Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-10-01
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör oet. an-varif u-fjlfvåre: Bengt E&gg«. ÖSTGÖTAPOSTEN Egara sch förläggare Aktiebolaget Östgöta Correspondentens Boktrjckert. Verkställande direktör: Gunnar Biddmted. i\:r 40. Prenumerationspris: För helt Ar kr. l:SO, för tre qvartal kr. 1,13, för hälft år 0,85 Fredagen den 1 Oktober. Utkommer bvarje Fredag. AnnontprU: Pr patitrad 8 öra. fr&o främmande orter 10 Öre. Utländska annonser 15 dre. Förlofnioga-, vigsol- och fOdelseanDooser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lttsoaminerpris 5 Öre- Östgöta Corregpondenten» Boktryckeri i Linköping. mn. Mötesdagen i Björkfors den 9 Oktober anlända vi dit, medförande ett stort vålsorteradt lager af Damkappor, nyaste modeller, billigaste pris. <a78> ___________Bröderna Eksell, Kisa. Prof. WesGiers, Köpenhamn, patenterade Bråckband (för Ljumsk-, Lår- eller Nsfvel- bråck), Moderbandager, Maggördlar för korpulenta samt Andtarmsbandager. Hörlurar, Spottkoppar, Inandnings- apparater. Sköljkannor ..med alla tillbehör, Medicindropp- räknare, Koppsnäppare, Öronsprutor, Näsdusehar, Sjukter- mometrar, Minimitermometrar, Bitringar, Diflaskor och tabbar hos W. L. Granbom, Glas, Porslin tt Lampaff är, (6727.113) Linköping______________ Tillkannagifvanden Advokat-Byrä.n, Lv.Hping, Storgatan SO (öfver postkontoret), ombesörjer rfittnåncar, boatrednln- gaur, Inkaaaer&Miar oob komnli- BtMåraappdrac bos K. Befallniugsbaf- vande m. m. Billigaste lnkassotaxat För årskuader, vid hqvid efter auuaning, högst en kr. Innehatvare v. Häradshöfding Per Inunder e.LliiiitarieiE.ArBuAer, TraBai å;Landskausllet kl. 10 PortoöVtM. Landskansliet. (6717,5) 61asi|8B •.Pineenezer i alla nummer liven med 1 ma periskopiska glas. Låkarerpcept deri expedieras 1 ka Tntter. som frän Stockholm. Reparationer verkställas omsorgsfullt. W. L. Granbom, (6738,115) Linköping. Länet och stiftet Få kontinentaltågen ha hittills tredjeklasspassagerare ej lått resa annat au fiån stationer söder om Alfveita till norr om Nässjö cch tvärt- om. Man har alltså ej kunnat resa med dessa tåg på tredje klass fiån t ex. Linköping till Stockholm. Från den 1 Okt. ändras denna be- stämmelse derbän, att resor få ske äl- ven på tredje-klass-biljett men endast lör sträckor al minst 100 km längd. Hädanefter kan således resa i 3:dje klass på kontinentaltågen ske från Linköping till Nässjö södernt och till Flen norr- ut samt naturligtvis också på ännu läng re alstånd. Vid trådgårdsutstfillnm- Sien i Stockholm har guldme- alj tilldelats länsträdgårdsmästaren G. Linden, Linköping, för ritningar till växthus, dnibänk, trädgårds- och parkanläggningar. — Bland pristagare å trädgärds- utställningen märkas för öfrigt: Köktväxter, (alla slag) odlade på kalljord: Åkerbrukskolonien Lemneå (sillvermedalj). Frukter och bär (odlade under glas:) brukseg. Carl Ekman, Finspong (sill- vermedalj) och trädgårdsmästaren Rydtng 25 kr. Persikor o. d.: Bjerka Säby (brons- medalj); trädgårdsmästaren 15 kr. Äpplen och päron (under glas): Bjer- ka Säby (hedersomnämnande). För vindrufvor: hr Carl Ericsson från Stens bruk (sillvermedalj). För samling af bär och frukter (od- lade på kalljord): direktör R. Abelin å Norrviken (hederspris, bestående af en pokal); brukseg. C. Ekman (sill- vermedalj). Till underläkare vid öster- götlands länslasarett i Linköping bar medicinalstyrelsen lörordnat med. lic. E. W. Lindahl tillsvidare och lör en tid af högst tre år. SJOfarten pa Åsunden. Hrr M. Hydéu i Linköping och K. Egarth å Refva inköpte i våras ång- slupen "Thyra", hvilken allt sedan Juli månads början gjort regelbund- na turer mellan Björkfors och Hoiby med anlöpande af mellanliggande bryggor vid Åsunden. Den nya ång- båtshnien har under sommaren tagits så litligt i anspråk, att det visat sig af behofvet påkalladt att få en större båt insatt på traden. För detta ända- mål ha nu "Thyras" egare utbytt denna mot den större ångslupen "Svan", som inköpts lrån Motala och i stället kommer att trafikera sagda linie. Sjukdomsfall. Bruksegaren Hugo de Maré ligger sedan någon tid tillbaka sjuk å sin egendom Ma- rieholm i Vestra Ed, Norra Ti ust. Till- ståndet anses betänkligt, meddelas oss. Norra Kalmar lans lands- ting sammanträdde i Vestervik sist- lidne måndag under godsegaren C. Lybecks ordförandeskap. Till vice ordförande valdes, som förut nämnts, arkitekten H. Hammarskjöld med 16 röster, prosten Redelius fick 3 röster och ingeniör Vicander 2. Till sekre- terare återvaldes borgmästaren Ahl- mark och till kamrerare rådman A. Randel. Som vanligt tillsattes lyra utskott: finans-, helsovårds-, nr 1 och n:r 2, till hvilka ärendena remitterades. Derefter företogs en hel mängd val, bland hvilka må nämnas följande: till ledamöter i nämnden för dfltatnmskole- vasendet återvaldes hrr 0. V. Be lelias, £. Vikander ocb H. Hammarskjöld och till re- visor för dito hr £ Vikander (suppleant pa- stor H. Tidman!: till ledamot i Tjusts kompanis iaskrifnings- nämnd nyvaldes hr F. H. Gustafsson (efter förvaltaren Andersson i Forsaström) ocb till suppleant hr Ad. Keroell B^llsjö: till ledamot i iuskrlfcingsnämndeu för sam- ma kompani återvaldes br E Vikander; till ledamot i dito för Sevede kompani ny- valdes br H Hammarskjöld till revisor för idintbemmet å Ntnnylnnd återvaldes pastor H Tidman och till supple- ant i överstyrelsen för samma hem prosten 0 V. Kedelins; till revisorer för folkhögskolan utsagos hrr F. M Gustafesor-, G. Liljenstolpe och J A Johanason i Stitpernm; till tingets ledamot i styrelserna för bada järnvägsbolagen återvaldes rektor K jnrdt ocb till revisorer för dito hr A. Hedenberg och kyrkob. J P. Hanning; att jemte ordföranden utgöra tingets nen- nirgeforvaltning utsagos hrr löjtnant C. F. Tenger oeb d:r M. v. Friesen. Nästa plenum hölls i går afton. Ordföranden gaf på måndagen middag för tingets ledamöter och tjenstemän. Vid trSdgardsutställntn gen 1 Vestervik utdelades 46 pris i 10 särskilda grupper. För frukter och bär utdelades 11 pris. Första pris tillerkändes Ankarsrums och Kasunirsborgs. andra prisen Hvalstad, Gränsö och Ullevi trädgårdars utställnin- gar. För vindrufvor erhöll Hvalstads för- sta, Kasunirsborgs andra samt Gränsö, Hödsle och Alvikens trädgårdar tredje pris. För köksväxter erhöll Frituna trädgård i Vestervik och Hvalstad första pris. An- karsrums och Svenssons trädgård i Vim- merby andra pris. Fyra tredje pris utde- lades i denna grupp. För krukväxter fingo Ankarsrums och Kasunirsborgs trädgårdar förstapris. Svens- son i Vimmerby, Gränsö och Ullevi andra pris; 5 tredje och 1 extra pris utdelades dessutom. För träskolealster fick Liedhems träd gärd La pris; 2:a pris erhöll A. Andersson i Hellingsfall. För frö fick Tuna trädgård la pris. Kyrkvlsltatlon. Den till i somras bestämda men till nu upp- skjutna biskopsvisitationen förrätta- des i Vestra och Östra Eds försam- lingar den 23, 24, 25 och 26 Sept. Fa torsdagen förrättades visitation vid Cfverum, hvarest någon sådan aldrig förr lär ha hållits. Med i skolåldern varande barn anstäldes förhör samt delgafs den af brukspredikanten affattade embetsberät- Pä fredagen hölls förhör i Östra Eds kyrka med denna församlings skolbarn, hvilket förhör utföll till biskopens belå- tenhet- Äfven granskades kyrkoarkivet, och åtskilliga andra kyrkans tillhörigheter. På lördagen, sedan V Eds församlings skolbarn blitvit af sina lärare och biskopen förhörda, öfver hvilket förhör visitator ut- talade sin stora tillfredsställelse, och bi- skopen öfversett kyrkans arkiv, kyrkokär- len m. m., hölls i V. Eds kyrkoherdegård förberedande visitationsstämma gemen- samt för båda församlingarne. Embets- berättelsen innehöll, som man säger, både skuggor och dagrar. Bland skuggsidorna må nämnas den separatistiska riktning, som här och der inom församlingarne är rådande, hvilken motverkar nattvardsgång, barndop, husförhörs bevistande och mera sådant. Och talade visitator några allvar- liga förmaningens ord mot dylikt. Som ljussidor eller dagrar framhölls särskildt församlingarnes "besjälande af kärlekens ande för den legala fattigvården". Bisko- pen betonade ined några hjertliga ord be- tydelsen och vigten af att vårda sig om de fattiga, afhjelpa nöden och uttalade sitt beklagande öfver, att det ej kunde sägas så om flertalet af församlingar, samt ut- tryckte sin glädje och erkänsla, att här kärlekens ande för nöd och fattigdom fun- nos till och i gerning visade sig. Båda församlingarnes prestmän, kyrko- och skolråd samt lärare och lärarinnor voro inbjudna till middag hos kyrkoherde- herrskapet. På söndagen förrättades gemensam guds- tjänst för Vestra och östra Kds försam- lingar i V. Eds kyrka Altartjenst förrät- tades af komministrar!» Lidberg och Frö- linder med messninK af den senare. En ypperlig predikan hölls öfver dagens text al fursamlingarnes kyrkoherde Brilioth. Efter donnas slut trädde biskopen för al- taret och höll ett med sedvanlig kraft och kärnfullhet framsagdt tal öfver Pauli ord: Förnvon Eder i Eder sinnes anda etc. För- hör hölls med den senast konfirmerade ungdomen, och de närvarande prestmän- nen samtalade med de äldre församlings- mediemmarne. Härefter hölls visitations stumma, och vitsordades pastors embets- berättelse, och gjordes ytterligare erinrin- gar, hvartill den föranledde. På framstäld fråga v;ir ingen anmärkning, hvarken mot prosterskap, lärare eller kyrkobetjente. Se- dan biskopen nedkallat Guds välsignelse öfver församlingarne afslöts den högtid- liga akten. Våra llfgrenadlerer i huf- vudstaden. Det kompani ur k. första litgrenadierregementet, som un- der kapten Augustinsons befäl varit beordradt till jubileumshögtidlighe- terna i Stockholm, anlände d. 17 Sept. på e. m. med extra militärtåg till norra stationen i Stockholm och in- kvarterades i kavallerietablissemen- tets kaserner, der äfven ett kompani ur "Lifregementet till fot" under be- fäl af kapten Zethelius samt en sqva- dron ur Lifregementets husarer" un- der befäl af ryttmästaren Örn och en sqvadron ur "Lifregementets drago- ner" under befäl al ryttmästaren Tau- von voro förlagda. Dessutom var för- lagd å Drottningholm en sqvadron ur "Norrlands dragonregemente. Vid Te deutn och gudstjensten på lördags middag i slottskapellet po- sterade korpraler och grenadierer ur kompaniet såväl i slottskapellet som i rikssalen. På söndagen vid den stora militärgudstjensten å Ladugårdsgärde var östgötakompaniet placeradt till venster om Göta lifgarde, hvarefter hela den paraderande styrkan i rote- kolonn defilerade för generalmajor Gadd, vid hvilken förbimarsch gene- ralen, vid åsynen af östgötarne, ut- ropade "bra, grenadierer". Få eftermiddagen bildades "häck" öfver Gustaf Adolfs torg, och vårt kom- pani stod emellan Lifregementet till fot och gardesregementena. Sedan den kongl. kortegen passerat och posteringslinierna voro indragna, upp- ställdes kompaniet midt framför Arf- furstarnes palats, derifrån manskap utsändes för spärrning af gator i sta- den under natten, der de väldiga folk- massorna tågade fram. På tisdags middagemottogs högvak- ten, då vaktparaden fördes af kapten Augustinsson med löjtnant C. Rid- derborg och sergeant C. Jseger så- som vaktbefäl. Musiken för vaktpa- raden gafs af Lifregementets till fot musikkår. De till jubileumshögtidligheterna beordrade hatva blifvit mycket väl emottagna och särskildt östgötagre- nadiererna. Så har bland annat hela personalen tvesne gånger haft fritt tillträde till utställningen och Skan- sen samt i måndags eftermiddag på bekostnad och inbjudan af h. k. h. kronprinsen till såväl utställnings- lokalerna som till artillerimuseum. En meddelare från hufvudstaden skrifver: "Det från Östergötland Ut- kommenderade kompaniet tar sig mycket respektabelt ut, gent emot våra unga skägglösa ynglingar vid gardesregementena. Östgöta-grena- dierernas enkla, klädsamma uniform och de kraftiga, storväxta männen gifva prägeln af "bussar"; de se litet sjelfbelåtna och allvarsamma ut, lik- som de tänkte: "vi ä östgötar, gud ske lof". Deras uppförande i hufvud- staden äfvensom helsotillståndet har varit godt". SmaskolMrareutblldnln- Sen 1 Småland. Jönköpings ns landsting har bifallit hr Petris, i anledning af hvad i denna fråga på skolmötet i Vestervik i somras före- kom, väckta motion om tillsättande af en komité af 3 personer för att utreda frågan angående behofvet af och sättet för ändring af nu gällande bestämmelser för småskollärares ooh lärarinnors utbildning inom länet och sätta sig i förbindelse med komi- térade från Norra Kalmar län och derefter till ett kommande landsting ingifva det utlåtande eller förslag, hvartill komiterade kunna finna sig föranlåtna. Komiterade blefvo rådman A. Petri, folkskoleinspektören J. A. Franzén, och riksdagsman O. Erickson i Bjärs- by- * Elgjagten 1 norra Öster- götland har under den nu tillända- iupna jagtsäsongen lemnat ett myc- ket stort utbyte och inom Finsponga län större ån någonsin förr tack vare den synnerligen rika tillgången på elg i dessa skogstrakter. Men sä bar också, skrifver en korrespondent till Ö. C, en riktig storslagt eller, rättare måhända, ett riktigt utrotningskrig pågått under de femton dagar jagten varit tillåten, och vid jagttidens ut- gång den 15 dennes hade öfver 30 elgar inom Finsponga län lått bita i gräset för orteDS talrika elgjägares kulor. Hållestadsborna stå härvidlag främst; endast inom nämnda sockens område ha nedgjorts 15 elgar. Be- klagligen är det mestadels kor och jemlörelsevis få tjurar, som blifvit nedlagda, ett förhållande som inver- kar menligt på elgstammens utbred- ning. Till ofvannämnda antal dödade elgar komma dessutom tvenne, som skjutits under oloflig tid. HBst död af skrämsel. Häromdagen blef en häst från Rå- berga, hvilken användes vid arbetet å Linköping—Fogelstabanan, då han stod förspänd ett lass vidjernvägens godsmagasin, häftigt skrämd af det söderut afgående godståget. Han steg- rade sig våldsamt men strax derpå föll han till marken och dog knall och fall. Svärdsmedalj lur bland man- skapet vid kgl. Uottaus station i Karls- krona äfven tilldelats n:r 0 Fågel vid Tjuit kompani. Den qvlnltga folkhög- skolan 1 NassjO har af Jönkö- pings lans landsting tor en tid af fem år fått sig ett anslag af 500 kr. per är beviljadt. Skolan förlägges till den manliga folkhögskolans lokal, och är, efter hvad hittills är bestämdt. den qvinliga folk- högskolans kurs afsedd att pågå un- der tiden från 1 Maj till slutet af Juli. Årets skSrd. Enligt till Gö- teborgs köpmansförening ingångna rapporter har i Östergötland årets skörd utfallit på följande sätt: Höskörden af god beskaffenhet ocb i all- mäobet ötver medelmåttan i anseende till mantrden Bågtkörden till qvaliteten god, till qvan- titeteu utilhredsstftllande i Norrköpings di- Strikt, men fullt medelmåttig i Söderköpings och Motala samt mycket öfver medelmåttan i h nköp nes distrikt. Hieteeköi den god och riklig, utom att vår bvetet i Motala distrikt lemnat klen afksst- ning, och i Söderköpings distrikt har bvetet nå sina ställen varit nlgot angripet af rost. Af vårsäden bar batren lemnat god ocb fullt medelmåttig skörd i Norrköpings d. strikt, god men under medelmåttig mängd i Söderköpings brådmogen och under medel- måttan ^Linköpings, till beskaffenhet och mftngd troligen under medelmåttan i Motala distrikt Korn: god men mindre rik skörd i Söder- köpings distrikt, god och medelmåttigt gif- vande i Linköping, god men ojemo ocb under medelmåttig mängd I Motala, temligen klent resultat i Norrköpings distrikt. Arter: god skörd oeb af tillfredsställande mängd i Norrköping* distrikt, missväxt (men god qvalitet i i Söderköpings, god och me- delmåttig i Linköpings, under medelmåttan i Motala distrikt (der dock ärter föga odlas). Af potatis vantar man ungefär medelakörd i Norrköpings dittrikt, mycket god akörd (fast delvis angripen af torrota) i Söderkö- pings, mindre giftande i Linköpings, 4:de å 5-te kornet i Motala distrikt. Rösteådden bar öfverallt försiggltt under jeunörelsevis gynsamma väderleksförhållande Om skörderesultatet i Sydsverige i allmänhet, se å annat ställe i dagens nummerl Ogrtundadt rykte. Såsom vi förut meddelat afled ogifta Ida Jo hanssons i Lugnet, Vestra Ryds soc- ken, några dagar gamla barn den 22 nästlidna Maj utan föregången sjuk- dom, med anledning hvaraf rykte ut- spred sig om att dödsorsaken icke varit naturlig. Detta föranledde att k. befhde, till hvilken rapport inkom om förhållandet från ortens krono- länsman, förordnade vederbörande provinsialläkare att å liket verkställa rättsmedicinsk undersökning. Sedan detta blifvit gjordt samt rättskemisk undersökning jemväl egt rum å lik- delar, har t. f. provinsialläkaren Fri- dolf Svensson såsom obducent afgif- vit det utlåtande att, då af besigt nings- ocb liköppningsföreteelserna icke finnas några som tyda pä för- giftning och vid den rättskemiska undersökningen icke kunnat upptäc- kas något dödligt verkande ämne och dä af det vid liköppningen iakttagna intet finnes, som med säkerhet kan framställas såsom orsak till döden, fö, giftning torde kunna uteslutas och att det ej med bestämdhet kan åtgö- ras hvad som varit vållande till bar- nets hastiga löd. Hr Llljedahls korffabrlk med salteri invid Motala, hvilken, till- följd af t. f. förste provinsialläkaren C. L. Dahlbergs anmärkningar mot lokalerna och snyggheten derstädes, för någon tid sedan enligt k. befhdes föreskrift afstängdes, har numera under- gått sådana förändringar och förbätt- ringar, att k. befhde med afseende ä kommunalnämndens i Motala socken och distriktsveterinären Erik Eriks- sons efter företagen besigtning utfär- dade intyg derom, att fabriken blif- vit i fullt betryggande helsovårdsbän- seende anordnad, funnit skäligt för klara att hinder nu icke förefinnes för lokalernas användande. Sjukstugan 1 Tranas har drabbats af ogillande af landstinget. Vederbörande utskott hade hemstält, att det af synemännen afgifna instru- mentet öfver afsyningen af den ny- uppiörda sjukstugan i Tranås måtte läggas till handlingarne utan vidare. Men häremot uppträdde landstings- mannen Falk. Denne förundrande sig högeligen öfver att utskottet kunnat föreslå, att syneinstrumentet skulle utan vidare läggas till handlingarne, då synemännen gjort så grava an- märkningar. Så hade ej byggnaden uppförts i enlighet med den landstin- get förelagda ritningen, uthus och likbod saknades och nu begärdes an- slag till tomtens utvidgning. Lade nu landstinget utan vidare synein- strumentet till handlingarne, hademan godkänt det. Något vidare behof af sjukstugan förefunnes ej, hvilket bäst framgick af att de kringliggande kom- munerna ej velat lemna bidrag. Ta- laren yrkade på aniörda skäl att landstinget skulle med ogillande af det sätt hvarpå Tranås kommun full- gjort sina skyldigheter och med öp- pen rätt för landstinget att föra sin talan lägga synematrumentet till hand- lingarne. Efter en långvarig diskussion blef också hr Falks mening biträdd af landstinget. Synemännen hade gjort följande anmärkningar: Byggnaden öfverensståmmer till storlek och inredning ej fullständigt med bifogade ritning, enär verandan saknas och någon förstuga ej blifvit afstängd från korridoren. Dessutom äro lägenheterna i verkligheten omkastade, så att, i motsats till hvad rit- ningen utvisar, sjukrummen jemte- sköter- skans rum blifvit förlagda åt söder, under det öfriga lägenheter återfinnas utefter norra sidan. At dessa senare, som medels en hela byggnaden genomlöpande korridor äro skilda från sjukrummen, har, enligt vår åsigt, dis- ponerats alltför knappt utrymme, fmlket förhållande, särskildt beträffande läkarens rum och badrummet, nog torde komma att medföra en del ölägenheter. Fönsterbord, termometrar, diagnostaflor, spottlådor samt spottkoppar saknas ännu. Utrymmet i läkarens rum synes oss här otillräckligt. Detsamma år förhållandet med badrummet, i hvilket endast finnes ett badkar och en kamin med öppen, ej inmurad jernpanna för vattenuppvärmning Någon rörledning for vattentillförsel finnes ej; ej heller ännu for aflopp af forbrukadt badvatten. Dessutom saknas imskorsten öfver den. såsom oss sy- nes mycket olämpligt, här placerade vatten- Hot klosetterna anmärktes, att endast en behållare, som således har att emottaga både fasta och flytande exkrementer, finnes i hvarje. En uthusbyggnad, inrymmande vedbod, likbod m. m. torde väl näppeligen kunna undvaras. Sådan finnes emellertid icke, och hvad värre är, utrymme derlör synes svår- ligen kunna i den lilla tomten beredas. An- gränsande tomt åt söder är lyckligtvis på en ganska bred sträcka utefter ajukstugu- byggnadens långsida ännu obebygd och det måste beklagas, att denna jordremsa ej blif- vit från början åt etablissementet förvärfvad, i hvilket fall ej allenast det för en del ofvan nämnda ändamål beböfliga utrymmet funnits att tillgå, utan jemväl plats kunnat erhållas för en liten plantering. Senare förekom frågan om anslag till denna sjukstuga för år 1898. Styrelsen hade begärt för sjelfva sjukvården ett anslag at 2,776 kr., samt för uppförande af uthus, upp- tagande af brunn för pump, rörled- ning ooh vattenbehållare, för aflopps- ledning, inhägnad och plantering jemte inköp af nödvändiga inventa- rier och instrument tillsammans kr. 2,900. Vederbörande utskott tillstyrk- te det egentliga sjukvårdsanslaget samt 1,000 kronors anslag till förbät- tringarna ooh inköpen. Dessa 1,000 kr. skulle dock innestå, till dess styrkt blifvit, att förbättringarna ut- förts ooh inköpen i ifråga gjorts. I landstinget yrkade hr Falk afslag å dessa 1,000 kronor och således blott beviljande af 2,776 kr. Efter en lång diskussion beslöts dock i en- lighet med utskottets förslag, hvadan sjukstugan fick 3,776 kr. Men det var med knapp nöd, 28 röster mot 21. At synemännen uppdrogs att tillse, att de af utskottet stipulerade förbättringarne verkstäldes och inkö- pen gjordes. Motionen om inköpan- det at en tomt för uthuabyggnad vid Tranås sjukstuga blef af landstinget afslaget. Mordbranden vid Fram- nås. Den i sistl. Maj månad häk- tade Hickan Klin Enqvist erhöll den 20 Sept. sin dom lydande på 4 års straff- arbete, lör det hon natten till den lö Maj at hämnd satte eld på ladugården via Fraaicäs, V. Eneby socken, som till giunden nedbrann. Att straffet biel 6å ringa berodde på att medicinalstyrel- sen förklarade henne icke varit vid broite s begående vid sina sinnens fulla bruk. Ett dödande vådaskott. Till Östg. Corr. skrifves: Hemmans- egaren J. F. Johansson i Gransmåla at Mörlunda s:n begaf sig den 21 Sept. på aftonen ensam ut på tjäderjagt. Då han emellertid ej på onsdags mor- gon var återkommen, blef man orolig och började söka efter honom, med re- sultat att han vid middagstiden an- träffades ute i skogen liggande död och med geväret strax bredvid sig. Man förmodar, att Johansson stått på en sten i närheten samt att han halkat ned, dervid skottet gått af och träffat honom i bröstet. Den döde, som var 30 år gammal, efterlemuar maka och tre barn, dessbättre i sär- deles goda ekonomiska omständig- heter. Anståldt åtal. Advoka/.fiska- len i Göta hofrält har anstalt åtal mot t. f. borgmästaren i Skeninge rådmannen A. N. Rothman, för det han eftersatt honom åliggande skyl- digheter med afseende å uppsättning af rådhusrättens och magistratens domböcker och protokoll, tillsyn å förmynderskap samt förande af han- delsregistret och iastighetsboken för staden. Dessa försumligheter hafva fortgått i flere år. Ansvar yrkas nu för den under lång tid fortsatta för- sumligheten och vårdslösheten i em- betsutöfningen, som hr Rothman låtit komma sig till last jemlikt 25 kap. 17 § strafflagen samt åläggande lör honom att inom viss tid hafva iord- ningstält domböckerna, protokollen och det öfriga. Kreatursmöten Kreaturs- mötet i Horn d. 23 Sept. hade gaoska riklig tillförsel af kreatur. Omsätt- ningen var trög beträffande stora oxir, men ganska rask i fråga om mindre oxar och kor. Större oiar betalades med omkr. 380 kr., kor med 50 till 90 kr., qvigor i förhållande dertill. — Kreatursmöte i Gamleby hölls fre- dagen deu 24 Sept. och visade en ginska stor tillförsel af kreatur. Pri- sen voro: för oxir 13—Hqvarters från 30O-40O kr, tor 12-13 qvarters 240 —315 kr, för ståtar 10—12 qvarters 190—290 kr. paret, för minlre stutar 50-130 kr. sL För kor betalades 40 —140 kr. st., och rönte de stor efter- frågan. Q'igor betalades med 50—75 kr. st. En ovanlig framställ- ning inkom till länsstyrelsen härom dagen. Deu hade följande lydehe: Till Länsstyrelsen i Östergötlands län, Linköping. Undertecknad som ämnar att försälja sitt egande hus S. under K i K. by frågar här- med vördsamt, om Länsstyrelsen eller nå- gon annan myndighet godhetsfullt ville in- lösa densamma, enär den är omöjlig att bebo emedan timret i boningshuset är upp ruttnat och således smittar husfolket och omgifningen till skada och förargelse och således orätt att utbjuda den till salu. Köpesumman är trehundrafemtio (350) kronor. K. den 22 Sept 1897. Med utmärkt högaktning C. E. B. (Sigill.) Naturligtvis fann länsstyrelsen fram- ställningen till ingen åtgärd föranleda. Drunknade. En sorglig hän- delse inträffade den 21 Sept. å färj- stället vid Bjursunds ström, som för- binder fjärden Syrsan i N. Tjustmed Östersjön. Till följd af ovanligt stark strömsättning och jemväl på grund af att en lina brast, kommo färjkar- len Anton Karlsson och dennes 13- årige son i vattnet ooh drunknade. Åtal mot apotekare. Så- som vi på sin tid omnämnde, anmäl- de provinsialläkaren i Tjellmo A. P. Gustafsson hos k. bfhde att innehaf- varen af apoteket i Tjellmo J.J.Bo- lin från apoteket försålde en mängd s. k. arcana (hemliga läkemedel), hvaraf prof af d:r Gustafsson vid å apoteket den 9 sistlidne Januari verk- stäld visitation tillvaratogos och in- sändes till medicinalstyrelsen, hvil- ken förordnade om rättskemisk un- dersökning af desamma. Vid den rättskemiska undersökningen har det i en del af de insända medicinprof- ven, femton till antalet, förekommit antifebrin, ooxiderad fosfor och mor- fin äfvensom sprit till en styrka af 57 volymprocent. Ombudsmannen ooh fiskalen i medicinalstyrelsen har i an- ledning deraf hos styrelsen hemstält, att apotekaren Bolin måtte åtalas för försäljning af arcana och för qvack- salfveri, för förvaring pä olagligt sitt at dem bland ifrågavarande läkeme- del, hvilka innehållit gifter, för det Bolin utan läkares recept utlemnat medicin innehållande gifter jemte antifebrin samt för det han genom utlemnandet af den del af medicinen som innehållit sprit gjort sig skyldig till oloflig försäljning af alkohol. Sedan medicinalstyrelsen i anled- ning deraf öfverlemuat handlingarne i ärendet till justitiekanslerlembetet samt detsamma remitterat målet till k. bfhde med anmodan att mot apo- tekaren Bolin väcka ansvars-och er- sättningstalan för hvad han sålunda låtit komma sig till last, har k. bfhde förordnat kronolänsmannen Gust. Nor- melli att nämnda åtal utföra och att dervid jemväl yrka åläggande för Bo- lin att bland annat gälda kostnaderna för rättskemiska undersökningen med 235 kr., samt att de å apoteket qvar- varande hemliga läkemedlen förkla- ras förbrutna och oskadliggöras. Taube—FågersklOldska målet. Åtalet mot fröken Fäger- skiöld, hvilket varit hvilande alltse- dan i Maj d. å., förevar i lördags ånyo inför Stookholms rådhusrätt. Käranden, fru Taube, företräddes af hofrättsnotarien Furstenberg och sva- randen af hofrättsnotarien E. Lidfors. Svarandeombudet anhöll om uppskof intill dess den vid Höckerstadstinget anhängiggjorda rättegången afgjorts, och häri instämde kärandeombudet. Rätten förklarade med bifall härtill målet såsom hvilande och beroende på endera partens anmälan efter Höc- kerstadamålets sluL ESkeby nya skolhus. På besvär at kronolänsman K. A. Alm- gren m. fl. medlemmar af Ekeby för- samling öfver församlingens å kyrko- stämma den 12 sistl. Juli fattade be- slut att, sedan särskilda för uppfö- rande af ny skolhusbyggnad inom socknen utsedde komiterade vidtagit den förändring med afseende å ifrå- gavarande byggnad att de fönster, som enligt den ursprungligen upp- gjorda ritningen skulle vetta åt sö- der, förlagts på vestra sidan, med ogillande af komiterades åtgöranden, byggnaden hvad anginge fönstrens placering skulle uppföras i enlighet med den af vederbörande folkskole- inspektör godkända ritningen, har k. bfhde i enlighet med klagandenas yrkande återförvisat ärendet, såsom loke i behörig ordning förberedt, till ny behandling af kyrkostämman. Vadstena skyttegilles v&ndrlngspokal eröfrades lör ett år vid täflfngsskiutning i Vad- stena af målaren E. Dunér der- städes med 126 points (i 3 serier om 12 skott på 300 meters afatånd mot 5-ringad tatla). Närmast kom med 99 points poliskonstapeln E. F. Trygg, hvilken innehade pokalen förra aret. Pålsboda -Finspong— Norsholms Järnvågar hade under Juli månad en inkomst af kr. 38,134: 67 eller pr dag ooh ban-km. kr. 14 47 (mot under samma månad fortidet år kr. 25,948: 77 eller pr dag och ban-km. 9: 87). Från årets bör- jan utgjorde inkomsterna kr. 216,260: 54 (mot förra året kr. 199,164: 57). Prestkonvent. Vid det för- liden torsdag den 23 Sept. med Aika, Dala, Gostnngs och Lysings kontrakters prästerskap hållna konvent, som bör- jade med gudstjenst i ödeshögs kyrka, der predikan hölls af komminister C. A. Sti Omberg i Skeninge öfver ämnet: Om goda gerningar och ett heligt lif, behandlades de af komminister J. Nord- mark i Kumla uppstälda frågorna. I anledning af första frågan "Om deu heliga missionens sista period nu be- gynt, hvilken förpligtelse medför detta för törsamlingslärafe.i?* beslöt konven- tet följande uttalande: Utan att våga bestämma, om den heliga missionens sista period redan inträdt, ansågs för- samliugsiärarens nitälskan för verlda- missionen behö va alltmer skärpas. I anledning af den andra frågan: "Undfå äfven oomväuda menmskor i nattvarden Kristi lekamen och blod?' beslöt konventet enhälligt och kraftigt häfda den meningen enligt både skrift- läran och våra bekannelaeskrilter, som uttalas i den föreliggande frågan. Beträffande den till öfverläggning upptagna tredje frågan: "Då i våra da- gar allt flera röster ropa ut, att lagens predikan är öfverflödig, hvilken hänsyn bör församlingsläraren såsom sannin- gens tolk taga härtill i sin predikan t" uttalade konventet nödvändigheten lör läraren af att utan hänsyn till tidens strömningar predika ett fullständigt Guds ord. Den fjerde och sista frågan: "Hvilken ställning bör församlingsläraren intaga till våra dagars -nykterhetsrörelser" be- slöt konventet, till följe af den långt framskridna tiden, hänskjuta till nästa konvent Till predikant vid nästa sammanträ- dande konvent, som hållet i Vadstena under Juni månad nästkommande år, valdes kyrkoherden i V. Ny G Anders- son med komminister K. A. Ankarberg St. Aby såsom suppleant. Till tetförfattare utsagt folkskolein- spektören, kyrkoherden i V. Stenby Sandell med kontraktsprosten i Rök G. A. Söderqrist tom suppleant Till vågstyrelse i Vifolka härad valdes vid sammanträde i Sva d. 24 Sept: godsegarne Axel Danck- wardt Lillieström på Solberga ooh P. R. Widoff på Forsa samt riksdagsman G. Andersson i Himmelsby. Supple- anter blefvo: hrr Otto B. Almgren, Sya, A. T. Jönsson i Stora Skonber- ga ooh P. O. Larsson, Sya. Till re- visorer utsågoB: hrr major Ahnström, C. O. Pettersson, Ljuna, ooh O. Wi- ström, Mjölby; suppleanter: hrr Edv. Rulländer, O. Nelson ooh G. Neigliok. Antalet "skarpskyttar" i riket under 1896 utgjorde 28,096. Jemför man de olika skyttegillenas medlemsantal, finner man, att Sala skyttegille står i främsta rummet med 690 skyttar. Sedan kommer Stockholms skarpskytteförening med 566 medlemmar. Antalet lossade skott i hela riket under 1896 åtgjorde 2,101,233. Af dessa komma 189,397 på Stookholms, 181,304 på Gefieborgs samt 170,940 på Vestmanlands skytteförbund. För jemförelses skull kan nämnas, att Schweiz med knappa 3 millioner in- vånare har 185,000 skyttar ooh det Ulla Danmark 42,000. 632 om de bekänna sig till de konungamördande läror, för b vilka Gustaf III föll ett offer; om de till och med uppenbart eller åtminstone genom ett tvetydigt vankelmod beskydda dessa läror; om slutligen alla de passioner, som uppröra menniskorna: hatet, åre- girigheten och egennyttan, äro införlifvade med den nu varande styrelsens karaktär: hvem, frågar jag, skall ej inse denna styrelses rätta motiv till beskyll- ning emot mig? — Några fä ord om min lefnad angifva äfven min karaktär som politisk personlighet. Jag har varit omfattad af den utmärktaste konungagunst. Vid återkomsten från mina första resor såsom yng- ling blef jag vid hofvet anstäld såsom kavaljer hos kronprinsessan; kort derefter utnämde mig konun- gen till sin förste kammarherre, bibehållande mig tillika vid platsen hos hans son; men kriget, som nu utbröt, tillåt mig ej att vara overksam, och jag marscherade mot iinska gränsen med mitt regemente. Händelserna under detta mördande krig mellan tvänne tappra nationer voro mig ofta gynsamma. Jag hade den lyckan att förvärfva mig fiendernas aktning så väl som mina soldaters förtroende, och jag erhöll högsta befälet öfver en afdelning af armén; derunder fick jag tillfälle att offra mitt blod för min konung och mitt lädernesland: jag erhöll en svår blessyr, hvars följder skola följa mig till grafven. Urståndsatt att bibehålla mitt befäl som jag var, utsåg mig konungen att handlägga underhandlin- garne om fred, som då öppnades. Jag lyckades der- uti och vann en fred, som ötversteg våra förhopp- ningar. Min konung hade redan insett, att en var- aktig och säker allians med den största suverän på jorden, så väl genom sin magt som sitt .-nille, skulle bereda lugn åt hans land och åter förena alla inom riket splittrade intressen; och jag blef i följd deraf &nyo utnBrad till en af de kommissarier, som fingo 633 sig detta stora vårf uppdraget. Alliansen blef be- slutad. Konungen, som nu var tryggad från all fara utifrån, vände från detta ögonblick alla sina tankar till främjandet af sina undersåtars väl och lycka. Ständerna, samlade i Gefle, understödde hans afsig- ter, och man sysselsatte sig nu med att återställa finanserna och bota oordningarne i administrationen. Det förslag, som konungen framstälde i afseende på sin sons giftermål, mottogs med allmänt bifall, och presterskapet utmärkte sig vid detta tillfälle ge- nom en anda af tolerans och kärlek för allmänt väl, som man ej nog kan berömma. Det var just under det att rikets affärer så utvecklade sig, och konun- gen, full af lysande framtidsförhoppningar, återkom till hufvudstaden, som det mördande skottet — likt ett annat förebud för den nu herskande för- myndareregeringen — träffade honom och beröfvade Sverige den bäste af konungar och Europa ett al dess största snillen. Jag mottog min olycklige ko- nungs sista suck. Han var i döden, som i lifvet, stor och ädelmodig, och om det varit möjligt, skulle min smärta blifvit ökad genom de sista bevis af välvilja, jag mottog, då han anförtrodde mig sin son och lät mig i sina egna händer aflägga ed att aldrig öfvergifva sonen, hvarvid han, lör att gifva mig nå- gon magt att värna den omyndige, utnämde mig till öfverståthållare i Stockholm. Konungen dog, och min lycka med honom. Armfelt tystnade här, och en tår det sköna- ste smycket i sorgens konungamagt — simmade i hans öga; men tåren fördunklade icke hans blick. Med prismatisk glans bröt känslan sig tram der, och blicken strålade klarare än någonsin. - - Jag vill för er, general, återtog Armfelt åter, i några hastiga, korta drag teckna mitt lif, på det ni må sättas i tillfälle att bedöma mig; jag gör det, emedan hvarje redlig mans omdöme är mig kärt, under det man på samma gång förföljt mina vänner och alla, som hyst någon tillgifvenhet för mig. Hatet anföll mig från alla sidor; raseriet tycktes ej ega någon ro, förrän jag blifvit undanröjd, och i detta ögonblick har man krönt verket genom att förklara mig såsom chef för en brottslig sammansvärjning. Känslan af lidna oförrätter uttryckte sig med målande drag i det sätt, hvarpå Armfelt framstälde sina tankar. Hans röst var än mild och rörande, än stark och uppskakande, efter som ämnet gal vid handen. Allt hos honom vittnade om omiss- kännelig upprigtighet och smärta. - Det förblifver dock alltid en obestridlig san- ning, att beskyllningen emot mig grundar sig mera pä förutsättningar än pä verkliga bevis. Jag skall öppet och så kort som möjligt genomgå så väl det ena som det andra. Han teg stilla ett ögonblick, derunder kastande en tankebhck ötver de många brokiga ämnen, som han hade att genomgå — För att få mig brottslig inför Europas ögon, var det nödvändigt att anklaga mig, törst med in- sinuationer, sedan med öppna beskyllningar. Man har ej underlåtit nägot och tillvägagått med välbepröf- vadt jesuitiskt mästerskap. Tidningspressen i Ham- burg lånade sig också beredvilligt till vehikelåtden skändliga kabalen. Också var det derifrån, som man törst anklagade mig att i mitt hämdbegär hafva öfvergätt till jakobinerna, till hvilkas uppen- bara fiende jag likväl kan säga mig vara född. Man utspred, att Stockholm egde tvenne klubbar, den ena bestående af jakobiner och den andra af roja- lister, hvilka, ehuru synbart skiljaktiga, dock sins- emellan skulle ha öiverenskommit om en plan att sätta eld på staden, begagna sig af den deraf upp- kommande allmänna oredan, lör att nedgöra regen- ten och hans favorit, derefter förklara konungen likväl den enda naturlag, hvarur det rätta växer. Dd kämpande stanna alltså oupphörligt blott vid anvisningar till det rätta; och om denna deras upp- gift, betraktad med egoismens synrör, är obetydlig, är det i sjelfva verket likväl ej så obetydligt att vara en vågvisare i försynens eviga arbete. Och tro mig, general, endast i den mån vi älska slägtet rätt och sant och varmt, äro vi äfven goda vågvisare. Acton betraktade Armfelt med stadig och lugn blick, under det han yttrade sig. Döring, som stan- nat vid fönstret, åhörde honom med uppmärksam- het. Han visste icke rigtigt, om han förstod Arm- felt, eller om han skulle gä in pä hans satser, men emellertid tilltalade de honom mera än Actons. — Ni tror således icke på någon slump, herr baron, yttrade Acton, sedan Armfelt slutat, utan anser allt, som händer, för rättvist? — Visserligen, general. Allt har rätt att gälla sä långt det kan gälla. Acton fäste ännu en gäng en uppmärksam blick på honom. — Då gillar ni förmodligen också, herr baron, den svenska regeringens handlingssätt emot er? Armfelt flög med handen öfver pannan, liksom han ett ögoblick tvekat att erkänna det. — Hvarför icke? återtog han likväl snart. Den svenska regeringen vill störta mig; jag har också velat störta den — och vi hafva rätt båda. Ur dess och min strid skall snart ett bättre komma. — Ni tager saken kallt, baron. — Såg lugnt, general. — Nåväl, baron, jag har fått i uppdrag att kom- municera mig med er rörande er ställning till ert hof. Ni är en ovanlig man, herr baron. Ni har ej allenas tblickat djupt in i vår tids politiska förhållanden, utan äfven i menniskohjertat, denna innersta drif- C. F. RiMertMi. Drabantm. 11. 80