Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-01-17
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Bedaktör och ansvarig utgifvare-. ________Bengt H&gge. ÖSTGÖTA-POSTEN Kfjare och Förläggare: Aktieboinget Östgöta Correspoudenteus Boktryckeri. Verkstai:ande direktor: Fredr. Hammarström. \:r 3. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: 50, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 och ett qvartal 50 öre, postbefordringäafgifteii iuberäkitad. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 17 Januari. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska anno-.iser ire. Förlofnings-, vigsel- oeh födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. ö-tgöta Corr.np.mdent.il» Boktryckeri i HnWSptag. 1896. Sammanträden. Ydre Skyttegille haller sitt årsmöte i skolhuset vid Österbymo Söndagen den 19 Jan. kl. 4 e. m. då Bedvan- liga ärenden afbaodlas. Skyttarne uypmanas att så mangrant som möjligt infinna sig. Ordföranden. (3) sekreteraren städse bemött dem, som vid olika tillfällen haft behof af att vända sig till honom. Landssekreteraren tackade i varma Tillkännagifvanden, Hofråttskommlssarlen S. 3f€. Strandberg, Jönköping. Ombesörjer bevakning af mål ooh ärenden samt handlingars lnlemnande ooh uttagan- de i Kongl Maj ta ooh Rikets gata Hofrätt.________(2) Länet och stiftet. Ny missionsförening. Få ett af prester och lekmän talrikt be- sökt möteiLinköpingd. 16 d:s stiftades "Linköpings stifts ev. luterska mis- sionsförening", hvilkens ändamål är att utgöra ett samband emellan stif- tets missionsvänner af den ev. lu- terska bekännelsen och att i anslut- ning till vår kyrkas ordning verka för uppväckande och underhållande af kristligt lif och missionsintresse in- om stiftet. Till ledamöter af styrelsen, hvilken enligt stadgarna består till hälften af prester och hälften af lekmän, valdes kyrkoherden A. Johansson i Vist, ordf., kyrkoherden C. F. Lindblom i Askeby, v. ordf., kyrkoherden A. Ar- nell i Törnevalla, kassaförv., lektor A. v. Engeatröm i Linköping, kyrko- herden F. Hammarsten i Örtomta, komminister Qvarnström i Kaga; skol- läraren A. Swartz i Norrköping, sekr., hr A. Öländer, kyrkovärden Salo- monsson i Landeryd, skolläraren A. V. Rundberg i Styrestad, handlanden S. Johansson i Eksjö, landtbr. Jo- hansson i Ängsnäs, Hvarf. Föreningen synes omfattas med Ul- ligt intresse och vinna stor anslut- ning. Under gårdagen höllos offentliga religiösa föredrag på förmiddagen i S:t Lars kyrka af kyrkoherdarna A. Johansson och C. F. Lindblom, på eftermiddagen i luterska missions- huset af kyrkoh. F. Hammarsten och blinde Olsson, infor talrika åhörare- skaror. Ljungs egendom. Ljungs hufvudgård, omkr. 700 tnld öppen jord, är på 15 år bortarrenderad till landtbr. A. Hansen i Högsätter att tillträdas den 14 nästa Mars. Arren- det erlägges i mjölk. Jernvägen Eksjö—Kisa. Förutom af Eksjö stad har interim- styrelsen begärt anslag för undersök- ning äfven af Eksjö, Åskeryds, Ve- stra Ryds, Svinhults, Sunds, Asby, Torpa, Norra Vi, Tirserums och Kisa kommuner. Med anledning af utta- landet vid mötet i Sund har aflandt- kommunerna begärts 4 öre pr fyrk. Elektrisk belysning har vid Wistlöhts ombyggda och tidsen- ligt inredda qvarnbyggnad i Örtomta socken, uppsatts af den välkände elektro-teknirfern hr K. A. Sundström från Linköping. 1 närheten af nämnda qvarn har smidesmästaren, S. Ölän- der åt sig uppfort en större smides- verkstad, till hvilken han från qvar- nen förhyrt elektriskt ljus. Rikstelefonens utvidg- ning. Telegrafstyrelsen begär ett låneauslag af 715 600 kr. för ytterli- gare utvidgande af det interurbana telefonnätet. Staten skulle då inköpa telefonnäten i Eksjö, Valdemarsvik, Ringarum, Sjögerum, Gryt och Hotns- berg samt anlägga lörbindelseledning mellan bl. a. Jönköping ocb Skölde, Nässjö och Hultsfred. Hyllning åt landssekre- terare de Frese. Med anled- ning af landssekreteraren C. O. de Freses afflyttuing från Umeå hade åt- skilliga a* familjens vänner och be- kanta inom staden och omnejden här- omdagen samlats till en enkel middag på stora hotellet i Umeå för familjen, som nu aflly ttar till Linköping, för att uttrycka sin vänskap och sina sympatier. Det torde vara enastå- ende, skrifves i Umebladet, att till en fest inom ett så litet samhälle finna en sådan anslutning. Ty när mid- dagstimman var inne, hade i hotel- lets dekorerade festvåning samlats något öfver 100 personer. Under den angenäma middagen tog landshöfding Crusebjörn ordet och frambar till he- dersgästerna samhällets tack och väl- önskan, särskildt framhållande den humanitet och välvilja, hvarmedlands Sedan middagen afätits och kaffe serverats tog landskamereraren Åker- ren till orda och framförde landsstats- tjenstemännens tack samt anhöll att från dessa få öfverlemna såsom minne ett album med gifvarnes fo- tografier. Militära meddelanden. Såsom leverantörer för de båda lif— grenadierregementena under inneva- rande års vapenöfningar å Malmen äro antagne: å kokfoda — till pris af 36,98 öre pr portion — grosshandlaren Gust. Anderson från Örebro och för verk tröskad råghalm — till pris af 1,65 pr 100 kg. — landtbrukaren Aron Johansson från Gillberga i Kaga soc- ken. — Tjenstledighet till årets vapenöf- ningar är beviljad underlöjtnanterna, frih. 67. H. von Friesendorff för att tjenstgöra vid generalstabens topo- grafiska afdelning och E. T. S. Ltlje- dahl för genomgående af inträdeskurs till k. krigshögskolan. — A/sked har på ansökan beviljats volontärvicekorpralerne å l:sta lif- grenadierregementet J. P. Wide och T. G. F. Askeroth, båda med tillstånd att qvarstå som korpraler i regemen- tets reserv. En explosion af ovanligare slag inträffade å Motala bryggeri i tis- dags f. v., i det under hartsning af ett stort tat, rymmande omkr. 1,500 kan- nor, helt plötsligt båda bottnarne sprängdes ur med dånet af ett kanon- skott. Någon menniska kom icke till skada, säger Mot. T. Inbrottsstöld. Hos bokhand- laren Albin Källman i Motala skedde i söndags natt inbrottsstöld. Hr Käll- man befann sig för tillfället i Vad- stena och när han kom hem fann han sina dörrar öppna. Tjufven eller tjufvarne hade brutit sönder häng- låset till den yttre dörren samt dyr- kat sig genom den inre. Hela kassa- lådans innehåll, något öfver 70 kr., var borta, säger Mot. P:n. Till masterlotsar hafva ut- setts kronolotsarne vid Häradskärs lotsplats H. L. Vesterholm samt vid Arkö lotsplats S. V. Berg. Varda rapphönsenl Se- dan nu skare uppstått å det tunna snötäcket, är det på tiden att börja vårda sig om de stackars rapphöns- familjer, som äro qvar från föregå- ende svåra snövinter. Man bör nu sätta ut de s. k. "vårdkasarna" eller göra hvad skydd som bäst passar, t. ex. granrisgrenar glest upplagda på koniskt placerade påkar, gamla upp- och nedvända spånkorgar med granris öfver och dylikt. Vårdka- sarna böra helst placeras å råggärdet, der grönrågens blast utgör rapphön- sens Käraste föda, men denna är natur- ligtvis mycket ringa, hvadan en hand- full korn eller slösäd utkastas i "ka- sarnas" närhet. Hedrad 87 ars tjenstein- nehafvare. Vid gudstjenstens afslutande den 6 dennes öfverlemna- des af kyrkoh. A. G. Setterdahl, kgl. patriotiska sällskapets större silfver- medalj med konungens bröstbild till åttioårige klockaren och organisten C. J. Jonsson i Gryts församling. 1 talet framhölls det sällsporda fall, att hr Jonsson innehaft sina tjenster och sjelf skött dem under 57 år inom denna församling, pligttroget, väl och påpassligt samt med stor berevillig- het tillmötesgått alla gladt och oegen- nyttigt. Såsom en offentlig gärd af församlingens tacksamhet öfverlem- nades derföre minnespenningen, vis serligen i sig sjelf ringa, men dyrbar derföre att den ville hugfästa minnet af församlingens tack för den ovan- ligt långa tid hr Jonsson varit tro- gen tempeltjenare. Slutligen nedkal- lades öfver den åldrige Guds rika nåd och himmelsk frid under hans lef nåds afton. Den raske och reslige jubilaren eger bära medaljen i bredt gult och grönt band kring halsen, och sålunda prydd återvände han från altaret, tacksamt rörd och följd af allas välönskningar. Fogelstabanan. Till entre- prenör for uppförande af erforderliga byggnader vid stationerna, 3 större ocn 5 mindre, å Linköping—Fogel- stabanan har antagits byggmästaren C. J. Carlsson från Mjölby. Stations- husen blifva af trä i Ekmanska villa- stilen. Entreprenadsumman är kr. 46,000. "Hundfias" barn, hvilka, som bekant, för en tid sedan rymde från Linköpings fattighus och derefter ströfvat omkring på landsbygden, hafva i torsdags qväll f. v. tillvara- tagits i Skärkind och genom krono- betjeningens försorg återförts till Lin- köping. Gillessammanträde. Dals och Lysings ined Vadstena stads hus- hullningsgiile sammanträdde i torsdags '. v. i Öleshög. Ordförandeskapet sköttes af god -eg.iren Henning Svensson i Luc- lierstad. Den vanliga skördeberätte'si-n upp sattes och visade för de olika sades- skgen: Hösthvete 7 å 8 t:r pr tid med vigt af 290 skalp, pr tunna; Håg 6 a 8 t:r a 280 skalp, pr t:a; 2-radigt korn 8 t:r ä 270 skalp.; 6 rådigt korn 8 t:r ä 250 skalp : B'andsäd 5 a 7 t;r 100 ä 200 skalp.; Htfre 5 a 6 fer 100 å 170 skalp.; Ärter 4 ä 6 t:r ä 310 skalp.; Vicker 4 ä 6 t:r; Potatis 30 å 35 t:r; Rotfrukter 200 te Gillets räkenskaper, utvisande en be hållning af kr. 133: 13, godkändes. Till revisorer utsagos hrr O. Görans- son, Åbylund och A Andersson, Arne- berga; suppleanter A. Salomonsson, Stora Luud och -J. Ingvaldsson, Al- Sjuklighet i Vestervik. I följd af skarlakansfeberepidemi i Vestervik är vårterminen i folk- och småskolan t. v. instäld. Ålderstillägg. K m.t har förklarat regementsintendenterna vid Smålands grenadierkår G. von Hei- deman och vid Kronobergs regemente A. F. Pettersson berättigade att från och med innevarande år komma i åtnjutande af ålderstillägg med 500 kronor hvardera. Till ombud för Göteborgs köp- mannaförening i Motala efter aflidne kammarherre C. W. Pereswetoff Mo- rath har utsetts hr A. T. Åberg. Nära att drunkna. I tors- dags f. v. råkade en 23-årig flicka, dot- ter till enkan Lind vid Motala verk- stad, då hon skulle hemta vatten i en källa på gården, att halka och falla i källan. Hon upptogs efter 4 minu- ter, och var då under en timme sans- lös, men återkallades till lifvet af lä- kare. Skogsköp. Rusthållaren A. M. Pettersson i Oskarshamn har till Greta Sofia Hultman i Blomsterhult för 12,500 kr. försålt tvenne till egendo- men Släthult i Misterhults socken hörande skogsskift, hvilka af nya ega- ren få tillträdas den 14 nästkommande Sveriges allm. folkskol- lärareförening har nu i 200 kretsar omkr. 5,200 medlemmar. Centralstyrelsen, som i dagarne haft sam- manträde, har dervid beslutat hemställa hos kretsarne om ärsafgifternas fördubbling, jetitionera hos k. m:t om ändrade grunder 'ör folkskollärareförslag och om billiga stu- dieresor ä statsbanorna för läraro, samt uttalat önskvärdheten af ett andra ålders- tillägg i lärarelönerna. Till ordförande för 1896 återvaldes redak- tör Emil. Hammarlund, till vice ordförande öfverläraren J. Gust. Söderberg, till sekre- torare folkskolläraren Fridtjuv Berg och till kassaförvaltare folkskolläraren J. J. Dal- ström. Till ledamöter af verkställande ut- skottet valdes hrr Hammarlund, Berg och Dalström jemte fröken Hulda Lundin. Statsverkets inkomster af tull, bränvin, betsockertillverkning och jernvägar utgjorde under 1895 kr. 72,212,257: 61 (mot kr. 67,108,646: 20 under 1894). Dessa inkomster voro för 1895 beräknade tiil kr. 57,800,000, hvadan ett ö/verskott på 14 oeh en half milt. kr. uppstått. Tullmedlen ha ökats med omkring 1 mill.. sccker- afgiften med 2 Va rnill., jernvägsmed- len med 1 Va mill. och bränvinsmed- len med Va mill. kr. Jernvägsmöte. För att di- skutera förslaget om en jernvägsför- bmdelse Åtvidaberg—Bjerka Säby— Linköping hade på inbjudning af frih. Th. Adelsvärd och förvaltaren E, Silfversparre omkr. ett 50 tal perso- ner i lördags möte i Åtvidaberg. Det var nästan uteslutande medlemmar af Åtvids kommun, ehuru man haft skäl att antaga, det äfven personer från andra kommuner, hvilka borde vara intresserade af den föreslagna banan, skulle ha infunnit sig, särskildt från Vestervik, som erhållit särskild inbjudning. Mötet öppnades af frih. Th. Adel- svärd, som jemväl utsågs att leda da- gens förhandlingar. Ddsa voro helt korta; meningarna voro nämligen icke mycket delade, och att ett allmänt intresse för planen förefans bland de församlade, fastän de ej talade så myc- ket derom, bevisas bäst af den vid mötet verkstälda teckningen ai bidrag till undersökningskostnaden. Ordföranden erinrade endast i kort- het om de nu framkomna jernvägs- planerna i provinsen, särskildt å och i följd af Kisamötet i höstas. Af de mellan Kisa och Linköping föreslagna bansträokningarna ansåg han den öst- liga vara för Linköping förmånligast, just med hänsyn till den nu ifrågava- rande sammanbindningen med Åtvids- banan. Då man nu för att pr jern- väg komma frän Åtvid till Linköping, med hvilken stad Åtvidsorten har sina mesta affärsförbindelser, måste göra den långa omvägen öfver Norsholm, hade följden blifvit att så väl person- som godstrafiken (af landtmannapro- dukteij fortfarande till största delen går landsvägen. Redan häraf är tyd- ligt, hvilken nytta den nu föreslagna, ganska rakajernvägsförbindelsen skulle hafva för denna ort. Tal. hade sig också bekant, att Linköpings stad är mycket intresserad för att få den- samma till stånd och att sålunda godt- göra misstaget att låta Åtvidabergs- banan gå sig förbi. Den nytta Vester- vik - Åtvidabergs—Bersbo jernväg, ge- nom rikare trafik, och Vesterviks stad, bl. a. genom fördelaktigare postord- ning, skulle få af den nya linien. läge ju ock i öppen dag. Äfven densam ma närliggande kommunerna, Gärdse- rum ooh Hannäs, Kettilstad och Tjär- stad borde kunna väntas visa sitt in- tresse, de sistnämndu särskildt om Linköping-Kisabanan komme att dra- gas vester om Åsunden. Utan vidare beslöt derpå mötet en- hälligt uttala sig för önskvärdheten af att en smalspårig jernvägslinie måtte komma, till stånd mellan Lin- köping och Åtvidaberg öfver Tanne- fors och Bjerka-Säby, helst i samband med en jernväg Linköping—Bjerka- Säby—Kisa, men om detta ej läte sig göra såsom en sjeltständig bana. För att sprida intresset lör denna bana och dess ändamål samt för att insamla frivilliga bidrag till undersök ning af linien Bjerka-Säby-Åtvida- berg (Bjerka- Säby—Linköpingsdelen är andra kommuners omsorg), tillsattes en komité, bestående af frih. Th. Adel- svärd, direktör I. Insulander, förval- taren E. Silfversparre, kyrkovärden Jonsson i Gissebo, mjölnaren P. A. An- dersson i Kammarbo och gjutaren S. L. Svensson i Åtvidaberg. Denna komité skall ocksä sätta sig i förbin- delse och söka åvägabringa samarbete med komitén för Linköping-Kisa- banan. Angående banans riktning mellan Åtvidaberg och Bjerka-Säby uppstod ett kortare meningsbyte: Man hade att välja mellan två dalsänkor, så att linien i ena fallet skulle gå söder om sjön Följaren samt förbi Kålltorp, Föltorp, Kringstorp och Mar- kustorp, i andra fallet öfver Slefringe, Närstad, Slättsfall, strax norr om Skär' utefter norra stranden af stora och lilla Mörken fram till Storängs- backen vid Bjerka-Säby. Ehuru den förra linien möjligen blefve något kortare, föredrog man dock all- månt den senare, emedan dels den trakten är rikare och tätare befolkad, dels bidrag från Kettilstad och Tjär- stad då säkrare kunde påräknas, hvil ket också af en Kettilstadsbo bestyrk- tes; dels blefve slutligen den liniens anknytning till Kisabanan vid Bjerka- Säby lättare än den andras. Sedan Åtvjds kommun redan be- slutat teckning af 100 kr. bidrag till undersökningskostnaden, tecknades nu af de vid mötet närvarande omkr. 600 kr. Det bör således ej möta några svårigheter att anskaffa återstoden i det erforderliga beloppet, som beräk- nas till bertåt 1,000 kr. Förlagslån. K. m:t, som den 24 Mars 1893 tilldelat Brusafors aktie- bolag för dess i Hessleby socken af Jönköpings län belägna sulfiltmasse- fabrik ett lån från manufakturförlags- lånefonden till belopp af 80,000 kro- nor, har förklarat hinder från K. m:ts sida icke möta för att Aug. B. J:n Kollen må öfvertaga ifrågavarande för- lagslån. Motala spritbolag bar under sistlidet törsäljmngsår en bruttovinst af kr. 46,703: 10, hvarå uppstod en nettovinst al kr. 10,196: 02 att på ve- derbärligt sätt fördelas. Den i dagarna verkstälda revisionen har ej gifvit an- ledning till någon anmärkning. Nekad dispens. K m:t har afslagit en af F. L. Jansson gjord an- sökning att i likhet med andra från Missionsinstitutet Johannelund utexa- minnrada elever få utan akademiska examina för inträde i prestembetet inför domkapitlet i Linköping aflägga prestexamen tor prestinvigning inom Linköpings stift. Bokhållerlkurs vid Lin- köpings läroverk. K. m.t har medgiivit, att af räntan å den un- der domkapitlets i Linköping vård stå- ende Meurlingska fonden må, såsom bidrag för anordnande under instun- dande vårtermin af en kostnadsfri un- dervisningskurs i bokhålleri för ett antal lärjungar i fjerde och femte klas- serna vid allmänna läroverket i Lin- köping, användas ett belopp af 150 kronor. Granskningsuppdrag. K m:t har torordnat trafikchefen G. Asp- lund att deltaga i granskning af Norr- köping — Söderköping — Vikbolandets, kronofogden J. C. E. Arpi af Fogelsta -Vadstena-ÖJeshögs, kronofogden S. G. Ringqvist af Finspong—Nors- holms jernvägsaktiebolags och kro- nofogden C. Grönlund af Norsholm — Ristens kommunikationsaktiebolags förvaltning och räkenskaper för 1895. Norrköpings "vestra för- stads" fastighetsegare hade, med anledning af att länets brandstodsbo- lag fordrat bättre eldsläckningsväsen derstädos, hos stadsfullmäktige an- hållit att få taga vatten ur stadens vattenledning. Men stadsfullmäktige hade ingen kännedom om "Vestra förstadens" tillvaro, och kunde så- lunda ingenting göra åt ansökningen. Skidtällingar anordnas inne - varande vinter af föreningen för skid- löpningens främjande söndagen den 16 Februari vid Saltsjöbaden, lörda- gen den 22 s. m. i Gefle och följande dag söndagen den 23 s. m. en längd- löpning på omkr. 95 km. från Falun till Gefle. Till nämndeman för Östra Stenby, efter hr Erik Törnqvist, nu- mera bosatt på Ståthöga, har valts landtbr. E. R. Appelgren i Gallersta. Vid komministerval i sön- dags i Målilla erhöll s. m. adj. A. F. Blomqvist 331 röster och s. m. adj. P. Bergsten 42 röster samt s. m. adj. A. K Tingcall 5,456 röster. Linköping- Fogelsta jern vägen. K. m:t har medgifvit Jäif- vestads socken rätt att, för inbetal- ning af tecknade aktier 1 Mellersta Östergötlands jernvägsaktiebolag upp- taga ett amoi teringslån å 12,000 kr. T. f. bergmästaren i södra distriktet har till k. befhde anmält att bergmästareembetets adress, som hittills varit Säfsjö, hädanefter är Vexiö. En arfskräfvare från Amerika. Till sistlidet tings- sammanträde i Kinda härad hade v. häradshöfding Johan Lindholm in- stämt hemmansegaren Per Johan Ström i Hycklinge med yrkande att denne, som blifvit förordnad till god- man for en sedan många år frånva- rande person, Anton Wilhelm Jons- son från Kila.i Hycklinge socken, måtte åläggas att till Lindholm så- som ombud för Jonsson afgifva re- dovisning för omhänderhafda, Jons- son tillhörande medel. Genom v. hä- radshöfding P. Arnander genmälte Ström, att Anton Wilhelm Jonsson, som icke afhörts på öfver 19 år och om hvilken hans i Amerika bosatte syskon ej heller kunde lemna upp- lysning, förmodligen aflidit, och att Ström ej vore öfvertygad, att den, som utfärdat fullmakten, vore den rätte Anton Wilhelm Jonsson. För 5 år sedan hade en person under namn William Johnson tillskrifvit Ströms företrädare i godemanskapet om att utfå sitt arf, om hvilket han skulle ha fått upplysning från en sin ej namngifne broder, och hade John- son då anmodats att fullständigt re- dogöra för sina slägtskapsförhållan- den och i öfrigt lemna sådana upp- gifter som kunde bestyrka att han var rätt person, men denna anma- mng hade Johnson icke efterkommit. Sedan Ström i början af 1894 erhål- lit meddelande, att en person som uppgifvit sig vara Anton Wilhelm Jonsson aflemnat fullmakt till svensk- norska konsulatet i Amerika för in- kassering af arfvet, skref Ström till Johnson och begärde upplysning om hans person, men denna uppmaning biel ej vidare hörsammad än att John- son tillsände Ström sitt fotografi med påskrift, att det skulle ofverlemnas till hans "kära moder Louisa". Då denna emellertid hette Greta Helena samt Johnsson, som sålunda ej ens kunde uppgifva rätta namnet på sin föregifna moder, undandrog sig att redogöra för sina slägtförhållanden samt lemnat olika uppgift om sin fö- delsedag och ej heller kunde igen- kännas å fotografiet, bestred Ström, att den, som utfärdat fullmakten i målet vore identisk med Anton Wil- helm Jonsson från Kila. 1 nu med deladt utslag har häradsrätten funnit käromålet icke kunna för närvarande bifallas, då Lindholm mot svaran- dens bestridande icke visat, att hans hufvudman vore den Anton Wilhelm Jonsson, för hvilken Ström förord- nats till godman. Till undersökningskost- naden för den föreslagna Eksjö — Kisa-banan begära komiterade 600 kr. bidrag af Eksjö. Till Styrman å "Motala Ex- press" har antagits hr W. Wennberg, son till bagare Wennberg från Jön- köping. Landsstaten. Länsstyrelsen i Jönköping har beviljat kronofogden O. Forstall tjenstledighet under en månad från och med den 21 dennes och förordnat vice häradshöfdingen Uno Lindeblad att under tiden be- strida kronofogdetjensten i Norra och Södra Vedbo härads fögderi. Tvifvelaktig biinkomst. En ärlig biinkomst af 1,800 kr. före- speglas i annonser den som träder i förbindelse med "Antwerper Commi- sionsbank" ("Banque de comniission Anversoise" kallar den sig äfven). Det skulle ske genom försäljning af I egaren C. M. Månsson derstades för utländska premieobligationer! Export föreningen afråder från hvarje affär ' med "banken". Dödsfall. Ett dödsfall, som vis- serligen ej kommit oväntadt, men som icke dess mindre skall sprida förstämning och saknad i vida kret- sar, inträffade i Linköping den 4 d:s på morgonen, då förre kronokassören och stadsbokhållaren Gusta/ Wilhelm Oskar Zantesåon efter en längre tids sjuklighet afled i en ålder af nära 68 år. Den aflidne var född i Hjorteds församling af Kalmar län d. 24 Febr. 1828. Föräldrarne voro handlanden Nils Zantesson och hans maka, född Rundström. Efter slutade studier vid Vesterviks läroverk och Linköpings gymnasium aflade Z. studentexamen i Upsala 1849 och examen till rikets kammar- och räkenskapsverk 1851 samt antogs sistnämnde år till e. o. kammarskrifvare i kammarkollegium. Vid Östergötlands landtränteritjenst- gjorde han från Okt. 1851 till Febr. 1853, då han förordnades att sköta stadsbokhåilaretjensten i Linköping. Den 30 Nov. 1853 erhöll han kon- stitutorial å stadsbokhållare- och kro- nokassörstjensten, hvilken befattning han innehade i 37 år, tills han i Febr. 1891 på grund af sjuklighet erhöll afsked med pension. Till riddare af Vasaorden utnämndes han 1890. Den aflidne var i sin befattning ett mönster för en embetsman, pligttro- gen, samvetsgrann och i minsta de- talj förtrogen med samhällets förvalt- ning. Och icke ens då sjuklighet bör- jade inträda, kunde han förmås att taga någon ledighet från sitt arbete. Såsom enskild person var han en angenäm, kamratlig och underhål- lande person, hos hvilken den "gamle studenten" lefde qvar i det allra läng- sta. Han var derför ock afhållen i vida kretsar. På senare åren drabbades han af en svår ögonsjukdom, som gjorde att han alldeles förlorade synen, hvar- jemte äfven ena foten på grund af kallbrand måste amputeras. Sina bå- da barn, en son, tjensteman i riks- banken, och en dotter, gift med v. häradshöfding F. Carlsson, såg han ock gå bort 1 deras bästa år, hvilket allt naturligtvis fördystrade hans se- naste lefnadsår. Den enda ljuspunkt i hans lefnads afton var den ömma kärlek och omvårdnad han alltjemt rönte af sin nu efterlefvande maka,född Metzén. Dessutom sörjes han äfven af barnbarn ooh talrika, minnesgoda vänner. — I Landskrona afled den 10 d:s efter långvarigt lidande Nils Martin Sennu i en ålder af 25 och ett hälft år. Den aflidne var yngsta son till framlidne kontraktsprosten, kyrko- herden i Vestervik M. Nennes och hans maka, född Sellman. Han vi- stades ett par år i Afrika, hvarifrån han skref brefun Östgöta Correspon- . _^^ Berjmyre"BihMl»r hos denten, men måste 1 Foljdaf sjuklig- | {^y^ om ^uättad att - för 605 kr. årligen. Folkskolorna. Till skollärar- inna i Karlstorp har antagits fröken Hanna Hellström från Eksjö. — Till lärarinnor i Gryts för- samling äro antagna vid skolan i Fredriksnäs: fröken Elin Ahlin från Tierp och vid skolan i Vångsten: fröken Selma Hultqvist från Grödinge. Konkursärenden. Staten i handlanden Sven Johnssons i Eksjö kunkurs upptager tillgångar: kontant kr. 599:25, i varor och inventarier 12,973:10, i säkra fordringar 12,617:89, osäkra fordringar omkring 1,000. Skul- derna utgöra kr. 47,887:28. Ett äk- tenskapsförord finnes för hustrun å kr. 3,330:25. Till gode män ha ut- setts rådmannen A. Petri och vice häradshöfding A. Johansson; rättens ombudsman är stadsfiskal S. V. Mau- leon. — Afvikne tunnbindaren Erikssons i Eksjö konkursstat upptager i till- gångar kr. 4,295:20 och 1 skulder 5,411:05. Till gode män ha utsetts hr N. Larsson och stadsfogden Jo- hansson och till rättens ombudsman stadsfiskal Mauleon. — 1 konkurs försattes i går skepps- klareraren och trävaruhandlaren Th. A. Bergh i Vestervik. Olycksfall. Drängen Gustaf Andersson från Forssa 1 Herrberga s:n råkade häromdagen under trösk- ning vid gården få sin högra hand in i ångtröskverkets cylinder, hvar- vid handen så illa tilltygades att den- samma måste genast amputeras, så snart Andersson hunnit föras till läns- lasarettet i Linköping. — Då 18-årige Axel Pettersson från Ginkelösa i Vårdsbergs socken här- omdagen sysslade med iskörning, föll ett isblock från fordonet ned på Pet- terssons högra ben, som afbröta. Han forslades till lanslasarettetiLmköping. Agrarförening för Öster- götland. Med anledning af en insändares förfrågan i denna tidning rörande Östergötlands agTarförening, böra vi meddela, att de för vidtagande af förberedande åtgärder utsedda ko- miterade inlemnat en skrifvelse till Östergötlands landtbruksklubb jemte förslag till stadgar för en lånsagrar- förening, hvadan antagligt är, att frå- gan förekommer till behandling vid nästa klubbsammanträde, då alla för saken intresserade böra inställa sig. "Örn", den bekante Vetter&nga- ren, har gått till Motala Verkstad för att bli uppfiffad ooh styrkt för den hårda kampanjen å sjön, som snart tager sin början igen. Affärsöfverl&telse. Handl. A. Th. Åberg i Motala har öfverlåtit sin diversehandelsaffär till fröken Carolina Hallgren derstades. Elektrisk ledning vid Reijmyre. _ Bruksegaren Josua het afbryta sin verksamhet der och återvända till fäderneslandet. — (N. T.) I onsdags afton f. v. afled af lungblödning handlanden i Norrköping A. G. Nystrand, en un- der sin krafts dagar arbetsam och driftig affärsman. Han hade i yngre år i bolag med sin broder grosshand- laren Frans Nystrand drifvit minut- handel i Norrköping, hvilken affär började redan år 1855. Den aflidne hade på senare åren drifvit affären ensam. Han separerade från brodern år 1878. Herr N. sörjes närmast af maka, född Bergman, och tvänne brö- der, men dog barnlös, 68 år gammal. Af de kommunala uppdrag som an förtrotts den aflidne må nämnas, att han varit medlem af fattigvårdssty- relsen, ledamot af bevillningsbered- ningen och Norrköpings stads hypo- teksfbrenings styrelse. — Den 11 dennes afled i Kim- stad klockaren och organisten Fre- drik Lagergren i en ålder af 90 år. Den aflidne, som i sina yngre dagar var en i vida kretsar känd och vär- derad person, har under de senare åren varit sjuklig. Han egde en out- tömlig skatt af minnen från yngre verksammare år och var en under- hållande berättare. Den aflidne var farbroder till påf- lige kammarherren, markis Claes La- gergren. Till bränvinskontrollö- rer ha förordnats: vid Habblarp kaptenen T. Gyllencreutz, vid Hälla löjtnanten C. Ridderborg och vid Kaf- velbäck fanjunkaren Gust. Andersson samt vid Kummelby är från den 27 d:s förordnad fanjunkaren Carl Ekvall. Egendomsarrenden. Sterb- husdelegarne efter nämndem. J. Jons- son i Örminge, Kuddby socken, hafva till ene delegaren O. Jonsson utar- renderat hemmanet Örminge och Skogsby för 2,250 kr. årligen. — Vid arrendeauktion den 9 d:s å 3/4 mtl Åkerby i Häradshammars soc- ken inropades arrendet af hemmans- öfverföring af elektrisk ström om högst 3,200 volts spänning i form af trefas- vexelström — få anbringa en ledning tvärs öfver allmänna landsvägen inom Reijmyre bruk. När man tredskas. Gårds- egaren Kjellberg 1 Vadstena, som vägrat att betala sin kommunalskatt, 5 kr., och derför försatts i konkurs, har nu, sedan han visat sig hafva förnöjt alla sina borgenärer fått kon- kursen afskrifven, men i kostnader för denna fått betala inemot 90 kr. Organistexamen Skara den ll:te dennes ai skolläraren Ivar Holmgren från Rönö. Jönköpings läns landt- bruksskola. I styrelsen fös Jön- köpings låns landtbruksskola har hus- hållningssällskapets förvaltningsutsk. återvalt landtbrukaren L. Aschan på Herrestad och nyvalt friherre Th. Hermelin å Göberg, k. sekreteraren Hj. Leyonmarck på Strömsholm samt löjtnant Cl. Filén i Tranås. Hastigt dödsfall. (V T.) I tisdags på morgonen afled helt hastigt farmacie studeranden Frans Gustaf Vikström, för närvarande anstäld på apoteket Kronan i Norrköping. Den aflidne hade under den förflutna nat- ten haft vakten på apoteket och i vanlig tid blifvit väckt, men ej då stigit upp. När en af hans kamrater kort derefter vid 7-tiden anlände till apoteket, fann han Vikström liggande liflos i sin säng, medan kroppen, i hvilken en och annan ryckning för- märktes, ännu var varm. Försök gjordes att hälla i honom ett glas vatten, men lifvet hade redan flytt, hvilket strax derefter konstaterades af otördröj ligen tillkallad läkare. Den sä hastigt bortgångne var född i Gefle den 11 September 1871, aflade farmacie studiosiexamen 1893 och har varit anstäld på apoteket Kronan sedan den 18 Juni 1895. Vikström hade ett tillgängligt och angenämt sätt, som förskaffat honom icke låta se den rörelse, som oemotståndligt bemäg- tigade sig honom. — Jag har brådtom, herre, mycket brädtom — ni svarar ingenting? — Nå väl, återtog Robert, jag skall göra hvad du önskar. Jag skall besöka vakten och tala vid löjtnant Ros, då tiden är inne. — Kan jag lita på det? — Mer än måhända jag kan lita på dig. — Det är hvad vi få se, herre! — Alldeles det, mumlade Robert, det är hvad vi få se. Men, tillade han med starkare röst och vände sig hastigt om, du säger, att du har en vän. — Jag har sagt det! — Han heter Pistol — kom då ihåg, Konrad, att jag också har en vän, som äfven heter pistol. — Ni? — Ja, jag; denne är min vän! Och han pekade dervid på en af de små blanka pistolerna, som slumrade i schatullets purpurbädd. — Blottställer du mig, är denna för din räkning. Konrad svarade intet; han aflägsnade sig tyst. Atundens lidelse arbetade våldsamt på djupet af Roberts hjerta. Alla lidelser stå vid gränsen af ett brott. Såsom tankar äro de redan en last, men öf- vergående till handling blifva de brott. Afunden, säger Gharron, är en syster till hatet: det är en saknad af de fördelar, som andra ega, hvilken gna- ger vårt hjerta och gör andras lycka till en olycka för oss. Doktor Vitet påstår, att afunden är en fallenhet att med smärta se andra njuta de förde- lar, den lycka man sjelf icke eger, i förening mod ett ständigt behof att beröfva dem och sjelf njuta af denna lycka. Ju mera afunden bemägtigar sig oss, i desto mörkare färger se vi oss sjelfva, i desto ljusare andra. Plågad af sina tankar, hade Robert lidit många qval, tills han, svag för lidelsens stor- 53 mande påtryck, vid Konrads lika hänsynslöst listiga som med hans böjelser öfverensstämmande fram- ställningar gick under. Han kastade sig åter på sängen. FEMTE KAPITLET. De bada korten. Inom den svenska aristokratiens annaler skall excellensen grefve Axel von Fersen alltid intaga en hög och utmärkt plats. Denna familj inkom till Sverige först 1643, då den sedermera till general- fältmarskalk och general-guvernör i Skåne upphöjde, helt unge Reinhold Fabianson v. Fersen först upp- trädde vid drottning Christinas lysande och yppiga hot'. Vid fersenska namnet knyta sig från denna tid de flesta af svenska holvets och de vigtigaste af rikets öden intill 1810, dä den sol, som ditintills strålat öfver familjen, nedgick i ett aftonmoln af blod. Den s. k. svenska frihetstidens och den högre aristokratiens intressen under denna tid anslöto sig framför allt till den fana, som en af denna familjs utmärktaste medlemmar höjde är 1750 och med stolt ridderlighet ännu sökte att försvara intill 1794, da den för alltid, vid gryningen af en ny politisk mor- gon, hoprullades öfver den tnägtige statsmannens graf. Ehuru han efterlemnat tvenne söner, skulle familjen dock icke länge öfverlefva glansen af den historia, under hvilken dess inflytande nått sin höjd och dess tänkesätt utbildat sin ädelt aristokratiska prägel, utan fälla och dö bort, sedan likväl förut ett Han for med handen öfver pannan och lutade sig ännu en gång ned öfver de få ord skrifvelsen inne- höll; han tycktes noga vilja undersöka dem. I detta ögonblick stod Ankarsparre framtör ho- nom. Fersen slöt handen omkring brefvet, dåhanhel- sade sin gäst välkommen. — Jag har i dag, yttrade Ankarsparre, emotta- git ett brefkort, som icke kunde annat än återföra mina tankar på en vigtig dag i eders excellens' och äfven i mitt lif och som föranledt mig att genast hasta hit. Döm sjelf, ers excellens! Och Ankarsparre öfverlernnade den biljett, som han fått af Konrad. Grefven säg förundrad ut, dä han läste den. Utan att likväl yttra ett ord, öpp- nade han sin hand och läckte Ankarsparre sitt äf- ven nyss bekomna bref. Badas ögon möttes — i begge bref ven stodo samma ord: Den 20 Juni. SJETTE KAPITLET. Marie Antoinotte. En stund förgick under djup tystnad. Menni- skornas hjertan klappa icke, dä de tro sig höra för- synens mägtiga tornur sia: du lyssna och räkna slagen. Hastigt reste sig Fersen upp. En stor, varm tanke, full af ingifvelse, kastade inifrån, frun hans själ, un strålande glans öfver hans stolta ansigte. Det' var icke vrede, icke hat, det var en mans lästa, FJERDE KAPITLET. Pistolerna. Baron Ankarsparre hade knappast hunnit lemna sitt hem, förrän Konrad hastade upp till kongl. sek- tern. I hvart språng tog han tvä trappsteg och stod snart vid dörren. Då han inträdde, hade Ro- bert kastat sig på sin säng. Konrad kunde knapt tala, så andtruten hade han blifvit. — Jag — jag — jag — flåsade han. Robert reste sig icke ur sängen, utan vände en- dast hufvudet emot honom. — Ursäkta mig, bäste herre, men de fördömda trapporna, de höga och långa trapporna, skulle jag säga — jag måste andas ut först — jag sprang så häftigt. Jag — jag har funnit de vises sten, skall jag säga herrn — jag har funnit . . . — Har du funnit de vises sten, du? Dä måtte hin häle ha hållit den gömd i sin hand tills i dag? — Jag har verkligen funnit den filosofiska ste- nen, tro mig, jag har funnit den. — Prata ej dumheter, utan förklara dig! — Som herrn önskar dä, efter herrn icke vili förstå mig. Jag har funnit den sten, hvarmed jag skall bryna ett litet visst vapen — en — en . . . Robert hoppade ur sängen. — Jag furstar icke dina sväfvande talesätt och hänsyftningar? — Behöfs ocksä icke. Om sädana saker, som jag tänker pä, är bäst att ej veta någonting. Men herrn måste göra mig en tjenst. C. y .Itiddtrsttid. 8varU\ Handen. I. 7