Titel: Tidning för Wenersborgs stad och län
Datum: 1893-08-08
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
tagare pä hvad som här år fråga om, nämligen kommunernas omkostnader för fattigvården. Därom har nian ju säkra siffror på kommunalstatistikens finansiella afdelning. Och dessa omkostnader äro, som ofvan nämt, i stigande. Ja — heter det — det är riktigt, men det har skett därför, att jordbruket nu gifver bättre afkastning än förr, hvarför kommunerna hafva råd att vårda sina fattiga bättre än förr. Och en värmlands- tidning talar vackra ord om hvad som åtgjorts där vid lag, huru på somliga ställen inrättats fattiggårdar o. s. v. Vi lämna därhän, om välviljan varit en starkare orsak till de stigande fattigvårds- utgifterna än tvånget. De täta klagomål öfver ökad fattigvårdstunga på grund af de höga lifsmedelsprisen, som under de senare åren tidt och ofta förekommit i tidningar från olika orter, tala ett annat språk. Och nog borde väl den kommunala omvårdnad, som har sin källa i båttre tillgångar, sträcka sig minst lika mycket till skolan som till fattigvården. Men me- dan utgifterna till fattigvården under de sex ifrågavarande åren stigit inom lands- ortskommunerna från 22,» proc. af hela utgiftsstaten till 25,4 proc., eller med H,t procent, hafva utgifterna till folkskolan stigit från 31,9 proc. till 33 proc., alltså med allenast 1,\ procent. Å nej, det står nog fast, att "nya sy- stemet" varit för kommunerna en ganska dyrbar affär. * * * Brottmålsstatistiken plågar i sin mån gifva tämligen säkra utslag i fråga om lefnadsvilkoren bland de sämst lottade inom samhället. Försämrade lefnadsvilkor, ökad svårighet att genom årligt arbete försörja sig pläga framkalla brott. Arbets- löshet är äfven en källa till lagöfvertrfidel- ser, i det att fåfäng gå lårer mycket ondt. Dessa onda inflytelser kunna blifva så starka, att de mer än uppväga inflytel- serna af tilltagande folkbildning och för- mildring af sederna. Det är i sådant afseende märkligt nog, att utvecklingen under de senare åren, från 1888, visar en stadigt tilltagande brott- målssiffra. Antalet dömda förbrytelser var 1888......60,759 1891......67,812. Och de begingos af följande antal per- soner: 1888......52,190 1891......56,709. Särskildt märkes från 1890 till 1891 en betydande stigning af de svårare förbry- telserna. Vi meddela här de båda slag, som omfatta dels urbota förbrytelser (där- ibland stöld) och dels den kategori,* för hvilken straffet år drygare böter, eller öfver 100 kr. (däribland snatteri): gröfre mindre brott: brott 1890 2,689 8,274 1891 3,379 9,272 Och de begingos af följande antal per- soner: 1890 1,713 7,847 1891 1,894 8,706 Särskildt 1891 års brottmålssiffror åt- njuta samma sorgliga rang som alla de senare årens fattigvårdssiffror, att vara de högsta, den svenska statistiken ännu haft att meddela. För fattigvården hafva vi jämförbara siffror sedan 1875, för brott- målsstatistiken sedan 1879. Denna företeelse bör i sin mån väcka eftertanke. Här felas dock, som vanligt vid dylika undersökningar, den inflytelserika faktor, som utgöres af rusdryckerna, hvaraf kon- sumtionen under de sista åren också ökats, trots det alltjämt tillväxande antalet af helnyktre i landet. Septett ur Lifrepentets Husarer conserterar å Strömsborg, Fri entré. endast åtta dagar. Andrea» PetterMon från Åoekoland, i Ånim- •kogi »oeken, ämnar dentäde» idka diverse- handel jemte handel med eldfarliga oljor frän mindre förrad under firma A. Pettersson. Den 25. Juli. Viktor Abrehamion från SBrqvarn, i Fiff- lered» »ocken, ämnar deretade» idka handel i Öppen bod under firma T. ibrahamion. Ben 31. Juli. Vallentin Olaion frän SkSfde Backgården, i Kollingi-Sköfde »ocken, ämnar derttidei idka diverae- och trävaruhandel jemte handel med eldfarliga oljor från mindre fBrråd under firma TålleatlB Oision. Maria Elhabeth Löweeth från Sörbyn, i Brålanda »oeken, ämnar inom nämda »ooken idka diversehandel jemte handel med eldfarliga oljor från mindre förråd under firma I. JaDIOD. Veneraborg, i Landskanaliet, den 4 ang. 189S. _______Länsstyrelsen.______ Kungörelse. Jemlikt 4 § i lagen angående firma och prokura den 18 Juli 1887 varda härigenom kungjorda följande i här förda handelsregister intagna firmaanm&landen: Den 1 Juli 1893. K. A. Ahlmark, för Forahaga Ångbåts Aktiebolag, anmäler, att, enligt Kongl. Mej:ta nådiga resolution den 28. sistlidne April, bo- laget har sitt säte i Karlstad, och att Råd- etufvurätten derstädes är bolagets laga forum. Den 5. Juli. Chr. Sahlin i Lisefors, Fröskogs socken, anmäler; att den rörelse för tillverkning af pappersmassa och försäljning af trävaror, m. m., han der idkat under fiima Chr. Sahlin, numera upphört. Den 10. Juli. Clas Helgo Johansson från Brämhult Storcf gården, i Brämhults socken, ämnar derstä- des idka diversehandel jemte handel med eldfarliga oljor från mindre förråd under firma C. H. JohUSSOB. Den 15. Juli. A. P. Larsson från Frithiofsdal, i örgryte socken, anmäler, att den handelsrörelse, han idkat inom Eålanda socken under firma A. P. Larssons filial, öfverlåtits till Lars Svens- son i Hverled. Lars Svensson från Hverled, i Hålanda socken, ämnar derstädes idka handel, jemväl med eldfarliga oljor i mindre parti under firma Lärt SveMion. Den 17. Juli. Ida Maria Eriksson från Källeberg, i Brå- landa socken, ämnar derstädes idka diverse- handel under firma Ut IrikSIOB. Anton Andersson från Mölarp, i Fristads socken, ämnar derstädes idka speeeri- och diversehandel jemte handel med eldfarliga cljor från mindre förråd under firma IntOB Andersson. August Pettersson och Eleonora Olason från Forsbo, i SkåUeruds socken, ämna der- städes drifva handelsrörelse under firma Fet- ternon & Oliion. Den 19. Juli. Johan August Carlson från Stomsåker, i Liareds socken, ämnar derstädes idka diverse- handel jemte handel med eldfarliga oljor i mindre parti samt färgstoftor under firma J. A. OårtaoB. Vänersborg d. 8 augusti. Elektoraval. Frändefors kommuns vid riksdagsmannaval röstberättigade män äro kallade att fredagen den 18 dennes kl. 10 f. m. sammanträda i sakristian in- för kommunalstämmans ordförande för utseende af sex elektorer till det den 31 i denna manad utsatta valet af riksdags- man i Andra kammaren för Nordals, Valbo och Sundals härads domsaga. Extra kommunalstämma med Frände- fors församling hålles i sakristian tors- dagen den 17 dennes kl. 10 f. m- för ju- stering af röstlängden till förenämda elek- torsval. - Till stadslikare i Ulricehamn äivald medicine licentiaten C. Eklundh. I anledning af smittkoppepideaieB i Vä- stergötland har Vara marknad i morgon blifvit instäld. Vestgöta regementes officerare och man- skap hafva anmodats att låta revaccinera sig. I Skara har intet fall af smittkoppor förekommit. Uppgiften att den i Marum insjuknade trumslagaren aflidit är icke överensstäm- mande med värkliga förhällandet. Han är tvärtom på bättringsvägen. De hittills inom Skaraborgs län kända sjukdomsfallen äro, enligt Skara Tdng, till antalet 16. Oaa årligt ock dea "kristligt slBsade." Den högkonservativa, svensk-svenska och tullvänliga tidningen Nya Dagl. Allehanda Atergifver ordagrant hufvudpunkterna i vårt referat af herr riksdagsman Forsells redogörelse för sina åsikter i de viktigaste politiska frågorna, utan att hvarken lägga till, taga ifrån eller omfärga, och vidhåller denna referattrohet åfven i sjålfva val» mötets kärnpunkt, som hade denna ly- delse: "på ordförandens fråga, om mötet ville uppställa hr Forsell som sin kan- didat vid det förestående valet, ljöd ett kraftigt och enstämmigt ja* Den likaledes tullifrande, reaktionåra och norskätande tidningen "Vårt Land" Ater- gifver också delar ur vårt mötesreferat, men naturligtvis med de högst nödiga modifikationer som betingades af ett mera kristligt sinnelag. I stället för att intaga något af förut- nämda redogörelse håller sig V. L. till valförhandlingarne allena och atergifver värkligen dessa ord för ord sådana de af oss refererats ända till — den här ofvan citerade punkten, som uppenbarligen be- höfde omkristnas och stukas till något, så att den icke stack så bjert i ögonen på de troende, och hvilket skedde på föl- jande sätt: "Sedan kronofogde Forsell härefter blifvit uppståM som mötets kandidat, tackade ka» för o. s. v. — äter ordagrannt — de libe- rala principers framgång o. s. v. Ordet "liberala" var dock hvarken pä detta eller något annat ställe i referatet till finnandes, utan togs detsamma ur V. L:s egen rika fatabur och ditsattes i den kristliga af- sikten att märka hr Forsell såsom varande en "frasliberal", en af de stadsradikaler, med hvilka gamla landtmannapartiet in- gått ett 'samhällsupplösande* förbund, som det borde vara hvarje fosterlands- älskande medborgares plikt att med alla "till buds stående* medel motarbeta. Om "Vårt Land" för sin öfverflödande kristlighet tillbytte sig en portion mera ärlighet, så finge den därigenom ett hygg- ligare både väsen och utseende. Hvad äter N. D. A. beträffar, sä har den med all sin tullifver och tillbaka- stråfvan dock alltid praktiserat satsen: "ärlighet framför allt." Valvilja mot underharvande. Då kapten A. M. Bergmark pä Hedåker för en tid sedan firade 25-te årsdagen af sitt tillträde till egendommen, kvitterade han alla sina underlydandes äldre och nyare skulder till gårdskontoret. De ef- terskänta beloppen varierade mellan 3 och öfver 200 kronor och utgjorde inalles 1,600 kronor. Några af hans arbetare hafva härmedelst anhållit fä uttala sin tack- samhet för denna välvilliga frikostighet. Rågtorken är just inte den bästa i vestra Skaraborgs län i år, ehuru dock icke att klaga på. Stundom falla några regnskurar, men en frisk blåst torkar genast upp igen. Under de 3 förste da- garna af denna månad fördes mycken råg här under tak i godt skick. Den 4 och 5 dennes föll här mycket regn. Mogen hafre började man aftaga i Grästorpstrakten redan den 1 dennes, äf- vensom hvete och korn. Det är dock blott det A torrare ställen först sådda som ännu är tillreds. Till extra likan i Trollkittias dlatrikt under andre extra provinsialläkaren C. Alf. Anderssons tjenstledighet från den 3 till den 21 dennes är förordnad medicine kandidaten Patrik Brugg. Itt sorgligt olycksfall egde förmiddag rum vid Trollhättans mek. värkstad. Såsom bekant pågår stensprän ning på andra sidan kanalen för den nya järnvägsanläggningen. Vid afbrännandet af ett sprängskott der råkade en större sten förirra sig in på värkstadens gård, där den träffade arbetaren Petter Skog på högra sidan af pannan. Pannbenet krossades och bjernan blef betydligt ska- dad. Skog transporterades hastigt in till Trollhättan där platsens tvänne läkare egnade honom nödig värd, men någon räddning säg man frän början ej1 fans här. Skog afled ock samma dags kväll. Den bortgångne, en nära 70 års man, var mycket omtyckt af förmän och kam- rater. Han sörjes närmast af enka och fyra barn. T. T. lndrigoi ock aja telegrafstationer K. M:t har bemyndigat telegrafstyrelsen att vid lämpliga tidpunkter indraga telegraf- stationerna i Figeholm, Skutskär, Lilla Edet, Tomelilla, Skurup, Klippan och Hedeviken samt att inrätta nya telegraf- stationer i Katrineholm och Inge. Sjakripporten for Elfsborg. Ila för tiden 16-81 juli innehåller: Mässling 20 fall i Trollhättans distrikt; kikhosta 2 fall i Gunnarsnäs distrikt; 1 fall i Marks distr.; barnsängsfeber 1 fall i Norra Dalslands distr.; 1 fall i Herr- ljunga distr.; rödsot 4 fall i Gunnarsnäs distr.; difteri 1 fall i Gunnarsnäs distr.; 2 fall i Ulricehamns distr.; skarlakans- feber 2 fall i Borås, 19 fall i Alingsås distr., 2 fall i Borås distrikt, 2 fall i Norra Dalslands distr., 2 fall i Gunnars- näs distr., 1 fall i Herrljunga distr., 6 fall i Ulricehamns distr.; nervfeber 2 fall i Borås distr.; 1 fall i Gunnarsnäs di- strikt, 1 fall i Marks distr., 3 fall i Vä- nersborgs distr., 8 fall i Trollhättans distr.; smittkoppor 1 fall i Alingsås distr., 1 fall i Venersborg distrikt. iTsamålaa brann»- sek badgäster tid Rottook under tiden 15-81 juli: Frökn. Emma Bergman, Jölanda, Berta Schagerström, Skara, Mathilda Olsson, Grästorp, Anna Bylund, Venersborg, Maria ödman, Kuserud, Hulda Dahlgren, Melle- rud; fruarne Lovisa Pehrsson, Köpmanna- bro, Elisabet Pettersson, BiUingsfors, Jenny Carlsson, Visinge, Sofie Andersson, Kuse- rud, Signe Brusevitz, Hulda Naglo samt inspektören John Edel, Göteborg, skollä- rare S. A. Mohlin, Fröskog; O. G. Johans- son, Tunhem; målare F. Johansson, Frän- defors; handl. J. Nilsson, Arvika; kapten Th. Berggren, Seffle; Carl och Sofia Jo- hansson, Uleberg; häradsdomare Joh. Carlsson, Björke; fröken Marie Saxlund och Louise Björnseth, Kristiania ra. fl. Tillsammans till dato 369 kurgäster, med- delas Länstidningen. Kvlnllgr slöjdskola öppnas här- städes den 15 innevarande augusti af fröken Maria Bågenholm, som lärt sin mångsidiga konst vid Kristinehamns prak- tiska skola och därefter undervisat vid Mariestads kvinliga slöjdskola samt gifvit slöjdkurser både i Sverge och Norge. Frän såväl skolorna som deltagarne i kurserna medför fröken Bågenholm de allra vackraste intyg öfver sin skicklighet och sin utmärkta undervisningsförmåga. AUt möjligt i handarbetsvåg kan en kvinna få lära cirka 50 olika slags arbe- ten, såsom våfnad, sömnad, stickning, broderi, knyppling, flligramsarbeten, glas- och sotmålning, spAnarbeten, m. fl., rn.fi., som utrymmet ej medgifver att upp- räkna. Betygen finnas å bokhandeln, där an- teckning för deltagande i kursen kan ske. Säkerligen kommer det att bli öfver- flod på elever. Musik å Strömsborg. I går bör- jade en afdelning af Lifgrenadierernas musikkår att konsertera A Strömsborg och fortfar därmed endast under inne- varande vecka. Att det är mycket god musik, som bju- des, hade man redan i går afton tillfälle att erfara, dä lifligt bifall egnades de mu- siserande. Dessa ha ock frän andra plat- ser fått mycket goda vitsord. Till härvarande goodtemplar* logera tjänsteman för nu började kvartal hafva utsetts: i logen Trygghet kamrer A. N. Berggren L. 1., snickaren E. Hallen v. L. T. och skomakaren J. E. Kullborg L. S.; i logen Garizim bokhålla- ren A. J. Larsson L. T., slagtaren C. W. Carlsson v. L. T., och svarfvaren C. A. An- dersson L.J3.; i logen Hoppets Stierna ba- garen Em. Eriksson L. T., fru Mathilda Olsén v. L. T. och handl. K. J. Andersson L. S. FiBansdepartementeti kontroll- och |oste- rlngsbyri har i dessa dagar till k. ro:t af- gifvit berättelse angående dels tillvärknin- gen och försäljningen af bränvin under tillverknings- och försäljningsåren 1890-91 och 1891—92, dels tillverkningen af hvit- betessocker under samma tid. Af denna berättelse framgår bland an- nat, att bränvinstillverkningen under de tre senaste åren ånyo, om än långsamt, börjat stiga, att Kristianstads län ensamt tillverkar nära hälften af allt svenskt bränvin och att af samtlige brännerier i riket endast fyra äro belägna i stad, näm- ligen två i Stockholm, ett i Upsala och ett i Uddevalla, till beredande af ena in- grediensen i den bekanta blandningsdryck hvaraf staden fått sitt namn. Den kände nykterhetstalaren A. H. Berg kommer att i slutet af denna månad hålla några föredrag inom Elfsborgs norra distrikts område. En Infernalisk konsert gafs för- liden lördags afton i härvarande hamn- kanal, då icke mindre än fyra Ångare under ungefär % timmas tid samtidigt gäfvo sin otålighet luft i de mest gräsliga jämmertoner, öfver att järnvägens sväng- bro hölls stängd under aftontagets vagns- växling. Vi väga å hela samhällets väg- nar uttala den åstundan, att hrr Angbåts- befälhafvare ej vidare i okynnig otålighet och i onödan med dylika oljud plågar alla de sjukliga och nervösa personer, som bo i närheten af hamnen, isynnerhet som lag och förordning bjuda att nämda bro skall vara stängd, dä tåg väntas eller står inne pä stationen. Sommarmarknaden 1 »rastorp fredagen den 4 dennes var mycket talrikt besökt och företedde stor liflighet i affärer. Följande priser noterades: båttre hästar 400 — 525, ordinärare hästar 200 — 350, unghästar dito, stora slaktfeta stutar 175, dito tjurar 120 — 160, goda kor 100 — 140, äldre kor 55 — 80, vackra kvigor 80 —90, ungboskap 30 — 50, far 10 — 16, tre till fyra månaders grisar 20 — 30, spädgrisar 8—12 allt kronor pr styck. Gödkalfvar 3 kr. lispundet. Smör l.so pr kg. Ågg 70 pr tjog. Råg 105, hafre 100 öre pr 10 kg, gammal vara. Grönsaker från ortens trädgårdar och slöjdalster samt vagnmakeriarbeten frän mera aflägsna or- ter gjorde goda affärer hvaremot kram- handlande i stånd och vid bord hade klen marknad till följd af de ofta återkomman- de regnskurarne. Med ordinarie och extra tåg afgingo öfver Håkantorp och Herrljun- ga 8 jernvägsvagnar lastade med boskap och lika många öfver Venersborg och öx- nered. Ett band resande ficktjuvar ope- rerade hela dagen, men öfverkommo ve- terligt blott ett fickur och några mindre penningsummor. ■otkflgg- Dagens Nyheter granskade i en sin artikel det unionella konsulatvä- sendet och kom dervid till det resultat, att det vore bäst, om vi finge eget svenskt konsulatväsen och att detta skildes från utrikesdepartementet. Åtskilliga större "samtida", och särskildt bland dem St.D. och Nya Dagl. Alleh., hafva emellertid så grundligt och fullständigt påvisat det opraktiska i dessa D. N:s separationsfun- deringar, att af dem ingenting mera åter- står än en vingklipt dagslända, som ingen vanlig dödlig åter kan få lif i. SplBit silke och spela pi lotteri, säger N. A., se där ett par inkomstkällor, som k. m:t nu under nya systemet förordar. Antagligen har öfverskottsplatserings- kommitteens yttrande om silkespatriotis- men infordrats, ty eljes skulle väl ej k. m:t på egen auktoritet nu lämnat statsanslag till sällskapet för silkesodlingens främjan- de. Redan år 1836 började detta sällskap sin verksamhet och lyckades under arens lopp få dels statsanslag, dels understöd ifrån manufakturförlagsmedlen, dels från sjltte hufvudtitelns besparingar på anslå* get till jordbruk, industri och näringar och på anslaget till främjande af slöjderna. SA fortgick det till Ar 1872, då statsrevi- sorerne räknade ut att silkesodlingens främjande kostat svenska staten nära 100 tusen kr. och att revisionsåret här i lan- det tillverkats 4'/, skålpund räsilke för ett pris af 4,000 kr. af statsmedel, utom hvad enskilde kostat pä sällskapet. När Boströmska regeringen med sina drithustendenser i fråga om näringarna nu tagit upp silkesodlingen, skall statskassan nog spinna silke därpå. För lotterier har nya systemet sörjt ge- nom de båda teaterlotterierna och nu bör- jar den press, som mottager ledande in- spirationer från högkvarteret, aftrycka uppsatser för att få rena penninglotterier ordnade i allmänna välmågans intresse. Tullarne synas icke ha visat sig nog effektiva. Iltlda tksBdiaavitn. Vid ett samtal som en korrespondent till A. A. hade med Vikings förare öfver Atlanten, kapten An- dersson, yttrade denne bland annat: "Ni tror nog, atfjag har något emot svenskarna, men tvärt om. Jag vill bara, att vi skola vara norrmän och svenskar och danskar, och icke 'skandinaver,. Det ligger ingen fosterlandskänsla i det ordet. Lat hvart och ett folk få äran för hvad det gör — svenskar såväl som norrmän och danskar." "Samröringen" tycker sålunda kapten Andersson icke heller om. Han vill, att hvartdera folket, svenskar, norrmän och danskar, skall fä äran för hvad det gör, vare sig det gäller en seglats öfver At- lanten eller en arrestering för nattskoj i New-York. I Chicago lär det för öfrigt icke blifva något sådant äfventyr för de nye norske vikingarne att skörda ära af; ty vid an- komsten till denna fria stad bemyndiga- des kapten Andersson och hans besätt- ning uttryckligen af dess borgmästare att där oantastade "fä lefva röfvarlif sä län- ge de ville". flsJdoek gråta skogar. Sedan Frankrike redan under en längre tid opererat med tvä tariffer, en högre eller allmän och en lägre specialtariff för gynnade nationer, med hvilka Frankrike eger ömsesidighets- traktater, sä har Ryssland nu öfvegått till samma system och med den måttfull- komlighet, som ligger i zarens och hans finansministrars hand, tillämpat det sam- ma med en konsekvens, som icke ens sy- nes vilja veta af nAgot moratorium. 1 ena sidan höjer den ryska tarif ge- neral tullen A transiterande varor, råva- ror och halffabrikat samt industriproduk- ter med respektive 15,20 och 30 procent Å andra sidan sänker den ryska special- tariffen ända till femtioen i den gamla ta- riffen af den 11 (23) juni 1891 upptagna tullsatser med respektive 10, 15, 20 och 25 procent Denna senare tariff eller lätt- naden tillämpas på alla europeiska mak- ter (numera äfven Österrike Ungern) ut- om Tyskland, hvarjemte mot Förenta sta- terna äfven generaltariffen gäller. Tysk- land har som repressalier höjt tullen a al- la ryska varor med 50 procent. Den tyska importen frän Ryssland har hufvudsakligen utgjorts af spanmål och anses hafva årligen representerat omkring 250 mill. marks värde. Hädanefter torde, till stor förlust för terminspekulanterna A Berlinbörsen, tyskarne få hemta sitt för- råd af säd och mjöl längre ifrån, från Ame- rika, Egypten och Indien (utöfver hvad Österrike Ungern förmår anskaffa). Den tyska exporten Äter till Ryssland, repre- senterande ett något större värdebelopp, har till största delen utgjorts af jern och stål och däraf förfärdigade fabrikat DA nu den tyska handeln på Ryssland drab- bats dels af tullförhöjning A egna varor, dels af tuUnedsättning å andra länders varor, så är den med Tyskland konkurre- rande i sin handel med Ryssland dubbelt premierad, med summan af båda tullvärk- ningarna eller med ungefär 50 procent i medeltal. Man betraktar också i Tysk- land den skedda brådstörtade förändringen som liktydig med export- och handelsförbud. Huruvida Sverige skall kunna fylla en del af det stora tomrum, som Tysklands aftrådande lemnar i Rysslands import och handel, beror naturligtvis i första rummet på hvilka de femtioen varuartiklarne äro. Vi finna bland dem: sädesbrånvin, ost, hudar och skinn, arbetade (råvaror, ramar och lister, porslin och majolika, gjutgods, jern- och stålarbeten, liar och skaror, åkerbruksredskap utan ångkraft, papper, tyger af kamullsgarn m. m. Alla dessa varor äro föremä för svensk fabrikation och äfven export. Vår handel med Ryssland för 1890 (det sista år, hvarom man har exakta stati- stiska uppgifter) representerade ett värde af 22,737,000 kr. införsel och endast 3,940,000 kr. utförsel. Den förnämsta in- förselposten var omalen och målen span- mål (två tredjedelar af hela värdet), der- näst frö, bränvin och sprit och mineral- oljor. Vår export bestod af: fartyg och båtar jern och stål fisk maskiner och redskap 1,077,300 kr. 938,033 „ 619,624 „ 191,826 „ 144,702 „ 83,005 Sedan Nya Dagl. Allehanda meddelat dessa uppgifter, fortsätter det ultraprotek- tionistiska organet: Uppenbart är af ofvanstående förteck- ning, att hittills den tyska (och till någon mindre del den engelska) konkurrensen och affärsförbindelsen hållit vår industri borta från den ryska marknaden. Men numera ligger fältet för oss öppet under rätt gynsamma vilkor. Det är mycket vid- sträckt, representerande hundratal millio- ner. Det har redan ett underlag af en betydlig import till oss från Ryssland af dess naturligaste produktioner. Det inne- fattar de flesta varor, som fabriceras af oss och vid hvilkas försäljning i Ryssland vi hafva en differentialpremie framför våra tyske grannar af 30—55 proc. Dock, hvad som bör göras, måste ske snart. Ty ingen kan veta, huru länge tullkriget och afspärrningen mellan Ryss- land och Tyskland kunna fortfara; just den omständigheten, att det är ett undan- tagsförhållande, förebådar ej en Ung var- aktighet. Men under mellantiden kan mycket hinna uträttas, om de svenske fabrikanterna med snabbhet och energi ingripa och uppträda med de anbud till ryssarne, som tyskarne ej längre kunna göra, samt med god vara och reel be- andling befästa den nya marknad, som en exceptionelt lycklig konjunktur för dem öppnat. Det är blott skada, att den "exceptio- nelt lyckliga konjunkturen" år till sin var- aktighet så ytterligt osäker. När de svenske fabrikanterna och affärsmännen nätt och jämt hunnit göra sina förberedan- de tillrustningar för de nya affärsförbin- delserna, så är kanske det rysk-tyska tull- kriget redan slutadt, och man står der med lång näsa samt utan ringaste ersättning för hafde kostnader, besvär och gäckade förhoppningar. Den enda säkra och varaktiga grunden för framgångsfull konkurrens på verlds- marknaden år billiga produktionskostnader, men sådana vill ju det nya systemet ej veta af. Bis politiskt program med hundfällan oek nedersprls. Om man får tro Göteborgsposten för i dag skulle kronofogde T. V. Forsell A sitt här i staden hållna möte lemnat följande märkliga redogörelse för sin riksdags- mannavårksamhet: På ett möte i Venersborg i torsdags redogjorde den nuvarande representanten för kretsen Venersborg - Åmål—Kungelf, hr Forsell, för sina Åsikter angående de viktigaste frågor, som stå på dagord- ningen. Han vore icke någon "fanatisk* frihand- lare, utan ville, liksom i allmänhet i sin riksdagsverksamhet, sä äfven i den tull- politiska frågan vara en förmedlingens och de praktiska krafvens man. Dessa kraf trodde sig talaren bäst tillgodose ge- nom att motarbeta lifsmedelstullarne, men hvad industritullarne anginge, finge man taga hänsyn till alla de faktorer, som vid åsättandet af sådana öfvade en inverkan för eller emot, och i hvarje fall bestämma sig för det, som hade de flesta och starkaste praktiska skalen för sig. Täflingen n-.r 8. För korthAriga höns- hundar af alla Åldrar. Fyra pris. Täfling n:o 4. Mellan segrarne i före- gående tättingar. Ett hederspris. Täfling n:r 5. För hönshundar af er- känd ras, tillhöriga och förda af skog- vaktare och yrkesjägare. l:a pris 100 kr., 2:dra pris 50 kr., 3:e pris 25 kr, och 4:e pris 10 kr. Där intet särskildt är bestämdt om prisen, utgöras de af: l:a pris stor sil- vermedalj, 2:a pris mindre d:o, 8:e pris stor bronsmedalj och 4:e pris mindre d:o Alla pris Åtföljas af diplom. PA mötesordförandens fråga, om mötet ville uppställa hr Forsell som sin kan- didat vid det förestående valet ljöd ett kraftigt och enstämmigt ja. Visserligen är kronofogde Forsell en väldig nimrod och allt som oftast klädd i hund, men han torde vara den förste, som satt hundtäfling pä sitt politiska program. Antagligen kommer den ärade tidningen att nästa gång under rubriken hundut- ställning g6m nykterhetsfrågan, rösträtten och norska konflikten till föremal för ett närmare skärskådande. därifrån. Platsen var en vildmark, man så öfvertogs den af Abraham Svensson, då omkring trettioårig, och ehuru Abra- ham var obemedlad samt, hvad som kan- ske var ännu värre, halt syntes snart att andra krafter börjat verka. Abraham byggde — skrifves till Borås Tdng - med egna bänder sin stuga, hvilken till och med fick tväune våningar och A hvilken ena gafveln till undra våningens höjd er- sattes af en brant stupande bergvägg; äfven ladugården uppförde Abraham sjålf och när byggnaderna voro färdiga ditförde han sin hustru, en arbetsmyra liksom mannen. Båda hjälptes åt att uppodla den eländiga sänka marken, gräfva diken och uppföra stenmurar. Och jorden gaf allt rikare skördar; i stället för att där förut ett par får knappt erhöllo vinter- och sommarföda, ha nu 5 å 6 kor, får och några ungnöt sin rikliga bergning, och kunna dessutom råg och hafre årligen af- yttras till ej obetydligt belopp. En präk- tig trädgård omgifver de rödmålade bygg- naderna, och stället är det vackraste man gerna kan tänka sig, beläget som det är i närheten af en insjö och med granskog rundt omkring- Det nu åldriga paret har utfört ett vackert dagsverke, och funnes många sädane, skulle också gamla Sverige inom en ej aflägsen framtid se helt annor- lunda ut ty ännu finnas ofantliga egorym- der obrukade, säkert af bördigare beskaffen- het än de sänka myrarne å Greggereds utmark. Konaert gafs i lördags afton A här- varande societetssalong af violoncellisten Franz Neruda och basbarytonsflngaren Salomon Smith. Hr Neruda, som ett par gånger förut låtit höra sig här, dokumenterade sig nu liksom då såsom en konstnär af första rang. Han besitter en oerhörd teknik, hvarpå han synnerligast i sina egna kom- positioner "Fantasie* och "Ny Mazurka" visade glänsande prof, och inlägger i sitt spel en sydländsk glöd, sådan man högst sällan får höra. Han förstår att göra sitt föredrag så tilltalanie som möjligt därigenom, att han är fullkomligt herre öfver sin stråke. Med hvilket tjusande behag föredrog han icke de tre små styc- kena af Kiel, Saint-Saens och Godardl Hr Smith, som nu för första gången lät höra sig i vårt samhälle, gjorde här, liksom öfver allt annorstädes, där han uppträdt furore med sin fenomenala, bär- liga basstämma. Med mycken hurtighet och värme föredrog han det ståtliga num- ret »Prolog ur Pajazzo", med känsla och innerlighet ett par sängar af Körling och till sist pA programmet Ellings bekanta "Jeg vil ud". Denna sång, kanske hr S:s bästa, tycktes riktigt * hänföra sångaren och med den hänförde han också sin publik. Hr S. hade artigheten att sjunga tvänne sånger extra. De båda konstnärerna hyllades efter hvarje nummer med lifliga applåder. Hr och fru Neruda lämnade växelvis ett ut- sökt fint ackompagnement At de olika numren. Sockerpriset. Aktiebolaget D. Car- negie & Comp. sänkte frän och med i går priset å alla slag af socker och si- rap, utom bastard, 2 öre pr kilo. Till förmån för »albobairgs- anlåggnlngarne kommer nästa sön- dag att gifvas konsert A Strömsborg mot frivillig afgift. Ännu Återstår nämligen en del arbeten i bärgen för att fä det bekvämt och inbjudande, men pängarne, som samlats, äro slut hvadan man må- ste se sig om efter någon ny inkomst- källa, och lämpar sig härtill mycket väl en konsert med anslående program. ■ I ■ellerad förtiden lör- dag utmärkte sig genom fä besökande, men tämligen god tillförsel på nötkreatur och spadgrisar.! Dagens priser voro: kor 60—80 kr., tjurar om fyra år 120 kr., gödkalfvar om 4—6 veckor 18—20 kr., lam 9—12 kr., spädgrisar , 3-4 vec- kor gamla, 8—10 kr., smör kr. l,»o, mejeriost 50 öre kg., ägg 75—80 öre, kräftor 20 öre tjoget, skrifves till Läns- tidningen. 8i skall Sverige blifva rikt. Långt inne i skogsbygden A hemmanet Greggereds ut- mark i Lindome socken (Halland) nära Vestgötagränsen, fans för några tiotal Ar sedan i en dalkjusa endast en förfallen koja med några små åkerlappar därom- kring, som egdes af en smed, hvilken e- mellertid snart säg sig nödsakad flytta Hastpremlerlng Ägde rum härstå- des i går och uppvisades därvid ganska många och vackre djur, isynnerhet ut- märkta hingstar. Följande unghästar er- höllo pris: Silfvermedalj och 10 kr. f6r "Niniche", tillhörig herr R. Ehrengranat å Onafors. Silfvermedalj för "Kaprice* och "Kokett*, tillhöriga herr B. Meyer å Rånnum; för "Laxå", tillhörig herr L. Eriksson i Ekenäs; samt för "Tyra", tillhörig hr H. J. Enhus A Hede. Extra priset för ettårig hingst, fallen efter den Våne händs hingstförening till- hörande hingsten "Faro", tillerkändes herr patron C. Gronvalt på Förstena. För öfriga hästar bestämmas prisen först sedan samtlige premieringsmöten i länet hållits. De flesta uppvisade djuren voro vid godt hull och väl skötta, något som torde vara öfverflödigt att nämna, om icke några hästar från en större egendom där ifrån gjorde ett anmärkningsvärdt undan- tag. De voro magre och "bukiga" och långt ifrån mönstergilt skötta. Med skål torde därför frågat om icke en belöning för ett djur icke tJamast bor- de afse dess rece och medfödda atmåtkU egenskaper utan och det sätt aaarpå 4et blifvit af agaren skött och födt, ty det fa- laste djur kan lätt bli odugligt, om det icke väl värdas. __ hade sitt tionde åremöte i Alingsås sistL lör- dag. Af de ärenden, som fflrekoaamo, torde det viktigaste vara, att förbundet beslöt att öfvergA från ord till handling i fråga om upprättande af en folkhög- skola för länet Mötet fattade nämligen det beslut att med första utsända teck- ningslista for erhållande af bidrag-fråa kommuner och enskilde. Trenn» laad*- tingsman, hvilka äro gynsamt stämda emot förslaget hade förklarat sig skola motionera inför nästa landsting om an- slag till skolän, för sA vidt de därom blefve anmodade af förbundet Mötet be- slutade att ställa en sådan anmodan till de ifrågavarande landstingsmännen. Politiskt snöte. Till måndagen den 21 dennes kl. 12 på dagen har omsider riksdagsmannen Anders Larsson i Flick- säter inbjudit valkretsens röstberättigade medlemmar till ett möte å tingsstället Ostebyn för ändamål, som i den A företa sidan af dagens nummer införda annonsen närmare angifves. DA antagligen nAgot allmänt valmöte icke kommer att inom den vidsträckta kretsen anordnas, sA långt framme som vi nu äro intill valdagen, läror det väl vara stora skäl för att Ull ett sådant söka förvandla det nu utlysta mötet I annat fall är det fara värdt,att idet out- redda skick, hvari kandidatfrågan här be- finner sig, kretsen kan komina att, genom en opAråknad och oberäknelig lösning af densamma, blifva representerad af ett ombud, som majoriteten af valmän all- deles icke kan i denna hans egenskap vidkännas. I själfva valfrågan vilja vi icke inter- venera, men tillåta oss dock i förbigå- ende anmärka, att, om en sammanslut- ning mellan praktiska och moderata kon- servative A ena sidan samt lika beskaffa- de frisinnade A andra sidan är möjlig, sA synes herr Anders Larsson just vara rätte representanten för en sådan fusion. Eljest skulle vi naturligtvis hälst se, att valet fölle pä en frihandlare och försvarsvän.