Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-07-09
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBOK4MMLAD Bengt Häggo ' ÖSTGÖTÅ-POSTEN Bgare och förläggare: Aktiebolaget Östgöta Correipondentem Boktryckeri. Verkställande direktör: ©unnar Sidderflthd. l\:r 28. Prenumerationapris: För helt år hr. 1:50, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 och ett qvartal SO öre, postbefordringsafglfteu iuberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 9 Juli. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; fräs främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 Öre. Förlofniogs-, vigsel- ooh födelseannonBer 75 öre; dödsannons 1: 50. | LÖSnummerpriS 5 Öre. Östgöta Corr«8pondenteii8 Boktryckeri i Linköping. 1897. Köp svenska Slåttermaskiner! De b ta i intet hänseende efter de utländska. De äro fullt så lättgäende och oftast af segare och bättre materiel. Vid behof af reservdelar kanna Bådana alltid geoast erhål- las och endaBt den Bvenake försäljarens garanti kan för den svenske jordbrukaren ha nå- got verkligt värde. Bland de svenska slättermaskiDfabrikerna fianes ingen, som sä snabbt utvecklat sig och gått tramåt som Arvika Mekaniska Verkstad, eom för tärvarande är den största i hela Skandinavien med en års-tillverkning af cirka 3,000 maskiner Arvika Slåttermaskiner utmärka sig framför ar dra genom sitt i hvarje detalj fullaodadt förstklassiga arbete, lätt och tyst gång Bamt exempellöst billigt pris. Reservdelar kosta blott hälften af vanliga pri- set. Si t ex. kostar 'ullständig skärapparat till Arvika maskinerna kr. 34 — till de ut- ländska vanligen kr 75, knifven kr. 7 — till de utiändska kr. 15 o. a. v. Arvika-maaui- nerna tillverkas af två typer, "Thor" utan vefBtake och "Herknles" ^ed vefstake. Maskinerna levereras fraktfritt id alia jernvägs- ocb ångbåtsatationer till låga men be stämda nettopriser. Priskuracter jemte hundratals intyg öfver maskinernas öfverlägsenbet från kända jordbrukare sändas på begäran. Arvika maskinerna försäljas i Linköping af Axel Wen'z^.1, Norrköping. Anton CHén Söderköping: C Hedm-.r, Skeninge: S. Furabrck. Vadstena: Jernt.atKield Aktie-Bolseet Motala: Aug PetterBSoa, Tjellmo: A. Hnllstrand, Bankeberg: P. G. Pettersson, Skeppsås: GoBt. Carlsson, Regna: Arvid Pettersson, Åtvidaberg: S. L. Svensson, m fi. samt at geni* ralageoteroa: (5931,190) Kullberg & Co, Katrineholm. Tillkånnagifvanden Advokat-Byrån, Lmkopmi/ Storgatan 50 (öfver postkontoret). ombesörjer rättegångar, boutrednln- Knr, InkaaaerlnKar och kommlH- ■tonftranppdrag hos K. Befallningsbaf- vande ni. m. Billigaste Inkassotaxai För arskander, vid liqvid ettor anmaning högst en kr. Inoehafvare: v. Härainh;) j ne Per Amander (828,10)______________________________ e. LåisittarieiE. Arnaniler, Träffas i Landskausllet kl. 10 2 Postadress: Land^k;nts1iot 6.1 ) = Ingen = bör numera underlåta att, mot en jemförelsevis ringa afgift genom för- säkring af sina hästar och nötkreatur, vinna skydd mot lörlust. Östergötlands Kreaturs-För- säkrings-Bolag har de fördelakti- gaste försäkringsvilkor och de Billiga- ste premierna af alla. (4478,165) Länet och stiftet Östergötlands vestra kretsförening firade d. 6 da sitt qvartalsmöte i Vestra Hirg. Vid 'gli tiden samlades deltagarne i den vackra kyrkan, der fullständig hogmessogti lstjeust hölls. Först sjöngs ps. 268. Vid altaret i fncierade kyrko- herde A. Flygare i Svanshals samt kom- minister C Blomstrand från k bo Predikan hölls af kyrkoherden Olim- borg från Vårdsberg med text hemtad ur Uppenb. 3: 7 och följ. Efter predikan hölls altartjenst, hvarpå diskussion vid- tog öfver den första på programmet uppstälda frågan: "Hrilken välsignelse med or ett vär- digt begående af H. H. nattvard?" Tankeutbytet föregicks af ett klart inledningsföredrag af kyrkoherden A V. Brolin fr. Veta. I den derpå följande diskussionen deltogo komminister Strömberg från Skeninge och kyrkoherde Edinark från Fornas. Så vidtog middagsrast ocb gemen- sam middag var anordnad i skolhuset, hvarpå förhandlingarne fortsattes kl 4* Förhandlingarne återupptogos med afsjungandet af sv. ps. 118:3 hvaretter den afbrutna diskussionen fortsattes till kl. Va6. d& kyrkoherden F. O. Frän eén från Hvarf höll ett kraftigt och anderikt nnslutniogstal. Att döma af den liniga afs utning, som visade sig vid mötet — trots den nu pågående brådskan med höbergnin,- gen — synes Östergötlands vestra krets förening fylla ett verkligt behof och kanna vi konstatera — 6krifver vår meddelare — att gärdagens mötev.irit ett möte rikt på uppbyggelse cch lär- domar. Till sist afsjöngs sv. ps. 221: 3. Ur syreisen voro i tur att afgålek- tor A. v. Engestrom pastor Hvnrfner, direktör H H zelius samt landtbru- karne Gustafsson i Vreta och A. M. Carlsson i Tyttorp De tre sistnämnda återvaldes och i stället lör de två först- nämnda, som undaubedt sig återval, insattes kyrkoherden Fr. Hjelm och komminister C. Blomstrand i Åsbo. Af föreningens behållning beviljades 40 kr. till evangeliska fosterlandsstif- telsen ccb 35 kr. till Linköpings 6tifts missionsförening. Behållningen utgjor- de 115 kr. Nästa möte skall hållas i Appuna eller Skeninge. Haveri i hamnen. Bland de i Linköpings hamn liggande skär- gårdsbåtarne, uppgående till mellan 30 ä 40, gjorde en från Björkskär i Gryt d. 6 d:s morgse ett svårare haveri. 1 följd af svallvågor från en passe- rande ångbåt ooh delvis älven till följd af skrufning mot de intill lig- gande båtarne fick den svår slagsida och började intaga vatten samt sjun- ka. Besättningen, liskaren, hans hu- stru och en pojke, sökte länsa den genom pumpning men det var för sent, och de måste söka sig en skynd- sam räddning upp på kajen, medan båten med sin last gick till bottnen. Med hjelp af andra skärkarlar lycka- des man omsider få båten upp och i ordning och äfven en del af lasten lyckades man fiska upp. Men det förlorade, af fisk, matvaror, husgeråd m. m., lär representera ett värde af omkr. 150 kr., en förlust svår nog för en fattig fiskare, som endast med stor möda kan förtjena sin knappa bergning. Ångpanne-exploslon. I lördags afton inträffade ett missöde som lätt kunnat kosta flera menni- skor lifvet. En smed vid namn Palm- qvist från Finspong hade nämligen underhandlat om köp af en kolibri- båt hos hr Graff d. ä. i Skärblacka, och skulle man i anledning derafnu afprofva densamma, synnerligast ång- pannan. Derför fyrades på under pannan rätt duktigt. Och ångan steg grad för grad. Plötsligt hördes en knall och sjömännen förblindades af sot och rök. Då de ånyo fingo sina ögon öppnade var ångpannan "pufz veg". En explosion hade inträffat, och pannan hade flugit i tusen bitar, hvilka i sin tur sökt och funnit svalka och graf i Glans böljor. Med undan- tag af några obetydligare skråmor, blef underbart nog, ingen skadad. Trafikdirektören i l:sta di- striktets nedre aldelning major V. Tham åtnjuter tjenstledighet till och med den 18 nästkommande Augusti. Tj ens ten uppehälles under tiden af trafikdirektorsassisten ten F. Lindskog. Från gymnastleka cen- tralinstitutet har löjtnanten vid 2:dra lifgrenadierregementet W. M. Ahnström erhållit godkända afgångs- betyg. Dödsfall. (N. T.) D. 30 Juni afled å Mems egendom i Tåby soc- ken efter en längre tids sjuklighet fröken Renriette Lovisa Gustafva Aker- hielm af Margretelund, 68'/i år gam- mal. Den afsomnade, hvilkens för- äldrar afledo medan hon var i sin spädaste ålder, adopterades då af nu- mera aflidna enkegrefvinnan M. De la Gardie, lödd von Saltza. Hon var känd för sin stora välgörenhet och eflerlemnar ett aktadt och kärt minne. Vid Saekmannska snic- kerifabriken i Linköping har till disponent antagits hr H Ullberg från Kärrgrufvan, hvilken nyligen till- trädde denna befattning. Till mejerlstvid andelsmeje- riet i Storsjö har i tisdags bland ett 40-tal sökande antagits mejeristen N. Larsson vid Bankebergs andelsmejeri Badintendentens födel- sedag. I anledning af doktor Le- vertins 55:e födelsedag d. 30 Juni sam- lades Medevi brunnssocietet kl. 8 f. m. i stora salongen. Med musik i tåten tågade sedan hela sällskapet ned till den i rikaste flaggskrud strålande läkarebostaden, der damerna hyllade doktor L. med en så stor blomster- skörd, att han icke förmådde att en- sam taga vara derpå. Festtalet hölls af apotekaren Ahl- ström från Stockholm, tom tolkade brunnssällskapets tacksamhet mot den allmänt alhållne, skicklige läka- ren. På aftonen var en festlig kollation anordnad med tablåer, tombola o. s. v. Inkomsten af densamma hade dr L. anslagit till behöfvande brunns- gäster. Kollisionen utanför Oxelösund. Sjöförklaring lur nu atgiiviis mlor Luleå rålliuiiätt af kap- teueu V. Marowie ä östeirikiska skep- pet "Nemirna", som den 31 Maj pa- seglade svenske skonerten "Thor" från Oskarshamn. Österrikaren har beskylts för att vid olyckstillfället ha visat grof omenskligbet mot besättningen å "Thoi" genom att med våld hindra dem att stiga ombord a "Nemirua", då de be- farade att "Thoi" skulle sjunka. Af sj jförkl-iringen Iramgår emellertid, att denna beskyllning är obefogad. Be- sättniugen å "Thoi" vidtog ej den min sta åtgärd för att klara fartygen. "Thors" kapten, som v.-ir mycket öfver lastad, gick ombord å "Nemirna" och vägiade att gå tillbak t pl "1'hor". Kram på förmiddagen biet Tliors" kapten förd till sitt fartyg, och "Na- mirna" fortsatte sin färd. Två sven- ska matroser intygade på ed att inga skjutvapen vid tillfä'let visades, än mindre användes vittnena hade för öfrigt ej sett vare sig skjutvapen eller ammuniti in ombord. Olyckshändelse. Då kross arbetaren J. A. Jansson ii ån B jda här- omdagen höll på att lasta en kärra med malm vid Öfverums masugn, inträf- fade den olyckan, att mellanväggen rasade mellan malmboxarna, och Jans- son kom under malmraset. Då hans kamrater observerade raset, skyndade de att genast vältra undan malmste- narna, och efter nägra minuters ar- bete lyckades man att få J. ur sitt förskräckliga läge. Af raset hade ett nyckelben blitvit afbiutet samt flera större hål slagits i hufvudet samt å armar och ben; äfven bröstet hade blitvit illa tilltygadt. Föga hopp fin- nes om hans återfående. Man tog den nästan halfdöde mannen och kör- de honom på en lastvagn den en mil långa vägeu i den starka hettan till Gamleby för erhållande af läkarevård. Förståndigare hade väl varit att hemta läkaren, menar meddelaren. Vid Skärblacka firade3 den 27 Juni en högtidlighet till minne af brukets 25-åriga verksamhet. Den 25 Juni 1872 sattes nämligen dess maskiner i gång för första gången. Bruksegaren hr J. Öiwall hade nu till sitt hem inbjudit arhetarne och deras hustrur, tillsammans 2- a 300 personer. I ett tal kastade hr Ö. en återblick på fabrikens utveckling un- der de gångna åren, och meddelade att direktionen på högtidsdagen skänkt 1,000 kr. till arbetarnes sjukkassa. För hr Ö. talade pappersmästaren S. Mattson å egna och arbetarnes väg- nar, och för fröknarna Ö. kassör P. A. Rydström. Lasarettet 1 Finspong. Lasarettsläkaren i Finspong G. Ström- berg har erhållit tjenstledighet från och med den 3 Augusti till och med den 22 i samma månad, och är me- dicine licentiaten Alfred Wirell för- ordnad att under tiden förestå läkare- tjensten vid nämnda länslasarett. Sjöfarten på Åsunden. Ångslupen "Thyra , hvilken inköpts från Söderströms mekaniska verkstad i Norrköping af hrr M. Hydén i Linköping och H. Egarth å Refva, gör nu regelbundna turer mel- lan Björkfors och Hofby med anlö- pande af mellanliggande bryggor vid Åsunden, der den redan en månad gått, ehuru mindre regelbundet. Här- igenom har inan fått en beqväm per- sontransport mellan sjöns östra och vestra stränder, och då ångslupen möter Linköpingsbåtarne både på upp och nedgående, blir också härigenom förbindelsen såväl med residenssta- den som med Horn betydligt under- lättad för ortens innebyggare. Båten får, enligt besigtningsinstrument, föra 35 passagerare. Skulle det visa sig att den är för liten för behof vet, kom- mer möjligen en större båt för traden att anskaffas till ett följande år. Till brunnspredikant vid Sätra brunn i Vestmanland har för- ordnats s. m. kand. K. J. Göranssou, östg. Vår handelsflotta bestod den 1 Maj detta år af tillsammans 2,682 fartyg om 481,492 tons, deraf 1,755 segelfartyg om 277,330 tons och och 927 ångfartyg om 204,162 tons. Sveriges största ångfartyg voro vid samma tid Oskar II, bygdt 1896 i Sunderland, om 2,769 tons, och Ymer, bygdt samma år i Glasgow, mätande 2,740 tons, och båda hemmahörande i Stockholm. Folkskolan. Till lärare vid Bcrås tolkskola har antagits B. G. Nylund från Ask, Motala. Åska och hagel. Efter flere dagars tryckande värme började i fre- dags vid middagstiden åskan mullra i Söderköpingstrakten och man började hoppas på en efterlängtad nederbörd. Sådan kom ock i rikt mått vid V« 7-tiden på aftonen, men icke i den form man önskade. Etter åtskilliga åskknallar samt en och annan blixt följde under omkr. 10 minuter en hagelskur med hagel af betydlig t tor- lek, som anstälde åtskillig förödelse i stadens örtagårdar och troligen äf- ven på kringboende landtmäns fält. Temperaturen sjönk hastigt från 21 till 14 grader. Älven i Norrköping ocb trakten der- omkring gjorde sig ovädret käubart, tidigare på dagen, enligt bvad N. T. meddelar. Vid Åby. Sandviken, Stafsjö och i Östra Husby tor ovädret fram med våldsamhet. Vid Stafsjö varade det i u igeiär 2 timmar och torde på siua platser der ocb hvar hafva anstalt skada å lågarne. Vid Sandvikensägas haglen halva vaiit tå stora (1 tum ånga), att man förut icke sett maken till dem. Under det ovädret pågick derstäde», ungefär 'u timme, intiädde starkt möiker. Enligt hvad från Krokek meddelats, torde skörden der i trakterna tagit stor skada af baglen och en mängd fönster rutor blifvit utslagna o. b. v. Haglen lågo qvar å marken till långt fram på eftermiddagen. Vid Näfv, qvam har åskan gått hårdt och regu i mindre mängd har fallit. Senare meddelas om samma oväder: På aftonen föll i Norrköping en häftig regnblandad hagelskur. Haglen lågo och färgade gatorna hvita på stora fläckar en lång stund efteråt. Reg- net, som kom, flöt i väldiga strömmar fram öfver gatorna, så det var nära nog omöjligt att taga sig fram säger N. T. Vid Tingstad å Vikbolandet lågo ännu i lördags morgse qvar i dikena stora högar af hagel. Skör- den lär å flera ställen tillfogats skada af den häftiga hagelskuren. Från Qvillinge socken skntves att haglen voro så stora som små hönsägg. Fyra af de största vägde tillsammans 130 gram och hade göra öfver 3 timmar att smälta på marken. Vid Tors- hags bomullsspinneri Bönderslogos 112 fönsterrutor ensamt på fabriks- huset och å Aby 'yllefabriks aktie- bolags byggnad 72 stycken. Råg- fälten nedslogos, från träd, buskar och blommor yrde bladen omkring och en massa fruktkart nedslogs. — Från Vestervik meddelas oss att älven der i orten rådde samma tid ett häftigt åskväder, åtföljt af ym- nigt regn jemte hagel större än has- selnötter. Åskan slog ned & Rödsle egor, Törnesfalls socken, dervid blixten träffade en å bete varande oxe, så att djuret genast dog. Hagelskuren åstadkom skada i trädgårdar, i det alt ömtåligare växter sönderslogos. Å lägenheten Djurgården, Vesterviks stadsmark, krossades ett ej obetyd- ligt antal fönsterrutor å dervarande växthus. — Träffad af blixten blef i fredags e. m. drängen Carlsson i Tingstads prestgård, under det han var syssel- satt med att trampa hö i en kärra. Han miste talförmågan och minnet, men kunde sjelf gå in i drängstugan, der han segnade ner. Man hyste dock hopp om hans vederfående. Konkursärende, Bouppteck- ningen i urarfvakonkureen etter af- lidne häradsdomaren A. R. Appelqvist, Grimstad, upptager: tillgångar 13,361 kr. 39 öre, skulder 7,660 kr. 49 öre och borgensförbindelser 40,800 kr. Till gode man har utsetts häradsdo- maren C. J. Arvidsson, Blickstad, och hr Carl Andersson, Fullerstad. Rät- tens ombudsman är kronofogden A. G. Hallin. Svensk Champagne Post- tidningen omtalade för någon tid se- dan på ett nära nog demostrativt sätt, att kronprinsen på den af ho- nom anordnade supén för deltagarne i Nordiska musikfesten bjudit på — svensk champagne. Som man kunde vänta, har sedan dess den ifrågavaran- de svenska champagnen — den kallas "Tranic Cremant" och tillverkas af nordiska champagneaktiebolaget — blifvit mycket på modet i de tongif- vande kretsarne i hufvudstaden. Och hvad bättre är, varan förtjenar verk- ligen en reklam, ty det skall fordras en ganska erfaren vinkännare för att kunna skilja den svenska champag- nen från sådan af fransk extraktion. "Tranic Crement" — den måste för- stås ännu åtminstone uppträda under franskt namn — tillverkas efter en af d:r V. Ramsledt på Tranhygge i Upland uppfunnen metod (med anli- tande af nyare tiders bakteriologiska upptäckter i fråga om renodling af jästbaciller) och serveras f. n. på flera af hufvudstadens förnämsta restau- ranter. Den Sr hälften så billig som fransk champagne. "Tranic Cremant" bör väl skiljas från andra sorters saitblandningar, som gå under namn af "svensk cham- pagne". Då vi lör vår del anse, att en oer- hörd nationalekonomisk vinst skulle göras, om vi svenskar kunde börja att med tillverkningar af våra egna bärsorter konkurrera med de utländ- ska ingalunda bättre, men alltid myc- ket dyrare vinerna, så ha vi ansett oss böra påpeka tillvaron at denna, såvidt vi förstå, fullt konkurrenskraf- tiga svenska champagnesort. Kyrkovisitatlon förrättades i Motala pastorat i lördags och söndags af biskop CharleviUe, dervid gransk- ningen af kyrkans inventarier, hand- lingar m fl. vid dylika förrättningar vanliga revisioner ej gåfvo anledning till annat än vederbörandes fulla be- låtenhet. Så var äfven fallet med skolundervisningen, hvilken fördelak- tigt vittnade om lärarekrafternas nit och samvetsgrannhet. I öfrigt försiggick visitationen efter vanlig vedertagen eller stadgad ritus. — I Vårdsberg förrättades likaledes kyrkovisitation i lördags och söndags. Visitator var här kontraktsprosten S. A. Sundberg i Grebo, assisterad af kyrkoherden i Landeryd lektor A. v. Engestrom och komministern i Svin- stad teol. kand. H. Ulander. Kl. 11 på lördagsförmiddagen hölls i kyrkan förhör i kristendom med alla folk- och småskolebarnen i försam- lingen, och uttryckte visitator sin till- fredsställelse med deras kunskaper och skolväsendets goda skick. På eftermiddagen föredrogs i prestgården pastors embetsberättelse och vitsor- dades at det närvarande kyrkorådet. I söndags hölls först i vanlig tid guds- tjenst, vid hvilken altartjenst förrät- tades af lektor Engestrom och för- samlingens kyrkoherde Glimborg, hvilken senare j em väl predikade öfver dagens högmessotext. Efter predikan trädde kontraktsprosts, för altaret och höll till församlingen ett tal med anslutning till dagens gamla epistel- text. 1 Petr. 6: 6 ff., samt afslöt guds- tjensten på öfligt satt. Härpå vidtog förhör med årets nattvardsungdom och bibelsamtal med de äldre försam- lingsmedlemmarne. Så kom till sist visitationsstämman, dervid pastors embetsberättelse vitsordades, och inga anmärkningar framstäldes. Sedan i prestgården middag gifvits för de närvarane prestmännen, till hvilka nu äfven slutit sig kyrkoherdar- ne Lindblom i Askeby och Brogren i Svinstad, samt för inbjud ne manliga församlingsmedlemmar, nästan alla besutna personer, samlades man åter kl. 5 e. m. i templet, der predikan öfver aftonsångstexten, Ef. 2: 1—9, hölls af kyrkoh. Lindblom. Mycket folk var tillstädes vid guds- tjensterna och visitationsakten. Linköpings stifts 6:e allmänna folkskollärare- möte skall såsom lörut nämnts hål- las i Vestervik innev år, nätnl. onsda- gen den 4 och torsdagen den 5 inst. Augusti. Mötet bej.y ner förstnämnde dag enligt det nu utkomna programmet kl. Vs 12 f. m. med predikan af kyrkoher- den Pålen, bvarefter mötestörhandlin- garne öppnas kl. 1 e m. i allm. läro- verkets lögtidssal. Kl. 1,30-3 e. m. hålles föredrag och diskuteras uppstälda frågor, bvarefter middagsrast hålles. Kl */s 5 vidtaga åter fot handlingar och föredrag. Andra mötesdagen hålles aftonbön kl. 9 f. m föredrag af lektor N Svens- son, V storvik, hvarpå fo jer diskussion öfver tvenne uppstälda Irågor och ef ter en timmes rast blifver ytterligare föredrag kl. 1—3, bvarefter mötet af- slutas. Till föiströelse under mötet anord- nas dels en musikalisk underhållning i möteslokalen första dagen k). Vi 7 e. ra. dels kl. 8 e m. samma dag samqväm med aftonmåltid å stadshotellet. Vi- dare ämnar man, om behöflig anslut- ning vinnes, anordna en u flykt till skärgården med ångfartyget Gimleby an lra motesdagen kl. 5 e. m För matservering till billigt pris är sörjdt, likasom för ii qvarteriug, och sedvanlig nedsättniog i biljettpris å jerivägir cch ångbåtar har betingats. Afsked. K. m:t har uppå an- sökning beviljat afsked för kaptenen och kompanichefen vid Första lif- grenadierregementet Anton Bidderstad. Militära meddelanden. (Andra lifgrenadierregementet). Möte med de till regementsstaben hörande officerare kommer att under regements- chefens ledning ega rum i Söderkö- ping och omkringliggande trakt den 16 till och med den 20 Juli. Öfnin- garna af se rekognooering af terrängen mellan Kuddby ocb Vestra Husby i och för uppgörande af plan för näst- kommande års officersmöte. — Ansökan om afsked ur krigstj en- sten har till k. m:t ingifvits af kap- tenen af la klassen och kompani- chefen vid Andra lifgrenadierregemen- tet Henning Ridderstad. Drunknad under bad- ning. Förtiden söu lag den 27 Juai drunknade under baduiug i sjön Verl- veln 18-å'iga ynglingen Augist Karls son, i 'jenst hos hemmanseguen Hms Nilsson i Fröåsa, i Ki»a socken. Alla möjliga försök gjordes att åter- kalla den drunknade till lif, men lör- gälves; han hade tro'igeu,t äff-its af ett slaganfall, ty kroppen b!et bia en stund efter upptagningen. Han var under vattnet en last några m-.uuter. Fem andra ynglingar voro i sällskap med den drunknade vid badaingen. — 16-årige svarfvarelärlingen Karl Adolf Karlsson drunknade i torsdags afton vid 9-tiden under badning i Motala ström i Norrköping strax ned- om mudderelevatorn. Karlsson hade ehuru ej simkunnig tillsamman med flera andra ynglingar tagit sig före att bada i strömmen, som visserligen å ofvannämnda ställe är grund en eller annan meter från kajen men sedan genast blir bråddjup. Den om- komne hade kommit för långt ut och gått till botten. Tvänne medlemmar af Norrköpings Roddklubb, hvilka vid tiden för olyckshändelsen rodde förbi, visade sig nog behjertansvärda att hoppa i och dyka efter den drunk- nade, men detta blef utan resultat. Den drunknade var anstäld vid verkstaden Vulcan och bodde i n:r9 Pilgatan, Fredriksdal, meddelar Ö. D. — Den 27 Juni, då hemmasonen Ernst Rosen från Skorarp i Pelarne socken tillsammans med ett par jemn- åriga badade vid Djupeklint i Moss- sjön, begaf han sig, okunnig i sim- konsten som han var, för längt ut, förlorade fotfästet och gick ögonblick- ligen till bottnen utan att vidare blif- va synlig öfver vattnet. Åskslag i telefon. I tis- dags, då agronomen Gust. Nordström, son till godsegaren H. Nordström på Älhult, höll på att telefonera derstä- des, erhöll han en så kraftig elektrisk stöt, att han tillfälligt förlamades och segnade ned. Man trodde han skulle dö, enär pulsen efter det erhållna sla- get blifvit mycket trög och svag (nedsatt till hälften af normal styrka). Man fruktar ännu för menliga följder af slaget. Qrundstött seglare. Sko- naren Konstantin; kapten C Öhman, hvilken lastat virke v d Fi uglöt i Grop- viken, råkade, skrifves till N. T. från ValJemarsvik, vid af esan derifrån här- omdagen stöta på grund i Hägersun- det u antor Valdemarsviken. Med hjelp af den eftertelefonerade i Valdemarsvik liggande ångaren "Skärgården" blef skonaren i fre lags e teimiddag åter tagen flott och inbogserad till Valde marsvik Den både ej lidit någon skada. Vid hundutställningen i Stockholm lia bl. a. följande pris ut- delats: En gråhund: Klar?, egare grefva Sten B e ko. Sturtitors, 3:ije nriE; stöfvare: Pipa och B dis, egaro brnkspa tron Ax. Etelnnd, Y.noda, 1 sta pris; Hagel, samme egare, 3dje pris; potnter P.nna (tik), egare fabrikör Fr. Nyborg, Norrkdpiog, 2:dra prit; Faflow. eg. gretve Sten B elke. Stur fora; Pin, egare. triherre E. M Hermelin, Vallin*»; Jack eg. kronolänsoiän A. Johansson, Gimleby; Uebe eg. kantor Ax V. Bandberg, Styre- stad, 3dia pris; engelsk sett»: Lsmon Spöt S. K. K. S, egare G Swiriz, Norrköping, 1 sta pris ocb grosshandl. H. Ljunglöfs pris, silfverpokal; B ne Ranger, eg. iöjtn E. Sohlesioger. Norr- köping; Quoen H»b (tik), eg fabr. C SvarH, Norrköping, 3idr« pris; foxtttrriér: Molly, eg G Rothstein, Norr- köping, &dr» pris. Sveriges tidningar utgöra sina förhandlingar afslutade före ju1, m?n skulle detta lyckas, skall möte hällas i Januari, hvarefter resultatet af förhandlingarna skulle framläggas. Vägdelnlngen i Banke- kind. Grefve Pn. Klingspor å Ese- näs och friherre Gust. Baner å Ähs ro. fl väghållningsskyldiga inom Bin- kekinds vägdistrikt hatva hoä läns- styrelsen anfört besvär öfver den nu afslutade vägdelningsförrättningen in- om distriktet. Väghlnder. För ombyggande af en brotrumma å Värövägen i när- heten af Tifts Rättaregård kommer vägen att vid bastället hållas stängd från och med den 13 till och med den 15 dennes, uader hvilken tid vägfa- rande fä fördas den s. k. Olstorpavä- gen förbi Garstads ladugård. Folktåg till utställnin- gen. Utställningens förvaltningsut- skott kommer den 13 Juli att anord- na ett extiatåg för utställningsbesö- kare från Mjölby till Stockholm och åter. Risinge ödekyrka. K m:t har anvisat ett belopp af 500 kr. att användas till att mot förstörelse skyd- da Risinge gamla kyrka, som är ett intressant minne från medeltiden med framstående hvalf- ooh väggmålnin- gar. Har Andrée gått upp? D:r Ekholm, som u arbeta", en karta öf- ver de normala lufttryckslö hållandena vid Spetsbergen under Ju i månad, b ir på lörfrågan lemnat en del meddelan- den om att gynsamma vin Iförhållanden varit cch förmodligen uider denna må- nads iörra del inttäffi lör André,-ex- peditionen. Dst är tänkbart, att An- diéa relän gilvit sig af. Medeltidemålningarna 1 Vinnerstads kyrka. Under pågående reparation af Vinnerstads församlings kyrka anträffades — så- som lörut omtalats — åtskilliga me- deltidsmålningar. Församlingen anhöll då att få utan hinder af dessa mål- ningar fullfölja reparationen i över- ensstämmelse med de faststälda rit- ningarna. Sedan vitterhets-, histone och antiqvi tetsakademien tillstyrkt an- sökningen, enär de qvar varande mål- ningarna vore skadade och icke af den beskaffenhet, att deras bevarande kunde anses vara af större vigt, har k. m:t den 11 Juni 1897 bifallit an- i. n. till antalet 293, at hvilka 42 utkomma i hufvudstaden ooh 251 i landsorten. Af dessa utgå två 12 tänger i veckan, tre 7 gånger i vec- an samt fyrtiotre 6 gånger i veckan. Generalmönstring kommer att hällas af arméfördelningschefen, generalmajoren C. Munck, den 26 nä- sta Augusti ä Malmen med båda lit- grenadierregementena. Middag gafs i söndags å Mal- men af Andra hfgrenadierregementets officerskår för från regementet redan afgångne eller snart afgående office- rare, nämligen öfverste C. A. G. Ahn- ström och kaptenerna frih. Fr. Raab och Henning Ridderstad, samt i rege- mentets reserv ännu qvarstående offi- cerare, bl. a. öfverstelöjtnant v. Vern- stedt, majorerna Nordenfalk och Eog- quist samt kaptenen grefve Stackel- berg. Efter den sedvanliga skålen för konungen höjde öfverste Loven sitt glas för öfverste Ahnström och öfver- lemnade till honom fråu officerskåren såsom minnesgåfva en dyrbar silfver- pokal, å hvilken är ingraverad en dedikation med samtliga officerarnes namn. I sitt tal inlade öfverste Lo- ven en tacksam erinran om den stora och dugande insats, som öfverste Ahn- ström gjort till regementets fromma och förkofran. Skålar tömdes äfven för de öfriga gästerna och den anslående festen fortsattes till fram på aftonen på det angenämaste sätt. Afslagen nådeansökan. Af k. m:t dömdes den 30 sistl. Mars C. P. Pettersson i Gållösa (Tryserum) att för oredlighet mot borgenärer un- dergå fängelsestraff i 8 månader. En af kyrkoherden P. A. Arnman för P. gjord förbön om befrielse för vidare straff har k. m:t ej funnit skäl för- anleda Ull någon åtgärd. Unionskomltén kommer en ligt norska "Dagbladet" att samman- tiäda på Holmenkollen den 20 Au- gusti och hålla möten der, intill dess konungens jubileum skall firas i Sep- tember. Enligt planen skulle komitén der- etter åter sammanträda i Stockholm i november, och hoppas den då få Drunknad 1 Vettern. Hör- dags e. m. druknade utanför Fjuks fyrplats fyrvaktaren Alm under en segelfärd från Vadstena Alm hade i sällskap med fyrmästaren Skärlund och en tredje person varit i Vadstena och de hade på hemväg derifrån kom- mit pä blott några famnars afstånd frän hemmets strand, då Alm vid ned- tagande af "klyfvaren" fick ett slag af storsegelbommen sä att han föll ötver bord. En ära utkastades, med hvars tillhjelp han höll sig uppe en kort stund, men då räddningsbåt an- kom frän stranden hade han redan gått till botten pä omkring 3 meters djup. Ehuru man lyckades nästan omedelbart få upp honom voro alla återlifningslörsök förgäfves Troligen hade han skadats sä vid det slag han fick af bommen, att han, som eljes var simkunnig, förlorade krafterna. Han var omkr. 35 är gammal, bördig från Oxelösund och efterlemnar maka samt två minderåriga barn. Funnet lik. (Norrk. Tidn.) Häromdagen antiäffades i Motala ström vid Norrköping af en hamnar- betare ett lik, som sedan igenkändes ha va i lifstiden varit besättningskar- len å galeasen "Tre bröder" Anton Lind, hv.lken försvann onsdagen den 30 Juni, bvarom anmälan gjorts å po- lisvaktkontoret. Den omkomne, som uppnått en ålder af 31 år, var känd såsom en ordentlig person och en dug- tig sjöman A nämnda fartyg hade han ijenstgjort som styrman, lian var hem mahöraude i Q varat bo. der ban efter- lemnar anhöriga. Liket är affördt till stadens bårhus. Försök till sjelfmord me- dels intagande af gift gjordes i lör- dags afton af en-ogift qvinna å en plats strax norr om Norrköping, skrif- ver N. T. Några minderåriga gossar, som händelsevis voro ute vid nämnda plats, hörde starka jemmerrop och tillkallade i anledning deraf polis, som inom kort kom tillstädes och tog hand om qvinnan, som infördes i jernvägens banvaktarstuga strax intitl Ståthögavägen. Q vin nan i fråga befans halva intagit sublimat för att förkorta sitt lif. Under tiden efter- skickades läkare, och den lefnads- trötta fick dricka åtskilligt med mjölk, hvarefter följde uppkastningar, och torde en stor del af det intagna gif- tet då medföljt. Sedan läkaren lem- nat qvinnan vård, blef hon genom polisens försorg i ett anskaffadt åk- don transporterad till sjukhuset 341 vid Pirmasens, och öatenikarne äro under anryck- ning mot Vaubauslinierna mellan Weissenburg och Lauterburg. — Spaniorerne och portugisarne hafva öfver- stigit Pyrenéerna och tillkämpat sig Uere seglar, hvaribland de vid Villelonge ocli Ville-Franche. Drottningen både hörde och icke hörde Aotons redogörelse. — Jag är allt for orolig, yttrade hon, att kunna rigtigt lägga märke till edra ord. Tusende gånger Irågar jag mig hvarje ögonblick, om Frankrike skall kunna bestå? — Omöjligt, ers majestät fullkomligt omöjligt, inföll Armfelt. Det är omringadt på alla sidor ar de koaliserade arméerna och sönderslitet inom sig sjelft. I vestra Frankrike har Vendée rest sig. 1 det norra och södra har kontrarevolutionen likaledes lyft sitt hufvud. I departementet Calvados har fol- ket gripit till vapen med den tappre Felix Wimpfen i spetsen. Resningen i Bordeaux, Marseille, Toulon, Lyon o. s. v. är våldsam. Man kan beräkna att omkring en tredjedel af Frankrike rest sig emot revolutionen. Visserligen gaf sig Marseille den SS Augusti, men lågorna torde väl snart nog åter flamma upp. — Toulon ar för öfrigt ju redan i engelsmän- nens och spaniorernas händer. Hela Medelhafvet be- herskas i närvarande stund af deras flottor. Man kan lita på amiral Hood. — Sedan generalerna La Fayette och Dumounez öfvergifvit Frankrike och Beauharnais med llere be- gärt afsked samt generalerna La Uoane, Desbouy. Dagobert, Ferrand, Kilmain, Custine, Ligonier, "\Ve- sterman, Menoca med tlere blifvit snklagade lör för- räderi och fängslade samt till en del redan guillo- tinerade, sakna de franska arméerna till och med dugliga anförare. 345 — Menskligt att döma, är Frankrikes undergång gifven. Jag kan ej förstå annat. Några underverk ske ej i våra dagar. — Välan då, återtog drottningen, så låta vi då depescherna afgä. Och ni tror, Armfelt, att det är säkrare att afsanda dem med edra enskilda kurirer än med våra egna. — Ju mindre uppseende man kan göra, desto bätlie. Jag_ har personer, på hviika jag fullkomligt kan lita. öfver Diisseldorf skola dessa begifva sig med depescher till S:t Petersburg. De kunna mycket väl medtaga ers maj:ts handlingar till österrikiska hofvet. Strax på andra sidan Alperna kunna de af- lemna dem till dervarande attachéer, och sålunda tryggt nå sitt mål, under det att mina resenärer anspråkslöst fortsätta sin väg. Jag tror detta är det försigtigaste och lämpligaste. — Vare det då så, som ni säger. God natt, mina herrar! Efter sitt sammanträffande ined Louise kände sig Döring hänförd af allt för många ljufva tankar och drömmar, att tiden, äfven i den fullkomligaste ensamhet, skulle blifva honom lör lång. Emellertid instålde sig Armfelt snart. — Döring, sade lian, jag hade mycket att säga er, och mycket torde ni äfven halva att förtro mig; med dermed få vi uppskjuta tills bättre tider. I stället måste jag besvära er med ett vigtigt uppdrag. Tidigt i morgon skola två personer, abbé d'IIeral och emigranten Vigpes, härifrån afresa med vigtiga handlingar, och jag far bedja er att blifva deras sauve garde till Rom. 1 Neapel Irar jag ingen att lita pä. Ju hemligare och tystare expeditionen verkstålles, desto bättre. 1 morgon bittida mellan 3 och 4 skola 348 skåp. Ni inser motsägelsen både i er vänskap och riendikap. — Har ni något mera att erinra? — Ni var då min fi -nde. Jag har ännu ej glömt händelsen pä Djurgården. — Fortsätt, grefve. — Här i Neapel bor ni i ett palats under nam- net Vincent; men regerar förklädd och okänd på osterian hos Moriconi under namnet Zamparelli. — Vidare. — I Sverige agerade ni en artig minlster-restdent lör hertigdömet, Altenburg, här spelar ni understun- dom rollen af en gammal, fattig och utlefvad munk understundom — jag vill nästan säga — en högst gåtlik röfvarhöfdings roll. — Har ni slutat? — Innan jag öfverlemnar depescherna, måste jag veta hvem ni är. Vid mitt sista samtal med baron Reuterhoim i Stockholm yttrade äfven han, att han ej rigtigt kände, hvem eller hvad ni egent- ligen är. — Har ni något mera att tillägga? — Icke för det närvarande. — Ni uppfordrar mig att förklara, hvad och hvem jag i sjelfva verket är, och jag skulle kunna, utan att bedraga er, svara, att jag har betydt icke så ringa i verlden och ännu torde betyda något; svara, att jag har betydt intet och i denna stund mindre än intet, och ej heller bedraga er deri. Ni förstår mig ej. Under tider, då verldsomhvälfvamle idéer och händelser, mägtiga politiska och sociala krafter störta, stridande på lil och död, tillhopa öf- ver folk och samhällen, så kan en man, såvida han är utrustad med en fast och beslutsam vilja, betyda mycket och på samma gång ändock intet. Tide- hvarfven och männen äro beroende af hvarandra. Vincent tystnade, uppskakad af sina egna tankar. 341 bord, omgifvet af taburetter. Vid bordets ötre ända presiderar drottning Maria Carolina. Hon är icke mera ung, men ändock en verklig skönhet, om icke inför en sträng estetisk blick, dock intör hjertats, inför mankönets. Majestät och behag hade hos henne intörlifvat sig till en Afrodite, som visserligen icke nyss uppstigit ur vågen, men som i stället visste att befalla öfver den. Framför allt var hennes hy bländande, hvarigenom hon omskimrades liksom af en morgonsol. Hennes blickar och leenden, med- vetna af sitt välde, visste sä väl att gifva hvad hon sade och tänkte sin rigtiga betydelse. Till höger och venster om henne sutto män, hvilka läsaren redan känner, nämligen Armfelt och Acton. Vid bordet fann man för öfrigt några personer, hvilka vi, då de ej vidare förekomma i detta arbete, lemna derhän. På bordet låg en karta öfver Europa utbredd. Vid åsynen af allt detta förstod man så väl att en vigtig öfverläggning här egt och egde rum. — Depescherna äro således iärdiga, yttrade drott- ningen till general Acton, i detsamma vi inträda. — De ligga här, ers majestät, redan förseglade att afgå. Befaller ers mjestät något mera? — Befaller? Min gud, med en kär syster i con- ciergeriet och inför revolutionsdomstolen i Paris har man icke mycket att befalla. Såg mig, tror ni att vi i våra depescher ej hafva glömt något, som kan stå i vår magt att göra för hennes räddning. Hvad tror ni, Armfelt? — Depescherna äro skrifna, ers majestäf, på ett så behjertansvärdt sätt, att en och hvar måste känna sig tilltalad af dem. Vidare komma de att genom österrikiska kabinettet afgå till alla hof, som ådagalagt intresse för saken. Jag vet icke något, som blitvit uraktlåtet. — Ske då som himmelen vill. Lätom oss skiljas. C F. Kiddcntad. brt&OMen. 11. 44