Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-07-30
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS WCWÖBf ill Kedsktör och ansvarig atgifrare: Bengt Kftgge ÖSTGÖTA-POSTEN Egare och förläggare: aktiebolaget Östgöta Corregpondenteus Boktryckeri. Verkställande direktör: Gunnar Biddwatad. i\:r 31 Prenumerationspris: För helt är kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för balft är 0,85 ocb ett qvartal SO öre, postbefordringsafgiften Inberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 30 Juli. Pr petltrad 8 öre; från främmande orter 10 Ore. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondeotens Boktryckeri i Linköping. 1897. Grrönfoderpressar.. fullständigt beslag dertill, af yppersta konstruktion, och Katrineholms Mekaniska Verkstads tillverkning levereras af oss till pris af kr. SO fraktfrit . Illustrarad beskrifning öfver upp- sättningen medtöljer. (7471,238)______________________Kullberg & C;Q, Katrineholm. Kungörelser. Kungörelse. T dre bompaplområde N.r SI till- börande varupligtige, livilfca i år äro skyl* dig» att undergå 2a klassen» vapenöfmDg ocb äro tilldelade Kongl. Förata lifgrenadier regementet (ioryckDiogadag deo 18 Augusti ocb otryckt) getlag deo 10 September) ikola för att afgå till vapeDÖroiog aamlaB i Rams* måla deo 17 icstuodaude Augusti kl. 3 e. m. Bä?ä)ioj£äuiaii erinras såväl om sin skyl digbet att till vapeobtciag medföra aio in- akrifuiogsbolt eller sedel, som deo fOrplig- telse. baa åtog sig vid mskrifDiDgsförrätt- oiogeo, att vid inställelse till vapeoöfoiog vara försedd uied oödiga skjortor strumpor ocb två par skor, deral ett par låogskaftade atoflar eller i o-a snörkängor Bevfiriogaiuau, hvilken erhållit Kong) Maj ta nådiga tillståod att afftytta från riket, men fortfarande viatai inom landet, åligger att inställa aig till öfnings undergåeode i likhet med öfriga tj natgönnKsskyldige. Aabyuntui Tångarp den 24 Juti lb97. Viktor Da Kletz. " Bafälbafvare för Ydre kompaniområde N:r 51. (7460,227) Sammanträden. Ordinarie bolagsstämma med delegarne i Östergötlands läns Brandstodsbolag häiies i Linköping å Stora Hotellet Lördagen den 21 instundande Augusti kl. 10 f. m. Vid stamman förekomma: Berättelser om bolagets förvalt- ning under de två sista brandstods- åren samt fråga om ansvarsfrihet för styrelse och tjensteman; Förslag om löneförbättring åt bo- lagets bokhållare; Ansökan från arrendatorn A. V. Karlsson i Ledberg om brandskade- ersättning, som enligt af kompro- missrätt faststBldt styrelsebeslut blif- vit honom förvägrad; Ansökan från fru Lovisa Lundahl i Söderköping om efterskänkande af en del af det skadestånd, hennes man C. F. Lundahl dömts att utgifva för mordbranden i Restad; Föreskrifna val. Anteckning af deltagarnes röste- tal börjar kl. 8 f. m. Linköping den 7 Juli 1897. På styrelsens vagnar: •John örwall. (7115,220) Per Tollln, Tillkännagifvanden. Ad-vokat-Byrän, Ltnkafmg, SUrgatu M (öfver postkontoret\ ombesörjer rWfciwar, bmtredntfa- *ar, I sik—■BJhsT oeb bessaiU- sliaämpp«ra(Eoi K. Befallningshaf- vande a. m. Billigaste Inkan otaxa: For ärtkunder, vid liqvid efter anmauinr, högst en kr. Innebalvare: v. Hlradshöfdinz Per inunder (32840)_________________________________ e.LbiiitirlnK.åriuier, Kommissionär hos länsstyrelsen. (Träffas ä Ludakudlet kl. 10-2. _______Postadress: Landskanaliet. (6717jj) Lärarinna önskas till 1 September för mindre folkskola vid Slättmo. Lön ef- ter 500 kronor, slöjdarvode, husrum och ved per är. Sökande insände skyndsamt sina betyg till Skolrädet i Yxnerum. Öster götlands lan. ,nev>x Arets första-kammarval. Innevarande år utgår mandatet för en al Östergötlands representanter i första kammaren, nämligen kabinetts- kammarherren S. Flack, hvilken in- sattes i riksdagen af 1888 års lands- ting. Efter hvad vi från tillförlitligt håll erfarit, önskar kabinettskammarherre Flach, som nu r&knar öfver 70 år, icke få mandatet förnyadt, hvadan landstinget vid sitt sammanträde i höst har att se sig om efter en ny person att representera länet i öfver- huset. Kabinettskammarherre Flach har under den period, han tillhört riks- dagen, med varmt intresse egnat sig åt de föreliggande frågornas behand- ling. Särskildt har försvarets stär- kande legat honom om hjertat. Han var, som man minnes, bland dem, som motionerade om det stora 60- millioners försvarslånet. Om han be- träffande denna sak ej stått i så full- ständig öfverensstämmelse med lä- nets befolkning — ty östgötarne äro nog varma försvarsvänner, men de vilja ej gerna inlåta sig på att för försvarsändamål anlita lånevägen — så har han i öfriga frågor, såsom be- träffande skydds- och unionspolitiken, varit ett så mycket trognare uttryck af provinsens allmänna mening. Att nu profetera om, hvem som skall bli hr Flachs efterträdare på östgötabänken, lönar icke stort mö- dan, ty många vindar kunna blåsa innan valdagen inträder. Den som vid närmast föregående första kam- marval erhållit ett fåtal röster — af den lilla frihandelsoppositionen inom landstinget — torde väl emellertid svårligen komma ifråga, då han med eller utan skäl genom sina tillskyn- dares åtgöranden kommit att fram- stå i en ofördelaktigt färgad dager. Man vet ej riktigt, hvad man skall mena och tänka om en politisk stånd- punkt, som har sina ifrigaste och snart sagdt ende förespråkare i deras led, hvilka bekämpa landstingsma- joritetens politiska åskådning. I alla fall lär det nog icke bli svårt att inom provinsens gränser finna en lämplig och för uppdraget värdig parson — utom länet skall landstin- get helt visst icke behöfva gå med sitt val. Efter hvad vi från åtskilliga poli- tiskt intresserade håll erfarit, tyckes särskildt ett namn — i parlamenta riska kretsar redan förut väl kändt och uppburet — vara mera allmänt på tal vid meningsutbyten man och man emellan, ett namn, hvars bärare till åskådning och sträfvanden står landstingsmajoriteten mycket nära, och som under lång tid kämpat för dess sak. Vid årets första-kammarval gäller det framför allt att hålla noga på de respektive kandidaternas ställning i uniont/rågan. Naturligtvis lår tkyddt- frigan ej lemnas ur sigte — vi taga likvisst tör gifvet att det åtminstone i vår provins ej kan bli fråga om annat än en pålitlig protektionist — men denna gång står unionsfrågan ännu längre fram på valprogrammet. Landstingen kunna och böra, såsom representativa församlingar för hvar sitt läns befolkning, genom årets val ådagalägga — ej minst till ledning för regeringen vid uppgörandet af dess unionslorslag — att de ej vilja gå med på en lösning af unionstvi- sten på hvilka vUkor tom helil, utan att hellre må status quo, vår ointaglig' fasta förskansning, bibehållas, ocl hellre må vi underkasta oss fortsatt bråk, än att vi skulle köpa unions- fred genom att fortgå på de entidiqa eftergifterna! väg. Det gäller lör lands- tingen att genom sina val tillrops regeringen ett: rak i ryggen' Man har af åtskilliga omständig- heter trott, att en sådan maning i kraftig form kan vara af behofvet påkallad, då det sista åtgörandet förestår. Det är icke vår mening att oppo- nera mot hvarje tillmötesgående; m- falunda, men en gammal erfarenhet ar lärt, huru nödvändigt det är att vid öfverenskommelser med Norge tillse, att Sverige också erhåller någon va- luta för sina medgifvanden. Länet och stiftet. Pastor primaplus J. F. Håhl i St. Åby och hans fru hade den 22 dennea inbjudit samtlige hem- mansegare m. fl. i såväl St. Äby som Odeshögs församlingar till sitt hem till ett sista samqvåm innan herrska- pet Håhl afflyttar till hufvudstaden. En musiksextett från Tranås var re qvirerad för att gifva större effekt åt högtidligheten. Att den största hjert- lighet under hela eftermiddagen var radande och att tal höllos, som bevi- sade den uppriktiga tillgifvenbet som varit rådande mellan herde och för- samlingsbor, behöfva vi ej tillägga. I söndags höll d:r Håhl atskedspre- dikan i ödeshögs kyrka, som var full- ständigt packad med åhörare. Efter gudstjänstens slut framträdde posses- sionaten A. J. Andersson i Orrnäs och öfverlemnade till den af hällne försam- lingsläraren å ödeshögs sockenmäns vägnar en elegant och dyrbar ljuskrona såsom ett minne från församhngsbor- na, hvarefter herrskapet Håhl m. fl. inbjödos på middag till Orrnäs. Tills i onsdags voro de afflyt- tande af församlingsborna inbjudna pä en afskedskollation å Stora hotellet i j Ödeshög, der det slutliga afskedet togs, meddelas V. L. T. Redaktör Gust- E. Eric- son, bördig från Östergötland och senast, redaktör för Svenska Dagbla- det, har genom köp blitvit innehatva- je af flertalet aktier i det bolag, som eger Helsingborgs- Posten. Enligt nu träffad ölveienskonimelse kominer hr E. att frän den 1 Oktober detta år fungera som redaktör och ansvarig utgifvare af ifrågavarande tidning, hvilken utkommer dagligen i Helsing- borg och är Skånes äldsta protektio- nistiska organ. Stöld å jernvägen. En hand lande från Norrköping, som i lördags skulle resa med det s. k. kontinen- taltåget till Stockholm, anmälde vid ankomsten till Katrineholm, att han antingen under det tåget stod inne på Norrköpings station eller seder- mera under resan förlorat sin plånbok innehållande närmare 200 kr. Han misstänkte att plånboken blifvit ho- nom frånstulen i vagnen på stationen i Norrköping, der en person, hvars utseende han mycket väl erinrade sig, trängt sig på utan någon särskild anledning. Denne person åtföljde dock ej tåget till Katrineholm utan hade således stannat i Norrköping. Såväl tjufven som det stulna efterlyses. Ännu ett drag af vittnet Grönqvlst . År 1889 den 4 Au- gusti afled i Stockholm en enketru Lovisa Westergren född Grönqvist, som efterlemnade en förmögenhet af cirka 60,000 kronor. När detta döds- fall genom tidningarne blef kungjordt, så var det fröken G. som passar på hos utredningsmannen i dödsboet an- mäla sig som närmaste arfvinge, men vid närmare tagen kännedom om sanna förhållandet betans att G. icke stod i ringaste slägtskap alls till den af- lidna, utan måste Julia Grönqvist gå denna gång lika tomhändt som hon kom. Svar knlfskarnlng. (NT.) Skrädderiarbetaren Anders Gustaf Karlsson från Stämninge i Vester- lösa socken blef vid 10-liden i mån- dags afton införd i polisarresten i Norrköping, för det han nyss förut både tilldelat en skrädderiarbetare vid namn Julius Hildemar, boende i N:o 66 Slottsgatan derstädes, ett kmf- hugg i bröstet, så att ett svårt blö- dande sår uppstod. Karlsson och Hildemar, som förut voro bekanta, hade sammanträffat å Nya torget och sedan i sällskap farit öfver i roddbåt till norra hamnkajen. Emellertid hade de kommit i bråk med några ynglingar. Karlsson skulle då, enligt hvad han sjelf uppgifvit, hafva försökt att afstyra detta bråk, men derunder dragit knif och stött denna i venstra sidan al bröstet på Hildemar, med hvilken han underti- den kommit i ordvexling. Hildemar skrek dervid till, att man huggit ho- nom. Karlsson var vid tillfället starkt berusad. Sedan man å en fältskärsstuga för- bundit Hildemar, blef han i mycket betänkligt tillstånd förd till sjukhu- set. Karlsson anmälde sig sjelf så- som gerningsmannen. Vid förhör i tisdags på morgonen af poliskommissarien å polisvaktkonto- ret erkände Karlsson, som det syntes mycket ångerfull, under tårar otvun- get sitt dåd. På fråga, hvarför han med knifven huggit Hildemar, svara- de han, att han icke visste hvad han gjorde under den ordvexling, som uppstått mellan honom och de andra, som voro tillstädes vid händelsen i fråga. Karlsson har blifvit inmanad i häkte i afbidan på ransakning. Den sårade befann sig i tisdags vid '/a 6-tiden på eftermiddagen rätt kry, och någon fara för hans hf lär icke före- finnas, såvida icke något särskildt tillstöter. Biskop Charlevllle i Lin- köping, hvilken för närvarande uppe- håller sig såsom badgäst å Källviken vid Vaxholm, predikade i söndags i kyrkan derstädes. Det nyrestaure- rade templet var fyldt af åhörare, som lyssnade till den utmärkte predikan- tens utveckling af dagens text, för hvars betraktande han hade valt äm- net: "Vår Herres tolkning al den he- liga lagen". K In da kanalaktlebolag har under 1896 haft bättre inkomster än något föregående år sedan 1888, Tralikinkomsterna utgjorde nämligen kr. 30,319: 81, hvaraf för skogspro- dukter kr. 14,643: 54, för ångbåtar och pråmar kr. 6,999: 84 och för pas- sagerare och diverse kr. 8,676: 43. Bolaget har alltså kunnat inbetala ett års ränta till riksgäldskontoret kr. 10,790 samt afsätta det föreskrif- na beloppet 1,000 till reparations- fonden, hvilken nu uppgår till kr. 40,190: 19 (mot vid årets början kr. 37,608: 93). Denna fond står sålunda i en ganska rask tillväxt. Af årets utgifter märkas i öfrigt till tjenste- man och administration kr. 10,941:63, kanalens underhåll kr. 6,499: 68, af- skrifning på förrådet kr. 1,027: — Kanalens skuld till riksgäldskon- toret utgör fortfarande kr. 381,273: 57 (hvaraf kr. 21,581: 52 äro obetald ränta). När kanalens trafikinkomster voro som högst (åren 1876 och 77) upp- gingo de till öfver 44,000 kr. men de ha ock (1893) vant nere vid kr. 24,000. ProvlnslalUlkaretjensten 1 Söderköpings distrikt uppehälles Hån och mel den 25 i denna manad till och med deu 21 nästa Au gusti, under hvilken tid provinsialläka- ren d:r A Håkanssou beviljats tjänst- ledighet, af med. kand. K. O Hut- gren. Till 2:dra stadskommi- nlstraturen 1 Jönköping komma 12 prestmän att afläggaproT, bland dem de af församlingen kallade komministrarna T. Ljungqvist i Hö- reda och G. Eklund i Hannäs. De öfriga äro: vice komministrarne i Jön- köping C. G. Meyer och J. A. Åberg, kom- ministrarna A. w. Bengtsson i KolJerstad, N. E. Stensson i Gnosjb. A. A. Andersson i Käfsjö och E. B. E. Roos i Woxtorp, fil. och teol. kandidaten D. O. P. Oséen, hvilka sökt befattningen, samt komministrarna J. W. Än- der i Bottnaryd, C. R. Hasselrot i Brodde- torp och ' ice pastorn P. Ydström i Tofte- rvd, hvilka af församlingen kallats. Åtskilliga af de kallade ha ej mottagit kallelsen eller icke derpå afgifvit nägot svar; bland de senare pastor C. Blomstrand i Åsbo. Tranérska stiftelsen. Sty- relsen tör Tranérska stiftelsen i Torpa har beslutit häovända sig till sex kommuner i Ydre härad (Torpa, Asby, Sund, Norra Vi, Vestra Ryd och Svin- hult) med anhållan om anslag af 100 kr. från dem hvardera under 5 års tid, hvarjemte hos häradets landstings- män skall göras framstållnig, att de må motionera till årets landsting om ett liknande årsanslag af 1,000 kr. För de sålunda erhållna medlen skulle ä stiftelsens egendom i Ramfall an ordnas en sjukstuga med 4 sjuksän- gar, der sjnke från distriktet skulle mottagas pä samma vilkor som å lä nets lasarett. Enligt stiftelsens nuvarande, af k. m:t faststälda reglemente, kunna inga medel trån stiftelsen användas till la- sarettsvård. Dessutom år donationen uteslutands afsedd för Torpa kommun, hvars medlemmar ega fri läkarevård, men ej för öfriga socknar i häradet. Missöde under vagns- vexllng. (N. T.) Under vagns- vexling häromdagen å Norrköpings stations bangård inträffade, att ett låg, som kom från öfre delen af bangården, sammanstötte med en del vagnar, hvilka voro stälda på ett stickspår Min ytterst åt norr i när- heten af banvaktarstugan invid Ståt- högavägen. Sammanstötningen var mycket våldsam. Tvänne vagnar å sidpspirets tåg. gingo öfver de till utmärkande af slutet å spåret upp- krökta rälerna, hvilka alldeles sön- derbräcktes, de tvänne yttersta vag- narne ramponerades svårt och reste sig i luften mot hvarandra; den sista vagnens båda hjulpar skildes från densamma och vräktes under den an- dra, så att denna senare hvilar på ett af de upprättstående hjulparen. Den sista vagnens buffertar inträngde i den näst föregåendes trägafvel, som massakrerades, hvarjemte träbjelkar- ne å vagnarnas underreden splittra- des sönder o. s. v. Orsaken till sam- manstötningen var, att det tåg som höll på att vexla, blef genom en fel- aktigt lagd vexel inledt på orätt spår. Jern vagsplaner 1 Nerlke. Genom Svenska Korrespondensbyrän skrifves till Ö. C: K. m:t har nu mot- tagit samtliga de börda myndighe- ternas utlåtanden samt protokollen från de med befolkningen å orten hållna sammanträdena angående de af hrr 6. Söderbaum O. Lundqvist m. fl. till k. ml angifva särskilda ansök- ningarna del» om koncession å en jern- väg af 0.891 m. spårvidd frän Päls- boda station å vestra stambanan öf- ver Sköllersta och Hidingsta till Öre- bro — hvilken ansökta jernväg skulle vara hufvudbanan och fortsätta det s. k. smalspåriga östgötanätet norrut — dels om koncession å en till huf- vudbanan anknuten, likaledes med 0,891 spårvidd lagd bibana, som skulle utgå frän hufvudbanan vid Sörby i Norrbyås socken och sträcka sig i öst- lig och sydöstlig riktning, till en stor del följande Qirismarekanalen fram till Odensbackeu. Hufvudbanan skulle fä en längd af 29,7 km. i hufvudspå- ret och kosta 650,000 kr, medan bi- banans längd blefve 9,980 m. och kostnaden beräknas till 145,000 kr. Hvad hufvudbanan angår, har k:s belallningshafvande i Örebro län vist- ordat intresset å orten samt tillstyrkt den sökta sträckningen, och banan har likaledes förordats af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, statsbane- styrelsen och t. f. chefen för gene- ralstaben, livarvid de båda sistnämnda myndigheterna gifvit sitt tillstyrkande på de af väg- och vattenbyggnads- styrelsen föreslagna vilkoren. Till dessa hör bl. a.: att för sammanslut- ningen ined statens jernvågar vid Pålsboda ocb Örebro stationer sö- kandena skola ställa sig till efterrät- telse de föreskrifter, som k. m:t, ef- ter jernvägsstyrelsens hörande kan komma att meddela; att frågan om anordningarna och vilkoren för jern- vägens dragande öfver Qvismareka- nalen må afgöras medels överens- kommelse mellan koncessionsmne- hafvaren och vederbörande bolag, men att, om sådan överenskom- melse icke kan träffas, koncessions- innehafvaren skall vara underkastad de bestämmelser, som k. m:t för så- dant fall, efter anmälan, meddelar; att bron öfver Qvismarekanalen an- ordnas med en rörlig del så be- skaffad, att fri och obehindrad passage beredes tör de fartyg och mudder- verk, som kunna komma att trafi- kera kanalen; samt att vattendragets afloppsarea icke må på nägot sätt inskränkas genom brobyggnaden. Deremot har bibanan för närva- rande afstyrkts af de fyra myndig- heterna, enär någon enighet bland befolkningen icke kunnat vinnas vare sig om lämpligaste utgångspunkten för denna bana från hufvudbanan eller om de ställen, som den i öfrigt skulle beröra; koncessionsfrägan torde derför böra anstå, till dess att full- ständig utredning vunnits i dessa af- seenden. Väg- och vattenbyggnads- styrelsen har uttalat, att en jernvägs- förbindelse med den centralt belägna platsen Odensbacken ostridigt skulle blifva af högst väsentligt gagn tör orten, men styrelsen har anmärkt, att undersökningar pågä för en jern- väg från Örebro öfver Odensb eken och Kilsmo till Norrköping, och om en sådan jernvä* kommer till stånd, skulle den otvifvelaktigt kunna vä- sentligt inverka på frågan om läget af den nu föreslagna bibanan till Odensbacken. T. f. chefen för gene- ralstaben har förklarat, att bibanan saknar så godt som all militär be- tydelse. Stationsinspektor G. Carlsson i Linköping har af jern- vägsstyrelsen på ansökan transports råts till stationsinspektor vid Stock- holms södra station. Platsen tillträ- des den 1 Aug. Kaffe oeh socker Socker- införsem aftager allt mera — en na- turlig följd af den svenska sockertill veikningen. Under detta års förra hällt importerades 89,000 kg. raffine- radt socker mot 380,000 kg. motsva- rande tid förra året samt 561,000 kg. oraffineradt socker mot 1,158,000 kg. i fjol. Om sålunda sockerimporten min- skas, så ökas deremot kaffeinförseln. Den har stigit från 9,370,000 kg. un- der förra halfåret i fjol till 13,287,000 kg. i år. Tranasstolar till k. hof- vet. Från k. hofvets räkning ha från Tranås måleri- och träförädlings- aktiebolag bestälts 24 dussin matsal- stolar att levereras före den 1 Aug. Konstruktionen af stolarne i fråga har utförts af bolagets verkmästare, hr Wikström, och äro de de enda i sitt slag, som hittills förts i marknaden. Palsboda-Flnspong - Norsholms jernväg har un- der Maj månad innevarande år haft trafikinkomst af kr. 35,490 48 eller pr dag och bankilometer kr. 13: 47 samt från årets början kr. 145,366:90 (pr dag och bankilometer kr. 11:33). Under de 5 första månaderna af förra året utgjorde inkomsten kr. 141,509: 26 (eller pr dag och bankilometer kr. 10 95). Såld arkeologisk sam- ling. Vår antiqvitetssamlare snic- karen C. A. Rosén, som nyligen för- ökat sin samling med åtskilliga vär- defulla fornsaker, särskildt en vacker bronsdolk, har i dagarne försålt hela sin arkeologiska samling till statens historiska museum för ett belopp af 900 kr. Professor O. Montelius har besökt staden och gjort upp köpet. Den sålda samlingen upptager nå- got öfver 200 nummer. Ångb&tstraflk på Tranås. I Tranås Tidn. läses: Regelbunden ångbåtstrafik med hamnarne i sjön Sömmen har länge varit ett önsk- ningsmål för Tranås köping, men har hittills fått höra till de fromma önskningarnes område, kanske hu- vudsakligen till följd af bristande initiativ från ledande män inom kö- pingen. Ett nytt uppslag i frågan är emellertid nu gjordt, sedan gross- handl. Burchardt härstädes kommit i spetsen för och blifvit ordförande i ångbåtsbolaget Sömmen. På hans föranstaltande hölls nämligen å bo- lagets ångare "Carl Johan" ett sam- manträde emellan representanter för ångbåtsbolaget och för Tranås kom- 1 mun, hvarvid enhälligt beslöts att ingå till k. bfhde i länet med begä- ran om dess medverkan för åtgär- ders vidtagande för öppnande af en farled från Svartåns mynning i Söm- men upp till lämplig hamnplats i när- heten af Tranås köping. Tillika beslöts ingå till kommunal- stämman i Tranås köping med an- hållan, att den måtte anslå nödiga medel för att jemte ångbåtsbolaget bestrida de nödvändiga, förberedande kostnaderna för en undersökning af den eventuela trafikleden och företa- gets realiserande. Svartån är så djup under hela sträckan från Tranås köping (nedan- för fallen) till Sömmen att den kan passeras af ångbåt. Enda hindret ut- göres af en fast bro vid Tranås sä- teri, hvilken bro måste utbytas mot en svängbro. Afetåndet från Svart- åns utlopp i Sömmen vid Tranås säteri upp till köpingen är omkring V» mil. En rundresa Bommen- Klnda kanal genom Norra Ved- bo, Ydre och Kmda härader har länge utgjort önskemålet för vänner af tu- ristväsendetg befrämjande. Detta ön- skemål torde nu snart kunna reali- seras. Meningen lär nämligen vara att till en början anordna billiga rundresor endast på söndagarne med afgång från Tranås på morgonen. Resande från Linköping kunna hinna med om de anlända med morgontå- fet, som afgår från Linköping vid -tiden på morgonen. Från Tranås sker resan på ångbåt öfver den vackra Sömmen till Håredal (eller Norra Vi) samt derifrån med skjuts (wurstar) 2'/s mil till Kisa och Hofby. Här stiger man på kanalångaren och är framme i Linköping på söndagsefter- middagen, hvarifrån sedan Tranåsbor kunna fortsätta hem med nattåget eller följande dags morgontåg. I biljetten för en sådan rundresa äkulle ingå både ångbåtsbiljetter, skjutslega och jernvägsbiljeti! Att dylika rundresor genom en af vårt lands vackraste trakter skola draga mycket folk äfven från aflägs- nare håll, derpå kan ingen tvifla. Häktad. Såsom misstänkt att halva natten emellan den 10 och 11 dennes å kunrtåget emellan Norrkö- ping och Linköping bestulit en per- son på dennes plånbok, innehållande 2,185 kr., anhöll polisen i Norrkö- 5ing i torsdags gårdfarihandlanden ohan Nyländer från Hjorted i Små- land. Vid polisförhör har han be- stämdt nekat till stölden i fråga. Stölder. Fi ån hemmansegaren J. Pettersson i Bliztorp, V. Ryds socken, bortstals natten till den 21 dennes en å bete gåends häst, 10 år gammal, vid godt hull, långsträckt ocb af me- dellängd, till färgen svart, något (ju- lians och Nellys räkning" af de till- ämnade svärföräldrame erhållna 3.000 kronorna i den mån han dertill finge tillgångar. Begge parterna öfverlemnade der- efter målet till rättens pröfning och afkunnades utslag deri den 15 dennes, då svaranden Stjerngranat dömdes att utgifva omstämda beloppet 3,000 kr. jemte 5 proc. ränta dera från ståm- ningsdagen äfvensom att ersätta kä- randens kostnader i målet med 100 kronor. Vid kyrkoherdeval i söndags i Östra Stenby konsistoriella pastorat erhöll den i första förslagsrummet upp- förde komministern i Svinstad teol. kand. H. Ulander 2,245 röster af 7 röstande; den i andra förslagsrummet stående kyrkoherden i Gryt A. G. Selterdahl 2,649 rötter af 24 röstande; och tredje förslagsrummets innehat- vare komministern i Mörlunda och Tveta A. P. Risberg 791 röster af 10 röstande. Till hrr trådgårdsegare riktar länsträdgårdsmästaren Chr K Mohr i senaste numret af "Landtman- nen" ett upprop så lydande: Den 1 Augusti hålles trädgårds- kongress i Stockholm, i förbindelse med trädgårdsutställningen. Som den- na kongress kommer att omfattas med stort intresse från alla delar af riket och torde blifva särdeles lärorik och nyttig, tager jag mig friheten varmt uppmana alla principaler att bereda sina trädgårdsmästare tillfälle att fö- retaga en färd till Stockholm under nämnde dagar såsom en behöflig upp- muntran och en för dem sjeltva såväl som för de trädgårdar, hvilkas vård är dem anförtrodd, särdeles nyttig åt- gärd. Legitimalionskort hvilka berättiga till resor å statens jemvägar fram och åter på enkel biljett, reqvireras å Trädgårdbyrån, Stora Nygatan 13, Stockholm. Drunknad. I söndags drunk- nade i Stångån vid Tannefors nedan- för fallen 12-årige gossen Johan Gu- stafsson, hvilken varit intagen å Sundbergska stiftelsen i Linköping. Han hade begifvit sig till Tannefors för att helsa på sina der boende när- maste anhöriga och gtok med två sina bröder att bada i ån. Helt plöts- ligt försvann han under badningen i djupet och bröderna, yngre gossar, kommo sig icke genast för med att foga anstalter till hans räddning, och när hjelp en kort stund efteråt vid deras rop anlände, var det redan för sent. Elektriska ljuset i Ve- stervlk. För den blifvande elek- triska belysningen i Vestervik har bolag nu bildats, bestående af 15 per- | söner. En interimsstyrelse är vald. sare på sidorna, med manen hängande I Den utgöres af 5 personer, näml. in- åt venster, håret hvitt pä högra bak-1 bjudarne hrr bokhandlare C. F. Ed- benet mellan hasleden och hofven, I holm, disponenten E. Rahmberg och en hvit strimma på venstra frambe- " ' "* " " "—'■"-------" net något ofvan knävecket, några hvita här i sadelstaden, märken efter bränning för spätt på venstra bakbe- net. Samma natt tillgreps från hr O. Lundholm i Dagstorp en gammal fje- dervagn (med fjedrarna hvilande på träbankar, rakt skrof, utan säte, blott något uppböjd från skrofvet), en sele med läderdrätsel och tömlöpare at messing samt lädertöm. Sjelfmord begick under natten till i onsdags f. v. 60-åriga hustrun till arbetaren Kindstedt, boende åett torp i närheten af Boxholms bruk. Medan mannen sof, hade hon gått nt och begifvit sig till Svartån, der bon följande morgon påträffades, liggande död belt nära stranden. Hon bar under en längre tid visat tecken till sinnesförvirring samt um- gåtts med sjelfmordsplaner, meddelas till Ö. C. Uppslagen förlofnlng med efterspel. Hr Malte Stjerngranat ä Nobynäs både för nå- got är sedan ingått förlofning med en fröken Nelly Aans från Köpenhamn. Under förlofningstiden både fästman- nen af de tilltänkta svärföräldrame mot förbindelse utbekommit 3,000 kr. för att användas, såsom orden lydde "för min och Nellys räkning" i lef- nadsomkostnader. Emellertid blef förlofningen af nå gon anledning bruten, pä grund hvar- af flickans töräldrar, hr och fru Aans, genom stämning å hr Stjerngranat till Norra Vedbo häradsrätt sistlidne höst sökte återfå nämnda summa. Svaranden Stjerngranat, som vid rät- tegångstillfället i fråga närvar genom ombud, bestred stämningspåståendet. Det celebra målet bar sedermera fullföljts och förekommit till behand- ling vid tre följande tingssammanträ deo. Sista sammanträdet den 11 Juni d. ä. hade svaranden mstält sig per- sonligen och begärde då 1000 kronor för de omkostnader och besvär han haft tör sin fästmö under förlofnings- tiden,' men förband sig att återbetala de före den brutna förlofningen 'för fabrikör A. M. Norstedt samt råd- mannen v. häradshöfding A. Rune ooh stadsfogden A. Phalén. Motala verkstad har i da- garne från en enskild jernväg i Ryss- land, enl.M. P.,fått beställningpåytter- Ugare 4 st lokomotiv af den typ, som för samma firmas räkning före- gående år levererades 6 st. från verk- staden. Afliden åldring. En af Mo- tala stads äldsta invånare ingeniören Fredrik Dunder afled häromdagen ef- ter en tids aftynande i en ålder af 86'/» år. D. var i yngre dagar an- stäld vid Motala mek. verkstad. I sin mannaålder hedrades han med åt- skilliga kommunala förtroendeupp- drag, ooh gjorde sig såväl i det of- fentliga som enskilda högt aktad och ansedd. Han söijes närmast af maka i andra giftet samt barn. Till statlonsmåstare vid Halmstads norra station har utnämnts kontorsbiträdet vid Motala Verkstads station C. A. Samuelsson. Folkskolan. Till vikarierande lärare vid Sköfde folkskola har anta- gits R L. Rydberg från Asby, i år utexaminerad från Linköpings semi- narium. Egendomsköp. */« hemman Öfre Alfvestad i Skärkinds s:n är af sterbhusdelegarne efter aflidne hä- radsdomaren Peter Persson försåld till dennes äldste son Johannes Pe- terson, som under en följd af år ar- renderat egendomen. Priset är 21,000 kronor. — 1 mtl Önnöborg i Tjärstads soc- ken, tillhörigt J. Johanssons sterb- hus, har på auktion inköpts af gods- egaren E. Pontin å Schedevi för 36,000 kr. Tillträde den 14 nästa Mara. Våghinder. För ombyggande af den s. k. Stäfvantorps bro ä allmänna vä- gen mellan Söderköping och Gryt, kommer nämnda väg att vid brostället, nära Bock- sätter i Mogata socken, hällas stängd från och med den 2 till och med den 14 nästa Augusti. Resande med lättare åkdon kunna färdas fram på en provisorisk bro, hvaremot vägfarande med tyngre åkdon få taga den 3. k. Skållviksvägen förbi Köp och Stege- borg, hvarigenom en nymils omväg föror- sakas. 416 — Ni är grym, mylady; men de sköna äro alltid grymma. Dä Armfelt allägsnat sig, blandade prinsessan ilenzikoff och mylady Munk sig bland de öfriga Myladyn blef emellertid tyst och allvarsam; hon tycktes ötverlägga om någonting med sig sjelf. Den täcka handen for slutligen öfver hennes panna, hvar- vid ögonen glänste till på ett så lifiigt sätt, att man kunde lått begripa, det hon fattat ett beslut af mer än vanlig vigt. — Jag skall demaskera honom, yttrade hon också halfhögt för sig sjelf. Man samtalade ännu om samma tafla som förut. — En anmärkning torde man dock med skäl kunna göra mot denna tafla, anmärkte myladyn sedan hon ätervändt till sällskapet och en stund åhört de andras omdömen, nämligen emot handen, den är nästan för stor. — För stor? Hvad säger ni? Man kan väl knap- past finna en mindre. Proportionerna äro ju så fina och ädla, att man tvingas att beundra dem. Be- trakta dessa mjuka, saftiga fingrar; man skulle kunna tro, att de äro af sammet. — Jag vill erinra mig, att jag sett något ännu bättre — lät mig se — ah, nu ihågkommer jag det. Sitter ej Schidonis tafla, "Medlidandet", i hvilken baron Armfelt är så förtjust, i något af de kung- liga rummen derinne? Det vore verkligen intressant att jemföra. Kanske har baron ändock rätt i sitt omdöme? — Ganska rigtigt, taflan sitter derinne i de kung- liga smårummen. — Verkligen? — Helt säkert. — Då skola vi jemföra taflorna med hvarandra och rigtigt se till, hvilket stycke, antingen Schidonis •il, eller.Guidos, är mest tilltalande. Jag skyndar efter stycket. - Vi följa, vi följa! — Dröj qvar, jag skall strax vara tillbaka med taflan, den är ju helt liten. Icke dess mindre ville något hvar följa henne, men hon hastade före dem alla, och då de hunno fram till dörren, hade hon redan försvunnit innan- för den och reglat den på andra sidan. Skrattande återvände man till sina platser. Myladyn var ej obekant med de rum, i hvilka hon nu befann sig; men hon stannade likväl och blickade nästan förskräckt omkring sig. En djup tystnad lierskade der inne. Denna tystnad verkade ganska lifiigt pä hennes inbillning. Hon hörde sitt hjerta slå och tyckte nästan, att hon befann sig pä stället icke just i de renaste afsigter. Hon var nära att återvända, och likväl återvände hon icke. Det var någonting, som bjöd henne att gå framåt, under det hon fruktande uttog hvarje steg. Då samvetet förebrår oss något, är ensamheten en plåga. Samma belägenhet, som så behagligt trö- star oss, då sinnet är rent, sargar oss i motsatt fall. Allt emellanåt stannade mylady Munk och lyss- nade. Tystnaden fortfor. Hon hade ej en gång hört sina egna steg, så elastisk och mjuk var den i prakt- fulla färger sirade turkiska matta, hvarpå hennes fötter sväfvade fram. Väggarna i det rum, hvari hon nu befann sig, voro beklädda med gobeliner, hvilkas första friska färg ännu syntes på ett beundransvärdt sätt beva- rad. Möbler af ebenholz, smyckade med rika infatt- ningar, omgåtvo henne. Emellan de höga fönstreu reste sig stora speglar, infattade i förgylda ramar af antikt arbete. På sidorna om speglarne stodo kri- stallgirandoler med i konstrika ornament sirade armar. m fans i ett rum ännu längre bort. Dität således -• ditåt. Snabb och lätt som en gazell ville hon ailägsha sig, då hon — i detsamma hon vände sig om — gåg ett ansigte med stora och stirrande ögon blicka på sig. I sin första häpnad visste hon icke, om det var en lefvande menniska, som satt der, eller en marmorbild, af konstnären mästerligt framstäld, före- ställande öfverraskningen eller förvirringen. Utan att hinna utreda dessa sina dunkla före- ställningar ser hon, huru gestalten reser sig upp och och hastigt, men tyst närmar sig henne. Den kommande var ingen annan ån öfverhof- mästarinnan, hvilken, fördjupad i betraktandet af en gravyr och med ryggen åt dörren, icke märkt my- ladyns närvaro, förrän denna med handsken i sin hand., ämnade aflägsna sig. Öfverhofmästarinnan hade redan fattat henne i armen, innan hon hunnit besluta, hvad hon borde göra. — Olyckliga, hviskade den förra henne dervid i örat, så tyst, som om hon fruktat för ljudet af sin egen röst, hvad har er nyfikenhet förledt er till? Myladyn, som snart återkom till besinning, äm- nade besvara förebråelsen; men öfverhofmästarinnan hindrade henne derifrån, läggande sina fingrar ned- tystande på hennes mun. I detsamma kände sig myladyn af öfverhofmä- starinnan bortföras till de inre rummen. Myladyn förstod ej orsaken till livad som passerade, men un- der intrycket af det allt för oförklarliga och hemlig- hetsfulla handlingssättet, iakttog äfven hon en tyst- nad, som knappast kunde öfverträffas af ötverhof- mästarinnans. Lika två skuggor sväfvade de bort. Då öfverhofmästarinnan släppte myladyns hand, drog hon den upphittade handsken derur och fäste den vid sitt skärp. Men i samma stund, som hand- 413 Men längst upp i salongen stod en större grupp omkring ett framför allt för sitt ljufva'och milda utseende särdeles intagande fruntimmer, hvilket en- samt innehade högsätet i en svällande divan. Detta fruntimmer var prinsessan Sofia Albertina. På bordet framför henne låg en i miniatur för- färdigad kopia af Guidos tjusande mästerstycke, be- kant under benämningen: Aurora. Se bär, huru en konstdomare beskrifvit denna tafla: . "Ännu betäckte nattens slöja hafvets rymder: endast då och då sprider den kokande böljans skum ett sken: ung, skön, okonstlad, klädd i flor af alla färger, fintliga och lysande sinnebilder af de skyar, som åtfölja henne, och hällande i sina händer blom- mor, synes helt hastigt Aurora i den omkring henne i rodnad stigande luften. Hon skyndar fram; med ett upprördt öga ser hon tillbaka på den kommande solen, som följer och med icke mindre rörelse betraktar henne: också kunna hvar ken solen eller morgonrod- naden slockna; de vackra dagarne se de hvarandra knappast ett ögonblick. Fyra prägtiga hästar, som emellertid dansande styrka tätt förbi de himmelsblå luttströmmarne, draga den förgylda vagnen. Morgon- rodnadens unga döttrar, dagens första timmar, så lika sin mor, så lika hvarandra, hålla leende hvarandras hän- der omkring vagnen, medan kårleken, sväfvande mel- lan gudinnan och hästarne, förer solens fackla: kärle- ken skakar den öfver verlden, och genast lyser dagen". — Hvilket förträffligt arbete, yttrade Sofia Al- bertina, jag har aldrig sett en så lysande kolorit 1 Se, huru Aurora blickar tillbaka — hvilken blick — huru rörande, huru öm! — Jag skulle dock vilja göra en anmärkning mot denna blick, inföll Armfelt; det är sant, att den är rörande, men den är icke nog varm, uttrycker icke C. F. RiditrUaA. Drabantm. 11. SS