Titel: Östgötaposten
Datum: 1900-01-12
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Nar 2, Fredagen don 12 Januari 1900. Jernvägaförslaget Norr köping Maspelösa röntesom bekant i förstone lögaanslutn r,<-trän de myndigheter, som haft att yttra sig i saken, tills omsider domänsty- relsen gaf förslsaget varmt turord med hänsyn till dess betydelse för Giili- bergs kronopark. 1 dagarne lära i soeknarne norr om Roxen listor cirku- lera i afsigt att — innan frågan om koncession förelagges k. m:t — genom namnunderskrifter giiva uttryck åt ortens opinion om banan. Dervid liar man emellertid märkligt nog förbi- gått Stjernorps socken, som i stället pa kommunalstämma beslutit i skrif- veise uttala sin mening i saken. Det framhälles i protokollet från stämman, att Stjernorps socken med sm skogsrikedom och sitt afsevärda lordbruk är mycket vanlottad på tids- enliga kommunikationer och sålunda ar mycket intresserad af det ansökta lernvågsföretaget. Enligt kartan öf- ver den tiliämnade banan skulle man för dess framdragande genom Stjern- orn ha att välja mellan tvänne linier, af hvilka den ena gär norr om den s. k. Hnltsjön, beskrifvande en båge utomkrmg den bebodda delen af sock- nen och derigenom utan synnerligt värde för den i närheten af Roxei .krntörelsevis starkt befolkade trak ten. Indast Gullbergs kronoparl skalis af denna linie kunna få någon liten fördel derigenom att tvä statio- ner skulle förläggas på kronoparken Hen då kronoparkens taxeringsvärde allenast är 205,000 kr. och densamma endast är bebodd af omkring 80 per- soner, kar det synts stämman ligga i '"ppen dag, att linien 1 kilometer sö- der om Hultsjön är att föredraga, ef tersom den skulle komma i närmare beröring med den mer befolkade de- len af socknen, som — kronoparken frånräknad — har ett taxeringsvärde af öfver 1 million kr. och en befolk ning på omkring 1,100 personer. Föl jes denna linie skulle också banan komma i närmare anslutning till or- tens landsvägssystem, bvilket gene ralstaben päpekat som en bestämd fördel. Linien norr om Hultsjön er- bjuder i detta fall nästan oöverstig- liga svårigheter. Med hänsyn till kro- noparken Gullberg framhälles, att deina, äfven om den sydligare linien väljes, skull* fä en station, nämligen vid Häggetorp, alltså snart sagd t i kronoparkens midt. Ytterligare påpekas, att om den norra linjen väljes, Stjernorps socken skulle få sin dagliga poststation om- kring en nymil från den del af sock- nen, som bebos af n/«-delar af be folkningen. I händelse den norra Ii nien följes skulle socknens station komma att ligga i en mycket kupé rad terräng i närheten af en väg, som i följd af de svåra naturförhållandena är snart sagdt ofarbar. Socknens anhållan är derför, att k. m.t måtte bevilja koncession för den södra linien af den tiliämnade ba- nan. Nya bestämmelser för resande a statsbanorna, Jernvågsstyrelsen har utfärdat be- stämmelser angående resandes rätt att afbryta en resa af följande ly- delse : Resande å enkel biljett eger afbryta sin resa vid en mellanliggande station, dtr tåget gör uppehåll, och derifrån fortsätta till den i biljetten angitna bestämmelsestationen samma eller följande dag med ett annat bantåg under vilkor, att vid afstigandet å mellanstationen biljetten uppvisas för stationsföreståndaren för att af honom förses med påskrift om uppehållet. Resande å tar- och returbiljett eger under samma vilkor afbryta sin resa en gång på bort- och en gäng på åter- resan; varande tiden för uppehå let å mellanstationen icke underkastad an- nan begränsning än den, som följer af bestämmelsen om biljettens giltig- hetstid. Innehafvare af tur- och returbiljett, ' som afbrutit sin resa vid en mellan- station, behöfver sålunda icke som förut redan följande dag fortsätta re- san, utan kan, om han så önskar, dröja å mellanstationen så länge bil- jettens giltighetstid tillåter. Vi ha att lyfta pä hatten för Norge» En mihtärförfattare lemnar i Vart Land en utförlig fram- ställning af den omdaning af Norges krigsstyrelse, som utförts under år 1899 och som fört. finner "ganska till- tredsställande". Vi kunna, skrifver han till sist, taga hatten af för det endrägtiga och stor- artade militära organisationsarbete, som man i Norge utfört under de 4—5 senaste åren, under hvilken tid vi icke mäktat bringa en såsom välbe ti 'fl g ansedd omdaning af vär krigs- styrelse ens ett tuppfjät framåt. Förutom betydelsefulla ändringar i vämpligtslagen, hvarigenom liniens års- klasser och utbildningen ökats — vid infanteriet omkring 50 procent längre äa för svenska arméns beväring —, liar man i Norge; gifvit landstarmen sin egen organisa- tion och ytterligare stärkt lokaiför. svaret genom att ä lämpliga punkter anordna upplag af gevär, ammunition och öfriga utrustningspersedlar; ordnat kustförsvaret genom att göra kustartilleriet till ett sjelfständigt va- pen, lydan.le under arméstyrelsen; och antagit en tidsenlig reqvisitionslag, som kan tillämpas ej blott vid krig, utan äfven vid mobiiiserjngsöfningar i fred. Den sista afrättnlngen i Linköping. 1 en serie kultur- historiska uppsatser rörande Linkö- ping under 1800-talet, som förekom- mit i Östg. Corresp., har bl. a. be- rättats, att den sista afrättningen i Linköping egde rum den !> Juli 1824J, då fr? personer för delaktighet i mord fingo ljuta döden. Det tillades, att sjelfva platsen för afrättningen är obekant. Med anledning häraf skrif- ver en insändare: Platsen der de tre mördarne Ekman, Norrman och Skjerlin den 9 juli 1823 blefvo afrättade, är belägen 8 kilometer frän Linköping inomSlaka församling å den s. k. Galgbacken, der ett litet område beväxt med några barrträd ännu i dag utvisar hvar den sista afrättningen inom ovannämnda församling försiggått. Af den vid detta tillfälle församlade folkmassan hade flera personer synnerligast af den yngre generationen tagit sin till- flykt upp i träden för att bättre kun- na åse det ohyggliga skådespelet, hvrlket emellertid framkallade en så- da fasta att flera af dem störta af- svimmade till marken. Spionfruktan äfven i Östergötland. I Östergötland uppehålla sig lör närvarande 8 å 10 unga ryssar från Moskva, hvilka van- drande från gärd till gärd sysselsätta sig med sägfilning samt slipntng af saxar och knifvar." En af våra med- delare har i dagarne interviewat en landtman frän Fogelstatrakten hos hvilken en af dem någon tid haft sitt högqvarter. Dervid kommo i dagen saker, som om man finge tro inter- lokutören rent af äro kusliga. Vår landtman berättar bl. a. att under den tid ryssen der uppehöll sig alia tankar pä att förtjena pengar voro honom fjerran: de: emot uppehöll ban sig med orientering i trakten, stän- digt sysslande med Kartor öfver trak- ten, bland hvilka kartor han afkaiky- lerade Aska håradskarta; att han på ryska språket torde mycket stor kor- respondens med Moskva, att han hade täta sammanträffande med en kamrat i Vadstena, att han mycket väl kände till trakten rundt omkring. Hans kläder voro temligen dåliga men han hade fina underkläder. Hans händer vittnade föga om att han var grofar betare. Han talade utom ryska äfven engelska, på hvilket språk han reso- nerade med en från Amerika åter kommen svensk. Då vär landtman frågade efter hfns papper, uppvisades ett med ryska konsulatet underteck nadt medgifvande för honom att i Sverige "fila sågar". Utan att inlåta oss på notisen för öfrigt få vi, som icke känna oss fullt så nervösa som landtmannen i fråga, framställa det nyktra spörsmålet, hvad nämnde ryss skulle vinna ge nom att kopiera en karta, som kan få köpas i allmänna handeln. Dödsfall. Trettondedagen ai- led i sitt hem i Herrestads Storgård landstingsmannen G. Jubergs maka Hilda Kristina efter en lång och svår sjukdom, iör hvilken hon redan 1898 förgäfves sökte bot och undergick en svårare operation å Linköpings lasa- rett. Sedan dess har hennes krafter varit brutna och under senare half- året har hon varit bunden vid sjuk- bädden i tärande plågor. — I sin hel- sas dagar en ovanligt verksam och hiärtegod qvinna, som framförallt äl- skade att se andra lyckliga och der- för oftast glömde sin egen ro, skall hennes minne länge med tacksamhet och kärlek lefva qvar i vida kretsar. — Grufiorvaltaren vid Bispbergs grufvor G. A. Breitholtz afled d. 6 d:s på länslasarettet i Falun, der han sedan någon tid tillbaka vårdats på grund af en svårare bröstsjukdom, hvaraf han varit lidande omkring 1 '/a år. Förvaltaren B. löddes på Kvarnarps gård i Eksjö den 24 Sept. 1849. Fa- dern var löjtnant vid Lifgrenadirege- mentet. Efter slutade skolstudier i Eksjö antogs G. A. Breitholtz till elev vid Högfors 186*, hvarefter han inne- hade befattningar vid flera bruk och grufvor såsom Forsaström, Linde, Falsterbo, Nordmark och Dannemora. I Bispbergs grufbolags tjenst inträdde han är 1875 och avancerade inom kort till gruflörvaltare vid Bispberg, hvilken befattning han innehaft från år 1878 allt intill sin död. Verksam och dugande på många lifvets områden, med en praktisk blick och klar uppfattning för hvad h varje fråga gäl de, var han derjemte en god och human husbonde för sina talnka underhafvanden på Bispberg och visade vid många tillfällen prof ett ömmande hjerta för arbetarefamil- jernas väl och bästa. Derigenom samt genom en opartisk rättvisa blef han ock högt värderad och respekterad af sina underlydande på samma gång han stod i ett godt och innerligt sam- förstånd med dem. Utom makan, född Ölirn, med hvil- ken han varit i äktenskap förenad sedan 1879, stå nu åtta barn sörjan- de vid bans, menskligt att döma, allt för tidigt öppnade graf. Egendomshandel. Kalke- gryt i Ulrika socken har i dagarne försålts till hrr K. Salomonsson i År- teflod och Sv. J. Karlsson i L:a Em tefall för ett pris af 12,500 kr. med tillträdesrätt den 14 Mars. Den större skogen vid samma gaid hade dagarne förut inköpts af hr Sv. J. Karlson för ett pris af 4,000 kr. Han ämnar att der framdeles uppfö- ra en ångsåg. Arrende. Till Ö K. meddelas: Ett mantal Svemb Bossgård i Ödes- högs socken jemte der varande tull- mjölqvarn är af Oskar Johanson på 10 års tid utarrenderadt till landtbru- karen Karl Svenson i Åby södergård emot ett årligt arrende af 1,900 kr. jemte öfriga vilkor. Tillträdet den 14 Mars 1900. ft. "ft. JL J\Mswäed. Efter rn längre tids lidande afled i går f. m. i fitt hem i Stockholm baronen Axtl Jleinhold August Adel* ururtl. Dödsorsaken var lefverkräfta. Friherre Axel Reinhold August Adelswärd var son af kammarherren och godsegaren frih. Aug. Theodor Adelswärd till Stäringe i Söderman- land och Maria Emelie Reutersköld. Född den 11 Febr. 182S egnsde sig A. i sina yngr.: år furst åt den mili- tära banan och biel etter aflagd offi- cersexamen vid nitton års åld»r un- derlöjtnant vid Lifregementets husar- kår. Den militära tjensten synes dock icke giivit honom nog intresse eller verksamhet. K^dan år 1853 lemnade han nämligen den aktiva tjensten, men qvarstod som underlöjtnant i armén. Krigtjensten lemnade han helt och hållet år 1857. Samtidigt med detta siti afsked egnade han sig åt ny verksamhet och blef ingeniör vid statens jernvägsbyggnader, hvilket arbete A. fortsatte till år 1862, hvar- efter, och till år 1867, han var sta- tionsingeniör. I sina första o'fi»-ersår deltog A. åren 1848-49 i danska fält- tåget, från hvilken tid han som er- inran bar dansk fälttågsmedalj och var dannebrogsman. Från år 1859 och till slutet af 1880- talel var frih. A. innehafvare af fidei- kommisshuset n:r 2 Drottninggatan i Stockholm, hvilket likväl öfvertogs år 1887 af hans äldste son friheue Axel Theodor Adelswärd, samtidigt med att den nu aflidne efter sin fa- ders död öfvertog det stora fideikom- set: "baroniet Adelswärd" i Östergöt- land. Utsigterna Ull att nu aflidne fri- herre Adelswärd skulle blifva heire till slägtens baroni, det enda baionii Sverige, var under länga tider icke stor. Til! år 1868 innehades det näm- ligen al öfverstekammarjunkaren, frib. Erik Set Adelswärd och med sin ännu lefvande maka, född Brostiöm, hade han sonen Set Cari, född å Adelsnäs är 1863. Denne enda son do0- emel- lertid efter ett par års förlopp 1866, och vid Erik Set Adelsvärds död öf- vergick baroniet till denna gren af slägten och frih. Adelswärds fader, hvilken emellertid redan då var gam mal. Den mi aflidne öfvertog derför skötseln at fideikommisset och var under ett flertalafår bosatt vid Adels- näs. Under denna sin tid deltog A. icke blott i sin orts och länets all- männa angelägenbeter utan var han derjemte 1871—1879 ledamot af riks- dagens Första kammare. Kedan som ingeniör utnämnd till Wasaiiddare, år 1866, blef han som fide.kommissarie R. af N. O. år 1870 och Kommendör af W. O. 2:dra kl. 1882, hvilken sedermera utbyttes mot den högre graden al l:a kl. Förutom af flere barn och slägt sör- jes A. närmai-.t at elterlefvande maka, f. Berg, dotter at aflidne egaren till Tolleryds bomullsspinneri, kaptenen Johan Teodor Berg på Ekudden och Anna Charlotta Melin. Baroniet, Adelsnäs med Åtvidabergs kopparverk, Bersbo och Bersebo m. m. i Östergötland ätvensom Q vistrum med Forsaström i Småland, öfvergär nu till äldste sonen, fideikommissets nuvarande disponent, bergsingenjören, friherre Theodor Adelswärd. s——i——i——s—s—— Hufvudstaden. Mörre statsministern frih. Gu- staf Äkerhielm, som i nära ett hällt års tid lidit at en svårartad åkomma, är såsom vi förut omnämnt, ännu icke återstäld från sitt onda. Tillståndet har urider de senaste vec- korna snarare förvärrats än förbätt- rats och ingifver allvarliga farhågor. Den sjuke är ur stånd att röra sig på egen hand och tillbringar större delen af sin tid till sängs. Han mottager inga andra besök än af sina när- maste. Under sådana omständigheter torde det vara att vänta, att frih. Å. icke vidare kommer att återinträda i det politiska lifvet, der han, som bekant, spelat en bemärkt roll. Under sena- ste riksdag fungerade han som ord- förande i riksdagens konstitutionsut- skott, och Första kammaren kommer sålunda att få utse nya ledamöter i detta viktiga utskott efter såväl dess ordförande, frih. Åkerhielm, som efter professor Alin och d:r Carl Xyström. 30 i stället för 10. Härom afto- nen hade några unge män pokulerat försvarligt h en af hufvustadens re- stauranter, så att de, när de kommo ut på gatan, icke fullt ut kunde sty- ra apostlahästarna. En af de unge männen ramlade i halkan omkull och vrickade ena armen ur led. En af kamraterna eftersände läkare, som penast korrigerade armen och vred den rätt. Han begärde för sitt be- svär 10 kr. i arvode. Detta tyckte den armvrickade mannen var för dyrt ii protesterade. För resten hade han inte sjelf kallat på läkaren. "Jaså, ni vill inte betala", sa läka- ren. Nåväl — och i detsamma grep han fast i armen och vred den nr led igen. "Adjö!" Men nu åtrade sig vår unge man igen. Han föll till fota och åkallade läkaren om hjelp och det fick han också. Men nu kostade det 'iO kr. Ett beaktansvUrdt tidens tec- ken. Ordonnanserna i Landtförsvare- departementct, hvilka numera äro beordrade för en måuad i sender, hafva ur.der senaste månaderna för sin frukost gjort upp med nvjölkle- verantörer om för hvarje man en flaska mjölk på '/, liter, som hvarje morgon levereras iill or.lonnansrurn- met. I stället att såsom förr var vanligt å en krog eller ett kafé intaga sin frukost, köpa de nu sig en smörgås eller bröd, som de förtära till sin mjölk. 1.1,44:1,010 passagerare befor- drades å Stockholms norra spårvägar år 1S99 mot 12,289,330 år 1S98. Qväfi i sängen af gumman Peter Svensson i Hugelid under Mas- samala, Asheda socken, betans sist- lidne juldagsmorgon död i sin säng, bredvid sin hustru, efter att på jul- aftonen hafva lagt sig kry och rask. Nya Vexiöbl. meddelare har hört gis- sas, att mannen, hvilken var ovan- ligt liten och klen t ill växten, blif- vit af våda förqväfd af sin hustru, en ovanligt diger qvinna. Läkare- besigtning at den döda kroppen kom- mer att begäras. Obefogad spionfruktan. Genom tidningarne har i dagarne gått en notis om "en mystisk ryttare", som uppenbarat sig i nedre Ängerman- elfvens floddalar och gifvit sig ut som handlande men af befolkningen miss- tänktes vara en rysk spion. Mannen, som påstods icke förstå vårt språk, har nu i Nordmaling tagits i förhör af vederbörande kronolänsman, hvar- vid befanns, att den förmente spio- nen talade ren svenska och styrkte, alt han helt enkelt vara handelsre- sande och skattskrifven i Stockholm Tviliiugar födda pft olika år hundratal Hos lokomotiveldaren Hastig i Borlänge löddes nyårsnatten tver.ne barn, det ena, en flicka, kl. 11,25 e. m., och det andra kl. 12,14 f. m., berättar Fain länstidning. Tre utnämningar ungefär sam- tidigt inom samma familj torde höra till ovanligheterna, men så har skett inom familjen E. Mebiua i Hvet- landa. Fadern, kommissionslandtmä- tåren E. Mebius, har utnämnts till förste landtmätare i Kristianstads län, äldste sonen E. S. Mebius till sta- tionsinspektor vid Stora Hofs station å Skara—Göteborgs jernvfig, hvilken jernväg öppnades för allmän trafik den 1 dennes, och andre sonen F. Mebius är utnämnd till postexpeditör vid re3epostexpeditionen, Mänga kreatur innebrända Eldsvåda utbröt i torsdags afton kl, 9 hos rusthållaren C. J. Johansson i Gestre, Frösbults socken, en knapp mil Iran Enköping, hvarvid en sam- manbygd loge och ladugård nedbrun- no. 25 nötkreatur och 15 svin inne- brändes. Otröskad säd och all red- skap bl.-fvo lågornas rot. Frasen till döds. En trettiofem- årig mansperson anträffades Tretton- dagens morgon vid Hällan, två kilo- meter från Piteå ihjelfrusen. Trettiofem graders köld rådde nämn- da morgon i Piteå. Senare meddelas det att den ihjel frusne mannen har befunnits varahem- mansegaren Johan Karlsson, boende i Pitholm. Olyckan skedde, då Karls- son höll på med att flytta till det nya hemmet i Pitholmen. Karlsson be- sknfves som en nykter och ordent- lig man. Måhända har ha träffats af ett slaganfall som gjort honom oför- mögen att röra sig och så frusit ihjäl. K. efterlercnar hustru och barn. Störste fyrkegaren i Sköller- ■ta (Nerike) är i år f. d. kusken hos godsegaren Ivar Lindström på Norr- torp Axel Liljeborg, som för sin vinst af 25,000 kr. på teaterobligationslot- teriet skall betala i skatt öfver 1,300 kr. och derför innehar mera fyrktal än de förut dominerande godsen Norr- torp och Ullavi tillsammans, berät- tar N. A. Bordslampa — signailykta. När ett tåg häromdagen gick in på en station vid norra stambanan, syn- tes ingen tjenstgörande stins ute'på platformen. Lokomotivföraren för- beredde sig derför på att gå förbi sta tionen utan att stanna. I sista stund kom emellertid stationsföreståndaren utrusande ur sin privatbostad. Han var utan kavaj och mössa samt bar i ena handen en skrit bordslampa, med hvilken han gaf stoppsignal. Att tågbetjening och passagerare fingo ganska muntert på stinsens be- kostnad, kan man icke förtänka dem, menar Jemtlandsposten. Eskilstunaskandalerna. SJelfmord och åtal. Eskilstuna den 4 Jan. Slagteridi- sponenten S. Ek härstädes har på f. m. afhändt sig lifvet genom häng- ning å slagthusbolagets foderskulie. Ek, som i går e. m. vittnade i målet mot stadsfiskal Johansson, har visat sig grubblande, alltsedan han af Jo- hansson enligt uppgift skulle ha ho- tats med stämning, om han ej åter- toge ett intyg om, att han lemnat Johansson 500 kr. af en utfallen för- säkring. Ek var omkring 30 år gam- mal samt efterlemnar hustru och ett barn. Kölder vacker flera åtal. /,..„■.'„;,., don I -lan. Landsfiskal Köblcr v.m i afton uttagit stämning å Sö lermanlands Dagblads utgifvare red. Vernell för en i nämnda tidning denra daji. förekommande artikel un- der lubriken "Ett sjelfmord. — Till Köhlers meritlista." Målet förekommer den lö Jan. Inför resteras rådhusratt. Vesterås den 8 Jan. Ransakning hölis i ti.->jags inför härvarande råd- husrätt å cellfängelset med följande för delaktighet i svindlerierna i Eskils- tuna häktade och för att siutdömas hitförpassade personer, nämligen hand- landen A. p. Andersson, skräddaren C. E. Erikson, arbetaren K. T. Löf- stedt och d:r E. Pallin. Samtliga vidhöllo sina förut afgifna bekännel- ser om delaktighet i bedrägeriena. Kurande sliparen A F. Ådins liffor- säkring genom Sven-ka lifförsäkrings- bolagets ag-nt i Vesteräs. Som förut nämnts hade Lbfstedt föl säkrat sig i Adins namn, Erikson lyftat pen- garne på falsk fullmakt och d:r Pal- lin utfärdat oriktig dödsattest för att försäkringssumman sku i utgå. All- männa åklagaren, landsfiskal Köhler, yrkade ansvar, men begärde uppsköt. Svenska lifförsäkringsbolagets ombud yrkade icke ansvar, men förbehöll sig rätt att göra ersättningsanspråk. Uppskof beviljades till dag, som fram- deles kommer att bestämmas. Rånmord. Ett uppskakande drama. Tomelilla den 8 Jan. En Sl-ärig äbo O. Bertilsson i Stenby af Berg- stads socken blef i natt mördad i den stuga, han jem!e sin dotter Bengta beboude. Dä de frampå morgonen vaknade, sägo de ljus utanför stugan och, fruktande tjufvar, stego de upp. I Cetsamma inträngde en maskerad mansperson genom fönstret och be- gärde pengar. Den gamle giep då en jernbetsrnan, hvilken dottern snart ryckte till sig och med hvilken hon tilldelade den inkommande ett siag. En föttviflad strid uppstod, hvarun- der Bengta blef illa tilitvgad genom slag i ansigtet och knilhugg i venstra armen. Dä hon kom lös rusade hon ut men möttes dervid af 3 mansperso- ner, hvilka kullslogo henne. På hen- nes rop försvunno bofvarne och Bengta sprang till grannarne. Då hon ät- följd af dessa återkom till stugan, drog den gamle sin sista suck, der han iåg med nedblodade kläder samt blodig på händer och i ansigtet. Bot- ven, som nu var iörsvunnen, hade icke medtagit den penningsumma ä 3,837 kr., som Beitilsson pa tretton- dagsafton uppburit efter sin aflidna hustru och som förvarades i en låst byrålåda. I stugan hade mördaren qvarlem- nat en mössa och en käpp. Mördaren spårad:' Tomelilla den 10 Jan. Det mysti- ska moidet i .Stenby är fortfarande inhöijdt i dunkel. Från den närbe lägna byn Tryde meddelas, att i män- aags på f. m. en person visat sig der med ki band om pannan och ett för- virradt utseende. Såret uppgaf han vara efter en finne. Man sätter rioi-k mannens uppträ- dande i förbindelse med mordet. Doktor Lndeberg i Tomeliiia, som verk tält medicolegal besiktning å Berthilssons lik, anser, att B. ej af lidit pä giund af yttre våld. Något blod har visserligen utrunnit ur mun och näsa, men några sår eller blåna- der stå ej att upptäcka på hans kropp. Doktor Lindeberg förmenar, att Ber- thilsson ej ihjelslagits, utan blifvit skrämd till döds. Fyra ryssar nnder förhör i Sköfde. Månne spioner? Sköfde den 10 Jan. Fyra ryska un- dersåtar med pass från Novgorod för- hördes i går här at stadsfiskal Björk, hvilken för närvarande anser sig hvar- ken kunna eller vilja meddela något om förhörets resultat. Han anser dock männens uppträ- dande egendomligt. De voro arbets- klädda, men påminde i öfrigt ej alls om arbetare. De hade godt om pen- gar, och samtliga egde goda, två af dem särdeles vackra handstilar. Kriget i Sydafrika. Allvarsamma stider kring Ladysmith. London den 8 Jan. General Buller telegraferar från Frere den 6 d.s: Från general White mottogjag kl. 1 i middags följande telegram, date radt samma dag kl. 11 f. in : "Angreppet fortfar. Fienden har fått förstärkning söderifrån." På lördagen kl. 12,45 heliograferar general White: "Jag hap tillbakaslagit angreppet för ögonblicket, men rundt omkring stå stora boerafdelningar, särskildt söderut FSrnyadt angrepp kan ven. a." General Buller tillägger: "På grund af att solen strax efter- åt skymdes af moln var det den da- gen ej möjligt att på heliografisk väg få ytterligare underrättelser." Lonäoii den 8 Jan. General Buller telelegraferar från lägret vid Frere den 7 d:s: General White meddelade i lördags kl. 3,15 e. m : "Boerna ha på e. m. förnyat an- greppet Situationen ar mycket vansklig för osa". general Buller tillager: "Jag har -odan d-ss ej mottagit något medde- lande trän Ladysmith, med det be- rättas ryktesvis, att general White besegrat fienden och tagit 400 fångar. Jag afsände i går alla de trupper, jag kunde undvara, för att de skulle de- monstrera vid Colenso". London den 8 Jan, Tidningarna innehålla följande telegram dateradt lägret vid Frere den 6 d:s: "I e. rn. kl. 2 lemnade hela divi- sionen under befäl af general Ciery lägret af för att angripa Colenso, kl. l/jj5 ryckte de engelska .-keppskano- nerna fram mot centern och började beskjuta boernas ställning pä den låga terrängen. Kl. i/.,6 e. ryckte de engelska trupperna ännu längre fram och uppnådde en plats i närheten af Colensofloden. Fiendens förskanscin gar beskötos kraftigt at artilleriet men boerna besvarade icke elden. Ett annat telegram från Frere med' delar: Boerna hafva nu ryckt så långt fram mot de engelska förskansnin. garne vid Ladysmith, att Gordon högländarne och Winchesterrage- mentet måste drifva dem tillbaka med bajonetterna. London den 8 Jan. General White heliograferar i går kl. 2 e. m. från Ladysmith: En mycket stor fientlig styrka fortsatte angreppet till kl. 7,30 på lördags afton, med blef öfverallt tillbakaslageD. "Fiendens förlust är större än min". Partiställningen inom Andra kammaren. Ju närmare det lider mot riksdagen desto större aktuellt intresse lår frå- gan om partiställningen inom riks- dagen och särskildt dess Andra kam- mare. Alt bankofullmäktigen Sixten von Friesen under riksdagens första dagar åtminstone skall göra ett för- sök att åstadkomma en liberal sam- manslutning inom Andra kammaren, anses inom mera intresserade kretsar gifvet, men en annan sak är, om han alls skall lyckas; i alla händelser an- ses det ganska säkert, att en sådan sammanslutning, om den också kom- mer till stånd, icke skall bilda kam- marmajoritet. Landtmannapartiet kom- mer nog fortfarande att, samman med sira bundsförvandter från städerna, behålla majoritet inom Andra kam- maren. Lektor von Friesen har under de gångna åren varit af landtmannapar- tiet på flere sätt uppburen och fram- hållen samt stått dess ledande män ganska nära. Efter sina uttalanden under sommarens valrörelse lärer han anse sig bunden att söka till ett sam- la de olika liberala grupperna inom Andra kammaren, men skulle han der- vid misslyckas, är det föga troligt att han skall göra några nya, ihärdiga ansträngningar. Utan att ingå på några gissningar om, huru hans för- sta försök månde utfalla, kunna vi allenast såsom något visst framhålla, att han säkerligen kommer att möta många och stora svårigheter. Kost rättsfrågan skulle väl vara denna grupps sammanhållande element, men äfven rörande denna punkt finnes nog sammanhållningen endast så länge icke något definitivt förslag föreligger, utan man blott har att hålla sig till allmänna fraser. Och hvilken brokig blandning af meningar i andra frågor! Inom de element, som den liberala gressen påräknat för den nya parti ildningen, finnas kammarens alla re- na försvarsnihitister, men också dess allra varmaste försvarsvänner, der fin- nes flertalet af kammarens absoluti- ster men också de mest utpräglade motståndarne till en rusdryckslag- stiftning i mera prohibitiv riktning, der finnas statskyrkovänner, frireligi- ösa och rena fntänkare. Att uppgöra ett program iör en dyiik sammanslut- ning utan att stöta bort än den ena och än den andra gruppen, blir säker- ligen etl ytterst vanskligt arbete — för så vidt nämligen att programmet verkligen skall säga någonting. Be liberala tidningarna ha i åratal haft sitt nöje i att framhålla den svaghet, som onekligen måst finnas inom landtmannapartiet på grund deraf att det inneslutit rätt olikar- tade element. Men alla dessa utlägg- ningar fä nog vederbörande "äta upp" igen, om nämligen det von Friesenska partiet skulle komma till stånd; ty att detta skall få att dragas med inre slitningar, är klart nog redan innan partiets tillkomst och skall säkerligen bli det än mera i fortsättningen. Den bekanta alliansen mellan städernas radikaler och gamla landtmannapar- tiet sprang sönder på de förres be- nägenhet att spela "den styrande svansen"; den radikala ytterlighets- klickens begär att horska och kom- mendera är icke mindre i dag, den räcker godt till att — spränga uunu en liberal sammanslutning. Som vi nyss förut yttrat torde man kunna taga för gifvet att landtmanna- partiet äfven under den stundande treårsperioden behåller majoritet inom Andra kammaren. Emellertid ha årets val onekligen inom sjelfva landt- mannapartiet medfört någon förskjut- ning åt venster och detta kommer nog också att inverka på partiets uppträdande vid riksdagen, utan att derför partiet förlorar sitt gamla mo- derata och hofsamma kynne. Sålunda lärer man kunna motse åtskilliga för- ändringar i landtmannapartiets för- slag till utskottsuppsättningar, särde- les beträffande konstitutions- och lag- Den fint i fustrerade och billiga , Svensk Familjetidning < tkommer äfven lftw hvarannan Tor stor» S-eldlgt format, iorate Itt boksidor "stTI." " Irtiyétöm'sbiia» Denna bilaga utgör pr är en värdefull bok pa 400 sidor. Prenumerations I priser. ;'ir endast: for * i är kr 1 'Hh »■. v a", ure; i.. To .,re och y, :,r 41 Bre, post' ' arvodet mberaknadt. Do, som iim i ej gjort i--kmitskapin->d denna prntyrkti tidning, kunna insända ••o ..ro i frimärken till dess Exp, Stock- holm, da ca qvartal orli.dlos (la.ia :;« eller 4:de. för i8S9. som nror. 8 uvar- tal SO öre, a ovartaiTS är •-.alla ' 4 (ivartalen ihela arg.) I kr- ■ " portofritt. " • utskotten. Redan valen ha framkallat mänga ledigheter inom dessa utskott- men fråga torde bli, om icke jemväi derutöfver en och annan förändring kommer att ega rum. Landtmanna- partiet skall säkerligen aldrig på sina listor till konstitutionsutskottet upp- taga en Adolf Hedins namn, men deremot talas det rätt mycket om sådana namn som t. ex. lektor E. Carlsons frän Göteoorg m fl. Hvad särskildt angår lagutskottet skulle vi bli de siste att klaga, ifall förändrin- garna blefve rätt grundliga från båda kamrarne, ty detta utskott har — det är stadgad opinion om den saken — länge varit mera än lofligt under- måligt. På tal om partiställningen inom Andra kammaren föres tanken osökt öfver till utgången af omvalet inom vestra Helsinglands domsaga. I och med detta får man säkerligen taga för gifvet att hr Olof Jonsson i Hof för alltid spelat ut sin ganska märk- liga roll som politisk personlighet och svensk landtmannaledare. Kan- ske blir han heller icke så synnerli- gen gammal på sin post som banko- fullmäktig. Få se, om vi icke i sinom tid — det gäller ju ingen brådska — återfinna honom t ex. som direktör för något riksbankens afdelninga- kontor. Den nye utrikesministern och nnionsfrågan. Enligt telegram från Kristiania in- nehåller "Verdens Gäng* för i går re- dogörelse för en dess medarbetares interview med den nye utrikesmini- stern excellensen Lagerheim, som der- vid bl. a. angående gemensamheten mellan de båda rikena yttrat: "Gemensamheten i allt som angår ri- kenas förhållande till främmande mak- ter och regeringsmyndigheter är för mit/ icke blott ett faktitkt forhållande, ulan äfven ett rättsligt grundadt. Genom öl- rercnskommelse mellan de båda rikena kan hnlken förändring som helst före- tagas i den nu bestående gentensamhe- ten, men ulan begge rikenas samtycke kan ingen förändring ske. Delta gäller i lika hög grad begge rikrna, och det har ej lyckats Norge att öfterbevisa Sir- rige om det nyttiga, önskvärda eller allra minst om det nödvändiga af särskild di- plomoti, sårskild ulrikesminist r eller om någon genomgripande reform med hänsyn till den bestående gemensamhe- ten i konsulatväsendet. Med hänsyn till A'orges kraf på egen utrikesminister och diplomati är jag personligen öfcertygad om, att något sådant rore identiskt med unionens uppl'sning.u Sä långt den anförda tidningen. Är nu detta referat riktigt — som det at allt att döma synes vara —, dä lärer den nye utrikesministerns popularitet i Norge icke komma att räcka länge. Hans uttalande innebär att börja med ett genomgående och bestämdt afvi- sande af den ståndpunkt, som intages af norska venstern, den nuvarande makthatvaren i Norges såväl regering som storting. Men äfven i norska höger-öron torde det skorra en smula hvad den nye utrikesministern yttrar om den bestående gemensamhstens rättsliga grund, nämligen så vidt det rörer konsulatsakeu. Ty väl är det så, att norska högern i Norges eget intresse ansett gemensamt konsulat- väsen bäst, men då man kommit in på frågan om den rättsliga grunden för gemensambeten, har äfven norska högern, åtminstone delvis, sväfvat pä målet. Också har man tydligen märkt, att man ioom norska vensterkretsar närer den förhoppning, att om bloti norska venstern — liksom i flaggfrå- gan — skaffar till stånd en af stor- tinget tre gånger besiuten lag om eget norskt konsulatväsen, så skall sedan i åtgörandets stund norska högern göra gemensam sak med venstern. Från svensk ståndpunkt finnes i den nye utrikesministerns uttalande intet särskildt anmärkningsvårdt; han står på samma ståndpunkt som hela den besinningsfulla delen af svenska fol- ket. För båda de förenade rikena vore det synnerligen önskvärdt atr, ju förr desto hellre, en tillfredsstäl- lande uppgörelse i godo kunde kom- ma till stånd; hvarom icke, så tia vi att lugnt hålla på unionen sådan den faktiskt består, medvetna som vi äro derom, att vi upprätthälla en ord- ning, som väl kunde vara bättre, men i alla fall erbjuder oss den ingalunda föraktliga styrka, som ligger uti att ha stöd af bestående rått och bestå- ende historisk verklighet. 122 — Affärerna, som ni säger, inföll ett fruntim- mer; herr kaptenen roar oss just med sådana. — Med affärer? — Jag talar om affärerna vid Järfva, Haga, Nori- backa, Drottningholm. — Som ni hör, herr grosshandlare, återtog frun- timret, är herr kaptenen en verklig affärsman. — Om jag tänker rätt efter, återtog vår kapten, skulle jag säkert kunna upprepa ännu flere affärer, ty det gick hett til! under det senaste. — Senaste? — Lustlägret på Ladugårdsgärdet. Den unge diplomaten spetsade sina oron. — Skada blott, yttrade han slutligen, att fien- derna besegrade er ständigt. — Besegrade oss? Hvilka fiender.' Kaptenen höll pä att bli het. — De enda, som jag vet att ni egde: de trötta benen, de hungriga magarne, de törstiga struparne, c-jh slutligen, myggen. — Ni skämtar. Diplomaten lutade sitt hufviid i handen, med en djupsinnig min. — Det måste vara bra försmädligt ändå, åter tog han etter en stund, om man rigtigt besinnar saken. Anmärkningen kom, som om han hade talat för för sig sjelf, och ingen visste rigtigt. hvarom frågan var. — Hvilken sak? inföll kaptenon. — Att ha kämpat en hel dag. och likväl dä rj vallen kommer ... — Då qvällen kommer . . . — Höra samma mygga surra sin segersång kring ens näsa, som man hörde om morgonen, då man drog ut i härnad emot den. m Jag har kommit hit till Stockholm, for att fä dö biand mina vänner. — Du menar, för att lefva ibland dem. Den gamle Kellner slöt sig snart äfven till dem och de tre åldrige männen syntes oskiljaktigt förenade. Då hoppets sol gär ned för mannen, så uppgår minnets desto skönare. Det var också i minnets rike, som de gamle nu sökte de af gudarue bort tappade taflorna. om hvilka vara nordiska mythcr tala. Vid Kellners andra sida säg man Gourville. Klädd med den yttersta smak, visade han sig på ett sätt, som lätt kunde komma månget hjerta att klappa. Men äfven han var stoltare äii någonsin. Den djerfva blick, som lian kastade kring salongen, tyck- tes mera fordra hyllning, än vara beredd pä att gifva nägon; tycktes snarare vilja kräfva beundran, än skänka någon. Vid hans anblick lopp ofrivilligt en lätt darrning genom fru Kellners lemmar, och en hastig blekhet kom och försvann pä hennes kinder. Keilner framstälde honom såsom en kunskaps- rik man af familj frän Frankrike, med hvilken han under sina utrikes resor redan för flere år tillbaka gjort bekantskap, och som det nu gladde honom att ta införa i hufvudstadens kretsar, och hvarför lian äfven förordade honom hos sina vänner. — En utländing! hviskade fruntimren sig emel- lan. Min gud, så intressant lian ser uti Med hvil- ket Iritt och obesväradt sätt rör han sig icke? Ct- ländingarne hafva ändock något, hvad skall man väl säga? comiriR il faut, iiiexpiessibelt, som vi svenskar ej cga. Vi må resa, huru mycket vi vilja, till Paris, sa tomma vi ändå alltid tillbaka såsom bara sven- skar. Det år nu bra lyckligt att en gång fä se en rigtigt äkta utlåndning — vi skola se honom hos l_"; Dörrarne till grosshandlar Kellners enskilda rum öppnades slutligen, och han inträdde, åtföljd af några vänner. Om hans panna någonsin burit tecken af stolt- het, om hans öga någonsin strålat af tillfredsställelse eller om hans ansigte någonsin uttryckt verklig glädje, sä var det i denna stund. Med förekommande artighet helsade han sina gäster. Deri låg emellertid sä mvcken tillit till sig sjelf, så mycken värdighet att han äfven i sin upp- märksamhet höll hvar och en på ett visst afstånd. Man sag i honom munnen med den outtömliga företagsamheten, mannen med ständigt vakande skarpsinnighet och en alltid arbetande och i djerfva förslag lefvande kraft, börsens pelare, tinancieren, hvilken ingen motgång kunde böja och ingen olycka nedslå, men hvars blickar, lika Hugin och Munin, flugo öfver verlden, och hvars öra, liksom Heimdals. hörde huni gräset grodde älven i de aflägsnaste länder. Aldrig hade hans namn ljudat förmånligare frän ryktets läppar, aldrig hans utmärkta egenskaper stått mera lysande fram i den allmänna meningens flygblad. På hans ena sida gick en gammal man. at ett redligt och aktningsvärdt utseende, men trött af är. Kellner framstälde honom under namnet baron Krook. Dä generalen hörde hans namn, hastade lian fram och de båda gamle föllo till hvarandras bröst. Baron Krook var ingen annan än Axelines far, generalens ungdomsvän. — För tusan, hvilken glädje att återse dig, ut- ropade generalen, hänförd af sin käusla. — Äfven jag har längtat efter denna stund, svarade baronen, vi skola nu aldrig mera skiljas St. l.fti -Några betydande män af grosshandlare-societe- ten stodo i en fönster-lördjupning, upptagne af ett lilligt samtal. Tron I, att kaffet och sockret komma att ännu mera stiga i pris? För hvarje skillings för- höjning okas Kellners behållning. Det grämer mig, att jag skulle sälja till honom mitt lager, livad tänker du derom? Du kalkylerar. — Jag öfverlägger. Låt böra din mening. Egentligen öfverlägger jag icke, jag blott observerar. — Du observerar — bra, min bror, bra! — Då jag betänker saken rätt, kan jag väl sä."a, att jag både öfverlägger och observerar. — Så mycket båttre. Frågan är vigtig. — Ofantligt vigtig, derom är ej fråga. — Och resultatet? — Det är ej godt att komma till något bestämdt sådant. — Jag vill ej bestrida det; men i alla fall . . . — Det ena uttrycker ett, det andra ett annat. — Hvad för slag? — Resultatet beror så mycket på individuali- teten. — Hvarom talar du? individualiteten? — Vi tala om . . . — Om fruntimrens ögon — icke sant . . .? — Är du affärsman, du? — En enfaldig fråga. Är jag ej med på alla borsbaler ? Ar jag ej med i Innocensen? Fördrifvei jag icke hvarje qvåll ordentligt i Stora Sällskapet? Spelar jag icke hvilken point som helst? Har jag ej ett kontor och ett ekipage? ilvem har en vack- rare våning än min — och slutligen — han slutade