Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-03-26
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD STGÖTå-POSTEN Epare ocb förlägcrare; Aktiebolaget Ostgöta Correspondenten* BooktryekerJ. Verkställande direktör: Fredr Hunmarftttöm \:r 13. Prenumerationspris: helt ar kr. 1: SO, lör tre qvartal kr. 1,15, för lir.il 1 är 0,85 qvartal 50 öre, uostuefordriiig^afglftcii iulieräknacl. ;ommer hvarje Fredag. Fredagen den 26 Mars. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlufninga-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöt» Corre.pond.nUn5 Boktryckari i Linköping. \m Riksbankens Avdelningskontor i Linköping' öppnas för allmänheten Torsdagen den 1 nästkom- mande April ocb hålles tillsvidare Öppet hvarje Söcken- dag emellan kloekan 10 till 2 på dagen. Kontoret diskonterar vexlar, beviljar kassakreditiv, utlemnar lån mot hypotek af obligationer, aktier. inteckningar ocb vågförda effekter ni. in., beviljar s. k. afbetalningslån, emottager penningar på upp- och afski-ifnings-, folio- ocb depositionsräkningar, försäljer postvexlar, och inkasserar vexlar. Kontorots lånedistrikt omfattar Östergötlands län ocb Kal- mar läns mura landstingsområde med undantag af A spelands härad. Allmänbeten eger att skriftligen ocb utan annan kostnad än möjligen blifvande assuransafgift bänvända sig direkt till afdelningskontoret. Bref besvaras med omgående. Linköping i Mars 1897. ________________Styrelsen.__________(MSj i!i ■_ Cunard-Linien, innehafvjre af \ orId-rfli ordet för snabbaste resan öfver Atlanten, HT MT 6 dagar, 7 timmar, 23 minuter, THjf "9S erbjuder »n»hh och hfqvaai ötverres» Ull Amerika med nja dobbelpropellerångare, hvar- dera om 636 fots längd, 12,950 Reg.-ton oct. SO 000 Hästkrafter, de största oel snabbaste pä Atlanten, palats- t-ch Expressungarne "Cauipatiia*. "Etruria', "Lucauia" ocb ' Vmbria" afgå frän Liverpool till New-York medtagande lata, 2:dra och Sstje klats passagerare. Utmärkta anga;e arga hvarje vecka trän Liverpool till Boston. Fiän Göteborg skor afresan Onsdagar och Fredagar, frän Liverpool Tisdagnr, Tors- dagar ocb Lördagar, t varigenom onöd>et uppehåll i England uudvikeg. Oba.X Hela resan emellan Xew-York-Göteborg gjord på 8 dagar 1 timme. Mycket förbSfrad 3:djefclas« med slutna hytter for familjer å 2,4.6. Spårs, fijues. Vidare meikUtar: OBS. Nedsatta biljettpriser! J. Oscar Reis, General-Agent, 28 Postgalan, Göteborg. Telegrafadr.: -Cunard'. RkBtel. 1533. -4flenfei- Snskas! 'Nord. A. B. 151) (371,201 Aktiebolaget Periodens välkända BOMULLSGARN, enkelt och tvinnadt, såväl oblekt som blekt och färgadt rekommenderas._________n8-2o,8s TiHkännagifvanden Advokat-Byrån, itnfcopioy. Storgatan 50 (Gfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, boutreduln- K«r, Inkasseringar och kommis- Alenäraappdrae bos K- Befalinin^Li;.!- vande m. m. Billigaste inkassotaxa: För ärsauDder, vid liqvid etter at ^ .iL.'cg, Lögat en kr. IoDehafvare: v- Häradahöfding Per Arnander t328,10)_____________________________ e. UiuittrieiE. Arnander, ombesörjer InreglstrerinK af ekono- miska föreningar. Träffas ä landskansliet kl. 10-2 e. m. Vid Östergötlands Läns Landtbruksskola p& Bjerka Säby i Vists socken blifva den 24 nästkommande Oktober platser lediga för 10 lärlingar, hvar- ibland 4 betalande och 6 fria. Sökande bör 1 öre den 1 instandande Juni personligen anmäla sig bos skolans tore- ståndare, hvilkeo säkrast träffas hemma bvaijti Minda?, och skall vid samma tilliäile f-fldixma em t 11 skolstyrelsen stäld, egerbäo- d gt BkrHven ansokaD jemte pies*- ocb läfeare- bbtvg, ihtvg af husbonde eller målsman om frejd och anlag för .andtbraheyrket, samt att. han urder minst ett års tid deltagit uti landtmannaarbeten. Sökande till fiilärliogs- plats bör bifoga intyg om medellöshet, samt Bökande till bctalatide läilicgsplats borgecs- förbinde se att vid inträdet i skolan erlägga den bestämda afgiften 200 kronor. För att Bäscm iärliDg blifva antagen erfo:- dras af den söbacde, alt hifva fullgjort sina vapenöf::'rgar Bäsom beväringspligtig, att hafva god frejd och kriatecdomsLnns^ap, sond kioppikonstitutiin samt er order.:*, atyika fftr landtirannaarbetens utförande, att hafva fu lständ:gt genomgått folkskolan samt för ötrigt ega den lorståndsutvtckling, att han må kur.na fatta den u^detviacing, som vid skolan meddelas. Tiden for larlingd vistande vid skolan är tvä å', och äro de deruoder att betrakta såsom j:igi:gFn stadda i föreståi-dareis f)ennt och Båledee tj *reter joLSStaddan underkastade. Xid erhålla ^ä stSlhtt Iri undcivisnir.g järnte bostad och kost enligt fastotäld Btat. I medlet af Juni månad utfärdas ka lölse till dem b and de sökande, hvilka af skol- styrelsen blifvit antagne säsum lärlingar. 1 ansökan bör tydlig postadress nt sättas, så atc svar soä kuuaa lemnas deo sökande. Liokijpirg och Bj.-rka Siby i M*rs I8W. Skolstyrelsen. (2763,1 IS) Lösnummer af Ostgöta Correspondenicn säljas i Kisa bos Bröderna Ekseli. tmmtmmm0m0taM0m Sedan bolagets ställning det nu medgifver liar Slyre'sen för Östergötlands Kreatnrsförsäk- riDgSbolag beslutat att från den 14 Mars l89< ytteiligare nedsätta premierna och äro de be>läm<ia lill: för hästar: 2 3 proc för år. 173 proc. lör 3 qv . 1.15 proc. för halfår och 0-58 proc. för 1 qvartal samt för nötkreatn;: 2.3 proc. för år och qvartalspremierna resp. 188 proc, 1.25 oeti 0 63 proc. Ingen bör numera underlåta att, mot en jemförelsevis ringa afgift. genom försäkring af sina kreatur skyrida sig mot förlust. Intet annat bol-ig försäkrar mot så låga premier som Ö.-tergötlands KrealursförsSkii 'gsbolfrg. Linköping, För«äkrirg genom länets Veteri- närer samt bolagets dHtiiklsombsri. (2251,102) mtmtvmmmmimm Länet och stiftet Kyrkhoherden P. Am- man i Tryserum, gammal erfaren fruktodlare och fruktkännare, har i dagarne utgifvit en trädgårdsbok, be- titlad "Ett besök hos Ros i Blomster- gård". Arbetet, som meddelar be- skrifningar på 170 olika fruktsorter m. m., betingar ett pris al 1: 50 pr ex. Boken upptager 175 sidor och är affattad i en populär form, hvadan de råd och vinkar, som här gifvas, böra blifva mången mindre erfaren trädgårdsodlare och trädgårdsvän till nytta. Såsom förf. i sitt företal påpekar, skulle vårt land kunna inbespara millioner kr., som nu betalas till ut- landet för frukter ach blommor, hvilka här mycket väl kunde produceras: ja vi skulle sjelfva kunna exportera deraf, om vi blott med mer intresse egnade oss åt denna lika underhål- lande som tacksamma handtering. Olyckshändelse med död- lig utgång. Landtbrukaren Ja- kob Jonsson i Jonsbo, Tjärstads soc- ken, skulle lördagen den 20 dennes köra ett lass virke till Sånebo brygga. I en backe, kom han under lasset, bröstet biel inklämdt och lian erhöll ett större sår i hufvudet. Hjelp an- lände genast, men då var han redan död. Han sörjes närmast af maka och 3 barn. "Aspamordet" inför ju- stitieombudsmannen. Un- der förra hälften af Oktober månad sistl. år omtalades, såsom våra lä- sare minnas, att Johannes Johans- son i Asbysand ingått till justitie- ombudsmannen med en anmälan, att hans dotter Augusta Cecilia Johans- dotter på aftonen den 17 September 1895 aflägsnade sig från sitt hem i A=pa i Asby socken, der hon hade tjenst hos en namngifven arrendator, samt att hon följande morgon fans liggande död i den närbelägna sjön Sömmen, omedelbart invid stranden, hvarom anmälan skedde hos läns man K. V. Brinkman. som gjorde be- sigtning å liket och dcrefter tillät att det fick begrafvas, hvilket egde rum den 21 September 1895. Emellertid uppkom i orten ett rykte, att annan person beröfvat henne llfvet; detta rykte föranledde, att liket uppgrofs, och vid obduktionen befans, att hon varit på väg att blifva mor, samt att hufvudskålen bakom ena örat var in- bräckt eller krossad. Undersökning hölls vid Ydre häradsrätt, men de personer, mot hvilka misstankarne riktats, blefvo ej tilltalade utan upp- lysningsvis hörda. Klaganden menade, att domhafven- den i Kinda och Ydre, häradshötding Hedenstierna, samt kronolänsmännen Brinkman och J. O. Johansson ej gjort sin pligt. Med anledning af denna anmälan har en vidlyftig skriftvexling egt rum, hvarunder domhafvanden och de bå- da länsmännen fått afgifva sina för- klaringar, men slutet har blifvit, att justitieombudsmannen nu förklarat att klagomålen icke förankda någon vidare åtgärd af honom. Branden vid Ånqhult. Ransakning angående branaen vid Ånghult, GSadhammars socken, hölls sistltdne lördag inför Tjusts härads- rätt å kronohäktet i Vestervik. Såsom lörut nämnts nedbrann ladu- gården vid Ånghult den 18 sistl. De- cember och efter hällen polisunder- sökning ansåg sig kronolänsman G. Bäckman böra häkta arrendatorn på stället Karl Viktor Nilsson, såsom misbtänkt för att ha anlagt branden. Dt ftir N graverande tycktea vara, att bäo vid sin lösegendoms försäkring, h ilket skedde 2 å 3 mån. töie brandrn, uppgifvit sa fcöga värdeo, att eockenkomiléa acsfttsig böra betydligt nedsätta desamma, vidare att N lörc branden töisä:t åtskilliga kreatui samt några få dagar dessförino-.n säodt ett par oiar till en acnan gård, att ett viitne uppgifvit att icke på långt när Bå stor mvc- kciibet säd, foder och redskap funnits i deo b:u na ladugården, som N eirer branden uppgivit, samt att N. vid tillfället varit an- satt af tordriogsegare ocb baft svårt att skaffa pengar. Nilsson beiättade om branden, att då bao vid 6 tiden på morgonen begifvit Big nt i ladagården för att fodra kreataren, medbar- vande tänd lykta, hade bao, inkommen i lä boset, bängt lyktan å en bjelke derstädes och de; efter gått upp pä siindret. Jäst som ban skalle draga ned ett fång foder bract golfvet hvarvid N jemte fodret föll ned i närheten at der lyktan hängde. N. fastnade i hålet derigenom att rocken tog fast i ett afbrutet bräde e. dyl. Under baoB bemö- danden att komma lös, föll lampan nr lyk- tan och antände fodret, som genast börjide häftigt brinoa. Så snart N. kom lös skyo- d ide ban att utsläppa kreaturet; elden både då fått sådan utbredning att ingeUing var att göra åt saker, utan var byggcaden snart nedbruLnen. NPssoas kreatur, Bäd och lös- ören voro föi säkrade i Kalmar läus norra brandstodsbo'ag lör 3,120 k--. Di-1 biunna htde af Nilsson värderats till nägot ölvor 2,0(0 kr, men al 6ockonkomitéu nedsatts till l,2öt) kr. Eter vittnesberättelserna kunde N. ganska nöjaktigt förklara det som ansetts för honom graverande. Försäkring hade tagit* på hans borgesmätis uttryckliga begäran och värdena voro eke alla lör höga H»n hade på hösten sålt kreatur för att aoskafla medel till arren- det och några andra trangat.de utgift- r, och vid tiden tor branden hads han icke varit i trångtr.ål för penningar. Påståendet att hans uppgift om det biu.-inas myckenhet vaiit oiiktig bestreds: ett vittne intygade att ladu- gården och dess inredning varit i hög grad bristfällig (hv. rigecom goifvets nedfallande bestyrktes). Åklagaren b"Kärde uppskof för ytterligare bevisnings fdrebrlngande och yikade at. N. under filen skulle i häktet qvarstanna. Mal:- egaren (braodatodabotageta ou.bud) ville f. n. icke framställa något yrkande Ombu let er- inrade, att åtalet mot N. icke skett på bola- gets föranstaltande. Elter öfverläggning förklarade rät- ten att målet skulle förekomma vid tingsstället i Gamltby den 13 April, då åklagaren skulle vara lörsedd med bevisning. Nilsson skulle genast för- sättas pä fri fot, men skall vid hemt- ningsäfventyr infinna sig vid tinget ofvannämnde dag. Af hvad vid ransakningen fram- kom, synes det som om mordbrand icke alls föreligger, och Nilssons häk- tande tyckes ha skett på ganska lösa grunder. Då lursäkringsvärdet var lågt, var någon ekonomisk tördel af branden icke heller att vänta. Svenske officerare i gre- kisk krigstjenst. Nyligen be- viljades afsked ur svenska armén för löjtnanterna C. E. Th. von Blixen- Finecke vid Skånska husarerna och B. H. Boy vid Smålands grenadier- kår, hvilka med snälltåget i fredags afreste till utlandet för att inträda i Greklands armé. Som i utländsk krigstjenst i allmänhet ej antagas officerare, som qvarstå i andra lands arméer, måste de begära sitt afsked ur svensk tjenst, men lära de erhål- lit muntligt löfte att få vid sin hem- komst åter inträda i svenska armén. Dessutom hafva af samma anled- ning afskedsansökningar inkommit till k. m:t från löjtnanterna C. A. Ewert vid Vestgöta, A. M. Th. E. Wester vid Vestgöta-Dais och E. W. af Kleen vid l:a Svea artillerirege- mente, af hvilka Ewert och Kleen af- reste med samma tåg. Som hr v. Blixen-Finecke, son till danske hofjägmästaren von Blixen- Finecke, är, ehuru aflägset, befryn- dad med danska konungahuset, lära de unga männen hysa den förhopp- ning, att de skola kunna vinna an- ställning i konungens af Grekland stab. Kinda härads allmän- nings styrelse jemte & kommu- nalstämma valde ombud för samtlige socknar inom häradet hade samman- träde i tingshuset i Kisa onsdagen den 17 dennes. Till ordförande för dagen valdes grefve H. Falkenberg på Vesterby. Revisionsberättelsen upplästes ocb styrelsen lemnades full ansvarsfrihet för 1896 års förvaltning, och beslöts p& framställning af revi- sorerna att utdela 3 kronor pr hem- man af årets öfverskott. Derefter företogs val till styrelse, och valdes herrar John Johansson i Onnöborg, S. P. Andersson i Valla och AR. Nilsson i Idhult, till deras supplean- ter valdes herrar K. Andersén, Fram- näs, L. M. Johansson, Frössvik, och J. P. Jakobsson, Valla; till revisorer valdes herrar H. Drangel, Väsby, gäst- gifvarne C. J. Andersson och A. J. Andersson, Kisa, till deras supple- anter herrar A. Svensson, Adlerskog, O. Nilsson, Harg, och J. A. Anders- son, Kisa. Dereiter företogs öfver- läggning om ytterligare inköp af skogbärande mark för af allmänmngs- kassan disponibla medel, 17,600 Kr Flera hemmansdelar hafva erbjudits styrelsen, näml. '/« mtl kronoskatte Sandvikshult i Tjärstads socken, be- läget intill allmänmngen Grythult, som förra året inköptes; denna hem- mansdel bar en skogbärande mark af 179 tunnland och erbjudes iör 20 kronor pr tunnland, och uppdrogs åt styrelsen att uppgöra detta köp. Äfven finnes '/« mtl Sandvikshult till salu, som har en egovidd af 300 tunn- land, lämplig för skogsodling. Äfven i denna punkt lemnades styrelsen i uppdrag att uppgöra köp. Herr N. J. Johansson i Täfvelstad, som vid sammanträdet var närvarande, har erbjudit styrelsen om köp af en ut- mark å 2747i tunnland, lämplig för skogsodling, och som äfven gränsar intill Grythult. Herr Johansson har begärt derför 9,000 kronor, ungefär- ligen 32 kronor 80 öre pr tunnland. Som de flesta närvarande ansågo detta pris för högt, så beslöts att tills vi- dare afstå frän detta köp, och anmo- dades styrelsen att söka fä köpa annan lämplig skogsmark, om icke herr Johansson vill nedsätta priset till 20 kronor pr tunnland. EldSOlyCka. Natten till den 18 d:s mellan kl. 1 och 2 utbröt eld i ett uthus vid Alviken i Nykil, till- hörigt patron P. J. Olsson derstädes. I huset hystes höns, ankor och ka- niner; dessa innebrändes. Närgrän- sande hus räddades, tack vare den nyfallna snön och det lugna vädret. Huru elden uppkommit är obekant. Samvetspengar. Lamltbru karen C G. Sundelius i Eneby, Nassja socken, erhöll i lördags en assurerad postförsändelse, hvilken utom 250 kr. innehöll ett bi ef, hvari afsändaren upplyser, att han jemte några kam- rater 1876 på orättläi digt sätt åtkom 250 kr. från S. Samvetet hade nu slagit honom, och under bön om för- låtelse skickar han penningarna. Bref- vet, som var afsändt från Tumba, saknade undeiskrift. Hr Sundelius erinrar sig. tager Östg.- Bl., att han, då han 18i7 var bosatt å Dalarö, förlorade en plånbok med inneliggande 250 kr. Han ti ödde då att boken tappats, livar ör annonser infördes i flera tidningar, utan att den dock kom till rätta. Det är natur iigtvis dessa penningar, som han nu efter 20 år så oförmodadt återbekom- mit. Tranas bankaktiebolag höll sin årsstämma häromdagen under grosshandl. R. Burchardts ordförande- skap, Utdelningen till aktieegarne be- stämdes.till 6 proc. eller 12 kr. pr aktie. Öfriga disponibla medel för- delades enligt revisorernas törslag. Med acklamation omvaldes till sty- I relse f riksdagsmannen A. Petters- son, Klosterås, Säby, landstingsman- nen J. A. Andersson, Holma, Torpa, landtbrukarne C. J. Kastensson, Salf- varp, Asby, F. A. Lindblad, Isaryd, Frinnaryd, landstingsmannen A. Erics- son, Oberga, Linderås, landtbruka- ren J. Gustafsson, Hult, Trehörna, samt handlanden G. O. Johansson, Tranås. Äfvenledes omvaldes styrel- sesuppleanterna. Till revisorer åter- valdes majoren Hj. v. Heland och löjtnanten Cl. Filén; suppleanter fan- junkaren E. Wetterhall och grossh. K. Burchardt (nyvald). Verkställande direktörens lön höjdes med 300 kr. till 1,800 kr., och revisorernas arvode med 50 kr. till 150 kr. för hvardera, hvarjemte styrelseledamöternas dag traktamente höjdes med 1 kr pr man. Norrköping—Örebro. Till kommunalstämman i iiisinge den 15 dennes hade från kyrkoherde Lager gren, Ifogna, inkommit en skrifvelse med anhållan, att Iiisinge skulle be vilja ett bidrag at 300 kr. för under- sökning af en påtänkt jernvägslinie me.lan (Örebio) R-gna och Norrköping lörbi Lotorp och Vistiuge, hvilken be- gäran b.ef af stämman beviljad. Som en intresserad och varm förespråkare härför uppträdde fabr. C. W. Berg, Lämm?näs. Afskedsansökan. Folkskol- läraren K. F. Bergman i Väfversunda har till skolrådet ingifvit sin ansökan om afsked från tjensten, hvilket be- viljats. Lysings härads folkbank hade under 1896 en nettovinst af kr. 9,566. ötyrelsen och revisorerna före- slå en utdelning af 8 proc; resten bör, anter man, öfverföras till reserv- och dispositionsfonden. Husar — sftteriegare. Till Ö C. meddelas: Säteiiet Väderum med underlydande, tillsammans nära 3 man tal, i Tuna socken har i dagarne köpts af husaien Frisk frän Kristdala för 247,000 kr. Å egendomen lär finnas ganska mycken skog. "Inteckningar underlättade köpet% som det heter. Våderum är en egendom med gamla anor. Det donerades år 1610 till den bekante krigaren Peder Michaelsson Hammarsköld och innehades af honom och hans barn till 1683, då det redu- cerades. Genom utbyte återkom det till slägten och tillföll kornetten Mag- nus Stråle, gift med Peder Hammar- skölds dotterdotter. År 1747 egdes det af lifdrabanten CorneliU3 Brauh, men kom på 1770 talet åter i Ham marsköldarnes ego och förblef så i öfver 100 år eller till på 1880 talet, dä f. löjtnanten K. Hammarsköld från- trädde detsamma. S-sdan dess har det ett par gånger skiftat egare. Knifskäring. Till Ö. C. skrif- ves från Vestervik: En ung man från Stockholm, som hitkommit för att hår studera navigation, biet i onsdags qväll utan anledning skuren i halsen af en stenhuggare Job. Rosander. Den anfallne lyckades dess båttre atvärja hugget, så att det blef jemförelsevis lindrigt, men fältskär måste sökas för sårets förbindning. Rosander, som är en inom samhållet mycket illa känd person, blef genast häktad. Han var vid tillfället berusad. Ett olycksbringande fall. En torparehusti u från Brokind råka- de i veckan att halka och falla om- kull. Hon skadades dervid så illa, att hon måste införas till Kisa lasarett, der hon sedan aflidit dock icke direkt på grund af fallet utan af någon äl- dre åkomma, som genom fallet för- värrats. En r&bock i fara att drunkna. Den 17 d:s skulle en rå- bock passera isen på sjön Åsunden från Vestra Eneby-landet (vid Hofby- sidan) till Oppebylandet. Isen var emellertid så svag, att djuret kom i sjön och skulle helt säkert ha drunk- nat om ej en hustru från hemmanet Näs observerat dess nödstälda läge samt med hjelp af en knekt skyndat att draga en båt ut på isen för att bringa undsättning. De lyckades rädda låbockon, som nu befinner sig i hög- önsklig välmåga vid gården, der han pä några fä dagar blifvit helt tam och är allas favorit. Gäfva af konungen. H. m:t konungen har låtit till Malmslätts evangelisk-lutherska missionsällskap öfverlemna en gåfva af 250 kr. - Ångfartygsaktiebolaget Esaias Tegnér konsituerades på stämma i lördags med aktieteck- narne, dervid något öfver 100 aktier voro representerade. Bolaget har, som förut nämnts, till ändamål att ombesörja person- och godsirafik på Göta kanal och angränsande farleder (väsentligen Lin- köping—Stockholm). Aktiekapitalet skall utgöra minst 20,000, högst 30,000 kr. fördelade i aktier å 100 kr. Hit- tills äro 205 aktier tecknade. Styrel- sen, som består af 3 personer, skall ha sitt säte i Linköping; den väljer sjelf inom sig verkställande direktör. Det beslöts att af sjökapten W. Michal inköpa ångaren Esaias Teg- nér" för 18,000 kr. Elektriskt ljus i Nässjö Itgemören J. Miedl ocb verkmästaren å Näs-jö jästfabrik A. Johansson, hvilka gemensamt för 7,600 kr. inköpt Qvarn- torpi qvarn och såg. ämna att derstä- des anordna förutom qvarnrörelse med såg, jemväl ett elektricitetsverk för att öfve'öra kraft för elektrisk belysning i Nässjö, såvida ett tillräckligt antal abonnenter anmäla sig. Qvarntorp är beläget omkring 5 km. söder om Nässjö. Stölden i Godegärds handelsbolags bod. De båda personer, som begingo nämnda in- brottsstöld natten mellan den 10 och 11 dennes, hafva blifvit häktade. De- ras namn äro, enligt N. A., Knut Vilhelm Arvidsson och Axel Ossian Vetterlöi, båda från Stockholm. Båda erkände vid polisför stölden. Af det stulna hade de användt klädesper- sedlarna, penningarna samt kaffe och socker, som stulits, men undangömt det öfriga i skogen mellan Jakobs- hyttan och Zinkgrufvorna. Arvidsson uppgaf sig förut för öfver 10 år sedan vant straffad för första (således ej femte, som förut uppgif- vits) resan stöld, och Vetterlöf, att han rymt från anställning vid Svea lifgarde. Till vägundersökningar ir k. m:t af 1897 års anslag iör än- har damålet beviljat Östergötlands län ett understöd af 1,000 kr., Jönköpings län 1,800 och Kalmar län 800 kr. Eldsväda. Natten till sistlidne lördag uppstod (troligen på grund af bristfällig spiselmur) ett eldsvådetill- bud i en lägenhet i kopparslagare Smedholms gärd i Eksjö. Eldfaran (som alltid är stor i ifrågavarande med trähus tätt bebyggda stadsdel) afvärjdes emellertid snart af stadens brandkär. — Äfven Vimmerby har hotats at brand. Den 18 dennes hade eld uppstått i ett rum i skräddaren Eks gård, der fotogen utspilts och råkat Eli antänd. Det var just som "Vim- merby Tidning" gick i press. Pressen stoppades och personalen begaf sig dit der faran hotade, och när älven den alarmerade brandkåren anländt, blef man snart herre öfver elden. — I måndags förra veckan ned- brann i Odensås af Tveta socken ett tvåvånings boningshus, tillhörigt hr Adrian Carlsson i Stenberga. Egaren bebodde ej sjelf huset, men hade der en tjensteuicica, som såg till kreatu- ren, hvarjemte tvenire lägenheter i detsamma voro uthyrda, deraf en på öfre våningen åt husaren Gottfrid Frid. Samtliga inneboende räddades, men endast föga egendom. Afskedstagande läkare. Medicinalstyrelsen har, på derom gjord ansökning, beviljat läkaren vid länslasarettet och kurhuset i Vester- vik, med. lic. F. it. von Friesen af- sked från och med den 1 nästk. April. Norrköpings folkbank hade å 1896 Ars rörelse en nettovinst af kr. 22,424: 34, hvaraf revisorerna föreslå att ä aktierna utdelas 5 pro- cent med tillsammans 10,000 kr., 7,000 kr. öfverföres till reservfonden, som då kommer att uppgå till 25,000 kr., Ull reserverade medel 4,700 kr. (hvar- igenom dessa uppgå till 9,500 kr.) samt till tjenstemännens pensions- kassa kr. 724: 34. Eksjö folkbank hade den 18 ds sin årsstämma uuder råaman G. Aschius ordförandeskap. Af 1896 årB vinst kr. 12,844: 32 (sedan reserVonden tillförts räntan med kr. 617: 44) beslöts utdela 6 proc. till barättigade grund fondsdelegare, använda 745 kr. till af- skrifningar och ölverföra kr. 2 17b: 39 till reservfonden, iö.ut uppgående, till kr. 20,500: 83. Da utlottade styrelsemedlemmarne återvaldes. Hästholmens hamn- och magasinsbolag hade i lördags sin ordinarie bolagsstämma i Häst- holmen under ordförandeskap af S. G. Larsson i Efveboda. Då emellertid bolagets hela egendom är bortarren- derad mot en för längre tid bestämd årlig summa — hamnen och en del at magasinerna på 15 år till jernvägs- bolaget och öfriga byggnader till en- skilda personer — så inskränka sig stämmans förhandlingar mestadels till den synnerligen angenäma uppgiften att godkänna räkenskaperna ocb det på dem grundade temligen lika utdel- ningstörslaget, välja styrelse och - "klippa kuponger". — Utdelningen af årets vinst uppgick till kr. 1: 50 från hamnkassan och 90 öre ur magasins- kassan eller 2 kr. 40 öre per aktie lydande å 25 kr., hvilket ju utgör 9,G proc. Aktierna äro fördelade på få egare, och ända till 150 st. äro sam- lade pä en enda hand. Till bolagets styrelse under inne- varande år vald«3 hrr S. G. Larsson i Efveboda, P. J. Andersson, Svan- hals, Carl Larsson, Broby, Aug. Sa- lomonsson, St. Lund, och Joh. Pet- tersson i Vallby. Revisorer blefvo hrr O. Fredriksson i Jettingstad och G. Asplund i Fogelsta. Stämman beslöt under året göra några smärre nybyggnader och repa- rationer vid bolagets fastighet i Häst- holmen. K. lasarettet i Hedevl stif- tades 1819 af Carl XIV Johan och har sedan uppehållits af samtliga följande regenter. Lasarettet mottager årligen 40 patienter, fördelade på två termi- ner. Afgiften är hädanefter 7 kr., förut kr. 4: 50, pr person och termin, då äfven vivre och bad lemnas utan särskild ersättning. Kostnaden härför betalas af k. hof- förvaltningen efter af lasarettsom- budsmannen ingifven räkning, och är Medevi nya aktiebolag genom kon- trakt förbundet lemna k, lasarettet fri tomtplats för konungens der be- fintliga hus. Vid landstingets sammanträde i höstas var man betänkt på att i nå- gon lämplig form hembära konungen provinsens tack för denna stora väl- görenhet, hvilken förnämligast kom- mer Östergötlands behöfvande sjuke till del. Emellertid hann afsigten den fången ej att realiseras men torde elt säkert komma att utföras vid nästa ting, sknfres till Ö. C. Läkarefr&gan 1 Valde- marsvik. I denna trassliga fråga har lånsstyrelsen, efter det yttranden och förslag till låkarestyrelses utseen- de och läkares antagande infordrats från Ringarums och Gryts socknars kommunalstämmor, Valdemarsviks kö- pings röstberättigade medlemmar, den nuvarande styrelsen för Valdemars- viks extra provinsialläkaredistrikt samt ackordsgitvarne till extra pro- vinsialläkaren lör nämnda distrikt, af- gifvit utlåtande, som jemte bem&lda yttranden och förslag, hvarför vi för- ut redogjort, äfvensom ettrrånTryse- rums socknemän inkommet yttrande, öfverlemnats till medicinalstyrelsen. Länsstyrelsen anför dervid följande: Få sätt af handlingarna inhemtas hafva Pungarums socknemän eller den del af dem, som tillhöra distriktet, samt Valdemarsvika röstberättigade invånare förbundit sig att i bidrag till läkaren utgifva: Ringarums socknemän 300 kronor och köpingen 100 kronor, dock endast under förutsättning att jemväl Gryts och Tryserums socknar hvardera lemnade 300 kronor Under för- menande att läkare ändå bör erhållas, vilja emellertid sistnämnda två kommuner icke tillförbinda sig någon som helst ut- gift för dennes aflönande, ehuru de sam- stämmande vitsorda det stora behofvet af läkare. Landshöfdingeembetet, som icke kan bedöma huruvida någon läkare kan antagas vara villig att antaga ifrågavaran- de plats endast mot rätt till tjensteårsbo- räkning hemställer, under förutsättning att så skulle vara fallet, att sådan läkare mä tillsättas i hufvudsakli*- överensstäm- melse med det af Ringarums secknemän uppgjorda förslag, dock med den ändring att den del af Ringarums socken, som till- hör distriktet, samt hvardera af Gryts och Tryserums socknar endast böra berättigas att utse en ledamot hvar samt likaledes pä de af nuvarande läkarestytelsen angifna, skäl Valdomarsviks köping en ledamot jemte ett lika stort antal suppleanter, då styrelsen med de tre af Östergötlands och norra Kalmar läns landsting utsedde leda- möterna skulle komma att utgöras af sju personer, att styrelsen, som inom sig egde att utse ordförande, skulle vara beslut messig, då fyra ledamöter vore tillstädes, samt att vid lika röstetal ordföranden skulle ega utslagsrösten. Skulle åter läkare icke kunna erhållas utan att lön utlästes, Till det synas läns- styrelsen billigt att de, som tillsläppa löne- bidraget eller de s k. ackordsgitvarne ock- så få utse styrelse med så stort antal leda- möter och suppleanter, som här ofvan an- gifvits, dervid den af ackordsgifvarne före- slagna röstberäkningen med en röst för hvarje krona tecknadt bidrag synes lämp- lig- Landshöfdingeembetet anser sig dock till förekommande af att en enda person er- håller för stor röstöfvervigt, böra föreslå den inskränkning i rösträtten att ioke nå- gon ackordsgifvare må rösta för mera än on femtedel af samtlige vid valet afgifna röster-, att icke någon må få efter fullmakt rösta för mera än en ackordsgifvare samt att vid lika röstetal lottning må ega rum. Folkskolan. Till folkskollä- rare vid Skeda församlings folskolai Hultsäter valdes i söndags, utan före- gående prof, innehafvaren af första förslagsrummet, folkskolläraren O. G. Edgar från Gammalkil, med alla 2,776 rösterna, afgifna af 15 röstande. För- samlingens hela röstetal 9,532. — Till vikarierande lärarinna i Vestra Hargs folkskola (vid kyrkan) har på ett års tid eller eventuell längre under ordinarie lärarens sjukdom an- tagits fröken Pernilla Sandberg från Glimåkra i Skåne. — På förslag tijl lediga folkskol- lärarebefattningen vid Motala verkstad ha bland 13 röstande uppförts skol- lärarna E Selling från Rättvik, R G. Nylund från Degerfors (Värmland) och C A. Thöri.qvist fråa Barnarp, i nu nämnd ordning. — Till småskollärarinna vid Karls- lunds skola i Motala har bland 14 sö- kande antagits vik. lärarinnan derstä- des Ebba Joseå-ia Svensson. 604 rnen skynua er. Baron Armfelt lägger redan handen på låset — ni hör . . . Fröken Rudensköld hade knappats hunnit draga sig tillbaka, iönän Armfelt inträdde. — Ni har begärt att få tala med mig. yttrade Armfelt, och det föll sig väl, emedan jag också ön- skade tala vid er. — Var god och tala, min baron; jag "får alltid sedan tid att säga, livad som ligger mig på hjertat. Bada blickade stolta på hvarandra, — Nåväl, min baron, jag vill vara kort - - såle- des — haf godheten och upplys mig om. hvem den der Vincent 1'uuletti egentligen är. — Skulle ni icke känna honom? Ha.i är min handsekreterare. — Er handsekreterare? Ni känner alltså lians hanstil? — Ganska väl. — Jag har här tU, tillfälligtvis öfverkommet liandbref frän honom; var god och säg mig, om lian liar skrifvit att sjelf. — Otvifvelaktigt, yttrade Weisenburg, sedan han granskat brefvet — Ni är säker derpå, det är godt. Tillåt mig då också fråga er, om ni älven kännes vid denna handstål? Baron Armfelt visade ett nytt bref. — Det är ju min egen. — Alldeles, brefvet är också underskrifvel med ert eget namn. Weisenburg förstod allt för vä', hvarthän Arm- felt syftade. — Sedan ni nu erkänt dess.i, \ ill jag äfven visa ett par andra bref. — Verkligen! D-'Lbiir mig oandligt kärl. — Det ena af dem, fortfor Armfelt. är äfven underteoknalt med ert namn. — Ja, jag ser det. — År det också hans stil, herr baron ? — Var god — vänta litet . . . Under det Weisenburg betraktade stilen, drogo sig hans läppar till ett skämtsamt leende. — Ni skrattar. — Den skälmen Vincent, böljade "Weisenburg, med hvilken skicklighet har han ej härmat min stil. — Han har härmat er stil? Nåväl; men hvad säger ni dä om det här, under hvilket Vincents namn linnes, men skrifvet med er stil'.' Weisenburgs löje ökades. — Ett diplomatiskt infall, min baron, bara ett diplomatiskt infall. — Men huru kommer det sig att man aldrig träffar er och Vincent tillsammans? — Verkligen? Har ni ej gjort det? — Om man betraktar er noga, baron, dä ni tror er obemärkt, är det en förvånande likhet emellan er och Vincent. — Naturell roar sig med sådant der ibland — Man lemnade mig en karneolsring i går afton, ocli jag erinrar mig, att jag sett den begagnad ba.ie af er och Vincent. — Är det möjligt? - Innan man öfverlemnade den till mig, bar Vincent den på sin hand. Han har — ah, töilat mig, baron — hvad ser jag — han bar också, all- deles som ni, en vårta pä samma finger. — Ni har ypperliga ögon, herr baron. — Ännu en fråga, min herre. Med posten i dag har jag erhållit en skrifvelso från Altenburg. M in känner er väl der. — Tror ni det? — Önskar ni veta, hvad min korrespondent be- rättar om er? 608 att Reuteiholm går edra ärenden utan att sjelf veta det. — Har ni slutat, herr baron? — Långt derifrån. Ni utsträcker ej edra armar blott till det närvarande, utan äfven till framtiden. I den mysticisms namn, som kommer med uppen- barelsens mask för sitt ansigte, m .n i hvars fotspår vanvettet följer, skall ni ej stanna blott vid att för- lama ocb förvirra hertigens förstånd, utan äfven sträcka edra verkningar till den unge konung-n. — Vidare, baron! Ni intresserar mig. Armfelt betrakta-ie Weisenburg med korslagda rniar. — Ni spådde mig en gång. yttrade han. — Och ni har äfven spått mig. — Jag har ej glömt det. — Icke jag heller. — Jag har nu ryckt masken af er. — Och ändå vet ni icke, hvem jag är. — Jag ämnar ej lemna er, förr än jag vet det. — Deri gör ni fullkomligt rätt, allra helst som ni då älven torde få reda på, hvem ni sjelf är. — Huru? Weisenburg lade nu sina armar i kors Bfver bröstet och betraktade Armfelt i sin ordning. — Erinrar ni er Benediktincr-kyrkan i Krakau? — Något. — Lutad emot en pelare stod för något öfver tjugo är sedan en ung man i detta tempel, under det att morgonsången höjde sig från den andäktiga församlingen. — 1 sanning, rigtigt! Jag var då helt ung. Den katolska kyrksåugen förtjuste mig; men . . . — Ett fruntimmer förtjuste er ändå mer. — Visserligen. Ni känner denna händelse. Det okända fruntimret var också i högsta grad hän- förande. ÖOl (Jasial dröjde, innan han svarade. Han synte* förstämd och förlägen, tvekande, huru han skull» uttrycka sig. — Du träffade den unge Döring? — Nej. — Icke? — Jag träffade amiralen. — Säg ut! — Han var djupt upprörd. — Ah! — Stora tårar rullade utför den gamles kinder. Weisenburg kastade en brinnande blick på fur- stinnan. Det låg någonting i den, som hade han velat anklaga henne lör en ny olycka. Hennes bröst hälde sig högt, hon fattade hans rättmätiga an- — Amiralen förmådde knappast tala, fortfor Cazal. Det gick mig till hjertat att se hans sorg. Jag har aldrig sett en smärta, nådig herre, djupare och ändock mildare. — Och hvar är den unge Döring? Cazal gjorde en ryckning på axlarne. — Hvar han år — min gud — hvad vet jag? Weisenburg vände sig vid detta svar otåligt emot Cazal, och furstinnan tog ut ett steg liksom för att nalkas honom. I detsamma hördes ljudet af en vagn från gatan. — Tyst! Vagnen stannade nu vid porten. — Det är Armfelt, som kommer. Kanske ni atiägsnar, er furstinna. — Låt mig först veta, hvar den unge Döring är, bad furstinnan. Cazil kastade en skygg blick på henne. — Jag befaller dig, svara mig, hvar är han? upp- repade hon. C. F. RMtrilad. IlrabarUca. 1. 76