Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-08-21
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
OSTEHGOTLANDS VECKOBLAD ÖSTG TEN Egare ack törVmzn: Altiebulaget Ostgöta Correspoudcntena Booktryckeri Vcrnstallande direktor: Fredr. EanminMn N:r 34. Prenumerationspris: For helt ir kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,1», Hr halfl är 0,85 och ett qvartal SO 6re, iiostbefordriugsaffflften luberSL.ind. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 21 Augusti. Annonspris: Pr petitrad 8 (iro; från främmande ortor 10 öre. Utländska annorser 15 öre. Förlofniogs-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Corr,.-sp.mdenteni Boktryckeri i Linköping. 1896. Tillkånnagifvanden, Advokat-Byrån, Linköping Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- kbb*. Inkasseringar och fcommla- alonfiraappdrag boa K. Bafallcingshai- vande m. m Billigaste inkassotaxa: För ärBfeunner, vid liqviti e'ter aon;<iiiiog, högBt en kr. Innabafvare: v-Häradftltöidiog Per Arnander. (3336,13) hos länsstyrelsen, HofrStt» e. o. notarien K. Ariinmter, ombesörjer mot lagstadgad taxa hand- lingars inlemnande och uttagande. Träffas å landskansliet kl. 10—2. Adress: Landskansllet. .;:,'.': ^P'^ -Stiftedt 1870- W2 V* Il Rfa? BV~ Hingst, som kan anmälas till för- säkring omedelhwrt före kastration, anses i likhet med § 27 i regi- såsom redan försäk- rad, dä handlingarna btifvit af försäkrings- tacaren anderskrifoa och tillika med afgifteo tili veterinären aflemnade. gf> Föl, som vid födelsen haft lif, er- nättas vid dödsfall före kalenderårets slut med SO kr. om stoet är försäkradt i Östergötlands Kreatnrs-Försältriiigs-Bolag. (119? Den £/ Aug. Fem riksdagsmannaval ega under de närmaste dagarne rum i vår provins, nämligen fyra om sön- dag och ett nästa tisdag. Körande ställningen beträffande dessa val lem- tia vi följande öfversigt. I. Fimponga lans härad Detta val eger rum om söndag. Vi nämna Finspongsvalet först, eftersom det denna gång synes komma att gå lugnast förbi. Här stod alltid förr den skarpaste striden, men i år har icke ens något valmöte hållits och ingen motkandidat har med större allvar nämnts, utan nuvarande riksdagsman- nen torde kunna påräkna ganska en- hälligt återval. Gå några röster ifrån honom, så är detta mera att betrakta såsom en demonstration än såsom något attentat. Grunden till denna endrägt, hvarom man för tre år sedan icke skulle kunnat drömma, ärlandt- mannapartiemas sammanslagning, hvangenom det parti, som hr P. G. Pettersson i Brystorp förut tillhörde, bhfvit oafhängigt af stadsradikalis- men. Och om hr P. sjelf vet man, att sedan han numera kommit i "hygg- ligt sällskap", så är han ingalunda för egen del någon "farlig karl". Det var den radikala alliansen, som gjorde ho- nom och flera till villande får. Numera kan valkretsen med lugn anförtro sitt representantskap åt ho- nom, ty han skall ej "hoppa öfver skacklorna", som det heter. Och hr P. saknar ingalunda förmåga att göra sig gällande vid riksdagen. Derför torde ock denna gång röster- na ganska enhälligt atgifvas på Riksdagsmannen P. G, Petterssson, Brystorp. II. Åkerbo-Bankekind—Hane- kind. Äfven här hålles valet om söndag. Två kandidater stå mot hvarandra, nämligen protektionisternas kandidat riksdagsmannen Oskar Larsson, Mört- lösa och frihandlarnes kandidat trih. Th. Adelsvärd, Åtvidaberg. Frih. Adelsvärd är rösträttsvän (för rösträttens utvidgning "inom måttliga gränser") och till principen frihandla- re. Han var dock redan vid förra valet för bibehållande af spanmåls- tullen, som då var 1: 25 pr 100 kg., och han vill älven nu bibehålla tullen å kr. 3: 70. Men frih. A. är ej blott högerfri- handlarnes kandidat utan är ock — efter hvad tidningen Östgöten förkla- rar — "de mera frisinnade, sparsam- hets- och reformvänlige valmännens, d. v. s. småböndernas, de smärre in- komsttagarnes, nykterhets- och röst- rättsvännernas kandidat". För vår del tro vi, att herr Oskar Larsson just är så pass "reformvän- lig", som valkretsens majoritet önskar af sin riksdagsman; och att han är tillräckligt sparsam och nykterhetsvän- lig — han är sjelf så godt som abso- lutist — det har han till fullo bevisat Det torde särskildt i dessa senare punkter vara svårt för frih. A. att öfverträffa honom. Folkpartiets press synes emellertid ha bästa hopp om framgång inom denna valkrets, hvarför vi uppmana landtmännen att bevaka sin rätt. Hr Oskar Larsson har, som bekant, vunnit ett godt anseende inom riks- dagen och beklädts med mänga för- troendeuppdrag. Han har senast valts till revisor af statsverkets läkenska- per (statsrevisor). Förut liar han flera år suttit som medlem af bankoutskot- tet, hvilken ställEing gjort att han kunnat med så god framgång arbeta för placerandet af riksbankskontor i Linköping. Valkretsen har sålunda heder af sin representant, hvarför det ock är för- klarligt, att man fortfarande önskar bekläda honom med uppdraget. Som vi förut sagt, fä dock valmän- nen, äfven om de anse utgången gifveu, ej med liknöjdhet åse valfönättningen; ty motpartiet utvecklar all energi. Det gäller derför att mangrant tillstå deskomma vid valurnan om söndag och rösta på Riksdagsmannen Oskar Larsson, Mörtlösa. III. Aska—Dal—Boberg. Detta är nästa söndags tredje och för protektionisterna mest kritiska val, ty här kan genom splittring för- loras en plats i kammaren. Då man ser huru meningsfränder Bflas att för- störa det annars absolut säkra valet i denna valkrets, kan man näppeligen tro, att det är fråga om en domsaga midt ute på den högt kultiverade östgötaslätten med der rådande po- litiska mogenhet, utan det ser sna- rast ut, som om man vore försatt ned till mörkaste Småland, de politiska "lergökarnes" förlofvade land. Maken till halsslarrignet har man svårligen sett till ens der nere. Sedan nu frih. Hermelin förklarat att han ej sjelf vill lägga två strån i kors för att befrämja en god ut- gång, så får hela valet gå, som det heter, "på Guds försyn". Vi hoppas och vänta emellertid af de förstån- digare bland nykterhetsmännen, att de till slut skola taga sitt förnuft till fånga. Deras talemän pä valmötet i Motala ha ju sjelfva förklarat, att de gilla hr Jakobssons riksdagsverksam- het och anse att han väl motsvarat valmännens förtroende. Hr J. harju ock i riksdagen röstat för alla de nykterhetsreformer, som frih. H. lofvat arbeta för — utom det lokala sprit- vetot, som frih. H. sjelf vill biträda endast om det slår Dra ut i Norge. Utvifvelaktigt är väl, att hr J., som åtnjuter stort anseende inom landt- mannapartiet, der han nära nog an- ses såsom ledare för en grupp, kan äfven för nykterhetssaken uträtta vida mera än en nybörjare, huru god nykterhetstalare denne än må vara. Att hr Jakobsons personliga fiender, anse alla medel tillåtliga — till och med det föraktliga sqvallret — för att söka nedsätta honom i valmän- nens ögon, såsom man ju ock förnam vid ett senare möte i Motala, det bör e] förundra någon, liksom det väl icke heller kan inverka på rättän- kande personers omdöme. Det gäller emellertid om söndag för denna valkrets ärliga protektionister att slå ett kraftigt slag, för att kunna betrygga segern. Må en livar, som ej vill riskera en ledsam utgång, in- finna sig vid valet samt taga liktän- kande med och enhälligt rösta på riksdagsmannen C. J. Jakobson, Karlshutt. IV. Hammarkind-Skärkind. Söndagens fjerde val gäller skär- gårdsvalkretsen Hammarkinds och Skärkinds härad. Här gå högermännens ansträngnin- gar ut på stt söka återförvärfva en af trihandlare, liberaler och radikaler in- tagen valkrets. Och att hemföra segern torde ej vara så svårt, om blott de samhälls- bevarande valmännen inlägga tillräck- lig energi i arbetet. Någon splittring af krafterna, eller med andra ord nå- gon "lergöksmanöver" behöfver ej här befaras. De samhällsbevarandes ende kandi- dat är grefve N. C Mömer på Herr- borum. Att utsigterna till framgång inga- lunda behötva vara ringa, torde inses ensamt deraf, att för blott ett par valperioder sedan voro partiernas röst- siffror jemnstarka, så att det till och med stundom berodde på lotten. Och det har städse varit de bada skärgärdssoeknarne, S:t Anna och Gryt, som afgjort valet till förmån för herr Henricsson. Men förr ha alltid tvänne"fastlandskandidater" stått mot hvarandra. Nu står en skärgårdens egen man såsom kandidat, hvilken bland öbefolkningen åtnjuter stort för- troende. Detta torde verka någon förändring i röstningen, helst talet om "svålttullai" numera förlorat sin valör hår ute. Det radikala organet i valkretsens stad har visserligen trott sig kunna skrämma de smärre valmännen med talet om "gretve partiet-1 o. dyl., men öfolket känner grefve Mömer. och de veta att hans grefvetitei ej hindrar honom att vara en bäde folklig och sparsam man. Emellertid skall något kunna vin- nas fordras energi och påpasslighet. En hvar må göra sin pligt. Rösten mangrant på G ref re X. C. Monter, Herrborum. V. Vifol&a-Valkebo-aullberg. I denna valkrets står valet om tis- dag den 25 dennes. Ben ende på allvar uppsatte kandi- daten är nuvarande riksdagsmannen G. Andersson, Himmelsby, hvilken ock, liksom Brystorparen, tack vare parti- sammauslagningen numera sett äfven den forna oppositionen ansluta sig till hans kandidatur. Här i Östergötland ha alltså de på andra håll så förföljda "sammansrnäl tarne" tvärtom fatt ökad medvind. Detta beror väl mest derpå, att öst- götauie äro sä pass politiskt mogne, att de ej besväras af några politisica barnsjukdomar ä la Folkpartiet, utan verkligen inse sammanslagningens be- tydelse och innebörd. Emellertid finnes det äfven i denna valkrets en filial af folkpartiet, räk- nande något 10 tal medlemmar. Detta "parti" har ej velat vara sämre, än att det borde ha sin egen riksdags- mannakandidat; men det har dervid icke lyckats uppleta någon presenta- bel person bland egna meningsfränder utan har upptagit frän det konserva- tiva lägret bruksegaren C. V. Lande- lius ä Jakobslund, en i allo aktnings- värd man. sqm dock är så litet radi- kalt anlagd, att hvilken högerman som helst gerna skulle rösta på ho- nom. Partiets råd lär ock ha för- klarat, att om man kunde finna på någon mera "frisinnad" kandidat, så ville man ej hälla på hrL. Letandet tyckes dock, som sagdt, ha misslyc- kats. Emellertid, valkretsens ende verk- lige kandidat är Riksdagsmannen G. Andersson, Himmelsby. Länet och stiftet Riksdagsmannavalet i Tunalän—Sevede, som för- rättades sistlidne söndag, utföll så, att f. riksdagsmannen landtbrukaren Rob. Petersson i Skurö, erhöll de flesta rösterna och sålunda korades till valkretsens representant. Enligt ingångna meddelanden stälde sig valresultatet i de olika kommu- nerna sålunda: Nor- den Peters- Hammar- Meur son: skjöld: ling Kristdala 9 8 85 Misterhult 17 2 1 Figeholm 3 1 — Tuna. . 42 31 1 Hvena . HO 12 — Vimmerby 21 16 2 Pelarne . 10 8 — Frodinge Södra Vi 46 13 2 55 11 16 Rumskulla 37 4 7 Djursdala 11 27 2 341 133 116 38 Dessutom erhöll hr P. J. Nilsson i Grinderum 2 röster i Frodinge. Pä valmöte 1 Vestervik i tisdags afton med stadens valmän uppsattes som de konservatives kan- didat för valkretsen Vestervik—Ek- sjö nuvarande riksdagsmannen råd- man A. Petri. De liberales kandida- ter blefvo läroverksadjunkterna A. Lund och Th. Berggren. Nytt valmöte i Vikbo- landskretsen. Genom annons i de "frisinnades" tidningar äro "alla de valmän inom Vikbolandets valkrets, hvilka ej hylla godsegaren heir Ryd- bergs kandidatur", inbjudna till ge- mensamt valmöte nästa söndag kl. half 3 å goodtemplars' lokal, i Norr- köping norra förstäder. I annonsen tillägges för öfrigt: "Mån- ga valmän önska det herr Erikson, Skärblacka, måtte åtaga sig kandida- turen, hvarför han vänligen mbjudes". Annonsen är undertecknad af "Kret- sens Nykterhetsvänner'-. Norsk fredstalare i Öster- götland. På initiativ af den ni- tiske fredsvännen, landtbrukaren N. Månsson i Önsätter, kommer norske stortingsmannen, redaktör Peter Rinde, att hålla föredrag i Norrköping den 29 och i Arkösund den 30 d:s. Första lif grenadierrege- mentet. Löjtnanten F. Björkman har blifvit förordnad att tillsvidare vara förste regementsadjutant. Motala samskola. Stads- fullmäktige i Motala beslöto på sam- manträde i går afton att för hvart- dera af åren 1897, 1898 och 1899 be- vilja nämnda skola ett anslag af 2,000 kr. äfvensom att kostnadsfritt upplåta för samskolan nödiga lokaler, dels de som hittills disponerats af Motala priv. elementarläroverk, dels ock, i händelse af behof, andra rum i sam- ma staden tillhöriga gård. Stakningen af Hnien Jön- köping Sömmen skall nu ändtligen i dagarne begynna. Som bekant anslogo några kommuner i våras medel till en del af teckningen, men den stora svårigheten att under denna jernvägsprojekternas och jern- vägsstakningarnes tid anskaffa lämp lig ingeniör har vållat tidsutdrägt. Det år emellertid på tid att full klar- het vinnes i denna för Jönköping vig- tiga jernvägsfråga, hvars lösning biir alit mer trängande genom Gripen- bergsbanans prekära ställning å ena sidan. Helsingborgsbanans färdigbyg- gande samt Mo härads jernvägspla- ners mognande å dm andra. Kreatursmötet i Norr- köping d.l9d:s utmärkte sigförsär- deles riklig tillförsel af djur, deraf en stor mängd ungboskap frän Småland. Priserna voro: å oxar 210—420 kro- nor paret; kor gälde 40-120 kr. och tjurar 40—200 kr. pr st. Flera upp- köpare från andra orter hade infun- nit sig. Afsättningen af kreaturen tycktes icke vara något vidare liflig, säger N. T. Med bantåg alsändes på qvällen 233 kreatur till skilda orter. Egendomsaffärer. (N. T.) Förre jordbrukaren J. M. Hellström har för ett pris af 15,000 kr. försålt sin gård n:r 14 Skepparegatan i Norr- köping till ölutkbraren C.J.Larsson. Denne har i sin tur försålt sin lä- genhet Hultet i Krokeks socken till Hellström för 6,000 kr. Jernvägen Linköping - Fogelata. (N. T.) Från Antwer- pen hat va till Norrköping anländ! att vidare transporteras till Linköping 12- å 1800 tons ■ jemvägsräls, som dels fraktats och dels kommer att fraktas med bantåg å statsbanan till sin bestämmelseort. De stora räls- partierna äro sända med ångarne "Pollux" och "Castor", af hvilka den förstnämnda ankom till Norrköping för ungefär 14 dagar sedan och den senare häromdagen. För befordringen af rälsen användas tillsamman om- kring 120—130 fullastade järnvägs- vagnar. — Frågan om f astställelse af planen för Linköping—Fogelsta järnvägssta- tion i Linköping, anbringande af hamn- spår och jernvägens sträckning när- mast Linköping har fått ytterligare uppskof derigenom att förnyadt yt- trande infordrats frän stadsfullmäk- tige i anledning af hvad väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt öfver- mtendentsembetet i ärendet anfördt. Till redaktör för öster- götlands Dagblad skall enligt hvad en korrespondent från Stock- holm meddelar Ull N. A., vara desig- nerad lektor Johan Bergman, hvilken som bekant nyligen förflyttats från högre elementarläroverket i Veners- borg till det i Norrköping. Lektor B. har hittills mest gjort sig känd såsom en af vårt lands ifrigaste nykterhetsmän. Att han bland de ra- dikale står högt i anseende, torde be- visas ' deraf, att han valdes till folk- riksdagsman i våras, ehuru han då låg i Grekland, och "komitenterna" förklarade sig vilja bekosta hans hem- resa till folkriksdagen. Årsfest. Stora Åby allmänna sjuk- och begrafningssällskap firade i söndags kl. 3 e. m. sin årsfest i kyr- kan med tal af komministrarne Nord- mark och Aakarberg. Folkskolan. Till lärarinna vid Östra Eneby småskolor har skol- rådet valt fröken Emma Helena Lar- son från Vestervik, senast anstäld i Ryssby församling. En bättre tur hade Vadstena- båten "Emblas" rederi och besättning vid kappseglingen i Jönköping sistl. söndag. Först eröfrade båtens egare, hr L. Sjunnesson, 2:dra priset, en silfverpokal, och sedan vann den öfriga besättningen, kollegan A. Rydberg och notarieu E. Mauritzon, utlottnings- bäten, värd minst 1,000 kr. Godkändt vägarbete. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har god- känt omläggningen af vägen frän Örsebo i Kisa socken till Kråkrydjan i Tidersrums socken. Arsenikförgiftning. Ge- nom rättskemisk undersökning å lik- delar efter den 21 Juni detta år aflidna flickan Gerda Elvira från Elvidstorp i Tjellmo socken, har utrönts att arsenikförgiftning var orsarken till flickans död. Bortflugen. Skomakaren Hall- man från Linköping, förut Vadsten a- I bo, hvilken en tid suttit häktad för stöld i Motala, rymde natten til! i onsdags ur dervarande stadshäktc. Rymningen lär tillgått så, att Hell- man lösbrutit ur sofbritsen ett jern, med hvilket han öppnade dörren till så väl cellen, som ett annat utanför liggande rum. Så fort rymningen blef bekant börjades genast spanin- gar efter flyktingen och telefonbud sändes till grannstäderna, men ännu i on-.lags middag hade man ej fått någon kännedom om hvilken väg han tagit. Hellman skulle som i dag ånyo ransakats för den i Motala för någon tid sedan begångna stölden. Det är ieke första gången Hellman rymt ur fängelset. Samma manöver har han för åtskilliga år sedan utfört i Vadstena icke mindre än två gån- ger. Ena gången gräfde han sig med blotta händerna en flera fot lång gång under golfvet ut på rådhustor- get och beredde sig derigenom ut- träde i det fria, säger V. L. T. Östergötlands nya brand- stodsbolag hade d. 14 d:s ordin, årsstämma under brukspatron C. Ek- mans ordförandeskap. Af de föredragna styrelse- och re- visionsberättelserna inhemtades, att bolaget under gångna verksamhets året, det 19:de, utbetalt ersättningar för 7 eldsvådor — af hvilka 2 om- fattat endast fast men de öfriga 5 såväl fast som lös egendom med kr. 22,096: 25. Försäkringarna uppgingo vid revi- sionsårets slut till ett värde af kr. 11,676,150 för fast och kr. 12,961,450 för lös egendom eller tillsammans kr. 24,637,600; och utgjorde vid samma års början resp. kr. 11,364,790 och kr. 12,952,160 24,316,950 kr., samt hafva således ökats med kr. 311,360 för fast och kr. 9,290 för lös egen- dom, eller med sammanlagdt kronor 320,650: och ansvarighetsbeloppen, hvilka ligga till grund för delegarnes bidrag till skadeersättningar, till sam- manlagdt kr. 41,226,260 vid årets slut, mot kr. 40,841,090 vid dess ingång, utvisade alltså en ökning af kr. 385,170. Styrelsen en föreslår uppdetnte- ring af 10 öre på hvarje 100 kro- nors ansvarighetsbelopp för såväl fast som lös egendom, hvarigenom be- räknas uppkomma ett öfverskott på det hela af kr. 7,438: 83, som skulle komma reserverade medels räkningar till godo. Styrelsen hade hemstält, att bolags- stämma måtte ersätta bokföraren Th. Pettersson från Motala för af honom genom branden i Mariestad i sistlid- ne December månad förlorad lösegen- dom med 450 kr. Då, enligt hvad som uppgifvits, Pettersson öfverfly ttade den del af sin lösegendom, hvarom här är fråga, från Motala till Mariestad i slutet af No- vember, och den eldsvåda i sistnämn- de stad, hvarvid lösegendomen för- lorades, inträffade endast några vec- kor senare, samt i fråga varande egen- dom uppgifvits ega ett värde af 632 kr. hade revisorerna ansett sig böra förorda bifall till framställningen. Dessutom hade revisorerna föreslagit, att styrelsen och tjenstemännen måtte beviljas full ansvarsfrihet för förvalt- ningen under det försäkringsår, som började den 15 Mars 1895 och slutade den 14 Mars innevarande år; samt att bolagsstämman ville bifalla sty- relsens hemställan om en utdebite- ring för året af 10 öre för fast och lika mycket för lös egendom, allt för 100 kronors ansvarighetsbelopp. Stämman beslöt också enhälligt be- vilja den föreslagna ansvarsfriheten, utdebiteringen och ersättningen till hr Th. Pettersson. Vid derefter företagna val efter af- gående 3 styrelseledamöter, återvaldes brukspatron C. Ekman, doktor M. von Feilitzen och kammarherre A. von Arbin. Till styrelsesuppleanter efter aflidna kammarherre C. V. Pereswe- toff Morath valdes godsegaren Carl Tersmeden å Ryd. Återvalde blefvo revisorerna frih. Gust. Baner, grossh. O. Gylling och brukspatron John Ör- vall samt suppleanterna grosshand- laren John Andersson, kamrer J. M. Feuk och brukspatron Ax. Vesterberg. Lakar etjensten 1 Ram- fall. Sedan med. lic. C. E. Waller aisagt sig läkarebefattningen vid Tra- nérska sjukvårdsinrättningen i Ram- fall, hvartill han nyligen blifvit vald, har medicinalstyrelsen fdrordnat med. lic. G. Grapengiesser att under le- digheten bestrida läkaretjensten vid nämnda sjukvårdsinrättning. Vär stenexport. Utförseln af arbetad sten uppgick 1886 till ett värde af 1,610,000 kr., 1890 af 3,247,341 kr. och 1894 af 4,531,434 kr., hvartill kom oarbetad eller pulveriserad sten för 750,802 kr. och polerad sten för 2,909 kr. Största exporten af arbetad sten utgick från Uddevalla (1,124,606 kr.), Kristianstad och Karlshamn: af oarbetad från Malmö och Oskars- hamn. Tyskland och Danmark äro förnämsta afsättningsorterna. Vår utförsel af sten (5,275,145 kr.) har således större värde än den af tackj em (4,189,110) samt af tegel och porslin och närmar sig mycket den af jemmalm (5,819,767 kr.). Till belysning af den utveckling, som Sveriges stenindustri tagit under sista tiden lemnas slutligen efterföl- jande sammanställning, hemtad ur kommerskollegii årliga redogörelser för fabriker och manufakturer inom landet samt för vår utrikes handel. Tillverkningsvärdet af sten arbetad vid våra stenhuggerier uppgifves till: Antal sten- Sysselsatta Tillverk- huggerior. arbetare, ningvärde. År 1885 86 1,353 763,548 kr. , 18^8 49 2.486 1.105,915 „ , 1891 88 3.8.17 2.568.565 , „ 1891 1J3 5,817 3,7.8678 , Utrikesministern grefve Douglas afreste från hufvudstaden i lördags afton kl. 6 till Gerstorp, der h. exc. kommer att tillbringa största delen af sin tjenstledighet. Förvexling af medicin, innehållande gift, inträffade öyligen i en familj i Norrköping. En ung flicka, som lider af någon slags invärtes åkomma, behandlades derjemte för ögonsjukom, mot hvilken senare af läkare ordinerats droppar, innehållan- de qvicksilfver, hvaraf den sjuka in- gafs en tesked. Misstaget observe- rades omedelbart och bud sändes till apoteket, från hvilket medicinen fullt författningsenligt expedierats. Man rådde der till intagande af mjölk som motgift, innan läkare hann tiilstädes- komma. Denne, d:r Hellström, infann sig lyckligtvis genast samt häfde genom lämpligt medel (ägghvita) verkniagarne af giftet, hvilhet enligt läkarens utsago ofelbart medfört dö- den om det intagits i en något större dosis. Riksdagsmannavalet för Linköping är af magistraten ut- satt att förrättas fredagen den 25 Östergötlands skytte- förbunds törbundstäfhug pågick i tredags och lördags vid Linköpings skyttegilles skjutbanor och afslutades i lördags afton på sammanträde i Träd- gårdsföreningen, dervid oresknfua val m. in. företogos och prisutdelning för- rättades. Vädret var uader fredagen gynsanit lör skjuttäflingarne, hvilka dock på lör- dagen försvårades af flere starka regn- skurar. Sammanträdet kl. 7 e. ra. med re- presentanter lör de förbundet omfat- tande gillen leddes af förbundets ord- förande, öfverstelöjtnant C. A. G. Alm- ström och började dermed att sekre- teraren, brandmästaren Emil Ekholm, uppläste berättelsen för 1895 åra verk- samhet. Ur sagda årsberättelse mä meddelas, att verkat, utskottet tillerkänt kammarherre £ F. Ridderborg å BibbiuKShof. tillhörande Ydre skyttegille, och bruksförvaltaren Bror Kjell- gren, tillhörande Reijmyre skyttegille, medal jen "för nit*'; att vid årets skjutning utde- lades 630 kr till priser; att förbundet vid 1895 års början bestod af 2S gillen och vid dess slut af 27 (tvi gillen hafva under aret blifvit upplösta, nämligen Boxholms ooh Kisa och tre gillen ha nybildats, nämligen Vånga, Yzneiujia och Odeshögs); att antalet med- lemmar i de olika gillena vid årets snt vore : Baukebergs 11. Horns 22. KettiUtads 19, Lin- köpings 90, Motala 41. Normlösa 75, Norrkö- pings 129. Norsbolms 58, Rsijmyre 57, R-nga- rums 41, Skeninw 49. Ssärkinds 33, Söder- köpings 38, Tjellmo 49 Vadstena 79, Vreta Klosters 15, Vånga 31. Ydre 103, Yznerums -29. Åtvids 24, ödeahöga 58 ocb östra Ryda 16 Uppgifter saknas frän Dals härads. Hulls bruks oeb Mjölbv skyttegillen; summa med- lemmar den 1 Jan. 1896 - 1.180 mot 1.327 den 1 Jan. aret förut Under (jularet lossa- des ioom förbundet 98,092 skott. Af statens skyttemärken hafva under ijof&ret inom för- bundet utdelats 66 at brons, 16 af silfver och 5 af guld. ÅrsbeiätteUeu lades till handlingarne. Af revisionsberättelsen inbemtades, att lörbuadets inkomster under 1895 uppgått till kr. 3 467: 19 (deraf åra- afgifter från 23 gillen 160 kr., stats- anslag kr. 3.231: 50) samt utgifterna till kr. 3,263: 37 (deraf utbetalda statB- medel i törbundstäilingen 630 kr. och till eilleua 1.9S9 kr.). Vid året3 slut hade iorbundet en kontant kassabehåll- uing af kr. 448: 13. Full ansvarsfri- het beviljades styrelsen och verkstäl- lande utskottat. Till ordförande i förbundsstyrelsen omvaldes med acklamation öfverstelöjt- nant C. A. G. Abnström och, likaledes med acklamation, till medlemmar af verkställande utskottet löjtnant A Gre- vell, sergeant ¥.. Ekholm (sekr), vakt- mästaren C. M. Sjösvärd (kassaförv) och fabrikör E. André. Till suppleant valdes bokhandlaren Gottfrid Johanson. Till ombud att närvara vid repre- sentantmötet i Stockholm utsagos ge- nom sluten omröstning hrr O. Willéa i Noimlösa, C. M. Sjösvärd i Linköpings och S. Svensson i Kettilstads skytte- gille och till deras suppleanter hrr B. Hultgren i Ydre och E. Lindström i Söderköpings skyttegille. Till revisorer omvaldes hrr C F. Köhier och Germund Söderberg i Lin- köping ssmt till deras suppleanter hrr J. V. Karleson i Linköping och J. S. Nilsson i Normlösa. Beslut fattades om att i stället för att årsafgiiten förut utgått med 5 kr. för hvaije 25-tal statsanslaiib.T.-ittigade medlemmar, skall den hädanefter utgå med 10 öre lör hvarje dylik medlem. Derefter utdelades följande pris: Inom klass I- C.ille. P.-.int. K-. C. G. Asplund, Nkfig 58 to Emil Sköld D.o 55 25 A. J. Adler l.kpir 55 2D A. Friseli Xkpg 54 10 A. N. TimdabI Skeninge 53 Ii • K. Astrom Hoijmvre 53 in V. Stenqvtst D:o 52 11) V. Jansson Xorsholin 5fi 10 E. Niklasson D:o 51 5 E. Ahlstedt Atvid 51 5 b Seiireiber Lkpg 50 5 B. O. Veck Nkpg 50 C. Fredriksson udesbög 49 5 G. liosoll Heijmyre 48 ä S. Mattsson Xkpg 48 5 C L. Kapp Ödeshög 48 [nom klass II: C. A. Lindholm Nkpg 105 40 I b\t- is.so:: K :i<:a.nim f|vi .1 > A. F. Westerdahl LkDg 95 20 A. I.. Fatilén Ätvid 94 10 J. R Jonsson Ydre 93 10 A. G. Johansson Nkpg 90 10 J. V. Jaonsson Ydre 83 10 II Piii <-r \adsr.ena >> » F. M. O. Andersson Ydre 85 5 Alfr. Carlsson D:o Bo 5 J. L. Wild Ö. Ryd 84 6 Keismeijoi- Keiimyro 83 5 B. A. Hultgren Ydre 82 5 C. Hild Lkpg 79 5 F. G. Nilson Normlösa 78 5 Inom klassen III: C. Sköld Nkpg 211 40 J. Svensson D:o 197 20 C. Frisell D:o 170 15 Hj. Andersson Lkpg 169 10 A. V. Andersson Nkpg 188 10 E. Pihlström Lkpg 167 10 A. Runqvist D:o 165 10 P. L. Pettersson Bankeberg 164 5 J. A. Axelsson Lkpg 163 5 J. A. Johansson D:o 153 5 Aug. Andersson D:o 151 5 O. Nilsson Motala 148 5 G. Pettersson Lkpg 145 5 Linköpings arbetareför- enings 30-ärsfest firades i söndags på ett anslående sätt i förenin- gens lokal, hvilken var vackert de- korerad, inne i stora salen särskildt med ett från golf till tak gående pro- gram, textadt och bemåladt med ro- liga figurer. Festen var mycket tal- rikt besökt och bevistades bl. a. af särskildt inbjudna ombud från Norr- köpings, Vadstena, Söderköpings och Mjölby arbetareföreningar. Sedan föreningens ordförande, adj. A. Sterner helsat festdeltagarne väl- komna sjöngs en sång af kören med orkesterackompagnement, hvarpå ord- föranden höll ett anslående och varmt festtal om föreningsidén. Dansen påbörjades nu och fortgick tills sexan var serverad ute i den vac- kra parken, hvilken var festligt illumi- nerad med kulörta lyktor och belyst af en strålande gassol ofvan verandan. Efter supéo. iörevisades medels skiopti- kou de vansälla dragen af föreningens hrr sti tare. Vid bålarne höllos nera tal, deribland af ordföranden för de främmande gästerna och för förenin- gens stiftare. En animerad dans afslutade dagens festligheter. LinkOping* skyttegilles lO—Årsfest högtidlighölls i söndags med skjuttäfhng, hvari icke mindre 104 skyttar deltogo, många af dem från andra gillen i länet och särskildt inbjudna. På aftonen hölls en mycket ange- näm och anslående kollation i Stora hotellets konsertsalong, hvilken var för tillfallet dekorerad med blågula draperier, gevär och riksvapnet. Åf- ven andra än stadsbor, gillesmedlem- mar, deltogo i aftonens fest. Stor nykterhetsdemon- stration var i söndags anordnad af Linköpings allm. nykterhetskomité. I demonstrationen deltogo nykterhets- vänner från olika platser i Östergöt- land. De samlades på Borggården kl. 2,30 e. m. och aftågade derifrån med 4 musikkårer och 29 standar Storgatan ned samt till Vernerska trädgården, der festen öppnades med ett kort helsningstal af nykterhets- komiténs ordförande; och sedan psal- men 124 v. 1 sjungits framträdde pa- stor Eklund och höll ett gediget nyk- terhetsföredrag. Efter föredraget framstälde ordfö- randen förslag till en resolution, hvil- ken antogs och hvari mötet uttalade sig för lokalt veto, bränvinsmedlens indragande till staten, öl- och vin- handelns skiljande från annan handel, lagstadgad gräns mellan svagdricka och starkare maltdrycker samt lag- stadgadt rusdrycksförbud. Kaffe, saft och läskdrycker serve- rades och flera musik- samt sång- nummer utfördes. Kl. 5 e. m. aftågade den väldiga skaran (omkring 2,000 personer) ull S:t Lars kyrka, som snart fyldes. Musiken uppstämde psalmen 124 v. 1, hvarefter pastor Qvarnström från Kaga besteg predikstolen och höll ett kraf- tigt evangeliskt nykterhetsföredrag. Derpå spelades sista versen af of van- nämnda psalm och set an en blandad sångkör på ett utmärkt sätt utfört ett slutnummer upplöstes mötet. Vädret var regnigt hela söndagen, 340 — En ganska egen fråga, återtog Vauvenard, hvem tror ej på en gud? Skulle ni tvifla, min fri- herrinna? — Icke det, ack nej; men låt mig höra edra tankar. — Ni börjar grubbla, jag har grubblat ut. Det ligger i sakens natur, min fru, att hvarje tänkande måste grubbla under en period af sitt lif. Så vida ni fordar det, skall jag helt oförbehållsamt säga er mina tankar. — Jag önskar det. — Om ni blickar omkring er, ser ni, huru verl- den i allt utvecklar sig för att sent omsider åter sjunka tillbaka. Det är ju så? — Onekligt. — Ni ser, huru allt blomstrar en stund och se- dan dör bort, huru allt arbetar sig upp till en viss höjd, för att derefter åter sjunka i grafven, i nat- ten. — Deri har ni rått. — Ni kan icke tro, att gud sitter på en tron, som en verldslig konung, i en himmel, liksom i en tronsal, och med frälsaren på sin högra hand, lik- som en monark med en spira — ni kan ej vara så barnslig? — Herr grefve, ni sårar mina känsloi I — Jag tiger genast, om ni behagar. — Fortfar, fortfar! — Gud är hela skapelsen, min fru. — Ni tror då på honom? Jag andas åter! — Jag har ju sagt det. — Gud är hela skapelsen, sade ni; sluta icke - jag ber er, fortsätt! — Men just derföre, att gud äi skapelsen, är också jag en del af gud. Jag vi..e nästan säga, att skapelsens lifsfunktioner agera såsom lungorna i 341 vårt bröst: dermed menar jag, att en evig utand- ning af gudomligt lefvande och skapande kraft eger rum, hvilket i sin ordning äfven förutsätter, för att sa uttrycka mig, en motsvarande inandning deraf. Missförsta mig ej. Då den gudomliga lifskraften strömmar ut, uppblomstra, utveckla och gestalta sig verldens oändliga fenomen omkring oss; då den återgår, försvinna desamma igen. Så framkallas vi sjelfva och bortgå vi äfven. Vi utgä ur det gudom- liga och försvinna i det. — Vi äro då ingenting i och för oss sjelfva? — Hvarför icke? Visserligen äro vi ej isolerade krafter eller rättare fristående maskiner, slafvande under en allmän lag, hvars ändamål vi icke en gång fullkomligt begripa; men i dess ställe äro vi sjelfva delar af denna höare lag, ögonblick, uttryck, bok- stälver, ja toner af den högsta eviga meningen och harmonien; vi äro icke endast svaga, arma belåten af gud, utan läukar i den kedja af oändlig gudom- lighet, som genomlöper skapelsen och utgöra hans härlighet. 1 känslan af denna gudomliga börd, hand- lar jag fri och oberoende, vetande mig . . . — Icke mera! bad friherrinnan. Ah, jag förstår er! Vi äro sjelfva vårt samvete, vår eviga försyn, vårt straff och vår nåd, vår ansvarighet och rätt- färdighet, vär himmel och vårt helvete, värt lidande och vår försoning! — Ni förskräckes derför? Mig lugnar denna åsigt ganska mycket, livad vi äro, äro vi till följd af vär egen gudomlighet, till följd af oss sjeltva. — Ni tror således icke pa någon dom, något straff? — Det gudomliga kan icke straffa det gudom- liga. — Ni trcr icke på något evigt lif efter detta0 — Jag har aldrig förnekat det. — Icke likväl så, att var andliga individualitet 344 det var allenast ett enda ögonblick. Liksom eu storm försvann hati åter bland folket. — Nåå? — Han var blek, mycket blek. Vauvenard stannade midt framför den talande. På något afstånd hade han redan hört hela sam- talet. — Såg icke ni honom äfven, herr grefve? — En man med grå rock — jo, jag tror väl. — Han var blek, betydligt blek. — Ganska rigtigt — jag såg verkligen honom. Han hade svart här, som stack iV.,:n under den i pannan djupt nedtryckta hatten. — Det är sant. En gång märkte jag honom småle nästan afgrundslikt. — Precis — jag såg det äfven. — Och ni kände icke igen honom? inföll en an- nan af sällskapet. — Ej för min del, genmälde Vauvenard -- men kanske ni? — Jag säg för litet af lians ansigte, för att kunna fästa dragen i mitt minne. — Erinrar du dig ingen, som han liknade? Man väntade nyfiket och med tyst uppmärksam- het på svaret. — Jag vet en, sade Vauvenard, som han hade mycket tycke af. — Hvem, hvem, hvem? ropade man. — Han hade i sanning ett obesknfligt tycke af . . ■ — Af? — Af mig. Vauvenard brast härvid ut i ett skratt, och alla instämde deri. Detta skämt ätergaf sällskapet en gladare ton, som ännu mera ökades under det man mtog sin middag och med fylda glas tryckte hvar- andra till höger och venster. 33. har några vänner samlade hos sig i huset med bur- språket vid Kornhamn — du känner ju Vauvenard? — Tillräckligt för att kunna göra honom ett besök. — Godt! Visa mig då den tjensten och begif dig dit — törnända har man på något sätt narrat Anton till sig. Hör efter, se efter, med ett ord, gör allt, hvad du kan, för att fä reda på — förstås lik- väl utan att någon märker din afsigt. — Lita på mig. Jag är, som du väl vet, en fin diplomat. — For min del uppsöker jag Pistol, men begif- ver mig frän honom direkte hem. Så snart du er- farit, om Anton är eller icke är hos Vauvenard, kommer du ofördröjligen efter till mig, du gör ju det? — Var förvissad derom. De skildes åt. Falk skyndade ned till rakstugan och träffade Pistol, upptagen af öm omsorg om Lena. — Hon lefver, hon lefver — hurra, hurra! ro- pade Pistol, utom sig af glädje, då han fick se Falk. Kom hit, skall ni fä se — kom kom! Lenas barm häfde sig: man väntade hvarje stund att hon skuile slå upp ögonen. Skottet hade träffat venstra sidan, utan att lik- väl vara dödande. — Hon rodnar, hon ler, hon hör att jag är här! jublade Pistol. Hans fröjd var obesknflig, och lik- väl borttorkade han med rockärmen helt oförmärkt en tår. Det var den första glädjetår, han fält i sitt lif. Då Lena slutligen uppslog ögat. stirrade hon en stund omkring sig; men återkommen till sig sjelf, utsträckte hon handen och räckte åt Pistol sin ring, C. F. Biddtntad. Svarta Eaiiden. II. 43