Titel: Östgötaposten
Datum: 1895-11-29
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD R-daktör och ansvarig u'gifvar- Bengt Hägge " ÖSTGÖTA-POSTEN Egare och förläggrare: Aktiebolaget Östgöta Correspondentens Boktryckeri. Verkställande direktör: Fredr. Hammarström i\:r 48. Prenumerationspris: För helt år kr. 1:50, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 och ett qvartal 50 öre, uostbefordriugsafgiften Inberiiknad. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 29 November. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: ou. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Corrcjpmiilenteiis Boktryckeri i Linköping. 1805. Tillkännagifvanden, Lasarettsläkaren I Kisa Doktor Bexelius har mottagning 1 Horn första och tredje Torsdagen i må- . ""J™ kl. 11 — 13, t ai!a ' Kettiis'ad andra och tjerde lorsdagan i månaden kl. 12—1. (213) Länet och stiftet Hushållningssällskapets änanser äro fortfarande mycket goda, hvadan af innevarande års be- hållning kan till den bildade reserv- fonden afsättus ej mindre än 20,000 kr. ÖiverBkottet till 1896 blir i alla fall 8,000 kr. Inkomst- och utgiftsförslaget för 1896. hvilket skall behandlas vid årssamman- komsten om måndag, upptaget samtliga beräknade inkomster till kr. 83,543 (deraf bränvinsmedel kr. 50,000). De ordinarie, förut beviljade, anslå gen uppgå till kr. 22,044; de hvarje år återkommande anslagsposterna, hvilka föreslås oförändrade, uppgå till kronor 40,600. Iukomna motioner om framställningar, som af6e anslag eller bidrag trån säll- skapets kassa, äro: Förvaltningsutskottet: om anslag till den i tur varande produktutställningen förslagsvis......kr. 2,000, d:o om räntefria lån för inköp al kall- blodiga hingstar .... kr. 2,000, do om anslag till utskottets disposi- tion tör att jemte möjligt statsanslag eller i samband med andra hushåll- ningssällskap användas till främjande af export af svensk ost högst kr. 1 000, d:o om bidrag till s k. afvels- pris.........kr. 300. Hammarkinds hushällningsgille: om ett räntefritt lån for inköp af en ar dennerhingst . . kr. 2 500 ä 3,000, d:o om böjning af årsanslaget till husWlluingsgillena från 100 till 200 kronor........kr. 1,500. Skärkinds och Memmings hushållnings- gille: om återgång till de äldre bestäm- melserna beträffande dagtraktamenten och reseersättningar åt läusträdgårds- mästarne, mejerikonsulenten och läns- maskinisten, föranledande en höjning af deras resekostnader af 700 kr., för- slagsvis .......kr. 2 400. Hr C. P. af Buren: om ansldg till pris m m för den bästa täflings-krift angifvaude bästa, billigaste och ända- målsenligaste sättet att bevara nymejåd och otröskad säd från att skadas af för mycken nederbörd, kr. 3,000 even- tueit........kr. 6 000. Hr O. G. De Maré: om årligt för- slagsanslag under 5 år till inköp af homogena hallblodslöl att å offentlig auktion försäljas .... kr. 5.000. Frib. Th. Adelsvärd: att det för in- köp af fullblodshingstar reserverade an- slag omkring 4,900 kr. jemte årsaf- komaten at de nu befintliga fullblods- hingstarne. måtte få användas till inköp af stoföl af ädel härstamning fi ån Ost- preussen, med särskildt angifna be- stämmelser, samt att dessutom anslås för samma ändamål ... kr. 2,000. Hr A. Bergstrand: om resebidrag lör studerande af förfarandet vid tuberku- loskampens ordnande ... kr. 200. Folkskolan. Till ordinarie folkskollärare vid Horns fasta folk- skola har antagits extra läraren A. Jonasson, hvilken förut vikarierat vid Oskarshamns folkskola. Olycksfall. Då kyrkoherden A.W. Svanberg i-Slaka med fru d. 27 d:s vid Vs 12-tiden på dagen var på inväg till Linköping och just befann sig vid länsfängelset, råkade hästen af någon anledning i sken och fort- satte i vild fart med åkdonet nedåt Nygatan. Då han här hunnit mellan Apotekaregatan och Bokhållaregatan välte åkdonet och kyrkoherden, fru S. och skjutsgossen slungades häftigt mot gatan. Kyrkoherden S. blef ganska illa tilltygad. Hufvudsvålen spräcktes intill benet på en längd af 8 tum, från tinningen, öfver venstra ögat och uppåt hj essän. Fru S. fick en skråma öfver ena ögat och för öf- rigt en del kontusioner. Lindrigast slapp kusken ifrån affären, med nelt obetydligt men. De skadade förbun- dos genast af d:r Suber, och kyrko- herden måste qvarstanna i staden för erhållande af ytterligare vård. Sveriges allmänna folk- skollärareförening har vid årets kretsmöten verkstält val af 6 ledamöter till centralstyrelsen. Vid i dagarne verkstäld hopsummering af valprotokollen visar det sig, att till ledamöter i centralstyrelsen återvalts: öfverlärarne Alfr. Dalin i Husqvarna med 2,486 röster, J. G. Söderberg i Lidköping 2,465 och folkskolläraren Fridtjuv Berg i Stockholm 2,115 rö- ster samt nyvalts slöjdinspektrisen Hulda Lundin i Stockholm med 1,672 folkskolläraren J. Franzén i Lund med 1,312 och folkskollärarinnan Augusta Larsson i Öxnered med 1,297 röster. Alla blefvo valda med absolut majo- ritet. Qvarstående ledamöter i cen- tralstyrelsen för år 1896 äro: Svensk Läraretidnings utgitvare E. Hammar- lund och folkskolläraren J. J. Dal- ström i Stockholm samt öfverläraren J. Johansson i Göteborg. Till revi- sorer hafva utsetts folksltollärarne N. Lundahl i Lund med 2,502, A. Lin- den i Stockholm med 854 och O. Bej- bom i Strengnäs med 704 röster, den senare nyvald. I valet deltog nå- got öfver hälften af föreningens om- kring 5,000 i alla delar af landet spridda ledamöter. Dödsfall. D. 12 d:s på morgonen afled å egendomen Refva i Törne- valla socken domänintendenten i Östergötlands län Frithiof Muntzing efter en längre tids hjertlidande. Muntzing, som var född 1827 och således vid sin död omkr. 68 år gam- mal, genomgick Strengnäs gymnasi- um och biet student i TJpsala. Un- der sin Upsalatid som student var han en mycket framstående bassån- gare, och hördes ännu på äldre da- gar understundom i vänners lag upplifva de gamla ungdomslöner- na. Han egnade sig åt landtbruks- ingeniörens kall och tjenstgjorde i denna egenskap på olika håll, tills han erhöll förordnande som domän- intendent i denna provins. Han ut- nämndes till riddare af Vasaorden 1878. På allra senaste tiden var han för sjukdom tjenstledig. Den nu aflidne var i lifvet en sym- patisk person, duglig i sin tjenst, aktad, af hållen och uppburen af alla, med hvilka han kom i beröring. Vid sidan af hans sörjande maka (f. Lied- beck), barn och barnbarn står sålun- da en stor krets af vänner, saknan- de den hädangångne. - ..(Norrk. Tidnin.) I Utangär- stad, Östra Husby socken, afled i tis- dags i lunginflammation hemmanse- garen Nils Nilsson i en ålder af nära 72 år. Den aflidne, som närmast sör- jes af enka, barn och barnbarn, har innehaft åtskilliga kommunala upp- drag. Han har bland annat varit nämdeman och ordförande i kommu- nalnämden. Förspild lyeka ock lifs- glädje. I fredags afled helt hastigt eu 25-ftrig flicka i Tranås, undei om stäodigheter som påkallade poli->un- dersökning. En sådan har nu verk- stälts och framgick deraf följande: Flickan, hvars namn är Emma Holm qvist och som sedan ett år varit an- stäld såsom kapptillskärerska hos handl. Emil Petterson i Tranås, hade pä se nare tiden varit klen till helsan, men ej på uppmaning velat besöka läkare 1 hennes mm hade i måndags anträf- fats ett 4 månaders gammalt framfödt foster, inlindadt i tidningspapper. Vid undersökningen påträffades bl. a. ett koncept till bref, som syntes vara äm- nadt till hennes trolofvade, deri i tyd liga ordalag sköi'jes leda vid lifvet och uttalas tankar om sjelfmord. Anled- ningen 1 ärtill skulle vara att flickan. hvilken såsom Bagdt var förlofvad, lik- väl -egått feloteget att ln'va slått i olofligt förhållande till en annan (i konceptet namngifven) person. Polisprotokollet är lusändt till k:s belhde tör att iuhemta dess utlåtande, huruvida liket skall utan vidare be- grafvas eller obduktion innan dess verk- ställas. Den tragiska händelsen har väckt mycken uppmärksamhet i Tranås, och flickans olyckliga slut beklagas all- mänt. Mord eller ej? Rättslig un- dersökning hölls i tisdags under 6 tim- mar inför Ydre häradsrätt angående flickan Augusta Cecilia Johansdotter i Aspa (Asby s:n) död. Hennes lik fans den 18 Sept. i sjön Sömmen och misstankar om mord ha förekommit. Vid undersökningen, som leddes af t. f. domhafvanden hofi ättsnotarien "Wil- lers, framkommo inga bindande bevis för den framkastade misstanken. Ett par vittnen hänvisades till själasörja ren. Målet uppsköts för flera personers hörande. Hur Andersson i Norr- köping vill bli millionär. Genom svenska telegrambyrån med- delas oss följande: Till en station i landsorten har så- som svar med anledning af en an- nons kommit ett bref af nedanstående lydelse: Med anledning af edert ärade svar å min annons om "Millioner" har jag härmed nöjet att framlägga projekt. For att tillgodogöra en uppfinning bestående i ett fullständigt säkert spelsystem som är att utföra vid rou- letten i Monto Carlo, bar ett aktiesällskap bildats tned ett kipital at 150,000 kr., förde- ladt på 1,500 aktier å 100 kr., och med detta kapital garanteras en vinst af 1.500,000 kr. pä 10 månader eller 150,000 kr. i mänaden minus 20 procent, som tillkomma uppfinnaren, alltså en ren vinst af KOO procent. Detta system är uppfunnet af undertrcknad tör 2 år sedan. At en slump kom ing på denna idé, som gat mig anledning att göra vidare efterforskningar ocb beräkningar, ocb med det gyoBamma resultat, att en förlust är till och med absolut omöjlig. Som jag ej är Dågon spelare och ej ens bar besett någon roulette, kunde jag ej vara alldeles säker om riktigbeten af mina beräkningar, hvarför jag förliden sommar reste ned till Monaco, ocb under 14 dagar både jag der tillfälle att öfvortyga mig om riktigheten och utförbar beten af mitt system. Endast summan. Bom jag behöfde, fattades mig, ocb är det nu mitt fasta beslut att anskaffa nödigt kapital, bvar- till jag redan är på god väg. Någon risk med afBeende ä spelet eller kapitalets säkerhet finnes ej. Goda tillfredB- ställande referenser skall jag nppgifva, och till aktieegaroes trygghet skall jag ätfö jas af en kontrollör, som utses af aktieegarce Min fullkomliga visshet om ett storaradt re- sultat, och att kolossala summor penningar skola komma vårt land till godo, har drifvit mig att sätta min plan i verket, ocb mina personliga egenskaper jemte mitt ärliga upp- såt äro en borgen för att bär ej föreligger svindel. Bvarje månad utbetalas vinsten till aktieegarne, och redan efter en månad är kapitalet återbetalat Med vinsten spelar ja? sedan vidare, till desB summan st git till 1 Va miilion. Aktierna äro till inlösen efter deu 1 Januari 1896, men torde order om an- talet önskade aktier ingå snarast möjligt. Under förhoppning att detta skall gifva eder anledning att deltaga i detta företag, der ingenting är att förlora, men så mycket att vinna, är jag för vidare upplysningar alltid gema till tjenst M>d anledning af affirem natur anhåller jag om sträng diskretion. Emot- seende edert brefsvar till den 1 December, bar jag äran teckna högaktningsfullt Å J. Andersson, t. v. pöste restante, Norrköping. Ändringar i markegångs taxan. Kongl. kammarkollegium har med ändring af årets markegångs- taxa faststält värdet af en hektoliter råg till 5 kr. 90 öre mot 5 kr. 75 öre enligt markegångstaxan, samt i sam- manhang dernied bestämt vakansaf- giften för hel soldatrote till 97 kr. 04 öre och för hel båtsmansrote till 88 kr. 65 öre mot 96 kr. 29 öre och 88 kr. 40 öre enligt markegångs- taxan. Officersexamen har aflagts vid Karlsberg den 19 och 20 dennes af bl. a. fanjunkarne vid l:sta lifgr. regementet H. L. Rääf af Småland och vid 2:dra hfgrenadierregementet E. C. H. Fornell, grefve H. O. M:son Falkenberg och N. A. Bergsten. Brandskadeersättningar. Styrelsen för Östergötlands läns brand- stodsbolag har den 18 dennes utan- ordnat följande ersättningsbelopp: till arreudatom Nils Gust. Petersson i Smeds- bol, Tjellmo socken, för epanmål ocb foder enligt markegåogspriset tör årets gröda kr. 691: 50; till arrendatorn A. G Karlsson i Norr- mem, 6. Ny socken, för 68 '/* lass hö euligt markegåogspriset för årets glöda kr. 1.092; till byggmästaren L J Lindgren i Kårstad, Lossas socken, för diverse spaumål och fo- der, enligt markegåogspriset för årets gröda kr. 496: 25; till arrendatorn A. A. Larsson i Sandbyhof, Ö. Eneby socken, för 16,49 hek- toliter råg, enligt marhegångspriset för årets gröda kr. 94: 82: till brukspatron O. Lund- qvist på Bjna, tör eu torflida å Trade mosse i V:a Ny socken kr. 1,000; till heiumaosegaren C J- Lagervall i Ofra Gitala, Styra socken. för skada å ett btygghus kr. 19: 88; till gods egaren S- Kornell på Ltggsrp i Åsbo socken för eo stuga kr. 198; till Häfla bruks egare tör en snickarestuga vid Skärvors i Skedevi socken kr. v8.i; till mjölnaren F. Skagerström i Skärfors för diverse lösegendom kr. 139. Summa kr. 4.016: 45 Till läkare vid följande ko- leraobservationsanstalter ha, enligt telegram till Ö. C, förordnats: Vid Harön i Stockholms skärgård med. lic. Yngve Runell, vid Bredvik, utan- för Umeå, med. lic. Lindblom ocb vid Ark6 med. lic. Dahl. Egendomsaffärer. Kapte- nen H. Westerström i Göteborg har försålt % mtl Råstorp Mellangård i Kisa socken till brukaren Oskar Jo- hansson i Råstorp Norrgård för 17,500 kronor. — Enkan Andersson har försålt Va mtl Kisa s. k. "Prestgård" till garfva- ren J. A. Andersson i Kisa för 22,000 kronor. Vägdelnlngen inom Sö- dra Kinda. Sedan Hyckhnge sockenmän å kommunalstämma ut- sett tvenne personer att å kommu- nens vägnar närvara vid det sam- manträde, som utsatts att hållas den 1 sistlidne Juli inför vägdelningsför- riittaren, anförde A. V. Johansson i Vallingedal m. fl- besvär öfver valet hos k. bfhde med yrkande om dess upphäfvande, enär de väghållnings- skyldige icke egt att mot bestäm- melsen i 40 § af gällande väglag vid ifrågavarande sammanträde låta sig företrädas af ombud. K. bfhde un- derkände emellertid besvären, och hafva nu klagande fullföljt sin talan hos k. m:t samt dervid jemväl fram- hållit att valet förrättats med led- ning af den vanliga fyrktalslängden och ej såsom sig bort af den sär- skilda vägfyrktalslängden. Vinterväghållningen i Lösings kärad. Få särskilda ansökningar af en stor del väghåll- ningsskyldige inom Furingstads, S:t Johannis', Dagsbergs, Tingstads och Styrestads socknar har k. bth.le för- ordnat att en trån allmänna vägen vid Marby norr ut till Lindöljärden le- dande väg skall såsom bygdeväg vin- tertiden till allmänt underhäll i delas och tör den skull ingå i ploglagsindel- niugen inom vägbålluingsdistriktet. Patriotiska sällskapet har tilldelat sin mindre medalj med konungens bröstbild åt kreuturssköta- ren Carl August Andersson, f. 1830, för 30 års tjenst hos t. d. nämndeman- nen J. C Johansson i Göstorp, Gärde- by s:n, samt åt kusken August Anders- son, f. 1840, för 33 åra tjenst hos fru Clara Wellenius i Norrköping. .. Till landssekreterare i Östergötlands län har i tredagens konselj utnämnts och transporterats landssekreteraren i Vesterbottens län Claes Otto de Frese. Landssekreteraren de Frese är född 1845 och utnämndes till landssekre- terare i Vesterbottens län 1884. Hans far var ock landssekreterare. Landssekreteraren de Frese är se- dan 1883 gift med Hedda Wästfelt, dotter till förre landshöfdingen i Ve- sterbottens län A. G. Wästfelt och hans maka, född Backman. Regeringen ock röst- rättsfrågan. N. T. skrifver: Pres- sen börjar nu sysselsätta sig med hvad som till nästa riksdag komma skall i rösträttsfrågan. Som bekant har den uppgiften varit gängse, att den proposition om rösträttsutvidg- ning, som regeringen anses ämna framlägga, skulle innefatta det s. k. "streckets" sänkning till 500 kr. och valrätts-ålderns höjande till 25 år. Utan att för tillfallet uttala någon mening beträffande det steg, som regeringen i detta hänseende förmo- das komma att göra, böra vi nämna, att vi hafva goda skäl att antaga, att den ofvannämnda uppgiften an- gående innehållet i regeringens vän- tade rösträttsproposition icke lär vara med verkliga förhållandet överens- stämmande. Ihjälklämd mellan sten- block blef häromdagen arbetaren Svensson från Brännorp i V. Skru- keby socken. Svensson, som jemte öfriga stenarbetare var sysselsatt med utkUning af byggnadssten å V. Elds- lösaskogen invid Mjölby, skulle sätta stenborret intill ett block, då det- samma nedstörtade och krossade ho- nom. Han efterlemnar en sjuk hu- stru och en 18-årig son i fattiga om- ständigheter. Sonen, som jemväl var närvarande vid olyckstillfället, und- gick faderns öde derigenom att han ej hann ned till faderns arbete innan olyckan skedde. Fem syskon med 429 års ålder. Inom en välbekant, fram- stående östgötaslägt, den Curmanska, eger f. n. det ovanliga förhållandet rum att de fem qvarlefvande sysko- nen räkna tillsammans ej mindre än 429 lefnadsår, d. v. 8. medelåldern för de fem är nära 86 år. Extra anslag till Mosskul- turföreningen. Enligt hvad som formäles, har k. m:t beviljat Svenska Mosskulturföreningen ett an- slag af 4,000 kr. i och för föreningens anordningar å den blifvande utställ- ningen i Malmö. Tvåtusen kronor i dju- pet. I den s. k. Soustorpsån, Helle stads socken, hamnade häromdagen en större penningsumma (2,000 kr), utan att man ännu trots flitiga forsk- ningar lyckats återfinna densamm ■.. Den fatala händelsen passerade på så sätt att Sonstorps postbud, för att begagna en genväg mellan herrgården och bru- ket, passerade en spång oiver den ström som flyter mellan nämnda herrgård och bruket. Spången var belagd med limfrost, och kommen ett stycke ut på spången, halkade det tioårig,» postbudet omkull, i fallet släppande den väska som innehöll ofvannämnda belopp. Så fort händelsen blef bekant skyndade en mängd folk till stället der väikan tappats, och der anstäldes de noggranna undersökningar å platsen samt nedåt strömmen till, men ännu bar densamma ej återfunnits. Förlustan drabbar dock denna gång ej så kännbart, ty egaren till penningarna var grefve G. O. Mörner å Ronstorp. Bjerka-Säby landtbruks- Skola. Skolstyrelsen har beslutat att lika fördela hushållningssällska- pets premiemedel kr. 100 mellan i höst utgångna lärlingarne A. R. Andersson och Otto Samuelsson, den förre nu anstäld på Tolefors och den senare på Svensksund. Många läkare i Valde- marsvik. Den senaste tillöknin- gen inom denna kategori, som egde rum för ett par dagar sedan, var vis- serligen endast en tandläkare, men en sådan är, som de flesta af oss ty värr ha erfarenhet af, lika oumbärlig som hvarje annan god doktor. Tand- läkaren i fråga är en kand. Carl Jo- hansson, som låtit kungöra att han utför allt hvad till tandläkareyrket hörer. Som med. läkare tjenstgöra med. lic. N. O. Timberg på t. f. af medi- cinalstyrelsen samt med. lic. Karl Arnell, hvilken i förbidan på bättre chanser t. v. slagit sig ned på plat- sen. När Valdemarsvik får någon ord. läkare, derom sväfva alla goda Viks- bor alltfort i ovisshet. Efter hvarje- handa trakasserier — klagomål, oform ligheter och bråk — har denna fråga blifvit höljd i ett sådant dunkel, att ingen enda af hrr vederbörande på platsen mäktar klargöra den. Till och med sjelfva medicinalstyrelsen tycks ha tagit sig en skäligen lång funderare på saken, skrifves till Ö. C. För sent. Tidningarne med- dela i dessa dagar att k. m:t fast- stält bolagsordning för Eksjö Nya tryckeriaktiebolag, hvilket skulle för- lägga och utgifva "Eksjöposten Hvad Nytt" samt utöfva boktryckeri- och förlagsrörelse. Denna fastställelse kommer bra sent, eftersom bolaget redan upphört med sin rörelse och för ett hallar sedan nedlagt sin tid- ning. Krokeks kyrka. K. m:t har medgifvit Krokeks församling att till bestridande af kostnaden för ny kyrko byggnad få upptaga ett lån af 19,000 hronor att amorteras under 40 år. Sjelfmord genom för- giftning. En i Fredriksdal utan- för Norrköping boende 18-årig arbe- terska intog i onsdags fosfor samt afled sedan på aftonen i de svåraste plågor. Anledningen till den hem- ska handlingen tros vara bl. a. eko- nomiska bekymmer. Hon sägen näm- ligen i dagarne hafva uppsagt sin plats på den fabrik, der hon arbetat, och sedan icke lyckats erhålla någon annan anställning. Upplöst agrarförening. Adelöfs agrarförening har vid sam- manträde den 18 d:s upplösts, och den befintliga kassan skall användas på så sätt, att medlemmarne skola samman- komma till en enkel fest hos sekre- teraren, som sålunda af kassans me- del skall inköpa erforderliga matva ror m. m. Det är att beklaga, att intresset hos våra landtmån för främjandet af de- ras gemensamma intressen ej skall vara större. Agrarföreningarna kunna ha mycket annat att arbeta för än höjda spanmålstullar. Tillbud till olyckshän- delse. Till Söderköpings Tidning skrifves: Sistlidne lördag, då kontrakts- prosten Kinnander i Häradshammar skulle resa till ett husförhör och skjut- sen väntande stod framför förstugudör- ren, lade körsvennen, son till en hem- mansegare inom församlingen, töm marne i vagnen och stälde sig framfor hästarna. 1 detsamma kör ett åag tröskverk otbi ute å landsvägen, hvaraf hästarna skrämdes, så att de rusade ofver ynglingen, kullkastade honom och i vildt sken fortsatte nedåt trädgården, lyckligtvis hållande sig på dervarande gångar. Folk, som åsett tilldragelsen, skyudade till hjelp, genBköto hästarna och upphunno dem, just som de sjelf mänt började sakta farten. Märkvär- digt nog undslapp körsvennen, trots det att både hästar och vagn gingo öf- ver honom, med ett par djupare skrå- mor å handen och svullnad och ömhet å ena benet. Både hästar och vagn voro fullkomligt oskadade. Jernvägsförslagen Lin- köping—Kisa. I lördags hölls i Linköping sammanträde med den af jernvägsmötet i Kisa utsedde ko- mitén för förberedning af frågan om jernväg från Linköping till Kisa med fortsättning till Vimmerby eller Gam- leby eller Eksjö. Till komitésam- man trädet, som leddes af landshöf- dingen grefve R. de la Gardie, hade infunnit sig samtlige komiténs med- lemmar, nämligen häradshöfdingen H. Hedenstjerna i Kisa, överstelöjt- nanten C. A. G. Ahnström i Linkö- ping, öfverste R. Berg i Eksjö, major F. Braun i Vimmerby och bruksega- ren B. De Maré å Ankarsrum, samt dessutom såsom adjungerad ledamot direktör I. Insulander å Bjerka-Säby. Protokollet fördes af v. häradshöfding J. Lindby. Åt häradshöfding H. He- denstjerna uppdrogs att till resp. kom- muner vid linien Linköping—Bjerka- Säby-Kisa—Vimmerby göra fram- ställning om och söka verka för kom- munalbidrag till ny undersökning för såväl bred- som smalspårig bana i den nämnda hufvudlinien samt att vid- tala lämplig ingeniör för undersök- ningens verkställande och för upp- görande af kostnadsförslag. Möten för öfverläggning om frågan skola utlysas att hållas i Vist samt för Ydre "härad i Sund. En från Vestervik gjord framställ- ning om rättighet att i hufvudkomi- tén få insätta en medlem, kunde ej bifallas, utan ansågs lämpligast att den ortens män sielfve sörja for un- dersökning och kostnadsförslag be- träffande derifrån utgångna jernvägs- förslag. Samma dag hölls möte i Linköping äfven med komiterade för jernvägs- linien Linköping—Nykil—Kisa. Förut har beslutits, att undersökningen för denna banlinie skall omfatta endast smalspårig jernväg. Kostnaden för undersökningen, som uppdrogs åt ingeniör Siverson från Norrköping, utgör omkring 2,500 kr.onor, hvaraf 2,000 kr. redan äro tecknade. Enligt vår mening var det ett miss- grepp af Nykilsliniens vänner att ej låta uppgöra förslag till både bred- spårig och smalspårig jernväg, ty ge- nom den vidtagna inskränkningen blir företaget underlägset i konkur- rensen med den östra linien (kanal- linien) som kommer att bjuda på båda alternativen. Om Linköping en gång framdeles skall välja mellan en bredspårig genomgångsbana och en smalspårig Tokalbana, så torde dess val bli lätt, men gälde valet mellan två lika stälda linier, eå vore valet kanske svårare. Och kostnaden för undersökning, upptagande båda spår- vidderna, torde väl ej vara af någon betydenhet mot utsigten att stöta bort många sympatier för företaget. Andra arméfördelnin- gen. Arméfördelningsohefen har förordnat löjtnanten vid Jönköpings regemente B. C. A. Ribbing att un- der 3 år vara ordonnansofficer vid Andra armefördelningens stab. Som brasiliansk konsu- laragent i Norrköping har k. m:t erkänt skeppsklareraren Rob. Blanck. Andra Hfgrenadierre- gementet. K. m:t har transpor- terat och förordnat löjtnanten af 2:a klassen, frih. R. O. Marks von Wiir- temberg till löjtnant af l:a klassen. Regementschefen har till volontä- rer antagit följande ynglingar: förn:r 47 på Lifkompaniet Karl Aug. Karls- son från Kärna socken, förn:r78vid Tjusts kompani Johan Jakob Karls- son från Kisa s:n, för n:r 42 vid Ve- stanstångs kompani Gust Emil Pet- tersson från St. Åby s:n samt förn:r 126 vid Vadstena kompani Lars Eric Wilhelm Widegren från Röks s:n. Rekrytering i och för besät- tande af vakante nummer vid Andra Hfgrenadierregementet kommer att för- rättas å slottet härstädes onsdagen den 8 nästkommande Januari kl. 1,30 e. m. Läkarebesigtningen med de re- kryter som därvid skola uppvisas eger rum samma dag kl. 9 f. m. Folkskolan. Lärarebefattnin- gen vid Hjelmseryds tlyttande södra folkskola sökes af P. J. Hj. Samuel- son i Adelöf, för närvarande vikarieran- de folkskollärare i Hänger. Skolrå- det har tör sin del förklarat sig belå- tet med endast en sökande. Sjelfmordsförsök begicks i lördags e. m. af en vid Östergötlands Dagblads tryckeri i Norrköping an- stäld 29-årig typograf August Moberg genom aflossande af revolverskott mot högra tinningen. En i gården N:o 12 Norra Kungsgatan, der den förtviflade handlingen begicks, boende poliskon- stapel tillkallades, hvilken sände bud efter läkare (d:r Jäderholm) samt om- besörjde den sårades transporterande 44 allt tillkännagaf, att hon snart skulle ut- slockna. — Man dör icke vid dina år, min älskade, sade Michel; fästa dig åter vid lifvet — — Michel, det är icke mera tid — jag dör — farväl — vi skola älska hvarandra der uppe — min Michel — ack! — Mercati kastade sig ned och tryckte sin:i läppar på Benedettas panna; en kallsvett höljde redan den döendes anuigte. Konvul- siviska rycknirjgar och anletsdragens förvrid- ning gåfvo tillkänna, att det afgörande ögon- blicket var nära. Den unga flickan var mar- morblek och tycktes vara skakad afhäftiga plågor. En qvarts timma förflöt, under hvilken vittnena till denna smärtsamma scen iakt- togo en högtidlig tystnad. Michel kysste den döendes händer, utan att veta, hvad han gjorde, och sökte att upplifva henne genom värmen af sin andedrägt. Det enda ljud, som hördes i rummet, voro den sjukas dödsrosslingar. Med förgråtna ögon och bleka kinder kom Martha och nedlade ett krusihx på sängen. Benedetta fattade det med en qvarlefva af liflighet, kramade det hårdt och uppgaf den sista sucken, i det hon andäktigt kysste det. Hon hade helt sakta uttalat Michels namn vid Kristusbildens mun. Nu först utbröt Mercatis häftiga smärta 45 i full frihet. Han grät icke; han uppgaf höga rop. Men hvem skulle försöka att måla detta pinsamma uppträde? Snart öfvergick han från sin högljudda sorg till en djup nedslagenhet. Han förblef hela dagen sittande vid den dödas säng, i en djupt begrundande ställning, och afbröt endast sin tystnad, för att hviska: — Det är jag, som tagit lifvet af henne! Utan mitt olycksaliga sträfvande efter kun- skap om det öfvernaturliga skulle hon lef- va ännu. O! det är jag, som mördat hen- ne! Benedetta! Benedetta, kan du förlåta mig? Då aftonen kom och han fann sig nödsa- kad att öfvergifva dessa kära qvarlefvor, betraktade han med öm andakt sin fäst- mös bleka ansigte och aflägsnade sig sä- gande: — Ack, ja! du hade rätt, min stackars älskvärda Benedetta; åtminstone skola vi älska hvarandra der uppe, ty mitt hjerta skall förblifva slutet för all kärlek på jor- den! Några månader derefter hörde resande, som öfvervoro gudstjensten i Sant-Marcus klostret, en karlröst sjunga Miserere eller De Profundis med ett så sorgligt uttryck, att han urskildes ifrån alla do andra domi- nikaner-munkarnas röster; vid samma till- 41 jalusierne voro stängda. Ett vaxljus spridde ett flämtande och sorgligt sken i rummet. — Hvarför har ni fört mig hit? frågade den unge mannen, då Marsilio icke är här? — Jag ber er om förlåtelse, signor Mer- cati, han är här. Hon närmade sig till alkoven och drog sakta undan lorhängena. Michel gick med klappande hjerta ett par steg framåt. — Se här är min stackars husbonde, sade hon gråtande. — Han sofver? sade Michel. — Den sömn som icke upphörer, svarade gumman. Min älskade husbonde dog i natt i mina armar. — Klockan var omkring tre. — Alldeles riktigt, sade Michel för sig sjelf, allt sammanstämmer noga. Klockan var verkligen tre, då denne ryttare visade sig för mig. Michel knäföll andäktigt vid dödssängen och fattades af de kalla händerna at den, som hade varit Marsilio Ficino. Han grät bitterligen. — Mästare, sade han, med ögonen fastade pä liket, ni har under hela ert lif velat mig väl; ni har äfven velat, att er död skulle vara mig nyttig. Emottag således min öd- mjuka tacksamhets-betygelse, och bed ännu för mig i himlen, der er själ vistas, på det Dt« helte ryttaren ti till stadens sjukhus. Hacs tillstånd syntes då mycket betänkligt. Moberg, hvilken en tid bortåt fört ett supigt lefnadssätt — ej heller vid ofvannämnda tillfälle var han nykter — hade på grund häraf blifvit upp- sagd från sin anställning, hvilken han skulle lemnat om 8 dagar. Det var ej första gången M. gjort försök att förkorta sitt lif. För tre år sedan t. ex. ämnade han söka dö- den i Motala ström, men blef då af en poliskonstapel hejdad i sitt upp- såt, just som han stod i begrepp att kasta sig öfver broräcket vid Jern- bron i Norrköping. Enligt senare meddelande är Mo- berg nu på bättringsvägen. Olycksfall och död. Vid R. Wahrens nya fabriksbyggnader utan- för norrtull i Norrköping inträffade i lördags middag ett missöde, som kostade en menniska lifvet Man var sysselsatt med att upphissa en jernbjelke, då någon felaktighet upp- stod i vindspelet, och i följd deraf tre vid detsamma sysselsatta arbetare störtade ned. En af dem, omkr. 50- årige Petter Eriksson, slog hufvudet så svårt mot en jernbjelke att han kort derpå afled. Den andre, Nils August Höglund, blef illa skadad i ena benet, under det den tredje, hvars namn är Emil Lundgren, und- slapp med en lindrigare kontusion å ena handen. Detta var den tredje olyckshän- delsen som inträffat vid ifrågava- rande byggnadsarbeten. Svenska vagnaktiebola- get är namnet på ett bolag, för hvilket k. m.t uppå ansökan af C. Åberg, A. Larsson och J. M. Lager- blad faststält ordning. Med ett ka- pital af minst 40,000 kr. och högst 100,000 kr. skall det nya bolaget vid Ljusfallshammar i Hällestads socken tillverka vagnar och slädar. Vid Brenäs träuUsfabrik inom Skedevi socken råder rastlös verksamhet, skrifves till ö. C. Ge- nom otrolig energi har egaren till fabriken, Herr E. Elmqvist lyckats skaffa sig kunder i alla delar af lan- det. Äfven till utlandet hafva flera ordres expedierats; Detta länder icke allenast till fördel för Herr Elmqvist sjelf, utan äfven för angränsande gran- nar, som hafva skog till afsalu, ty tack vare den stöta efterfrågan af träull har herr E. börjat uppköpa pappers- masseved samt aspvirke tör sin träull- fabrik. Hvad prisen beträffar, ha dessa ställt sig för masseveden fördelakti- gare än vid Wermbols pappersmasse- fabrik, hvilken årligen nedsätter pri- serna å masseveden, men deremot ökar pretentionerna å vedens qvalitet. Herr E. har gagnat samhället genom flere större företag, ty såsom ledande själen i anläggandet af den nya vä- gen mellan Nora by och Strångsjö jernvägsstation, hvilken våganlägg- ning kostat herr E. mycket penningar och ännu mer besvär, har orten fått en angenäm förbindelse med ofvan nämnda jernvägsstation, hvilket haft till följd, att trafiken derstädes minst sadgt, fördubblats och derigenom, syn- nerligast vintertiden, lemnat mycken arbetslot tjenst, åt der i trakten bo- ende arbetssökande. Dessutom genom uppförandet af ett nytt, tidsenligt mejeri har hr E. lem- nat ortens egendomar och byar till- fälle att beqvämt afyttra sin mjölk till gångbart pris. Hvad mejeripro- dukterna beträffar, afsändas de icke allenast till alla delar af landet, utan äfven till utlandet, säsom England m. fl. platser. Herr E. är äfven egare af ångsåg och qvarn, vid den först- nämnda har orten blifvit i tillfälle, att snabbt kunna förvandla sina timmer- knubbar till vackra golfplankor, tunn- bräder ocb läkt m. m, vid den senare males för närvarande endast för går- dens eget behot, men företaget skulle säkert hafva uppblomstrat, ifall ej frå- gan om kanal genom sjön "Tisnaren" m. fl. sjöar blifvit slopad. Såsom landtbrukare år herr E. med sin tid, och äfven bland uppfinnarne finnes hans namn. Genom sitt humana sätt, och stora tillmötesgående har herr E. vunnit allmänhetens aktning, icke allenast af underhafvande utan äfven af öf- riga, med hvilka han kommits i be- röring. Manskapets vid armén sparmedel utgjorde — skrifves det till oss — vid utgången af 1894 icke mindre än kr. 3,460,408: 65, deraf på grund af k. förordning i sparbank iusatta k. 3,047,396: 31 samt under be- fälets vård frivilligt i sparbank insatta kr. 413,012: 34. På de olika vapensla- gen komma dessa summor på följande sätt: infanteriet kr. 2,631,364, kavalle- riet kr. 529,525, artilleriet kr. 231,295 fortifikationen kr. 41,298 och träneea kr. 26,925. 8 Under året insattes kr. 535,833- 52 och uttogos kr. 564,591: 50. Räntorna uppgingo till kr. 117,769. Högsta beloppet har Första U/grena- dierreyementit. hvars besparingar UDDdå till kr. 214424: 02, dernästf kommer Södermanlands^ regemente med kronor ■209,549: 37, Skånska husarregementet med kr. 192,933: 58, Dalregementet med kr. 176,988: 16, Vestmanlands re- gemente med kr. 152,306: 93, Uplands regemente med kr. 151,898: 59, Norra skånBka infanteriregementet med kr. 134,227: 64, Kalmar regemente kronor 124,664: 34, Jonköpings regemente kr. 119.389: 70, Lifregementet till föt kr 114,090: 27, Andra Hfgrenadierregemen- tet kr. 111,157: 07 o. s. v. Af ölriga regementen, hvilka beröra angränsande orter, hade Smålands gre- nadierkar kr 30,638: 73, obligotoriskt och kr 2,323: 88 fnvdhgt sparade me- del och bmalands husarregemente kr 32,307: 11 obligatoriskt och kr. 8 225- 34 frivilliga. TiU förmyndare för Östgö- tens redaktör och utgitvare hr Emil Kjellberg har Linköpings rådhusrätt i går - med anledning af borgmästaren i Grenna V. Egnells derom gjorda fram- ställning — iororduat handl. W Un- man i Stockholm Strandning. I Vestervik hem- mahörande skeppet Indien har stran- dat vid belgiska kusten och seder- mera, vattenfyldt, lnboeserat», till Vlissingen. BeSättnmgengSbee™ad>tlU