Titel: Östgötaposten
Datum: 1898-03-18
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEH Redaktör och ansvarig utgifvare: Bengt Hägge Egare och IMaggaN: åfcöebotaget Östgésa Ooneapoadenteng Boktrf eaeri. Verkställande direktör: Gunnar Btddaaaatan. tar 11. Prenumerationspris: För helt är kr. 1: 50, för tre qvartal hr. 1,19, för hälft år 0,8» och ett qvartal 50 öre, postbeforUringsafgiften inbcrlknad. Utkommer bvarje Fredas. Fredagen den 18 Mars. Annonspris: Pr petrtrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländik* annonser 15 öre Förlofnings-, vigsel- och födelsoannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnumuierpriti 5 öre. Östgöt» Correapondanten» Boktryckeri i Linköping' Med N:r 11 af Östgöta-Posten följer också N:p ll»|a, innehallande tidnin- gens följetongsaf- delning (24 sidor). TillkånnagUvanden, Du* T. Theorell — Nygatan 56 — MottBKnlDKBUd kl. 9-11 f. ■•• 1-2 e. m. Bön- oek HelRdagar kl. 1Q-111. m.____________64.1) Advokat-Byrän, hmkirpmy. Storgatan 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, boatrednln- rar, Inli—irfrsj" och komml»; ttswlratippdras hos K. Befallningsbaf- vande m. m. Billigaste Inkassotaxa: För arslunder, vid liqvid etter aumaning, högst en kr. Innehif vare: t. Baradshöfding Fer Antänder. (211.8. e.LiiiutiileiE.åi]iuAer9 TrUtas ä Landskansliet kl. 10-2. Postadress: Landskansliet. (9919,2) LikUitor 16b 8?eiil.|ir atort lager oeb billiga pris bos Telefon 317. C A. Bosén. (684,13) Aktiebolaget Länet och stiftet Dödsfall. Efter en längre tids sjukdom, h var under han vårdats a lanslasarettet härstädes, afl ed i onsdags £å morgonen domkyrkoorganisten i inköping, musikdirektör Jon Fredrik Törnicall i en ålder af nära 79 ar. Han undergick nyligen operation lör njurlidande. Den sålunda bortgångne framstå- ende musikern var född den 5 Maj 1819 i Törnfalls socken i ti. Tjust. Redan vid 18 års ålder biet han or- Sanist i V. Eneby och utnämndes år 869 till domkyrkoorganist i Lin- köping, hvilken befattning han allt sedan dess innehaft, ehuru tiensten under det senaste 10-talet af år uppe- hållits genom vikarie. Samtidigt med tillträdandet af organistbeiattningen vid domkyrkan biet han director mu- sices vid härvarande gymnasium samt reetor contus och orgelapprobatör för stiftet. Han utnämndes äfven år 1861 till musiklärare vid Linköpings folk- skollärareseminarium och redan förut (1869) till föreståndare för organist- skolan vid samma seminarium. Från de nämnda lärarebefattningarne erhöll han afsked med pension år 1886. Vikbolands sparbanks huf vudmän hade i tisdag, sitt årsmöte a bankens lokal i Norrköping under ord- förandeskap af kronofogden Cirl Grön- lund. Enligt revisionsberättelsen ut- gjorde bankens tillgångar vid 1897 års elut sammanlagdt kr. 1,234.862: S*8. In- sättarnes fond, som vid åi ets början ut- gjorde 1 047,929 kr. 39 öre, hade stigit till 1,164,440 kr. 26 öre. lusat tamas antal var vid 1897 års slut 4 636 st. och hade ökats med 128 st. Reserv- fonden uppgick vid årets böijan och vid dess slut till resp. 66,815 kr. 24 öre och 70,238 kr. 53 öre. Fuli ansvarsfrihet beviljades styrelsen för 1897 års förvaltning. Till ny styrelse valdes kronofogden C Grönlund, ordf. och verkst. direktör, landstingsmannen A. P. Anderston, Brfinnestad, v. ordf. och kommissarien O. £. Erickson, Bossgård suppl. åt verk- ställande direktören. Öfriga styrelse- medlemmar: hrr Aug. Andersson, Brå- borg, Aug. AdamsBon, Häradshammar, C Egneil, Rifnäs, A. F Lindberg, Smed- by, Allr. Nilsson, Scrömsfors, Anton Oden, Norrköping, Alfr. Widén, Björk- lund. Styrelsesupp'. kyrkoherden K. Th. Appelqvist, S:t Johannis, possessionaten <x. Botvidsson, Vittinge, och hyrkusken Victor Aodertson. Norrköping. Af dessa äro samtliga återvalde med undantag af den sistnämnde. Revisorer, likaledes återvalda, blefvo kontraktsprosten I Kinnander, Härads- hammar samt godsegaren W. Auders- son, Bråborg och O. H«eberg, Brestad. Suppl kommissarien Hj.Zelleroth,Kudd- by och förvaltaren Elis Scherinauson, Broxvik. Till nya hulvudmän för banken val- des prosten K. A. Kastman. Kuddby samt godseg. S. P. Svensson, Jonsbergs gård, och O. Nilsson, Hofgrens gård. Omvalde blefvo: hrr A. P. Ander- son, Brånnestad. A. V. Bergvall. Sö'- verstad, C. Boström, Grönhög, N G. Erikson, Fyrby, C. Grönlund, Norrkö- ping, Fr. Jonsson, Oiofstorp, A. H Ljung- qvist, Lindö, och N. Nilsson, Oasätter. En förrymd rekryt från Vaxholm, Hjalmar Andersson Lind- vall, född den 14 April 1877 har blifvit af polisen fasttagen härstädes. Han rymde i Mars månad i fjol. välkända BOMULLSGARN, enkelt och tvinnadt, såväl oblekt som blekt och f ärgadt rekommenderas. (2289,67) Begär profnnoimer! Prenumerera & nnrmante postanstattl Jordbrukarens Tidning (ej att förvexla med den nyligen startade Jordbruks- & Mejeritidningen) anmäler här- med sin 9:de årgång. Prenumerationspris kr. 1: 50 för helt är. Jordbrukarens Tidning i veckotidning» innehållande praktiska landtbruksartiklar förf. af framstående personer på jordbrukets och dess binäringars områden. Från och med nyåret komma flere uppsatser i landtbyggnadskonst, mejeriväsen m. m. med förtydligande afbildningar att införas. En gäng i månaden medföljer gratis 16 sidor 'bilaga", innehållande en serie artik- lar i vigtigare jordbruksfrågor. Observera följande: 1p Helärsprenumeranter erhålla gratis en illustrerad Kalender, som utkommer nästa sommar * Frågor rörande landtbruket, dess binäringar samt juridik besvaras gratis. Svaren inflyta i tidningen. Stockholm i Dec. 1897._______BeHafctloaea. Norrköpings förhopp- ningar. I N. T. läses: I sam- manhang med hvad vi häromdagen yttrade angående Norrköpings ställ- ning till den nya trankadmioistratio- nen, kunna vi nämna, att utsigterna att få i Norrköping stationerad en af distriktets trenne trafikinspektörer lära vara ganska goda. Härmed skulle följa öfverflyttandet dit af en del af den i Linköping stationerade maskin- afdelningen. Jernvagsförslaget Norr- köping— •Terna. O,ver detta jerloagsioislag haoe k. jerotägsstyiel- sen atgifvit yttranue, hvari styiel-ea visserligen framhöll benot»etaf att skilja stauibaiiorna till Malmö och Göteborg genom att sammanbinda någon station strax böder om Stockholm mel någon ort på östra stambanan, dereit afsévärd tidsbe-paring lör trafiken på de södra orterna c"e igenom kuuce rinnas, men styie'sen hemstälde docic, alt då den föie>lagna sträckningen Jerna— Norrko ping näppeligen utan vidaie kunde an tagas vara den för trafiken på de södra orterna och utlandet fördelaktigaste, styrelsen måtte erhålla teinyudigan.e att verkställa undersökningar i ifråga- varande aiseeade. Vid föredragning af detta ärende har k. m:t, som i frågans nuvarande skede icke ingått i någon pröfuing, huruvida anledning må förefinnas för staten att bygga ifrågavarande jern- väg, emellertid med hänsyn till ange- lägenheten att erhålla nödig utred- ning i ämnet uppdragit åt k. jern- vägsstyrelsen att verkställa den af styrelsen sålunda ifrågasatta under- sökningen samt derefter till k. m:t inkomma med ett förnyadt utlåtande i ärendet, hvartill berörda undersök- ning kan gifva anlednig. Derjemte har k. m:t för ändamålet stält till styrelsens förfogande ett belopp af högst 10,000 kr. "Roxens ängbåtsaktie- bolag" hade d. 10 d:s ord. bolags- stämma under häradshöfding Gustaf- sons ordförandeskap. Enligt styrelse- och revisionsberättelserna ha inkom- sterna under förra aret utgjort kr. 7,530: 66, deraf inseglade passagerare- afgifter kr. 4,181: 70, för frakter kr. 1,452:85, diverse bopseringar kr. 978, d:o af pråmar kr. 175, diverse resor kr. 340. Utgifterna uppgå för samma tid till kr. 7,103:66, hvadan en vinst af 427 kr. uppstått, hvarat kr. 27 af skrefvos till reservfonden och återsto- 400 kr. reserverades tör årets utrust- ningskostnad. Bolagets tillgångar ut- gjorde vid 1897 års slut kr. 22,603:04, deraf ångaren Roxen uppförd till kr. 18,000. Ansvarsfrihet beviljades den åtgående styrelsen. Enligt styrelsens och revisorernas forslug beslöt stämman att försälja ångbåten "Roxen' och i stället inköpa den rymligare och beqvämare ångaren •Ejdern" och bemyndigades styrelsen upptaga ett lån på högst 3,000 kr. för bestridande af de oermed förenade ut- gifterna. Till styrelse valdes, sedan af den föregående häradshöfding Gustafsson, grosshandlarne Axel Karlson, Jonn O. Nilson afsagt sig, d:r W. Hallin, gross- handlare Conr. Åberg, landtbrukaren Alfr. Hanssen, Högsäter, Stjernorp och byggmästaren O. Nyländer; till suppleanter godsegare A. R. Hjelm- gren, Flemma, Stjernorp, och bygg- mästare A. Ohlsson. Till revisorer valdes haudlandena F. O. Pettersson och A. Malmgren med häradshöfding Carlsson och fabrikör E. Asklund som suppleanter. Norrköpings teater. (N. T.) Egaren af Norrköpings teater konsul Gust. Eklund har af byggnadsnämn- den blifvit ålagd vid vite af 200 kr. att låta restaurera teatern utvändigt iöre den 1 Oktober innev. år. Isförhällandena ä Brå- viken. Isen ute å Bråviken har de senaste dygnen betydligt försva- gats, och kan den numera icke öfver- faras med häst och åkdon. Utanför Sandviken lära dock finnas åtskilliga fläckar, der isen ännu är ganska re- spektabel. Såväl vid Qvarsebo som Sandviken är man dagligen i färd med att draga strömmingsnot, säger N. T. Vesterviks stads jord- byte med staten. Till oss skri t- ves: Stadsfullmäktige i Vestervik be- slöto vid sammanträde i torsdags qväll uppdraga åt en komité att ingå till k. m:t med begäran att det omräde sta- den tillbytt sig af kronan måtte i ad- ministrativt, judcielt och ecklesiastikt hänseende öfverflyttas från Lofta soc- ken till Vesterviks stad. Till komi- terade utsagos borgmästaren Ahlmark, stadsfullmäktiges ordt. d:r Lund och drätselk. ordf. fabrikör Norstedt. Åt samma komité uppdrogs att upp- sätta förslag till skrifvelse till k. m:t med begäran att stadens hamnområde måtte utvidgas till minst det vatten som omslutes at de stränder, hvilka genom jordbytet kommit i stadens ego. — Härigenom skulle hamnom- rådet blifva nästan fördubbladt. Attentatet & Vikbolands- banan. Med drängen Richard An- tonius Andersson från Stora Gullborg, häktad såsom misstänkt att harva förötvat attentatet mot Vikbolandsba- nan d. 16 sistl. Jan. hölls häromdagen ransakning i Norrköping. Den till- talade förnekade fortfarande att hafva föröfvat detta attentat De förut hör- da vittnena vidhöllo att de ingenting sett. Två nya vittnen hördes, men hade intet af vigt att i saken upp- lysa. Målet uppsköts till den 1 April Beväringsmönstringar- na. Vid beväringsinskrimingarne i Linköping ha godkänts 181, inkallats 69, frånvarande voro 31. Tull, bran vin, järnvägar och sockerbetor gåfvo under Febru- ari månad i statsverket en in- komst af 4,838,376 kr. mot 4,8.0.759 kr. samma månad i fjor- Från årets början ha nämda intägter varit om- kring 640 tusen kr. mindre än under samma tidsperiod 1897. Vid fragodagsförrättnin- gen i Grebo i söndags sattes i fråga att som fjerde profpredikant kalla kom- minister W. Larsson i Vist, men då vid omröstningen 32 röster voro för och 78 emot förföll frågan. Med Norrköpings arbe- tareförenings sjuk- oeb. begrafningsfonos delegare hölls i lördags e. m. årsmöte. At de dervid upplästa års- och revisions- berättelserna framgick bl. a. att del- egarnes antal vid 1897 års slut var 1,126, att under sagde år inkommit 304 sjukanmälningar, att sjuk- och begrafningshjelp utbetalts från l:a afdeln. med 1,905 kr. 48 öre, från 2:a afdeln. med 10,679 kr. 50 öre ooh från 3:e afdeln. med 5,974 kr. 91 öre eller tillsammans 18,559 kr. 89 öre, att nettovinsten för året utgjort 1,012 kr 85 öre, att tillgångarne den 31 Dec. 1897 uppgått till 54,485 kr. 5 öre, skulderna till 5,156 kr. 60 öre, donationerna till 47,617 kr. 37 öre och att tillgångarne sålunda öfver- skjutit skulderna (donationerna in- räknade) med 1,711 kr. 8 öre. Vid revisionen hade ingen anmärkning förekommit, hvadan ansvarsfrihet be- viljades. Derefter utsågs en valkomité och uppsattes kandidater till ny styrelse och till revisorer. Bn knif huggare. Vid auk- tion i Gnmstad, Dioineins s:n, d. 10 d:s på qvällen uppträdde en dräng halt- tull och bråkig så att v. kronolänsman Karl Karlsson sökte taga fast fridstö- raren. Dervid biträddes han af bl. a. källarmästaren Johan Carlsson från Söderköping, hvilken höll restauration vid auktionen. Härvid blef C. huggen i venstra armen och måste föras till lasarettet. Tvänne böjsenor voro af- skurna, men läkaren gaf godt hopp om att knifhugget icke skall hafva allt för sorgliga följder. I mörkret tyckes man ej blitvit fullt säker om hvem den vilde sällen är. Men källarmästaren kände igen honom såsom varande en person, som körts ut från krogen, och vid knifhuggets utdelande lät han höra ett uttryck om hämd. Andra närvarande påstodo att gerningsmannen är mjölnardräng vid en qvarn i Söderköpingstrakten, säger Söd.-P:n. Passagerareångaren Tjust, hvilken Kommer att trafikera traden Vestervik—Stockholm, är för passagerare synnerligen beqvåmt in- redd och profturen visade äfven ett godt resultat. Ångaren, som är byggd vid Göte- borgs mekaniska verkstad, är akterut försedd med beqvåma passagerarehyt- ter jemte salong, som helt och hållet inreuts etter nutidens (ordringar. Mess, kök och befälshytter m. m. äro be- lägna midskepps. Mellandåcket är rym- ligt och erbjuder god plats för last af kreatur. Förut finnes lotshytt, expe- dition, skans m. fl. anordningar, alla praktiskt inrättade. A öfre däcket befinna sig styrhyt- ten, charterhytten och en komtortabel och rymlig matsalong med pentry. Pa akterdäcket bar den eleganta dam- salongen placerats jemte nedgång till aktersalongen. Tvänne ängvinchar ha äfvenledes anbragts å ångaren tör loss- ning och lastning. Fartyget lastar vid 2,7 meters djup- gående 63 tons utöfver hvad kontrak- tet bestämmer. Maskinen utvecklade 325 hkr. med en kolätgäng af 1,53 lbs pr hkr. Mediumhastigheten var 11 34 knop. Vid forcering uppnåddes 388 hkr. och farten öfversteg 12 knop. Befälet å ängaren kommer att töras af kapten A. Norberg. Resan från Göteborg till Vestervik anträddes i går. Östergötlands enskilda banks lottegare hade i tisdags ordinarie bolagsstämma i bankens lokal härstädes under d:r M. v. Fei- litzens ordförandeskap. Represente- rade voro 883 röster. Sedan un- der året försiggångna lottöfverlåtelser godkänts, upplästes revisionsberättel- sen, enligt hvilken till bolagsstäm- mans förfogande fans ett belopp af kr. 234,740: 63, hvilket på revisorer- nas och centralstyrelsens hemställan disponerades sålunda: l:o) till lott- egarne utdelades 8 proc. med 120,000 kr., 2:o) till reserverade medel atsat- tes 30,000 kr., 3:o) å bankhuset af- skretvos 10,000 kr., 4:o) till 1898 års vinst- och förlustkonto öfveriördes kr. 74,740: 63. Etter en dylik fördelning komma bankens reservfond ooh reserverade medel att uppgå till sammanlagdt 600,000 kr. * I närvaro af kongl. maj:ts befall- ningshaivandes ombud och tillkallade lottegare hafva under året förslitna sedlar förbränts till ett belopp af 744,040 kr. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för 1897 års förvaltning. På centralstyrelsens förslag beslöt stämman att höja bankdirektören B. Söderbaums lön till 15,000 kr. att utgå från den 1 Januari 1898. De jourhafvande direktörernas octi sty- relsens medlemmars vid bankens samtliga kontor arvoden bibehöllos oförändrade. Vidare beslöts att för bestridande at utgifter i och för tjenst- göringens uppehållande vid bankens alla kontor m. m. ställa till central- styrelsens förfogande ett förslagsan- slag af 53,000 kr. Styrelsen bemyn- digades att till tiden för nästa ordi- narie bolagsstämma godkänna öfver- låtande at lotter och åtgöra frågor om ackorder vid konkurser etc. Genom cirkulär af den 23 sistlidna Januari hade Östergötlands enskilda bank utfärdat inbjudning till teckning af 3,000 lotter, hvilken inbjudning endast utgått till de gamla lottegarne. Af dessa hade 2,200 lotter tecknats och föreslog styrelsen att de återstå- ende 800 lotterna måtte erbjudas all- mänheten. Emissionen af dessa lot- ter skulle dock uppskjutas, tills det visat sig, att en ytterligare tillökning af bankens grundfond är af behotvet påkallad. Bn större lastbrygga är under uppförande vid Mems tull- och lotsstation, berättar S. P. Bryggan anlägges vid yttre ändan af kajen och i .vinkel mot densamma. Det är ungefär en månad som ar- betet pågått med en styrka af 14 å 16 man. Sedan bryggan blir färdig skall ett mudderverk börja arbeta utanför densamma för att bereda rum för fartyg att ingå till bryggan för att der lossa och lasta. Det säges att arbetet skall vara af- slutadt till seglationen börjar. Af manufakturförlags- lanefonden tillstyrker auiuuiert» kuiiegiuut ett län å h',000 kronor till bveuska patronbylsefabriken i Hauaip vid Stråisnäs samt ett län ä 50,000 hr. till H vetiauda ullspinneri tör dess fabrik rid Sjuuoeos vattenfall. Till stationsmästare vid Ltngbera bar ioi flyttats statiousmästa- ren vid Sundsvalls vestra J. A. Tell och till d:o vid Mantorp stationsmästa- ren i Kiubtaby N. J. Pettersson. M&let mot kyrkoherde H. BriliOth i Vestra Ed, tilltalad för förskingring at ombänderhafda me- del tör kommunens räkning, förevar ånyo d. 16 d:s inför Norra och; Södra Tjusts häradsrätt i Gamleby Åkla- gare vartkronofogden E. Samzelius och såsom angifvare uppträdde godsegaren Duvall Rosenmuller ä Tyllinge. Sva- randen, kyrkoherde H. Brilioth, biträd- des af v. häradshöfding Carlsson frän Norrköping. Konsistorieombud var komministern H Dan berg i Lofta. Åklagaren hade inkallat ej mindre ån 19 vittnen, af hvilka 17 hade in- funnit sig. Svaranden sökte jäfva vittnena, på den grund att de dels varit kyrko- och och skolrådsledamöter och alltså ekonomiskt intresserade dels ock bi- dragit till spridandet af ryktena om förskingringen. Jäfsanmårkningen un- derkändes af rätten. Vittnesmålen togo lång tid — för- sta vittnesmålet pågick under tre tim- mar — så att kl. 9 i går e. m. voro endast 4 vittnen hörda. Vittnena hade att berätta, att den 26 Maj 1894, då revision egde rum, hade kassorna stor behållning, hvilken revisorerna begärde få redovisad i kon- tanter eller värdehandlingar, hvilket ej skedde Ett par dagar derefter hade kyrko- herde B. sammankallat kyrko- och skolråd och dervid varit mycket för- tvinad samt bedt medlemmarne i rå- det gå i borgen för honon. De kunde bli betäckta genom försäljning af B:s lösegendom, som han värderade till 20,00(> kr. Huruvida han dervid begagnat ut- trycket, att han var på "brist" eller "balans" kunde de ej nu {taga på sin ed. Vid kyrkostämma den 31 Maj fick B. 3 veckors uppsköt för att redovisa kassabehållningen. Och den 21 Juni före stämman in- betalades medlen, och ansvarsfrihet beviljades. Förut hade B. besökt Duvall-Ro- senmuller för att utverka ett denne ej skulle motsätta sig ansvarsfrihet, hvarpå denne ock gått in, sedan B. atgifvit löfte att ej utan sockenbor- nas medgitvande återinträda i utöf- ningen af prestembetet Det var då detta löfte sveks, som angitvelseu kom. Lotteriet för Östergöt- lands museum. Ansökan om detta lotteri har at k. m:t remitterats till kommers-kollegium för afgifvande af utlåtande. Till stadsfullmäktig 1 Norrköping etter rektor Eog- holm valdes deu 14 d:s gro^sbandl. P. Swartz med 5,433 röster. Närmast kom grosshandlaren Edv. Ringborg med 633 röster. Lapstadiansk propagan- da 1 Östergötland. I följd af den emigration till Amerika, som un- der de senaste årtiondena pågått från Sveriges finnbygd och från norra de- len af Finland har, som bekant, den lasstadianska rörelsen vunnit en be- tydande utbredning i Förenta staterna, såväl bland våra egna landsmän som bland andra nationer. Några till sin hembygd återkomna östgötar, hvilka under sin vistelse i Amerika blifvit bekanta med lffistadianismen, hafva efter sin hemkomst vttndt sig till tros- bröderna i Amerika med anhållan om ekonomiskt understöd för tesladia- nismens utbredning i Östergötland ooh till svar på denna vädjan har för ändamålet ett belopp af 300 kr. från Amerika sändts till den lsesta- dianske "biskopen" Johan Raatama i Karesuando, hvilken trots sin höga ålder ännu är i besittning af sina fulla siäUförmögenheter ooh som för sin framstående begåtning som andlig le- dare blifvit känd äfven på andra si- dan Atlanten. Denne har remitterat medlen till N. A. Hedlund i Öfver- Kalix och L. E. Karlson i Neder-Kalix, hvilka begifvit sig ned till Östergöt- land för att der idka missions- ooh predikoverksamhet, skrifver en med- delare till Norrb. Nyh. Jorden rundt pa 30 da- gar kan man resa sedan den Sibi- riska jernvägen blitvit färdigbygd. Mångsidig yrkesskick- lighet. Gärdasnickaren Emil Fri- berg i Boxholm, Ekeby s:n, har på sina lediga stunder undw de senare femton aren, utan någon som helst undervisning blott till följd af sitt goda hufvud, egnat sig åt fabrikation af musikinstrument, dem han äfven sedan lyckats finna köpare till. Så- lunda har han förfärdigat orgelhar- monier, violer, guitarrer, en zittra och nu senast en nyckelharpa, om hvars konstruktion F. förskaffade sig en flyktig kännedom under sitt besök å Skansen vid utställningen i som- ras. Sistnämnda instrument, i min- sta detaljer välgjordt, finnes ännu i fabrikantens ego. Frän den naturskönt be- lägna egendomen Näs i Torpa socken alflyttar i dagarne dess förre egare patron G. Berg till Stock- holm. Corps de logfet i Näs har för en tid af 3 år blifvit förhyrdt af grefve Sinclair. Rika äro våra universi- tet. Upsala universitet hade vid föregående års början en tillgång af 4,667,034 kr. samt uppbar 1896 kr. 846,449, deraf 377,151 kr. egna medel Lunds universitet hade 2,354,129 kr. tillgångar och uppbar 645,408 kr., deraf omkring 240 tusen kr. egna medel (arrenden m. m.). Nässjö Handelsförenings Aktiebolag hade den 10 denues ord. bolagsstämma, soin leddes af bo- lagsstyrelsens ordf. stationsskrifvaren hr Ivar Onlsson. Enligt styrelsens och revisorernas Inivaltningsberättel8i r ställer sig ba- lansräkningen vid årsslutet 1897 sålunda: Tillgångar i Kassa, byggnader och inventa- rier .......... 2,226: 15 Varulager.........18,057: 18 Utestående fordringar .... 16,624: 85 lnnestående i Smålands Ensk. Bank........ Kr. Skulden Diverse kreditorer..... Inbetalda aktiekapital . . . . Deponerade medel och innest löner.......... 4,332: 58 41,240: 76 23,094: 67 11,970: — 216: 23 Kr. 35,280: 90 Återstår en nettobehållning af kr. 5,959: 86 hvilken behållning utgöres af Reserverad behållning från 1896 1,227: 67 Nettovinst för 1897......4,732: 42 På framställning af styrelsen beslöt bolagstämman att på en gåug fullgöra bolagets lagliga skyldighet i fråga om afsättning till reservfonden genom att af nu tillgängliga medel dertill anvisa ',200 kr. Vidare beslöt stämman en utdelning till aktieegare af 5 kr. pr aktie, äfven- som att af resterande vinstmedel kr. 2,759: 86, utdela såsom rabatt på af delegare köpta varor under tiden Iråo rörelsens början i medio af Sept 18sH> till den 1 Jan. 1898 6 proc af resp. inköpssummor, förutom den förut beslu- tade kassarabatten af 2 proc. för kon- tant köp i bolagets butik. Full och tacksam ansvarsfrihet be- viljades styrelsen. oom afloning åt handelsfureståndaren hr Backlund bestämdes 1,600 kr. kon- tant jemte husrum och vedbrand samt 5 proc. af årsnettovinsten och */10 proc. af omsättningssumman för året. Som lön åt bandelsbiträdet beviljades 800 kr. i styrelsen omvaldes efter skedd ut- lottniug: hr P. Bäcklund, verkmästare Lönnqvist och fabrikör A. Willner samt nyvaldes smörjaren A. J. Nyqvist Suppleanter i styrelsen: telegrafist A. Höjer, S. J. Roo. och A. Spångberg. Till revisorer valdes hr A. Mozirt och fabrikör P. J. Andersson med hr P. A. Svärd och byggmästare A. Jo- hansson scm suppleiuu Omsättningen i bolagets butik för år 1897 har utgjort 97,575 kr. Aktieegar- nes antal är 138 och hyarje aktie lyder å 30 kr. Den nya affären har omfat- tats med mer och mer ökadt förtro- ende och ledes med stor skicklighet af sin ineigtslulle och driftige föreståndare hr Bäcklund, sknfves till ö. C. Rlnda ksmh» Blimsnnjbaq höll sitt ärssammantrade i Kisa tings- hus Fredagen den 11 Mars. Till ord- förande för dagen utsågs godsegaren K. Andersén på Framnäs. Sooken- ombudenas fullmakter granskades ooh godkändes. Derefter upplästes räken- skaperna för 1897 åra förvaltning och revisorernas berättelse, ochlemnades styrelsen full ansvarafrihet för 1897 åra förvaltning. At räkenskaperna framgick, atthä- radaallmänningen egde den 1 Janu- ari 1898 de två stora egendomarne Gaddstigen och Grythult samt kon- tant 19,357 kr. 74 öre, deraf i läns- styrelsens vård 16,938 kr. och i sty- relsens vård 2,419 kr. 74 öre. Derefter företogs val af styrelse och utsagos dertill godsegaren K. Ander- sén på Framnäs, hemmansegaren Alt Nilsson å Idhult samt f. d. riksdags- mannen A. E. Peterason på Hamra (i stället för S. P. Andersson i Valla). Till stvrelsesuppleanter: Axel An- dersson i Boda, J. P. Jakobsson i Valla och And. Svensson i Adlerskog, Till revisorer: godsegaren H. Dran- gel, Väsby, Gustafsson, Åby, ooh Bergman, Gröninge. Suppleanter: Ja- kob Johansson, Bränna, J. P. Zakris- son, Flarka, och V. Johansson, Långe- bro. Af revisorerna föreslagna utdelning af 2 kr. pr hemman godkändes at styrelsen och ombuden, äfven beslöts att den utgift som drabbar arrenda- torn af Grythult, för af kommunen tecknade aktier i den blifvande jern- vägen skall betalas af allmänningen. Ett andelsmejeri vid Me- devl. Pä initiativ ar landstingsman Larsson, Rustnings, kamrer Kjellman och hr Törnblom å Medevi herregård bar inrättats ett litet vackert andels- mejeri vid Medevi brun. Affären har blifvit till stort gagn för ortens landt brukare — såväl i de vestra delen af V. Ny som i Hammars Bocken boen- de — och det torde nog också inverka förmånligt för Medevi brunnsgäster, hvilka hittills icke alltid haft så lått att få sitt behof af mjölk och smör m. m. tillfredsstaldt, meddelar V. L.T. Ännu ett jernvägspro- Jekt torde inom kort låta tala om sig pä sina håll, skrifver V. L- T. Landstingsmannen A. P. Larsson i Rustninge har nämligen till stundan- de Marsstämma med Vestra Ny för- samling väckt förslag om att en bred- spärig bana skulle anlaggas mellan Motala och Askersund. Som denna bana skulle dragas genom hela V. Ny socken, är det klart att förslaget der "inne i landet" skall mötas med stort intresse. Men som den skulle drifva konkurrens med trafiken å Vettern, torde man knappast kunna vänta nå- got understöd från de industrier, som äro förlagda invid denna sjö. Då jernvägprojektet Norrköping- Laxå först framkastades, hyste V. Nyborna ett litet hopp att kunna fä denna bana så dragen, att en station komme att förläggas vid Medevi. Ef- ter jernvägsmötet i Norrköping lär man derborta alldeles förlorat hoppet derpå. De tvä nya torpedokrys- sare* till hvilka förra årets riksdag beviljade anslag, lära komma att för- färdigas af Bergsunds och Motala me* kaniska verkstäder gemensamt. Ar- betena komma att taga sin början strax på våren. Sjuksköterskeelever. Af sju sökande till sjuksköterskeelev- platserna vid länslasarettet i Linkö- £ing äro följande 5 antagna: Hilma [aria Hedberg, Grafversfors, Elsa Sofia Ahlqvist, Rappestad, Elin Svens- son, Björsäter, Anna Salomonsson, Fornåsa och Anna Lindgren, Norrl köping.