Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-08-13
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD OSTGrOTAjPOSTEN N:r 33, Fredagen den 13 Augusti 1897. Brandskadeersättningar. Styrelsen för länets gamla brandstods- bolag har den 7 dennes utanordnat följande ersättningsbelopp: Till skomakaren Jonas Petersson i Olappen, V» By di socken, för diverse till 1,274 kr. värderad IGsegenaota bela försäkringsbelop- pet kr. 600: —; till godsegaren J. Gottfr. Wennersten för en Tid St. Blommedal i Va Ny socken nedbränd atuga kr. 190: -; til) A. P. Lagerqvist från Ängen i Krigsbergs socken för en staga kr. 299: — samt för di- verse losören kr. 585: 75; till landtbrnkaren P. J Samuelsson i Norrberga. Vist socken, >ör en af aska dödad ko kr. 73: —; till nämndemannen C. F. Larsson i Beatelund, Eystads socken, för skada ä ett boningshus kr. 12; —; till hemmansegaren C. A. Johans- son i Ringby, Va Hueby socken, för skada a en itngnbyggnad vid Sjödalen kr. 180: -; till Skyllbergs bruks aktiebolag för en stat- byggung vid Skönnarbo i Tjellmo socken kr. 2.882- —; till sex olika försäkringstagare vid Skönnarbo för diverse lösegendom till- hopa kr 1,925: E0: till fabrikören A. F. Ryd- berg i Räfstad. Tjärstads socken, för skada a ett brygghustak kr. 25: —; till Magnus Perssons sterbbns för ladugårdsbyggnader vid Hackeryd i Vesterlösa socken kr. 2,510:35; till landtbrakaren L. A. Larsson detsamma- städea för diverse lösegendom kr. 548 05; till hemmansegaren Per Johan Jonsson i Vall- by, Beda socken, för nedbrända ladugårds- byggnader kr. 1,900: — och för diverse lös- egendom kr. 618: —; till hemmansegaren J. P Lilja i Arkebo, Kuddby socken, för ett brygg- hus kr. 150: — samt för lösegendom kr. 30. — till arrendatorn G. J Johansson dersamma- stådea för lösören kr. 60: —; till hemmans- egaren P. O. Nilsson i Långsäter, Härads- hammars socken, för en af äska dödad tjur kr. 145: —. Summa kr. 12,763: 65. Belöningar för raskhet vid eldsläckningar. Styrei- san lör länets gamla brandstodsbolag bar den 7 dennes dels ställt ett belopp af 25 kronor till brandstodskomiténs i Va Husby förfogande för att som belöningar fördelas mellan A. P. Jons- son i Sänkbäcken, H. P, Larsson och Hjalmar Hansson i Ringbosäter samt K. J. Landström i Sjödalen, bvilka syn- nerligen utmärkt sig vid dämpandet af branden å sistnämnda ställe, dels utanordnat 10 kronor åt hvardera af Axel Konrad Östensson i Bomossen och Alfrida Danielsson i Stensäter, som be- löning för deras mycket berömvärda uppträdande vid eldsvådan i Arkebo. Konungens jubileums- fond. (N. T) De bidrag, som inom Norrköpings samhälle erhållits till denna fond, lära nppgå till närmare 60,000 kronor. Vid manadsmötet i Linkö- ping i onsdags var stor tillförsel af nöt- kreatur, men omsättningen gick jäm- förelsevis trögt till något tryckta pri- ser. För dragoxar betalades 300— 400 kr. paret, för kor 75—150, ooh för tjurar 100—200 kr. pr st. Från jern vägsstationen afgingo 25 vagnar med 292 diur, deraf 90 till Stockholm, 61 till Kristiania, 62 till Norrköping, 45 till Kumla o. s. v. De sanitära oegentlig- heterna å gårdsegaren Zetterbergs tomt i Mjölby och vid Granstads me- jeri i Tjellmo socken, som af t. f. förste provinsialläkaren C. L. Dahl- berg anmälts hos k:s befhde, hafva, för gå vidt den korta tiden som för- flutit sedan nämnda anmälan skett och k:s befhde i ärendet förordnat sådant medgifvit, blifvit undanröjde. Beträffande bostadslägenheten å Zet- terbergs tomt vidtogos omedelbart sådana åtgärder till densammas för- bittrande i sanitärt hänseende, att vederbörandes förbud mot lägenhe- tens begagnande i befintligt skick till människobostad icke ansågs böra till- lämnas. Vid hr Th. Liljedahls korffabrik och salteri vid Motala lära omfattande förändringar ooh anordningar pågå, så att fabriken skall komma att upp- fylla nutida icke allt för stora for- dringar. Åskslag. I måndags morgon, den 9 dennes, nedslog åskan uti en ek vid Bjäsätters Öfvergård i Stjern- orps socken. Sedan barken på trä- dets nedre del blifvit lossad från stam- men, deladelsig strålen vid roten i tvenne delar. Den ena af dessa plöjde blott en fåra i jorden, men den andra gick in genom stenfoten till ett några meter derifrån beläget svin- hus och dödade ett svinkreatur samt gick ut på den motsatta sidan utan att antända huset. Det dödade svin- kreaturet var försäkradt i länets gamla brandstodsbolag. Vid hastpremlerlngen i Skeninge i tisdags ooh onsdags uppvi- sades 7 äldre hingstar och 7 yngre, 46 fölston och 88 ungston. Af dessa blefvo godkända 6 hingstar och 32 fölston. De godkända hingstarna voro "Gam- bétta", tillhörig länets hushållnings- sällskap, "Kläm", C. G. Pettersson i Appuna, "Thor", A. G. Andersson i Hälleberga, "Buckney", L. G. Sche- lin i Motala; "Gay Royaltv", B. Carls- son i Rooklunda; "Napoleon", R. Kling i Åby Yestergård. Medaljutdelning. Söndagen den 8 dennes egde en högtidlig akt rum i Sunds kyrka omedelbart efter gudstjenstens slut, då trädgårdsmästa- ren Larsson från Forsnäs och jungfrun Klara Johansson från Bublsjö erhöllo medalj lör långvarig och trogen tjenst. Larsson har varit trädgårdsmästare å ofvannämnda ställe i 50 år och Klara Johansson bar innehaft sin plats i 25 år. Misstänkt för; stöld a jernvag. Med den såsom misstänkt att natten mellan den 10 och 11 Juli hafva töröfvat stöld af en plånbok med inneliggande 2,185 kr. irån kreaturs- handlaren C. P. Samuelsson fiån Sätra (Vårdnäs e:d) häktade gårdfarihandla- ren Johan Nyländer irån Gissebo i Hjorteds s:n hölls i onsdags ransakning inlör extrating med Lösings, Bråbo och Memmings häradsrätt. Nyländer för- nekade stölden och sade sig nu ej hafva varit i. staden ifrågavarande dag. Han påstod sig hafva kommit till Drögshult den 9 Juli och stannat der till kl. 10 —11 på måndags förmiddag. Dettain- tygade ätven flera personer Irån Drogs- halt, bl. a. dervarande kronolänsman. Efter den ll:te hade han uppehållit sig på åtskilliga ställen till den 20:de, då han kom till Norrköping för att be- tala en skuld till en handelsfirma der- städes. Härefter vidtog vittnesförhör med 6 personer. Svaranden hade för 3 at dessa erkänt att han ifrågavarande dag varit med på tåget från Norrköping. Konduktören å det tåg, ä hvilket stölden egt rum, A. F. Carlsson, vits- ordade att Nyländer varit med på tåget. Skulle det möjligen ej varit N., hade det varit en person af all- deles lika utseende. N:s röst sade han sig känna igen. Den bestulne hade suttit bredvid denne person och lutat sin högra axel mot honom. Per- sonen hade förlorat sin biljett, som var till Mjölby, men då man fram- kommit till Norsholm, upplyste der- varande stationsinspektor, att han pr telegraf underrättats om, att en bil- jett till Mjölby qvarglömts vid biljett- luckan i Norrköping. Nyländer hade emellertid i Norsholm hastigt begif- vit sig af tåget. Ett annat vittne, fröken Ellen Nilsson, berättade, att Nyländer, som hon igenkände, på söndagen varit inne på serveringen i Norsholm, der han begärt att få köpa mat och bränvin. Då detta nekades honom, hade han aflägsnat sig. Den häktade bestred såväl vittnes- målen som att han förut erkänt, att han ifrågavarande dag varit i Norr- köping, samt yrkade att blifva för- satt på fri fot. Allmänne åklagaren, t. f. kronoläns- mannen N. Eriksson, anhöll om upp- sköt för målets vidare utredning. Målet uppsköts till den 31 näst- kommande Augusti, och skall Nylän- der under tiden i häktet qvarhallas. Eldsvada. Boningshuset och en bodbyggnad vid torpet Porsabyg- get på Vishults egor i Godegårds socken nedbrunno i lördags efter- middag. Spåntaket antändes genom gnistor från skorstenen. Hustrun i torpet sökte genast släcka elden, men förgäfves. Den intill liggande tall- skogen antändes, och såg det ut som om den "röde hanen" skulle göra en vidsträckt flygt. Genom klämtning sammankallades emellertid till olycks- stället hundratals menniskor, och in- om en timme var man herre öfver el- den. Såväl byggnader som lösöre, af hvilket en ringa del räddades, voro försäkrade i Östergötlands gamla brandstodsbolag. Egendomsarrende. 17, mtl Hiässla Hofmansgård i Vallerstads socken tillhörig N. P. Danielsson från Eriksstad i Svinstads socken utbjöds i lördags å auktion till försäljning, men intet antagligt anbud afgafs. Egendomen blefistället utarrenderad på 10 år till J. P. Samuelsson från Hessleby socken, Jönköpings län, för 1,330 kr. årligt årligt ärende. Till- träde den 14 nästa Mars. Drunknad. Under badning i den s. k. Djupa hålan i Emån nedanför Eksjö drunknade i fredags förmiddag 7-arige gossen Åke Bornholm, en son till milkontrollör Bornholm och hans hustru derstädes. En yngre broder samt en annan något äldre gosse hade samtidigt badat, gått före ho- nom ur vattnet och väntat, att han skulle komma efter; då de förstått, att han drunknat, hade de skyndat till den närbelägna Byqvarnen, der de fingo hjelp afmjölnaren, som drog upp gossen ooh sökte kalla honom till hl. D:r Ekman, som strax till- kallades och kom till platsen, fort- satte upplifningsförsöken, men utan resultat. — I söndags afton drunknade i Gryts socken en 8-årig gosse, son till sjömannen Magnus.Petter Jonsson från Lottenborg under Löfvik. — Genom drunkning omkom för- tiden söndag drängen Axel Vigren i tjenst hos landtbrukaren Nilsson, Redinge, Grebo socken. Jemte några kamrater badade han i en göl och sjönk till botten utan att något kunde göras for hans räddning. Han var något öfver 20 år gammal. öfverkontrollörernas tjänstgöring. Sedan till tjenst- göring inom detta län blifvit inkallade öfverkontrollörerne för tillsyn öfver bränvinstillverkningen, t. d. majoren grefve Stackelberg samt civiliogeniören Rudolf Ström har efterföljande fördel- ning af inom länet belägna bränvins- brännerier och allmänna bränvinsne- derlag tillsvidare faststälts nämligen grefve A. Stackelbergs distrikt: bran- nerierna F eberga, Hälla, Kafvelbäck. Orrnäs och Täcktö, samt ölverkontrollören R. Ströms distrikt: brännerierra Enshult, Habblarp, Ha- geby. Kolmetorp, Kummelby, Tillorp och Ullevi samt allmänna bränvins nederlaget i Motala. Sjelfmord. Lägenhetsegaren Jonas Månsson, boende vid Annelund, Hvilbergen, St Johannis församling, anträffades i fredags eftermiddag hän- gande död å en loge invid hans bo- stad. Orsaken till sjelfmordet tros vara, att Månsson mycket grubblat öfver att en skada, som han ådragit sig i sitt ena ben, icke ville läkas, säger N. T. Han var, enligt uppgift, född år 1831 och efterlemnar enka och barn. — Medels hängning i sitt hem Eksjö beröfvade sig i onsdags q väll 37-årige ogifte arbetaren Frans "Wilh. Björkman lifvet. Han hade varit an- stäld vid vattenledningsanläggningen men var nu utan arbete. — I fredags hängde sig 30-årige arbetaren Karl Edvard Karlsson, i en skogsdunge mellan den s. k. Vild- parken vid Vestanå vid Eksjö och lägenheten Fridhemsberg. Han hade i Maj månad blifvit afskedad från sin plats såsom pumpare vid jernvägen och sedermera, ehuru förgäfves, sökt sysselsättning vid stadens vattenled- ningsanläggning. — I Ingatorps kyrkoby fann man i fredags morgse en person hängande död i ett uthus. Han befanns vara en 30-35-årig svensk-amerikan vid namn Andersson från Ingatorp. Han hade för några år sedan vistats i norra Amerika samt efter hemkom- sten derifrån visat sig besynnerlig till lynnet. Han tros ha begått sjelf mor- det i sinnesförvirring. — I tisdags morgse klockan 5, då några qvinliga fattighjon pas- serade ena gafveln af fattighuset i Lönsås, lunno de fattighjonet f. sten- arbetaren J. F. Ringberg liggande på knä död med ansigtet och halfva huf- vudet nedstucket i en balja, fyld med regnvatten. Vid anstäldt polisförhör aft. f. kro- nolänsmannen S. Bäckström utröntes att R. länge yppat sjelfmordstankar och att anledningen närmast vore att söka i supigt lefnadssätt och reuma- tiska lidanden. VSgnlnder. För reparation af St. Åby bro i St. Åoy socken kommer vägen att vid brostället hallas stängd den 18 och 19 i denna månad, under bvilka dagar re- sande kunna taga vägen torbi Åby qvarn och såg i närheten af bron. Hufvudstaden* Lysning för prins Carl och prinsessan Ingeborg alkunnades i sön- dags i Slottskyrkan för törsta gången. Konungens jubileum börjar den 17 September, då uti Riddarholms- kyrkan en större gudstjenst kommer att firas uteslutande till konung Carl XV:s minne. Predikan kommer att hållas af biskop vonSchéele; den 18 September, konung Carls dödsdag, komma inga högtidligheter af något slag att ega rum. Den 19 deremot kommer stor militärgudstjenst att ega rum å Ladugårdsgärde. Det på- stås att, förutom samtliga garnisons- trupperna, Lifregementet till fot skall inkallas för att deltaga i högtidlig- heterna. Ett nytt terminspelets offer? I St. T. läses: Sedau tvä månader till- baka ba vaktmästare från rådhusrät- tens olika afdelningar lörgälves sökt en ung grosshandlare Carl T., chef för en större grosshandels- och agenturaffär i Stockholm. Stämningar i civiiväg hade nämligen i mängd uttagits mot honom, och de rörde sig alla om stora belopp, såsom 40,000, 30.000, 21000 kr. o. s. v. Han kunde emellertid, som sagdt, icke anträffas. Nu tyckes han ha alldeles försvun- nit ti ån Stockholms horisont. För fjor- ton dagar sedan afseglade han med sin elegant utstyrda lustkutter till Vax- holm, och sedan har ban icke varit syn- lig. Ett par dagar efter sin afresa skref ban till kontoret och underrät- tade om, att han tänkte hvila några dagar vid Furusund. Det har emel- lertid utrönts, att han icke varit der, och det bref han säger sig ba skrifvit i Vaxholm, har befunnits vara afslämp- ladt i Laxå. När ban ej kom tillbaka på bestämd tid, började hans kontorister c c b, be- kanta att göra efterforskningar. Intet antyder, att han råkat ut för olycks- händelse, sannolikt äi> han väl ute på en längre resa, ty han bar tagit med sig de bästa kostymerna ur Bin garde- rob och, så vidt man vet, en reskassa på 6,000 kr. Den försvunne är en ung och driftig affärsman. Innan han började egen affär, var ban som bokhållare anstäld hos en större firma mot en fast lön af 3.000 kr. och dessutom tantiéme. Den firma, han grundade, tog strax fart; han gjorde goda affärer i jern och kol, isynnerhet på Norrland, och lyc- kades dessutom göra förmånliga affärer i egendomar. Han röjde, oaktadt sin ungdom, god erfarenhet i affärer och lyckades tillvinna sig stort lörtroende. Detta gäller isynnerhet stora kolfirmor i England. Som bevis på hans energi må anföras, att ban läste på bergsexa- men för att kunna använda vetenska- pen i affärens tjenst. Det troddes allmänt, att han förvärf- vat en förmögenhet. Men så gjorde han en resa till Tyskland, Frankrike och Italien — kanske äfven till Mo- naco. Vid återkomsten var han helt törändrad. Ifrån att lörut ha varit punktlig på kontoret, der han nitiskt ledt affärerna, försummade ban dem nu. Man hade trott honnm vara milli- onär, och han vårdslösa nu sin ekono- mi. Deremot kastade han sig in i vil- da spekulationer, bland annat i s. k. terminsaffärer. Ofta var han ute i "glada lag" och förstörde pengar. Hvad gjorde det? Han kunde ju under ti- den på sitt börsspel vinna stora sum- mor! Det blef emellertid ingen vinst utaf — utan möjligen för de utländska agenter, som här i landet uppmuntra till och förmedla terminsspel. Vid rådhusrätten ha alla mål mot hr T. måst afsknfvas, emedan den stämde icke kunnat med kallelse anträffas. Medan han varit borta ha för hans räk- ning ankommit tre ångare från Eng- land, lastade med kol. Mästerskyttskapet bestridt. Till styrelsen för riksskyttetäningeo bar af ma- Bkfnarbstareu F. A. Halm i Stockholm inlem näts en protestskritvelse med anledning deraf att S. Stålberg från Göteborg förklarats för mästerskytt. ______________ ____ Of riga landsdelar Stor skogseld i Dalarno Ge- nom svedjande på uthuggen skogsmark har, maler ett meddelande till I). N„ eldan kommit lös i ds vidsträckta sko- garne 2 mil öster oin Säter. Sedau i torsdags torra veckan har det rasande elementet härjat, och ännu är det o>ä- kert om det kan hållas tillbaka från vidare förödelse. Genom läusmanueus i orten försorg har mycket folk upp bådats fi ån byarne i Gustafs och Sä- ters socknar. Regnet, som föll på tis- dagen, gjorde god nytta såsom hjelp att stäfja elden. Omkring en half mil i längd lär skogen ha brunni'. Det mesta är ungskog, men äfven vacker, gammal skog har blifvit förstörd. Död af avält. Från Vexiö med- delas: SO-äiige eukliugen Johan Isaks- son Irån torpet Noira Hult i Notte- bäcks sucken, som den lo Juli bort- gick från sitt hem. har nu anträffats död i eu derinvid liggande större skog. Troligt är att S. derstädes råkat vilse och slutligen dött af hunger. Revolverdrama aom far pas- sera oanmärkt Till Malmö-Tid- ningen skrifves: Ai befaren Hans Påls- son i V. Noraby blef af arbetaren An- ders Jönsson från samma ställe lör Buart fjorton dagar sedan skjuten iau- sigte och bål med två revolverku'or. Inalles afskötos mot honom 4 skett, af hvilka dock blott två träffade. Päls- son forslades genast till lasarettet i Lund och hans tillstånd är betänkligt. Märkvärdigt nog ha ännu inga åtgär- der vidtagits mot lörölvaren af våldet, vare sig af allmänne åklagaren eller den sårades anhöriga. Rånmordet i Sjöbo. Makarne Thomasson förneka fortfarande all del- aktighet i brottet, trots de upprepade försök som gjorts att förmå dem till bekännelse. Möjlighet lär dock finnas för att få Martin att omtala, bur sa- ken hänger ihop. enär ban, enligt fän- gelsepredikantens åsigt, synes vara af en mera vek och känslig natur. Hustrun deremot är, enligt Y. P n allt fortfa- rande lugn och kall samt synes fullt oberörd at de förskräckliga misstankar, som hvila på henne. Ransakning med de anklagade kommer att ega ium å änslängelset i Ystad lördagen den 14 dennes. Martin Thomasson misstankes af många personer i trakten för att ti- digare halva gjort sig skyldig till en liknande förbrytelse. Förlidet år fans vid ett tilllälle liket af en mansperson, en stenhuggeriförman, å jernvägen. Att den aflidus blifvit ötverkörd var tyd- ligt nog, men deremot ej huru vida hans död vållats deiigeuom. Många menade att han först genom annans bandåverkan tagits af daga och sedan lagts öfver jernvägsskenorna i syfte att gifva det hela utseende af olyckshän- delse. Den som närmast misstänktes för gerningen var just Martin Thomas- son, men ehuru förhör anstäldes med honom, kom dock intet i dagen, som kunde föranleda till hans åtalande. Nn säges allmänne åklagaren vara betänkt på att i samband med rausakningen i Sjöbodramat äfven söka bringa ljus i nyss nämnda dunkla historia. ödesdiger simtur. En 30 års mansperson sågs vid 9-tiden i tisdags f. m. begifva sig simmande ut i Öre- sund från badplatsen på söder i Hel- singborg. En person, som stod nere på stranden, såg hur simmaren aflägs- nade sig allt längre och längre och slutligen försvann ur sigte. Personen på stranden stannade qvar en längre stund utan att kunna upptäcka den försvunne, hvarelter han anmälde sa- ken på poliskontoret. Den olycklige simmaren befana vara förre muraren Harald Jacob Jacobsson, hvilket konsta- terades af hans anhöriga som igenkände kläderna. Troligt är, säger H. D, att Jacobsson som var god simmare och ofta brukat begilva sig ut på längre simturer, fattats af strömmen, som vid tillfället var mycket stark, och förts så långt ut att hans krafter icke räckte till för att simma tillbaka Till sommarkurserna i Upsala, hvilka börja den 14 d:s, äro nu an- mälda mellan 200 och 300 deltagare, och dagligen inströmma anmälningar i allt större antal. ölaads folkmängd uppgick vid början af innevarande år till 31,779 personer. Vid början af 1800-talet uppgick öns folkmängd till nära 38,000 personer. Sjömanshem skall inrättas i Oskarshamn enligt sistl. tisdag fat- tadt stadsfullmäktigebeslut. Ny jern väg i Skåne Bolags- ordning har faststälts för Vestra Klagstorps—Tygelsjö jernvägsaktie- bolag med ett aktiekapital af 330,000 kr. Styrelsen skall na sitt säte i Malmö. Donation. K. F. U. M. i Göte- borg har såsom gåfva till sin bygg- nadsfond af hr James Carnegie fått emottaga ytterligare 10,000 kr. Tysk jagtpark i östra härad. En tysk jagtklubb, i hvilken konsul Bieber är en af medlemarne, har ar- renderat större delen af jagtmarkerna i Alsheda och Ökna socknar af Jön- köpings län. De af klubben iörvärf- vade jagtmarkerna utgöra omkring 51,000 tunnland. Klubben lär ha för afsigt att å jagtmarkerna utplantera rådjur, tyska harar och annat ädelt vildt. öfverkörd af bantåg A ] era- vägsspåret vid hamnen i Karlstad framsköto i lördags morse arbetare virkesvagnar, som skulle aflastas. Dessa stötte till och försatte i rörelse ett par å spåret stående tomvagnar. Framför de sistnämnda gick 40-åriga hustrun Amalia Karlsson från Tye i Hammarö socken just då öfver spåret. Hon kullkastades, kom under hju- len och fick bröstkorgen krossad. Hon dog genast. Stor skogseld utbröt måndagen den 2 d:s å hemmanet Myres skog i Ny socken, Värmland. Genom krono- länsman A. Liedén i Charlottenberg beordrades släckningsmanskap dels från Charlottenberg med kringliggan- de hemman, dels från Åmot och går- darne deromkring. Det dröjde likväl ända till torsdagen den 5 d:s, innan elden kunde anses begränsad. Den hade då gått öfver ett ganska stort område, ungefär en half mil på läng- den och en kilometer på bredden. Den brunna skogen var hufvudsak- ligen ungskog och tillhörde hemmans- egare i Myre, skrifves till Karlst. T:n. Fräcka atölder ha i år egt rum å Kiviks marknad i Skåne, skrifves till Y. A. Två hästuppköpare voro tillsamman med en hästegare ute och profkörde ett par den senare tillhö- riga hästar. Hunna ett stycke bort- om marknadsplatsen, knuffade emel- lertid spekulanterna på hästarne des- sas egare ned från vagnen och körde derpå allt hvad tygen hålla kunde. Tjufvarne voro alldeles obekanta men tros vara någonstans från Lundatrak- ten. — Uppe vid landsvägen längst mot norr hade en göing slagit sig ned. Strax der bredvid höll en landtbru- kare med vagn och ett par ståtliga hästar. Då denne tillika med de sina aflägsnat sig från platsen, och som inga andra skjutsar höllo i närheten, passade göingen på det lämpliga till- fället och spände sin grannes ståtliga hästar för sin usla kärra, men lem- nade sina små magra "göingekam- par" qvar såsom ersättning vid gran- nens vagn. Man tror sig nu emeller- tid vara den fräcke tjufven på spå- ren. Barn dödadt af bantåg. Då snälltåget från Stockholm till Upsala i tisdags middag hunnit midt framför lilla Ultuua, kommo två små 3 ånga flickor gående in på jernvägsspåret. Den ena af flickorna ateg åt sidan i sista ögonblicket, den andra stannade qvar. I nästa ögonblick var hon öf- verkörd och dödad. Hon var dotter till ladugårdskarlen Fransson vid lilla Ultuna. Vildsint pojke. Tvä små gossar, den ene 10 och den andre 6 år gam- mal, tutto häromdagen vid Stengården, skrifver en meddelare från Kjellstorp till Skånska Aftonbladet, och lekte. Friden var snart störd och oenighet uppstod om någonting, hvarvid den större helt plötsligt drager upp en knif och tillfogar dermed sin lekkamrat ett större sår i magen så att inelfvorna blottades. Den lille fördes genast till läkare och förbands, men föga hopp finnes att han skall kunna räddas till lifvet. "Södermanlands folkförbund' Sörmlands rösträttsförbund hade i sön- dags sitt sjette årsmöte i Eskilstuna. 13 ombud Irån olika rösträttsförenin- gar inom länet voro närvarande. Som bekant har rösträttsrörelsen på senare tiden avancerat bakåt, och man trodde att detta mycket kom an på att med rösträtts rågan ej vore förenade andra mer praktiska och ekonomiska frågor, hvilka bättre än den "ideela" rösträtts- frågan i och för sig skulle kunna samla och sammanhålla rösträttstolket. Lä- nets rösträttsförbund uppdrog dertör å förra årsmötet åt en komite att ut- arbeta ett nytt förslag till program och stadgar för förbundet i nyss antydda riktning. Så har nu skett, och försla- get antogs å söndagens möte. Enligt detsamma skall sammanslut- ningen inom länet hädanefter kallas 'Södermanlands folkförbund", hvilket sedan är ämnadt att utgöra en under. afdelning af ett hela landet omfattande "folkförbund". Det nu antagna pro- grammet ser sålunda ut: 1) Allmän lika politisk och kommunal rösträtt för hvarje till myndig ålder kom- men välfrejdad svensk medborgare; 2) Direkt och progressiv beskattning, så att de fattige matte Defrias från dem tyngst och mest orättvist drabbande tull- och kon- sumtionBskatter; 3) Fullständig, af grundlag hägnad för- samlings-, yttrande- och religionsfrihet; 4) StatenB hjelp till sjukdoms-, olycks falls- och;ålderdomsförsäkrine, och att dessa försäkringar blifva obligatoriska för hvarje svensk medborgare; 5) Skyldighet för staten och kommunerna att anskaffa arbete åt alla arbetslösa samt att kraftigt befrämja arbetarnes sträfvan- den för egna jordbruk och egna hem; 6) Rättvist afvägda löner och arbetsvil- kor för statens högre och lägre tjenste- män samt anskaffande af nu rådande orätt- visor i hithörande förhållanden; 7) Lagstadgad arbetstid för handtverks- och industriarbetare samt rättvisare och lagligt tryggade arbetsvilkor för jordbruks- 8) Nykterhets-, freds- och skiljedoms- stråfvandenas kraftiga understödjande af kommunerna och staten. Arbetsklassens närmast liggande önsk- ningar och behof af ekonomisk, moralisk och andlig lyftning vill förbundet tillgodose genom en sjukkassas och andra hjelpför- eningars bildande inom länet; egna jord- bruks- och egna-hems-sträfvandenas för- verkligande med en härför särskildt inrät- tad, af förbundet understödd organisation, samt folkbiblioteks inrättande i kommu- nerna. För främjande af of van näm nda önsknings- mål samt till stärkande af medlemmarnes ömsesidiga solidaritet utgifver förbundet en periodisk skrift, i hvilken förbundets- angelägenheter afhandlas. Svensk eller norsk? Då gran sen mellan Sverige och Norge nu skall ännu en gång regleras, kom- mer förmodligen den gamla tvisten om Kattholmen åter "på tapeten". Det är en liten holme utanför nordligaste Bohuslän, och man har förr alltid räk- nat den till Norge, oaktadt den lig- ger närmare den| svenska kusten. Vid gränsregleringen 1661, kom emeller- tid af ett misstag holmen att å den karta, som medföljer regleringstrak- taten, betecknas som svensk. Katt- holmen är lör öfrigt obebodd och kal, så att tvisten här näppeligen blifver synnerligt allvarlig. Norska "Morgen- bladet" föreslår skämtsamt, att hol- men skall förklaras för gemensam egendom och användas till deporta- tionsställe för "norska svenskätare" och "storsvenskar". En vildinna En Hicka i Ofver- kalix bortgick tidigt i våras och har sedan dess uppehållit sig hela tiden i skogen utan att man lyckats få tag i henne. Härom dagen blef hon sedd af några personer. Hennes kläder hängde då i trasor, hufvudet var obe- täckt och håret fullt med barr och laf. Då hon såg, att hon var upp- täckt, satte hon med sådan fart öf- ver en myr, att det var omöjligt hinna henne, omtalar Norrb Nyh. Eldsvåda i Luleå Norrbottens bryggeri nedbrann i söndags qväll nästan helt och hållet. Intill liggande byggnader äro räddade. Elden bör- jade af obekant anledning kl. 5 e. m. och var begränsad kl, 7. Tyvärr gick ett menniskolif förloradt, i det en man dödades af ett nedrasande takkrön. En annan blef lindrigt ska- dad. Släckningsarbetet var mycket vackert. Den brunna bryggerilängan var försäkrad i Städernas allmänna brandstodsbolag för 60,000 kr. samt maskiner och inventarier i "Svea" för 20,000 kr. Grannländerna. Ofotenbanan inför norska stor- tinget. I norska stortinget väckte Blehr i torsdags interpellation om Ofotenbanan. Interpellanten ville veta, hvad svar norska regeringen gitvit på den svenska regeringens framställning i ämnet. Arbetsministern Nielsen förklarade, att hvarken jernvägsstyrelsen eller försvarsdepartementet förklarat sig vilja lägga hinder i vägen för en kon- cession. Saken behöfver emellertid förberedas, och borde man för den skull ställa ett anslag af 5,000 kr. till undersökningar. Blehr ville hafva summan höjd till 10,000 kr., hvilket också, sedan Lind- boe gifvit ministern en förebråelse för bristande intresse för saken, antogs. Björnsons moder död. I tors- dags afled i Kristiania fru Elise Björn- son, moder till Björnstjerne Björnson, i den höga åldern af 89 år. Hon hade åtnjutit den bästa helsa tills för några månader sedan, då hon an- greps af kräfta. Sedan gick det ha- stigt utför med henne. Dä döden tycktes vara nära, eftertelegraferades hennes son, men han hann ej fram- komma förrän hon redan låg död. Gamla fru Björnson, som var född Nordraak, biet (1833) gift med kyrko- herde P. Björnson, hvilken hon öfver- lefvat i 22 år. Hon var en i sällsynt grad såväl & hufvudets som hjertats vagnar rikt utrustad qvinna. Balshuggen af en lie. En ohygg- lig tilldragelse inträffade i fredags i Silkeborg på Jutland under pågåen- de skördearbete. En flicka, som del- tog i arbetet svimmade på grund af värmen, och då hon signade ned, kom en ai drängarne att hugga henne i halsen med sin lie. Hon ailed etter ett par minuter. tttor hedbrand i Danmark. Frän Ringköbing pä Jutland meddelas: Vid tre-tiden i torsdags eftermiddag uppstod en stor hedbrand i oster- Lem. Vid tvåtiden på fredagen voro 500 å 700 tunnland skogsplantering nedbrända. Hus och gårdar voro starkt hotade. Hedbranden utbredde sig och omfattade på eftermiddagen en areal på en half mils bredd. Öde- läggeisen år stor. Branden började på Jakobs Jen- sens i Faaborg område, då han skulle svedja ett stycke hedområde. Elden tog snart öfverhand och utbredde sig öfver Öster-Lems hed. I fredags morgse trodde man sig hafva dämpat den, men på förmiddagen under stark blåst tog den ny fart och spridde sig öfver hedsträckningen mellan Breining och Rögind, öfver V» ml1 ocn mellan Öster- Lem och öldrup cirka 1 mil. Denna areal stod på en gäng i låga och upp- sände en qväfvande rök, som gjorde det omöjligt att tränga in på det an- tända området. På aftonen gick öfver trakten ett starkt åskväder med störtiegn, som antages hafva dämpat elden. Svårare olycksfall. Stockholm den 8 Augusti. Båda Svea artilleriregementena hade idag gemensam gudstjenst på Ladugårds- gärde. Efter slutad gudstjenst, då öfversten H. A. v. Stockenström skulle till häst begifva sig till kasernen, blef hans hast ai någon anledning skrämd så att den stegrade sig och gick öfver, bvarvid öfversten kom under och blef liggande under hästen. Sannolikt blef då vid hästens försök att resa sig öfversten illa slagen i ansigtet af hofvarna, så att han för- lorade sansen och blef liggande med- vetslös. Läkare eftersändes ögonblickligen. En bår jemte förbandsartiklar skic- kades från kasernen, och åtföljande artillerister buro derefter den sans- löse till Sofiahemmet. De skador öf- versten blifvit tillfogad, syntes vara af mycket allvarlig beskaffenhet. Hela hufvudet var betäckt med sår och blod, och man antog att äfven brö- stet blifvit skadadt. Olyckshändel- sen har väckt djup förstämning inom regementet, der hr S. var mycket po- pulär. Senare meddelas: Ännu i torsdags var öfversten sanslös. Dömd Ull halshuggning Hudiksvall den II Augusti. Den för dynamitdå'let vid Dellåqvaru häktade stenarbetaren J. Brunsell har i dag af Forsa häradsrätt dömts att törsona sitt brott med litvets förlust. B. mottog domen lugnt. Åskslag och eldsvåda Östhammar den 9 Augusfi. I går eftermiddag slog åskan ned i Hargs bruk i närheten af Östhammar och antände ett större byggnadskomplex, innehållande flera lador och förva- ringsrum. Byggnaderna nedbrunno till grunden med inbergad råggröda, 100 lass, och 70 lass hö, ett ång- tröskverk jemte en mängd redskap och arbetsvagar, Byggnaderna voro försäkrade, men ej lösöret, hvadan bruket gör en betydande förlust. Skara den 9 Augusti. I e. m. an- tände åskan Selagårdens ladugårdar, som med gröda nedbrunuo. Magra småkreatur innebrändes. Donation. Stmkholm den 6 Aug. Eo patient har till Sofiahemmet donerat 10,000 kr. samt till Sofiahemmets sjukskö- terskors understöds- och pensions- fond 5,000 kr. ötverkSrd af bantåg. Kristinehamn den 6 Augusti. 22 årige sjukvaktaren vid Kristinehamns hospi- tal Fredriksson har i natt öfverkörts af tåget och förfärligt lemlästats. Vlmmerby-Hnltsfreds Järnvåg skall uqvtdera. Vimmerby den 9 Aug. På extra bo- lagsstämma i dag med Vimmerby— Hultsfreds jernvägsaktiebolag beslöts enhälligt bolagets ställande under li- qvidation. Till liqvidatorer valdes häradshöfdine O. Björkman, godsega- ren H. Nordström och i. d. ryttma- staren A. Tillberg å Storebro. "Andréeska kvalen." Stockholm den 9 Aug. I Posttid- ningen for i afton läses: Som vi förut omtalat hade regeringen telegrafiskt anmodat grosshandlaren Lidbäck, som den 3 dennes lemnade Vardö på väg till Petschoraflodens mynning, att söka inhemta underrättelser om Andrée med anledning af den holländske sjö- kaptenens berättelse. I går ingick från Vardö följande telegram från hr Lidbäck till ministern för utrikesären- dena grefve Douglas: "Det af den holländske kaptenen observerade föremålet var lyckligtvis ej Andrées ballong, utan en större död hval, hvilken vi med kustbefolk- ningens hjelp anträffade ilanddriiven på 68 grader 49 minuter och 37 gra- der 20 minuter. Återen ballonghistoria. Köpenhamn den 10 Ang, Danska tidningen "Socialdemo- kraten" offentliggör i dag föl- jande bref, som i gir ingick till redaktionen: "Jag fir härmed underrätta, att barkskeppet Ansgar, hem- mahörande i BOnne, på våg från Dublin till Onega tisdagen den IS Juli kl. 9 f. m, tvä dagars resa, öster om Nordkap. passe- rade en luftballong på 10 fam- nars af stånd. Den var svart och en del ai gasen hade strömmat nt. Den såg ut att kunna vant omkring 8 famnar hög och var Ofverdragen med ett nät Då det ju ej annars finnes luftbal- longer i dessa nordliga trakter och Andrée nyligen stigit upp, antager jag, att det ar hans bal- long vi sett. särskildt som det veckan förut blåst mycket från norr. Eder Oskar Mortensea, Barken Ansgar från Rönne, kapten Lerche, Onega Byssland." Riktigheten af ofvanstående intyga Olaf Hansen, C. Bollman, W Carlsson, Kristian Westh. Bedaktionen intygar, att bref- vet med ryska bokståfver. bär poststampeln: Onega ls/; 97. Byssarnes 16 Juli motsvarar som bekant vår 28 Juli. Kejsar Wilhelm hos czaren. Fredslöften. Petersburg den 8 Aug. Vid gala- dinern å Peterhof yttrade kejsar Wil- helm som svar på czarens helsnings- tal och efter att ha tackat för ut- nämningen till rysk amiral bl. a. föl- jande: Jag ser i denna utnämning icke blott en hedersbetygelse emot mig personligen utan ock "ett nytt bevis på fortvaron at de traditionella, eniga och på en orubblig basis grundade förhållandena mellan oss och båda våra riken. Ers majestäts oryggliga beslut att nu, såsom förut, trygga edert folk freden finner äfven hos mig genljud. Vi skola derför vandra sam- ma banor och i förening försöka leda våra folk under samma kulturutveck- lings välsignelser. Jag kan med för- tröstan — jag vet att jag har hela 462 Hvarken fruktan för ett öfverlägset antal förrädare eller hafvets djup hade afhållit honom från att göra sin ridderliga skyldighet. Språnget, som han tagit, vittnade om sällspord djerfhet och kraft. Med drott- ningens tillstånd och på baron Armfelts befallning gaf man ett signalskott, för att sammankalla de öf- riga båtarne, under det att Adlerstjerna erbjöd sig att med sin förfölja de flyende. Skottet besvarades och båtarne samlades. Adlerstjerna underlät ej någonting lör att upp- hinna flyktingen. Han tillsatte seglen och uppma- nade folket att äfven gripa till årorna. Blossen spra- kade och farten gick med pilens hastighet undan. På afstånd såg det ut, som om flammorna jagade hvarandra. Man såg också, huru den eftersta lågan kom allt närmare och närmare intill den första, under det att afståndet dem emellan oupphörligt minskades. Men befålhafvaren i den första båten, som nu syntes vara en lika klok som rask och beslutsam sjöman, hvilken allt för väl förstod att sköta den lika väl som lätt konstruerade båten, insåg att elden endast var ett ledande märke för den förföljande, och kastade den dertör öfver bord samt förtsatte flykten i mörkret. Då blosset ej mera vägledde Adlerstjerna, för- svann båten snart ur sigte för honom, och man för- klarade jagandet efter den fullkomligt ändamålslöst. Med ironiskt krökta läppar, befalde han, att man skulle vända tillbaka till de öfriga båtarne. Knap- past var vändningen likväl fullbordad, förrän han märkte liksom en hvit skugga, ett stort, af en god vind fyldt segel närma sig, under det att nio sno- hvita årblad liksom armar i jemn takt arbetade pä hvarje sida. I första ögonblicket trodde han, att det var någon af de öfriga neapolitanska småslu- parn», som äfven lagt ut för att förfölja, men om- 467 Det blixtrade till, och skottet rullade öfver vat- tenytan. — Hallåå! anropade dem Döring. Gif er, eljest skjuta vi er i sank. Ingen svarade; men å ömse sidor flög man fram. — Löjtnant! ropade Ärlig. — Hvad vill du säga? Då vigtiga händelser inträffa, talar man ej mera än som erfordras. För att förstå hvarandra då, be- höfves blott ett enda ord, en enda blick, en enda åtbörd. — Man tänder luntan derborta. -- Man ämnar svara oss med ett skott. Döring vågade ej verkställa sin hotelse, att skjuta dem i sank, emedan Louise var om bord der. — Gör dig färdig, Ärlig, belälde han icke dess mindre. — Färdig! svarade han. En eldstråle sprutade i detsamma ur en af de små nickhakarnes mynningar på den flyende båten, tätt följd at ett dånande skott. Det hven öfver de- ras hufvuden, seglet darrade till, och kulan slog ett hål genom dess duk. Om bord på Dörings båt tycktes man fullkomligt likgiltig derför; angreppet lifvade besättningen blott ännu ytterligare. — Man vänder andra sidan till der borta. Andra nickhaken skall göra tjenst emot oss. — Godt! vi gripa dem under tiden. Bätarne voro helt nära hvarandra. Bort med luntan, Ärlig; en änterhake i stället1 — Klart, rapporterade han. 1 detsamma brann den andra nickhaken al emot Dörings båt. — Gif er! ropade Döring. Kulan träffade slupens förstaf och slog in en mäda der. 4tib saknad, dog hon kort derefter framför den tillbedde Caracciolis blodiga hufvud, som hon dag och natt betraktade. Båda tvä ligga begrafna i S:t Giovanni kyrka. Det var till Johannas gamla palats, der så myc- ken kärlek förr suckat, men der endast vågen vid stranden och vinden i cypressernas kronor nu hvi- skade, det var till detta slotts nu mera infallna torn och störtade hvalf, som den flyende båten tycktes styra kosan. Man hade småningom nalkats kusten. Inom gränsen af bergshöjdernas och kullarnas skuggor försvann den molnfria himmelens sista ljusning, öynröret upphörde också här att göra Döring nägon jenst. Med fötviflan lade han det bort ifrån sig. — Eld och lif nu i edra åror! tillropade han sjö- männen. Dubbelt lif i hvarje bröst och hvarje arm I Och han fattade sjelf styret. — Om en qvart är allt förloradt. Få denna qvart måste vi göra mera, än hvad vi förut gjort på en timme, eljest . . . — Lefve den engelske sjömannen! Framåt, gossar! Båten tog ny fart. Man kunde säga, att den lik en gazell hoppade lätt_och snabb öfver vågorna. — Till nickhakarne! Ärlig, pass på! Ärlig intog sin plats med den brinnande luntan i sin hand. — Vid himlen, jag har ej misstagit mig om er, kamrater, vi hinna dem — hinna dem — se -- de märka oss och öka sin fart — förgäfves. Den lilla båten ökade i denna stund genom nyu ansträngningar verkligen hastigheten i sitt lopp. — Pass upp, Ärlig! Vi mäste preja an dem. Fyr! 463 bord fans ingen eld, och vid skenet af sin upptäckte han snart den engelska flaggan fladdrande från stån- gen akterut. I detsamma passerade den tätt förbi honom. Farten var mera blixtens än pilens. Det skummade kring fören. Perlor stänkte kring årorna. Vinden hven i tacklen, men om bord var allt tyst. Man kunde ha trott att det var andar, som seglade fram; att det var en af de dödes båtar, hvarom sjö- männen halva så många underbara sagor att för- tälja. Men vid roderstången stod här en ung man, med kikaren ihärdigt rigtad för sitt öga. Hvad såg lian väl i mörkret? Han såg en svart punkt röra sig långt bort på vattenytan, såg den mot den klara ljusning, som den molnfria himmelen kastade ned öfver vågorna; han såg intet annat än denna punkt, men han släppte den ej heller ur ögonsigte. Hans öga och denna punkt förblefvo orubbligt kikarens tvänne ändpunkter, tvänne oföränderliga poler, emellan hvilka hans båt lopp i rak linie framåt. — Litet mer på högra årorna, rättade han rigt- ningen, nog! Så der, hållen ut, karlar! Ärlig, passa pä med luntan, ifall jag vill preja an den. Godt, mina vänner! Friskt mod! Adlerstjerna igenkände nu äfven Döring. Döring passerade förbi utan att märka Adlerstjerna. Han hade blott ett enda ögonmärke, Louise. Då Adlerstjerna upptäckte Dörings närvaro, erfor han en blandad känsla af förbittring och hånlöje. Han var nära att ånyo vända om, men han visste icke i hvilket ändamål, och han fortsatte sin väg till de öfriga. Konungen och prinsessan Sofia Albertina hade redan framkommit. Den förres vrede och den sena- res smärta och oro vid underrättelsen, om hvad som passerat, kan knappast beskrifvas. Konungen gaf ett löfte vid sin krona att hämnas den skymf, som