Titel: Tidning för Wenersborgs stad och län
Datum: 1894-11-30
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
Till firande af Hans Majestät Konungens höga namnsdag den 1 nästa december anställer Venersborgs Skyttegille, tillhörande Yestgöta-Dals Skytteförbund, ML i festivitetsvåningen i stadshuset härstädes för gillets inedlemmar och en hvar, som intresserar sig för gillets syfte, "stärkandet af fosterlandets försvar på frivillighetens väg." 3JSP~ Balen börjas kl. 8 e. m. och afslutas kl. 1,30 på natten. Biljetter å 1 kr. 50 öre för herre och en kr. för dam finnas att tillgå från den 26 dennes hos Herrar Brand & Anderson samt baldagen vid ingången, som är från teaterfoyern. OBS.! God musik. Venersborg den 16 november 1894. T. W. Forsell A. M. Lindedal. Edv. Anderson. Hj. A. Ländedal. Ferd. Hallberg. C. G. Lundgren Ett parti Dam-, Herr- oeh Barnskodon —H Realiseras M=^-- till betydligt nedsatta priser i & f, CaHsSOnS Skomagasin. Julklappar. I likhet med föregående år år i l^eh- •akahandeln anordnad Wieselgrens minne — och den — Srenska nykterhetsrörelsens 75 års jubileum högtidlighålles i Venersborgs goodtemplarlokal Söndagen den 2 December 1894 kl 6,30 e. m medelst in för allmänheten tillgänglig fest. Ur programmet anföres: Minnestal öfver P. \% it>»elgr«>n hans lif och verksamhet, af Lektor J. Bergman. Deklamation: "Till P. Wieselgrens minne" framsäges af en kvinlig ordensmedlem m. fl. Kortare anföranden af flcre talare. Musik: Orgelnummer. Sång af Damkor 'Hosianna' o. 'Blåbandet'. Kvartettsång af "Lyran'' jemte unison sång. Kaffe serveras till hvarje deltagare. m. m. Hela behållningen af denna fäst tillfaller "Goodtemplarordens Wieselgrensfond" (för fattiga men begåfvade studerande af good- templarorden). Entré 25 öre. Dörrarne öppnas kl. 6 e. m. MISSIONSKOMITÉN. Ordenssekreteraren i Sveriges storloge af I. 0. G. T. Herr Oskar Pettersson från Gäfle håller Måndagen d. 3 December kl. 8,10 em. ett Föredrag i Nykterhetsfrågan i Venersborgs ordenshus- Entré 25 öre. Medlemmarne af I. O. G. T. torde som vanligt hos G. Zetterberg, A. J. Larsson, Vilh. Fogelström och A. E. Sjö utlösa sina inträdeskort till måndagens föredrag. Missionskomitén. v. Berkos kapell — conserterar — söndagen den 2:dre kl. 6—10 måndag, tisdag, onsdag sista gången. Entré 25 öre. WIGTOR LINDBERG. Doktor Aug. Lindblom mottager sjukbesök i Brålanda onsdagar kl. »/i 11—Vi W f- m- Predikan i missionshuset Lördagen den 1 December kl. 8 e. m. Söndagen den 2 kl. 5 e. m. J. Vennberg. DÖD. -^Julutstållning^- af vackra och nyttiga artiklar passande till julklappar, samt leksakor, julgrans prydnader, parfymer, Eau de Cologne och tvål af Zadig och fabriken Floras samt Franska och Engelska tillverkningar. Kladda dockor, dockkroppar, dockhuf- vud, lösa armar och ben samt kinger, skor och strumpor till dockor finnes äfven i stort urval. HT* Gratulationskort till Annada- gen samt Jul och Nyårskort m. m. Ett parti Prima Rakflelster nu inkomna i Dafgårds Charkuteri. l:ste sond. i Advent predika: Z I Venersborgs kyrka: Ottesång (kl. 8 f. m.) Komminister Sundborg Högmässa Kyrkoherde Hellgren. Aftonsäng (kl. 5) Komminister Sundborg I Gustaf Adolfs kyrka: Högmässa Komminister Tidstrand. I Väne Ryrs kyrka: Högmässa Komminister Blomberg. Predikan på Fattiggården kl. 6 e. m. af Kyrkoherde Hellgren. Att Gud i sitt allvisa råd till sig hemkallat vår innerligt älskade moder Enkan JOHANNA SVENSSON, född 1836, som efter långvarigt lidande stilla och fridfullt afled den 29 No- vember 1894 kl. 11 e. ni. har vi den sorgliga plikten för slägt och vänner lillkännagifva. Blåsut den 29 November 1894. Barnen. Sv. Ps. M 452. Döde: Slaktaren Julins Olssons barn Kristina Albertina, den 24 nov.. 1 Ir 7 m. 4 cl.: hustmn Emilia Elisa- beth Hnltbén. den 20 nov.. 29 är 3 m. 27 d.; Anders Reinhold Ericsons barn Annie Maria, den 14 nov., 1 är 4 ni. 0 d.; fattighjonet Anna Greta Anderedot- ter från Holmängen, den 4 nov., 62 år 4 m. 15 d. Politisk folkbildning. ii På de mer eller mindre allmänna folk- möten, som anordnas af enskilte parti- ledare eller för vissa politiska syften bil- dade föreningar, afses merendels ingen- ting annat än att vinna tillslutning för en redan färdig resulution som vädjar till de närvarandes påtagliga materiella fördelar eller andra svaga sidor. Någon saklig diskussion, hvari skälen för och emot på ett objektift sått framföras och synas, förekommer i regeln icke på dessa möten. Antingen har den ena sidan icke alls några målsmän eller, om en och an- nan oppositionel stämma låter förnimma sig, så nedröstas den utan ransakning och dom af den manstarkare sidan. Följ- den blir, att deltagarne gå ifrån mötet lika upplysta i saken som de kommit dit, sedan de gifvit ledarne det äskade handtaget. Och så har man fått fram *den allmänna opinionen" i den förehafda Såsom ett sätt att vid folkmötena få "dagens mest brännande frågor" satta i en allsidig belysning och fullständigt ut- redda föreslår Aftonbladet, att minist- rarne, såsom sker i många andra land, skulle personligen vid dem uppträda och såmedelst verka för sina åsigters utbred- ning bland allmänheten. Med ett sådant statsskick som man har i Nordamerika, Frankrike, England och, åtminstone praktiskt, i Norge, näm- ligen den s. k. parlamentariska eller ma- joritetsstyrelsen, blir ministrarnas upp- trädande med tal vid folkmöten detsam- ma som agitation till förmån för det vid tillfället rådande politiska partiet. Huru det vid sådant förhållande går med den allsidiga belysningen och opartiska ut- redningen är en känd och naturlig sak. Man förherrligar sitt eget och stukar ned motpartiets politiska program, medan åhörarnes deltagande i förhandlingarne inskränker sig till bravorop eller hyssnin- gar. När så en vacker dag majoritetens ledare väl hunnit att slita ut både sig själfva och sitt partiprogram, sedan detta antingen satt mer eller mindre djupa märken efter sig i den praktiska sam- hällsutvecklingen eller helt och hållet gått bort i handteringen, blir det mot' partiet, nu utvuxet till majoritetsparti, som genom sina förtroendemän får öf- vertaga högsta ledningen af statastyrel- sen och föra denna ett stycke väg i en ny och motsatt riktning I ett land sådant som England, där tradition, häfd och skrifven lag stå såsom de fasta och af alla fraktioner respekterade grundvalarne för samhälls byggnaden, kan en sådan vindarnes lek med påbyggnadsarbetet i dess topp för- siggå utan svårare olägenheter. I andra land åter, såsom Norge och Amerika, rifva de mot hvarandra spelande opini- ons- och styrelsevindarne upp samhället från dess innersta djup och göra hela ut- vecklingen till en kastning från den ena ytterligheten till den andra, utan att statstkeppet någon gång kan sägas stå på rätt köl. Lif i spelet blir det väl ge- nom denna oupphörliga omsättning i be- fälet och fort går det nog också, men det är mera tur än konst om det på samma gång går väl. Kanske, når man en längre tids förlopp hållit på med det antagna växlingssystemet, det politiska framåtgåendet i det hela befinnes hafva varit ett på stället marsch eller till och med en kräftgång, under det att svårar- tade missbildningar uppstått i flere af samhällsorganismens vitala delar, som lemnats obeaktade under det idkeliga och allmänna sysslandet med hufvudets utstyrsel. Från de främmande land, hvari mini- strarne pläga uppträda på offentliga mö- ten för att influera på folkmeningen, un- dantog Aftonbladet Ryssland, men kunde gärna också där hafva lagt till Tyska riket. I det förra landet innehafves hela statsstyrelsen odelad af tsaren, i det se- nare sträfvar den nuvarande kejsaren också att centralisera hela styrelsemak- ten i sin utkorade person. I båda anta- ges regonten i visdom och sakkunskap stå så högt öfver undersåtarne, att han för dem allenast har att kungöra sina beslut i si ;i tons angelägenheter, ehuruvfil i Tyskland detta autokratiska styrelsesätt ännu icke vunnit ett allmännare erkän- nande. Då emellertid statsmaskinen i själfva verket aldrig kan stå stilla i sin gång, lika litet som det lefvande statslif- vet, så måste den alltid röra sig i endera af de båda hufvudriktningarne, framåt el- ler bakåt, hvilkendera som nu skall vara den öfvervägande. Ombytet från det ena till det andra hufvudspåret, som i parla- mentariskt regerade stater markeras af majoritets- och ministerskifte, sker i Ryss- land på det sått, att, sedan en föregående tzar hållit den konservativa och reaktio- nära kursen, så blir det efterträdarens tur att slå in på den relativt liberala och reformvänliga. I Tyskland åter synes kejsar Vilhelm II vilja i ett och samma regemente förena båda kurserna med hvar- andra efter den egna inre utvecklingen och de dofva vindstötarne nu från höger- nu från venstersidan. I Tyskland sörjer emellertid literaturen och dagbladspressen för att den stora allmänheten får vara med i det politiska lifvets gång.och ge- nom folkrepresentationett är den i tillfälle att efter behof påskynda eller hejda den kejserliga tåghastigheten. Om hos oss ministrar och andra högre förtroendemän afhålla sig från alla "dämagogischen Umtriebe*, så lärer or- saken därtill mycket mindre ligga i nå- gon viss högförnäm afslutenhet än i na- turen af det samhällsskick hvars funge- rande organer de åro. Till det i vårt land rådande konstitutionella styrelse- sättets väsende hörer en fördelning af statsmakten mellan regeringen och folk- representationen på sådan basis, att den förra, stående utom och öfver de parti- kuliära intressen som inom den senare kämpa med hvarandra, på sin särskilta lott fått tillgodoseendet af det helas eller alla statsmedlemmarnes gemensamma intresse, hvilket i regeln icke samman- faller med någotdera af de framburna partiintressena, utan fastmer endast kan fås ut genom att låta dem alla undergå en noggrann sofringsprocess, med det er- kända och förnuftiga statsändamålet såsom pröfvostenen för hvad som skall upptagas eller afskiljas. Skulle alltså medlemmar af vår regering träda i direkt beröring med folket och genom sin när- varo på anordnade möten söka inverka på dess hållning i politiska frågor, så finge detta icke ske till förmån för någon annan lösning än den som fordrades af hänsynen till alla samhällsmedlemmarnes välfärd och berättigade intressen. Men ett sådant förfarande vore otvifvelaktigt att falla ur den rätta rollen som styrel-: sens lugnt pröfvande ledare, för att i stället fuska i rollen som folkledare och såsom sådane komma i kollission med de olika slags yrkesdemagogerna. Man ser ju, att blott en aldrig så moderat riks- dagsman uppträder och talar inför me- nigheten, så blir han till den grad hund- filad från alla håll, att det knappt blifver ett hår öfver af den hederlige och för- ståndige politiske mannen. Då likväl i den enskilte medborgarens deltagande i frågor af allmänt intresse ligger en starkt både intellektuelt utveck- lande och moraliskt uppfostrande kraft, så borde af folk- och fosterlandsälskande mån i både stad och på landsbygd an- ordnas politiska diskussionsmöten, där samhälleliga spörsmål för dagen kunde blifva underkastade en allsidig och saklig utredning. Den rent medborgerliga nyt- tan af sådana sammankomster består däri, att den enskilte, som eljes dagligen rör sig i en trängre och hopkrympande krets, läres att närmare införlifva sig med sina medborgares föreställningssätt samt att känna sig som en lefvande lem af den samhällsorganism, hvari han, isolerad, fun- gerar som en släpande eller till och med aktivt hindersam ledamot. Venersborg d. 30 november. Gustaf Adolferasten. Vid extra sammanträde i onsdags beslöto hrr stads- fullmäktige, att staden skall den 9 decem- ber på kvällen illumineras med marschal - ler omkring torget samt vestra och mel- lersta plantagen. Därjemte skall vid in- gången till plantaget från torget uppstäl- las ett större namnskiffer. Till extra förplägning af hjonen ä fattiggården på festdagen beviljades 50 kr. Däremot afslogs ett af hr Vallin väckt förslag, att anslå medel till utdelning bland de fattigaste och mest behöfvande i sta- den. Såsom skäl mot förslaget anfördes, att med en liten summa kunde ingenting afgevärdt åstadkommas, utan besvärlig- heter och obehag vid utdelningen blifva följden, och ett tillräckligt stort belopp hade staden icke råd att bevilja. Beträffande illumination och öfriga fäst- anordninger hafva alltså stadens myndig- heter gjort hvad på dem ankommer för att värdigt fira vår store, ärorike Gustaf Adolfs födelsedag. Återstår för allmänheten att göra sitt till för att kläda staden i lysande festskrud. Utom flaggning från offentliga och en- skilda byggnader, som därtill äro i till- fälle, böra alla bostadsvåningar i centra- lare delar af staden, i första rummet vid Kungs- och Drottninggatorna, men äfven vid andra större gator, rikt upplysas på aftonen. Härmed vilja vi lägga de respektive arrangörerna allvarligt på hjärtat att an- ordna belysningen så att icke den stora glädjefesten kommer alt störas af brand- skott. I regeln torde ljus i fönstren vara öfverflödiga, utan är det nog med att rummen väl upplysas. Elfsborg», Bohus och Hallands lan» Ha»tför»akrlng»bolag hade i onsdags sin ordinarie bolagsstämma i Hushållningssällskapets lokal härstädes. Till ordförande utsågs enhälligt gods- egaren G. Melin å Forsane. Revisorernas berättelse angående verk- ståld granskning af räkenskaperna och förvaltningen för 1893—94 föredrogs, och beviljade stämman, i enlighet med af re- visorerna gjord framställning, full ansvars- frihet för styrelsen. I sammanhang här- med godkändes äfven styrelsens beslut om uttaxering, äfvensom förslaget om reserv- fondens tillskott. Vidare behandlades och godkändes dels af styrelsen föreslagna ändringar i para- graferna 1, 2, 4, 6, 21, 24, 29, 30, 32, 36 och 37 af bolagets reglemente och dels styrelsens förslag om afskrifning af vissa årsafgifter som enligt vederbörande upp- bördsmäns intyg på grund af bristande tillgångar ej kunnat indrifvas. Till ledamöter i styrelsen återvaldes herrar O. 6. Johansson i Herrstad och H. P. Mårtensen i Rolfstorp, hvilka voro i tur att afgå, och till styrelsesuppleant valdes landtbrukaren H. J. Enhus i Hede. Till revisorer omvaldes landtbrukaren E. R. Sederstedt och kronolänsm. H. Gedda samt nyvaldes godsegaren A. Reuter- skiöld. Till revisorssuppleanter utsagos hand- landen Alf. L. Andersson i Älstad, gods- egaren P. H. Söderhielm och riksdagsman- nen A. Larsson i Flicksåter. Till justeringsmän valdes hrr A. Reuter- skiöld och A. J. Andersson i Torpa. Den nya gudstjänstordningen tillämpas för första gången om söndag, då det nya kyrkoåret inträder. Här i staden kommer skolkören som vanligt att sjunga "Hosianna", hvarjämte till ledning för församlingen en del af folkskolans lär- jungar kommer att utföra de nya sånger- na och responsorierna, hvilket senare tor- de komma att fortgå någon tid, till dess församligen hunnit i någon mån sätta sig in i den nya ordningen. Stadsfullmäktigeval äger rum härstädes fredagen den 14 dec. kl. 10 f. m. De för året åtgående 13 stadsfullmäktige äro: stadsläkaren d:r K. Bylund, fabriks- ägaren A. F. Carlsson, handlanden E. A. Wernbom, fabriksidkaren A. M. Lindedal, spai bankskamreraren W. Hemgren, fän- gelsedirektören J. A. R Söderlund, läro- verksadjunkten K. v. Sydow, kyrkoher- den C. T. Hellgren, öfversten m. m. O- W. Löwenborg, kassören G. V. Plate, handlanden David Johansson, apotekaren A. G. TJnger och döfstumläraren J. Wallin. De kvarstående ledamöterna, å hvilka nu ej må röstas, äro: handlanden Zachau, trafikchefen Rosenqvist, kronofogden For- sell, rektorn Nordin, fabriksägaren Anders Carlberg, doktor Friman, bankkamreraren Lindholm, handlanden Lewerth, doktor Grundberg, länanotarien Almquist, läro- verksadjunkten Lindblad, handl. Friberg, landtbrukaren Andersson å Torpa, snic- karen Hallen, läroverksadjunkten Bargin, förre källarmästaren Strömmers och handl. Brand. Att granska stadens budgets- förslag för nästa år hafva stadsfull- mäktige utsett hrr J. A. R. Söderlund, T. W. Forsell, Alb. Carlsson, A. Zichan och A. M. Lindedal. Berkoska kapellet har hittills konserterat å stadshuset för ganska tal- rik publik och därvid skördat mycket och välförtjänt bifall. På lördag gifves ingen konsert, emedan kapellet då är engageradt att utföra dansmusiken på kungabalen, men på söndags afton från kl. 6 till 10 musicerar det åter i kaféet. Om kungabalen i morgon påminna vi ännu en gång och vi taga för gifvet, att konung Oskar har många lojala och beundrande undersåtar i Venersborg. ■ och för Gmtaf Adolfsfesten sammanträdde på söndag arbetareföre- ningen och goodtemplarlogerna, hvilka korporationer anmodats deltaga i fest- processionen till kyrkan från residenset. Wleselgreiisfest till minne af den första svenska nykterhetsföreningens stif- telse för 75 år sedan (1819 å Växiö gym- nasium) kommer att i härvarande good- templars ordenshus firas om söndag med början kl. 6.so e. ra. Denna fest, till hvilken omfattande an- ordningar vidtagits ungefär som vid fjol- årets Karl XII:s fest. afser att åstad- komma ett bidrag till goodtemplarordens Wieselgrensfond (för fattiga, i begåfning och kunskaper ovanligt framstående stu- denter af goodtemplarorden). Vid festen medverka lektor J. Bergman, som håller minnestalet öfver Wieselgrens lefnadsöden, en ung dam med deklamation, en musikälskarinna med orgelspel, en dam- kör med sång (däribland "Hosianna") samt den med rätta uppburna sångföreningen "Lyran* med flere sångnummer. Arven unison sång lär förekomma. Jämte detta rikhaltiga progran bjudes äfven på kaffe, alltsammans till pris af 25 öre. Blandad patriotism. Det "Foster- ländska förbundet" har till hufvudända- mål att främja en fullt nationel ekono- mipolitik, hvarigenom den inhemska mark- naden bevaras åt svenske producenter. I öfverensstämmelse härmed håller ock en medarbetare, postmästaren i Vexiö, i senast utgifna "Meddelanden från Foster- ländska förbundet* en lång föreläsning öfver svenska folkets oafvisliga pligt att icke köpa det utländska "krämet*, men i dess ställe gynna afsättningen af sven- ska varor; och för att i sin mån på ett praktiskt sätt underlätta denna afsätt- ning förer "Meddelandena" en annons om "Louis Roederers, Reims, berömda märken Carte Blanche och Grand vin sec" samt "Henriot & C:o, Reims, Champagne, sec, demi-sec, doux", om "Orientaliska cigar- retter*, om "Engelska dubbelskodda kör- handskar, äkta ryska damhandskar, som kostat kr. 4,* o, men kunna fås för kr. 2,25. och om fina franska damhandskar i kulört och svart* m. m. m. m. Och slutligen söker förbundet att väcka det r ationella intresset för en 'total slut- försäljning af ett större konkurs-en gros- varulager i stora butiken, Drottninggatan 33*, där man för det otroligaste rampris kan få tyska normalunderkläder, broscher, ringar, bårprydnader, spetsar, silkesblon- der, porslinsbilder, glasaskar och en snart sagdt oräknelig massa andra lika trefliga och "nationella saker. Den egentlige ledaren af detta "Foster- ländska" förbund är en i Sverige anstäld utländsk vicekonsul. Och då kan man vara säker om att det icke är några "ugglor i mossen." Farliga pannlngar. Sedan ett par långfingrade personer på Hunneberg ge- nom stöld förskaffat sig litet pänningar ville de äfven hafva en förtrogen och sök- te för detta ändamål upp en person i Venersnäs socken. För denne berättade de sin bragd och gåfvo honom fem kro- nor för att han skulle hålla tyst med sa- ken. Som ändå saken i sin helhet blef bekant och mottagaren af de fem kro- norna hållit tyst med hvad han fått veta har förtigandet nu renderat honom en stämning från allmänna åklagaron till hä- radsrätten. I valet och kvalet befinna sig fiskarena i Venersnäs. församling. Antin- gen måste de, för att kunna erlägga sitt arrende, bedrifva sitt fiske utöfver hvad lag tillåter, eller ock blifva de utan sitt lefvebröd. Åklagaren hade nyligen in- stämt ett par fiskare för det de "hindrat fisken i hans fria gång.* Svarandenas advokat satte vid rätten den frågan, hu- ruvida man enligt lag är skyldig till straff så snart man tagit en fisk, då man ju därvid faktiskt hindrat fisken i hans fria gång. ftra«torp« skyttegille hade ordi- narie årssam man trade den 24 dennes. Kamrer J. A. Friberg hälsade medlem- marne välkomna och ledde dagens för- handlingar men anhöll alt icke blifva om- vald som gillets ordförande. Beslöts att de som eröfrat skyttemärken i guld eller silfver skulle erlägga halfva kostnaden för dessa märken. — Gillet hade under året haft en inkomst af 893 kronor. I styrel- sen för nästa år invaldes F. G. Björken i Salstad. K. G. Andersson i Ansgården, Alfred Andersson i Vesleby, G. Johansson, E. Ryding, Ernst Edlund och C. Anders- son i Grästorp. Funktionären väljer sty- relsen inom sig. Till suppleanter valdes T. Nilsson i Töfta och Eskil Edlund i Grästorp. Revisorer blefvo F. Berglund i Salstad, E. Andersson och C. Gustafsson i Grästorp samt S. Dahlqvist i Bjärby suppleant. — Beslöts förnya lånehandlin- gen i statens för gillet utlemnade gevär. — Tvänne skyttar hade till styrelsen inlem- nat en protestskrifvelse mot instruktörers åtgärd att vägra deltagande i täflingen om statens pänningpris på grund af för sen inställelse vid skjutbanan. Styrelsen hade icke kunnat göra något åt saken och verkställande utskottet i Skara icke häl- ler. Frågan går nu till styrelsen i Stock- holm. Tegelbrukslndnstrlen drifves vid två större bruk inom Venersnäs socken och ännu ett dylikt är man i färd med att anlägga. Det mesta af murteglet till det stora döfstumskolebyggnadsföretaget i Venersborg tages från Venersnäs och fraktas sjövägen, hvarförutom mursanden köpts från Munkesten mellan Halle- och Hunneberg och forslas pr järnväg. Aftonunderhållningen i goodtem- plarlokalen förliden tisdag var besökt af omkring 400 personer, hvilka med lifliga ovationer gåfvo sitt bifall till känna för det utmärkta sålt hvaipå programmets nummer utfördes. Föredraget af Pastor Schön var, som alltid af denne talare, lifligt och intresseväckande. Den af lektor Bergman och pastor Schön upplästa dik- af Malmström samt "Julianus* tycktes göra ett djupt och al varligt intryck, likaså Anna A:s af pastor Schön förrelästa älskliga skizz •Flygande frön:* — Lyran fyllde som van- ligt på ett förtjänstfulldt sätt pauserna mellan föredragen. Bazaren i ordenshuset förliden Ons- dag var smakfullt och präktigt anordnad och de välgjorda effekterna rönte en gan- ska liflig afsättning. På aftonen hade sy- föreningen anordnat en fest vid hvilken pastor Schön höll ett anslående föredrag, en damkor och en barnkör sjöngo flere vackra sånger. Hultenska sångsällskapet biträdde ock med flere nummer och blef af publiken väl mottaget; flere af dem måste tagas da capo. Ung dom »föredrag et i onsdags eftermiddag af pastor Schön hade lockat omkring 300 åhörare, hufvudsakligast be- stående af barn och deras föräldrar. Dubbelmördaren Gustafsson anlände med gårdagens fångtransport till härvarande cellfängelse, vederbörligen fängslad och bevakad. Nytt ras vid Veda. På Hernösand- Sollefteåbanan, på hvilken trafiken i vanlig ordning skulle återupptagas i går, har inträffat ett nytt ras, äfven nu viu Veda. På åtskilliga ställen har jorden sjunkit till 1 meters djup, utan att någon för- skjutning på sidorna år märkbar. Trafiken uppehälles nu genom kombi- nation af järnvägs- och ångbåtstrafik. Å Uddevalla—Lelången jern- vag företages i dag en prof- och besigt- ningsresa med de nyankomna personvag- narna. Profresan företages å linien Ud- devalla och Bäckefors. Ordenssekreteraren 1 Sveriges storloge herr Oskar Pettersson håller nästa måndag ett nykterhetsföredrag i här- varande ordenshus. Herr P. år en afor- dens främsta förmågor och lärer äfven vara en af ordens bästa oratoriska för- mågor. Stockholm. Kvinnor i skolråd. Sex af hufvudsta- dens församlingar hafva efter de senaste valen kvinliga medlemmar i sina skolråd. I Klara församling nyvaldes fröken Anna Höjer, i Östermalm nyvaldes fröken Lilly Engström, i Adolf Fredrik fröken Mina Forsell, i Storkyrkan fröken Evelina Fah- nehjelm, i Jakob fröken Emelie Zander och i Maria fru Héléne Berg, född Bligh. Hufvudstaden har ännu en kvinlig skol- rådsledamot, fru Augusta Ekman, född Kock, hvilken i fjor invaldes i Adolf Fre- driks församlings skolråd. FBrsta-kammarvalet for Stockholms stad. Stadsfullmäktige ha i onsdags valt till ledamot af Första kammaren med 57 röster justitierådet Hammarskjöld. Bankdirektör Wallenberg erhöll 35 röster. Landsorten. Agrarfrågan. Efter ett sammanträde i måndags med Öknebo och Svartlö3a hä- raders hushållningsgillen i Södertälje, be- sökt af omkring 50 landtbrukare från trakten, bragtes agrarfrågan på tal af godsegaren A. Söderlund. De närvarande uttalade sig enhälligt för en agrarföre- nings bildande. Vid mötet förekommo för öfrigt före- drag af hr W. Flach om förädling af ut- säde och af veterinären Rynée om tuber- kulos. På båda föredragen följde disskus- sion. Gemensam middag intogs. Rymning. Sotaren Söderberg, född 1870 i Grangärde, Dalarne, som undergick straff i Vexjö fängelse för våld, rymde i mån- dags afton. Söderberg, som besitter jättekrafter, hade nedbrutit gallret i fän- gelsefönstret. Han efterspanas. Ett högt vad. Härom dagen voro några personer i närheten af Mariedam samlade för att resa en stång, kring hvil- ken en halmstack skulle byggas. Då man var färdig att bödja resningen sade den ene: 'Stången kan jag resa ensam." "Min gård åt den som det gör*, inföll en hemmansägare. Och så ingicks vadet. Stången restes och mannen fordrade sin vunna gård. Något förlägen, hur han nu skulle bete sig, stod hemmansägaren en stund svars- lös. Men så sade han slutligen: "Jag menade ej min egendom, utan endast gårdsplanen framför stugan, och den ska du väl ta*. N. A. Drättingedråparen, rättaren A. Ljung - qvist, har, meddelar Sm. AUeh., de sena- ste dagarne visat en betydligt lugnare stämning, men angripes dock ännu då och då af den mast hejdlösa förtviflan öfver sin gärning och sitt som han anser, förspilda lif. Hans husbondefolk, grefven och gref- vinnan J. Hamilton, har visat honom all möjlig välvilja. Så har grefve Hamilton själf besökt sin forne tjänare i fängelset och sökt bringa honom tröst och hjälp, som lofvat att draga försorg om Ljung- qvists hustru och barn samt att bereda honom en passande anställning då han en gång lössläppes ur fängelset. Grefvinnan Hamilton har sändt Ljungqvist böcker och ett tröstande bref. Bland underhafvandena å Drättinge, hvilka hittills varit fientligt sinnade mot dråparen, börjar stämningen allt mer att förändra sig till hans förmån och man ut- talar nu mera allmänt deltagande för ho- nom och hans familj. Han var ej död. För någon tid sedan hade slägtingar till bokhållaren Axel Teo- dor Schedin, som varit arrendator af en egendom i Noratrakten och för 20 år se- dan försvunnit utan att låta vidare höra af sig, hos Nora rådhusrätt gjort ansökan, att han mårte förklaras död och att hans arfvingar skulle fä taga i besittning ett honom tillfallet arf. Rådhusrätten biföll ansökan och utfärdade härom kungörelse. I dessa dagar har, enl. N. A., från den såsom död ansedde ett bref ankommit till borgmästaren och en af rådmännen i Nora, hvari meddelas att han lefver och befinner sig i bögönsklig välmåga, och att hans nuvarande adress ingalunda är "en bättre verld", utan Laggarbo och Skönvik i Norrland. Donation till församling. Enkan Brita Kristina Larsson i Strängtorp, Flöda soc- ken, som i fredags afled, har till Flöda församlings skolkassa donerat all sin qvarlåtenskap, bestående af förutom löse- gendom '/s mantal Strängtorp. Enligt föreskrift skola 12 kappland jord, som gränsar till Strängstorps skolhus, använ- das till skolträdgård. Det är dyrt att process», är en gam- mal känd sak, hvars sanning handlande Th. Segerdahl i Arvika fått erfara. Han hade i räkning påfört lokomotiv- föraren N. Lindqvist varor till ett värde af 3 kr. 70 öre, som denne vägrade att betala, påstående att han icke bekommit de samma. Segerdahl uttog emellertid stämning å Lindqvist, som dömdes att betala. I december förlidet år instämdes Segerdahl af Lindqvist, som yrkade att återbekomma penningarne. Målet har se- dermera förevarit upprepade gånger, och åtskilliga vittnen ha hörts, af hvilkas be- rättelser det till slut styrkts att Lindqvist icke köpt de omtvistade varorna. I dagarne har utslag afkunnats i det segslitna målet. Segerdahl dömdes att till Lindqvist återbetala 3 kr. 70 öre jemte ränta, att ersätta Lindqvist för inställel- ser med 78 kr. 62 öre samt att betala rättegångskostnader med till sammans omkring 300 kr. Allmänna riksnotiser. Kronprinsessans halsotillstånd har sista tiden varit mindre tillfredsställande och var hon vid sin ankomst till Rom myc- ket medtagen och trött efter resan.