Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-08-13
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
# ÖSTEHQÖTLANDS ■• Sedaktör oob an^anp atgifVare Bengt H&gga OSTGOTAPOSTEN Egare och förläggare: Aktiebolaget Östgöta Correipoudentem Boktryckeri. Verkställande direktör: (runna* Äiddetitad. N:r 33. Prenumerationspris: För belt ar fcr. l:SO, fOr tre qvartal fcr. 1,15, för balft &r 0,85 i oeb ett qvartal 50 »re, postbefordringsafglften Inberakuad. Utkommer hvarje Fredag. I Fredagen den 13 Augusti. Annon sprit: Pr petitrad 3 öre; träu främmande orter 10 öre. Uttäudska anootiaer Jre. Förlo fni ngs-, vigsel- och födeiaeannonaer 75 öre; dödsannons 1: 50. LtiSOUmmerpria 5 öre. Östgöta Correipond*mtena Boktryckeri! Linköping. wn. fxi-önfoderpressar. fullständigt beslag dertill, af yppersta konstruktion och Katrineholms Mekaniska Verkstads tillverkning levereras af osa till pris af kr. 50 fraktfrlt ■ Illustrerad beskritoiug öl ver upp sättningen ujejiöljer 17471,228)__________________Kullberg & C:o, Katrineholm Qvarnarrende. Brukspatron Carl Norstedt på Lunda har lör 2,700 kr. utarrenderat sin å Klakarps utjord vid Borensberg bel&gna qvarn med tillhörande ålfiske till mjölnaren på stället Lindegren. Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, iintopir.y Storgatan 50 (öfver postkontoret), ouibesor|er rSUeKinear, boutreduln- Kur, lofcaaiserUKar oob komruln- al«signrTi|r|rilTre bos K. Befallningshaf- vande oj in. Billigaste lnkassotaxat Ar irtkunder, vid liqvid efter an maning tOglt en kr. InneWvu-e: v UäradBhoidmg Per Arnander taesjlf)____________________________ i. LaiiBBtarlenE. Ainanåcr, iTrtffas ä Laadskausllet kl. 10 2 PosfaoVes»; Landskansl.et. 16717,5) Lånet och stiftet Östergötlands nya brand Btodsbolag hade i tisdags ordinarie bolagsstämma nnder biukspatron C. Ek- mans ordförandeskap. Dervid beviljades ansvarsfrihet för senaste verksamhetsårets (16/« 1896— 14 3 97) förvaltning, angående bvilken, ätvensom bolagets ställning vid nämnda verksamhetsårs slut vi förut efter sty- relsens och revisorernas berättelse med- delat en ofversigt. I enlighet med styrelsens af reviso- rerna tillstyrkta förslag beslöts en ut- debitering For året af 10 öre för fast och lika mycket för lös egendom allt tör 100 kr. ansvarighetsbelopp. Till styrelseledamöter återvaldes de afgående frih. Th. Adelsvärd. Åtvida- berg, och grossh. Th Liljedahl, Motala. Till styrelsesuppleanter brukspatron O G. de Maié, Mauritzholm ochgrefveH Falkenberg, Vesterby. Till revisorer utsagos de förutvarande bruktpatron J. örwall, Skärblacka, frih. G. Baner, Åhs, och grossh. O. Gylling, Motala. Oeras suppleanter bleivo ockeå de förutvarande: biukspatron A Wester- berg. Gusum, grossh. J. Andersson, Mo- tala, och kamrer i. M. Keuk, Linkö- ping, Östergötlands kreaturs- försäkrlngsbolag hade i tis- dags årsstämma i Linköping under kammarherre A. v. Albins ordförande- skap, dervid ansvarsfrihet beviljades iör dess förvaltning under 20de för- säkringsåret (>«/• 1886-"/. 1897). Nämnd» ir hade, enligt ^styrelsens berättelse, iör bolaget verit i ello gynsamt Till försäkring i bolaget hade ef hrr veterinärer enmälts 674 st. hästar mot 618 föregående år. Förutom arets inträdeseigifter, kr. 461: 08, hade reservfonden fått mot- tas» ett belopp ei 3,406 kr. 42 öre, hvaref kr. 3,343: 66 utgjorde vinst A häslförsäkrings- och kr. 61: 76 A nötkreatursförsäkringsaidelningen Sedan fordran ef hästförsäkringadel- egere <Sr 1805—96 kr. 802: 51 afeknf- vita, utgjorde reservfonden vid årets slut 7,468 kr. 8 öre mot 4,404 kr. 9 öre vid samme ars början Vid arets början voro i bolaget försäkrade 2,796 st hästar iör kr. 843,970, under Aret tillkomna 674 st. för kr. 229400-, summa 3,472 hästar för kr. 1,073,070, hvarifrån afgå upp- sagde, öfveråriga och ersatte 408 hästar med kr. 170,190, hvadan vid arets slut qvarstå 3,064 hästar för- säkrade iör kr. 902,880 med ett an- svarighetsbelopp si kr. 934,140. Försäkringsbeloppet för nötkreatur, som vid Arets början utgjorde kr. 48,245, utgjorde vid Arets slut endest kr. 4339O; Summan af försäkrings- och ansvarighetsbeloppen utgjorde vid Arets slut resp. 946,770 kr. och 978,580 kr. I ersättning iör 69 st. hästar, deraf 16 st. föl, hade utbetalts kr. 12,061: 95 och iör 11 st. nötkrea- tur kr. 993: 74. Styrelsen hade, i anledning af bo- lagets gynsamma ställning, beslutat att (Or aret 1897—98 nedsatta pre- mierna för hästförsäkring till 2,3 proc. och för nötkreatursförsåkring till 2,5 proc. af ansvarighetabeloppet, de billi- gaste vilkor som något inom länet arbetande bolag i samma bransch er- bjuder, och blef detta styrelsens be- slut af stamman laststäldt. Afvenså godkändes styrelsens val af distriktaombud. De afgående styrelseledamöterna hrr J. Berzelius, Borstad, och Aug. Hen- ricsson, Carlslund, återvaldes; likaså till styrelsesuppleant hr E. T. Ernan- der, St. Harg. Revisorer blefvo hrr C. L. Brogren, Distorp, B. u. Hage- lin, Bröttjestad, och K. J. Larsson, Ekkällan: suppleanter hrr A. Larsson, Kölback, £. Hjertonn, Hagalund, och O. De llaré, Mauritzholm. Riksdagsmannen A. He- din kommer att hålla föredrag vid Östergötlands rösträttsförenings års- möte i Linköping den 22 Aug, Nog bör väl den spiken dra! Under badning drunk- nade sistl. fredag i Bråhultssjön, Kristdala, 21-årige Albin Aronsson från Hälieryd, meddelas O.-T. Jemte sina bröder skulle han taga sig ett bad, men kom dervid för långt ut och omkom. Trots ifriga ansträng- ningar lyckades det ej hans uppska- kade bröder att rädda honom. Vatt- net var 8 fot djupt. Två grenadiersöners be •Ok 1 sin fädernebygd En meddelare skrifver till O. C: Kor- pralen vid Andra lifgrenadierregemen- tet Anders Johan Svärd tjenade på sin tid för rusthållet n:o 8 Styra vid Skeninge kompani. Han lemnade vid sin bortgång, som skedde 1891, tvenne mera bemärkta söner, båda prestmän. Den äldre sonen Per Johan Svärd föddes i grenadiertorpet 1845, och blef efter att hafva tillbragt de tidigare åren med landtbruksarbete intagen såsom elev vid Jobanneslund missi- onsskola i Stockholm. Från denna skola blef han efter sin prestvigning i Linköping 1869, samt tjänstgöring såsom prest dels i Hfgby och dels i Svanshals af Evangeliska fosterlands- stiftelsens utsänd såsom, missionär till Konstantinopel, der han samtidigt var legationspredikant. År 1874 kallades pastor Svärd från Konstantinopel och blef af samma stif- telse sänd såsom sjömansmissionär till norra Amerika, der han tjenst- gjorde dels i Brooklyn och dels i Balti- more der han qvarblef till 1879 då han tillträdde pastorsbefattoingen i den nybildade Wasaforsamling i Min nes-ota, från hvilken plats han erhöll trat.tport först till S:t Paul och der efter till Omaha i Nebraska, der han fortfarande vistas. Medan Svärd var qvar i St Paul biet' han å svensk-lutherska Augu- stana synodens möte 1891 vald till synodena president d. v. s. den svensk- lutherska kyrkans öfverhufvud i Ame- rika. Ar 1894 blef presidenten Svärd af konnng Oscar utnämd till kommen- dör i andliga ståndet af Kongl. Nord- stjerne Orden och han blef samma år teologie doktor. Presidenten Svärd bar en gång förut besökt fädernebygden nämligen 1888 och sig då för sista gången sina gamle föräldrar. Hans nuvarande besök gäller de båda gamles grafvar å Hvarfs kyrko- gård, pä samma gång han gästar sin broder. Svärd är ock represen- tant vid det blifvande kungajubi leet for den svensk lutherska kyrkan i Amerika, från hvilken han medfört en af tusentals svenskar inom Ame- rikanska kyrkan undersknfven adress. Hans yngre broder Gustaf Svärd är anstäld dels såsom pastor vid Ty- ska församlingen i Stockholm och dels såsom direktör vid den mycket be- märkta Maunqvistska barnupplost- ringsanstalten. Gustaf Svärd blef nämligen efter anagd studentexamen och fullbor- dade universitets studier prestvigd i TJpsala för tjenstgöring inom erke- stiftet. De båda bröderna, hvilka utgått ur det enkla men alltid högt aktade soldathemmet med det rika arfvet af oskrymtad religiositet och rättskaf- fens hedrande vandel, påminna sig nu om dagarne i often — der deras vagga stått — i lifligt minne sina barndomsdagar, samt med enkelt upp- trädande och rättfram vänskap be- söka gamla bekanta och vänner och hafva de med rördt och tacksamt sinne emottagits af sina gamla be- kanta i orten. Centralstyrelsen klan- dras. "Sveriges Enskilda Jernvägs- personals Understödsförening", filia- len n:r 4, har halt sammanträde i Pin- spong. Sedan sammanträdet öppnats skil- drade ordföranden i korta drag för- eningens verksamhet, som icke ledt till framgång i önskvärd riktning samt uttalade missnöje med central- styrelsens dels visade iörsumlighet och dels egenmäktiga tillvägagående vid årsmöten och andra tillfällen. Un- sammanträdet klandrades skarpt de nya stadgarnes antagande, synnerli- tast som medlemmarne icke iått del eraf i vederbörlig ordning eller frå- gan blifvit behandlad i enlighet med de gamla stadgarnes föreskrifter. Med anledning af årsmötets i Lin- köping den 28 sistlidne Juni egen- mäktiga beslut om antagande af nya stadgar, anmälde sig under samman- trädet, af filialens 27 medlemmar icke mindre än 23 till utträde ur förenin- gen under yrkande att ufå sina me- del i föreningen, enligt innehållet i 13 § af de gamla stadgarne. Dock tillkännagåfvo 6 medlemmar att de af grannlagenhetsskäl nog ej ville qvarstå i föreningen, men att de lik- väl ville fortsätta efter de nya stad- garna, under förutsättning att de ut- trädande medlemmarne, hvilka full- gjort sina skyldigheter gent emot föreningen, återfå sina rättmätiga an- delar af alla densamma tillhöriga me- del. På grund deraf att centralstyrel- sen vägrat återbetalning till afgående medlemmar på sätt § 13 i förutva- rande stadgar bestämmer, begärdes å senaste årsmöte i Linköping att kom- promiss skulle sammankallas tör ifrå- gavarande § rätta tydning, men detta yrkande vägrades blifva infördt i pro- tokollet; nu beslutades antingen sam- mankallandet af kompromiss eller att eljest på laglig väg beifra afgående medlemmars intressen och rättigheter. En högtidlig jordfäst- ning egde i söndags rum i Ödes- hög, då stoftet efter framlidne kom- ministern Sven Snellman vigdes till grafvens ro. En ofantlig mennisko massa var vid tillfället samlad. Kyr kan kunde endast lemna plats ät en del af de många, som ville öfvervara den afbållne församlingsherdens jord- fästning. Med blommor och grönt var templet vackert prydt. Predik- stolen var omsluten med svart tyg med påfästade blommar. Kyrkoher- den Alsson från Vestra Tollstad för- rättade jordfästningen, hvilken före- gicks af en likpredikan med altar- tjenst, förrättad af v. komministei M. Alsson. Kistan var öfverhöljd af de vackraste kransar, deribland från de olika kommunerna, frän folkbanken m. fl Årets nattvardsungdom närvar vid jordfästningen. Skörden inom Finsponga lan har i år pä det alldra rikligaste lönat landtmännens arbete och möda, skrifves till Ö. C. Såväl höskörden, som hvete ooh råg har inom orten blifvit icke blott ymnig utan jemval af allra bästa beskaffenhet. Inberg- ningen, som nu huivudsakligast redan är fullbordad har egt rum under en sällsynt gynsam väderlek, som drif- vit arbetet framåt med rask fart Vår- säden, hvilken vid midsommartiden något syntes lida af torka, har nu re- pat sig ganska betydligt och loivar ätven den god skörd. Hairen härpå ett ooh annat ställe redan börjat ai- mejas i Hällestad. Fruktskörden kom- mer deremot i år att blifva sämre, särskildt i fråga om äpplen, beroende huivudsakligast på inträffad irost un- der blomningstiden. Till folkskollärare vid Tranås folkskola hat valts den å tredje förslagsrummet uppförde folkskolläraren A. J. Berg i Malmbäck med 776 röster, medan den å andra förslagsrummet uppförde O. F. Norén i Järnboås eihöll 740 och första för- slagsrummets innehafvare Oscar Olgers i Åtvid 6 röster. Vid valet ha de i Tranås sedvanliga partimotsatserna gjort sig gällande på ett skäligen brutalt sätt, efter hvad en meddelare till ö C. berättar. Se efter badande barn I I söndags ettermiddag diunknade 1 Svartån vid Normlösa 8 åriga gossen Carl Erik, son till arbetaren Henrik Andersson från Torpa. Gossen badade tillaammaos med ett par andra minder- åriga gossar, men först då de senare voro påklädda hade de märkt att Carl Erik var borta Det resonnemang som häroiver uppstod mellan gossarne hör- des af en annan minderårig Ivar Jo- hansson, som sprang bort till sin ett stycke längre bort badande fader och berättade att de ej hittade Carl Erik. Hr Johansson ilade genast till platsen och fann snart den drunknade gossen på ett jemförelsevis nuga djup. Men när ban uppfiskats, var han redan död. Folkskollärarnes enke- och pupillkassa uppgår f. n. till 3% mill. kronor, enligt revisorer- nas nu afgifna rapport. Lunnevads folkhögskola Sä Utflykt. Den nu atslutade rokursens vid Lunnevad elever gjor- de härom dagen under lärarenes led- ningen utflykt till Omberg. Från Alva- stra station gick den till ett 40-tal personer uppgående skaran förbi klo- sterruinerna och turisthotellet till u öl- bergs hjessa. Efter en längre rast der, med promenader i mindre grup- per åt olika håll å berget, fortsattes förbi skogsskolan och Höje till Om- bergs jernvägsstation, hvarifrån åter- färden till Lunnevad skedde med ef- termiddagståget. Den hurtiga ungdomsskaran syntes särdeles belåten med sin dag och gaf allt som oftast luft åt sin lifsglädjei l färden deltogo också förestånda- ren för Hallands läns folkhögskola och hans fru. Köpeskillingen för öjels bo i Tryserums socken, hvilken.egen- dom såsom förut nämnts jemte in- ventarier köpts af hr Hoeck, uppgif- ves nu vara 75,000 kr. Valdemarsviks telegraf- station. Enligt tillkännagilvande från k. telegrafstyrelsen kommer Val- demarsviks telegrafstation att indra- gas, om ej köpingens intressenter fortfarande ikläda sig härför erforder- lig tribut. Intresserade ha derför tänkt att erbjuda telegrafverket 400 kr. pr år för stationens bibehållande, hvaraf hamnverket skulle bidraga med 20 proc, meddelar S. T. Linköping Fogelsta- banan- Regeringen har nu i huf- vadsaklig öfverensstämmelse med det ingifna förslaget faststält taxa för transporter å "Mellersta Östergötlands jernvägsaktiebolags" jernväg mellan Linköping och Fogelsta. Taxan skall lända till efterrättelse intill utgången af år 1904. Flere nekstölder begingos under månadsmötet i Söderköping i onsdags i. v. Det vill nästan synas, som om ett band ficktjuivar gästat staden. En iru blef bestulen på 1: 70 och en annan på 11: 50. Från en kreaturs- handlare stulos 35 kr. och irån ännu en fru 19 kr. Pi en ölstuga vid Hagatorget bestals en arbetare på 11: 50. Till extra provinsiallä- kare i Valdemarsviks distrikt bar Valdemarsviks köping beviljat 100 kr. årligen irån den 1 nästk. Oktober under 5 år. Ringarums kommun har anslagit 300 kr. årligen och Gryts, såsom iörut nämndt, lika stor summa. Som bekant skall enligt k. m:ts beslut en minimilön af 1,000 kr. utgå till extra provinsialläkaren i distrik- tet. Deraf skola Ringarum, Tryserum och Gryt tillsamman betala 900 kr. och Valdemarsviks köping 100 kr. Giftigt "flugpapper". För ett par dagar sedan inträffade i Norm- lösa socken, att en liten femång flicka så när fått sätta lifvet Ull för det i handeln förekommande och i hemmen brukade röda, med en dödskalle märkta flugpapperet Genom lämplig behandling enligt läkares föreskrift fick den lilla dook behålla lifvet. Flug- papperet hade som vanligt lagts pi en tallrik ooh öfvergjutits med soc- kervatten. Ai detta sockervatten hade flickan förtärt hvaxjemte hon sönder- tuggat och delvis utsugit sätten ur en del af ejelfva papperet hvarefter snart förgiftningssymptom inträffade. Vid sedermera »retagen kemisk un- dersökning af papperet befans det- samma innehålla aosenik i betydlig mängd. 120 qvadratoeuiuneter ai ett sådant papper betans vid undersök- ning i apoteket i Skeninge innehålla ej mindre än 49 milligram arsenik- syrlighet eller nära 10 maximaldoser. Genom stadsfiskal Alméns ingri- pande har i Skeninge allt dylikt i handelsbodar befintligt lifsfarligt flug- papper bliivit beslagtaget Det funna liket i Ramunder- skogen vid Söderköping antages, en- ligt S. P., vara ai den irån Tolsum i Ringarum iör omkring två veckor sedan försvunne 23-inge drängen Karl Pettersson. Klockan ledde på spåren, ty hon bär eiter reparation ett nummer, som ingraverats af ur- makaren Josei A. Carlsson i Söder- köping i just nämnde Petterssons fick- ur. Ett par personer irån Ringarum ha i bårhuset besett liket och tro sig känna igen honom på kläderna, om hvilka inhemtats inpassande beskrit- ning irån Tolsum. Enär Pettersson ej mer än vid pass 14 dagar varit från hemmet förfaller bärplockerskor- nas antagande, att han legat död vid Bkjutvallarna sedan midsommar. Pettersson hade varit straffad ooh åtnjöt ej medborgerligt förtroende. vagdelningen i Lysings härad. Länsstyrelsen har, som nämnts, taststält ny vagdelning i Ly- sings härads vagtiällningsdistnkt, för- rättad af löjtaanten Johan Stånggren, hvarvid länsstyrelsen förordnat, att följande vägar skola indelas till all- mänt underhåll: A. Såsom landsvägar stora landsvägen inom häradet från Gostrings härads gräns förbi ödeshög till gränsen mot Småland och Tollstadslandsvägen från Ödeshögs kyrka till Dals härads gräns. B. Såsom bygdevägar: Trehörnavägen från Hejla backe till gränsen mot Småland i Trehörna socken; Adelöfsvägen frän St, Åby kyrka till länsgränsen mot Småland; Högstensvägen frän Valla egendom vid stora landsvägen i Röks socken till vägen Kumla—Svanshals kyrka : Sommarvägen frän Ekeberg i Trehörna socken till grän- sen mot Småland; Hedalandsvägen från Hejla backe förbi Rök och Heda kyrkor till södra Djurledet vid Tollstadsvägen; väfeen från Heda kyrka till stora landsvå- gen vid Aby Vestergård; den del af den s. k. Hästhofmen-Näfstadsvägen. som le- der från södra ändan af kajen vid Häst- holmens lastageplats till V Tollstads kyr- ka: Jernstadsvägen från Jernstads Hvit- mansgård eller Skybacken vid stora lands vägen förbi Jernstads och Tjurtorps byar till Trehdrnavågen: vägen irån Tranorna vjgun \ fl rt.dr.i ull Hvarpshdoii v d l.ust rings härads gräns; den del af den s- k Tranas-Runnestadsvägeii. som gar trai Säby sockengrans 1 Småland till norra än- dan af Svärdstorps gärde, samt dess fort- siat) ig genom in vag 61'ver Svärdstorps och Fifteralls egor till Trehörnavägen vid Fiflefalls grind: Morlidsvägen frän Ödes högs bv till gränsen mellan Kulhults Tel- lek ilens egor samt dess fortsättning ge- nom iiv väg förbi Börstabol, Stora och Lilla Krokek till Stafva hamn; vägen frän Gostrings häradsgrans vid Karlby gärdo förbi Kumla och Svanshals kyrkor samt Renstad till Hejla backe: vägen från Hälla grind förbi Bro, Bondekulla och Slangeryd ti Ekeberg vid Trehörnavägen; samt de båda vägarna, som från »tora landsvägen vid Odeshögs by leda till udeshögs jern vägsstation. Alla de broar, hvilkas ärliga underhåll ppskittas t 11 en krona och derutöfver, skola frän delningen undantagas för att underhallas af vägkassan. Till förste landtmätare- tjensten i Östergötlands län har landtmäteristyrelsen på förslag upp- fört i första rummet förste landtmä- taren i Vesterbottens lån A. I. F. La- gergreen samt 1 resp. andra och tredje rummet kommissionslandtmätaren i Jemtlands län H. J. Norrman och i Vesternorrlands län C. W. Berger. Vesterviks rådsturätt. Ledigförklarade 3:e rådmansbefattnin- fen vid Vesterviks rådstufvurätt sö- es af vice häradshöfding u. Theorin, e. o. hofrättsnotarien E. Villers och fabrikör A. Norstedt. Fursten hos arbetaren. Frän Motala skriives till O. C. Med ångaren Juno passerade i torsdags f. v. furs t Micta?l Wolkonsky vår stad pa resa frän Stockholm till Göteborg, hvarifrån färden går vidare till Baden- och Biarritz. Fursten, medlem af kej- serliga rådet och f. d. chef för under- visningsdepartementet i det stora czarriket, åtföljdes af en hr Köhler, Motalabarn och f. n. bosatt i Peters- burg, der han innehar ett i högre kretsar mycket kändt gymnastiskt institut. Hr R. är annars son till gamle bammarsmeden Köhler, hvilken i fjol afskedades ur sin 40 åriga tjenst vid Motala verkstad, en tilldragelse hvilken väckte stort ogillande. Vid Borenshult var emellertid nu en droska till mötes tör fursten och dennes ciceron med fru, hvilka alla åkte upp till gamle Köhler och i hans rioga, men om ordning och trefnad vittnande hem dröjde en stund, tills ångaren hunnit upp till Vettern. Till förste komminister i Vadstena, St. Pers och Stri försam- lingar valdes i söndags komministern i Skärkind G. B. Ptterison med 204 rö- ster af 75 röstande. Närmast kom den i törsta förslagsrummet uppförde v. pastor i Tjellmo fil. och teol. kand. J. F. HT. Flodman med 46,7 röster af 16 röstande. Den i tredje förslagsrummet uppförde kommini- stern Johannes Johansson i Brede- stad erhöll 29,5 röster af 23 röstande. I de särskilda församlingarna fördelade sig rösterna sålunda: 1 Vadstena: Flodman 26,6, Petersson 121,2, Johansson 12,3; stadens hela röstetal är 567,4; i Si Per: Flodman 17,9, Petersson 46,8, Johansson 14,9; hela röstetalet 189, i Strå Flodman 3,2, Petersson 37,5, Jo- hansson 2,3 hela röstetalet 190.3 Ett andelsmejeri är återi- fen på tal att uppföras i Gamleby öping eller dess närhet Samman- träde har redan hållits och komité, iör att vidare utreda frågan, har blif- vit tillsatt Skulle förslaget denna fång gå igenom, torde detta blifva et största andelsmejeriet i trakten. Meningen är, att Nygård, Kasimirs- borg, Häckenstad och Ullevi m. fl. egendomar skulle leverera sin mjölk dit, berättar V. V. Som bekant iöU mejerifrågan, då den i fjol var myc- ket på tal här. Ettgodt jagtar förebådas från flere orter. Sålunda meddelas från Upland, att skogsfogeln och rapp- hönsen ha stora, tidigt utvecklade kullar, och tillgången å harar synes bli den rikaste, som förekommit un- der senaste årtiondet Från Jemtland låta deremot under- rättelserna vida sämre. De iörra året utflyttade riporna ba ej återkommit till sina vanliga fjelltrakter, och den qvarvarande låtaliga stammen har haft att kämpa mot ogynsam väder- lek under kläckningstiden, till följd hvaraf kullarne blifvit färre än de un- der en gynsam vår kunnat blifva. Många af våra verkliga ripjägare tor- de derför föredraga att stanna hemma eller ock egna sina fjellresor detta år uteslutande åt fisket. För olofllgt tillgrepp haf- va borstbindaren förre straffången Johan Albert Grönqvist samt fattig- hjonet förre gårdfarihandlanden Carl Niklas Sjölin, båda från Vimmerby, i onsdags 1. v. häktats derstädes. Vägunderhållet i Lö- SingS härad. På framställning af de väghållningsskyldige i Styre- stads m. fl. socknars väghållnings- distrikt har kon. befhde förordnat dels att endast den del af vägen från Norr- köpings egogräns till Söderköpings stads gräns, som ligger inom nämnda väghållnmgsdistnkt, skall af det sam- ma underhållas, och dels att såväl vägen från Djuröns lastbrygga till Bråborgs parkgrind som äfven vägen från Djuröns bro till Ärludden skola såsom allmänna aflysas. De som i följd af dessa vägars indragning kom- ma att njuta befrielse irån vägunder- håll skola till vägkassan erlägga mot väghållningsbesväret svarande ersätt- ning. Skogseld. I torsdags iörra veckan märktes eld ha utbrutit i en enkefru Aschan tillhörig hage sydost om Eksjö, mellan Blåsut och Laha- gen. En del af jernvägens folkdit- sändes, och med hjelp af några fri- villige dämpade de den häftigaste el- den, som uppkommit i en med små- skog bevuxen mosse, och första upp- bådet af Eksjö brandkår jemte en del annat manskap fullbordade släcknin- gen. Under följande natt flammade elden åter upp, men släcktes af ut- posterad vakt. Branden, som tros ha förorsakats genom någon ovarsamhet af lekande barn, hann endast sprida sig öiver omkr. ett hälft tunnland. Landsstaten. Med bifall till kronplänsmannen L. Bomans ansök- ning om ledighet irån den 11 till den 17 i denna månad irån länsmans- tjensten i Kinda härads södra distrikt och tillsyningsmansbefattningen vid kronohäktet 1 Kisa, har k. beihde iörordnat kronolänsmannen Herm. Petersson att nämnda befattningar under tiden uppehålla jemte egen tjenst Pröfnlngsnämnden för Innevarande år sammanträder å Linköpings slott tisdagen den 28 nästa September kl. 10 i. m; ooh har k. befhde utsett och kallat föl- jande personer att såsom ledamöter uti pröininganämndens förhandlingar deltaga, nämligen: Landtbrulcaren S. Salomonsson, Ärteflod, Komministern V. Andersson, Asby, Byggmästaren J. F. Nilsson, Flistad brunn. Landtbr. August Andersson, Sjögestad bro, F. d. riksdagsmannen Aug Petersson. Tuna. F. kaptenen friherre G. Baner, Ahs, Kyrkoherden Anton Encksson. Gaxdeby. Bruksägaren Axel Vesterberg. Gusum, Bruksegaren O. J. Andersson, De Geersfors Bruksegaren John Örwall, Skärblacka, Kammarherren, friherre A. Stjernstedt. Björnviken Landtbr. Gustaf Botvidsson, Vittinge. Kontraktsprosten Israel KmnanderHärads- Godaegaren Axel Danckwardt-Lillieström, Solberga, Bruksdisponenten Wilh. Wettergren, Box- holm, Bruksegaren O. Lundqyist, Bona, Landtbrukaren A P Samuelsson, Fylla, Regementsauditören P. Orre, Linköping, Justitierådmannen L. Beckman. Norrköping, Konsuln Axel Svartling, Norrköping, Provinsialläkaren, doktor A. Håkansson, Söderköping, Kamreraren Otto \V. Sundbergh, Vadstena, Apotekaren Alb. Godee, Skeninge, och Grosshandlaren John Andersson, Motala. Före kl. 12 tisdagen den 14 nästa September skall skattskyldig, som finner sig föranliten anföra besvär öfver taxeringsnämnds beslut i hvad honom rörer, så ock vederbörande kommun, som är missnöjd med taxe- ringsnämnds beslut, inlemna sin be- svärsskrift LinkOpings länssjukhus. Lasarettsläkaren d:rW. Hallin åtnju- ter iör utrikes resa tjenstledighet från den 4 dennes till månadens slut, ooh uppehälles hans tjenst under tiden ai underläkaren dr Th. Theorell. Underläkarebefattningen bestrides un- der samma tid ai d:r E. Lindahl. Åskslag. Vid det häftiga åsk- väder, som i söndags vid middags- tiden drog öfver Skärkind, slog blix- ten ned i ladugarden vid Backa, med- delar Ö, D. Blixten, som antagligen fått genom den öppna ladugårds- Örren och vidare renom ioderluc- kan upp till foderskullen, dödade en bäst (tillhörig arrendatorn K. Nilsson i Gustorp, O. Ryd) och en oxe, an- tände en ioderbinge, splittrade en tak- stol ooh rei upp taket utefter den samma. Genom omedelbart oob raskt ingripande irån arrendatorn Gustaf Anderssons och tillskyndande gran- nars sida lyckades man hastigt släcka den uppkomna elden. Fördjupad farled i Stång- an .Redan år 1868 upprättade ai då varande distriktschefen A Grai- ström, ett förslag till anordnande af 1,2 meter djup farled i Stångån mel- lan sjön Åsunden i Östergötlands län och Karlaforsen i närheten af Vimmerby stad, och denna föreslagna farled var ämnad att utgöra en ome delbar fortsättning söderut af den led, som ordnats medels Kinda kanal, Nyligen har till väg- ooh vattenbygg- nadsstyrelsen ingifvits en framställ- ning om anslag for undersökningar i detta syfte, hvilken emellertid loke omfattar hela den nyss nämnda sträc- kan, utan endast den del, som faller nvllan Applerums bro vid sjön Er- lången (omkring 3 km. söder om Åsunden) och Karlaiorsen, hvilken del för närvarande med bidrag irån odlingslånefonden bearbetas i sam- manhang^ med regleringen ai Stångån mellan Abyboda ålfiskefors och Sto- rebo jernvägsstation, hvarest en far- led med nämnda djup ansetts kunna utföras för jemförelsevis måttlig kost- nad i sammanhang med reglerings- arbetena. Väg- och vattenbyggnads- styrelsen har fäst det afseende vid sökandenas, G. A. Jacobsson, H. Nord- ström m. fl a framställning i ämnet, att styrelsen hos k. m t begärt iör ändamålet ett anslag å 1.000 kr. till undersökningar, dock under förut- sättning att sträckan mellan Åsunden och Applerums bro intages i arbets- planen. Konkursärende. Staten i urarfvakonkursen efter afl. kommini- stern Berggren i Bellö upptager till- gångarne till kr. 3,847: 73 och skul- derna till kr. 2,918: 06; då borgens- förbindelser kr. 3,679: 70 medräknas, uppstår en brist i boet ai 2,750 03. Till godemän ha förordnats landsfi- skalen G. H. Bergstrand i Mariane- lund och hemmansegaren 1. F. Pet- tersson i Ugglarp; till rättens om- budsman tingssknfvaren J. P. Pet- tersson i Eksjö. Ousums kyrkobetje- ning. Hemmansegaren A. G. Svens- son i L:a Norrby har hos k. nxtiull följt sina besvär öfver Ringarams i kyrkostämma den 27 Oktober 1896 fattade beslut att med 425 kronor bi- draga till aflönmg ai klockare och or- §anist samt öfrig kyrkobetjening vid usums kyrka Norra aT»in»m» läns nyk- terhetasällskap hadei söndags årsmöte vid Ankarsrums brak. Efter predikan i brukskyrkan ai pastor Ris- berg hölls nykterhetsföredrag af kyrko- herde Meurlmg, hvarpå, efter hallen middagsrast förhandlingar ooh dis- kussion öiver uppstälda frigör vid- togo. Mötet var talrikt beviatadt ooh me- ningsutbytet lifligt Det afslutades med predikan af kyrkoh. Östberg. Extratåg hade med anledning afmö tet anordnats frin Vestervik, hvilket medförde en mängd deltagare. Till styrelse för det nya arbetsåret omvaldes hrr kyrkoh. Meurling, ordt, kyrkoh. Bergström, v. ordt, pastor Risberg, sekr., folkskoll. Evander och Kjellström; suppleanter blefvo akoll. Haller och posöijon Strömlöf. Revi- sorer blefvo skoll. Delin ooh Alb. Jo- hansson. Sällskapet omfattar t n. 55 iSrenin- gar ooh 7 enskilda personer mot 52 föreningar ooh 1 ensk. person förra årsmötet Hela medlemsantalet Ir 3158 mot 3,131 iörra året Kassans tillgångar uppgi till 176 kr. Titt-ar- vode it resetalare ha ha under året utbetalats kr. 303: 76. Årsväxten. Från Motalaorten skrifves till Ö. C. Här har rådt en långvarig torka, som ej kunnat undgå att i någon mån skada årets gröda. Värst naiva vallarna och betena varit åtgångna. I lördags e. m. drog emel- lertid ett starkt åskväder öfver nej- den medförande ett mycket ymnigt, ifrigt efterlangtadt regn. Efter uppe- hållsvädret på söndag f. m. började himlen på e. m. åter mulna och strida skurar Kilo åter. Under natten till måndagen sågos åskväder rasa pi flere häll och ofantligt med regn föll. Pi måndags f. m. klarnade det åter. Regnet har gjort oerhördtgodt. Vår- säden höll pä att brådmogna aomiig- städes, men tai nu ny fart; si ock gräs och beten. Potatisen stod stilla i växten men tar sig nu, der torkan ej varit för svår. I allmänhet synes potatis- och vårsädesskörden hit i orten blifva ganska god om in strået blir kort i följd af torkan. Rågen hann mestadels inbergas före regnet och ar i allmänhet af särdeles god beskaffenhet och gifvaude Ull såväl strå som kärna. De frikyrklige 1 Sverige uppgå till ect antal af öfver 160 000, ifall man hit skall täkna frälsningsar- men Svenska missionsförbundet räk- nar omkring 80,000 medlemmar i ett 1,000 tal församlingar, baptisterna om- kring 40,000 medlemmar i 570 försam- lingar, metodisterna 17,139 medlem- mar samt frälsningsarmen 16,492 offi- cerare och soldater i 381 kårer. Här- till komma omkring 2,000 adtentister i 22 församlingar, 2,000 mormoner samt några andra mindre grupper frikyrk- liga. Till konungens jubile- umsfond har i Söderköping in- samlats kr. 1,392: 50, hvaraf sparban- ken bidragit med 1,000 kr. I Skönberga socken har iör samma ändamål insamlats kr. 52: 09. 464 blifvit begången. Tyst och bekymrad, vände den lilla bäteskadern tillbaka till hamnen. — Herr baron, yttrade Adlerstjerna, så snart han träffade honom. Jag kan nu försäkra er, att Döring är den, som anstiftat sveket. — Åfven jag har skäl att förmoda det. — Han var till sjös i natt. — Jag såg honom. — Så snart den lilla båten aflägsnat sig ifrån oss, tog han samma väg. — Ni såg det? — Vid himmelen, herr baron, hela besättningen på min båt kan intyga det. — Jag träffar honom. — Nåväl, tror ni också nu, herr baron, att jag är skyldig till Zamparellis anklagelse? — Nej, nej, min vän, jag har ju redan sagt er det. Med krökta och leende läppar aflägsnade sig Adlerstjerna. Vi måste följa Döring. Döring qvarstod orubbligt på sin plats. Med den utdragna kikaren för sitt öga tycktes han för- vandlad till en bildstod af sten. Ehuru vågorna rullade under honom, vinden susade omkring honom, och båten med forsande fart och i snöhvitt skum käm- pade sig ilande framåt, tycktes ingenting kunna röra eller rubba honom. Hela hans lif och väsende voro sammanpressade i en enda tanke, och denna tanke i en enda lång blick, hvilken stadigt flög genom syn- röret och ihärdigt hvilade vid målet, nämligen den ännu aflägsna svarta punkten, som flydde med hans bjertas enda sällhet. med Louise Posse. — Kamrater, tilltalade han manskapet, om vi ej hinna båten innan den när stranden, är värt ar- bete förgäfves. Hållen ut, gossar! Visen, att vi äro engelsmän, vågornas herrar! Stöt litet om styr- bord, nog I Han talade med ett lugn och en trygghet, som visade, att han kände sitt folk; och med ett lugn och en kraft, som endast öfverträffades af honom sjelf, utförde också manskapet hans befallningar. De äl- skade honom, emedan han var en tapper, rättvis och skicklig man, och han älskade äfven dem, eme- dan han tänkte detsamma om hvar och en af dem. Han behöfde icke slösa med några ord, han behöfde blott yttra sin vilja. En kort stund innan Louise bortfördes från de öfriga båtarne, hade Döring passerat förbi dem. Dä ljudet af det rop, som rädslan aflockade fruntimren, och slutligen skottet nådde hans öron, fruktade han att den fara, som Vincent sagt honom hota Louise, äfven inträffat. Med kikarn följde han den flyende båten och såg, att han ej misstog sig. Utan tids- utdrågt började han också sin jagt. Den flyende båten tog vägen åt kusten af Pausi- lippo, ungefärligen, som han tyckte sig finna, i samma rigtning, som ruinerna af ett gammalt palats, for- dom tillhörigt en af Neapels olyckligt ryktbara drott- ningar, Johanna II, voro belägna. Detta palats, nu blott en sorglig erinran om ti- dens förstörande kraft och ett rof för böljornas svek- fulla lek, var fordom en glädjens och nöjenas boning, Om denna Johannas sista kärlek berätta hät- derna ännu i dag en tragiskt rörande katastrof. Hennes sista kärlek egnades en ung man, Johan Caraccioli, men ärelystnaden tillfredsstålde icke hans lijertas alla fordringar, och han svek sin kungliga mätress; drottningen hämnades dock qvinnan, och hans hufvud föll på stupstocken. Knappast var han for alltid borta, förrän sorgen i Johannas hjerta äf- ven hämnades hans död. Qvald af kärlek, tärd af 4t& — Båten tager vatten, rapporterade Årlig. — Vi äro i ljum sjö, svarade Döring. Begagnen änterhaken! Ärlig kastade den, men nådde ej fram. Döring hade misstagit sig, då han trodde, att de vände bätens andra sida endast för att skjuta, och att han derunder skulle kunna fänga dem. De hade vändt och äfven skjutit, men för att i samma ögon- blick ila framåt i ny rigtning. Rörelsen var väl be- räknad och aflägsnade dem åter ett stycke ifrån Döring. Man var redan helt nära stranden och under det i ruiner förfallna palatset. Vågorna sqvalpade mot dess stupade kolonner, och vindarne susade i dess sönderbrutna fönsterbågar. Flaxande nattfoglar till- kännagåfvo med dofva låten sitt missnöje öfver att ha blifvit störda i sin hvila på en så ovanlig stund. Skrikande sänkte och höjde de sig i korsande half- cirklar öfver fartygen, liksom för att taga närmare kännedom om de objudna gästerna. Döring gaf likväl ej akt på någonting, utom den flyende båten. Den bar hans lycka, hans lif, hans ära ombord. En serie af små, men skickligt utförda manöv- rer började nu. Döring hann alltid upp sin fiende; men i samma stund, som Ärlig åter skulle kasta sin änterhake, gjorde alltid motståndaren en så fint och qvickt beräknad rörelse, att han fann sig bedra- gen. Båtarne liknade tvänne hafsfoglar, som med en vinges lätta och snabba rörelse visste att förändra rigtning och efter omständigheterna öka eller minska farten. Det var en örn och en glada, den förre var starkare och kraftigare, men den senare smidigare och Ulligare i sina rörelser. Mer än en gång tycktea örnen slå sin mördande klo i den senares nacke, men en kastning åt sidan, en svängning med ena vingen, 461 utan att i första ögonblicket veta orsaken, huru Adlerstjerna ifrigt rusade förbi honom och gjorde ett djerft språng efter den lilla båten. Språnget vittnade om kraft och smidighet, om mod och beslutsamhet, om raskhet och liflighet, ocb han tycktes för ett ögonblick ha lyckats att nä sitt mål, men blott för ett ögonblick. Hans oförskräckthet visade sig vid detta till- fälle i en vacker dag. Balanserande öfver bråddjupet och omgifven af förräderi, tycktes han ej frukta någonting. Hans atsigt var tydlig. Modigt ville ban befria Louise ur banditernas vald, ocb ändtligen lyckades han att få tag i vanterna: men i detsamma fattade den gråhårige bätforaren honom med kraftiga armar om litvet och kastade honom tillbaka ned i djupet. Adlerstjerna var dock en god simmare, och snart var han åter uppe, men emellertid hade båten, numera en utmärkt god seglare, med Louise om bord, aflägsnat sig med en vingad vinds fart. — Adiosl ropade båtföraren till de öfriga, under det han skrattande svängde sin hufvudbonad. Förskräckelsen var allmän. — Hvarför lemnade ni mig det der bretvet just i denna stund? tillspordes Adlerstjerna af Armfelt icke utan förtrytelse. — Min gud, herr baron, hvem kunde ana något förräderi af sjelfva besättningen. Ni har sjelf sett, att jag ej uraktlåtit något, tör att, hvad på mig kunde ankomma .söka rädda fröken Posse. Ali, jag lider mera, än ni kan föreställa er, af denna skänd- liga idrott. Låtom oss förfölja dem! — Ni har rått. Det gjorde baron Armfelt till och med ondt, att han hade förebrått Adlerstjerna någonting. Han hade ju sjelf sett hans djerfhet, hans oförskräckthet. C. f SMeriUi. Dresmtm. 11. H