Titel: Kalmar
Datum: 1890-07-19
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
Gustaf 11 a k 21 ii *o ii * (f. (I. Malmgren & Håkanson) Glas- it Porslins-Maga samt lager af Specerier, Konserver och Delikatesser rekommenderas. I Kommissianslager af Viner från Lacave y Cl Cadiz filial i Stockholm, I /^^ W ♦ III II I • al i Stockholm. i V J I Fredrik Kjellberg, DrlikateVB-, »Bin-, Specerl», GlaZ-, ! Porslin- och Dwer^lhandrl. Höganäs Lerkärl. Billiga priser. — Omsorgsfull expedition. Pl«»»««i«»i»»«p»>«: tär helt är l fr., för. rrefierbebelä Sr 4 fr., f5r (jalft år 2: 75, för ijerbebeU är 1: SO, för en måitab 60 «re. SöSnnmraer a S öre följa? å Weslinfk» boktryckeriet. Sobra Långgatan 9i:o 36. H:o 83. 3! e b a 11 i o n e n : Carl ©etlje, redaktör och answarig utaitroare. !q. Forssell, rcbattionSiefrcterarc. lördagen den 19 Jul, Tryckt i Kalmar å ii>efttnifo boktryckeriet. 1890. »«»«»«»««: 10 öre pr petitrab före texten, 8 öre or b:o efter tejten ianit 12 Öre or b:o för alla iitlaubifa arntonicr. Annonser ernottaaa? å Weftinska bottriicteriet bagarne före utgifning«bllgarne till II, 5 e.rn. Längre annonser bura bock mlemnai före kl, U mibb. Stortorget 34. Hjalmar Appeltoflts Bok- 6 Pappershandel. A. Engdahl H C:o Pappers- de Parfymhandel Telefon-nit- 15Q. rekommenderar sitt rikhaltiga lager. Billiga priser! 83 Undertecknad, som denna dag öfvertagit Namnsdags-Kort, i största urval, utsäljas närmaste dagar till mycket billiga priser i Hjalmar Appeltoffts Bok- & Pappershandel. The Singer Manufacturing Co. IsT e -w -"ST o r le. Verldens största Symaskinsfabrik, den enda som tillverkar Symaskiner för alla industriela yrken. Erkändt bästa Symaskiner Familjer, Sömmerskor, Handtverkare och Fabrikanter. Undervisning gratis. Garanti. [få] Säljas till billigaste pris och på förmånligaste afbetalningsvilkor: Inj Kalmar. Singers Filialer. Karlskrona. [Hj Tapeter och Barder, af Norrköpings Tapetfabriks inom hela landet välkända fabrikat, försäljes i Kalmar endast hos undertecknad. Till följd ai särskild överenskom- melse med fabriken, noteras lägre priser än hvad andra fabrikat här på platsen ,,eU,,ga- s Ludv. Söderlund. Storgatan 9 (nära Larmtorget). Eric Härbergs Specialaffär i flarn! Platsens största och mest välsorterade Garnhandel. 37 Åtskilliga sorter af vinterlagret qvarrarande Yllegarner realiseras till inköpspris. Vid partiköp af Bomullsgarn noteras fabriks- och nederlagspris. Eric Härberg. fru Wilhelmina Håkansons B vit- och Kortvaru-affär, får härmed vörd- samt rekommendera mig i vänners och kunders välvilliga hågkomst, utlofvande goda varor, billiga priser och ett humant bemötande. Kalmar den 12 juli 1890. Fatima Berg. g Afskeds-Konsert gifvea af undertecknade med benäget biträde söndagen den 20 juli, kl. 8 e.rn., i Bethesda missionshus, enligt ett nytt och omvexlande program. flnC | tu dcI af inkomsten tillfaller en kassa •»■»«■ ■ f5r ^skaffande af en ny orgel i mis- sionshuset. Biljetter il 35 öre, för barn och tjenstefolk a 25 örr, säljas vid ingången. Emma Möller, Adolf Edgren, Sångerska. Musikdirektör å Teatervallen ntföres regementsmusik från och med mån- dagen den 21 dennes frän kl. 7 till 'fe 11. T. f. Provinsialläkaren 83 D:r G. W. Montelin mottager sjukbesök alla dagar kl. 9-11 f.m. Bostad: Witts Hotell. Yid Kalmar Folkskolelärarinne - Seminarium tager höstterminen am början torsdagen den 28 angasti, kl 10 f.m . då pröfning med iuträdesaökandt: samt för upp- flyttning i hözre kläs» tager sin början. Inträdesaökande bura före denna dag bos läroverkets rektor uoder adress Kalmar nictnna egenhändigt skrifna ansökningar åtföljda af prestk-lj-g innehållande uppgift om födelseort, ålder, nattvardsgång och uppförande samt bevis att halva haft nnturliga eller vaccinkoppor jemte vederbörligt läkare- Nu gällande inträdes fordringar m. m. stå att läsa i §§ 31—3ö af kung!. maj:ts nådiga stadga för fulkskolelärare- aeminarierna i riket af 29 januari 1886, Svensk författnings- samling M 15, hvilken finnes att tillgå på hvarje pastors- Snus! Kalmar Rapé! Denna mycket omtyckta snussort försäljes, så- väl i parti som minut, till lägsta pris från rår fabrik i Karlskrona som ock från vara nederlag i Kalmar, Oscarshamn och Borgholm. Mens Tobaksfabriks Bolag, Karlskrona. Nederlag i Kalmar, Storgatan JW 15. Telefon N:o 168. 2 Nja Gratulationskort för namnsdagarne uti A. Engdahl & C:o Pappershandel. För Namnsdagar! Blomsterhorn, Blomsterkorgar, Blom- st erl yror, Blomstervagnar, Blomsterhattar, Blomsterställningar, Blomsterkort, Amp- lar, Vaser och Bukettpapper. Hilma Berggrens Blomsterhandel. Södra Långgatan M 22. Under loppet af denna och nästa månad slutförsiiljcs hela rart återstående lager af Vår- och Sommar-Kappor, jemte ett större parti Trikalif och Parasoller till och under inköpspriser. Bröderna Berggren. Riksbanken. Kalmar. Vexeldiskonto ..................... Ränta å lån mot säkerhet af obligationer och inteck- ningar .............................. aktier .............................. D:o å lån mot borgen (afbetalnings- lån) ................................................... 5 proc. D:o å kassakreditiv.............................. 5 „ Bref torde adresseras direkt till Riksbankens Afdelningskontor, Kalmar. 7 Upprop mtd läroverkets samtliga ele1 en 2 september, kl. 1 em. anställes tisdagei Si d 11 o = X t b ii i it g ii r. 3:»ie »öndagen I Domlyitan: Ottejånaeit, bornuroften Warholm. hög' nieSiaii, fornminiftev Hofluiio. Slftoiisängeit, bornproften Warholm, I SlottSfnrtcm : Kommiiiister Lindblom. Kollekt i bada kyrkorna till Eoanaelii [pribninfl bland ide kristna lo!!. Weclopredtkan i Nomlyrkan nästa onsdag ll. G e.m, ai domprosten Warholm. 8:de Söndagen efter 6. 2ref. anstalle? natlioardsgäng i öloltskyrkan, hwarlill anteckning ifer i morgon söndag, ester guditsenstenz slut, T«l>«r pi 3:&jc Böndagen : Ottesången: Iol>. 10: IG. Jag halwer ock andra lär, som icke ciro u! detta sarahuse!; dem mäste sag ock draga härtill, och de skola höra min röst; och det skall warda ett särahus och c» herde, . Högmessan: Mich, 4: 1, 2. I yttersta bagarna stall det berget, som Herrens hus upp» stär, beredt warda, högre än alla berg och npnhöidt öfroer högarna; och folk skola löpa dertill. Och mänga hedningar skola gä och säga: kommer, läter ofe g» upp till herrens berg och till Zalobs Guds hus, att han lärer ok fina roägar, och wi ma wan» dra pä hans stigar; ty as Zion skall utg» lagen, och her> rens ord ai Jerusalem. Aftonsången: Math. 5: 16. Läter edert ljus lysa sör menniskorna, att de mä se edra goda gerningar och prisa eder Fader, som är i himmelen. I missionshuset Bethesda prldilan hwarjl sön» och helgdag kl, 10 f.m, och 5 e.m samt hwarze torsdag II, hals 8 e,m. 19 KMtotidningar frän Borgholm. 3 Böndagen hallel högniessa kl. 1U s.m. Kollett uppbäres sör Iwcnska kyrlanö misiio» bland i> kristna lolk. Nibelsörtlaring II. hals 5 e.m. Äibelsörtlaring hälles tisdag ll. halt 1 e.m. I stadssörlamlingen döpte: Sjöman N, Möllers son, Erik Oskar Waldemar. Luickaren K. W, Iaeobsions ion. Karl Gunnar Aroid. Arbetaren V. A. Johanssons jon, Karl Adols Ednin, Snickaren lj, E, Edholms son, Henry Gustaf Emanuel. Kakelarbetarai A. P. Öländers d°t° ter, Anna Emilia. Wedgärdskarlen Ä. Karlssons dotter, Beda Karin Matilda. Y r It m.r v , Wigde: Arbetaren I, A, Klingström och huld» Nl!3doUer. Eldaren E, F, Si°>,wi!l och Johanna Eharlotta U»> I landssörsamlingen dipt i Arrendatorn 91. Petersionö dotter. Nerta Walborg Maria,_____________________ 3 S:t Paulsk^rkan: Predikan i mara,»» söndag II. '/, 11 f.m, »ch II. 5 e.m, af C. »v»U«ni»«.________________^_^______ Missionsmöte i Bethesda Döpt: Pigan Karolina Kristina Olssons son, Karl Osiar. Död: Pigan Karolina Kristina Olöson, 24 är. Utflyttade: Gossen Karl Alsrcd Johansson till Nysiby, Ssukwärdsb, Johanna Karolina Magnuslon till Amerika, Kyparen K, O, Th, Johansson till Förlösa, Inflyttad srän St. Malm: Snickaren R. G. Gustafsson med hustru och barn. Erik Rosén Anna Fornander. Söderhamn. (o. 2007! Albert Åstrand Marie Louise Lagerhamn. Pataholm den 17 juli 1890. 75 Tandläkaren Maurits Schmidt. Mottagningstid: hvardagar 10—12 f.m. Namnsdagsveckan! Elegantaste buketter i flera nya iaconer till platsens ovillkorligen billigaste priser i Kalmar Nya Blomsterhandel. Svante I. Lundgren. a^m»**^ j z i Ho äst du? — fråga Miss, Klär, Frid, Mattis och Pelle. Brand- och Lifförsäkrings- 44 Aktiebolagen Norrland. Agent i Kalmar: Hjalmar Appeltofft. fur försäljning af kreatur hålles vid Tonas onsdagen den 23 juli 1890. Torsås kommunalnämnd. De" prester inom Kal- Porträtter. Suntfla °, '20 II. '/, 1 . V, 2, Mi»»«, b. 21, i.ni. bönemöte. lltisningsul ai L. A, Johansson. vredilan af $1. Toinbfon, M°nfterä«, predilan as stell. I, Hn!» !>n, Finfoong, predil, af Nil« Minijon, middagliast, 2-3 bllinpredilan ai föndagz. stollmiesianälem» linde» gren och Ioh»n«san, em, predikan as z, I»han«. son, Karl«Iron», predilan as ri!«dag«m»n G, Iön«son, ,. predilan as ®, Wahl. borg, Weziö, f.m. predilan. 12 jo diskussion, e.rn. mi«sion«predi!an af Nils Minsson, derefier au!» tion 4 fnjöceningeiis ar- beten m. ra. Lfter anl. tionen kortare roittnes- börd af predikanterna lamt bönemöte. mar Stift, som önaka deltaga i en förening af k;rkosä gens vänner i stiftet, kallas att sammanträda å allmänna läroverkets i Kalmar samlingssal tisdagen den 22 juli 1890 kl. 10 f.m. Härvid förekommer dels gemensam sSagöfniug, dela pröfning och eventuelt antagande af stadgar för föreuiu- gen, livartill förelag blifvit uppgjordt af utsedde komiterade. Kalmar den 5 jnli 1890. R. Warholm. Enl. uppdrag. — Borgenärers sammanträden. fcorgenurerne uti bundtmakaren F. W, Lnndatröma och hans hustrus vid radatufvurättcn anhängiga konkurs kallas till sammanträde å lilla rådhussalen här- atädea måndagen den 28 i denna månad, kl. 2 e.m., för att granaka svaalomannena alutredovianing och ett derpå grundad! utdelningsföralag. Kalmar den 15 juli 1830. »2 Rättens ombudsman. Tre Kina-missionärer, b?nfatanb fil. land. ««. Olsson, son till konsul Olsson, Htlsingdorg, besölll Arken. I afton ll. 8 WiUtemftmitt. Entri 10 öre, 3 mor. nött kl. 10 fm Öelaelt.rnct., ltdt af Olsson. «l. 3 e.m. Stort milt ,i nnrd.n. Entré 5 ört. Predikan as 5m. Olefoit, flott Hnlt», m. si. SI. 7 e.m. Wi«<l«»«l»«»»«» »l 6m. OUfon in. si, gntrj 10 öre._______________ a i Johan Danielaaons från Irangärde kallas till sammanträde på Centralhotellet ,Imar tisdagen den 29 innevarande månad, kl. 10 f.m,, att bestämma underhåll till gäldenärena hustru och de- ,arn. lör att bealnta om aättet och vilkoren för forsälj- af konknramasaana faata och löaa egendom, därvid ner att pröfvaa ett af siste inteckniugahafjaren afgifvet anbud å faatigheten och slutligen för bestämmande af Itningsarvode samt för att höras i andra möjligen före- nande förvaltningsfrågor. Bårstad den 12 juli 1890. S. K. Wallgren. Kattens ombudsman. Bouppteckning, Torsdagen den 31 uti innevarande månad förrättas i Torsås prestglrd bouppteckning efter af- lidne kyrkoherden Joliau Israel Sttbelströni, och torde de, som med uterbhnset möjligen halva oafgjorda affärer, derora göra anmälan, antingen till undertecknad före bo- uppteckningsdagen eller under sistnämnde dag, > sterbhuaet. Hagbyland & Hagby den 8 juli 1390. _________________________6. ll. Ekman. Stadsparken. 1 afton utföres musik fr. kl. 8—10. I morgon söndag: Kaffekonsert kl. 3—5. Harmonimusik kl. 6—10 e.m. för 3 kronor dussin och ändå lika var- aktiga som andras dyrare, erhållas endast hos undertecknad. 48 Betalningen erlägges vid sittningen. Hj. Kylander. Södra Långgatan 28. OBS.! Platsens billigaste porträttaifär. Pianostämning. - Om minat 50 instrument anmälas innan den 1 augusti, ämnar undertecknad inträffa i Kalmar omkring nämnda tid. Anmälningar emotta^aa i ^t? 50 Södra Långgatan, 1 tr. upp. Frans Lidman. Ekiperings-Affär! Handskar och Vantar, Paraplyer och Käppar, Piskor och Ridspön m. in. LUNDBERGS Etablisseinent. Ekströms Fotografiatelier. 41 Södra Långgatan 26. Resväskor, Kesetuier, Plånböcker, Portemonnäer, i nere storlekar och uvaliteter, i A. Holtsbergs Bokhandel. iS Z-®* och Vjurllm. uppköpts till högsta priser af Viktor Elfwerson. II ny röd takfärg — oljefärg, från A. P. Sjöberg i Malmö, ett skyddande, varaktigt, vackert och billigt bestrykningsämne för spån-, plåt- och papptak eller alla för väder- lekens vexhogai utsatta föremål. Färgen år lika vacker som linoljefärg och mycket starkare, men kostar endast en bråkdel deraf. Endast en strykning för fullkomlig täckning är nöd- vändig. Plåttak strukna dermed få ett ut- seende, som vore de täckta med kopparplåt. Försäljes endast bos Gust. Areskog. De husegare, som bestämt sig för att bestryka sina tak med takfärg, kunna sjelfva öfvertyga sig om denna varas beskaffenhet om de bänvända sig till hrr grossh. L. Jeansson å Jutnabben, litbogr. Jansson i staden och bygg- mästaren Malmquist å Malmen, hvilka låtit bestryka sina tak med densamma. Takfärgen säljes i såväl större som mindre parti till billigaste pris bär på platsen. Gust. Areskog. ALg I Denna takfärg ställer sig ännu vlfSa ■ betydligt billigare än de öfriges till följd deraf att den är alldeles fri från sand. På det fördelaktigaste får jag äfven rekom- mendera mina ofri ga bestrykningsartiklar, såsom Tak- och Spän-Olja, Asfalt-, TrS- och Sten- kols-Tjära.________Gust. Areskog. Lustresa till Ostarshamn med an.öpande af Borgholm nn»rdn»« »I g»»dtimPl»rl»ger>i» "Jtalmat" och "£>. B utld Angf. Soitnar Sund 92:a 6 fönbagen ben 20 juli. Algnr frän Kolmar ll. 6 pä morgonen, frän Borgholm II. 8; »nlomrner till O«cur«h»mn II. Il; iterwänber irun O«c»r«ham!> ll. 6 e.m., jrun Borgholm II. 9. Tur »ch »inr emellan Salmor och OscarSfjamn fornt emellan Borgholm och Oecacehantn: för lalongsplata 3 tr., böck«plat« 1 Ir. 50 öre; emellan Kolrnor och Borg. Holm t !al»ng«nl»t« 2 Ir., bä<!«Plat« l Ir. Biljetter !«<> ja» raib lanbgaiigtn ett Half timme före afgangen. ©änglör mebföljet. fiornilén. DM- Observera! Ltorla och billig» KaPPfarlar och !>l»ttfallar för em!» grunter ho« G. F. Tjög«N. «z Fiflaregatan 43, Telefon 125, T»o»t »»ger af 65 Wienmnöbler och Pinnstolar, ai olila stoilel, billigast ho» G. F. Tjögrc,!. Observera! l'r««ent, a 3 mån. 6 mån. 4>/z 4 å 4V« 4 V» ä 5 5'/a Räntan å afbetalningslån i Riksbanken utgår från och ined den 1 dennes tills vidare med 5 proc. lör år räkuadt. Stockholm den 3 jnli 1890. Riksbankens Eommissionsanstalt. 77 (G. 4,053.) Smålands Enskilt la I Itu k kontor i Kalmar, öppet kl. 10- -2, beräknar från och med den 7 denne tesataer i Upp- och Afakrifningsräkning .... i Deposition på 1 m uppsägning 3 V 4 A icke uppsagda deposition »me del bära ränta hvarje qvartal mot afskrifui '5 denositi Disconto för veilar ................... Ränta .. lån ...................... 5 V D:o .. kreditiv................... Bokföringsafgift......................... V, A lån upptages ej förskottsränta. Amerikanska Bollars, guld och papper, köpas af Smålands Enskilda Bank. Starta och wälgiorba bivaner meb tagelmabraöfer af bästa ouolité Ho» 6. F. ejdflten. 05 Fiflaregatan 49. Telefon 125. Största lager Här pä platsen af Reseffekter til! owattligt billigt pri» Ho« C. F. 2jöa«N. 05 Fiflaregatan 49. Telefon 125. Stanvigt laaer af moderna Möbler. hwillo jöljas iäroöl lon!»»! (om a afbetalningar, ho» C. F. Sjögren. fo __________Fiflaregatan 49. Telefon 125. Till en ledig pension i Gran- dinsta fonden för gamla och or!e»!äfa tietiare Innna an> fölntngar, stälb» till Domlyrloribet, inlemna» till nnder. terlnab inom bett 15 tiästlommanbe augufli. Kalmar, ben 16 jnli 1830. U. I. Johansson. Ett antikt stäv fedan början »f 1700>t»let finne» nlstälbt, benn» och föl» tanbe werl», > hu«h«llning«f»llfl»»e!!, inbustrieipositton, till »»feenbe för att febertntro utlottad. Lotter o 1 Irona lunna ber Bpgtt) äfwenfom t Av»e!tofft« Bolhanbel, Vexlar på Amerika Smålands Enskilda Bank. Badlakan, Badhanddukar, Badrockar, Badvantar, Badkostymer, Badlakansväf. Ludvig Johansons Väfnadshandel. N:o 8 Södra Långgatan N:o 8. Regementsläkaren D:r A. Backmans mottagningar begynna äter d. 20 i denna månad.________________so tt u I m n r. Telegram till "Kalmar". Stockholm d. 16 juli, kl. 7 e.m. Till bräuvinsöfverkoutrollör har Dahl inkallats till tjenstgöring i Kalmar, Krono- bergs och Gotlands län. Regeringen har medgifvit anläggandet a öu Wåldö, Mönsterås församling, sär- skild negrafningsplnts för öns invånare. Stockholm d. 18 juli, kl. 11,10 e.m. Sköfde d. 18. Till representant för valkretsen Mariestad—Sköfde—Skara före- slå försvarvännerna förre krigsministern generalmajor llydiug, hvilken, om han mottager kandidaturen, anses erhålla de talrika militärernas röster. Stockholm d. 18 juli, kl. 12,35 rnidd. Luleå d. 18. Nidingsdåd, som kunnat medföra de hemskaste följder, begicks å jernvägeu, medan riksdagsmännen voro i Gellivara. Vexlarna omkastades och fast- kilades på två ställen. Dådet upptäcktes lyckligtvis innan tåget med fremlingarne nedgick. Saken har afsigtligt hemlig- hållits. Man är gerningsmännen på spåren. — Al,l<Vston,«»t flifroeS i morgon afton i SBetljeSba ml«sion!!hu» enligt nytt och omwellanbe Viogram af frölen Emma Möller och direltör Adolf Edaien. — Drunkna». Iunlltnannen A. E. Pelersson Pihlqwist frän Mortorp, i här i hamnen liggande flonerten "intimiiS*, brunlnade förliden gårdag ll. 7,30 e.m. Enligt hwad han fjelf berättat för en lamrat, hade han, da han fatt uppe pä lasten föl att fatta ihop en letting, först en gäng fallit i wattnet, men fjelf tagit sig upp igen. Han fort- fatte nu sitt arbete, dä kamraten plötsligen fäg ho- nom äter falla ballänge» I fjöu, hwarför denne ut- lastade en berling, fom Peterlfon fattade med men- strå handen, men genast äter fläppte och fjönk i djupet. Troligen hade han wid första fallet pä nägot fatt stagit sig och nu fwimmat af. — Slöjvflolans ä Malmen diftu«sions- förening. Säfom f»ar pä frägan «Hvilken be- tydelse har slöjden för folkskolan» antogs ä möte i gäl afton följande resolution: Mötet will betona, att flöfden har fynnerliaen stor l,e> tydelfe för follilolan: den i war tid bortdöende hagen för flöjd wlckes, konsten att handtera flöidmerllng meddelas, grunderna till förfärdigande af de enNaftc i lifwet före» lommande werklya. och redfkap »ifwas, hwarförntöm flö|> den bereder omwezling i flolarbetet, erfätter »ymnastilen under den ärstid denna i mara »Ilmänneligen tränga ftol» ialar endast med fwarighet kan bedrifwas, wäcker lefnads» Inst och kärlek för skolan samt fynnerliaen tjenar alt ut» bilda barnets äikädningsförtnäga, inbillninaslraft ocl» tanke- flärpa, Wölel uttalar den önilan, alt ilöidflölor för fä »til aozfar fom flickor matte mer» all,nä»t inrättas bäde i städer och pä landsbygd och att desia lättlli i ianiband med fullilolan, enär folkfkoleläraren redan förut eger wa»a att underwifa och blott behöfwer iör,närfwa sig nödiga fär> digheler i isrägawarande fall. — VrmbittN blef toiparen Johannes 3lil«- lons 14-äliga dotter Gerda frän Pulaberg i Oftar socken, dä hon förliden torldag war i skogen för alt plocka bär. Hon gick barfota och dä hon fatte foten mellan twenne tufwot, högg en orm henne i wenstra foten, fom genast fwullnabe, fä att hon dagen derpä mäste föras till Kalmar för läkare- »ärbs erhållande. — Egendomslöp. Den natursköna lägen- heten Källeholm i Abh socken har i dagarne af landtbiularen, f. b. pedagogen I. A. Dahlberg i Melsby blifwit försåld till fabrikören Gustaf Lid- man ! Kalmar för en uppgifwe» köpesumma af 4,000 kr. Tilltiädet skedde genast. — Trogne och omtyckte herdar lan man med skäl kalla nedanstående piestmän, fom under de sista feklen och under en läng tidrymd tjenstgjort inom Rhhby församling af Kalmar stift. Af dessa har prosten och kyrkoherden Bengt Magnus Lind- wall werkat derstädes i 48 är; komministern Lars Magnus Funlqwist i 38 är; kyrkoherden Hans Jakob Donner i 31 är och nyligen aflibne lyrko- herden Nils Magnus Lindell i 23 är. Dessa i peisonels fammanlagd» tjeustetid utgör alllfä en fumma af 140 ar. — Höskörden är i dagarne afflutad underdel gynsammaste wädeilekLförhällande. Skörden ä fä wal naturlig äng fom lnfäningswallar har här i är »arit fä wacker, att man knappt i mannaminne fett en fädan fkörd. En andra störd a inlånings- wallar wlntas också luswande, i händelse den gyn< samma waderlelen och omwezlingen af wärme och regn fortfar fom hittills, fkiifwes till "Kalmar" frän östra Smaland. — Frän wilztwerlden. Till "Kalmar" fkiifwes: A ett rägständ, innehållande 38 strän, fom upplllllit a Swartingstorps egendom, Äby socken, ha plockats 1,148 korn. Ä Mohberga egendom i Ryhby focken hafwa flera rägsträn plockats, hwarbera mätande äud» till 2 meter och 75 cm. eller 63A fot. Ä denna egen- dom har i medeltal wisf» ar ä räg ffördats ända till 20:de kornet. — En man öfwer bord. Sw. telegram- byrän meddelar frän Söderhamn den 16 dennes: Dä "Nya Söderhamn", kapten Winberg, tidigt i morgfe passerade Öregrundsgrepen, föll befätt- uingslailen Per August Petersson öfwerbord, da han under astpytstömning oförfigtigt lutade sig mot en oreglab relingsport. Han fyntcs för ett ögon- blick i wattenbrynet, men utan kraft att kunna fatta en utlastad lifboj, Alla lädbuingsanstalter widlogas, men utan refultat. Petersfou war 4« ar gammal och frän Glömminge pä Öland. Han war enlling med twä barn. — Ärswslten. Göteborgs löpmansföreniiig har till sina ombud inom olika delar af lande! till befwaiande uppställ följande frågor: !:«) Är höskörden fullbordad och hur anses den hafwa nlfallil? 2:o) Hurudana äro utsigterna för deu ösriga skörden? Fräu Kalmar har ingätl följande swar: i:o) Af höfkörden torde endast omkring hälften kunna anfes här pä orten wara fullbordad; den- famma är utmärkt god och rikligare än »»der flere föregående är. Det nästan dagliga regnwädret in- werkar störande pä bergningen. 2:o) Hwetefkörde» fyues blifwa utmärkt god och är fanima förhällandet med rägfköiben och kor»- fkörden i hafrestörden torde blifwa god, fastän icke utmärkt; blandfäd begagnas icke här pä ollen; ärter famnia förhällande; potatis Nä fäideles wackra och lofwa en utmärkt god fkörd; rotfrukter stä nu mycket bra och torde skörden deraf blifwa utmärkt, sä wida icke allt för mycket nederbörd menligt kommer att inwerka pä stölden. — Nadgitlter frän Kalmar.orten. I Ljungskile: fiöknaine Ida Iacobsfon och Thyra Ideström frän Kalmar. — I Söderköping. gref- winnan Ebba Kreuger, född Sparre, och H. Ärenger flän Kalmai. — »land fwenslar i Paris namnes fil.d.r E. Schiölt. Carl Johanssons (f. i Thorvald Wetterlind) Speceri-, Konserv-, Tio- ock Delikatess-Handel anbefalles i ärade kunders hågkomst; alltid nya och friska varor till de mest moderata priser.