Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-09-24
<-- Sida 4 -->
-
+    
<-- Sida 4 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN N:r 39, Fredagen den 24 September 1897. Bortdunstad affärsman. Från sitt hem och en hel hop brummande tördringsegare har skohandlaren och skomakaremästaren L. E. Larsson i Vesteräs attest till Amerika. L., som en kort tid haft skobutik octi verk- stad i staden, böljade sin affär med ufsigt att konkurrera ihjäl andra affä- rer i samma bransch och tog hem stora lager af skodon, som salts tili nvad pris som helst, rätt ofta till och under inköpspris, hvarför hans falli;- sement var väntadt. Då L. ej hade någon bokföring, fann han det lämp- ligast att, försedd med en god res- kassa, fly bort till det stora landet i vester, sedan han ötvergått till "de sista dagarnes helige", och afreste samtidigt med en af de mormonpre- dikanter, som på senare tider värfvat anhängare i Vestmanland, berättar Vestmanlands Läns Tidning. Dödad af taget. På Ramlösa- banan blef i lördags vid 10-tiden på ({vallen en maskinarbetare Ekstrand öfverkörd, då han skulle hoppa på tåget, samt fick hufvudet krossadt och dog ögonblickligen. Han var 30 år gammal, gift och fader till ett barn. Åndrées första brei- dufva. Alken-ryktet bekräftadt. Från Hammeiiest ingick i söndags följande privattelegram till "Dagen" om innehållet af den brefdufvedepesch, som fångstfartyget "Alken" framfört: "13 Juli kl. 12,30 middagen Latitud 82° 2 , longitud 15° 5 oitlig God fart at ost — 10° ■yd. Allt väl ombord. Detta är tredje dnfpoiten. Andrée Sådant var sålunda innehållet i det första bretdufvebudet från Andrée, af- sändt två dagar efter uppstigardet, cirka 200 kilometer norr om Spets- bergen. Uppgiften att Andrées bal- long svafvade O.—O. S. O. synes ut- visa, att den djerfve luftiararen på högre breddgrader funnit för sitt slut- liga mål — uppnåendet af nordpolen — föga gynsamma vindar. Telegrammet berattar vidare, att in- tet bref medföljde från Andrée. .Me- ningen var, som bekant, eljes, att för- utom den med vanlig skrift skrifna depeschen skulle medföras ett på ste- nograf! affattadt och direkt till "Af- tonbladet" adresseradt meddelande. I telegrammet heter det vidare: "Alken berättar följande: Två veckors itark V. S. V. vind Bobertson" Detta sista meddelande om de vind- förhållanden, "Alken" under sin förd mött, synes ju tyda på for Andrée mera gynsamma vindar än de i hans egen depesch omnämnda. Från domstolar™. €3 ren a dl er en Tappers död var i lördags åter föremål för ransakning inför Vifolka häradsrätt å länsfängelset i Lin- köping. Flere vittnen hördes. Af dessa intygade ett (det fjerde derutinnan) att häktade murenarbetaren C. H. Gustafsson gifvit Tapper det slag för hviiket hsn föll till marken och spräckte hufvudskålen. Gustafsson nekade det oaktadt. Ändamålet med dagens ransakning var emellertid egentligen att utröna hvad inverkan det af stalldrängen C A- Carlsson omedelbart förut utdelade slaget haft på T:s död. Här- om voro vittnena af olika meningar. Ett berättade att T. deraf hållit på att segna ned; andra deremot att det ej tagit så sär- deles hårdt. För förnyadt utlåtande af obducenten upsköts målet till den 9 Oktober. För våldtägt mot enll-arignVkafrAri Lunda i V. Vingåker, föröfvadt marknads- dagen vid Åsen i fredags, "nar häktats h ■.!=;handlare]; Johan Borgsten. som ipp- crifv^r sin vari frar. Askersind. Tjen «tac- kars fii.kan har mast forslas till Flen.s lasarett. Den häktade har bekant. Revolverdramat vid SUärblacka. X. T.) It,i,->r c-xtrari-i- med L..s.ng». 1-iniU» jfl: Mc.nmnn^ Kiriulsr.Lit f«>: f-top-» rt/Jl d:s f'invad nnsakninsr mod häktade arbets- karlen Per Leonard Karlsson frän Skar- bhicka ; Kullurstad> socken, hvilken den 12 si.itii.ine August', i lokalen fur vedputs- ning vid ^k.uhkvka i.appersi.rnk mot ar- ijtrsiurmannen A. J. Fast af.ossade ett re- volverskott, ^om snniklad'"1 vid venstra i.il- ningen, der det förorsakade en läng. djup rispa i huden. Fangclselakaren d:r P. AV. Bergstoi; h.ule afgiiVu mfururad! uil,'ii;,r.<i'-> a,m:te.u.i." Karls- son* sinuosbeskatVenhi-t Kr.hg; livad verk- si lid undersuknintr gin it. wd handen ansair d:r B„ att den häktade oj egdo fullkomlig h.rmaga alt sina handlingar bod"ina «aint att han vid handlingens Legaende icke va- rit vid sina sinnens fulla bruk. Två vittnen intygade också att Kails- son 'uulor hela den tid han vistats vid Sk.irUacka varit i.>csvnnerhsr till lynnet och ofta haft "uppenbarelser", såsom t. ex. att vattnet i strömmen vant forgiftadt.att en person skulle blifv.i inordad o. s. v. M.tlsegaren 1-egardo ■"*> kr. i ers.-.ttning for sveda och värk samt tidspillan. Häradsrätten afkunnaue det utslaget, att hamlhngarne i målet skulle nndei *i .11;;- meda .inlsrvrolsens prutning, och skulle Karlsson under tiden forttarando hallas häktad. Från Östgötabygder. (Fråu Östgöta-Posteus meddelare) Frän Hällestad. Konungens Jubileum i Hällestad. I lördngi middag Bamlades eleverna vid Sods- torps skolor omkring dt-n svenska fanan, bocq plautera^s framför förvaltarebostaden, der nå- gra foeterländska sånger afrjöngos och bruks- förvaltaren E-nst SoDdén höll ett för stundens betydelse vél lämpadt tal. Samtidigt rkedde kanonsalut, Samma dag pä aftoLen presterade bruken homsixtett musik till dagena ära. — En mycket högtidlig festtillställning var i söndags e. m. kl. 3 anoidnad i IL Lsads kyrka. Sedan 4de versen af p«. 426 sjungits unisont och de omkring 300 skolbarnen upp- Btämdt sången; "Ur svenska hjertans djup" höll komminister Alfr. Lindqvist från predik- stolen ett mycket högstämdt fosterländskt iö redrag, hufvudsakligast tolkar de hvad Öfver beten i allmänhet och vår nuvarande konung isynnerhet är i förhållande till land och folk, dervid anknytande en kortfattad historik öfver vår konnngs lif och verksamhet, hvilket allt förtjenade det svenska folkets varmaste väl- önskningar och tacksamhet. Nu uppstämde skolbarnen: rBevare Gud vår kung" samt en psalm, Derefter beträdde kyrkoherden A. L Ny-tröm predikstolen och höll ett hjertevarmt och upplysande tal, som gent emot det före- gåa-nde, åd galade ett folks kristligt underdå uiga piigter till konung och regering. Här- efter sjöngs: "Bevare Gud vårt fosterland"', "Du gamla, du friska" och "Vårt land" Bamt ps. 304. Derefter tågade skolbarnen ut ur kyrkan och samlades å kyrkovallen under den högresta flaggstången, i hvars topp den blågula duken svajade for aftonvinden. Skolläraieu J A. Ohlsson i Vablstorp utbiingade här ett: "Gud bevare konungen! Lefve h:in 1", som af bar- nen besvarades med ett fyrfaldigt hurra. Den högtidliga akten räknade omkr. 1,000 deltagare. Skolbarnen bjödos slutligen i en af skolsalarne på kaffe, Bom bekostades af kyrkoherde och fru Nyatröm. Elst|afskyttarne t Flusponga län graBsera fortfatande och tyckas b ii va svåra att utrota, trots många fått rätt eftertryckliga slai-.gar af lagens arm. Härom dagen har en årskalf efter elg bhfvit dödad å egorna till hemmanet Eskemålen i Vanga Bocken. Ma har nämligen anträffat en hud efter ett dylikt djur, instoppad i ett bolsterva*-, liggande i skogen. Det öfriga hade krypskyttarne lyc- kats bortföra. Hällestads kyrhoorgel besitter den egenheten att han låter sig handteras endast under vintermånaderna, hvaremot han under sommarmånaderna (orbhfver tyst som Egyp- tens prester. När organisten och orgeltram- parena anstränga sina krafter till det yttersta kanna de frambringa några ljud, liknande dem, hvilka nu på höstsidan låta höra sig från vissa åkdon, hvilka inrymma tmå grymtande fyrfo- tingar med härkom-t från Skåne; men delta är också allt Hemligheten ligger deruti att orgeln insattes i kyrkan redan samma år som hon färdigbygdes och har till följd af den från kyrkoDouiarne uppkommande ymniga fuktig- heten tagit sådan svår skada, att om somma- ren, såväl i år som förra aret, en stor del rör och pipor öppnat sig eller "gistnat", sä att hela instrnraentet Ww oanvändbart. Under vintrarna dereniot. sedan mera fukt uppstått d^ls ai kölden och dels genom uppvärmning i kyrkan rrv-.iels jn^a dunig, har orgeln varit yj■ i-c-i ht?. En fi"'gfl, s-m mälianda bor utre dae år den, hmuvida df-t virke, hvaraf des-a lelakiiga iu-inntit-n-delar aro tillverkade, verk- ligen viril "dödt", och om b& vore fal'et, huru frlel dä knn vnra känsligt lur olika fukt ghet, ~am\ fi.;j-ktligen om det ar oretlhvgyartfir. mana fel ellei den kan ke i detta fall allt lör qvicka kyrkobyggnadflstyrelaens. Emellertid har man under de tider orgeln strejkat Ätt leda kykosäigen nid en kammaro^g.'!. Krealarsmöten hållas vid Hällestads kyrka och vid RM la i Godegåtd den . nästa ('V.ioher. Des-a båda ylaSer ligga c-mclk-iJid b5 nära intill livarandra att man i orten fram- stäldt missnöje ofver vederbörandes baslut i dessa marknadsfrågor, då man förmenat att två dynka tillstäl!nii/ga! mom samma ort på en och samma dag måste inverka meuKgt pä tillförseln m. m. Från RetJ-uyre. Jnbllenmsfegt iiivdes i lördag-, afton af lb"im>ie bky.tfgille i Ssju'pav.1 ot gen. re- sten inl-ddf- med < ti pi ie>1> iu iotig om 2:ne stune silfvei bagare, hvilka voro ak:inkiaaff*n ai gilletii hedersledamöter, fabrikören Emil Se!:,;!!, Klu-n; resten. 6 skott aHo^sades af hverje d<-it gare och togs första priset a 300 me;ers bana ai j-ulrtifiisteinaniien Albe-tPe- fn-ou fur 81 points samt ä 200 meters bana af glasarbetaren Wilhelm Stenqråt for 108 poiiit". och tilldelades dessa personer hvar sin at ofvannämnda bägare. Skjutpaviljongen var - dagen till ära — pä det smakfullaste dekorerad, fiÖdt i fonden inne i salen var b. m:t konunefus porträtt, omgilvet af en ptydlig flaggdekoiation i de svenska och norska lurgerna, omatraladt af en massa ljus i skimrande kristallarmar. Ute på verandan, som omgilver paviljoogen, voro upphängda en mångfald af kulörta lyktor ccL från en märgd ilaggstänger thddrade vimplar Kl. 7 intågade gillets paradklädda medlem mar under tonerna af gillets paradmarsch och uppstaMe sig å dubbla led invid väggarna. Festen ujpi:aues med ett tal för konungen af gillets ordförande, bmksegaren Ii or Kjthgren, hvilken i högstämda ordalag talade om mo- narkens Iif*gerumg under det gångna fjerde- delsseklo*. Det var vackra, till hvaije bjerta trängande o-d, hvilket bevi-ades deraf, att dä talaren atbiutade med ett: "Lefve var älskade konur.g. b. m:t O^car II". dånade ett 4 faldigt n;--n gäriiJ' inom dessa vaggar ljudit, Etter hurra* ropen fö jde fanfarer cch kuigösäi geu, hvil- ken afejöngs anisont, med blottade hufvuden. Under det ät-gen ljud danad- 21 vä'diga ka- nonskott, hvilka äierljudade i hundratals ekon från de omkringliggande bergen. Eiters,edan konungens >kål druckits i skummande cham- pagne afbiändes ett stortädt fyrverkeri, tvar- jt-mte jiarken var illuminerad med bengaliska eld^ir, hvilka gSfVo de lummiga träden fanta- stiskt uheende. Festen fortgick under den mest animerade stämning med cmvi xlande tal, skålar, eång och mu-ik. Under aftonens lopp u*delade hr oidiö;anden sitt fotografi till hvarje deltagare i festen, lör hvilket, jemte all ai.nan vänlighet, hvilken kommit tåvä] gil- let i sin helhet som dess medlemmar livar för sig till del auhållcs att få på detta sätt bringa den allmänt athållne ordföranden gillets in- nerliga teekssmhet och erkänsla. Frän Bankeberg. Dödsfall. I söndags afled vid Backe- berg smeden J. V. Andersson i en ålder af något Ofver Ib är- Den afltdne, som i om- kring 50 är varit boBatt vid Bankeberg, har genom arbetsam het och ett i allo geoomhe- derligt tetnadssätt vunnit en aktning som få. Städse glad och tillmötesgående mot dem som kommo i beröring med honom, skicklig smed och sarsk Idt vagnaraed blef tan stän- digt anhtid Frän uorgon till afton har han i 50 är svängt släggan i sin smedja, men no bar hans senfulla arm domnat Han har, um någon, varit en trogen arbetare- Hvile nu hans trötta aeuor i ro! Frän Vestra Stenby. Med anledning af knntcalablléet bespisades i lördaga hjonen i törsamliDgeos frittighus med en festmåltid Kyrkoherden Suodell, folu samma dig besökte fattighu- set, klargjorde för dem dagens betydelse. Omedelti rt efter gudstjeDstecB a ut i sön- dags firades i kyrkan en minnes- och tack- sagetsefest. Sedan "kuDgssåogeb" och ps 431: 7 pjuagitB, höll kyrkoherde Sandell ett re!-g öst fosterländskt föredrag. Derefter sjöngs en psalm och till sist "Vårt land". Frän Hogstad. Honnngeiig 25-åra-JubHeiini b»g- tidl:^hö!l« bär pä ett enkelt men tilltalaode sätt Biotlidce söndag, i det att efter predi- kan i kyrkan öfver dagens högmesBotext, församlingens kytkoherde höll ett kortare tal med atgaDgspunkt tr&n Sam. boka 10 kap. 24 v. Som fllutpsalm begagnades N:r 383. v. 4-6 i vår sv. psalmbok (afsjuogen i äldre lytmisk formi, omedelbart hvarefter ett mom ftrBamlingeo nybildadt sångsällskap lät höra Dav. ps 21: 2—4, 14 med solo och kör lör orgel I församlingss^ngpn deltOK äfven en afdelning af skolbarnen, som dertil ii u val» Dagen förut hade »kolbarnen i samband med pågående undervisning blifv.t genom sin lärare erinrade om betydde: n :rl det ru tira- de knngajubileet, hvarjnmte bl. a "kuntja sången" unisont alf.jöngs a^ barnen, samlade ute kring den hiss Från Tranås. Tranås möbelfabrik» aktiebolag hade i lordagi inbjudit »in liyggnsiltp-nonal och »erk>tadsai hetare till ett antal al 175 \<er. -oner Ull intagande af kaffe m. m i den un der innevarande är uppförda verkfa.ien. Starn- li:ngi>n hlantl l.oln^-nmnlieu och arlitan.e \ar dou angeuania^te o, h hlt-rt'nga'te. M(-=^inii-- fi-xtftten "Lyran1" underhöll med mu ik Tiad gärdiinasfartn Krik&on och snickaren O.Sven- &on erinrade i några ord om al betsgifvares oeh arbetares p'igter gent emot hvarandra. Verkstaden är upplord i tie våningar ucl har ändi en lagervind 1 IJTde Den liar h ua och liiipa »rhi-t^salar och ar älven för öfllgt lnr>-d'l nifd praktiska Biinrdn ngar. Ilar skola tillverkas alla slsgs möbler o.-h stolar, som fabrikanterna C. I1 Johanson, J. A. Petterson och K G Anderson hvar för sig löiut till- verkat. Från Vestra Rjd. Nykterhetsfest bolla i KallBveds mia sionshuj i söndags alton Kyrkoherde (Varu- ström från Askeryd höll festtalet, och en sångförening från Eksjö sjöng- Till följd a( det vackra väder; hade en ofantlig massa folk, isynnerhet ungdom infunnit sig. Kaff; serverades för ^5 Öre koppen. Från Regna. Kyrkoreparationen, don invändigt si i.eliotlxM o 1: s.l l..ni--e cnioisedda. kom- inor c-j liolier i .u- att ga af stapeln utan far sta oiver till n.ista ar: dot timmer, som fällts neli ifien fiamforslats l.oliofver torka — en nog sä vigtig sak — och dessutom aro meningarna ännu ji.-ko alldeles sa enigt om huru vidt don sa lango dobatte- i ulo reparationen hör sträcka sig. om hon L.,,r ske ginndligaro u pi alhap.rundi ga sto satt.- Hällestads n\u kyrkas sa lilltå lainlo niie framstår härvid som ott synner- ligen t'1'tortoluiis'. ardt exempo! — eller gö- ras enklare, rent af inskränkas till det allra iiodv in.ligasto Bt.h i!ieiaii;:iiilia ha sina \ irma forfaktare l.melk-rtid har arbets- oeli kostnadsforsl.ig tniordi sta al en kom potent isiockholmsarkitekt hxilken - helt oaturligl - omfattat den förra meningen och till och med vill ga ännu längre I grandhghet med arbetet än livad aiven do 1 int-st gående hor länka - g ~ sa lat han bland annat vilja flytta den stora, präktiga orgeln frän dess nuvarande såsom det tvekoä sa lampliga plats a läktaren midt omot altarot till nägot annat ställe doek är forslaget ännu icke inlemnadt oeh anniu mindre diskuteradt. Att hoppas är, att detta i en nägot modifierad form ma komma ■itt antagas sa att Regna kyrka omsider får ett både tidsenligare och sitt statliga yttre mera motsvarande värdigt inre. I.ltvets vexllncar fär litot hvar pröfva pa liar i verlden. Den af oss omnämnda fattigstugugirmma, som i våras, trott pa den här jemmerdalen. sa mycket förr for menade sig komma till Gud, om hon gick i Eegnan men då hindrades frän att full- följa sitt uppsåt af en kraftig händ. hvars egare i sista ögonblicket drog henne upp pa det torra och förde henno tillbaka till hemmet, hvarost sjelfmordskandidaten se- dan noga öfvervakades; denna fattigstugu- gumma gick inom kort pä helt natmkirt s itt hädan: om genom frigörelsen frän jordebanden omsider lättad eller än mera nedtyngd, ho mäktas saga det.1 Ej långt efter nedlades emellertid sjolfva räddaren hvilken är gårdsegare och ej, så- som vid händelsens omfSrmälande uppgafs, arrendator, pä sjukbädden, angripen af ett fenom räddningen i ej oväsentlig män draget lidande: sväfvande mellan lif och död, har han allt sedan hållits bunden vid sängen; ännu ligger han der, tidtals ett rot för svåra feberfantasier, och om han någonsin åter kommer upp eller i sä fall åter blir fullt frisk, är fortfarande högst tvifvelaktigt. Hvarken läkarnes konst — två om ej fler ha anlitats — eller anhori ges ömma omsorger tyckas härvid förmå något uträtta. Skörden är nu fullt inbergad, delvis äfven aftröskad och kan här i skogsbyg- den betecknas såsom fullt god- endast haf- ren har pä högländare ställen lidit af som- marens starka torka, hvarför den der ut- fallit mindre tillfredsställande. Af potati- sen, väntar man sig vid upptagningen som ock här och der redan påbörjats, ett sär- deles rikt utbyte. På tal om jordbrukets alster kan här äfven nämnas, att en af bygdens förnämligare jordbrukare på den sisra t:d«n sett sin lädofJiusoe.s.iumrg :itsk:.i",ixt .iee.nmias iu-t , dagarne har han förlorat det sjiiiirfe kokreaturet, utan att orsaken dertill ar med visshet känd. Ett äppelträd, som samtidigt bär blonmioi o.-h fullt utvecklad frukt, hör vsserhgeu icke till naturells allra största -allsviithetrr. men är ock tiiir.iekiiL-t mörk ligt fr att fortjena omnämnas Ktt uvhkt träd förekom .innu för få dagar sedan a den inviu stöta landsv.ioe-p. melkm Keen.i kvrkoiiy oeh Hj.,rke liggaie.i- lägeiiiietc-n K jd-atkulleii o-h kunde dä del heses af hvarje fur en sådan fenomen.,1 företeelse intresserad förbipasserande Å Igelfors brnk ett litet stycke längre söderut, o.iil i,iorke teser s.g ni instan fiiMt färdig a en afi-innad ho.id helt nära h-imi irne tion både ganska stiliga och fiamfor allt invoket konilortahia. roiveleiade k,-iiiiki.iisi,ygnnd. som .redan i höst skall ehtva hl loi-valtai-ons nva hemvist Måtte fivltning dit i någon man kinin.i tje-na ho nom som en trust for att lunkets tillveik- ningar. do utmärkta Igelforsliarno a ut- .-titllr.iiiL-eti ; Stu. kliolin endast tillerk..u- des siltvei ,,. h eke. såsom -le otviii elak tigt bort. guldmedalj! Elfva elear Inalles torde enligt en intresserad .ingivens meddelande ha bitit i gräset Ina- i llegna under den nuatslota-le säsongen, lie ilc-sta f-Ho i början och i liiidien ;if densamma. lfriL-a tagare protva- do lyckan ända in i dot sista: men. såsom var att vänta, liugo do dä infot. Hela karavaner både af folk oeh fä, framfor allt dot senare hud -:stadagan c- pnsseiat härigenom sö ler ifrån, tili oeh med lian Smaland, pa vag upp till mark- naden:! Vmgaker. som for tillfället är da- gens stui.i evonemont. Ouilibt Från Malexacder Tienne 3-årlga elgar, en tjur och en ko. skötos den ena vid Åsbo, Slättorps egoi-, den 8 dennes, och den andra vid Dan- 15 dennes af bkog- akta P H. Hultman. Frän Skedevl. Natlonalgoodtemplarorden "Bro- dersbandet" vid Bredmvra hade forliden sondag anordnat >-n lusttur med ångare till det en mil frän Ilredmyra belägna natur- sköna l.dlsj.e dei musik, sang oeh tal ut- fördes Kl. i e. ni afslöts festen, hvari 2- ä 300 personer deltogo. Frin Vestra Harg. Km ga|O )lléet fi ades i Vistra Ilargi skolhus pa f, lande sätt: E ter af-jungandet af sv. ps. 204 bolls bön af komminister Th. Vi- neli; skolbarnen t-jöngo derpä "Upp med ta- nau", hvarefter högtidstalet hölls af »kolans lä.are II. L;ridebeig. Efter talet uppstämdes med lif och lust "lir svenska hjertans djup". Härefter marscherade skolbarnen frän folk- och småskolorna^ till Bkohädsordf., kyrkob. Ad. Sondéa, som på grund af sjukdom ej kunde närvara. Här uppstämdes en såDg. Kyrko- herden talsde till barnen med ledning af or- den: "Frukter Gud, äier konungen". Sedan barnen återväudt, undiiignades desBa med kan"!. S.ng oeh deklamation afiöste sedermera livarandra Efter "lelve konungen" med 4- faldigt hurrarop afslu'ades den enkla men an- slåe-.de festen med bön och -ang. Den var besökt af omkr. 'JOO personer. Frän Norra Vedbo. Kungaiublicet fi ades i söndsgs i Fli$- by med eu högtidligare gudstjenst. Sång ut- lordes af Anneberg-, sångkör. 1 A". Solberga firades kungajubi'éat i sko- lan vid kyrkan med flaggning och tal till bar- nen. Dit skänktes af enskild person konun- gens po-t-ätt. I söndags hölls i kyrkan särskild vesper med prj.likan, hxtläsning Gen sång af Annebergs missionsförenings sångkör. 1 lördags och Bön- dags flaggades det vid alla skolor och enskil- da gårdar, der flaggor finnas. Från Motala. FlBggluvlgnlng. 1 fredags invigdes vid Bastebergs skolbus i Motala socken en genom sammanskott af enskilde inköpt fana med stång, deivid prosten Svensson tolkade dagena betydelse för skolan oeh i samman- hang härmed äfven det jubileum som dessa dagar fi ats rundt hela landet Patron Friden Olotsson med fru undfäg- nade vid den lilla festen gästfritt som van- ligt barn och öfriga närvarande med kaffe ocb förftiskningar. Från SJögestad. Flagglnvlgnlng. I lördags invigdes i Sjögestads.folkBkola en flagga, Bkfiokt af nå- gra qvinliga ungdomar i församlingon Folk bögskoleföreståndareu H. Odbner boll vid tillfället ett tal om flaggana betydelse ocb i samband dermed också om dagens (kunga- jobiiéet), ocb pastor Viberg hembar skolrå- dets och församlingens tack till gifvarionoroa. Skolbarnen blefvo efteråt trakterade på des- sas bekostnad med kaffe ocb frukt- Minneslista. l-ördageii deii 2t September. Sltemnge, gården N:o 82 vid Stora torg»t, kl. 11 fm, lösöreauktion. Kksj,; -in. Uddevalla, kl. 1 r-. m. toiureank- tion. Vimnierby s:n. Stolpetorp under KnabV-arp. kl. 3 e. m. lösöreauktion. S:i Lar» s:n. Ladugård-batkp. kl. '2 e. ra. lösöreauktion. Mjölby s:n. Lärketorp- skog. kl. '2 e. m. skogsauktton. Boxholm, Gästis, kl. 1" t. m. auktion k får. Matningen den 21 September. Linkö^in^. gården N:o l'( Kungsgatan, kl. 10 f. m. lösöreauktion. Ki ii,sbero-j <n. liagt-n mtill Olivehuh. kl. "J e. m. auktion ä 165 famnar grenved af björk. Kuks s n. or^amstbo^tailft. kl. 12 p. d. lös- öreauktion. Ii;'■rsäters station, ångsågen, kl. 10 f. m. ved- oeh virkesauJnion. rJörruma s:n. Vesterum. kl. 1 e. m. lösÖre- aaktion. Östra Tollstads s:n. Hökestorp, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Kingonint- -:n. Fånge't,, kl. 1 e. m. lösöre- i'ilvp.,n ivh S\ in.natl å Ciu-ums egor, kl. I e. ra. lösöreauktion. Kkeby s:n. Öringe, kl. 10 f. m. auktion ä får. Tisdagen den 28 September. Linköping, garden N:o S S:t Kors Qyartei vid Stora torget, kl.10f.rn. stor lösöre- auktion. rStnlcrkuping. gård-ii N:ris 8.1) och K) Bergs- qvarteret, kl. 0 t', m. stor lösöreauktion. Vimmerby. drätselkammaren å rådhuset, kl. 10 f- in. stor vedauktion. Husby fjols tingsställe, börjas höstet inget med Bobergs härad. Ledbergs s:n. Hagsätter på Ledberg? Bor- gårds eger, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Askeby s:n, Askeby Klockaregård. kl. 'J e. m. lösöreauktion. Kisa, marknad. Onsdagen den 29 September. S:t Anna s:n, Vrångö, kl. 12 p. d. arrende- auktion. Valdemarsvik, kreatursmöte. Torsdagen den 30 September. Askeby s:n. Stämma, kl. 2 e- m. lösöreauk- tion. Gårdeby s:n, Åkerby såg, kl. 2 e. m. virkes- och vedauktion. Södra Vi s:n, lägenheten Hultåsen under Bränhult. kl. 1 e, m. auktion å lågen- heten. Tjurstads s:n, Skultalla. kl. 2 e. m. arrende- auktion. Stjernorps s:n, Vadsätter, kl. 11 1'. m. ved- och virkesauktion. Prinnaryds jernvågsstation, torgdag. Ingatorps jernvågsstation, torgdag. Fredagen den 1 Oktober. Säby s:n. Kimarp nära Tranås köping, ki. 2 e. m. fastighetsauktion. Husby fjol, kreatursmöte. Lordagen den 2 Oktober. Tidersrums s:n, Horfva. kl. 1 e. m. fastig- auktion. Auktioner, Auktion socken Fredagen den 24 dennes kl. 2 f. m. Tre månaders betalningsanstånd. Boda, Rim-forsa den 17 Sept. 1897. (276)_ _________Axel Anderaaoa. Arrende auktion. På begäran af N. P. Nilssons i S-kälfalla arfvingar, kommer genom auktion på stäl- let att utbjudas Va mantal Skålfalla i Tjär- stads socken till arrende Torsdagen den 30 dennes kl. 2 e. m. under 5 Va års tid räknat från den l.sta nästkommande No- vember till den 14 Mars 1903- Vid går- den finnes cirka 50 tunnland bördig åker, samt goda betesmarker och skördas år- ligen omkring 50 lass naturligt ängsnö. Arrendevilkoren tillkännagifvas före utro- pet genom kontrakt för hvars uppfyllande fordras borgen. Boda, Rimforsa den 13 September 1897. (9285269) Axel Andemon. Tilljfolu, Vid Kumla Splrituosalwndel s&ljea äkt&Drnfcognac, importerad frän starleo Cognac, till 2 kr. pr liter. Vid parti rabatt. At dea om tyckta örnmSrkete Cognac saljes 11 i [buteljer tfjr 10 kr, 11 literbntelier 15 kr. o. s. t. Glas och låda fritt. Alla Bran vinterörter billigast. Rtqvisitioner, åtföljda af liqvid, expedie- raa genast och ställes till A. A. Jansson, Gistad. (8358.254) Osläckt EALK vid Knifvinge i Vreta Kloster. _________________________(668»,43) Kalkstensmjöl, ntomordetitligt fint pulvrlse'adt och af bästa beskafranhet. Prof och analys pä begäran (66% 23) Ivar Kraft. Berg. Önskas köpa. Aspvlrke uppköpea till bögsta pris vid alla ieruvägs-, kanal- ocb bamuetatiooer af Kullberg & C:o, Katrinebolm. i7-.72.229) mmmmammmaimamaiuamKa» min 111 —11 Utbjudes att hyra. CÖste. 1 g. 8 r.) Åbyggnaderna vid Krrkoutlorden I.ia Skogata Hogby socseD uthyras från den 1:0 nastaNov genom undertecknad. H5|?by den 18 S-pt. 1897. Arv. Lindqvist, (273) adr. Skenicge. Diverse. Skulder nll ui.dertecknud (rån föregående år torde fdre den 1 nästkommande No- vember inbetalas. Efter denna tid ut- lemnaa alla resterande för indrif ning, såvida ej särskild öfverenskommelse dess- förinnan blifvit gjord. Mjölby i September 1897. (277)______Thure Palm. De 10m hafva fovdvlnaav eller skulder uti afltdne N. P. Nils- sons i Skälfalla sterbhus, torde der- om göra anmälan till undertecknad före denna månads utgång. Boda, Rimforsa den 13 Sept. 1897. (9286,270) Axel Andersson. Värfning utföres genom Bref bäraren O. Hult- gren, JAnköping, ocb Poliskonsta- pel A. Smitt, Skeninge. (202) CUNARD-iraiEN (Innehafvara af Atlanterrecordet 6'/s dyja I (Jllteborg JiewYork på eia • da- gar med ETRIRII, ITIBBIt eller Atlantens jättar CaMPANI t, LDCA- NI* 636 fot, lä 9A regrton 30,000 haatkr. iverldera största och snabbaate oceanångare). *ne och tnrlisu gratis hos J. Osear Bels, 28 PostgataD, Oiteborg. (198) (Nord. A.-B. 1611) anoi 614 — Låtom oss v&nda tillbaka oeh se, hvilken som misstager sig af oss, kom, kom! Och de stodo åter vid blomman. — Ser du, utropade Malla, att det är en ros, så präktig, så skön, så rik . . . — Hvilken förvillelse I Märker du ej, att det är en tistel? Betrakta den endast noga — se — se. Louises fortsatta påstående ökade Mallas oro ända till qval; och hon tyckte, att hon lutade sig ned och betraktade blomma allt mer och mer; och hvilken anblick, full af sorg, då hon nu såg det ena efter det andra af blommans blad nedtalla vissnadt till marken, och slutligen att hon verkligen endast hade en tistel framför sig. Då det sista blombladet bortföll, trodde hon, att den sista bloddroppen i hennes bjerta försvann. — Är då min kärlek en tistel, ropade hon, ett ogräs? Himmel, haf förbarmande med mig! Och med ansigtet gömdt i sina händer sjönk hon ned på sina knän, och hon bad en bön ur dju- pet af sitt inre, en bön ur sin själ. Det gifves smärtor, hvilka endast en flägt af guds barmhertighet vågar nalkas. En stund gick. — Hvilket under ?erk! utropade slutligen Louise. Malla hörde henne icke. Hon hade upphört att lefva, utom i sin bön och i sitt lidande. — Se upp, goda Malla, se upp! Men Malla bad ännu. — Hvilken underbar lörändring! Se! se! Och då Malla slutligen lyfte ansigtet upp ur sina händer, hvilken förvandling såg hon icke framför sig! Tisteln var borta, och der stod nu åter verkli- gen en ros. — Hvilken förtrollning! jag förstår knappast mig sjelf; icke sant, Louise, du ser ju, älven du, att det är en ros. 619 Den största svårigheten dervid var utkamman- det af hennes hår, som var tjockt och långt. Hon nödgades derför att afklippa det helt kort. För öfrigt nekade man henne all sysselsättning. Man tog ifrån henne hennes arbete — ännu mera — man beröfvade henne till och med hennes gunstling, en liten spansk hund, och slutligen äfven — alla hennes böcker. Intet hat skjuter så bitter frukt, som det, hvil- ket frodas på en försmådd kärleks vilda jordmån. Hertigens hat bar sådan frukt. Ehrenström och Aminoff jemte flere misstänkta blefvo samtidigt med fröken Rudensköld arresterade. TJUGOFÖRSTA KAPITLET. Arnifelt. Vi äro åter i Neapel. Det var den 9 Februari 1 iS)l, samma dag karna- valen börjades. Gatorna vimlade af masker; fram- för allt var rörelsen och lifligheten på Toledogatan oerhörd. Skämt och upptåg hade redan börjat. Kär- leken spelade dervid icke den obetydligaste roll; den var snarare att betrakta såsom driffjädern til! dem alla. Eu svensk resebeskrifvare säger, att karnaval betvder ''Farväl all köttmat!" eller: "'Låtom osa 618 dtg som nu, och ni skall besegra edra fiender, äfven om ui ej förmår att förkrossa dem *). Klockan 9 på morgonen uppkallades hon till hof- rätten och begaf sig dit, omringad af en kavalleriaf- delning med dragna sablar. Vi förbigå här allt det juridiska. Då hon återkom, hade Helvig och Lagerhjelm blifvit aflösta, och tvänne andra vakthafvande offi- cerare intogo deras plats. En sparlakanssäng hade under tiden blifvit inflyttad för hennes räkning. Hvarje morgon, klockan 6, ombyttes reguliert ue vakthafvande. Elakheten tröttnade icke i sina förföljelser. Flere än en af dessa vakthafvande gjorde sig ett nöje och en ära af att spionera på henne, till och med under sömnen, samt att misstyda de ord, som kunde und. falla henne sofvande. Snart började hon likväl att af aktörs besynnerliga frågor misstänka det laga och usla spioneriet och besslöt att söka förekomma det. Hvarje afton stoppade hon hädanefter också en näsduk i sin mun, men hindrades derigenom äfven ifrån att sofva ända tills emot morgonen, dä office- rarne, sjelfva uttröttade, ej längre förmådde hålla ögonen uppe och hon vågade ölverlemLa sig ät en en ostörd hvila, den olyckligas enda njutning. Före vaktombytet hvarje morgon ålåg det henne att vara klädd, hvarförinnan hennes kammarjungfru, Anna, som äfven var arresterad, men i ett annat rum, insläpptes, för att lägga de kläder, hvilka hou för dagen ville begagna, pä en stol bredvid sängen, men med skyldighet att derefter genast åter af- lägsna sig. Fröken Kudensköld måste alltid kläda sig innan- för sparlakanen, emedan officerarne aldrig aflägs- 815 — Ack jag, nu är det en ros — nu — men nyss. Malla tyckte, att hon åter knäppte sina händer tillhopa och tackade gud. — Malla! — Jag hör. — Vet du, hvad jag tror? — Nej. — Jag såg, att blomman förändrade, sig under det du bad och led. — Du såg det? — Lid och bed, Malla, och blomman blir allt »könaie och skönare! — Jag tackar dig, o, min gud! En stund af tystnad gick förbi. — Malla, började äter Louise. — Hvad vill du säga? — Hvad år ditt lidande och din bön, annat än ... — Kärlek menar du. — Jag menar trohet: var trogen, Malla! Och livad som är en tistel i denna verlden, blifver en ros i den andra. Och Malla tyckte, att Louise försvann ifrån henne som ett blomsterdoft, som en ljus och lätt dimma, som en ljuf och skön syn. — Halt! lopade posten utanför arre3ten. Köpet dånade i upprepade ekon genom hvalfven. — Werda? ljöd soldatens stämma ånyo. Fröken Rudensköld for förskräckt upp ur siu dröm. Klockan slog i detsamma tre, och polismästaren inträdde åter till henne. — Ett bref från Neapel har nyss ankommit un- der er adress, min fröken, se här. Brefvet var redan brutet och skrifvet med chif- 622 — Jag känner det djupa hat, som dikterar för- följelserna emot mig, men vet mig vara ren och år ötvertygad, att jag kan bevisa min onkuld. AU draga mig tillbaka vore feghet. — Ni är blind, ni störtar er. — Må vara! ilen jag kan icke förmå mig att frukta. Armfelt tystnade och såg upp liksom hade har. blickat in i sin grannes ansigte. — Farväl, liviskade hon. — Ingen nåd således! .Ni öfvergifver mig. Och Armfelt sprang deivid upp från sm knä- böjande ställning. — Hvilken oerhörd däre är jag icke, fortsatte han derefter. Jag har anhållit om ett enda mOte i morgon, dä karnavalen börjar, nåväl, jag lofVar att undvika den fara, som hotar mig, lofvar att fly, hvart och när som helst, endast detta möte be- viljas. — Någon kommer — hörl - Lofva mig ett möte - ett ord blott — ett tecken — kasta den der blomman i er gördel till mina fötter, jug skal! anse det såsom ett bifall. — Tyst! — Ett teckoii — blomman der! — Bort! Det talande fruntimret hade under hela tiden stått bortskymdt af dörren. — Ni atlägsnar er. Man hörde verkligen i detsamma lätta och sväf- vande steg aflägsna sig. — Blomman! erinrade Armfelt ännu en gäng ocb utsträckte sina händer efter den flyende. I detta ögonblick såg man en täck och snöhvii. band sticka fiam om dörrkanten och tatta Armfelts, hvarefter den glada och skämtsamma öfYerhofmä- siarinnan framträdde. 627 betraktelser, rullade hans ögon begrundande ötvei kartan. J.rg kan aldrig kasta blicken på Europa, ytt- rade han till Armfelt, då denne stannade vid hans sida, utan att fattas af en melankolisk känsla. Hvil- ken förfärlig Vesuv är ej den gamla verlden, med eld i djupet och rök och dimmor i höjden; med eld, som förtär allt omkring sig i folkens bröst, och med orediga begrepp om magtens betydelse och dunkla ovissa samhållsasigter inom styrelserna. När skall den vulkaniska elden väl blifva en jernn och lugn, en klar och stilla laga, lysande och värmande folkets eget tänkesätt, och när skall ur de hvälfvande dim- morna en segrande och klar, en mägtig och välgö- rande sol uppgå. När skola folken blifva nog visa för att lyda de lagar, som utgöra vilkoret för deras frid och förkofran, och styrelserna nog kloka för att styra vist och i sin visdom blifva en oemotståndlig magt? livad säger ni, baron, känner icke också ni, er melankolisk, dä ni betraktar Europas folk? Hvilka passioner, hvilka strider, hvilken evig bardalek — och for hvilket ändamål? Man skulle kunna tro, att försynen öfveriemnat allt ät slumpen. Armfelt hado icke ännu äterk- immit från de rö- relser, som lifvat honom ett ögonblick förut. Kär- leken, denna mägtiga medelpunkt, som leder i ett oupphörligt, rastlöst kretslopp allt leivaude omkring sig. utgjorde ännu lians tankars centrum. Hjertat var ännu fullt at detta magnetiska eldämne, som drager till sig allt, för att förtära allt. lian var icke en lugn verldsbeiniktan- i detta igonblick. öfver- lemnande sig åt sin böjelse, hade han hoppats, men bedragit sig i sina förhoppningar, och det låg någon- ting för hans känsla kränkande i detta sjelibedra- geri, som gjorde honom missnöjd med sig sjelf och verlden. Actons ord återförde honom likväl till sig sjelf. 826 och vet blott ett medel, som skulle förmå honom att öivergifVa sm afsigt. — Att lata fängsla sig? — Eller mörda sig? — Alldeles det; blott ett sått, det nämligen, att någon af er ger honom ett enskildt möte. — Någon af oss t- hvilken — för min del är det omöjligt — åh, min gud — ett möte — ett en- skildt möte? — Som jag säger, ett möte. När, hvar, huru, pä hvad sätt? — Karnavalen har ju redan börjat. — Ah, ett karnavalsskämt? Hvilket infall! — Ett möte, maskerade: Ni skämtar väl? Det skulle alhålia honom ilrån att kasta sig i sina fienders våld. och han vore räddad. — Verkligen? — Ni tror det? — Jag är viss derpä. — Och man vill mörda honom? — Eller fängsla honom! — Ni tro mig icke. x\h, det fäller mig något in — ! skolen sjelfva lä höra det — följen mig, men för all del, tyst och stilla, att ingen må upptäcka hvad jag nu gör endast af vänskap för er. Kom! Och hon öppnade samma dörr, genom hvilken Armfelt och Döring nyss förut aflägsnat sig, oeh försvann snart med sina båda vänner. Med hastiga steg passerade Armfelt och Döiing genom flere rum och inträdde slutligen till general Ai ton. Lutad med handen mot ett bord, hvilade gene- ralens blick pä en upprullad karta, vid hvars sida »n paeke med bref låg. Fördjupad, som han var, i Ö2H — Herr baron, yttrade hon, glöm för all del ej bort, hvar ni är. Vänd er om! Lugna er! Hör ni ej att steg nalkas, det är Acton som kommer. Be- herska er! Armfelt gjorde våld på sig. — Må Acton komma! svarade henne Armfelt. Jag är missnöjd med verlden, med lifvet. Hvad har jag att vinna mera? Sjelf förrådd, anklagar man mig. Jag är beredd att strida. Faller jag, skall mången falla med mig. — Ni är förtviflad. — Jag är vansinnig, om ni vill. — Ni fordrar ett möte. — Ja, ja! — Acton kommer. Dörren öppnas. Huru var det, — ni begärde ett tecken — en blomma. — Kasta den för mina fötter, och ni skall leda mig hvart ni vill. — Tyst — se er om. Då Armfelt vände sig om. inträdde icke gene- ral Acton, som man väntat, utan Döring, med. an- modan att baron skulle besöka generalen. Knappast hade Armfelt och Döring aflägsnat sig och öfverhofmästarinnan blifvit ensam, förrän en kammartjenare anmälde prinsessan Menzikoff och mylady Munk. Glad och vänlig hastade öfverhof- mästarinnan dem till mötes. — Välkomna, välkomna! ropade hon och ut- sträckte sina armar emot dem. Ni komma alldeles på slaget, rigtigt som om ni stämt möte med minut- visaren, hör — hör ni — nu slår klockan. — Ditt bref förskräckte oss. Har något led- samt inträffat? Du ser att vi äro ordentligt upp- — Berätta, för all del — berätta! Öfverhofmästarinnan betraktade dem med en hastig, men tvetydig blick. Om de ej varit sft helt