Titel: Östgötaposten
Datum: 1900-01-12
<-- Sida 4 -->
-
+    
<-- Sida 4 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD OSTGÖTA-POSTEN N:r 2, Fredagen den 12 Januari 1900. Ålderdomen besegras. En vetenskaplig sensations- nyheU Dessa juldagar har — skriiver ås Kristian Åars i "Verdens Gäng" hela det läsande Paris satts i spän- ning genom ett meddelande irin Pa- steurinstiiuM: en af institutets mest betydande vetenskapsmän, Elie Metch- nikoff, har öppnat ett vetenskapligt krig mot ålderdomen och skröplighet och tror sig på väg att vinna en full- ständig seger. Han menar icke, att han står i be- grepp att skapa odödlighet på jorden, uian blott att förlänga menniskolif- vet och framför allt förnya ungdoms- kraften, så att "ålderdom" som svag- hetstillstånd icke mer finnes, så att den gamle lefver. tills han mätt af dagar och trött af arbete sjelf läng- tar efter sömnen i jordens famn. Processerna i vår organism bero i barndom, ungdom, mandom och ål- dom på en rasande kamp mellan våra eelier, som uppäta och tillintetgöra hvarandra. Ålderdomssvagheten på att rofcellerna få öfvertag öfver de ädlare cellerna, deraf följa förstörda organ, brutna hjernfunktioner o. s. v. Metchnikoff stälde sig den frågan: kan vetenskapen gripa in i denna strid, hjelpa de svagare, försvaga rof- collerna, återställa jemvigten? Hans experiment skulle svarat ja på den frågan. Han lärer för det första funnit ett serum, som skyddar och stärker de röda blodkropparna med en ennorm kraft. Dertill har för några dagar sedan åstadkommits ett annat serum, som på liknande sätt förnyar njurarna. För oss, som stå utanför dessa forskningar, synes på förhand nä- stan otänkbart att det outtröttliga Pasteurinstitet skulle vinna äfven den- na seger: öivervinna nervernas och hjärnans försvagningsprocess. Under de månader som komma, skall veten- skapens uppmärksamhet vara i hög grad spänd på arbetena vid detta i sanning vidunderliga institut. Pro- fessor Metchnikoff sjelf är visserligen fiivertygad om, att denna förnyelse blott är en tidsfråga. För oss andra är den som ett mirakel. Om nu den gamles lif med orub- bad ungdomskraft, allt intill dess längtan efter den djupaste sömnen en dag öfverraskar honom, kommer att gestalta sig så som den lärde professorn i andanom ser det, lär nog med fog kunna betviflas. Men säkert är, att vi här stå inför ett af de dri- stigaste och betydelsefullaste ingrep- pen i läsprocesserna, som vår tid vå- gat sig på. Utan att tala om"omöjligheter"torde man i alla fall med minnet friskt al de experiment i liknande syfte, som förut egt rum, böra naturligtvis tills- vidare mottaga dessa uppgifter med den allra största misstänksamhet, så mycket mer som deras form mindre karakteriseras af vetenskapligt lugn än af fantasiens flygt Af en uppsats i "Le Figaro" af 1 Jannuari synes framgå, att man åt- minstone då ännu icke i Paris egde kännedom om annat, än att profes- sor Metchnikoff vore sysselsatt med åstadkommande af de serum, som enligt ofvanstående uppgifter redan skulle vara färdiga. "Man har ännu icke funnit annat än planen för forsk- ningarna", heter det i denna uppsats. Lararstrejb. i Öfver Kalix Sex lärare och lärarinnor i Öfver-Kalix ha samtidigt uppsagt sina platser. Det tros, säger Norrb.Kuriren, att åt- gärden har sin grund i en gemensam öfverenskommelse med anledning af att kyrkostämman afslagit deras an- hållan om löneförhöjning. Skeninge under 1800-talet för östg. Corresp. (Forts, och slut.) Kandt omkring kyrkan och den gamla kyrkogården' löpte en med stora taktegel täckt stenmur, hvilken å vestra, norra och delvis äfven ö-tra sidan hade s. k. kyrkobodar, som under marknader hyrdes af lrämman- de köpmän och af hvilka staden hade ej obetydlig inkomst. De voro inal- les omkring 80 st. och uppfördes i början på liOO-talet i stället för dem, hvilka vid den stora eldsvådan 1718 brnnno upp. Den södra muren, som vette åt prestgården, var deremot i det närmaste fri men försedd med en hög port. Kyrkans yttre var ganska lika det nuvarande." Det är endast taket som undergått någon förändring; vid norra sidan ha ett par mindre utbyggnader blifvit borttagna. Tornet, som före 1718 hade en ganska hög spira, om- gifven af 3 mindre sådana (den 4:ie hade aibrunnit 1704), fick efter förut- nämnda års brand sitt nuvarande ut- seende. Invändigt deremot är kyrkan sig ganska olik mot vid århundradets början, då väggar och pelare voro fullsatta med taflor, epitafier och va- pen m. m., hvilket allt sedermera ho- pats i en s. k. skräpkammare eller blifvit upplagdt på taket öfver sak- ristian. En del har ock försvunnit. År 1800 hade kyrkan blott två sten- hvalf; midtskeppet betacktes af en brädbeklädnad, sedan dettas tegel- hvalf den 16 Juni 1718 på morgonen instörtat. Det skulle här blifva allt för vidlyftigt att närmare beskrifva kyrkans d. v. inredning, ehuru detta vore i flera afseenden ganska intres- sant. Måhända vi framdeles i ett särskildt kapitel kunna återkomma härtill. Industrierna voro inta så värst vid- lyltiga, men deremot funnos en hel del handtverkerier, "både mer och mindre nödvändiga", heter det från denna tid. "Och äro här åtskilliga, som hafva sina egna embeten, skrå och låda, utan att höra under någon annan stads sigill", låter det vidare! Den spinnskola för finare spanad till Vadstena kammarduksfabrik, hvil- ken inrättades här 1755, förde vid seklets början ett mycket tynande lif. Senare anlade fabrikören Natha- nael Folker en måleri- och kattuns- fabrik eller snarare kattunstryckeri, hvilken emellertid strax före århundra- dets början flyttades till Linköping, der den blomstrade i flera år. Samma gång gick det med den Kam-ulls fabrik", hvilken organisten Luhtander i Hogstad anlade härstädes. Borgerskapet gick minsann den ti- den inte af för några hackor, som man säger. När 1802 en kongl. be- märkelsedag skulle högtidlighållas, vardt borgarne fördelade till såväl kavalleri som infanteri, "och det var ogement ståtligt att se, huru väl de förde sig", säger en berättelse från denna tid, som emellertid litet spet- sigt tillägger, "att sämskaren Anders Gustaf syntes inte tåla vid den häst han undfått, eller också talte hästen inte vid honom, ty de gingo åt hvart sitt håll, men hästen fortast." Skeninge var egentligen ett jord- brukande samhälle och länets utan tvifvel förnämsta handelsstad, hvilket framgår af nedanstående beskrifning öfver stadens marknader och han- delsområde omkring år 1800. Den 4 Januari årligen skulle Ske- ninge egentligen hatt en marknad, hvilken gifvils staden af drottuing Kristina 1652 på sjelfva juldagen. Denna marknad an-ägs visserligen ganska fördelaktig, m«n när sedan stadens lorgdag nere vid Torpa kyr- ka i Ydre härsd, hvilken hölls den 6 i samma månad, me!1, åren biel allt förmånligare låtsades man inte om den förra utan for i stallet den långa vägen ner tili Torpa, der inga andra än Skeuiugebor lingo göra affärer. Don-16 Februari hölls Julian» eller Nymarknaden, gilven till stadt-n 1727 af konung Fredrik I. Valborgsmessan var en urgammal marknad, som hölls 1 Maj, dä utom spanmål, viktualier och vålnader äf- ven hästar och annan boskap torg- fördes. Den största marknaden var dock Olsmessan. sora hölls den H Augusti och pågick ännu 1800 i :! dygn. Det var en s. k. frimarknad, som under äldre tider pågått i öfver 8 dagar. En myckenhet handlande, handtverkare och landtmän bevistade denna ännu långt in på århundradet öfver h"la landet beryktade marknad: torg, ga- lor och hus voro alldeles öfvertylda med köpande och säljande. Särskildt märkvärdig var Olsmessan för den mängd af kreatur som i stora drifter hitfördes från särskildt Småland och kunde räknas i tusental. Här upp- köptes af oxhandlare från Stockholm, Bergslagen, Vesterås, Upsala och an- dra rikets städer stora partier, som sedan drefvos till resp platser af småländingar, hvilka sålunda kommo ut i vorlden och inte så sällan lycka- des blifva både rika och framstående män. Femte markuadtn hette Mormes- san, hvilken inföll, då sön- och helg- dag icke kom emallan, den 20 Sep- tember. Denna var näst Olsmessan den största i fråga om kreatur. Och ehuru köpmän och handtverkare från andra orter nu ej fingo hålla öppna bodar såsom ;t Olsmessan, var dock rörelsen och marknadslivet ansenligt. Särskildt denna marknad var omtalad för sin rikedom på viktualier. Mikaol3me;san eller Mixmessati,som den gemenligen kallades af folket, inföll den 29 September, derest ej sabbatsdag då trädde emellan. Ehuru denna marknad inföll så omedelbart på den föregående, var den dock gan- ska stor och tillförseln af boskap och andra marknadsvaror rätt riklig, Slutligen märktes Thomasmessan eller ThomoedageD, som den nu kal- las. Den inföll alltid den 21 Dec. och ansågs ej vidare betydlig, helst äfven i andra östgötastäder samtidigt nollos marknader. En ganska intressant föreställning om Skeninge betydenhet som han- delsstad ännu vid detta århundrades början får man vid studiet af stadens vidsträckta handelsområde, hvilket omfattade ej allenast en ganska vid- sträckt omnejd utan ock rätt atlägse liggande platser. Staden egde näm- ligen köpingar eller marknadsplatser i Torpa i Ydre, i Trehörna, i Stora Åby, Maltxander och Hestra. Han- defsområdet sträckte sig sålunda hela 6 mil i söder utöfver det ansenliga Ydre, vidare Vifolka, Bobergs och Göstrings härader med en del al Aska och Lysing samt en liten del af Val- kebo intill Sjögesta bro. Och att dessa förmåner ingalunda voro obe- tydliga visa resp. previlegiibref, af hvilka vi återgitva det som rör Torpa, utfärdat af Gustaf II Adolf. "Vi Gu- staf-Adolf etc. gör veterligt, att som vi gerna se våra trogna undersåtars förkofring, så hafva vi af gunst och nåd till vår stad Skeninges tillväxt nådigt undt och efterlåtit, som vi ock i detta vårt brefs kraft vunne och ef- terlåte, det de 3 marknadsdagar årli- gen vid Torpa kyrka hålla må, den ena vid Batholphi, den andra vid I.uca evangelistens tid och den tredje der- sammastädes 13:dje dag jul, dit all- mogen mä lända med sina varor och dem selan med bemälda Skeninge borgaro föryttra och förhandla, hvil- ken marknad de enskildt bruka sko- la och ingen annan stad hafva makt densamma marknad att bejaka utan btmälde Skeriinge borgare allena. Vi påbjuda fördenskull vårlandshöfding öfver samma landsände, som nu är eller framdeles tillförordnad varder, att han håller hand derutöfver, icke tillstädjandes något häremot före- löpa." Skeninge bcrgerskap hade rundt omkring Torpa marknadsplats låtit upptimra bodar och några med eld- städer försedda stugor, hvarföre plat- sen såg rätt ansenlig ut. Första är- liga marknaden här hade Skeninge Tretiondedagen eller gemenligen da- gen dcrpå, den 7 Januari, då det rådde stor handel med viktualier och andra ortens produkter såsom väfnader, lin och hampa m. m. Andra marknadeD, vid Botolfs tid, den 17 Juni, var min- dre, medan den tredje marknaden, 18 Okt., ansågs som den förnämsta, enär tillförseln af boskap och viktualier då merendels \ar synnerligen riklig. Stadens andra köp'mg var Trehörna, hvilken dock i anseende till dit le- dande vägars besvärlighet blef myc- ket litet besökt. Deremot blef vrd St. Åbj-, uppå Sandstufvubackarne, en rätt hflig köpplats. Marknadsda- garne voro den 17 Juli och 23 Okt. Vid Malexander höllos marknader (klent besökta) den 25 Juli och 17 Dec. Vid 1800 talets början voro de emellertid alldeles aflysta och flyttade till Hestra i Ekeby socken. Häraf synes, alt en driftig skeninge- borgare den tiden måste vara på rör- lig fot nästan året rundt. Stadens läroverk, som i ålder täf- lade med de äldsta i hela landet, var inhyst i radhuset och beskrifves så- lunda: "Uti nedra våningen finnes åt torgsidan under rådhussalen 2:ne staisklSllarerum och under civilarre- sten rummet, der gröfre brottslingar förvaras, ilen åt kyrkogårdssidan är stadsskolan, skdjd med murad vägg ifrån sistnämnda rum, belägen och har jemte särskild ingång från kyrko- gården en liten förstuga och midt för densamma en liten vedbod samt å högra sidan om förstugan en sal för rektor att läsa uti och i den venstra två kamrar för kollegan, den ena till logis och den andra till läserum." Borgmästare i Skeninge i böljan af 1800-talet var Michael Wejdling.lödd i Linköping den 8 Febr. 1749 och son till handelsmannen derstädes Alex. Wejdling och Hedvig Höppener. Ge- nomgick Linköpings skola och gym- nasium samt biet student i Upsala 1767. Etter studier derstädes och kon- ditioner i privata hus blef han 1777 stadsnotarie i Skeninge samt några år derefler tillika rådman. Gifte sig 1772 med rådmansdottern Märg. Ham- mar, död 1778, med hvilken han hade två barn, sonen Anders Thure, hand- lande i Norrköping, och dottern Hed- vig Catharina, gitt med sköniärgare Gyning i Skeninge. I ett senare gifte, med prestdottern Livin, hade han en dotter, gift med sedermera majoren Wollfelt, sonen Otlo, borgmästare här, j och Gust. Alexander, handlande. Michael Wejdling var riksdagsman 1786 och blef 1805 borgmästare, samt företrädde ånvo staden vid riksdagen 1809. Sonen C. O. Wejdling blef seder- mera faderns efterträdare, i hvilken egenskap han tjenslgjorde till långt in på århundradet, da stadens n. v. högste styresman Ad. Nap. Curman, senior bland rikets borgmästare, er- höll sysslan. Här har det sällsynta förhållandet således egt rum, att under ett helt århundrade ecdasi tjenstgjort tre or- dinarie borgniä-tare, af hvilka den sisl" var född medan den förste ännu lefde. Mellan den förstes af desse lo.1cl.se och närvarande stund ligga ej mindre än 151 år. Kyrkoherde härstädes vid 1800- lalets ingång var doktor Carl Johan Kellman, född den 4 Juli 1721 på Snailunda gård vid Örebro, tnc-n upp- fostrades t Stockholm, dit hans för- äldrar flyttade, då han var blott 0 veckor gammal. Föräldrarna voro hof- rättsadvokaten och borgerskapssekre- teraien i Stockholm Joh. Kellman och Anna Catharina Warg, landskamre- raredotter från Örebro. Efter enskild undervisning bief han 1737 student i L'p=aia, der han efter faderns 1738 timade död underhölls af Stockholms borgerskap i 5 år eller till 1742, då han reste till Greifswald och blef ma- gister 1743. År 1745 antogs han till guvernör hos riksrådet von Kosen för dennes son, sedermera excellensen grefve Fredr. von Rosen. 1747 fick han utan förslag kungl. ftiilrnakt på en professur i Greifswald, hvilken han tillträdde 1749. "Det vore", sknfver en minnestecknare, "vidlyftigare än rummet tillåter, alt här 'utförligare anmärka, huru ofta professor Kellman varit rector maguificus och decanus samt upprepa de margfaldiga dispu- tationer, orationer, programmata och carmina han af trycket utgifvit. Nog af att nämna, det hans kunskap och behagliga umgänge förvärfvade ho- nom Greifswalds kungl. akademies förtroende att vara dess fullmäktig vid riksdagen i Stockholm ifrån 1760 till 1762. Efter 32 års möda blef pro- fessor Kellman befordrad till kyrko- herde härstädes genom kungl.' full- makt af den 12 Sepl. 1781." Prost 1782. Erhöll 1791 teologie doktors diplom från universitetet i Greifswald. Kellman var gift första gången med Catharina Dorothea Giist från Pose- ritz på Riigen, m-d hvilken han hade 5 barn, nämligen David Wilhelm, död so:n registrator i Stockholm; Justus Christoier licens inspectoriStralsund; Dorothea Maria och Carl Herman, pa- stor i Brandeshagen i Pommern. I sitt andra gifte, med Margaretha Apollonia Kinnander, prestdotter från Loraaryd, hade Kellman 4 barn. Vi ha här något utförligare åter- gitvit Kellmans biografi, emedan den- na i vissa delar kan betraktas som en nyhet. Kellman afied den 3 Febr. 1807,86 år gammal. Äfven uppgifterna rörande den sam- tida komministern äro af biografiskt intresse. Samuel Joh. K-llenberg, son till en komminister i Vadstena, föddes der- städes den 1 Nov. 1758. I töijd af faderns förtiiiga död nödgades han antaga kondition los sin förmyndare, apotekaren Schultz i Vadstena, der han som farmaceut qvarstannade i 6 år. Någon vidate håg för sysslan hade han dock ej, men studerade på lediga stunder, så att han 1778 kunde begiiva sig åstad till Linköpings skola. Han var då redan 20 år. 1781 blef han student och 1784 prest. Ef- ter 11 års ijenst som obeiordrad blef han slutligen 1795 komminister här och do£ 1814 som komminister i Svanshals och K imla. Hsn var gift med Catharina Mar- garetha Gillberg, enka etter ingeniö- ren, tullinspektören och postmästaren i Vadstena Joh. Lor. Gillberg, med hvilken han hade 2 barn, dottern Anna Helena och sonen Olof Johan, död späd. Om vi i detta sammanhang nu också skulle omnämna stadens kloc- kare, så ha vi låtit hela kyrkostaten i Skeninge vid århundradets början passera revy. Han var för öfrigt stamfader för en prest- och klockare- slägt, af hvilken senare en lefde ännu för ott tiotal år sedan. Klockaren Arvid Hagman var son till soldaten Magnus Hagman vid Löf- viogsborg och föddes den 13 Dec. 1755. Han lärde sig sjelf läsa och skrifva nödtorltigt och inhemtade der- efter musikens elementer af organi- sten Hallvin med den framgång, att han 1781 blef organist och klockare i Hof samt 1786 klockare i stället för Myrtenberg, som emot bibehållandet af halfva lönen tog afsked. Hagman hade två söner, af hvilka den ene biet prest och den andre fa- derns efterträdare som stadsklockare. Arvid Hagman afled 1S06. Rektor vid skolan var Olaus Sa- lander, om hvilken det heter: "Rek- tor Salander, den man önskar länge få behålla här, är en stadig, from och hederlig man, som utom många vackra kunskaper har isynnerhet mycken in- sigt i kemi, botanik och medicin. Salander var född i Normlösa 1737 och blef 1769 lärare vid Skoninge skola, der han undervisade i öfver 40 år. Han dog 1812. . Collega vid skolan var Johannes Allf, död 1832 som kyrkoherde och prost i V. Ryd och Svinhult. M/nnes/ista. Lördagen den 13 Januari. Kisa gästgifvaregård, kl. 10 f. m. auUicn & Videte mtl Suncirur, i Kisa s:n. Skönberga s:ns kommunalrum, kl. Il f. m. iipphandlingsauktion å lifsmedelsartiklar samt ved. Måndagen don 1 j Jannari. Komingsunds prestgärd. kl. 10 f. m. halm- auktion. Tisdagen den K; Januari. Vadstena, tidhuset, börjas vintcrtinget med Dals härad. Bankebergs tingsställe, börjas vinteriinget med Valkebo härad. Vestra Ryd iörsamling, hos skolrådets ord- förande, adress: Vestra Ryd, Rydnäs, utgår ansökningstiden till läraretjänsten vid på två stationer flyttande folkskolan. Vestra nnrg s:n. Storsätter under Spellinge, kl. 11 f. in. vedauktion. Vallerstad s:n, Heljorps skog, skogsauktion med samling vid torpet Lilla Födekulla kl. 12 p. d. Onsdagen den 17 Jannari. Linköping, Stora hotellet, kl. 10 f. m. Lin- köpings stifts organistförenings vinter- möte. Skedevi s:n. Ölmeslorps kronolänsmansbo- ställe, kl. 11 f. m arrendeauktion. Norrköping, kreatursmöte. Torsdagen den 18 Januari. Linköping, Grand hoteUT ordinarie bolags- stamma med Maspelösa bryggeri-aktie- bolag. Linköping, Hotell Dntfvan. kl. 11 f. m. ar- rendeauktion å V* mtl Nedre Tollstorp . i Slaka s:n. Åkerbo härads allmänning, skogvaktarebo- stället Stenstorp. kl. 11 f. m. skogs-, ved- och virkesauktion. Väderstad s:n. Torpa Öster- och Veslergärd, kl. 2e.m arrendeauktion. Ekeby s:n, Öringe, torgdag. Fredagen den 19 Jannari. Marbäcks församling, hos skolrådet, adress: Aneby, utgår ansökningstiden till lä- rarinneplatsen i mindre folkskolan vid Hrudebaeken. S:t Lars s:n, Vidingsjö hage, kl. 10 f. m. ved- och virkesauktion. Drothems s:n, vid Loddby kanalbro, kl. 11 f. m. lösöreauktion. Lördagen den 20 Jannari. Linköping, Sparbanken, kl. 10 f. m. börjas åter insättningar och uttagningar. Linköping, handlanden Joh. O. Anderssons kontor, auktion å Vi mtl Krångestad Lill- gård och 8/8 mtl Krångestad Ödegård i Gammalkils s:n. Motala, kreatursmöte. Finspong, torgdag. auktioner, Genom auktion, som förrättas pä stället Onadanon den 17 dennes med utrop kl. 2 e. m., för- säljes M/1(M) mtl 8tora Tidevsrum kalla,]- Stjernesand i Tidersmms socken medtiil- triidesrätt den 14 Mars 1900. Hemmanet, som har nya utmärkta åhv^g- nailrr, god jor.l oi'h vaclort i,el..»ft. \ 1 »Ii maj \»<r, är taxeradt till4.000kronor. Kan ej hemmanet försäljas utbjudes det till rende att antaKas den 14 ilars 11100 taglie; borgen fordras. Arteflod. Tidersrum den 1) Januari (S) K. Salomon.on Till Salu, Au- HK B» af ' T<ock f"'3* , med rika TjflLV Lättbiasta BK- Svensk Modell. 34P* AllesafBrsSljare lör denna ' Mt TRUMMOR af , ; 1 •,! yiti.-f sotidu o£j injpndo. Goda befialninysvilkor :■' ■90 rtrik. -so G. MfflJ?8!!S SrtÄ ,;.'#,.,.. . 0*3" Lä;/''" /"■'•.< i- /' i-lri: Oee- Fraktfrilt Bfvcr hela Sv ;/,.(. -&V importerad ftäa itaden Cognar, till 8 kr. pr liter. Vid parti rabatt. At den om trckta Örnmirketa Cegnae ailjea It Vl-bnteljer rör 10 kr, II literbatslier IS kr. o. •■ t. Glan och låda fritt, Alla Bran vinsaorter billigait A. A. Jansson, Gistarf. Önskas köpa. Asp Virke uppköpestUl högstakontanta pris vid samtliga jernvagstationer och se- felleder af KULLBERGéC o.Katrineholm. irket får huggas och levereras nar som helst. Två tums k&rnröta må utan afdrag förefinnas i stockarne, äfvensom mindre qvistar. Närmare upplysningar om pri», af verkning, mätning m. m., sändes på be- gäran. Större partier af milt as hemma hos säljaren.____________________(9661,180) Diverse. Godbiförtjenst Herrar Skräddare ocb andra personer mod vidstrakta bekantskaper erhålla fin proi'< o! lektion från en af Stockholms äldre kliides- affärer för att försälj.» i minut mot efter- kraf. Collektioner erhållas franco ocb gnt- tis. Hög försäljningsprovision. Keel be- handling. Svar märkt "llifflrtjenst", n.ir. S. Gumtelii Annonsbvrå Stockholm. (G. 91333) ii) 130 Wårby med underlydande — i Sablhems Fooken - fem fjerdingsväg utom Horns tull — 375,000 rdr. Stora Hälla — i närheten af Lidköping, om 6 ä 700 tunnors utsäde — 300,000 rdr. Almnäs vid Vettern — helt nära Hjo, m-d praktfullt slott och park — 450,000 rdr. Stafsj5 kanongjuteri och Wiråns bruk, med ett ^torartadt corps de logis, fullständiga inventarier och 32,000 tunnlands skog — 750,000 rdr *). Men alla dessa anvisningar förkastades, dels emedan egendomarne ej egde det värde, som Kell- ner önskade, dels ocksä derför att de voro för af- lägsna från bufvudstaden. Han stannade således i sitt val vid Stora Smestad, måhända mycket för det att han redan personligen kände dess egare. — För tunnor tusan! mumlade generalen. — Det var en affär, det! utropade kaptenen vid gardet. — Talangen går sin egen väg, anmärkte ar- tisten. — Man kan bli stor inom affärslifvet, inföll poeten, emedan det icke finnes någon kritik, som förstör det. — Om du behagar gifva akt på bans ögon, hvi- skade grossören i galanterivaror, så ser du alt pu- pillen står stilla. Jag anar någonting. Diplomaten teg, men ryckte på sina axlar. Kellner hade yttrat sig kort och enkelt, och tycktes ej ämna vidare ingå i några förklaringar öfver affären. Det var säkert också för att leda uppmärksamheten ifrån sig och på ett annat ämne, som han, i detta?ögonblick gaf betjeningen en vink att uppslå dubbeldörrarna till den större festivitets- •) Dossa upppifter äro utskriina ur Wilsons rnal kort före detta arbetes tillkomst. -. .ifla 130 — Och pä länge hafva likväl affärerna icke stått så bra, som nu. Lyckan ler ju åter emot oig. Allt gar ju efter önskan. — Blott skal, Brandt, utan all kärna. — Huru? — Posten från utlandet bar nyss anländt. Se här I Den upplyser att ärsskörden aldrig varit bättre än i år, och i morgon skall hvarje menniska kän- na det. — Hvad hör jag? — Genom en stafett, som anlände just då vi skulle uppsätta köpebrefvet om Stora Smestad, un- derlättades jag att skeppet Delphin passerat Dalarö och kan vara när hvilken timme som helst. — Och din kusin, Paul? — Förmodar jag är frisk och sund, efter man ej skälver ett enda ord om honom. — Den förbannade Jack, som ej kunde göra sin sak bättre. — Betänk, om äfven han nu förrådde mig? — Det vore förskräckligt; likväl tror jag ej att kaptenen skall väga göra något emot dig. Roman är 3n tjurskallig och sjelfständig karl. Det är illa nog att bero af sådant folk. Och farty- gets last sedan ... — Också kaffe, socker och vin. det skall ruinera oss. Betänk i stället om Jack lyckats! Fartyget uch lasten voro högt assurerade. — Och arfvet sedan . . . — Min gud, jag vågar knappast länka derpä. Du hade inträdt i Pauls alla rättigneter. — Alldeles, men det lönar nu mera ej mödan att lundera pä den saken. — Säg icke det. Du tror således . . . — Att man ej bör upphöra att vända pä en god tanke: misströsta blott ej. 134 — Ni skall besöka oss, bad den ena af damerna. — Äfven mig gör ni väl den äran ? — Vi skola tala om Frankrike. — Om Paris. Gourville besvarade dem endast med ett om sjelftillfredsställelse vittnande leende, under det alt hans blick följde Jaquette och Axeime, som i det- samma passerade öfver golfvet. Han gjorde en rörelse, lör att äfven låta före- ställa sig för dem, men de vände honom ryggen. Han kände sig stucken deraf, och hans panna Tade sig i rynkor, och hans utseende bl sf ännu mera stolt och kallt. — Jug vet ej hvad det är, som jag ej tycker om hos den der Gaurville, anmärkte Jaquette. — Det är något, du, som icke ser naturligt ut. tillade Axeline. — Hans leende är tiil en viss del hån. — Och den der lornäma hållningen alldeles icke ledig och obesvärad. — Hör! — Man spelar äter upp. Såväl Kellner, som Frank, hade båda två önskat ett enskildt samtal, den förre med sin kassör, Bi andt, den senare med fru Kellner. Samtalen egde rum vid samma tid, det förra pä kontoret, det senare i gröna k.ibinettet. Kellntr gick upp och ned pä kontoret, med hän- derna på ryggen, da kassören inträdde. — Jag'är bekymrad, Brandt, mycket bekymrad, yttrade Kellner. lortsättande sin vandring emellan dörrarna. salen, der eu riktalig orkester, an örd af Schnötz;n- ger, i detsamma uppspelade en hivande dansmusik. — Väljen sjelfva, mitt herrskap, yttrade han, här är tilltälle till dans, och i mina rum äro spel- bord ordnade. Under det orediga vimmel, som nu uppstod bland gästerna, vinkade Kellner sin kassör till sig. — Så snart dansen och spelpartierna äro i gäng, liviskade han honom sakta i örat, vill jag träffa dig pä kontoret. Smyg dig hårifrån,utan att någon mär- ker det. Jag har angelägna saker att tala med dig om. Kassören log och nickade. Dansen är ett af svenskarnes urgamla älskiings- nöjen, ehuru det numera stundom får träda tillbaka för ett mer vanligt, nemligen för kortspelet. Dans- musiken har också en förvånande verkan på säil- skapslifvet. Tonerna, sprittande af lif, komma de ungas ögon att stråla af glädje, och fötterna att röra sig liksom af förtjusning. Svensken iörer sig också i allmänhet väl och lätt i dansen; och sven- skan lika behagligt, som jungfruligt. Bådas ädla hållniug skulle, i hvilket land som heist, tilldraga dem bita.ll och beundran. — Ofverraskning pä ötverraskning, utropade frun på modet och slog sina händer tillhopa, betagen ut glädje. - Fru Kellners esprit darrangementär lika ut- märkt, som herr Keilneis affärsförmåga, tillade hen- nes granne. Balen började. Frar.caisen var lysande. Giup- perna skingrade sig ät ocn ordnade sig par om par. Man pratade och skämtade. Nu svåfvade herrar och damer om hvarandra, luftiga och lätta, lydand» mu- 138 Det gröna kabinettet var fru Keilners egentliga l.oudoir. Hon hade på dess möblemang nedlagt hela sm omtanke. Ingången till detta lilla, täcka rum var, liksom tönstren, draperad med gröna sidenom- I.ängen, hvilande pä rikt iörgylda diana-spjut. En r-haiseloDgue, jemte konstrikt arbetade stolar, äfven klädda i grönt, omgåfvo väggarna. I taket hängd- • »ii matt lysande lampa af alabaster. Vid pelaren emellan fönstren stod ett toilettebord, smyckadt meu alla de små prvdnader, hvarmed fruntimren så gerna förse dessa bord. En etagere, fullsatt med smä, täcka bilder, statuetter och dylikt prydde ena hörnet. Pä rondväggen hängde en tafla, föreställande ett inta- gande landskapsstycke. Dansmusiken framträngde endast i svaga, bort- döende toner till detta rum. Då Frank säg att Gabrielie försvann, lemnade äfven han balrummen. Gabrielie både redan tagit plats i chaiselonguen, dä ban inträdde till henne. — Jag bar efterkommit er önskan, yttrade hon, men ni måste vara så kort, som möjligt, emedan .'.r ej vill att man saknar mig derute. — Alltid samma otålighet, Gabrielie. Ert hjerta har mycket förändrat sig. Ni har ingen k inslå mer. åtminstone icke för mig. — Si förebrår mig att jag är förändrad; men är icke allting omkring mig också nu helt annor- lunda än det var fordom — lika mvcket dock - ni hade något vigtigt att säga mig, låt oss öfvergit till det, vi halva ej många minuter på oss. Frank for med handen öfver sin panna ocli er smärtsamt leende sväfvade på bans läppar. — Ni år starkare ni, min fru, än jag: ni kan glömma, ni. Det lag så mycken förebråelse i dessa få ord, att de trängde till Gabrielie? hjerta. Men antingen icke sparal, icke haft ett ögonblicks ro, utan forskat, sökt och framför allt hoppats. Gabrielie andades äter lättare. Hennes tankar fingo i hvad Frank nu yttrade en stadigare och säk- rare ledstång att hälla sig uti, än hon egt i de kän- slor, hviika nyss endast logos i anspråk. — Jag har besökt al'a möjliga slällen inom hul vudstaden, jag har anlitat polismyndigheten, jag har — ni kan tro mig — icke uraktlåtit något. Da Frank hunnit hit, lättade Gabrielie honom i armen och blickade förskräckt till ingången. Frank vände sig ovilkorhgen tillbaka. — Hör ni? Någon kommer. Atlägsna er, den här vägen, den här. — Skall jag dä tddrig fä tala tili slut? Tyst: Xi misstager er. Del är luilkomligt stilla derute. — Kanske misslog jag mig. Fortsätt! Men nej, jag hur åter steg. Lemiia mig! Denna sidodörr le- der till förstugan. Ni har rätt. man kommer hilät. Jag vill blott säga några ord. Det har iindtligen lyckats mig att få reda pä en qvinna, som bör kunna iemna vig- tiga upplysningar. Jag skall skicka er hennes adress. Farväl! — Jag liar sökt öfvertala henn^ att besöka er, men . . . — Tyst: — Men hon vägrar. - För all del . . . — Hvilket förfärligt lif jag lefver, Itiilt af be- kymmer och qval, utan lugn ocli hopp. — Bort, bori. det är han, som kommer. - Hvilken.' Han: stegen hade under tiden närrnal sig. ocb i sam- ma stund som Frank försvann gfnom sidodörren, 142 siade en ljusstråle ned öfver känslans oroliga och i dimmor böljande haf, men för henne var det ej an- nat än en ny hägring inom känslan sjelf. Hon hade ej gjort sig reda för gränsen emellan känslans och förståndets verkningskrets. Frank hade med bäfvan hört hennes sista yt- trande, och han förstod nätt och jemt sä mycket deraf, som behöfdes att glömma, sig sjelf och sitt eget smärtande intryck, för atl i stället beklaga den arma. Med ett ögonkast, bevingadt af hans ömhet, öfverfor han hennes lif, och in mera han inblickade i dess hemligheter, de=io mer insåg han nödvändig- heten att skona henne. Han visste, huru svag hon var. En suck höjde hans bröst, men hans beslut var tlermed äfven fattadt, — Min fru, yttrade han. vi ha gått för längt: lätoin oss vända' om till det ämne, som egentligen förde mig hit. Han talade lugnt, men utan all köld. — Under det att jag. fortsatte han, på utrikes ort drömde om helt andra och lyckligare förhållan- den, fann jag. då jag nyligen återkom till fädernes- landet, att man bedragit mig och undansnillat oss iöremälet tör vår ömsesidiga kärlek. 1'nder det Frank talade beherskade lian sina känslor, och det inverkade lugnande pä Gabrielie. — Sä hafva omkring ett och tjugo år gått. om icke mer. en tio, som jag anser förspild för mitt hjerta. Frank var nära atl äter falla in i den känslo- samma ton. samtalat tömt egde; men han gjorde våld på sig sjelf. Sedan jag återkom, har jag sökt att godt- göra de försummelser eller de fel. om ni så Vill, som med skäl kunna läggas mig til! last. Jag har 189 hon ogillade de minnen, hvarom de erinrade henne, eller sina egna känslor tur ögonblicket, reste hon sig hastigt upp, med oro och smärta i sitt'ansigte. — Ni vill kanske säga mig, grefve, att ni älskar mig ännu, yttrade hon-, ni måste återtaga de orden, ni gör det, icke sant, ni älskar mig icke, nej, nej. ni får icke älska mig. Hennes röst var häftig, och hon lade handen pä sitt hjerta, liksom fur att tysta dess slag. Frank lyfte upp sitt hurrad och blickade in i hennes öga. — Far icke, säger ni? hvarför? Är det deriur att ni är gift? Gift eller icke, kan likväl himmelen sjelf ej hindra mig ifrån att äiska. Må vara, att jag måste sluta hvad jag känner djupt inom mig, och förtåras af dess eid, men att älska er, det är en rättighet, som ingen kan vägra mig. — Ingen? upprepade Gabrielie, jo en kan be- strida er denna rättighet och det är . . . — Hvilken? Er man? — Icke han, men jag. — Gabrielie, Gabrielie! — Vi älskade hvarandra, då vi voro unga. — Ni har då ej glömt det, tack, Gabrielie, haf tack derför. — Ni öfvergaf mig, och jag älskade er ändå. — Ni gjorde det. min gud, ni förkrossar mig med er mildhet. — Jag blef gift, och min kärlek fortfor lika varmt, I mången suck och bön flögo mina tankar till Italien, till Frankrike, till England. Allt som ni förändrade vistelseort, följde er mina tankar till olika delar af verlden. — Huru outsägligt lycklig gör ni mig icke, nu igenkänner jag er, ni är densamma Gabrielie, som torr.