Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-05-01
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Kgare och förläfrearp. Aktiebolaget Ostgöta Correspondenteus Booklrrckerl. Verkställande dirrktär: Fredx Hammarström N:r 18. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, for tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 och ett qvartal 50 öre, postbefordringsafglften mberäkimd. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 1 Maj. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre Förlotnings-, vigsel- och fädelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta CorreBpondentens Buktrvckeri i Linköping. 1896. Premiering af Nötkreatur inom Östergötland 1896. Följande platser och dagar är o dertiU bestämda: Inom Bråbo och Lbsings Hushållnings-Gille: Vid Aby Gästgifvaregärd Tisdagen den 5 Maj kl. 10 f. m. . Styrestads kyrkoby Onsdagen den 6 Maj kl. 10 f. m. Inom Vikbolands Hushållnings-Gille: Vid Kuddby kyrka Torsdagen den 7 Maj kl. 10 f. in. ,. Östra Husby kyrka Fredagen den 8 Maj kl. 10 f. in. „ Kättinge by (Häradshammar) Lördagen den 9 Maj kl. 10 f. in. Inom Risinge Hushållnings-Gille: Vid Balderum Måndagen don 11 Maj kl. 10 f. m. .- Risinge kyrka Fredagen den IS Maj kl 10 f. in. .. Skärfors Lördagen den 16 Maj kl. 10 f. m. Inom Tjellmo och Hällestads Hushållnings-Gille: vid Hällestads gästgifvaregård Tisdagen den 12 Maj kl. lo f. m. r T.jellni'-' g.istc fvareg.ud Onsd-igcu den 13 Maj kl. 10 f. ni. „ Hälla gästgifvaregård Fredagen den '22 Maj k!. 10 f. ni. Inom Gullbergs och Bobergs Hushållnings-Gille: Vid Bergs gästgifvaregård Måndagen den 18 Mai kl. 10 f. m „ Husbytjöls gästgifvarogård Tisdagen don 19 Mai kl. 10 f. ni. „ Karlshof Onsdagen den 20 Maj kl. 10 f. m. Inom Aska Hushållnings-Gille: Vid Motala Torsdagen den 21 Maj kl. 10 f. m. „ Fogelsta jernvägsstation Lördagen den 23 Maj kl. 10 f. in. Inom Dals och I/ysings Hushållnings-Gille: Vid Vadstena Tisdagen den 26 Maj kl. 10 f. m. „ Roxlösa Onsdagen den 27 Maj kl. 10 f. ra. „ Ödeskog Torsdagen den 28 Maj kl. 10 f. ra. Inom Göstrings Hushållnings-Gille: ' Vid Väderstad Fredagen den 29 Maj kl. 10 f. m. „ Stralsnäs Lördagen den 30 Maj kl. 10 f. m. Stadgar för premiering och blanketter till anmäliiingssedlar odi betäckningsintyg tillhandahållas allmänheten vid premieringstilifallena genom Gillesledamoten i premie- ringsnäninden. Se utförligare annons i denna tidning N:r 17 for den 24 April. Linköping i April 1896. («28£3i)___ Th. Lybeok. I full gäng varande Sränneri o<& 3fästfa6rHi kan få arrenderas på förmånliga vilkor. Närmare upplysningar hos Johansson & Cyscn, (127) Kontor: Skeppsbron 32, Stockholm. (S. T. A 26143) Sammanträden. Delegarne uti Lifränte- och Ka- pitalförsäkrings- Anstalten för Linköpings Län och Stift samt de af Länets Landsting utsedde deputerade behagade sammanträda till allmän or- dinarie bolagsstämma i Sessionsrum- met å Linköpings Slott Måndagen den 1 nästkommande Juni kl 5 e. m. Linköping den 23 April 1896. För Lifränte-Anstalten: (4236,128) Herman Calén. Tillkånnagifvanden. Vice Kommissiouslandtmätaren G. W. Mnntzing. Inga fräknar mer! Fräkenpomada. Enda absolut säkra medel, att ntan obehag borttaga fräknar, »olbrän- na och lefverlläckar. Ofelbar ver- kan garanteras. Personer, hvilka varit svarta at fräknar, hafva erhållit den renaste hvitaete by Beqvireras emot postförskott eller postanvisning. Pris kr. 3 pr burk. Återföisiljare antagas. Tekniska General-Depoten, Grefgatan 17, Stockholm. Afshift. På begäran får jag härmed intyga, att mig förevisats flere intyg och bref, hvilkas utställare betygat sin tacksam- het för att de genom användandet af F. Tranberga Fräkenpomada blifvit be- friade från fräknar ocb bvilfca derföre på det varmaste rekommenderat den- samma. Stockholm den 3 Juni 1893. Ex cfficio J. Killar, Notanus publicm (125) (G 29091) c&ilfiju, Stttämia 4r* eojf qtirtxltpriBiI**. Jcr&iUVga JertäHrhtgnUSor. ISJT* HlDSrat, som|kao anmälas till lör säkring omedelbart före kastration, anses i likhet med § 27 i legl- såsom redan försäk- rad, då bandlicgarne blifvit af försäkrings- tagaren underskrifna och tillika med afgiften till|veterioären aflemnade. SV F*l, som vid födelsen haft lif, er- sättas vid dödsfall före kalenderårets slut med 50 kr. om stoet är försäkrad! i Östergötlands Kreaturs-Försälrings-Bolag. (3633,119) Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontredofn- K«r, lakasaerlDgar och kom ml w- »ionäratippdrag bos K. Befallmogshaf- vande m. m Billigaste inkassotaxa: För ärskUQder, vid liqvid etter aumauiDg, höget en kr. Innfchnf vsre: t- Häradshöfdiog Per Aniaiider. (3336.13)___________________________ KommissioDäreu hos Umtyreliei, Hofrätts e. o. notarien K. Anländer, ombesörjer mot lagatadgad taxa hand- lingars inlemnande ocb uttagande. Träffas å landskansliet kl. 10—2. Adress: LatutokansUet. (3335,21) Länet och stiftet Frågan om en svensk nationaldag, som på sin tid lif- hgt debatterades så väl i pressen som man och man emellan har nu åter väckts till lif, i det att fosterländska studentforbundet i Upsala beslutat afsända följande skri/velse till flera föreningar, bland dem Svenska natio- nalföreningen, Fosterländska förbun- det,' Sveriges allm. folkskollärareför- Upsala som anser högeligen önsk värdt, att alla fosterlandsvänner snart enas om firandet af en allmän natio- naldag, hvari samtliga fosterländska sträfvanden kunna erhålla en natur- lig föreningspunkt, tillåter sig härmed vördsamt hemställa om icke edert förbund (förening) skulle vilja med- verka till uppnåendet af ett sådant mål, och vill för sin del framhålla lämpligheten af att midsommardagen måtte allt vidsträcktare och värdi- gare än hittills blifva firad som en nationens högtidsdag, och detta för- nämligast på dessa grunder: den infaller på helgdag under vår vackraste årstid; den är förknippad med flere af vår historias märkligare minnen; den har traditionen för sig såsom en folklig festdag, hvartill kommer att den redan å våra lägerplatser börjat firas såsom en fosterländsk högtidsdag. Men på samma gång vill förbundet uttala såsom önskvärdt, att Gustaf Adolfsdagen, den 6 November, måtte såsom representerande vårt största historiska minne allt fortfarande firas såsom en svensk högtidsdag, en sko- lornas fest- och fridag". Man börjar röra på sig. Hypoteksväsendets eller, bvilket är nära nog detsamma, hyiioteksbankens omorganisation, i syfte att den må kunna bereda förmånligare lånevil- kor, har nu länge stått såsom ett önskningsmål lör landets hypoteks- föreningsdelegare. Saken har debat- terats vid hvpoteksstämmor, vid agrar- möten, vid Folkmöten och i sjelfva riks- dagen, der älven i år motioner i frågan föreligga och snart torde komma un- der behandling. Ölverallt har man varit enig om det önskvärda i en hy- poteksreform; men till och med riks- dag och regering ha förklarat, att en sådan reform kan åvägabringas en dast genom ingripande af hypoteks- föreningsdelegarne sjelfva. Det är nämligen de som i yttersta hand ha att utse delegerade i och styrelse för hypoteksbanken och som således be- stämma öfver dess verksamhet och organisation. Under debatten i riks- dagen i lördags angående omoigani- sation af riksbanken varnade hr A. P. Danielsson för att göra den lik hypoteksbanken, hvarvid han frågade: "tms det någon enda bank som är så illa skött som hypoteksbanken?" Att hr A. P. Danielsson hade rätt veta nog alla, men hvad man der- emot kanske ej vill erkänna det är att låntagarne sjelfva ha hulvudsak- liga skulden till vanskötseln, ty de ha dock utsett styrelsen. Nu börjar man komma till insigt om nödvändigheten för hypoteksför- eningsmedlemmarne sjelfva att gripa in. Här i Östergötland kommer snart att hållas ett större möte af ombud för hypotekslånetagare från Östergöt- lands och Norra Kalmar läns sock- nar i och för öfverläggning om hvad som kan och bör göras. Inbjudnin- gen derlill är utfärdad af framstående personer från låneområdets olika de- lar, deribland ledamöter af riksda- gens båda kamrar, landstingsmän och större samt mindre enskilda låne- tagare Mötet skall hållas i Linköping d. 16 Maj och utgör naturligtvis en förberedelse till ordinarie hypoteks- föreningsstämman och hypoteksban- kens årsstämma i Juni. Hufvudansträngningarna torde kom- ma att riktas på valen till ombud i hypoteksbanken, hvilken sak i det här föreliggande afseendet är den allra vigtigaste. Liknande förberedelser lära komma att företagas äfven inom andra hypo- teksföreningars områden, hvadan an- loppet mot hypoteksbankens hittills oangripliga byråkratism denna gång torde komma att ske i samlade leder och under något så när systematisk ledning. Kan endast sammanhållning vinnas så är hela slaget vunnet. Den inbjudning, som utiärdats till ett enskildt sammanträde i Linköping för öfverläggning om åtgärder till åstadkommande af billigare vilkor för hypotekslånen, är af följande lydelse: Herrar delegare i Östgöta Hvpotoksför- ening inbjudas härmed att, sjelfva eller ge- nom dertill utsedde och berullmäkt gade ombud, infinna sig till enskildt samman- träde i Linköping ä Stora Hotellet lörda- gen den 16 Maj 1P96 kl. 12 p. d, för öfver- läggning och samråd angående hvilka åt- gärder som frän delegarnes sida böra och kunna vidtagas, för åstadkommande af bil- ligare och tidsenligare länevilkor inom Hy- poteksföreningen, med flera dermed sam- manhängande frågor. C. P. af Buren, Axel Fagerholm, Boxbolir. Wallnas Ingatoip. K. J. Jacobsson. Claes Grill, Karl hult, Motala Verkstad. Godegird. C. N. Gasslander, Th. Hermelin, Korsholm. Göberg, Grinenberg. K. Gustafsson. C. Th. Pettersson, Djnrkalla, Rogslöfa. Kårby, Molala. Carl Magnell, J. F. Nilsson, Timmergata, Stafsj*. Fli.-tad Brunn, Bertr. O. F. Monzon. A. U. Westfelt. Segorp, Berg. KaUetttad, Linköping. C. V. Landelius, A. J. Ydrén, Jakobslund, BL-tg. Tu arp, Eydsnas. Samtidigt har till ordförandena i de resp. kommunalstämmorna riktats en anhållan, att de hvar i sin kom- mun måtte sammankalla hypoteks- föreningsdelegarne för att utse ett ombud till det förberedade mötet. Nu är väl möjligt, att vissa kommu- nalstämmoordförande torde underlåta att utlysa sådant sammanträde, i hvil- ket fall ju önskligt skulle vara, att någon för saken intresserad hypo- teksföreningsmedlem toge initiativet till val af sockenombud, så att i alla fall det förberedande mötet blefve så talrikt besökt som möjligt. För att reseomkostnaderna Ull mö- tet skulle bli så små som möjligt för ombuden, vore det lämpligt, om ge- nom inbjudarnes försorg utverkades s. k. rabattbiljetter, hvilka berättiga till fram- och återresa å jernväg för enkelt biljettpris. Vadstena—Ombergs tu- ristförening. Några af Svenska turistföreningens mera intresserade medlemmar i Vadstena hade i tisdags afton sammanträde å stadens rådhus för att rådgöra om hvad som borde och kunde göras för de många under sommarmånaderna hit lustresande främlingarna, så att de tinge riktiga upplysningar om de många historiska märkligheterna i staden och bygden samt underrättelser om lämpliga ut- flykter i trakten, särskildt till det härliga Omberg. Det framhölls att kanalångarne medgifva sina passa- gerare rättighet att efter anmälan af- bryta resan vid Vadstena, om de vilja, och fortsätta med nästa eller annan båt på samma biljett. Härigenom blefve det lättare möjligt för intresse- rade främlingar att se sig omkring, än om kanalbolaget kunde förmås att låta ångarne ligga i hamnen ett par timmar. Framdeles, när Fogelsta— Linköpings-jernyägen blir färdig, tor- de det också bli möjligt för resande, som ha särdeles brådt, att stanna i Vadstena åtskilliga timmar efter bå- ten och ändå komma till Berg sam- tidigt med den. En städad och hygg- lig yngling borde anställas att möta vid turistbåtarne såsom vägvisare ge- nom staden. Vid Omberg borde åt- skilligt göras för att underlätta be- sökande främlingars skogsvandringar och möjlighet att orientera sig. För att i den mån det är möj- ligt ordna dessa förhållanden beslöts bildandet af en kretsförening till Svenska turistföreningen. Till sty- relse valdes öfverstelöjtnanten K. von Wernstedt (ordf.), rektor A. V. Lund- berg (v. ordf.), skolläraren J. N. Berg- ström (sekr. o. skattm.), trafikchefen G. Asplund, godsegaren Kr. Gustafs- son, Djurkälla, och jägmästaren Pauli, med rättighet för desse att om så anses behöfligt invälja yttterligare en ledamot från Ombergstrakten. Kret- sens namn är Vadstena—Ombergs turistförening. Tvist om olycksfallsför- säkring. Sistlidne midsommar- afton omkom genom drunkning landt- brukaren Ludvig Orre å Qvarns egen- dom i Kristbergs socken. En tid efter Orres död ankom till olycks- fallsförsäkringsaktiebolaget Skandi- navien, hvari Orre befanns vara olycksfallsförsäkrad, en anonym skrif- velse, deri det uppgafs, att Orre skulle beröfvat sie Ef/vet. Brefvet föranledde undersökning af bolaget, som nekade betala försäkrinssbelop- Eet. Rättegång uppstod nu vid Stock- olms rådstuTvurätt, som emellertid genom dom i tisdags ålagt bolaget att till Orres sterbhusdelegare betala 10,000 kronor jemte 1,075 kr. i rät- Emigrationenjtllltager nu åter efter det tiderna i Nordamerika något förbättrats. Under innevarande års första qvartal ha utvandrat 2,558 här i landet hemmahörande personer deraf från Östergötland 165, från Jön- köpings län 190 och från Kalmar län 232. Under samma tid förlidet år voro de svenska emigranterna blott 1,500. Konkursärende. Vid första förhöret i tisdags i skomakaren G. E. Anderssons från Österby, Hälle- stad, den 15 April började konkurs valdes till godemän gästgifvaren A. F. Gustafsson i Österby och krono- fjerdingsmannen Joh. Johansson i Hällestad. Till rättens ombudsman förordnades v. häradshöfdmgen Hans Joachimsson. Den af gäldenären bee- digade staten upptager, förutom gjor- da tillägg, i tillgångar kr. 633: 32, osäkra fordringar kr. 31: 25, samt i skalder kr. 2,131: 36. Inställelsedag är den 7 nästa September. Bevarlngsmfin med skyt- temärke. K. mt har tillåtit att beväringsman, som genom medfördt skyttekort styrker sig vara berätti- gad bära skyttemärke af faststäld modell, må bära detsamma å bröstet jemväl till uniform under vapenöfning, Vederbörande regements- och kårche fer skola uti mötesrapporten uppgifva såväl det antal beväringsman, hvilka genom medförda skyttekort styrka sig tillhöra frivilig skytteförening samt huru mänga af dessa visat sig vara berättigade att bära skyttemärke. Vattenståndet 1 Asplan- gen. Öfverstelöjtnanten C. A. G. Ahnstrom har — i egenskap af verkstäl- lande direktör för Göta kanalbolags östgötalinier — bos länsstyrelsen an hållit, att landlbruksingeoiöien A. Cirl- qvist måtte iöiordnas att uppgöra för- slag till regleriig af vattenståndet i sjön Asplåugen och närmast derom- kring varande del af Husbyån. Dödsfall. Häromdagen afled här i Linköping en af vårt läns mera bemärkte praktiska jordbruka- re, arrendatorn af Brokinds och Flytt- hems betydande egendomar A. C. Sundstedt i en ålder af 58 år. Sund- stedt var född i Linköpingstrakten, der fadern var inspektor. I början af 1860-talet kom han till Väsby egendom i Horns s:n, der han någon tid fungerade såsom inspektor; öl- vertog sedan efter hvarandra på ar- rende Horns prestgård, V. Eneby prestgård och Flytthem, hvilken sist- nämnda egendom tillhör den Pauli- ska donationen till Riddarhuset. För några år sedan öfvertog han äfven jemte Flytthems-arrendet Brokinds stora fideikommissegendom, hvilket arrende han under de allra senaste åren innehaft tillsammans med hr M. Nordenfelt. Sundstedt var, som nämndt är, en driftig jordbrukare och han tog ofta för sina kreatur de förnämsta prisen vid våra kreatursutställningar. I sin kommun (Horn) var han mycket anli- tad i allmänna uppdrag. Så var han under 12 år kommunalstämmans ord- förande, häradets representant i lands- tinget under ett par perioder o. s. v. och han fylde sina uppdrag på ett hedrande sätt. För ett par år sedan arrenderade han Prestorp i Sjögestads s:n, der han sista tiden varit bosatt. Han skulle just nu återflytta till Flytthem, då han nedladespå sjukbädden häri Linköping i sin dotters och mågs hem Sundstedt var ända till för ett par år sedan ovanligt stark och frisk, lian träffades då af något slaganfall, som bröt krafterna. Liknande anfall inträffade derefter flera gånger och nu senast för någon vecka sedan här i Linköping. Vid sin bortgång sörjes S. — utom af en talrik vänkrets i den ort der han haft sin mångåriga verksamhet — af maka och en dotter, gift med länsnotarien Karl Lindvall. I tisdags afton fördes stoftet af framlidne godsegaren A. C. SandsUdt till sista hvilan å Linköpings kyrko- gård. Jordfästningen förrättades af rege- mentspastor O. Söderström från Tjell- mo, hvilken dervid höll en kortare dödsbetraktelse hvari han äfven med några ord erinrade såväl om hvad den aflidne varit för sin familj, som om hans offentliga verksamhet i det kommunala lifvet. Major Th. Nordström på Orremåla nedlade å Horns församlings vägnar en krans på kistan, och uppläste versar, författade af en minnesgod vän till den hänsofne. En dubbelqvartett utförde begraf- ningspsalmerna samt "Stilla skuggor". En rik gärd af kransar och blom- mor följde den bortgångne i hans sista hvilorum. Nyqvarn försaldt. A exe- kutiv auktion, som på begäran af sysslomännen i godsegaren H. Trä- tårdhs å Sörbyholm konkurs den 24 pril förrättades å landskansliet, inro- pades nämnda konkursmassa tillhö- riga, till 158,000 kr. bevillningstaxe- rade, men till 112,000 kr. saluvärde- rade egendomen Gumpekulla i S:t Lars socken och lägenheten Nyqvarn å Linköpings stads område med der- till hörande vattenfall, verk och in- rättningar af hofrätts e. o. notarien Bo Löfgren i Stockholm genom om- budsmannen i Stockholms enskilda bank, vice häradshöfdingen O. Kin nander för 100,000 kr. Ensamt åbygg- naderna å fastigheten äro brandlor- säkrade för 196,400 kr. Landsstaten. Kammarkolle giuui, som beviljat häradsskrifvaren i FmFpjnga län samt Biåbo och Mem- mings härads ögderi A. Wickbom tjenst- ledighet till dess hans hos k. m:t gjorda ansökning om afsked lrån sin inne- haida tjenst blifvit pröfvad och afgjord, dock ej uto ver 3 månader, har förord nat landskontoristen A E. Boström till vikarie. • Östgöta nations sångar- färd. Anförare på färden blir kan didaten L Sicgb.ihn. och kören kommer att bestå af 22 man, deribland ett an tal O. D-ister. Irspektor, professor Holmgren, kommer att medfölja på får den. Talmannens porträtt. Då riksdagens andra kammare i onsdags f. m. samlades till plenum, fann hvarje riksdagsman på sitt bord ett porträtt af .kammarens talman, grefve fl. De la Gardie. Att gåfvan var kärkom- men faller at sig sjelf; också syntes ledamöterna både före plenums bör- jan och efter omröstningarna gå fram och uttrycKa sin tacksamhet till tal- mannen, hvilken fryntligt och god- modigt besvarade helsningarna, säger D. N. Vestervlks valsqvarn torde inom kort komma att öfvergå till ett under bildning varande aktiebolag, meddelar V. V. Aktiekapitalet skall utgöras af 500.000 kr. fördeladt i ak- tier å 1,000 kr. och skall ena hälften vara preferens- och den andra stam- aktier. Hela preferensaktiekapitalet skall ölvertagas af ett konsortium, hvadan endast stamaktierna utbjudas till offentlig teckning, hvilken skall vara afslutad innan Maj månads ut- gång. Af kapitalet skola 300,000 kr. användas till inköp af qvarnetablisse- mentet i nuvarande skick, 75,000 kr. till qvarcens förändring och utvidg- ning samt återstoden, 125,000 kr. till rörelsekapital. Messlingen går ganska starkt bland baruen i Hjorted, och liar med anledning deraf småskolan vid derva- rande l:\ rka under senaste tiden varit instäld. Domareförordnande. Göta hofrätt har förordnat e. o. notarien jur. kand. E. Willers att från och med den 28 April till och med den 27 nästk. Maj förvalta häradshöfdinge- embetet med skiftesärendena i Kinda och Ydre härads domsaga, dock med rätt för ordinarie domhafvanden att före utgången af nämnda tid sjelf in- träda i utöfningen af sitt embete. Jonsbergs gamla altar- skåp. K. m:t har förordnat, att ett Jonsbergs församling tillhörigt gam- malt altarskåp, som församlingen hembjudit till inlösen skall för sta- tens historiska museum inlösas för ett pris af 5,000 kr. Vadstena hospitals di- rektlon. K. m:t nar på derom gjord ansökan entledigat biskopen m. m. C. V. C/iurleville från honom meddeladt förordnande att vara leda- mot i direktionen för hospitalet i Vad- stena samt förordnat stads- och la- sarettsläkaren derstädes A. H. O. Wallin att vara ledamot i nämnda direktion. Söderköpings sparbanks hufvudmän hade nyligen sammanträ de i bankens lokal i Söderköping under rådman G. Grefbergs ordförandeskap. Endast 3 af hutvudmännen voro från- varande. Sedan styrelsens och revisorernas berättelse äfvensom på begäran af förvaltaren P. Hedström föregående års berättelse och siffergranskarnes anmärkningar upplästs, beviljade hufvudmännen full ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Angående användandet af det till hufvudmännen disposition stående beloppet kr. 3,146: 53 uppstod en stunds diskussion. Styrelsen hade meddelat, att en förlust af kr. 2,600 med all sannolikhet kan emotses och med anledning deraf föreslog d:r N. E. Nyström att nämnda summa skulle reserveras för att betäcka den befa- rade förlusten. Hrr A. Westerberg Gusum, Aug. Pettersson, Abäcksnäs, Axel Peterson, St. Norrby, och kyr- koherden A. Anneli talade för att an- slag af 1- å 2,000 kr. skulle beviljas i och lör undersökning af den till- tänkta jernvägen Söderköping—Val- demarsvik. Vid anstäld votering seg- rade dock d.r Nyströms förslag med 15 röster mot 8. Derefter beviljades i enlighet med revisorernas förslag 400 kr. till bruns- lasarettet och 100 kr. till allm. läro- verket i Söderköping för upprätthål- lande af 4:de klassen. I tur att ur styrelsen algå voro borgmästaren A. Hagberg, kronofog- den A. G. Hallin ocb possessionateu C. O. Hagberg, hvilka återvaldes. Barberaren O. Berg utlottades bland suppleanterna och åtevaldes. Till revisorer återvaldes N. C. Mör- ner, frih. Th. A. Funck, Bolltorp, och kaptenen L. de Geer, Skälboo. Till revisorssuppleanter återvaldes dispo- nenten A. Vesterberg, Gusum, och kaptenen C. Ekenstam, Hösterum. Ät föreståndarna vid afdelnings- kontoren bestämdes för 1895 följande arvoden, beräknade efter 10 öre för hvarje motbok och Vs proc. af under året insatta medel, nämligen i Mo- tata 19 kr., Börrum 40 kr., Skällvik 2 kr., V. Husby 72 kr. Valdemars- vik 109 kr., S:t Anna) 131 kr.. Rin- garum vid kyrkan 167 kr., Gusum 172 kr. och Gryt 231 kr. På förslag at hr P. Hedström, som ansåg att dessa arvoden äro alldeles för små, beslöts att de från och med innevarande år skola utgå med 3/« proc. af det vid hvarje kontor under året insatta belopp. Åt styrelsen uppdrogs att för hög- sta möjliga pris försälja den banken tillhöriga s. k. Tollenska gärden i Norrköping. Arvode till styrelseledamöter, re- visorer och siffergranskare bestämdes till samma aelopp som föregående år. Med anledning af revisorernas för- slag om inköp af mindre iernkistor på bankens bekostnad för avdelnings- kontoren uppdrogs åt styrelsen att till nästa ordinarie sammanträde in- komma med förslag härom. Revisorernas hemställan om ökad kontroll vid banken, derigenom att de för året utsedda revisorerna borde närvara vid minst två bankdagar un- der året, föranledde ej till något be- slut. Kyrkoherden Anneli framhöll den svårighet som uppstått för förestån- darne vid afdelningskontoren genom de af styrelsen beslutade olika ränte- satserna men gjorde intet yrkande och detta anförande föranledde ej till någon åtgärd. Ett nytt spritbolag har bil- dats i Linköping på det sätt att den ingått dels delegarne i det gamla sprit- bolaget dels några nya, sä att det- samma består af hrr H. T. Åbom, J. W. Svensson, Fr. Carlsson, H. Hertz- nian, L. G. Jegerhjelm, K. Mousquette, A. Peteizén, J. M. Feuk och F. O. Peterson. Bolaget iniemnade i lör- dags till magistraten anbud å öfver- tagande af de 5 spritförsäljningsrättig- hetema i Linköping under 1 Oktober 1896 -1 Oktober 1899. Andra Ufgrenadlerrege- mentet. Tjenstledighet är at k. m:t beviljad löjtnanten E. Adlerbjelke från och med den 1 Maj till och med den 81 Juli och är sergeant K. H. Karlen i stället kommenderad till be- väringsrekrytmötet. — Regementschefen har beviljat nedannämnda personer atsked: fält- musikanten, fanjunkaren G. M. Wallén med pension ocb tillstånd att såsom fanjunkare qvarstå i regementets re- serv ; volontärkorpralen vid Vadstena kompani n:o 127 Wallman samt för- ordnat honom till sergeant i reserven; spel i nummer vid Skeninge kompani n:o 18 Cedervall samt grenadiererna vid Lifkompaniet n:o 128 Kask, vid Tjusts kompani n:o 64 Ram och vid Linköpings kompani no 133 Tjell, hvilka vid senaste generalmönstring stäldes på 7 månaders förbättring för sjuklighet. Förordnad till vicekorpral är grena- dieren vid Skeninge kompani n:r 73 Alex. Billiga söndagsresor. Kongl. jernvägsstyrelsen har, efter framställning af trafikdirektören i Lin- köping och enl. medgifvande af sty- relsen för Fogelsta -Vadstena-Ödes- högs jernväg, förklarat, att s. k. sön- dags tur- och returbiljetter (priset beräknadt efter enkel resa) få under månaderna Maj—September tillhan- dahållas för resan mellan Linköping å ena sidan samt Vadstena, Omberg och Alvastra å den andra. A Vadstenabanan Källa enkla bil- jetter för tur och retur under sön- och helgdagar. Bolagsstämma. Delegarne i Söderköpings tryckeriaktiebolag (Sö- derköpings Tidning) hade i lördags ordinarie bolagsstämma, hvarvid an- svarsfrihet beviljades för förra årets förvaltning. Till styrelseledamöter återvaldes fil. kand. E K. Kastens- son, med d:r A. Håkansson, krono- fogden A. G. Hallin och landtbrukar- ne A. Johansson, Varsten, och G. Botvidsson, Vittinge; suppleanter kyr herden A. G. Svensson, bankbok- hållaren C. Wallberg och landtbruka- ren A. Peterson, St. Norrby, Ringa- rum. Revisorer blefvo rektor E. La- gerberg och (i stället tör godsegaren C. Mattsson, Lundby, som undanbedt sig återval) landtbrukaren A. Vidén, Björklund, Kuddby; suppleanter frih. Th. A. Funck, Bolltorp, och grefve N. C. Mörner, Herrborum. Said qvarnaiTar. Från Mjöl- by skrifves till Norrk. Tidn.: Motala Ströms qvarnaffär vid Holm i Motala är af nuvarande innehafvaren gross- handlaren P. J. Anderson öfverlåten till hr O. Larsson i Mjölby att till- trädas i höst. Svenska patronhylse- aktlebolaget, som har sin fabrik vid Stråisnäs, hade i lördags ordinarie bolagsstämma, hvarvid bland annat styrelse valdes. Denna bestar af bruks- egaren C. P. af Buren, ingeniör Sven Buren, handlanden Gustaf Larsson samt ingeniör A. T. Holgerson. Medevl nelsobrann. Till underläkare för instundande sommar vid Medevi helsobrunn äro för tiden från den 1 Juni till den 15 .augusti förordnade med. kand-.na Ryno Devin och August Lindencrona. Folkskolan. Till folkskolla- rarinna i Smedstorpet-Mamrelund in- om Vimmerby landsförsamling har utsetts vikarien Paulina Åstrand. Kommunallån. K. m:t har medgifvit Fhstads kommun att för inbetalning af aktier i Linköping — Fogelsta jernvägen upptaga ett lån å 6,000 kronor att amorteras inom högst 40 år. Sjukstuga med dlako- nlssa har Qvillmge församling å senaste kommunalstämma beslutat anordna på förslag at stämmans ord- förande hr G. Ekelundb. Åtgärden länge man och man emel- lan ansedd nödvändig, motiverad till fullo at det om visserligen okunnig- het men allra mest likgiltighet vitt- nande sätt hvarpå å senaste tid före- kommande diftenfall behandlats med afseende på sjukvård och desinfek- tion. Diakonissan beräknas ock kunna biträda fattigvården och sjukvården i allmänhet inom församlingen. Åt kommunalnämnden har upp dragits att definitivt ordna saken. Norrköpings skyttegille hade häromdagen ordinarie vårsam- manträde, hvarvid styrelse- och re- visionsberättelserna föredrogos samt decharge beviljades. Ur de upplästa berättelserna mhemtades, att gillet under året hade haft inalles 67 skjut- ötningar, hvaraf 5 varit ordinarie prisskjutningar. Högsta poänganta- let som uppnåddes var 57. Heders- priset för året, gillets.silfvermedalj, tillföll hr C. F. Lindberg, som förde ordinarie prisskjutningarna uppnått 302 p. I täflingen om Göteborgs skyttegilles vandringspokal eröfrades tolfte platsen bland de täflande gil- — Du skulle ge oss ett råd? yttrade Hildegard till Rikissa. Glöm icke bort det! Viemottagagerna goda råd. — Det är ganska rigtigt, det, erinrade också Ange. Låt oss nu höra dina råd. — Men om jag ger er ett råd, så skolen I ock- så följa det. Lofven I mig det? — Det lofva vi. — Då skall jag råda er, att ni akta er båda. tvä: du, som är hvit, skall akta dig för den der! Hon pekade på Robert. Och du, som är mörk, fort- for hon, skall akta dig tör den der! Ocli hon pe- kade på löjtnant Ros. Robert vände sig bort, dä hon pekade på ho- nom; Ros skrattade; Vauvenard bet sig i läppen. friherrinnan bleknade, ehuru hon icke visste hvarför. Med en beslutsamhet, läsbar i de rynkade ögon- brynen och bekräftad af hastiga, hurtiga steg, af- lågsnade sig Vauvenard och begaf sig in i salongen. Ange, som trodde sig känna fadern, följde honom uppmärksamt. Hon anade en ny olycka, men hon visste icke, hvari den kunde bestä. En stund förut, innan Vauvenard lemnade dom, hade det lyckats Gustaf att afsidos fä vexla några ord med Hildegard. — Jag beger mig till din far, sade han, för att lramställa våra önskningar för honom; du har ju ingenting emot, att jag bekänner allt? — Ack nej, hviskade hon, bekänn allt! Jag blir då nöjdare med mig sjelf. Rappa är sä god — han skall nog förlåta oss. Gustaf Kyhle hade också genast begifvit sig till fadern. 1 samma ögonblick som Vauvenard satte foten 413 pä verandan for att inträda i salongen, utkom Gu- staf derifrån. Redan på långt håll strålade hans ansigte af förtjusning. Den gamle fadern hade gif- vit honom ett hälft bifall och endast förbehållit sig att tala vid Hildegard och rådgöra med sin son. Hildegards och Gustals glädje var outsäglig. I'tan att vidare tänka på de närvarande, togo do plats i en skuggig bersä. Solen var nära sin ned- gång. 1 det lätta, snart försvinnande skimmer, som spelade ölver markon, glittrade kring trädens gre- nar och glimmade i skyn, låg lör de älskande eu förtrollning, som öfverensstämde med deras sinnes beskaffenhet. — O, hvad jag är lycklig, sade hon: du är min, jag är din — buru mycken sällhet innebära icke dossa fa ord! Ser du, att jag hade rätt, att min far icke skulle vredgas, icke förtörnas! Ack, huru skulle någon kunna vredgas pä oss derför, att vi älska hvarandra? — Jag prisar min lyckliga stjerna, svarade lian, som förde mig hit i dag. Hör du? En togel uppstämde en glad sång i närmaste träd. — Han sjunger om kärlek, inföll Hildegard. - Men hans kärlek är blott en k' irt, en luftigt d"endo drill. Den är dock nog for honom. — Men icke för oss. — Ack, Gustaf, hvilken framtid väntar oss ej! Vi flytta ju till landet? Hvad jug längtar efter dess frid och lugn! Hvad jag önskar att tå se din lilla egendom! Du har berättat mig så mycket vackert om den! — Till landet, ja, till landet står all min lust. På en af lindar och ekar rik, grönskande landtunga, utskjutande i en af Mälarens vackraste fjärdar, skall vår trefnad finna ett kärt hem. Med omtanke och 416 emedan han var öivertygad om att landshöfdingen talat vid sin son och att frågan nu gälde ett en- skildt samtal med Hildegard. Han beslöt att dröja en stund i bersän, innan han begaf sig efter in i salongen. Med glad, längtanstull förbidan, att nu inför hela sällskapet linna sin lycka bekräftad af den gamle fadern, uppsteg han slutligen och vände sina steg dit, till sin lyckas - säsom han förestälde sig — öppna tempel. Dä han inträdde i salongen, klappade det häf- tigt i hans bröst, och det var honom nästan omöj- ligt att dölja för sig den otåliga, nästan stormande glädje, som häfde hans pulsar, som brann i hans hjerta. 1 samma stund, som han inträdde, öppna- des äfven dubbeldörrarne frän landshöfdingens inro rum, och Hildegard utträdde, förd af fadern och bro- dern, en på hvardera sidan. Gustaf var nära att, störta fram, för att knäböjande mottaga at dem den hand, vid hvilken han skulle ga en hel lefnads säll- het till mötes. Men en oförklarlig, en förskräcklig syn höll honom tillbaka. Hildegards steg vacklade, hennes hutvud lutade med ett dödsblekt uttryck mot faderns skuldra. Hvad ville detta betyda? Än mera, landshöfdingens utseende var äfven förvirradt, hans steg voro ocksä osäkra, och ehuru löjtnanten syntes vilja visa sig lugn, märkte man likväl i den vilda blicken, i dragningen kring munnen, i det el- jest sä väl ordnade hårets nu värdslösa skick, att en inre storm nyss uppskakat äfven honom, och att den ännu icke hunnit att lägga sig. Gustaf förmådde ej förklara denna hastiga för- ändring; han stod liksom förstenad på sin plats. Inom ett ögonblick skulls gåtan likväl vara löst; men detta ögonblick, som innebar hans hela fram- 4'.i9 någon — för fanken, det är ju baron Ankarsparre! — Afundsvärdt lyck^ga rikedom! Han njuter en stunds siesta hos sin trolofvade sköna. Löjtnant Ros yttrade sig med en så naturlig, enkel upprigtighet, att uppgiftens tillförlitlighet ej kunde betviflas. — Trolofvad? Ankarsparre trolofvad? Det ha vi ej hört. Med hvem? Hvad heter hon — hvar bor hon? sporde man till höger och venster. — Hvad hon heter? — Hon har intet namn! Hvar hon bor? — Der! Hvem hon är? — Den der! skrattade löjtnant Ros. Hvad Vauvenard anförtrott Ros hade fallit i fruktbärande jord. Om solen slocknat, skulle det icke ha framkal- lat större förskräckelse hos Ange, ån hvad hon nu hörde. — Min far har således ej misstagit sig, tänkte hon. Men det skymde för hennes blick, det svindlade i hennes hufvud, ocb hon tyckte, att hon sjönk allt djupare nedåt — nedåt. Om ej löjtnant Ros skyn- dat fram och fattat henne om lifvet, skulle hon hafva dignat ned. Robert hade nyss återkommit lrån samtalet med sin mor. Förstämd stannade han vid_Hilde- gards sida, utan att bry sig om hvad som föregick omkring honom. Från sin utkik hade Ankarsparre, för mycket upptagen af samtalet nedanför fönstret, icke märkt, hvad som tilldrog sig bland flertalet vid lusthuset. Då han nu åter vände sin uppmärksamhet deråt, såg han Ange i löjtnant Ros' armar. C*. F. Riddtnlai.