Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-04-23
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBOK6BLAD Bengt Hägge ÖSTGÖTA-POSTEN Egar« och förläggare: Aktiebolaget Ostgöta Correspondentens Boktryckeri. T. f. Verkställande direktör: Gunnar BiddmtacL Rfcr 17. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 och ett qvartal SO dre, postbefordringsafglften inueräknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 23 April. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Läsnummerpris 5 öre. östgöts Correipondentens Boktryckeri i Linköping. 1897. Aktiebolaget Periodens välkända BOMULLSGARN, enkelt och tvinnadt, såväl oblekt som blekt och färgadt __________ rekommenderas. (1320,88 Cunard-Liiiien, . innehafvsre af verldarekordet för snabbaste resan SfVer Atlanten, MF* ■■¥* B dagar, 7 timmar, 23 minuter, fM TM erbjuder snabb och beqväm öiverresa till Amerika med uja dnbbelpropellerangare, hvar- dera om 886 fots längd. 12,950 Keg.-ton och 30 000 Hästkrafter, de största octi snabbaste på Atlanten Palats- och Expressångarne "Campanla", "Etruria', "Lucania" ocb "Cmbrla" afgå frän Liverpool IB1 Kew-1'ork medtagande lats, 2 dra och 3:dje klass passagerare. Utmärkta angå e atgä hvarje vecka från Liverpool till Boston. Från Göteborg sker afresan Onsdagar och Fredagar, från Liverpool Tisdagar, Tors- dagar ooh Lördagar bvarigenom onödigt uppehåll i England nndvikes. Ob».l Hela resau emellan New-York- Göteborg gjord på 8 dagar 1 timme Mycket förbättrad 3:djeklass med slutna hytter för familjer i ii, 4.6.8 pers. finnes. Vidare meddelar: s J. Oscar Reis, General-Agent, 28 Postcatan, Göteborg. Tdegtafadr. Tnnard". Rikstel. 1533. ._____Agenter ömkas!________________________________tNord. A.-B. 161) (371.20) Premiering af Nötkrntir inom Östergötland 1897. Följande platser ooh dagar är o dertlll bestämda: Inom Åkerbo och Hanekinds Hushållnings-Gille: Inom Bankekinds Hushållnings-Gille: Vid Fillinge Onsdagen den 5 Maj kl. 10 f. m. „ Örtomta Toredagen den 6 Maj kl 10 f. m. „ Åtvidaberg Fredagen den 7 Maj kl. 10 f. m. Inom Skärkinds och Mlmmings Hushållnings-Gille: Vid Skärkind Lördagen den 8 Maj kl. 10 f. ni. „ Kimstad Fredagen den H Maj kl. 10 f. m „ Östra Eyd Lördagen den 15 Maj kl. 10 f. ni. Inom Hammarkinds Hushållnings-Gille: Vid Söderköping Måndagen den 10 Maj k] II f. m. „ Sjögerum Tisdagen den 11 Maj kl 10 f. m. „ GuBum Onsdagen den 12 Maj kl. 10 f. m „ Torp Torsdagen den 13 Maj kl. 10 f. m. Inom Tdre Hushållnings-Gille: Vid Ramfall Måndagen den 17 Maj kl. 10 f. m. „ Asby Södergärd Måndagen den 17 Maj kl. i e. m. r Österby Tisdagen den 18 Maj kl. 10 f. m. „ Studstorps Gästgifvaregard Onsdagen den 19 Maj kl. 10 f. m. Inom. Kinda Hushållnings-Gille: Vid Kisa Torsdagen den 20 Maj kl. 10 f. m. „ Horn Fredagen den 21 Maj kl. 10 f. m. „ Walla Lördagen den 22 Maj kl. 10 f. m. . Rimforsa Måndagen den 24 Maj kl. 10 f. m. Inom Vifolka och Valkebo Hushållnings-Gille: Vid Ulrika kyrkoplan Tisdagen den 25 Maj kl. 10 f. m. , Nykil Onsdagen den 26 Maj kl. 10 f. m. „ Bankeberg Lördagen don 29 Maj kl. 10 f. m. „ Mjölby Måndagen den 31 Maj kl. 10 f. m. , Haddebo i V. Harg Tisdagen den 1 Juni kl. 10 f. m. „ Sya tingsställe Onsdagen den 2 Juni kl. 10 f. m . Gottlösa Torsdageli den 3 Juni kl. 10 f. m. Rörande sättet för premieringens verkställande gäller: att endast sådana diur må erhålla belöning, hvilka anses tjeuliga till afvel; att jordbrukare, hvilkas åkerareal öf verstigor 50 hektar, endast få täfla med han- djur; doek är han berättigad att för premienngsnämnden till bedömande uppvisa äfven flina hondjur, hvilka, i händelse de anses deraf förtjenta, varda märkta såsom prisgilda. I sådant fall utdelas dock inga pris eller frisedlar; att hondjur icke må mer än en gång inom samma klass tillerkännas annan be- löning än betäckningsfrisedel; att handjur må för premiering uppvisas vid alla premieringsmöten inom Hushåll mngssällskapets hela område, men ej under ett och samma år tillerkännas mer än ett pris. Vid tåflan upptagne djur äro Tjurar af oblandade och blandade raser från 1 Vs år till högre ålder, qvigor och kor af oblandade och blandade raser i ålder 1 Va-10 år. Premieringsnämnden utdelar förutom penningepris och medaljer: lo) högst 3 hedersdiplom till egarne af de tre bästa under året premierade tjurar inom klass L Tjur kan ej mer än en gäng tillerkännas hedersdiplom. 2.0) Frisadel (räd) för hvane premieradt hondjur, hvilken berättigar djuregaren att kostnadsfritt för detta djur använda premierad tjur; om frisedel inom 3 år efter utdelningsdagen af tjuregaren företes premieringsnämnden eller Hushållnings- sällskapets sekreterare, inlöses den med 4 kr., då tjuren varit af oblandadoch 2 kr, om tjuren varit af blandad ras. Derjemte tilldelar premieringsnämnden egare af hondjur a) som före premidringstillfället blifvit betäckt af eller lemnatkalf efter premierad tjur, b) som vid betäckningstillfället ej åtföljts af frisedel; och cl som vid premiering uppvisas och godkännes, en betäckningsersättning enligt samma grunder och till lika belopp, som nvss ofvan botråffande fruedel angifvits. Hvarje djur, som premieras, förses med ett stadgadt brännmärke. De personer inom länet, som ega djur af ren Ayrshire-, Korthorns- eller Ostfrie- sisk ras och önska att få dem af Hushållningssällskapet erkända såsom åkta, och in- förda i länets stambok, ega att vid dessa premieringsmöten dem uppvisa och derjemte nöjaktigt bevisa deras härkomst, hvarefter djuren märkas med provinsvapnets krona Djur ma icke upptagas i nämnda stambok förrån vid 1 Vs års ålder. Efter slutad premiering offentliggöres lista öfver de personer, som under året fått tjurar premierade. Mot premieringsnämndens beslut om belöningar eller djurs erkännande som äkta må talan icke föras. Person, som beträdes med att hafva lemnat osanna intyg eller uppgifter, föran drat nämndens äsatta märke eller begagnat falskt sådant, få derefter icke med diur i tåflan deltaga, samt varder hans namn och hemvist till framtida efterrättelse anteck nadt i de premieringshandlingar, som till Förvaltningsutskottet inlemnas- Stadgar för premiering och blanketter till anmälningssedlar och betäckningsintvg tillhandahällas allmänheten vid premieringstillfällena genom Gillesledamoten i premie- ringsnämnden. Linköping i April 1897. Th. Lybeek. Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, Lmkqnng, Storgatan SO (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, boatrednln- g-ar, InhaoerTogar ocb kommu- ■lanaranppdrag hos K. Befallmngshaf- vande m. m. Billigaste Inkassotajcai För iraknnder, vid liqvid efter anmaning. högst an kr. Innehafvare: v. Häradahöfding Per Inunder. (328,10) e. LlitutarleiE. Arianfler, ombesörjer Inregistrering al* ekono- muja rören Ingår. Träffa» i landsksnsliet kl. 10-2 e. m. (3655,5) Ny kurs i KonattSfnad och Handarbeten bör- jar hos undertecknad liandagen den 3 Maj. Lårotid: vålnader 50 timmar pris 10 kr. „ handarbeten 40 n „ 4 „ Arbeten till påseende. Beställningar å mönsterritningar ocb monogram utföres på b-glrao. Kiia den 20 April 1897. Lösnummer af Ostgöta Corresionienten säljas i Kisa hos BrOderna Eksell. Den 23^ April Kriget på allvar börjadt! Tärningen är nu kastad, och det ödesdigra steget är uttaget: Turkiet har officiell förklarat Grekland krig OOh trupperna ha drabbat saminan. Såsom de senaste veckornas tele gram gång efter annan rapporterat, ha strider redan förut egt rum och rätt betydande strider ändå, men kri- get har likvisst ej ansetts börjadt, d. v. s. icke "officiell", ty de stridande ha hänförts till "irreguliera" trupper. Och det såg ut, som om hela greki- ska armén skulle få förvandlas till "friskaror", bara för att sammanstöt- ningarna skulie få heta slagsmål och icke krig Grekerna ha tydligtvis sje'fva ej vågat förklara kriget, men de ha gjort allt för att framtvinga det. Deras ut- maningar ha ingalunda brustit i tyd- lighet. Och till slut har den turkiska styrelsen ej kunnat bevara sin hela tiden intagna, öiverlägsna kallblodig- het. Då turkiske befälhafvaren i lör- dags meddelade sultanen, att såvida han ej finge order att anfalla, måste han draga sig tillbaka från gränsen, så lät sultanen förmå sig att med- gitva krigets officiella öppnande. öenast börjades angrepp pä tvä ställen, bä,de på östra och vestra de- len af halfön, både af landtarméerna och af grekiska flottan. Och första striden till lands varade utan afbrott 30 timmar, hvarvid inträffat, såsom ju ofta sker, att båda parterna anse sig ba segrat. Emellertid är nu den förödande krigsbrand tänd, bvilken sex stor- makter sagt sig vilja förebygga. Å ena sidan om gränsen (i Grekland) lågar hela nationen af krigsentusiasm och dess regering har ej vågat afstå från kriget. Om någonsin, har folket sjelft härvidlag frambesvurit krigets förbannelse öfver sitt land; konungen och hans ministrar ha måst böja sig för nationens enhälliga kraf. Libe- rale och konservative ha lika hög- Ijudt fordrat krig. På andra sidan om gränsen råder bland folket väl ej mindre fanatism och hat; men de styrande ha ännu mera nödtvunget än i Grekland inlå- tit sig i krigets tärningsspel. Väl fruktar turkiska regeringen ej så myc- ket det lilla Grekland, men största faran ligger i att andra grannar kunna vilja hålla sig framme och att befolk- ningen i de aflägsnare provinserna skola företaga resning och göra ge- mensam sak med Grekland. Ocb sker detta, såsom nog också grekerna be- räknat och kanske förberedt, så vet ingen hurudan utgången på det hela kan bli eller hvar det skall sluta Sker det ej, torde Grekland få svårt att reda sig. Stormakterna lära väl icke nu vi- dare kunna leka "öiverherrar", åtmin- stone ej med blockad af de grekiska hamnarne, eftersom det ju formelt är Turkiet, som förklarat kriget. Och föga lär det vara att tänka pä, att de skola kunna skicka arméer för att till lands ingripa i händelsernas gång. "Konserten" får väl derför låta saker- na ha sin gång, tills det en gång gäl- ler att skrifva fredskontraktet och fördela bytet, vare sig det nu blir Tur- kiet eller Grekland, som skall delas. Vid sådana tillfällen vill ju "konser- ten" angifva melodien. Men skulle kriget utfalla så, att Grekland afgår med seger, då lär väl detta bångstyriga land icke komma att stort mera bry s g om stormak- ternas ingripande efteråt, än hvad det gjort förut, hvadan stormakternas vigtiga försäkringar, att ingen at de stridande skall fä draga någon nytta af kriget, torde vara ganska betydel- selösa. Stormakternas auktoritet är förbi — det kan ej hjelpas. Det är, efter hvad som skett, mera att önska än att våga hoppas, att krigs- lågan skall kunna begränsas till tur- karnes och grekernas mellanhafvan- den. Ett allmänt europeiskt krig kan lätt uppstå, och dess åskor kunna komma att mullra äfven uppe i de nordiska farvattnen — såvida icke en delning i all vänskap kan etableras. Illa skulle man ha lärt känna ryssar- ne, om de ej nu skulle begagna till- fället och söka vinna en utvidgning af sitt område, kanske att bli Turki- ets hufvudarfvinge. Och Frankrike kan ju för den heta vänskapens skull ej ha något deremot, helst om det kan soulageras på annat håll. Får så England till lön för sitt välförhållan- de fria händer i Egypten, så torde derifrån ej något knorrande behöfva förekomma. Österrike och Italien fins det nog utsigter att kunna förnöja, och då fär Tyskland den "ledande stor- makten" — dra vefven och knyta nät- ven i byxfickan. Efter den hittills utförda ouvertyren till '-'konserten", kan man nära på vänta sig, att något komedispel skall visa sig ligga bakom Och hvem vet, hvad det kan ha för betydelse att Ryssland och England ju äro smått slägt med konung Georg?___________ Länet och stiftet Linköpings varmbad» husbolag hade sin bolagsstämma d. 20 d:s under ordförandeskap af v, ord- förande P. Orre. Af styrelseberättel- sen framgick, att badfreqvensen un- der senaste året högst väsentligt ökats, ity att antalet serverade bad under 1896 utgjorde 16,287 mot 13,829 bad år 1895 och 11,637 bad år 1894. Äl- ven flera föregående år höll sig anta- let på 11,000-talet, hvadan det är först de båda senaste åren, som visat ett lysande uppsving. Inkomsterna af bad ha stigit till kr. 8,729: 75 under 1896 mot kr. 7,836 under 1895 och kr. 6,721: 75 under 1894 o. s. v. Bolagets skulder, som för ej så mänga år sedan uppgingo till ett 20,000-tal kr. ha under senaste året yt- terligare minskats med 1,000 kr. och utgöra nu 9,000 kr. Vidare har sty- relsen under senaste året af årsvin- sten användt 1,000 kr. till inköp af en del at närgränsande tomt i och för möjliggörandet at badhusets framtida utvidgning. Utom detta fans till stäm- mans disposition en kontant kassa- behållning af 2,000 kr. deponerade i bank. Bolaget har alltså under året — oafsedt ganska betydliga afskrif- ningar — lemnat en nettovinst af om- kring 25 procent. Varmbadhusbolaget är alltså numera onekligen en af sta- dens mest rentabla affärsföretag. Styrelsen ansåg sig nu för första gången kunna föreslå en utdelning af 5 proc. å aktiekapitalet med 830 kr. samt att 500 kr. skulle afsättas till reservfond och 670 kr. reserveras till en blitvande utvidgning af badhuset. Revisorerna afstyrkte all utdelning och föreslog att de disponibla 2,000 kronorna skulle ställas till styrelsens förfogande för badhusets försättande i bättre skick och för utvidgning i den mån tillg&ngarne det medgifva Stämman beslöt att reservera hela vinsten, h värj em te it styrelsen upp- drogs att uppgöra förslag till badin- rättningens utvidgning, hvilket förslag skall underställas stämmans pröfning. Den mening uttalades, att utvidg- ningen ifråga borde företagas först sedan en fullständig plan blifvit upp- gjord och omsorgsfullt prof vad. Ginge bolagets artärer under de närmaste aren lika bra som under de senast gångna, sä skulle man snart kanna Ii betänkt pi att med besparade medel vidtaga en ganska omfattande tillbyggnad. Det kunde då uppstå fråga om icke i samband med en så- dan utvidgning kunde inrättas s. k. folkbad (10-öres bad) i nuvarande 2- dra klassens afdelning, hvarvid nu- varande l:sta klassens bad finge bli 2:dra klass, dä i sådant fall tilllygff- naden skulle afse en fullt tidsenlig första klass-afdelmng (med större bas- sänger, fullständigt romerskt bad o. s. v.). Sedan bolagets tomt genom det senaste inköpet Dlifvit ej så litet tillökad finnes plats för en sådan ut- vidgning. De tillgångar öfver skul- derna, som redan nu forefinnas och som vid en sådan utvidgning kunna tagas i anspråk, uppgå till kr. 7,483:44. Till medlemmar i styrelsen omval- des hrr P. Orre, H. Ygberg, C. J. Ny- länder och K. Mousquette samt nyval- des (efter d:r Boman), handlanden A. Neuman; suppleanter: kamrer A. Lund- blad och direktör H. T. Åbom. Re- visorer blefvo: hr A. Peterzén och B. Söderbaum; suppleanter: hrr B. Hägge och stationsinspektor G. Carlsson. Stiftets organistförening både d. 20 d:s sammanträde å Stora ho tellet i Linköping under dir. F. Thor- selii ordförandeskap. Därvid antogs det af komiterade upprättade förslaget till' stadgar för föreningen. Föreningen ändamål är enligt detta att arbeta för kyrkosängens och kyrkomusi- kens höjande samt verka för gemensamma intressen, enighet och god anda inom kå- ren. Detta mal vill föreningen söka nå genom att på sina möten diskutera sådana frågor, som för föreningen i dess helhet kan hafva betydelse samt idka säng och musik. Rätt till inträde i föreningen ega stiftets examinerade organister och kyrkosångare. Dock kunna på förslag af styrelsen inväl- jas äfvon andra personer, hvilka anses vara föreningen och dess verksamhet till gagn. Föreningens styrelse utgöres af 7 perso- nor valda för tvä år. Inom hvarje kontrakt i stiftet har för- eningen ett ombud. Föreningen håller ärligen minst 2:ne mö- ten i Linköping, ett sommar- och ett vin- termöte del förra är "årsmöte'. På dessa möten förekomma diskussioner och före- drag öfver ämnen, som röra föreningens verksamhet, jemte musik- och sångföre- drag. Föreningens sommarmöte för i år skall hållas i slutet af Juli. Till föreståndare för Öster- götlands landstings smaskolesemina- rium i Linköping har dess styrelse utsett läraren vid samma seminarium extra läraren vid folkskolläraresemi- nanum härstädes Josef "Wahlqvist. Afskedsansökan. överste- löjtnanten vid 2:dra lifgrenadierrege- mentet C. A G. Almström har inlem- nat sin till k. m:t stälda ansökan om afsked med pension. Årets "f örsöksmobilise- nng". Till l:sta lifgrenadierrege- mentets chef har ingått order om an- ställande af s. k. försöksinkallelse af första årets beväringsmanskap, för att derigenom utröna minimum af tid, som erfordras för att samla de värnpligtige af första beväringsklassen. Vårvädret och landtbru- ket. Ea landtbrukare å slättbygden skrifver till Ö. C: Den kalla och ru- skiga våren har gjort att rågarne på den lägre jorden börjat visa ett ty- nande lif, färgen har öfvergått i blå- rödt, ett tecken att jorden är kall; hvadan solsken och torka äro af nö- den, äfven för den nu inträffade så- ningstiden. Dock kan man än hoppas det bästa om man fär tro "Bonde- praktikan" som säger: "April vät och Maj kall fyller bondens lador all"; "April snö är god som fåragö"; "April torr och ren är bonden till stor mehn"; "en torr April år ej hvad bonden vill" o. s. v. Så nog bådar det godt alltid, den som lefver får väl se. Sockerkampanjen 1896— 97. Qvantiteten atverkade betor un- der denna tid utgör 890,240,4 ton mot 538,708,4 ton under kampanjen 1895 — 96. Tillverkningsskatten för kampan- jen 1896-97 uppg&r till icke mindre än kr. 10,415,047:31 mot kr. 5,449,640: 33 för kampanjen 1895 - 96. Socialdemokratiska par- tiet. Enligt det socialdemokratiska partiets årsrapport var vid 1896 års slut hela medlemsan talat 15,464, hvar- af i norra distriktet 8,624, i södra di- striktet 5,659 och i vestra distriktet 1,181. Den stad, som har det högsta medlemsantalet i förhållande till hela invånareantalet, är sannolikt Helsing- borg med 1,582 medlemmar. Dernäst komma Malmö och de öfriga Skåne- städerna samt Eskilstuna, Gefle och Göteborg. Hvad sjelfva hufvudstaden beträf- far, skulle den enligt samma årsrap- port räkna ungefär 1 inregistrerad sooialdemokrat pi 39 invånare. Ett kyrkligt jubileum. Vår vördade erkebiskop, hvars helsa under de senaste dagarna märkbart förbättrats, kan snart fira ett i sven- ska kyrkans historia sällsynt jubi- leum. I sitt helsnmgstal till senaste prestmöte i Upsala (1891) yttrade han: I mer än tjugo års tia har jag pi den ansvarsfulla plats, som är mig anförtrodd, fitt såsom främste mils- man ha värd om vira gemensamma kyrkliga angelägenheter. Efter Lau- rentii Petri död nar.det endast varit tre bland mina många företrädare be- skärdt att si länge förvalta det erke- biskopliga embetet," Den 12 nästkommande Juni har erkebiskop Sundbergs tjensteilder öf verskndit äfven dessas. Svenska sångarförbun- det i Amerika har sedan utstall- ningsåret i Chicago rekryterats med öfver tjugo sångföreningar. Dess med- lemskap utgöres nu af fyrtio förenin- far med ungefär sexhundra sångare, f dessa beräknas ungefär 400 kom- ma att bevista dess andra stora sin- farfest, hvilken hålles i Newyork från en 1 till den 4 Juni detta ar. Den 5 Juni anstäUes resan till Sverige med ingaren City of Rome af en utvald kör om ungefär 100 sin- eare. Färden gir öfver Skotlandtill öteborg, och det beräknas att kören anländer till den senare platsen unge- fär den 18 Juni. Konserter komma att ges i Göteborg, Helsingborg, Kö- åenhamn, Malmö och Stockholm, kulle sängarna mottagas med väl- vilja, kommer tournén att vidare ut- sträckas. Som naturligtvis flera landsmän i sommar ämna sig till Sverige, inbju- das de att medfölja sängarna. Stadsfullmäktigeval i Skeninge efter aflidue gartvaren Axel Schenstiön förrättades inlör magi stråten d. 20 d:s och utgjorde ett bevis pi ett ej synnerligen vaket intresse för kommuiala ange ägenbeter, i det att i allo atgåfvos blott 416 röster och till- föllo deraf 411 röster kamrer J. A. Lilje- qvist samt 5 röster skräddaren C W Ström. Motala vattenlednings- fråga. Drätselkammaren i Motala har på sammanträde d. 20 ds beslutit tillstyrka vattenlednings införande i Motala i enlighet med ingeniör Wies- lers projekt. Ärendet kommer före å stadsfullmäktigesammanträde i dag. Trafiken å Göta kanal. I tisdags vid 4-tiden anlände till Mo- tala ångaren Venus från Stockholm. Isen å kanalen hade ej erbjudit vidare hinder Deremot var passagen öfver sjön Viken något oesvärlig, så att ån- garen måste backa och taga fart upp- repade gånger. — Senare på dagen väntades fartyg från Stockholm till Motala. — Vadstena hamn anlöptes d. 20 d:s af den förste ångaren för året, kanalån- garen "Venus", kommande från Stock- holm. Olyckshändelser. I lör- dags alton, då arbetet för dagen af- stannat, skulle maskinisten A. Ce- derberg i ångsågen vid Ulrika kyrka just afkoppla kantklingan, som ännu var i gång Dervid råkade han kom- ma för nära klingan och fick fötterna skadade af densamma, den ena i hälen, den andra i tårna. Än värre gick det med den tillskyndande arbetaren O. Gustafsson. Då han närmade sig klin- gan svimmade han och föll baklänges pä densamma. Klingan genomsågade ryggraden in i lifvet. Sedan man sökt hämma blodflödet, blef han så fort som möjligt förd till Kisa lasarett, der han emellertid afled kl. 12 på natten. Den sä sorgligt omkomne var en duglig arbetare, afhållen af sina kamrater. Han var omkring 50 år gammal och efterlemnar hustru och barn. — Den 14 dennes både en 9-årig gosse, son till en arbetare vid Blanka- holms ångsåg vid Hjorteds socken, kommit att osedde gå in bland ma- skindelarne, der han påträffades naken, stympad och liflös. På ett ställe hit- tades kläderna ocb den ena armen, afsliten invid axeln, å ett annat den spritt nakna kroppen jemte andra ar- men afsliten strax nadom armbågen. — D. 20 d:s blef en arbetarejsvårt ska- dad i venstra handen af en sägmaskin i Öjebro. Han kom för nära klingan, dä han skulle slå af en rem, och fick handens inre alldeles söndertrasadt. Han fördes till Skeninge, der han er- höll vård af d:r Wahlqvist. Efterlysta förfalskare. För lortälskning här i riket straffade milaren Johan Alfred Skog, född 1864 i Öotra Skrukeby församling, Östergöt- lands län, häktades i Januari i Chicago såsom misstänkt för förfalskning af 20- dollars-sedlar och af Sveriges riksbank utgifna 100 krone-sedlar. Samtidigt med Skog, som jemväl uppträdt under namn Charles Bennet och Charles Zu- kowiki, och för delaktighet i hans för- falskningar häktades Jakob Jonsson ocb James Foley. Enligt meddelande frän detektivchefen i Washington till svensk- norska ministeriet därstädes rymde Skog, Jonsson ocb Foley från fängelset i Illinois. De amerikanska myndig- heterna hafva utläst belöningar förgri- pande af dessa personer. Sveriges rika- bank har för Skogs gripande och öf- verlemnande till svensk polismyndig- het ntlofvat en belöning af 500 francs. Alla tre äro nu genom öfverstitbalfa- reembetet efterlysta i Sverige. Om de svenska officerare. hvilka för en tid sedan afreste till Grekland för att såsom frivilliga in- träda i den grekiska hären, innehål- ler tidningen Deutsche Warte några sympatiska uttalanden af en korre- spondent som varit i sällskap med vira landsmän på en ångare frän Pireus till Volo. Efter att hafva skildrat åtskilliga andra typer skrifver korre- spondenten: Lut not least hafva vi fem svenika Office rare ombord. Jag borde egentligen göra ett aärskildt kapitel enkom för deras rakning, men de tränga sig fram i min skildring redan här. De äro iföida sina vackra och bfqväma avart- h & svenska uniformer, guldstickade och med frala nppalag och ba skjutit alldeles förskräck, igt i höjden. DA de i Pireus gingo länga kajen i en front för att löaa sina biljetter, kunde man ej tro annat än att man såg en rad prinsar skrida fram. De små Pireusgrekema följde dem i hundratal på ett afstånd, som de just ej eijes pläga iakttaga. Ty de äro inbitna demokrater i ännu högre grad än till och med herrar yankeea. De ha icke en gäng någon aktning för aitt lands dollar, drachioen, hvilket kan- hända ej är sä mycket att ti)lakri'va deras de- mokratiska väsen, som fastmer drachmens obs- tydliga verkliga värde. En konung, en millio- när, en tiggare, alla äro lika för greken, men- makor ocb ingenting annat. Bott för de gamla familjerna som under frihetskrigen skapade sig ett namo har han aktning. Dessa knäna for- dra allt af honom. Det är också de aom ano- nymt stå bakom etoike betena, som väsent- ligen är ett hemligt brödraskap, af hvilket mänga officerare iro medlemmar. Alltså, pieroterna följde de fem svenskar- na i sluten skara aom om främlingarna till- hört denna deras enda inhemska aristokrati Dm ene oeh allra längsta af dessa moderna goter skall vara en anförvandt till konungen och var om jag hörde rätt en grefve von der Berge (korrespondenten menar synbarligen friherre B nen Finecke bvilken som bekant är en frände till den danska konungafamil jen). Lånets hushållningssäll- skap hade den 15 d.-s ett kort extra sammanträde under landshöfdingen grefve R. De la Gardies ordförande- skap. Anledningen till detta sammanträ- de var följande: Vid senaste Decembersammanträ- det beslöt sällskapet ansli 10,000 kr. till inköp af korthornstjurar, att i auktion försäljas. Emellertid hade nu upplysts, att man ej i England kun- nat fä köpa nigra dylika, om man ville försäkra sig om deras friskhet fenom föregående undersökning me- els tuberkulin. Och med kännedom af föregående erfarenhet om impor- terade oundersökta djur hade förvalt- ningsutskottet då ej ansett sig kun- na vidtaga några vidare åtgärder för beslutets verkställande utan att först ha hört sällskapet, hvilket ju, om de inköpta djuren befunnes tuberkel- smittade, skulle ha svårt att afyttra dem och derför löpte risken att göra en afsevärd förlust. Utskottet hade, efter noggrant öf- vervägande af de möjliga utvägarna, slutligen kommit till det resultat att det funnit bäst föreslå sällskapet att helt och hållet afstå från fullföljandet af ifrågavarande beslut, samt låta in- köpet bero pi möjligen blifvaude framställningar. En kortare diskussion uppstod med anledning häraf, men hänförde sig icke till nigon meningsskiljaktighet om det föreliggande förslaget utan till hufvudsakligaste del en kontro- vers mellan godsegaren Th. Lybeek och länsveterinär Bergstrand om bo- skapstuberkulosen i allmänhet och dess botemedel. Utskottets förslag bifölls. "Från hjertat af Afrika'". Nyligen ingick till Östg. Correspon- denten ett bref, frän den i Congosta- tens tjenst anstälde löjtnant Axel Lin- dersköld, afsändt frin Kilonga longa, en station i närheten af Albert Nyan- za sjön, alltså inne i hjertat af Af- rika vid Nilens och Aruvimis (en bi- flod till Congofloden) källor. Brefvet är afsändt dagarne före jul och har alltså haft göra 4 minader pi vägen. Löjtnant L. deltager i en större ex- pedition, som utgitt frin Congosta- ten med uppgift att falla madhisterna i ryggen och silunda hjelpa engels- männen — som i sin expedition ut- gitt frin Egypten — att kufva de omedgörliga uervischerna, Löjtnant L., som i början af Juli förra året, anlände till Congo, har se- dan dess nära nog oafbrntet varit pi marsch (genom Afrikas vildaste trak- ter), och ännu beräknades itgi 3 å 4 minader, hvadan expeditionen — om allt gitt väl — nu bör vara fram- me vid Lado, expeditionens mil, en plats belägen vid Nilen. Expeditio- nen har di genomvandrat '/« af Af- rikas bredd. Brefskrifvaren var dock, trots allt vid godt mod. Om expeditionen lyc- kas, hoppas han kunna lita höra af sig frin Kairo eller Alexandria. Allmänna läroverken. K. m:t nar beviljat adjunkten vid Linkö- pings h allm. läroverk L A. Björklund ledighet frin adjunktsbefattningen, si länge hin efter förordnande af eforus bastrider rektorsbefattningen vid läro- verket i Söderköping, samt medgifvit att vikarie för B. må af etoros förord- nas och ega rätt att uppbära arvode efter 2,000 kr. pr läseir. Af nervfeber ha vid Goftösa i Noimlösa socken fall inträffat, med anledning hvaraf provincialläkaren doktor Nordenström varit ditkallad. Tdre fiottnlngsförenlng hade i torsdags årsstämma, hvarvid ansvarsfrihet lör förlidet års förvalt- ning beviljades ooh styrelsens förslag till uttaxering godkändes. Till sty- relse valdes: brukspatron Wilh. Wel- tergren, ordförande; förvaltaren A. C. Steineck, Sömmen, hr Axel Anders- son, Sanna. Suppleanter: Agronomen Carl Wettergren, Strilsnäs, provin- cialläkaren C. F. Almgren, Ädala. Till flottning8ohef och syssloman åter- valdes förvaltaren K. É. Sjunnesson. Revisorer blefvo: kommissarierna C. Brinkman, ooh J. O. Johansson; sup- pleanter: kamreraren Claes Jonsson och vetennärlakaren K. A. Granqvist. Af Fredrika Bremer för- bundets yrkes- och studiostipen- dier har Östergötlands läns stipendium för detta ir, 180 kr, tilldelats fröken Terese Malmström för genomgående af lärarinnekurs i huslig ekonomi för folk- skola Stipendiifoader äro under bildning i 17 af Sveriges län, och stipendier ut- delas si snart ett läns insats i förbun- dets allmänna stipendiifond stigit till 5,000 kr. Våra jernvågsfrågor. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har i allo tillstyrkt koncession i de föreslagna bredspåriga jernrägarne Linköping— Kisa—Vimmel by (kanalhmea) samt Bjerka-Säby—Åtvidabei g. Reseunderstöd för besök vid Stockholmsutställningen iunev. år sökes hos länskomitéu för Norra Kalmar län af 180 arbetare inom skilda yrken. Af dessa erhålla 9G reseunderstöd dels af statsmedel, des af sammanskjutna me- d.l. Kreatursmötet i Ulrika d 15 d-.s lade liten tillförsel till följt al det regniga vädret. Priserna voro jecnförelsevis höga: oxir 225—250 kr., mindre stutar 90—170 kr. paret, tju-ar 75—110 kr., kor 50—100 kr. stycket. min enda lugna hamn. Den lilla kärlek, han någon gång skänkte mig, födde mig liksom på nytt. Mä man förlåta mig, att jag säger det; men det var ändå så. Mycket barnsligt! ja, ja! Men barnet behötver så litet för att ledas in på en bättre väg. Och her- tigen har varit så snäll och god emot mig. Jag har så väl insett, att jag ej förtjenat det, men desto mera har det gladt mig. Hans förlåtelse har gjort mig båttre, hans vänlighet har gjort mig lyckligare. Förändrad? ja, visst! Jag, som förr aldrig tänkte på någonting, jag har långe icke tänkt på något annat, ån att söka skingra de bekymmer, som ibland ned- tryckt honom, de moln, som ibland förmörkat hans panna. Och äfven i dag tänkte jag icke på något annat; narrad af alla de kinesiska dårskaperna om- kring mig, föll jag pä den idén att sjelf förvandla mig till en kinesiska. Min gud, så dum man kan vara! Jag trodde, jag, att jag skulle rigtigt roa ho- nom, och så stötte han mig tillbaka och kallade mig för — gud vet hvad — och sprang full at vrede och förakt ifrån mig, och så kommer du äfven hit och kallar mig för ett ordentligt troll och föreslår mig Så klagade Charlotte. Netherwoods hjerta anslogs likväl ej häraf. Det var af annan malm, än att återklinga af jemmer. Han skrattade väl ej åt henne, men ryckningar der- till visade sig icke des3 mindre i hans läppar. — Du alldeles förvånar mig, sade han. Jag kän- ner ej igen dig, det är sant; men deiför är det ej sagdt, att du är förändrad. Svandammen derute eller ankdammen, som man äfven kallar den, förändrar sig visserligen allt efter väderleken, men den för- blifver ändock alltid samma ankdam. Skilnaden i din ställning nu och förr synes mig endast vara den, att du fått en hertig i stället för Zamor. Och gud vet, om du icke förlorat på bytet. Zamor skalde väl ändå alltid, då du var dum; jag vet ej om her- tigen gör det? För tusan, jag borde skratta åt dig, men vill i stället tillämpa på dig en rad, af hvad jag nyss läste upp: det är förfärligt, skrek herr Carl. — Ja, vet du, tillade han härefter, jag tycker verkligen att det är någonting förfärligt i allt, hvad jag ser — der och här — rundt omkriDg. Dat är, som om fan sjelf farit i allting på de senaste måna- derna. På Stockholms gator fär man till och med nu icke gå mer än två och två. Och vi militärer, som sakna enskilda rekommendationer, vi kunna väl säga: hvad skall en gammal krigsman taga sig till i våra dagar, såsom ryttmästare Levin sade, då han öppnade en krogrörelse på Ladugårdsgärdet. Charlotte for mad handen öfver ansigtet. Hen- nes ögon blixtrade. Påtag'ig;n sökte hon efter ord för att svara honom, men tycktes icke finna några. Upprörd och vredgad, slet hon i stället af sig den sista fliken af sin kinesiska utstyrsel och stod nu der i sin derunder burna egna drågt, en lätt promenad- rock, som i lätta veck draperade sig omkring hennes mjuka, fina och smärta former. Förvandlingen var icke sä litet intagande till hennes fördel. Lugnare stod hon också nu framför Netherwood. — Jag har alltid betraktat er, yttrade hon derpå, med en viss aktning, emedan jag alltid trott, att ni hyste en liten smula sådan för mig. Det sätt, hvarpå ni nu bemöter mig, förändrar förhållandet. Efter ni hånar den klagan, som jag så oöfverlagdt låtit gå öfver mina läppar, inser jag, att vi ej mera äro nå- got för hvaranlra. Må så vara! Kanske det också är det bästa. Hade du ej hånande angripit hertigen, skulle jag ej ha tänkt pä mig sjelf. För öfrigt lem- nar jag både svandammen och ankdammen derhän. Hvad jag vet är, att en stråle, upplysande och vär- mande, omsider ändock hittat till dess bölja. Jag wood, hvarefter hon hastade ifrån honom och in i sitt inre rum. Netherwood följde henne med ett löje. — Det är ju fasligt, skrek herr Carl. Mumlande dessa ord för sig sjelf, vände han sig om på klacken och aflägsnade sig. Efter några minuter återkom Charlotte. Rentvagen nu från all den kinesiska färgbland- ning, som sä mycket vanstält henne, strålade åter hennes anletsdrag med sina egna friska ocli intagande behag. I denna stund var Charlotte kanske vackrare än någonsin. Den lilla strid, som hon under sam- talet med Netherwood genomgått i sitt inre, hade helt säkert gifvit ytterligare växtkraft åt de frön at goda tankar och — hvarför icke — af ädla föresat- ser, som måhända länge nog förefunnits inom henne, och hvilka nu grodde och slogo ut sina blommor nästan ögonblickliglt. Hennes ansigte tycktes också återstråla af något verkligt godt, hvarigenom det erhöll en lifaktighet, som på det högsta besjälade det. Nästan utan att märka, att Netherwood aflägs- nat sig, skyndade hon red till grottan. Hertigen fans verkligen der. Grottan var djup och m^rk, och han hade dra- git sig tillbaka i det innersta af den. Hvilande på en gråsbänk, lutade han hufvudet i sina händer. — Ers höghet, hviskade Charlotte. — Hvad är det? frågade han. Hvem är det? — Det är jag. Charlotte. — Ah, är det du, lilla vän ! Charlotte vågade och ville icke tala om den obehagliga scen, som nyss tilldragit sig dem emellan, och hertigen tycktes knapt nog erinra sig den. Det ;ir förfärligt, skrek herr Carl, Man vägar bror min klandra: Det är fordumligt, skrek lians jarl. När sådant sker af andra Oss ondast tillhör pä hans graf Att tadlets färger rifva. Jag var en narr don stund jag gnf Åt folket lof att skrifva — Det är ju alldeles gudomligt. Satiren kan kan icke bättre svänga sitt svärd kring de der stor- heirarnes öron. Sjelfva fördöma de nog salig kungen, men tåla gud bevars icke, att någon annan gör det. Netherwood fortfor: Det är ju fasligt, skrek herr Carl, Att folket vägar skrifva! Det är fordumligt, skrek hans jar!. Man bör exempel gifva. Jag sätter mig pä stunden nor. Att en förordning göra: Ej nog nian oj tär skrifva mer, Man far ej heller höra. — Jag har aldrig läst något bättre. I hvarenda rad träffar hugget. Man erinras här om att "Patri- oten" af Philipson och "Medborgaren" af Nordensköld i dagarne blifvit indragna. Men hör vidare: Det är ju fasligt, skrek herr Carl, Att. folket vägar hora Det är fördömligt, skrek hans jarl, Att ha ett sådant öra; Att bifall och tacknämlighet Fast tyst åt ta!ar'n skänka. Ty fast man tiger, man väl vet. Man kan oj undgå tanka. — Ja ja men! Nog tänkte man alltid något i Upsala, då man der helt nyligen under löjliga cere- monier tillstälde en begrafningsfest öfver den för- lorade tryckfriheten. C. F. Ridderslad. Uralaulm. U. 11