insegel intill den tid uppen- barelsebokens 16 kap. bestämmer. Armageddons dör- rar skola dock snart öppnas, och den sjunde engeln uttömma sin gyllene skål. Den, som förstånd hatver, han höre och se! — I stan vid det nedersta steget till ljusets högsta trappa; en gång skolen I stå på det öfversta. Ett månljus skall först gå upp öfver eder, för att inviga edra ögon att mottaga solljuset. Fursten af öster skall strida om eder med fursten af vester, och den senare vika för den förre. Det är en strid vid elfven Hiddehel, en sådan strid, som omtalas i Daniels 10 kap. Efter en stunds tystnad här höjde talaren åter sin röst, men denna gång ljöd hans stamma starkare och kraftigare. Och under det han talade, sjönk månen i fond- hvalfvet småningom ned, och solen höjde sig, men med allt mattare och mattare glans. Och en dof åska började i detsamma att ljuda liksom på ett långt afstånd. — Verlden är murad af hieroglyfer, fortsatte talaren. Detta veten I; men hvad hieroglyferna an- tyda anen I endast. - Skajielsens historia är ej afslutad för eder. Verlden hvilar ännu i dag för er uti rymdens oänd- liga famn, liksom en död i sin kista. Uppståndelsen är den andra skapelsen och förklaringen är den sista. 481 "L>3 dölja konsten att bevara hemligheter, och det af det skål, på det att verlden icke må kunna dölja något för dem. Vi: dölja konsten att göra un- der och förutsäga tillkommande tiag, och det till den ändan, på det att nämnde konster icke må missbru- kas till onda ändamål af gudlösa menniskor . . ." Att således enskilda sekter, bildade för särskilda syftemål, utgåfvo sig eller tilltrodde sig ega icke allenast all verldslig vishet, utan ganska mycket derutöfver, kan ej förefalla någon underligt. Svärmisk, fantastisk, djupsinnig och dunkel, men derjemte poetisk och hänförande är instruktionen för den högsta graden af de asiatiska bröderna. Den be- skrifver skapelsens uppkomst, elementens ordnande, menniskans och menniskoslägtets födelse och ut- bildning. Icke mindre märkvärdig är uppränningen till denna sekts grundläror, hvaraf vi ej kunna neka oss nöjet att meddela följande: "Detta system antager fyra skapelser: 1) den osynliga skapelsen, Aziloth, skapelsen utom tiden, 2) den första allmänna synliga skapelsen, kallad Beria, 3) andeskapelsen, Zeziru. och ändtligen 1) verldarnes skapelse, vid namn Asia. Den oändlige frambragte först homogena väsenden, de förklarade heliga andarne. I den förståndiga verlden herskade morgonrodnadens son, det första utflödet af den oänd- lige i den förklarade skapelsen. Han var så förkla- rad, att strålarne af den oärdliges majestät gingo lakt på honom, och heia andeverlden låg mellan den oändlige och honom. Omkring den oändlige voro sju härliga andar lägrade, som mottogo de första utflö- dena af den oändlige och voro de enda medlare, ge- nom hvilka den eviges majestät uppenbarade sig. Den oändlige herskade öfver denna skapelse, hvilken man kallade de heliga andarnas skapelse. Men mor- C. F. Ridderltad. Drabanten. I. 61