Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-01-01
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD » Redaktör och anwa-ig ui(j;fvarei Bengt Kägge. OSTG STEN Kprare och förläggarn; Aktiebolaget Ostgöta Corregpendenteiu Booktryckeri» Verkställande direktör: Fredr Eammaritr&ia !\:r 1. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: 50, för tre qvartal kr. 1,15, för haift . och ett qvartal 50 öre* postbefordringsafgifteii lnberäknad* Utkommer bvarje Fredag;. Fredagen den 1 .'anuari. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; fräa främmande orter 10 öre. Utländska annor.ser ire. Förlofuiugs-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lös nummer pri 8 5 öre. Östgöta Corrcspondentena Boktrytke-i i Linköping. 1897. I: **@si i * * @stgöfa~<$osfen** anmäler sig härmed till fortsatt utgifning under 1897 etter oförändrad plan och till o/örändradt pris. Tidningen skall sålunda fortfarande utkomma en gång i veckan (hvarje fredag), upptagande en fullständig, ehuru naturligtvis sammanträngd redogörelse för allt af vigt, som inträffat i hela verlden under senaste veckan. I följetongsafdelnlngen skall fortsättas åter- gifvandet af G. F. HiMenUfli historiska romaner hvilka i så hög grad tillvunnit sig våra läsares intresse. Hvarje nummer skall fortfarande upptaga 24 sidor deraf, så att prenumeranten under årets lopp erhåller nära 1,300 sidor af romanverket. Sedan den nu pågående romanen "Dra- banten" afslutats, kommer omedelbart att påbörjas den ej mindre spännande romanen "Fursten", hvilken utgör fort- sättning af "Drabanten" med till stor del samma handlande personer. Prenumerationspriset för Östgöta-Posten blir fortfarande IV endast 1: 50 för helt år, ~3B$ postarvodet inberäknadt, hvilket pris måste anses vara oerhördt billigt, då endast den tidningen åtföljande följe- tongsromanen i bokhandeln betingar ett mångdubbelt högre pris. O B 8.! Ny tillträdande prenumeranter, hvilka önska erhålla den under sista qvartalet af 1896 ut- komna afdelningen af romanen "Drabanten" (inalles 312 sidor) skola på sin reqvisitionssedel skrifva "Östgöta-Posten med bilaga", hvarför prenumerationsafgiften utgör 25 öre mera eller 1: 75 för helt dr. Dessa prenumeranter erhålla då med första numret för 1897 de redan utkomna 312 sidorna af "Drabanten". ety Hos tidningens vänner och gynnare våga vi an- hålla, att de måtte fästa vänners och bekantas uppmärk- samhet på det tillfälle som erbjudes att för billigt pris er- hålla ej blott en innehållsrik tidning utan äfVen en värde- full romanumllng, behandlande ämnen ur svenska blstorlen. Utom tidningen erhålles: för 1:50 nära 1,900 romansidor och för 1: 75 nära 1,600 sidor. Uppmärksammas bör, att nuvarande prenumeranter böra för 1897 prenamerera å endast Östgöta-Posten till pris 1: 50 for helt dr, hvaremot nytUUrädande prenumeranter, som önska erhålla början af romanen "Dra- banten", böra prenumerera å "ÖstgOta-Posten med bi- laga" för kr. 1: 75 för helt år. e»y Prenumeration bör ske d närmaste postanstalt ju förr desto hellre, helst före Jul, då trygghet vin< nes, att tidningen i rätt tid kommer prenumeranten till hända. Den, som åstundar en billig och bra tidning frän Sveriges andra stad bör Kuriren, Tillkånnagifvanden, ödeshög. Ut lliutyRliei, Hofritt» c o. Bottnen K. Anandet-, oBbeeSrjer ax* lacat^c** t*xa hatid- Kuin toleananae och atttgude. Trlnaa * landekansliet kl. 10-2. Ett godt nytt år tillönskas Ärade kunder och gyn- nare af Thure Palm, (« Mjölby. HaUands- -= Posten, frisinnad, vaken, själfständig tidning for Hallands lan, följer i le- dande artiklar dagens politiska och sociala företeelser, meddelar bref, skisser ocb kåserande uppsatser, innehåller rikhaltig notUafdet- ning etc. Utgifves i Halmstad 4 gånger i veckan, Måndag, Onsdag, Torsdag ocb Lördag, tillprla å posten: hel årgång 5 kr., Vi år 2:75, V, år 1: 50, månad 60 öre. Annongprls: 10 öre pr rad. NORRBOTTENS- -= KURIREN är Luleå stads och Norrbottens läns i största och mest spridda tidning. TJtgilves Tisdagar, Onsdagar, Fredagar, Lördagar. Prenumerationspris: helt år t: 80, hälft år 2:40, qvartal 1:20, postbefordringeafgift inräknad. Annonspris: S öre pr petitrad. Upplaga: 3,500 ex. Undertecknad rekommenderar sitt stora lager af finare och enklare Likkistor •amt alla abua berrafningsartiklar såsom flrdirsydda ■Tn.alafi m. b. (g») A.li.lMteh. i alla orter! Prenumerera vid närmaste postan- stalt på Wärmlandsberg — tidning för Filipstad och bergslagerna — som utkommer 2 gånger i veckan Tis- dag och Fredag, och kostar endast 2 kr. for helt år, 1 kr. för hälft och 50 öre för qvarts år, postarvodet oräk- nadt. Tidningen är frisinnad, innehållsrik och lättläst samt lägger sig särskildt vinn om att lemna snabba och tillför- litliga meddelanden, synnerligast från prenumerationsområdet. På grund af sin stora och jemna spridning bland ortens, tiilfolje de många och stora industriella anlägg- ningarne, talrika och välbergade be- folkning är Wärmlandsberg ett synnerligt förmånligt annons- organ. Det oaktadt är annonspriset endast 10 öre pr rad, lika å båda sidor, med rabatt vid längre annonsering. Tvä gånger i veckan ntkommw Md 189.7 Irt bllrj.il AjtmbtaMs VecbMpflaga, NonieDi meit •pridda tidning och förändra» på grund oaraf namnet till Ållcnbhdilt HalfrKke-upplef Priset ir ofin- ändrade AV 1: 20 pr är. Formatet blir i hrari. nummer minst sexsasjtigt, ock erhålla stlund» pre- numeranterna hädun^ftei^aamniaiilagdt Sa*jaSjl i lat in hittills Rikhaltig, artikel- hällarik. afdelrungar Sakrika och Ulliga 1 Intluslr utställn ng i spännande Jdjetonq talrika, snabba, träff mer. — Direkt förbindel ars balkmgexpedrtum ttlt extra 4niis/nlaeor — bl. af deo nyvalda Andra kammaren» 230 biografiska notiser A/tonbiadels Veduntpplooa cger mumenntar och ir alltoi obestndt Srrr/t.* frémetm tttoidnmu (S. T. A. 31566) (2) som utgifves en gäng i veckan äfven under 1897. Tidningen, som år sjelf- sländig, reformvänlig och verk- ligt frisinnad — icke blott under prenumerationstiden, utan under hela året — kostar för helt år endast ♦• 1 kr. 20 öre, •♦ postarvodet deri inräknadt. Göteborgrs-Kuriren, som ar väl känd dä den har 7 år bakom sig, har den största landsorts- upplagan af samtliga Göteborgs- tidningar, hvadan det lönar sig att annonsera i densamma, enär den år spridd öfver hela vestra Sverige. Prenumerera pä närmaste postanstalt! Endast 1: 20 for 1897. Norr om Stockholm — ända upp till Sundsvall — sålunda i Södra Norrland, Dalarna och Vpland finnes blott en enda daglig tidning, nämligen Gefle Dagblad. Utkommer hvarje helgfri morgon och presslägges först vid 2-tiden pa natten, hvarigenom tidningen ovedersägllgen är »In vidsträckta ort» snabbaste nibetatadnlOK- Vaken politisk tidning, frisinnad och nyk- terhetsvänlig, erkändtptgg och lättläst, orädd och sjelfständig, men alttid iakttagande "god Ehuru Gefle Dagblad blott är Pk är gam- mal är upplagan i December 1899 — ttto» något slags godtköps- eller sjelfprentimera- Hon — 4,000 exemplar. Prenumerationspriset är för år endast 6 kronor, för halfår 3 kr, för qvartal 1,50 kr., för månad JO öre, postarvodet mberäknadt Prenumerera tidigast möjligt-vid närma- ste postanstalt!______________________ Söderköpings Tidning åtkommer 1897 tre gånger I veekan och ko. åtar för taelf år i ett Mr allt 3 kr. 76 Ort). Söderköpings Tidning ir ett bildande, upplysande, foatarlandeei- •kar.de. tolkväoligt organ, .om verkar for fflrsonligbet, förtroende ock ömsesidigt tUl- mStcigaende mellan alla aamballalager. Söderköpings Tidning har ett rikt tawUu af notiser poess, tanke- öfningsnppgilter, anekdoter m m. Söderköpings Tidning meddelar snabba telefonerade nyheter trän alla land. Söderköpings Tidning har god "klipp" följetong om 1.2(10 aidor per hr, ItfMiee -»fgifutrltt af 19 litterära bl- lagaklad om året och ger alla helarapre- numeranterna gratis ett rikt iUuatra- radt Jnlnummer. Söderköpings Tidning är ettde ocb ortsmyndlgbetcroa. samt haa- taliningnallskapeu oificiella annonsorgan. Söderköpings Tidnings anuonspria år endast 8 ore petitraden; raoatt 'ör minst 6 gånger. Söderköpings Tidning Sr Sverige, töiballandevis MUtgaatc hvar- annandagstidning. Söderköpings Tidning redigeias af (12117.293) Reinhold Winter. 1897. Göteborgs Nyheter, Nyhets- och Annonsblad för Göte- borg ocb Omnejd, somäter härmed sm IHB trettonde årgång HB till prenumeration. helt &r . Kr. 1: 20 I baltt år . Kr. 0: 70 treqraits&r „ 0: 95 | (jvarts iir „ 0: 45 postarvodet ioberftkoadt. Den, stim i tid prenumererar å Göteborgs Nyheter (Ar helt år, erhåller en samling- no- veller och berättelser £ ra t 1m. TiritiiogeD kommer att noder året innehålla flere goda och läsvärda följetonger, föratom artiklar behandlande skilda ämnen Åt notis- Htdeloingen skall egnas stor omsorg-, så att deu må bl i f va rikhaltig ocq intressant. Hvarje nummer innehåller notiser från Amerika. Uttryckande vårt fajertliga tack åt tidnin- gens läaare och gynnare rör det gångna året, bedja vi dem fö." våocor ocb bekanta fram- hålla tidningen, samt uppmana dem att pre* nnmerera a densamma. U der hopp att nästa är fä fortsätta be kan'skapen med vara nuvarande läsare samt erhålla eo god del nya, inbjuda vi till pre namereratioo för 1897. _^__^__ Redaktionen. »♦»♦»»•♦•♦•♦•»•♦»♦»♦+» 2Uimmer€y- Sturiren (f. d. Wimmerbys Tidning) utkommer frän och med 189/ års början minst 2 gånger i veckan och kostar å alla postanstalter i riket med inberäknadt postarvode endast 2 Kronor för hela aret. — Tidningen, som är foster- ländskt frisinnad, kommer att förse sin alltjemt stigande läsekrets med rikhaltiga nyheter frän när och fjerran, tretVga be- rättelser, kroniker a!' den glade krönikören Thore S., goda följetonger ni m Ypperlig annonstidnlngl Prenumerera 1 närmaste postanstalt! Bedaktionen. Prenumerera Jordbruks- och Mejeri-Tidning, organ för det svenska lordbruket och dess binäringar, speelelt mfjerlhaadtrrlngcn. JordbrnkK- oen Melerl-Tidulng rar iran att äfven ör nästa år bland sina medarbetare räkna flera inom landtb-nkets rpreieia areoar trsjnståend -, lnalktstolla och erfarne fackmil, Uvjdao dess inuouåll alltid mir vlrdefbllt ocb catTexlande. Jordbralts- ock mejeri-Tidning kommer olta att me<ldela Ulnstrationer till texten, särskildt bilder af iJäverigeioreaom- mande baadjar af olika raser och slag. Enär di-n framstaetdH blproloeen ocb djarväsnen Herr Kapten Vllfc. Snekkoff kommer att redigera denna senare aideining. kanna vi utlotva, att densamma skall blifva lika sak ik som lättläst ocb intressant. Jordbrakc- mé Meierl-Tldnlns kommer att noder rubriken Hénagirden innehil!» ca slraUId aNelalng för fjädern- skStsel, lör hvare redigering vi lyckats tOr- varlva den erkändt framstående taekroannen inom detta område Ben Ingenjör Gustaf von Sjdow. Jordbraksy och Melerl-Tldalng meddelar ifsasi. naterlngar i apanmäi smör, mjDNi, kraitfot er ocb gddaliiigimedel, kreamr oeb landtmanoaprodakter, mejeri- ageateu I England vecko- oeb mäuaås- rappcrter etc Jordkraks- ock Melert-Tldnlng: har sia hatvudaaklataste spridning' bland landtcånnen, älvensem bland uppköpare af lanatmanrja- ocb mejeriprodukter och år så- lunda att i många ateoeudeu srunerllgen Umpllft aausamacrgaat. Jordkrak» ock Melert-Tldninc. som utkommer k»arje h.igln Fredag, »ostar tor >/l ar Kr. «. 'Ä »r Kr. fl, V, år Kr. 1, pr manad Kr. (h SO, pestarvadet birl In. berlkmait. Prenumerera t rtmaste postamstaltt Stockholm I Deo. 1896 Länet och stiftet Spanmålsmsjfkiisden tyc- kes — skrifter $. D. A. — vid axets slut fortfarande visa en afgjord ten- dens till stegring, som klart visar balt- lösbeten i baissiérernes manövrer att till spelbörsernas terminsreglering äter söka sänka prisen på fingerad vara, manövrer, bvilkas verkliga Innebörd vi inom de närmaste dagarne med of- ficiella noteringar torde vara i tillfälle att blotta. De senaste noteringarna för effektiv vara tala ett belt annat spr&k an baissiérernes cirkulär. Så- lunda är, enligt telegram från New- york, den senaste noteringen der för locovara at artikeln hvete 100 V. c, i London är dagens notering 6 d. hö- gre än måndagens ocb i Berlin sena- ste notering 50 pfennige högre än fö- regående. Äfven råg är i stigande. Den no- teras i Amsterdam nu 1 gulden högre än senast. Domänintendent 1 öster götlands lin. K. m-.t har lör- urdnat tjeustforrättande domäninten- denten Jakob Bsizahua att t. v. under 3 är fr. o. m. den 1 Januari 1897 vara domänintendent i Östergötlands län. Östergötlands Ansgarle- förenlng firade sitt årsmöte i Lin- köpings missionshus tisdagen den 29 Dec. med styrelsesammanträde hos d:r Eoch, och ombudssammanträde i mis- sionshusets lilla samlingssal. Att leda ombudsmötets förberedande förhand- lingar utsågs skolläraren J. Lindström från Grebo och till sekreterare utsågs skoll. S. Wikström från Risinge. Kl. 3 e. m. samlades styrelsen och ombuden till gemensamma öfverlägg- ningar och beslut rörande Ansgarie- iöreningens verksamhet. Ordf. hr J. Olsson, Ullevi. helsade med ett kort tal de ovanligt talrikt samlade om- buden välkomna. Först beslöts rörande hvilka pre- dikanter som skulle uppträda vid morgondagens (onsdagens) möte. Beträffande predikanten Karlsson, som nu ett par år såsom extra varit i föreningens tjenst, bestämdes på grund al styrelsens förslag enhälligt att han hädanefter skall tjenstgöra som fdren. ordinarie predikant. De, som voro i tur att afgå ur styrel- sen näml. J. Olsson, Ullevi, C. Nik- lasson, Skinstad, och a. P. Persson, Vånga, blefvo ganska enhälligt åter- valda. Som styrelseledamoten trävaru- handl. A. Eriksson från Skärblacka begärde och erhöll utträde ur styrel- sen, invaldes kontraktsprosten E. Rudberg från Vånga med en anmärk- ningsvärd enighet. Till ombud att representera Ans- garief. på sv. missionsiörb. årsmöte nästa sommar utsågs fören:s ordf. J. Olsson. Ät styrelsen och föreningens pre- dikanter gafs i uppdrag utgifvandet af föreningens årsberättelse. Till revisorer att granska förenin- gens räkenskaper valdes de förut va- rande, nämligen ingeniör Stenmark och handl. F. Björnsson från Lin- köping. Ett par at d:r Koch till årsmötet inlemnade frågor, den ena afseende vissa ändringar rörande lorens verk- samhet och den andra ändrad tid för mötenas hållande, blefvo på förslag af styrelsen enhälligt afstyrkta. Nästa qvartalsmöte beslöts skall hållas i Linköping den 3 och 4 April nästkommande år. Fören:s kassaförv. delgaf derefter mötet det lika glädjande som ovan- liga, att någon nämnvärd brist i kas- san icke förefans. Kl. '/, 7 afslöts denna del af mötet med bön ocb sång. Kl. 7 predikade lektor Waldenström och hr Sv. Johansson, den förre med text ur Gal. 4: 1—11 v. och den se- nare med text ur Joh. 10 kap. 14- 18 v. Det rymliga missionshuset var till trängsei fyldt af åhörare. Årsmötit fortsattes under hela ons- dagen, uteslutande med uppbyggelse- föredrag i missionshuset Kl. half 10 förmilda gen var den rymliga loka- len bokutail gen fultpackad af män- niskor, mest landtbor. som under den största stillhet och uppmärksamhet åhörde föredrag af Svenning Johansson från Jönköping, pistor K. Palmberg fi ån Jönköping samt lektor P. Wal- denström. Efter omkring 2 timmars middags- rast fortsattes mötet kl. 3 e. m., då predikan hölls af predikanten Bergqvist från Skärblacka, kyrkoherden Carlasoo från Normlösa, skolläraren K. 0. Ahl- strand från Risinge samt slutligen pa- stor K. Palmberg. Synnerligen under det sista löredraget var missionshuset nästa lika fullsatt, tom på törmiddagen. Såväl på för- som eftermiddagen upp- togs kollekt till förmån för Ansgarie- föreningens verksamhet. Sällan har föreningens årsmöten varit så talrikt besökta som nu varit fallet; men så har t ckså en P. Waldenström utgjort drag- ningskraften. Till gårdagens referat må göras ett par korta tillägg. Med anledning af 1893 års beslut, att qvartals- och års- möten endast skola hallas i Linköping, bestämdes nu, på grund af väckt för- slag, att mötena må kunna hållas äfven på annan lämplig plats inom förenin- gens verksamhetsområde, då skriftlig begäran derom i god tid inlemnas till styrelsen. Styrelsen erhöll i uppdrag, att till nästa årsmöte ingå till jernvägsstyrel- sen med anhållan om rabattbiljetter i och för bevistande af Ansgarielörenin- gens årsmöte. Död pa gatan. Arbetaren P A Johansson, anstäld vid Ny.i åag- tvättinrättningen i Norrköping, nedföll i tisdags död på Olai kyrkoplan. Han fördes genast till apoteket Kronan, der tillkallade läkare konstaterade att dö- den inträdt. Den ailidne var omkring 28 år gammal och efterlemnar enka och 2 barn Han var nykter och or- dentlig. Troligen hade han träffats at slag Rådnusbyggnadsfr&gan 1 Norrköping. (N. T.). Arki- tekten Ludv. Petterson i Stockholm bar cu uppgjort eskissritningar lör delsen rådhusbyggnad å gamla tomt■ n. dels ett stadshotell å nuvarande stadsbus tomten. Kostnndstörslaget för den först- nämnda hir slutsumman 400000 kr., för den senare 325,000 kr. Rejmyre glasbruks aktie- bolag, hvilket hör till de industriella anläggningar, som under senare tiden kunnat utveckla sig, torde snart kom- ma att drifva sin verksamhet ätven inom Nerike, skrifver Nerikes Alle- handa. Som vi i somras nämnde, har bolaget underhandlat med egaren till de båda bruksanläggningarna vid öfre och nedre Gryt i Bo, der jernhand- teringen för ett par år sedan helt och hållet nedlades, om att få arrendera dessa bruk på en tid af 20 år för in- rättande af glasbruk derstädes. Öf- verenskomtnelse härom lär nu vara träffad och såsom förberedelser torde vara att anse, att det qvarvarande folket vid öfre och nedre Gryt blifvit uppsagdt till afflyttning ofördröjligen. De flesta af arbetarne äro naturligt- vis villiga att emottaga anställning i glasbruksbolagets tjenst, om plats der kan beredas dem och överenskom- melse om arbetsvilkoren kan åstad- kommas. Stegeholms träföradllngs fabriks aktiebolag, skall, skrilves till oss, ötvertaga Vesterviks valsqvarns fastigheter och de maski- ner som kunna användas för den nya industrien. Tillverkningen afses ute- slutande för export. Bolagsordningen för det nya bolaget var redan i för- väg fastståld at k. m:t. Några min- dre förändringar beslötos emellertid. Vid företagna val utsagos till med- lemmar af styrelsen hrr E Steinholtz i Eskilstuna (bolagets blifvande dispo- nent), disponenten E. Rahmberg, bank- direktören C. Keventer, bokhandlaren C. F. Eibolm och doktor L.Fredelius med hrr tullförvaltaren Iv. Ljunggren och handl. Schiller som suppleanter. Revisorer blefvo hrr häradshöfdiugen Ax. Rune och sakföraren F. E. Hallen. Öfverväld. I söndags afton biet en yngling. I. Nilsson, son till en sågverksarbetare Nilsson ocb boende i Eriksdal, Gotttridsberg, öfverfallen utanför frälsningsarmens lokal hårstå- des af en okänd person, hvilken med något hårdt tillbygge tillfogade honom flera stora krossår i hufvudet. N. be- gaf sig springande till sitt hem der han till följd af skadorna svårt insjuk- nade. Slagen i hufvudet måtte ha tagit mycket hårdt, ty talförmågan var borta tills i går f, m. dä han nå- gorlunda kunde meddela sig med sina anhöriga. Äfven å ena armbågen er- höll han ett så svårt slag, att känseln försvunnit ur handen. Man trer sig nu vara våldsverkaren på spåren, hvilken säkerligen kommer att dyrt få plikta för- sitt tilltag. Riksbankskontoret 1 Lin- köping. Till styrelseledamöter vid riksbankens afdelningskontor i Lin- köping hafva fullmäktige den 17 den- nes utsett och förordnat majoren G. O. S. T. Meurliug, kamreraren vid riksbankens afdelningskontor i Öster- sund E. G. S. Sundeqvist (handhai- vare af den dagliga förvaltningen) samt handlanden Axel Karlson. Till styrelsens suppleanter utsagos riks- dagsmannen O. Larson i Mörtlösa, handlanden K. R, Mousquette samt godsegaren C. L. Tersmeden. Mot difteriepidemien. Ef- ter anmälan at kommunalnämnden, att i anledning af gängse difteriepidemi inom Regna socken meddelade törbud mot folksamlingar och sammankomster icke åtlyddes, har k. bef hde stadgat ett vite af 25 kr., bvartill den gör sig rör- milen, som ofverträder kommunalniam- dens förbud, under den tid provinsial- läkaren anser detsamma nödigt, och har kronolänsmannen F. M. Rydström beordrat» att lemna kommunalnämnden omedelbar handräckning för verkstäl- landet af dess i berörda afseenden fat- tade beslut. jLrandtm&tareförordnan- de. K. betnde nar törordaat kom- missionsUndtmätarea A G. Lövstrand att i och för utvidning at Styrestads kyrkogård uppmäta ocb kartlägga för nämnda ändamål atsöndradt jordom- råde. Barnmorskeexamen. barnmorskeexamen är vid Stock- holms undervisningsanstalt lör barn- morskor aflagd af hustru Hedda Sofia Karlsson, född Johansson, från Lin- köping. Kreatursexporten på Tyskland. Tyska agrartöreuin- geu bar till rikskansleren afgiivit en petition, i hvilken begäres fullständigt förbud mot införsel af slagtboskap från Danmark och mot införsel af nötkreatur och svin från Sverige och Norge äfven som Österrike och Ryssland. 1 moti- veringen frambålles att det under de senaste åren visat sig i Kiels slagthus att 41 procent af danska kreatur varit tuberkulösa. De äldste oeb yngste 1 riksdagen. Af den nyutkomna statskalendern inhemtas bl. a. att den i anseende till lefnadsåren äldste leda- moten af första kammaren är friherre R. M. Klinckowström, född 1816, och den yngste den nyvalde representan- ten för Norra Kalmar län vice härads- höfdingen K. H. B. Tillberg, född 1860. Äldste ledamöter i andra kammaren äro talmannen landshöfding grefve Bob. De la Gardie och hemmansega- ren P. Larsson i Fole på Gotland, båda födda 1823, och yngste den ny- valde representanten för Enångers och Forsa tingslag Per Olsson i Åsak, född 1864 och godsegaren K. F. G. Almqvist (för Åkers och Selebo dom- saga), född 1863. Till konungens jubilei- fond för lungsotssanatorier ämnar, enligt meddelande från Newyork, sty- relsen för den svensk-amerikanska jubileikomitén föreslå att det öfver- skott användes, som kan uppstå å insamlingen till svensk-amerikaner- nas minnesgåfva till konungen. Unionskomlten lär, enligt "Aftenposten", komma att hälla sitt nästa sammanträde i Norge den 15 Sept. 1897. Flere af dess medlem- mar äro nämligen ledamöter af nor- ska stortinget och svenska riksda- gen, och äro häraf hindrade att sam- manträda på föråret. Folkskolan. Till lärarinna vid mindre folkskolan i Åsshult i Virse- rum utsåg skolrådet vid samman- träde den 20 Dec. lärarinnan vid mindre folkskolan i Möstocka af Weinge församling af Hallands län Ida Gustafva Svensson mot en årlig lön af 350 kr. jemte husrum och ved- brand. Skolläraren C. A Frej afflyttar vid årets slut från Virserum till Lock- nevi. Lang oeb trogen tjenst. Patriotiska sällskapet har tilldelat större medaljen med konungens bröst- bild åt arbetaren Per Magnus Sa- muelsson, född 1833, för 37 års tjenst vid Berga, Styrestads s:n; den min- dre medaljen med konungens bröst- bild åt kyrkovärden Lars Johan Aug. Andersson i Bubbetorp, Torpa s:n, t 1835, för 25 årig gagnande verksam- het; orgeltramparen Peter Magnus Petersson i Dalsäter, Torpa sm, hvil- ken, i 1824, tjenstgjort i 29 år. I söndags biel ofvannämnda utmär- kelse högtidligen tilldelad Per Sa- muelsson efter gudstjänstens slut i Styrestads kyrka. Medalj. K. m:t har tilldelat kloc- karen och folkskoleläraren i Hvarfs och Styra församlingar August Lind- qvist medaljen i silfver af åttonde stor- leken med inskrift "för medborgerlig förtjänst". Stadalakaretjensten 1 Skeninge. Medicinalstyrelsen har förordnat medioine licentiaten Jonas Sandqyist att, under stadsläkaren Con- rad Vahlqvist beviljad tjenstledighet, till den 17 Januari bestrida stadala- karetjensten i Skeninge. Vaeelnatlonabelönlngar. K mit har tilldelat 5 vaocinatörer medalj i silfver att & bröstet bäras, och bland dem it vaccinatörerna Q. W. Jonzon i Qvarsebo ooh C. A. Kull- man i Tåby inom Östergötlands län. Under taget. Då godståget från Linköping julaftonen vid mid- dagstiden anlände till Norrköping ooh just hunnit till vägöivergtngen till Fredriksdal, kom en häst, förspänd en släde, skenande från staden samt rusade mot den vid omnämnda väg- öfvergång anbragta bommen med så- dan fart, att bommen bräcktes ti på midten ooh hästen for mot tågat, hvarvid körsvennen slungades mot en af de siste vagnarne å tåget samt kom under detta ooh öfverkördes. Han upptogs strax ooh bolåns van rysligt tilltygad. Ena benet var af- hugget och magen ooh bröstet voro illa sargade. Han afled på vågen till sjukhuset Hans namn var August Svensson, i tjenst hos muraren X F. Jonsson i Fredriksdal Han var om- kring 40 år gammal ooh efterlemnar hustru och åtta barn, af hvilka det yngsta år endast 3—4 veckor gam- malt Julrus oeb häktning. An- nandag jul begärdes hos landsfiskalen E. Lindeström i Linköping hanr.rar.g- ning från landtbrukaren Ringqvist i Höckhult af Skeda socken mot drän- garne C. K Blad och J. F. Karlsson derstädes, hvilka under flere dagar va- rit rosiga och uppfört sig oregerligt och våldsamt, i synnerhet under an- nandagen, då en af dum till och med ville våldföra sig å busbonden. Under det förhör, som nu vid landsfiskalens ankomst till platsen anstäldes, upp- dagades bl. a. att drängarna hemtat sitt julerus ur en från handelsplatsen Udden för några dagar sedan stolen bränvinsankare om 20 liter. På grund bäraf förklarades drängarne skyldige att träda i häkte Men som länsfän- gelset ej mottager några fångar efter kl. 8 pä aftonen, stäldes de på nat- ten under vederbörande fjärdingsmans torvar. Denne införde också i går Karlsson hit, men Blad hade under förberedelserna till affärden passat på att försvinna och undgick såmedels att göra sin stallbroder sällskap i bans ofrinet- Linköpings Traflkång- fartygsaktlebolag upprepade på extra stämma i tisdags reglements- enligt sitt förut fattade beslut om bolagets upplösning. 316 stråle, som lyste honom, var Vincents blick, deniia blick, som tycktes vilja säga honom: kom ihåg min spådom. Han lade an. Skottet brann af. Bom! En rutten gren föll verkligen ned ur ett bakom Döring befintligt träd. Det var nu Dörings tur. Han hade lugnt betraktat Adlerstjerna, under det han gjorde sig färdig att skjuta. Han hade tänkt på Louise och kände sig lycklig. Hoppas, hade hon hviskat till honom, och han hoppades äfven. För första gången hade Adlerstjerna funnit sig sviken af sin hand. Med förakt kastade han pisto- len ifrån sig och slog armarne i kors öfver bröstet, beredd på det värsta. Men Döring hade ej glömt sitt lotte till Louise. Långsamt lyfte han sin pistol. Med en skarp blick fixerade han Adlerstjerna, hvars läppar kröktes äfven i denna stund af ett ironiskt leende. En svala flög just nu öfver deras hufvuden. Skottet brann af, eldstrålen lyste till och slock- nade, men Adlerstjerna vacklade icke. Då krutröken skingrade sig, såg man ännu samma ironiska löje pa hans läppar. Men träffad af kulan, vände sig svalan i luften och nedföll nästa ögonblick död för Adler- stjernas fötter. För Adlerstjerna var detta en ny skymf, som han ej kunde smälta. Han erinrade sig Louise's gäckande ord, att Döring skulle skänka honom lifvet. En vacker och ädel handling betraktas af mången endast såsom skryt och öfvermod. Så betraktade Adlerstjerna äfven Dörings. Först nu hatade han honom också verkligen, först nu svor han inom sig, att en af dem skulle stanna-Jå platsen. Han ville på intet vilkor i verlden hafva Döring att tacka för sitt lif. Derför motsatte han sig också Dörings handlingssätt och fordrade, att duellen skulle för- nyas. 317 Knligt häfdvunna duell-lagar egde han rättighet deitill, och man nödgades ingå på hans fordringar. Sekundanterna förklarade emellertid, att de nu- mera ej kunde afgöra, hvilkendera första skottet tillhörde. Adlerstjerna föreslog att man skulle skjuta m barrwre, det vill säga skjuta under det man nal- kades på tre alnars afstånd ifrån hvarandra. Här- vid eger hvar och en rättighet att skjuta, när han behagar. För en säker skytt är det en stor förmån i»tt skjuta första skottet; men i händelse hans skott går förloradt, kan han också sjelf anse sig förlotad, emedan hans skyldighet fortfar att nalkas på tre alnars afstånd sin motståndare, hvilken således med pistolmynningen för hans panna nödvändigt måste träffa honom. Bland sätt att duellera är detta ett bland de grymmaste. Här är ej mera endast fråga om att helt simpelt träffa. Man mäste med den största uppmärksamhet följa sin motståndares minsta rö- relse, för att kunna nalkas så nära intill honom som möjligt, och på samma gäng förekomma honom vid aflossandet at törsta skottet. Den minsta brist på uppmärksamhet afgör här lif eller död. Döring hade stillatigande ingått på Adlerstjer- nas förslag. Sekundanterna hade redan utstakat barriären. 1'istolerna voro åter laddade, och Adlerstjerna och D"ring hade intagit sina platser. Adlerstjerna brann af otålighet och hämd. Det ädelmod, som Döring visat, då han, i stället för att atlossa skottet mot Adlerstjerna, fälde en svala i flygten, retade honom till det yttersta. Han trodde sig redan höra sina vänners skämtande infäll der- öfver och se Louises bitande löje. Vreden i hans själ hade nu utplånat hvarje intryck af Vincents spådom. Döring var deremot lugn, nästan likgiltig. Litlig 320 älska eller hata honom. Liksom om kulan träffat honom, plågade honom Dörings handlingssätt, och han kände sig förkrossad. Han var ej mera. ofver- ens med sig sjelf, han blygdes för Döring, under det han både beundrade och förbannade honom Un- der tystnad sänkte han sina ögon mot jorden och stödde sin hand på den för tillfället ordnade barriéren. — Ni är en ädel, ung man, yttrade Vincent till Döring och klappade honom vänligt, nästan faderligt på axeln; jag tackar er för denna lektion. Herr grefven har väl ingenting mera att befalla? Adlerstjerna svarade intet, men hans hjerta sammandrogs vid denna fråga, och de mildare rörel- ser, som börjat insmyga sig i hans inre, försvunno. Emellertid stötte han pistolerna ned i sina hölster, och utan att säga ett ord kastade han sig upp på sin häst, hvarefter han helsade Döring och Vincent kort och kallt samt i sträckande karrier aflägsnade sig från dem, åtföljd af sin sekundant. — Döring, yttrade Vincent, ni har en farlig fiende i Adlerstjerna. Akta er! Under det duellen ännu fortgick, hade den lille gossen, hvilken, dold bakom buskarne, på helt nära häll följde händelserna, allt emellanåt lemnat sin post och rapporterat för de tvänne fruntimren stri- dens gång. Då Vincent och Döring ämnade stiga upp i sin vagn, för att äfven begifva sig derilrån, infann han sig hos dem. — Är icke nägon af herrarne läkare? frågade han. — Jag, svarade Vincent. — Ack, min herre, haf dä godheten och följ mig lut upp till ett Q untimmer, hvars lif synes sväfva i den största fara. Vincent följde genast. 313 — Ursäkta mig, herr Döring, inföll sekundanten derefter, men jag får erinra er, att er sekundant må- ste antingen vara adelsman eller officer. Grefven fordrar det, och han bar rätt dertill. — Hvad vill ni då, att jag skall göra? — Uppskjuta duellen. — Det medgifver jag icke; allas tadel skulle i sådant fall träffa mig. Sekundanten ryckte på axlarne. _ Och det är väl äfven ert fel, menade han. Döring var försatt i en svår ställning. Hans beder stod verkligen på spel. Hederslagarne voro den tiden ömtåligt nogräknade. Duellen var väl ett oäkta barn af en försvunnen, sant ridderlig och che- valerisk anda, men tidens hade upptagit den såsom sin egen myndling. Så ensam Döring äfven nu var, visste han, att han snart skulle bli ett föremål för allas granskande omdöme. Om hedern och dess for- dringar tänkte han också alldeles på samma sått, som man i allmänhet då tänkte; och om möjligt hade han blifvit ännu ömtåligare om sitt namn och sin ära, sedan Louise tillhviskat honom det enda, meu så betydelsefulla ordet: hoppas! — Ni fordrar således, anmärkte Vincent, att herr Dörings sekundant skall antingen vara oficer eller adelsman. — Jag fordrar det, genmälte Adlerstjerna, det är min oförgripliga rätt. — Kan han icke få vara både officer och adels- man pä en och samma gång? — Desto bättre. — Nåväl då, fortsatte Vincent, jag får den ätan tillkännage, att jag är både det ena och det andra. — Ni är ju läkare? — Det ena goda forskjuter ej det anira. — Bevis, min herre! C. F. RiddtitiaA. Drabantm. I 40