Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-04-30
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBCKOBLAD ■a Redaktör och ansvarig u1>{ifvare Bengt Kagg* OSTGOTA-POSTEN Egars och förläggare: aktiebolaget Östgöta CerretpondenUns Boktryckwi. VarkitÄllaoda direktör: Gunnar Ridd»r»t»d. i\:r 18. Prenumerationspris: • kr. 1:SO, för tre qvartal kr. 1,15, fnr hälft ar 0,85 För belt ar kr. Iiou, lor ire qvaitai »r. i|iu, ivi mi eh ett qvartal SO öre, postbefordringsafgiften iuberiikuad. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 30 April. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frin främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-,_ vigsel- ooh födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correipoodei Boktryckeri i Linköping. 1897. Premieriog af Nötkreatur inom Östergötland 1897. Följande platser ocb dagar är o dertlll bestämda: Inom Åkerbo och Hanekinds Hushållnings-Gille: Vid BjerkaSäby Tisdagen den 4 Maj kl. 10 f. m. „ Slaka Fredagen den 28 Maj kl 10 f. m. n Linghem Tisdagen den 4 Juni kl. 10 f. m. Inom Bankekinds Hushållnings-Gille: Yid FilUnge Onsdagen den 5 Maj kl. 10 f. m. - Örtomta Torsdagen den 6 Maj kl 10 f. m. „ Åtvidaberg Fredagen den 7 Maj kl. 10 f. in. Inom, Skärkinds och Mimmings Hushållnings-Gille: Vid Skärkind Lördagen den 8 Maj kl. 10 f. m. „ Kimstad Fredagen den 14 Maj kl. 10 f. m. , Östra Eyd Lördagen den 15 Maj kl. 10 f. m. Inom Hammarkinds Hushållnings-Gille: Tid Söderköping Måndagen den 10 Maj kl 11 f. m. „ Sjögerum Tisdagen den 11 Maj kl. 10 f. m B Gusum Onsdagen den 12 Maj kl. 10 f. m. „ Torp Torsdagen den 13 Maj kl. 10 f. m. Inom Tdre Hushållnings-Gille: Vid Ramfall Mandagen den 17 Maj kl. 10 f. m. „ Asby Södergård Måndagen den 17 Maj kl. 4 e. m. „ Österby Tisdagen den 18 Maj kl. 10 f. m. „ Studstorps Gästgifvaregärd Onsdagen den 19 Maj kl. 10 f. rn. Inom Kinda Hushållnings-Gille: Vid Kisa Torsdagen den 20 Maj kl. 10 f. m. „ Horn Fredagen den 21 Maj kl. 10 f. m. „ Walla Lördagen den 22 Maj kl. 10 f. m. „ Kimforsa Måndagen den 24 Maj kl. 10 f. m. Inom Vifolka och Valkebo Hushållnings-Gille: Vid Ulrika kyrkoplan Tisdagen den 25 Maj kl. 10 f. in. „ Nykil Onsdagen den 26 Maj kl. 10 f. ra. „ Bankeberg Lördagen den 29 Maj kl. 10 f. m. „ Mjölby Måndagen den 31 Maj kl. 10 f. m. , Haddebo i V. Harg Tisdagen den 1 Juni kl. 10 f. m. „ Sya tingsställe Onsdagen den 2 Juni kl. 10 f. m. „ Gottlösa Torsdagen den 3 Juni kl. 10 f. m. Rörande sättet för premieringens verkställande hänvisas till utförlig annons denna tidning af den 23 April- Linköping i April 1897. TJh. Lybeck. ,4492,162) S)rof. Sffesftiers, Köpenhamn, patenterade Bråckband (for Ljumsk-, Lår- eller Nafvel- bråck), Moderbandager, Maggördlar för korpulenta samt Andtarmsbandager, Hörlurar, Spottkoppar, Inandnings- apparater, Sköljkannor.med alla tillbehör, Medicindropp- räknare, Koppsnäppare, Öronsprutor, Näsduschar, Sjukter- mometrar, Minimitermometrar, Ritningar, Diflaskor och Näbbar hos IV. la. Granbom, Glas, Poralin & Lampaffär, (3470.113) Linköping._________________ Aktiebolaget Periodens välkända BOMULLSGARN. enkelt" och tvinnadt, oblekt som blekt och färgadt rekommenderas. (i82o,ss För Våren och Sommaren är nu 1 Stille & Janzons - Mjölby - Klädes-, Manufaktur-, Garn-, Vål- nads- och Sybehörsaffär inkommet Kutym-, Öiverrocks-, Byx- och Uniformstyger 1 stort och modernt urval. Svarta och Kulörta Klädningstyger, ovanligt rikhaltigt sortiment af nyaste modernaste och bästa qvalitéer samt Bomullstyger, Perkaler, Tvillser, Domestlker, Un- derkjolsmolre, jemte en mångfald olika tyger, passande till Bluslif m. m. Nya slags Sybehör och Garneringsartiklar, Plyskjolkan- ten Svea, rundväfd, Paraplyer och Parasoller jemte en mång- fald andra artiklar. Billigaste priser ! Beela varor! Samvetsgrann behandling! (4359,157) Cunard-Linien, fnaebafvare af verldarrkordet för snabbaste resan Bfter Atlanten, . MT BtV" O dagar, 7 timmar, 23 minuter, "W "Tpf erbjnder snabb och beqvkm öfverrsaa till Amerika med nya dnbbelpropnllerlngare, hvar- dera om 686 feta langa, 12,860 Reg.-ton ocb 80 000 Hästkrafter a« största ocb snabbaste på Atlanten. Palats- och Expressangarne "Campanla", "Etraria", "Lucania" ocb "Umbrla" afgi Ma Uverpool till New-Kork medtagande l:sta, 2:dra ocb 3dje klass passagerare. Utmärkt» ångare atga bvarje vecka frän Liverpool till Boston Från Göteborg sker »trasan Onsdagar ocb Fredagar, från Liverpool Tisdagar, Tors- dagar och Lördagar, hvarigenom onödigt uppehåll i England nndvlkes. Oba.I Hela resan emellan New- York - Gateborg gjord på 8 dagar 1 timme. Mycket förbittrad 3:djeklaas med slutna hytter för familjer i i, i. 6,8 pers. finnes. Vidare meddelar: J. Oscar Reis, General-Agent, 28 Poatgatan, Göteborg. Tillkånnagifvanden, e. LftnsDDtariesE. Arnander, Kommissionär hos länsstyrelsen, ombesörjer InrefrJtotrerlDK af ekono- miska föreningar. Träffas ä landskansliet kl. 10-2 e. m. (3555,5) Ny kurs i Konstväfaad ocb Handarbeten bör- jar boB undertecknad Måndagen den 3 Maj. Lärotid: väfeader 50 timmar pris 10 kr „ handarbeten 40 „ „ 4 „ Arbeten titl påseende Beställningar å oiönsterntnmgar och monogram ulförea på begärao. Kisa deo 20 April 1897. (153*______________IJga Eksell. FÖP Konfirmation: Svarta Klädningstyger i nyaste mönster och qvalitéer. Svarta Handskar, Vantar m. m. KonflrmatlonsD&sdnkar. Svarta, Mörkblå och Mörkbruna tKorta Jfappor till låga priser hos Stille & Janzon, ___________MJOlby. (4358,158) Agenter önskas t Telegrafadr.: Advokat-Byrån, Lmlåptng, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, boutrednln. Kar. Inkaaaerlngar och kanals- ■loaanappdrag bos K. Befallniogsbaf- vande m. m. Billigaste Inkassotaxat För årsknoder, vid liqvid efter anmaning, högst on kr. Innebtfvare v. Håradshöfding Per Arnander. (386,10)_____________________________ = Ingen = bör numera underlåta att, mot en jemförelsevis ringa afgift genom för- säkring af sina hastar och nötkreatur, vinna skydd mot förlust. Östergötlands Kreaturs-För- säkrings-Bolag har de fördelakti- gaste försäkringsvilkor och de billiga- ste premierna af alla. (4478,165) HubåUitiis-SiUskaieti Kuilnlie. Då Östergötlands Premienngsnäinud står begrepp att upprätta en oy stambok öfver i länet befintliga Arrabire-d|ar« och då det är af vigt att denna blir så tillförlitlig och fullständig- i om möjligt, får jag å Premie- nngsnamdens vägnar härmed uppmana egare af Ayrahiredjur att före den 15 Jaoi till mig insända fullständiga uppgifter rörande dessa, hvattill blanketter til handahällas på Hasb - Sällskapets arkiv. Stamboken kommer att upptaga: dels en A-k Ina* omfattande djur af ren Ayrshireras; dela en B-klass omfattande inom länet födda bondjart bvilkas fäderne tillhöra A klassen, och som genom sin typ kanna till Ayrshirerasen hänföras- Djuregare bosatta inom det distrikt, hvar est premiering i år eger rum, böra vid när- maste premieringeplats uppvisa de djur, som skola i stamboken införas, och hvilka icke förut blifvit af Premieringsaämnden god käoda. Linköping i April 1897. (4471,163) Sigge Ljunggren. Den 30_åpril. Ingen försöksmobilise- ring nästa år. Sammansatta stats- och lagutskot- tet har, såsom förut nämnts, afityrkt k. m:ts förslag om försöksmobilise- ring under 1898, för hvilket ända- mål äskats 700,000 kronor. I samband dermed afstyrkes för- slaget till "lag angående vapenöfning för utrönande af härens krigsbered- skap" (enligt hvilket den värnpligtige under mobilisenngsöfningen skulle stå under krigtlaqarnet bestämmelser). Så- som man minnes föreslog ock k. m:t, att de värnpligtige skulle under mo- biliseringsöfningen åtnjuta en dag- ersättning af 20 öre. Utskofet yttrar: "K. m:ts ifrågavarande tre fram- ställningar naiva blifvit till samman- satta stats- ooh lagutskottet öfver- lemnade. Vid deras behandling har utskottet ansett sig böra fästa huf- vudvigten vid det uti propositionen n:o 37 framstälda lagförslag, såsom grundläggande såväl för frågan om det i statsverkspropositionen äskade anslaget som för den särskilda be- stämmelsen angående dagstidning. För den föreslagna försöksmobilise- ringen har departementschefen fram- hållit flera skäl, och utskottet vill ej förneka att genom en sådan mobili- sering fördelar för försvaret i viss mån skulle vinnas derigenom, att den nuvarande härordningen blefve mera omfattande prölvad än som nu under fredstid sker. Men utskottet anser, att en så dyrbar åtgärd som en försöksmobilisering, i fall den skulle befinnas oundgängligen nöd- vändig, icke lämpligen bör ega rum förr än man kan blifva i tillfälle draga all den nytta deraf, som imilitäriskt hänseende är möjlig. Detta kan, en- ligt utskottets mening, icke ske förr än den nya härordningens ökade öf- ningstid kommit alla första uppbå- dets åtta årsklasser till del, hvilket ännu icke år 1898 blifver förhållan- det." Utskottet afstyrker samtliga de tre förslagen enhälligt, hvadan frågans fall i kamrarne kan med visshet förutses. Länet och stiftet Kontraktsprostval för Aspe- lands kontrakt förrättades nyligen vid sammanträde i Virserum med de röst- egande. Dervid erhöll kyrkoherden O. Carlsson i Mörlunda 6 röster ooh kyrkoherden K. A. Ydén i Målilla 1 röst. Två tältande jernvägs- planer 1 Östergötland. Ge- nom svenska korrespondensbyrån skrifves till Ö. C. För ungefär ett år sedan ingåfvo hrr frih. E. M. Her- melin, C. Jacobsson m. fl. till k. m:t en ansökan om koncession å en jern- väg af 0,891 m. spårvidd från Linkö- ping öfver Nykil till Kisa, och den 17 April 1896 beslöt k. m:t att in- fordra väg- och vattenbyggnadssty- relsens utlåtande öfver detta förslag, som atsåg en jernvägslinie af 60,5 ki- lometer, förutom sidospår vid statio- nerna, och en beräknad kostnad af 1,530,000 kr. Omkring fyra månader senare inlemnade häradshöfdingen H Hedenstierna m. fl. till k. m:t en an- sökan om koncession å en bredspå- rig jernväg från Linköping öfver Kisa till Vimmerby, med bibana från Bjerka Säby till Åtvidaberg, och denna an- sökan remitterades af k. m:t den 15 sistl. Augusti till samma myndighet. Då detta sistnämnda jernvägsförslag berör så väl utgångs- som slutpunk- ten för den förstnämnda banan, ehuru de båda banorna genomgå alldeles skilda orter, hvarjemte den senare banans fortsättning till Vimmerby fö- religger samtidigt till granskning, bar väg- och vattenbyggnadsstyrelsen an- sett, att de båda förslagen borde be- handlas i ett visst sammanhang — en åsigt, som hysts redan af k. bfhde i Östergötlands län, hvars utlåtande i ämnet begärts af styrelsen — ocb nyligen har styrelsen behandlat de tvänne förslagen i tvänne särskilda, men samtidigt till k. m:t öfverlem- nade utlåtanden, som dessutom refe- rera sig till hvar andra. Få grund af dessa utlåtanden och hvad k:s bfhde förut yttrat, kan man redan med ganska god visshet förut- säga, att den kortare och smalspå- riga banan kommer att få vika för den längre och bredspåriga, i synner- het som denna senare äfven eger fö- reträdet att från Linköping till Kisa genomlöpa en trakt med större folk- mängd och taxeringsvärde å egendo- mar än den förra och för öfrigt ge- nom sin större längd berör ett vid- sträcktare trafikområde samt till följd af sin bredspårigbet är egnad att sam- manbinda östra stambanan med den likaledes bredspåriga Nässjö—Oskars- hamnsbanan och på samma gäng för- enas med den under byggnad varande jernvägen Kalmar—Berga, hvilken sannolikt inom kort torde utsträckas till Karlskrona (Kalmar—Torsås— Karlskrona), hvarigenom banan Lin- köping—Kisa—Vimmerby komme att utgöra en vigtig tank i en östra kust- bana, som skulle minska afståndet mellan Stockholm och Kalmar med minst 100 km. Styrelsen bar derför bos k. m.t förordat den bredspåriga och längre banan samt, under förut- sättning att denna kommer till stånd och att frågan om den smalspåriga banan får anstå, hemstält att ansök- ningen om en jernväg från Linköping öfver Nykil till Kisa ej må bifallas. Endast alternativt, eller för den hän- delse att — man tycker sig läsa mel- lan raderna: "mot förmodan" — k. m.t skulle koncessionera två så nära hvarandra liggande banor, tillstyrker styrelsen vissa skärpta tekniska be- stämmelser för den smalspåriga ba- nan m. m. En kyrka för Tranas har länge vant på tal. Aflidne godsega- ren V. Åberg pä Tranås säteri done- rade för ändamålet en kapellfond af 5,000 kronor. Man har nu börjat med mera ifver arbeta på förverkligandet af kyrko- byggnadsplanen. Ocb för att för- stärka byggnadsfonden ha åtskilliga damer inom köpingen tillverkat en del saker, som äro ämnade att för- säljas å bazar, hvaraf inkomsten skulle tillfalla byggnadsfonden. Man anhöll hos styrelsen för missionshuset — köpingens rymligaste lokal — att få för bazaren använda detsamma, men svaret blef nej. Missionsvännerna vilja tydligen ej befrämja tillkomsten af en statskyrklig gudstjenstlokal. Häktad såsom misstänkt för barnamord blef den 21 dennes af fjerdingsmannen C. Åberg en 23-årig flicka, dotter från Skog- lund i Vårdnäs socken och för när- varande i tjenst som hushållerska hos grenadieren Berg i Koj tet af sam- ma socken. Den häktade har erkänt sig hafva den 12 sistlidne Mars fram- födt ett barn, som hon sedan några dagar dolt i en byrålåda och deref- ter lagt under en trädrot i en bäck; dock påstår hon, att barnet saknat lif, samt att det ej varit fullt utbil- dadt. Fostret kunde vid häktandet ej anträffas. Betalningsinställelser. Handlandena Emil Pettersson och Gust. Alm i Tranås ha instält sina betalningar, meddelar T. T. — Handlanden Frans Pettersson i Torp, Ringarum, har instält sina be talningar, omtalar S. T. Till verkställande direk- tör i aktiebolaget Östgöta Corre- spondentens boktryckeri, med rätt att ensam teckna firmans namn, har vid bolagsstämma i lördags efter aflidne direktör Fredr. Hammarström utsetts hr Gunnar Kidderstad. Efter S månaders fän- gelsestraff blef redaktör Emil Kjellberg i lördags middag frigifven ur Linköpings cellfängelse. Han möt- tes vid fängelseporten af ett par dro- skor, i hvilka åkte medlemmar af Östgötens redaktion samt ett par an- dra personer. Åtskilliga nyfikne åskå- dade hemfärden. Senare på dagen helsades hr K. af sina vänner välkommen i det fria och på aftonen hölls för honom "sven- sexa" å stora hotellet. Hr K. skall nämligen i dagarne ikläda sig "hy- mens Doj or". "Demonstration för allmän rösträtt och 8-timmars normalarbets- dag" skulle i lördags eftermiddag hål- las i Linköping och hölls också. På borggården samlades vid 4 tiden icke allenast demonstranterna utan äfven ett stort antal nyfikna, sä att det var ett "folklif" nästan som på l:sta Maj. Vid half 5 tiden satte sig tåget, företrädt af musik, i gång från borg- gården genom Ny- och Drottning- gatorna till Arbetareföreningens lokal, der icke mindre än 3 föredrag voro annonserade att hållas, nämligen af redaktörerna .axel Svensson från Hel singborg. N. Bierke frän Linköping och hr Linus Edman frän Norrköping. Demonstrationståget räknade 18 fanor och standar, representerande olika rösträttsföreningar, och demonstran- ternas antal torde uppgått till om- kring två och ett hälft hundrade, un- der det åskådareskaran anslogs till omkring det tiofaldiga. I arbetare- föreningens lokal inträdde emellertid endast omkring halftannat hundra att lyssna till förkunnelserna från talar- stolen. Här öppnades "mötet" af ord- förande i Linköpings fackföreningars organisationskomité skomak. Eriks- son, hvilken helsade de församlade välkomna och redogjorde för tillställ- ningens syfte, hvilket utom att de- monstrera för rösträtt och 8 timmars- dag, var att hedra den från och med lördagen i frihet utkomne redaktör E. Kjellberg, hvilken högtidligen ge- nom en deputation inbjöds att när- vara vid mötet, och vid ankomsten dit välkomnades med några lämpliga ord af hr Eriksson, fanfarer från mu- siken och hurrarop från massan. Om föredragen kan ref. ej gifvadeu vetgirige läsaren några närmare upp- lysningar; han kallades nämligen bort från mötet af vigtigare pligter redan innan det första (hr Svenssons) slu- tat; men voro alla lika torra som det artade sig att bli, måste det känts ansträngande nog att höra på till slut. De följande lära dock varit saftigare, och mest skall hr Edman, den kände kände Norrköpingssocialisten, ha sla- git an. De hundrafemti gjorde emel- lertid inte genast revolution utan skiljdes i sämja och gingo fridfullt hem hvar till sitt vid 7-tiden på En minnes- och tack- samhetsgafva, bestående af en dyrbar urkedja af guld, öfverlemna- des i lördags efter slutad lektion af årets elever vid Tranås folkhögskola till skolans andre latare, löjtnant C. Filén. Gåfvan öfverlemnades med några tacksamhetens ooh erkänslans ord af eleven Johansson från Aske- ryd, som dervid uttryckte den för- hoppning, att densamma städse skulle erinra hr F. om den sanna och verk- liga tillgifvenhet, vördnad och tack- samhet, som han förstått förvärfva sig icke blott af detta utan äfven alla föregående årskursers abituri- enter. Hr F. taokade djupt rörd, för den vackra, dyrbara och om verklig till- gifvenhet och tacksamhet vittnande gåfvan från den kunskapssökande ungdomen. Till konungens jubile- umsfond hur Litografiska aktie- bolaget i Norrköping anslagit 3,000 kronor. Förordnade pollstjen- Stemän. K. befhde har förordnat dels e. o landskanslisten Seth Bäck- ström att under innevarande års ve- penöfningsmöten å Malmen derstädes och i närmaste trakten deromkring tjenstgöra såsom extra kronolänsman och dels e. o. landskanslisten Nils Eriksson att nnder sommarmånaderna tjenstgöra såsom extra polistjenste- man vid Åby gästgifvaregärd och jern vägsstation. Fosforförgiftning. I lördags morgse afled härstädes pigan Anna Olsson efter att förut ha framfödtett ofullgånget foster. All anledning är att antaga fosforförgiftning som döds- orsak. O , som är några och tjugu år gamma), vistades här på tillfälligt besök sedan långfredagen hos sin fästmans föräldrar, ett handtverkar- folk. Dödlig olyckshändelse. Den 22 dennes timade vid en i Al- sta, Frödinge socken, uppförd såg en olyckshändelse, som kostade 70-årige torparen Karl Johan Holstensson lif- vet. H, som sysslade med bortfors- ling af sågspån från sågbänken, rå- kade dervid få ett så svårt slag vid tinningen af ett på sågklingan upp- kommet bräde, att döden ögonblick- ligen följde. En uniformsförändring för armén lär vara lörestående, säger Landskr.-P. Denna består den, att hvarje fördelning skulle få sin sär- skilda färg på uniformskragen. För- sta fördelningen skulle således få hvit, andra högröd, tredje gul, fjerde mel- lanblå, femte granatröd, sjette orange- färgad och de gotländska trupperna grön krage. Lif- och hustrupperna få dock be- hålla den nuvarande färgen på sina kragar. Fastighetsköp. Handl. Axel Karlssons Konkursmassa tillhöriga lä- genheten Evedal, belägen vid Flisby i em vägsstation, har inköpts för 5,600 kr. af handelsföreståndaren Gustaf Larsson från Boxholm. Folkskolan. Till skollärare i Järstad, med hvilken befattning or- fanis t- ooh klockaret) ensterna tram- eles komma att förenas, har valts hr F. L. Hessling från Rumskulla med 1,179 röster. 862 röster tillföllo hr V. E. Pettersson från Vestermo, Sö- dermanland. — Att aflägga prof för skollärare-, organist- ooh klockarebefattningen i Kimstad äro kallade hrr P. G. Hall från Börrum, P. A. Nilsson från Södra Vi, H. E. Håkansson från Borstig (Skaraborgs län) och C. W. Bertel från Skärkind. — Till vikarierande folkskollärare vid Ramstorp folkskola i Risinge s:n har utsetts folkskolläraren J. A. Nor- den från Motala Verkstad. Till ordinarie folkskollärarinna i Finspongs folkskola har valts e. o. lärarinnan derstädes Unda Bohman. Målskjutningar komma den- na sommar att ega rum med första lifgrenadierregementet under tiden 15 Maj—15 Juli och 19 Augusti— 9 September dels å skjutbanorna på mötesplatsen i nordlig riktning öf- ver Sjövalla hage, Värö Norrgård ooh Tift, dels å hfgrenadierregementenas nya skjutfält vid Tornby i riktning mot Roxen. Strejk utbröt d. 27 d:s vid Linkö- pings tre bryggerier, i det hela arbets- personalen — på få undanlag när —, såväl de manlige arbetarue som de qvinliga buteljsköljerskorna vid Linkö- pings Bryggeri-Aktiebolags, L. T. Bro- grens Bryggeri-Aktiebolags och Lars- sons Bryggeri-Aktiebolags bryggerier då nedlade arbetet. Sedan nämnda arbetare lör någon tid sedan, under ledning af här till- gängliga socialistiska krafter, bildat en fackförening, framstälde de vissa for- dringar om förkortad arbetstid och öfvertidsbetalning, hvilka fordringar framstäldes i fackföreningens namn, med hvilken resp. bryggeriegare väg- rat underhandla. Arbetstiden vid bryggerierna har i regeln varit om sommaren från kl. 5 f. m. till 8 e in. och om vintern från kl. 5 f. m. till 7 e. m. Undantagsvis har arbetet fortgått en eller annan timme längre, men äfven ibland af slutats före det vanliga klockslaget. Aflömngen har för arbetarne utgått med från 60 till 36 kr. i månaden, 26 kr. i hyresbidrag åt alla samt dess- utom förmåner in natura, bestående af öl och svagdricka gratis i visst qvantum. Nu begära arbetarne en fast arbets- tid från kl. 6 t. m. till 7 e. m. samt 25 öre för hvarje timmes öfverarbete. Det tycktes icke varit omöjligt att uppnå en öfverenskommelse om dessa fordringar, så vida de ej varit fram- stälda i den af socialistiska element ledda fackföreningens namn, med hvil- ken bryggeriegarne hänvisades att underhandla, och detta vägrade de be- stämdt att göra. Etter arbetsnedläggelsen förklara- de egarne af de tre bryggerierna att de ansågo alla de strejkande som afskedade och att de kunde få af hem- ta sina betyg. Statlonslnspektorsbe- fattningen vid Norrkö- pings statsbanestation sökes af: btationsinspektorerna O. L. Sjöberg, Tranås, C. P. Lagergren, Herrljunga, O. Hultgren, Vårgårda, M. Paulsen, Flöda, P. B. S. Söderlund, Tenhult, H. J. K. Appelbom, Sköfde. C. L. Öf- verström, Laxå, C. E. T. Lenström, Töreboda, J. V. Lindblom. Kristine- hamn, C. G. Groth, Nässjö. J. An- dersson, Vislanda, A. Hellström, Alf- vesta, J. A. Ljunggren, Elmhult, A. Viberg. Åkarp, P. Granberg, Kattarp, K. A. Möller, Laholm, C. L. Helleberg, Örtavall, kapten G. A. D. Ekholm, Knista, A. B. Vallin, Stugsund, samt hr O. G. Hjelm. Östersund. Eldsv&da vid Motala verk- stad. Natten till tisdagen mellan kl. 11 och 12 förkunnade verkstadens ringklocka att eld utbrutit i närheten, hvilken vid närmare efterseende be- tans härja i det s. k. kokshuset, beläget vägg om vägg med verksta- dens stora torflada invid Borenshult. Den förra byggnaden, hvarest torf- koks harpats och sorterats, ned- brann inom kort, och det såg en stund rätt hotande ut för det väl- diga torfmagasinet, hvars östra vägg började ryka. Tack vare fullkomlig vindstilla och rik tillgång på vatten kunde elden emellertid begränsas. Elden hade antagligen uppkommit genom sjelfantändning. Till kommlnistaturen i Jönköping ha kallats att aflägga prof äfven komminister Th. H. Ljung- quist i Melby och utn. komministern i Hannäs G. Eklund samt kommini- stern K. F. Blomstrand i Åsbo. För öfrigt ha kallats komministrarna J. \V. Änder i AnRerdanestra, A. L Bydén i Skär- stad. K O Eriksson i Bvaram. K. R Hasso!- jot i Brnddetorp, A. F. Runstedt i Gökhem, J. Plym Forshell i Hvetlanda, v. regements- pastorn P. H. Ydstrom. Ssillingaryd, vice pa- storerna i Granna J. M Danielsson och i Väc- kelsång; P. J. J. Witthöft samt pastoratsadjunk- ten F. E. Höljer i Jönköping. Svenskor till kriget. Sven- ska Röda korset har beslutit att sän- da två af sjuksköterskehemmets sjuk- sköterskor, nämligen fröknarna Elin Ahlström och HUd Daug till Grek- land för att å krigsskådeplatsen ut- öfva sitt både mod och försakelse fordrande barmhertighetsverk. Innehafvarinnan af Saltsjöbadens sanatorium fröken Clara Smitt afreste i fredags afton från Stockholm för att öfver Wien ooh Tnest begifva sig till krigsskådeplatsen och inträda i Röda korset vid grekiska ambulan- sen. En af fröken Smitts patienter har för ändamålet stält en summa penningar till hennes förfogande. Kreaturamötet vid Taf- velstad (Rimforsa) den 23 dennes hade stor tillförsel af kreatur samt liflig omsättning. Priserna voro: för 14 qv. oxar 375 å 400 kr., för 13 qv. 325 ooh 350 kr. för 11 ooh 12 qv. 250 och 300 kr., för tjurar från 100 till 350 kr., för göddjur och för kor 50 till ooh med 100 kr. Åfven af husslöjdsalster var afsättningen rätt liflig. Handelsboden vid Gu- sum har öfvertagits af hr R. Lin- deström, förut bosatt i Qvarsebo. En ovanlig yäfstol. Från Gusum skrifves till Ö. C.: Maken till väfstol kan man näppe- ligen få se till den som vid härva- rande fabrik na är i full gång. Den är af j em och stål, inemot 7 alnar hög med hoplutande hufvudstöttor, två ooh två, samt omkr. 4V« alnar bred; dess invecklade och sinnrika mekanism och struktur i sin helhet är öfver allt beröm. På densamma väfves finaste duk af hårfin metall- tråd (blandning af koppar och tenn). Om väfvens finhet kan man göra sig en föreställning, då på dess bredd af omkr. 5 fot sjelfva "varpen" består af 3,800 trådar ooh dess inslag är af lika fin tråd. V äfven ser ook ut som matt guldskiftande siden; den an- vändes vid pappersbruken, hvilka flera redan ha bestält deraf. Till denna dyrbara och konstiga tillställ- ning hör ett slags lång och bred sträckbänk, der väfven spännes och slätas medelst tvänne väldiga stål- valsar. — Förutom detta och mera rart i den vägen rustas till Stock- holmsutställningen i sommar, der nog Gusums fabrikation kommer att väcka uppseende, hvilket den ock förtjenar. 28 procent pä aktiekapi- talet hade Västerviks tandsticksla- briksaktiebolag intjenat under sistl. år, enligt hvad vid stamman härom dagen upplystes. Åt aktieegarne utdelas dock endast 5 proc, under det öfriga vin- stea efter en del afskrifningar olver- fordes till reservfonden. Arbetareföreläsningar ämnar man söka få till stånd i Vester- vik under nästa vinter, meddelas oss. Vid årssammanträde häromdagen mel staden» handtverksförening beslöts upp- draga åt föreningens styrelse att sam- mankalla ett allmänt möte för frågans dryftande och bildande af en iöreläs- ningsförening. — Magien styrde — fortsatte Reuterholm — i forna dagar verlden. £n vetenskap, som lyfter slöjan af naturen och visar oss henne sådan hon är, kan ej heller vara utan stor betydelse. lared, i femte ledet Adams son, och Cbam, Noaks son, erkände redan magiens värde. Amalakiterna togo i flera stri- der sin tillflykt till denna vetenskap. Egyptens pce- ster voro djupt invigda i dess mysterier. I Hindostan har den alltid stått högt. Våra uräldsta spåqvinnor voro äfven djupt förfarna i dem. Men alla de högre himmelska kunskaperna hafva under århundradenas lopp gått förlorade, och det är vår uppgitt att åter Men aldrenederst pä Stenen stär i LIudacMig färg et Gam- malt Ansichto med en Hals Kraga odi Spira, men Cronan platt afhuggen och ligger på »slån af Stenen, at denna bild sträcker sig ett Bart Svärd af lika färg, och hos Scärtlct et Kors. Detta dr den ene sidan. På Andra Sidan stär som on Flenskallot Munk mod sm Munke-Kappa Dito ot Barn eller Gosse med en Utsträckt arm. Dito en Flicka och ot dubbelt Korss. Pa Tredje sidan står ut Grymt Ansichte, som af en Hund eller Engelsk Dogg och som en Sfindrig Gröna stupade al des Hufvud. Nar man detta IIund-Aiisichte omvänder, sy- nes, som en Skråpuk eller en af de i forna tider afmalte Falska Propheters Ansichte dar stode. Noch står under Leyonet mod stora BokstSrver. Dito A. Dito en Skytt, som står pä kria och Skiutor. och Kn litet nedan för honom, som Räckor ät Skytten något, som Sr likt en Bok eller Supplike. På Fiärde sidan står tvänne gånger 710, vändandes sig begge dosse artalen ifrån hv.tnindr.t det Kna ar. första l'i guren af XII. det andra till nedersta belåtet eller Figuren. som förr år omrört: Än syntes dito et Ansichte med Tvänne Horn i Pannan och in i Stenen, som Ryssarnes helgon San. t Niolaa der stode Engrafven, men emellan detta omskrefne Ansichte och Sanct Niclas står som on grön Fogel eller Kråka, som lutade sm Nabl. at Sanct Ni.las öra. De andra många underliga Carachterer förstår man icke at omskrifva. När Man donna Ston jamförer med Pauli Grebner Wilh. Lffily. Theopr. Paracelsi etc. gamla Prophetior, Så synes tlio alla med denna Sten, och Stenen med dem instämma. 105 uppsöka dem. Taumaturgien skall äfven den, såsom allt stort, en gång åter blifva erkänd. Det heter att arbeta för att nå målet. Tider ha funnits, då man egde förmåga att utmana gudarne, till och med emot deras vilja, så att de icke kunde aflägsna sig, förr än de uträttat det önskade underverket. I stort taladt, äro vi ännu blott adepter. Men den dag skall komma, då äfven vi blifva mästare. Andarnas magt står visserligen öfver menniskans, men menniskans vilja står öfver deras. Kännedomen härom betryggar för oss problemets lösning. 1 sjelfva verket ligger hemligheten i att finna sjelfva besvärjelseformen. Hertigen hade härunder bortglömt både fröken Rudensköld och den ifrågavarande kungörelsen. Reu- terholm förmådde knappast dölja sin tillfredsställelse. Men äfven en stråle af skälmaktigt leende lyste fram i fröken Rudenskölds ögon. — Besvärjelseformen, upprepade hertigen. Ja, Reuterholm, vi måste finna den. — Den finnes i gamla testamentet, och vi skola söka den, till dess vi finna den. — Vi skola det. — Andarna sjelfva begära ingenting bättre, än titt allt skall varda uppenbaradt. Icke blott alla de gånger, som de skymtande framträdt för oss, utan äfven att de nu liviska och knacka omkring oss, be- visar deras otålighet att blifva kallade. Hertigen stirrade omkring sig inåt salen. — Det är Gustaf III:s vålnad, som hviskar i dessa rum, fortfor Reuterholm. Tror ni, ers höghet, att han är salig'.' Andarne skulle kunna upplysa oss derom. Vid detta yttrande sänkte hertigen sitt hufvud, odi lians kind bleknade. Reuterholm blickade stolt omkring sig, förnöjd ofver den hastiga förändring, som han framkallat. Någon fräga kunde nu mera icke uppstå om kun- 108 — Det skall han. Det gifves en helig formel, hvarmed de döde kunna uppkallas ur sina grifter, jag vet det. — Ni vet det? — Hjelp mig att söka den. Den finnes i bibeln. Ehrenströms otålighet spelade lifligt i hans an- sigte, vittnande om det egendomliga intresse han kände för hvad som tilldrog sig. — I hören, mina herrar, anmärkte han till lä- karne. Anteckna, anteckna! För all del glömmen intet! — Vi skola uppfylla vår pligt. Fröken Rudensköld hade aflägsnat Reuterholm ifrån de nu mera egentligen handlande personerna. — Nå-å, herr baron, yttrade hon, hur var det med den der kungörelsen? Jag tyckte, att hertigen blef missnöjd. — Tyckte ni verkligen det? — Jag måste medgifva, baron, att ni är en skick- lig diplomat. För att vara upprigtig, trodde jag verkligen, att jag hade lyckats att draga ned ett litet oväder öfver ert hufvud, och det gladde mig verkligen, emedan jag allt har åtskilligt att hämnas på er. Hon hotade honom mod fingret. — Har ni det? — Den fina takt, den ovanliga skarpsinnighet och slutligen den stora dialektiska förmåga, hvarmed ni omintetgjorde min så väl beräknade plan, har rigtigt öfverraskat mig. Ni är en ovanlig förmåga, herr baron; ni är oöfvervinnelig. Reuterholm var svag för smicker. 1 denna stund var det för honom ett skönt och blomsterdoftande vin, som bjöds honom i den tjusande kalken af tvänne ile mest intagande läppar; och det föll honom aldrig in, att smickret denna gång ens kunde vara ett 101 — Hör! utropade hon derför, tvärt af brytande Reuterholm, under det hon lyssnade, blickade om- kring sig och lyfte upp ena handen, liksom lör att ge en ännu ytterligare betydelse åt sitt lystrings- ord: hör! Reuterholm tystnade också genast, emedan hvarje förevändning dertlll var honom välkommen. — Hvad är det? frågade hertigen, som vid min- sta rörelse, hvilken innebar något oförklarligt, genast anslogs. Hörde ni något? — Jag vet icke, svarade fröken Rudensköld, men det var sä besynnerligt, det var alldeles som om jag hade hört en andes susning . . . en . . . tyst. . . hör ... det knackar!. . . Reuterholm upptäckte med glädje, att hertigen hängaf sig åt det intryck, som dessa ord väckt. Han är min, tänkte han för sig sjelf, och han skall äfven förblifva det. Så länge underbara och oförklarliga mysterier ännu egde välde öfver hertigen, så läDge visste Reuter- holm att äfven hans välde varade. Fröken Rudensköld bibehöll ännu sin liksom in- spirerade ställning. Under det tystnaden fortfor, hade Reuterholm tid att besinna sig. Hon är litet enfaldig, tänkte han för sig sjelf, hon vill störta mig, men inger mig på samma gång medel att försvara mig. — Hvad kungörelsen beträffar, återtog Reuter- holm, nu likväl mera blott i afsigt att med dessa ord prötva hvar, han hade hertigen, så får jag . . . — Kungörelsen, ja, det var sant ... Hertigen var redan tankspridd. — Apropos, yttrade han deretter, vänd till frö- ken Rudensköld, ni tyckte er höra suset af en an- des hviskning? — Ja, baron, jag hörde det. C. F. Riddtritad. Drabanten. II. 14