Titel: Kalmar
Datum: 1905-11-29
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
Tidningen Kalmar N:o 184 Onsdagen den 29 November 1905. CARL BERG? Tapet- & Färghandel. Härmed får jag till den ärade allmänhetens benägna kännedom med- dela, att jas; i nybyggda Odd Fellowhuset öppnat affär i tapeter, oljor, iiirger, fernissor penslar, rullgardiner, ramlister, sjukY&rds- och tekniska artiklar, tvålar, parfymer in. ni., jämte alia Sfriga artiklar, som kunna hänfäras till denna bransch, och innesluter jag denna min affär i allmän- hetens hågkomst. Högaktningsfullt: CARL BERG. WT Inramningar litfBras väl och billigt. 184 Och lisrcer det måhända ej sä litet Dödsfall I måndags afled i Lands- serade rapporter ha flere regements- anning däri. Framtiden får väl ut- krona i. d. öfversten vid Vendes ar- chefer funnit anledning att fästa upp- hvarthän deras själf.tändighet fö I tiileriregemeute Carl Axden Frande 1 märksamheten på den socialistiska agi den Nytt lager af Skodon och Galoscher VeV nu inkommet TX Ernst Alfr. Olssons Läder- ocli Sko-Affär. 79 Storgatan 26. Eikstelefon 268. Prima Herr-Galoscher 3: 50, Dan d:o 2: 50, Prima Herrkångt Kyrkotidningar. -Hrdagen den 2 dec anetälles skriftermål ocl: nattvardegång i domkyrkan hvartill an teckning sker nästa fredag från kl. 9 f.m i sakristian och doinkyrko rådets expedi Goda Matäpplen till olika priser säljas billigt hos Gustaf Haglund. OBS.! Ett litet parti kvar! 184 vår innerligt älskade Fader f. d. Öfversten ocli Kommendören af Ksngl. Svärdsordens 2 klass Carl Anders Francke lngnt och fridfullt afled i Landskrona i dag kl. 4,50 e.m., i en ålder af 70 år, 9 mån-, 27 dagar; djupt Börja :>ch saknad af oss, Barnbarn, SISYtingar, öra och karlekfall Vårdar- inna, f n:a Kamrater och alla som i ]i..tt kommit med honom Landskro hn 27 november 1905. Ebba Fiflicki- »Vilhelm Francke. fadd H.,.:hig. Sr. Ps. 45J. f8I Jordfästningen äger rum i Landskrona kyr!■ :i lördagen den 2 december kloekan 12 middagen och grafsättningen & Hossn o kyrkogård söndagen den 3 de- cember klockan 12 middagen. Stadsarkitekten § Jredrik OlMOB, Badhuset 1 tr. ö. g Hagby Föreläsningsförening. Sondagen den 3 december kl 4 e.m. föreläser til. lic Bich. Engdalll från Kalmar ötv r ämnet: »Olaii- Petri ocli hansliMskådni-1'-' Inträdesafgift 10 öre. 184 Hf Osk.Tidn., Osk. P:n och öl Bl. 1 g. 90 mi Kalmar läns södra K. Hushållningssällskap sammanträder till ordinarie sammankomst i säll- skapets lokal tisdagen den 19 december kl. 11 f.m., hvarvid utom vanliga löpande val och åren den förekomma bland ennat följande nja frågor: Reglerande af tjänstemannalöner och i sam' manhang därmed bestämmande af vissa pensions- belopp, anslag till en småbrukarekurs vid Ho" galid, till sv. smörprofningarne, svenska smör- noteringame, stambok för Ardenner-håBten, ord- nande af undervisning i biskötsel, Sveriges utsädesförening. Södra Möre biodlarefftrbund, elev vid Engelsbergs tiskeriskola, deltagande i industriutställningen i Norrköping, d o i en träd gårdsutstållning i Linköping, kulturhistoriska museet i Lund, till omkostnader för bildande af en amörexport-förening, till utgifvande af en Btambok för områdets hästar samt till folkhög- skolan på Öland. Kalmar den 29 november 1905- 184 Chr. Rappe. C. Gethe 3(almar Teater. Hjalmar Selanders sällskap. Torsdagen den 30 nov. kl. 8 (åtta) em Lifvets Maskerad. Skådespel i 4 akter af Ludvig Fxdda. Fredagen den 1 dec. få 8 (åtta) e.m JfSr nämdemansmoras Ida skulle borigiftu. Ve tg ta bjgdemålshistoria med dragspelslåtar i 3 aiter af Nanna Wallenstein. passionsbilderna, 29 »tycken, (Kristi lif och lidande) M#n«terås kyrka torsdagen den 3( nov. kl. i; p.m.. i Ryssby kyrka för 2:dra gången på beeSran f.ed.ieen den 1 dec. kl. G e.m. i Söderåfcra kyrka lördagen den 2 de cem! r kl. (i.ir. e.m. och I.jilllchy kyrka söndagen den '-i de- r^mhe lbt 4,30 - Pnasionstournés 'JK:"**»»**. *A% &. Sjögrens w^a Syktvörs- Xorteasu- och • • • ?a3pipc."S'4\ä?. • • • — Nybrogatan '£&. — Präktiga vinterartiklar såsom strumpor damasker, västar, handskar, vantar, axel schalar, galoscher, tofflor, underkläder, snör- och reformlif, garnerings- och herr- artiklar, näsdukar, påritade arbeten, nic kelvaror, tvål- ocb parfymer samt en mängd passande julpresenter. OBS! Billiga, bestämda priser. Från Aktiebolaget J, Bruun — Kalmar finnes i JEJUl^Ml»» lager ar: Gödningsämnen, Oljekakor och Hvetekll. [a Kxpedition genom Herr Gultal Thi* Spannnål uppköpes. Ben 18 d:s borttappades en' bronsmedalj (Kalmar lans skyttemedalj baksidan forsat l med initialerna iF. T.» 1 sinnige upphitt.uvii tonlo niut ersättning inlämna densamma i haadL Herman Thernströrns affö iiingiJch baknine, får plat^ ni kr-molänsiiia:: ELMljVlbl Wiikleby, Oland. Utan ringaste kapital kan hvem som helst bUhra agent för JOHN FRÖ BEi:G, Fliispong, oih intjäna hundratals kro nor. Inom utgången al uret bortgiftes en massa presenter, däribland till en person 2,500 kronor kontant. Rekvirera 10m prof 100 JnJ-och Ny brefkort och insänd kr. 1,10 samt bifoga 30 till porto, erhållas de franko. Lätt att erhålla dubbel förtjänst pa dem.______________ Med telegraf och telefon Från Byssland. Petersburg den 28. Enligt medde lande till tidningen Rir.s tilltager jas gen i Mandsehuritt. I Karbiu ha a officerare cch må ga menige arresterats. Nästan alla kinesers ocb ndra utlänningars hus ha stuckits brand under oroligheterna. General Liniewitsch har gifvit befallning om att från bären bortvisa ett hundratal agi- tatorer, som anländt från det europé iska Ryssland. De skyldiga i Vladi- vostok ha fällts inför krigsrätt Moshwa den 28. I går häktades 8 af ledarna för den nyligen afslutade Berlin den 28. Till die Post tele- graferas frän Petersburg : Lithauerna följa nu Polens exempel och fordra folkförsamling. Parlamentet skulle ha sitt säte i Wilna. Petersburg den 28. Petersburgs tele- ambyrå meddelar: Det förljudes att 33 fabriker med 75,000 arbetare ha afskedat alla dessa arbetare. Petersburg den 28. Till Petersburgs telegrambyrå telegraferas från Seba stopol: I dag utgick den fastställda fristen för de upproriske att örver- lamna sig. Befälet öfver kryssaren Otschakow har Öfvertagits af den af- skedade löjtnanten Schmidt. som är bekant för sitt revolutionära tänkesätt. Stadsfullmäktige ha enträget anmodat regeringen om hjälp. Hamburg den 28 nov. Hamb Nach- richten meddelar från Odessa, att där- varande garnison anses vara opålitlig. 1 Reval vägrade i förgår flera rege- menten att medverka vid uudertryc kände af oroligheterna bland arbetarna. 1. väl underrättade militära kretsar heter det, att två af de i Petersburg garnisonerade gardesregementena an- ses påverkade af de revolutionära idéerna. Dödsfall. Malmö den 28. ÅngbåtBkommissio råren f. d. sjökapten Simon Edström har i dag på f.m. aflidit härstädes Han var född 1844. Arvika den 28 bov. Kyrkoherden i Arvika fil. doktor S S. Bengtsson bar i natt aflidit. Han var född 1823. Rudstufvurätten Tjänstledig- het har beviljats rådmannen P. Han- BtrÖm under instundande december månad, och har e. o. hofrättsnotarien A. Strumpel förordnats att under den- na tid förestå Hanströms rådmansbe- fattning. Ökning af kommunalskatten för 1906 från förutvarande 2 kr. 75 Öre till 3 kr. 10 öre föreslår drätsel- kammaren. Den föreslagna ökningen beror till Btörsta delen på höjning i utgifterna genom den nyinrättade brandkårens organisation samt minskning i tolagi och bränvinsmedel. Hemmets baztur. En bland de est kända af stadens välgörenhets föreningar är väl >Rerumet» och dess bazarer är ett af både gammal och UDg med intresse motsett nöje. Hemmets bazar for året löpte i gåi af stapeln och lämnade ett för vårj förhållanden mycket godt resultat. Arrangemangerna voro också de bä sta och de olika stånden voro mycket omväxlande och vackert dekorerade. Särskildt smakfullt var fruktståndet Den största dragningskraften hade na toxligtvis tombolan som ensam tog ir öfver 300 kr. och omkring hvilken så länge det fauns några lotter kvar. man formligen trängdes. Försälj nin- gen gick raskt undan och de olika ståndens innehafvarinnor syntes alla mycket belåtna. Synnerligt intresse väckte några par af »folkdansens vännen bäretädeB hvil- ka i sina klädsamma dräkter utförde ett par folkdanser, en spanjor ocb spanjorska som dansade »pasd'Espagne» samt en kringvandrande speleman med sin foljeslagarinna hvilka exeku- erade handklaver och fiol. Vid niotiden rymdes salen ut och snart var danBen i full gång och fort- gick en god Btund efter midnatt. Vid Kalmar brandkår har vid i måndags hållet sammanträde utsetts: Till brandmästare brandkorporalen vid Örebro brandkår Fritz Pehrsson, till maskinist f. d. ma skin kor poralen vid flottan H. Andersson, til! förman f. d brandkorporalen vid Stockholms brand- kår C. G Pettersson Thor, till brand- soldater H Björnberg, V. Jansson, C. A. CarlssOD, E A. Wirsén, E. Sjödin, G. lönn och R. Moberg. Samtliga antagna från och med den 1 jan. 1906. Att upprätthålla mathållningen vid stationen bar utsetts fru H.Ida Hag lund. Allmänna läroverken. Eu lek torstjänst i fysik och matematik vid högre allmänna läroverket i Norrköping sökes af lektorn T. Eudbcrg, Kalmar, och filosofie doktorn T. E. Aurés. Stockholm Till landsfiskal i Tunaläns, Se- vede och Aspelands härads distrikt har justitiekanslärsämbetet förordnat läns Sandstedt. en ålder af 70 år. öfverste Frincke, hvilken under några år vistades å Binga, var en synnerligen fin och nobel personlighet. Redan hans yttre var imponerande och man sig stå inför en man af heder, som man säger, af gamla stammen, der den tid han vistades i våra trakter tillvann han sig allmän aktning och förtroende. Mot sina underhaf- vande ä Binga var han en sällsynt god husbonde. Öfverdte Francke var född i Kri- stianstad den 1 februari 1835 Han blef student i Lund 1852 och uader- löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1854, dar han befordrades till lojt: 1860, till kapten 1868, till major 1883 och till öfverete och chef for rege- mentet 1891. Han erhöll afsked 1895. Inom regementet var han mycket af hållen för sitt urbana, rättrådiga vä I dag ingångna. Strejk bland teleffraftjänste- männen 1 Byssland. Petersburg den 28. Till Petersburgs telegrambyrå telegraferas från Mosk wa: Kl. half 7 i afton har strejk ut brutit bland telegraf tjänstemannen Telegrafstationen och apparatsalen be vakas af militär. ICalmar. Skri sch lin, Norges kung. En af Berlins boulevardtidningai akrifver om den nya norska kunglig- heten och den norska själfständighe- ten bland annat följande: 1 dag häller kung Haakon, skrifver tidningen, såsom den nordiska bonde republikens valde öfverhufvud, sitt hög tidliga intåg i Kristiania, hälsad af kanonernas dunder frän krigsskepp och strandbatterier. Men tyvärr betyder denna början tillika slutet på en kunga- dröm, Bom tvärstannar på tronens trapp- steg och förrinner i ömklig futtighet. Visserligen tynger helge Olafs krona lika tungt på hufvudet som andra kro- nor, och dock väger den lättare än ett ark papper, på hvilket hårda vikinga- händer ristat skrämmande grofva ru- nor. Kung Haakon skall trona — mellan två stolar. På ena stolen sit- ter det norska bondetrotset och på den andra drottning Maud, och dessa båda öfverherrar skall den stackars Haakon hafva att samtidigt göra till freds »Norges kvinnlige kung, som i dag griper regeringens tyglar, är kung Edvards älsklingsdotter och som ut- vald till politiskt intrigväsen. For be fästandet af Englands sjÖherraväld£ betyder fru Mauds uppsättande på tronen åtminstone så mycket som torn i schack. Visserligen ha vi Nord Öitersjö-kanal, som sparar oss fatala omvägar genom stormiga sund och ett skarpt ord till de nordiska småstaterna, men dock väcker tanken att tillträdet till öitersjon flankeras af vänner, att icke säga vasaller till England, hos oss ett pinsamt obehag. Vi få därför räkna på, att den nya konstellationen vid svåra krigstillfällen på ett gifvacde satt utnyttjas af våra fiender. Men en troat står oss äter. På det nordiska schackdraget skola vi reagera med ett motdrag. Skulle Norge vid ett Btorstatskrig taga på sig en hotande min och hålla kolsta tioner i beredskap för den engelske flottan, sä skulle intet annat vara oss Öfrigt än att besätta Danmark och fruktansvärdt förskansa oss i Köpen hamns bålverk och därifrån behörigen salta åt engelsmannen infarten i det tyska hafvet. . . Det är dock m värdigt, att en så fredlig och glad tilldragelse som en älskvärd och harm lös skuggkonungs intåg ovillkorligen måste uppfordra till tredubbelt pans- rade krigstankar. Men man har just nu skäl för antagandet, att i de euro- peiska småstaterna neutralitetens hit- tills strängt iakttagna princip för fram- tiden här och där kommer att få be- tydliga hål och luckor . . .» 1 stället för att hafva varit ett fritt och själfständigt rike, aå har Norge nu blifvit en engelsk vasalUtat, unge far som Portugal, förmen ir man andra sidan — »Tyska hafvet» Selanderska sällskapet gifver i morgon å härvarande teater Ludvig Fuldas 4-akts skådespel »Lifvets Ma skerad> samt om fredag Nanna Wal- lensteins »När nämndemansmoras Ida skulle bortgiftas». Postångaren Öland anlände hit i går kväll för att om fredag börja Bina ordinarie vinterturer. Bärgning. Kapten H. P. Röd ström, befälbafvare å skonerten Co)i bri af KöpstadsÖ och som på sönda gen kom in på Köpenhamns redd, med- delade, att han i lördags förmiddag utanför Gjedser bärgat hela besättnin gen, 4 man, från skonerten Herman af Pataholm Skonerten, resa från Liibeck till Malmö med last af gödningssalt, hade natten förut strån dat på Gjedserref, men kommit flott utan assistent? Den hade dock fått svåi läcka ocb var nära att sjunka, då kap ten Rodström anträffade den, hvarför besättningen lämnade den. Identifierad. En för någon tid sedan i Nacka kvarndamm drunknad man har blifvit igenkänd som vara 68-årige arbetaren Jonas Svens: född i Boda församling på Öland samt boer,de vid Tenntorp och skrifven Katarina i Stochkolm. Tid g&rdagens sammanträde med hnsttållttlngv-sällsbapetg förvaltningsutskott, därvid, son: vanligt, förelag till stat för nästkom mande år uppgjordes, beslöts blanc annat: att sedan sällskapets sekreterare. kungl. sekreteraren m. m. C. Gethe inkommit med ansökan om afsl>eJ jämte erhållande af pension, hos säll skåpet förorda honom till sådan at 2,000 kr. årligen, dels anhålla om be myndigande att låta medelst förord nande uppehålla tjänsten till dess den samma jämlikt stadgarna, kan med ordinarie innehafvare varda besatt; att för sällskapets skattmästare fö reslå en löneförhöjning af 200 kr.; att föreslå en pension af 350 kro nor årligen ät f. d löjtnant Ph. v Krusenstjerna, som nu afgår efter lång varig tjänst såsom biträde vid eällska pets expedition; att förorda ett förslagsanslag af 500 kronor för anställande af en for säll- skapets hela område gemensam di k ningsförman; att förorda ett anslag af 1,000 kr. årligen under 5 år till en blifvande folkhögskola å Öland; att för åren 1906—1907 föreslå b viljande af 500 kronor årligen till svenska smörprofningarna med villkor att hittills utgåeode afgift för hvarj^ mejeri särskildt bortfaller; att sällskapets ordinarie sammanträ de skall äga rum tisdagen den 19 de cember. Kalmar nation 1 Lppsala. Arets sista lagtima landskap hölls lör dagen den 25 dennes, hvarvid bl. a följande frågor behandlades: Till hedersledamöter valdes profes sor J. A. Lundell och artisten .Nils Kreuger. Skattmästare efter kand. E. Areen. som undanbett sig återval, blef kand E. Johansson, och till bibliotekarie ef ter kand. A. Lekänder, 'hvilken lika ledes undanbett sig omval, utsågs kand L Backman. Till sånganförare om' valdes kand. A. Jonson. På åtgående skattmästarens förslag beslöt nationen att tillsätta en kom- mitté för utrönande af möjligheterna för en eventuell uberbrett'1 tourné i hembygden under den stundande Jul- ferien. Medlemmar i kommittéen blef- vo hrr E. Areen, A. Lekänder. L. Backman och A Jonson. Kl. 9 på aftonen intogs* gemensam sexa pä nationslokalen, hvarefter ett animeradt nachspiel vidtog. Biand deltagarna i festen märkteä en af d< nyvalda hedersledamöterna, professo: Lundell. Egendomshandel. I/indtbruka ren A Ifred Peterason i WassmoISsa har sålt ett hälft mtl VassmolÖsa 6 till bröderna Johansson att tillträda den 1 april. Priset är obekant. 1894 utnämndes han till ledamot al krigsvetenskapsakadtinien och var kom mendör af Svärdsorden. Den aflidne sörjes närmast af son godsägaren A. V. Francke på Binga och hans maka, född Hoving Sveriges Bläbandsftirenlng har bestämt en offervecka den 3—10 dec. för att få tillräckligt med medel för sin människovänliga och nyttiga verk* s::mhet. Med anledning häraf utsåg Kalmar BlåbandsföreniDg å sitt möte ndagen den 25 nov. tvenne personer, m under offerveckan skola med in- samlingslista besöka medlemmari före- igen och uppbara frivilliga gåfvor hvilka ock kunna lämnas på den fäst, hålles i föreningslokalen I Jrdagen den 9 dec. Äfven utom föreningen stående personera gåfvor mottag is tacksamt. Skogsrå: dgstjrelser na. Arki- tekten A. H. Hammarskjöld har för tiden intill utgången af år 1907 för ordnats att vara ordförande i skogs- vårdsstyrelsen inoai Kalmar läns norra landstingsområde. Dödande af sälhnnda'. 1 skrif- velse till k. m:t hemställer landtbruks- styrelsen, att for år 1906 af det under nionde hufvudtiteln uppförda förslags- anslagit till belöningar för rofdjurs dödande må såsom bidrag till belöi gar för dödande af salar anvisas Kalmar läns norra hunhållningssälUkap 200 kr. och till Kalmar läns södra landsting 400 kr. Inbr. tt ägde rum natten till går dagen vid Sandbäckshnlt station Tjufven hade beredt sig tillträde till expeditionslokalen genom falska nyck lar. Kassalådan hade frånbrutits och inedtagits. Den innehöll omkring 50 kronor och återfinns tömd på trap pan till godsmagasinet. Examen. Musikdirektören Gustaf Adolf Ledfos från Arvika har afla organistexamen ul konservatoriet Stockholm med betyget »godkänd». Tid styrelsesammantfäde 1 Kalmar ock Kronobergs läns hästförsäkringsbofag den 27 no vemb r beviljades ersättning åt nedan' ståeade personer för i bolaget försak rade hästar: Inom Kalmar län: P. O, Svensson, Ljungby biskopsgård 4S5: — Hornsö aktiebolag, Hornaö ........... 740: — Magii. Joh. Perssons sterbhus, Lofta n:o 1 ....................................... 310: - Gustaf Genberg, Ljnngbyholm......... 400 — P. E. Sandgren, Påryd .................. 225: — Sven Kilason Rohde, Ulfeborg........ 225: — Hilda Obytrseus, Brobv .................. 110: - Ruathållet n:o 4 vid" Södra Vedbo Bkvadron, Pipetorp ..................... 108: — Nils Nilsson, Kittelhult .................. 75: — tationen bland militären Chefen för Kalmar regemente, öfver- ste Knut ICkhmdh, anför sålunda, att truppernas uppförande i allmänhet va- rit godt och att endast ett fåtal be straffningar behöft åläggas. Den socia- listiska agitationen har i år sträckt sig äfven till öfverste E:s regemente. Tryckta skrifter och flygblad, riktade till de värnpliktige, blefvo särskildt vid början af regementsöfningarna spridda i stort antal. Då de senare befunnos innehålla uppmaningar till ohörsamhet mot gällande lagar, blefvo de förbjud- na cch försvunno snart helt och hållet. Det var bland städernas värnpliktige de socialistiska åsikterna vunnit an- hängare — tydligen en följd af den häftiga agitation, som under senaste året obehindradt fått fortgå inom dessa. Till några oordningar eller egentliga förseelser ha dessa värnpliktige vise: ligen ej gjort sig förfallna, men cl äro i allmänhet i tjänsten ovilliga och opålitliga och ha påkallat särskild till- syn från befälets sida. Agitationers uppträdande visar — Bäger öfverste Eklundh till sist — att tidpunkten ej är inne att genom mil- dare straffbestämmelser förringa de medel till krigstuktens upprätthållande befälhafvare äger. mönsterås kOplngs kommun ånyo stämd i krafmål. Sydsven ska kreditaktiebolaget i Stockholm har utverkat stämning inför Stranda hä- radsrätt å Mönsterås köpings kommun med påstående, att kommunen mätte " läggas vid utmätningstvång genast utgifva 70,000 kronor enligt förbin- delse. Krafmålet förekommer vid Stranda häradsrätt måndagen den 15 nästkommande år. S.trn be- kant har kÖpingskommnnen förut blif- stämd likaledes i krafmål, nämli- gen å 100,000 kr. af aktiebolaget Vä- sterviks handelsbank, hvilket mål upp- skjutits att förekomma äfvenledes å första allmänna sammanträdet med Stranda härad under nästkommande års vårting, som börjas den 15 jan. Cjns! £jus! Liljeholmens Kanalljns, Kronljus, Grenljus, Spiror," Lampeltljus Iij-UljiH, Jnlgnmaljns, Prydnadsljus m fl. ■■■■■ Julgransfoten Radix ■■■§■ till billigaste priser TEKNISiKA MAGASINET. (T. Löf berg) största lager af nyinkomna Xristaller, porslins- Q/as- och Xavoarserviser Jjyster och JCyxartiklar, allt till lägsta priser, ________________ ft ____________ 6._______________ H] 240: — . 200: — Inom Kronobergs Ifiii: Claes Hansson, Träng*gilrde............ 340; RusthäJIet n:o 7ö vid Jngelata ekva- dion, Sandahag........................... 45; Fröken Anna Pontén, Känte............ 740; Källarmästare As. Gustafsson, Växjö 3,"j0: Carl Johan Johannessons sterbhus, Läsaryd .................................... 40; Johan Carlsson, Attsjö" Norreg ...... 270: Kronolänsman Ferd. Lindengren, Gum- mansmAla ................................. 140 Rutthfillet n:o 29 vid Ingelsta Bkva- dron, Tingeryd .......................... 291; A. J. Samuelsson, Mjöryd Lilg...... 90: H. E. Lindoff, Iskya Söderg............. 96; £n försäkringstagare, oriktiga uppgifter lyckats erhålla Bättniog af bolaget för en död häs:, hade, då förfalskningen upptäckts, dela fått återbära det utbekomna beloppet, dels i stallet for laga åtal fält erlägga ett visst bötesbelopp dessutom. Nu bestämdes att ifrågavarande belopp skulle öfverlämnas till pastor i veder- börande kommun med anhållan att det till jul utdelades till Bådana b-höf- vande som ej åtnjöto understöd af kommunen. fastställdes. genom För fot falsk ningab rott» b - gångna i Oskarshamns folkbank dels i maj och dels i oktober i år, har stadsfiskal C. V. Ericson i måndags häktat drängen Oskar Svensson från Systertorp i Kristdala socken. Vid förhör erkände Svensson förfalsknin- gen och har härvid äfven utrönts, att hemmansägaren Vilh. Gastafasou från Ålstugan, också i Kristdala, varit den egentlige anstiftaren af förfalsknin- garna, hvadan äfven han häktats. De nu häktade ha icke utfått nå- gra pengar på de förfalskade rever- salen. Om möjligheterna lör export af slaktade fjäderfän från vårt land till England höll i fredags kor sulenten W. Sjöstedt föredrag vid Sveriges all- männa fjäderfäafvelsförenings samman- träde i Jönköping. Föredragshållaren, som genom en tif fjäderfäafvelns gynnare satts i tillfälle att företaga en resa till England för att undersöka möjligheten af en export från S/erige af slaktade fjäderfän, hade på flera håll i England, särskildt i London, där konsumtionen af slak- tade fjäderfän, i synnerhet af höns, gäss. ankor och kalkoner, vore betyd lig, studerat förhållandena. Ehuru en- gelsmännen i detta eåväl som i andra afaeenden äro ett ytterst konservativt folk, trodde ha.n, att England kunde vinrus för vår FjäderfSmarknad. Före- dragshåHar.-u ansåg exportmöjligheter- i u härför mycket goda, dock under förutsättning att djuren äro unga, högst ttetton ä sexton veckor gamla, äro väl gödda, väl plockade och emballerade siint kunna uppvisa ett hvitt, vackert kött Härtill kommer nödvändigt en ytterst noggrann sortering af djuren så att ej olika kvaliiteter hopbUndjs. Prism å fjäderfäi i England växla något efter årstiderna och äro ej obe- tydligt högre där an i vårt land. Föredragshållaren framhöll, att un- der villkor, att man vid fjäderfäafveln lade au på uppfödande af slaktdjur i och för den engeldka marknaden, hvilket hvittills ej varit fallet, kunde vi med framgång deltaga i konkurren- sen på England. Detta så mycket mer som den inhemska produktionen i Euglaud ej pä långt när kan tillgodose behofvet, hvarför en öfverväldigande import från utlandet, speciellt från Frankrike, äger rum. Sociaiifttagitatiiinen bland mi- litären* 1 till krigsministern adres- C and och Jlike. • D;f Sven Hedin och dery*ka oroligheterna. På Bin färd till forskningsarbetet i Asien kom Sven Hedin i kontakt med oroligheterna i Ryssland. Från Konstantinopel hade han farit tvärs Öfver Svarta hafvet till hamnstaden Poti och ämnade därifrån med järnväg göra resan genom Kau- kasien. När han kom till Poti, hade emellertid järnvägsstrejken utbrutit, och hr Hedin såg sig därför nödgad att med båt fara till Trapezunt. hvar ifrån han i stället för att beträda det oroliga ryska området for genom tur- kiska Armenien och vidare till Per sien. Häktad bedragare. Den ungt bedragaren Leopold Rossel, som af vikit från Helsingborg, där han gjort sig skyldig till stöld och bedrägeri, har i onsdags gripits i Hamburg. Sedan Rossels utlämnande på diplo matisk väg utverkats, kommer han att föras till Helsingborg. Svensk tten till Sydafrika Till Hunnebostrand i bohuslänska skär gården väntas i dagarna ett fullriggadt järnskepp om 1.800 ton för att d intaga ^yggnadssten för dockarbeten med destination till Sydafrika. J medio al nästa månad väntas sydafri kanska kompaniets ångare Atlantic for att likaledes lasta sten for nämnda världsdel. VälgörenheUatärkena. 6 mil- joner sålda. Centralstyrelsen kaj i skrifvelse till k. m:t hemställt, att välgörenhetsmärkena må genom post- verkets försorg försäljas under ytterli- gare 3 år. 1 samband härmed meddelas, att hittills försålts något öfver 6,000,000 märken, repre entnrande ett belopp af 120,000 kr. Af denna summa ha 10 proc. tillfallit postpersonalen. Tidningen >Arbetet> fr ii änd. 1 tryckfrihetsmålet mot tidningen Ar- betet, väckt af fabrikör Troedson i Bjernuro, har juryn förklarat den åta- lade artikeln icke brottslig. Trelleborgsmalarna ogillas. Det sällsynta fallet, att arbetarepres sen i en konflikt mellan arbetsgifvare och arbetare obetingadt ställt sig på arbetsgifvarens sida, har verkligen ny- ligen inträffat. Trelleborgs målerifackförening, som räknar endast ett obetydligt ai-tal med- lemmar, hade nämligen proklamerat bojkottning at fabrikaten från den bekanta fabriktfirman Skandinaviska Lack- och Färgfabriksaktiebolaget Mul- ler & Mann (Färgverken), Trelleborg, på grund af ett fackföreningens gamla mellanhafvaude med en verkmästare, som förut varit målare, innan han blef anställd på fabriken. Bolagets disponent framlade emeller- tid i arbetarnas eget organ »Arbetet> handlingarna i målet samt framställde åtskilliga besvärliga frågor, hvilket ha- de till följd, att tidningen i sitt r.um- mer för den 13 november förklarade, att i händelse framställningen vore korrekt, Trelleborgs målareafdelning icke efterleft sina egna förbundsstad- gar och att följaktligen bojkotten ej tillkommit på rätt sätt. Fackföreningen har senare, utan att kunna förneka framställningens riktig- het, sökt rentvå sig genom att skylla på »felaktig kuvertering». Detta har dock ej haft åsyftad verkan, i det »Arbetet» .för den 23 dennes katego riskt förklarar, att »ett sådant Blarf näppeligen kan skänka bojkotten rå- gon moralisk effekt». Damernas egen akademi. Tid- ningen Idun anordnade för en tid se- dan en omröstning inom sin lägekrets for upprättande af förslag till en kvinn lig akademi, som i sig skulle upptaga de yppersta representanter för det nu- tida svenska kvinnoarbetet på pkilda kulturområden. i sitt julnummer redogör nu Idun för resultatet af omröstningen. Inom litteraturen har Selma Ligerlöf fått de flesta rösterna (3,207 af 3.619 af- gifna), i de bildande konsterna bild- huggarinnan fröken Alice Nordin (623 rÖBter), i musiken fru C troline thtberg (525), i teatern fröken Gerda Lunde- qvist (1,292), i vetenskapan d:r Karo- lina Widerström (1,503), i pedagogien fröken Anna Sandström (1.345), i so- cialfilantropi fru Agda Montelius (557), i hemslöjd och konstindustri fröken Lilly Zicherman och i affärsverksam- het fröken Sofii Gumreliua Idun har anslagit en summa at 1,000 kr., som ofvannämnda damer skola ut- dela till belönande eller främjande af någon förtjänstfull kvinnlig gärning. Ett napp — i fingret. 1 lör dags skulle en dotter till korgmakare C. Ö\ Grönberg i Ystad undereöka isens tjocklek å den nyanlagda skrid- skobanan därstädes och stack därför ned ett finger genom ett hål i isen. När hon skulle draga upp fingret igen följde en stor gädda med. Fn rektor, * om f rbjnder nykterhetsförening. 1 torsdags sammankallade rektorn vid Fjellstodtska skolan, hr Johannes Kerf- itedt, skolanB alla lärjungar och för- bjöd dem i ett lärgre anförande att i någon nykterhetsförening vid sko- n. Han lär därvid som motiv ha ifört att en sådan förening skulle otverka den blifvande prästens ut- bildning. Hr Kerfstedt befallde, att skolans lokalförening af S. S. U. H. all upplösas. Föreningen är en af förbundets allra störata och omfattar for närvarande 97 af skolans 110 elever. Hela nykter hf-tsrörelsen bland skolungdomen kan för öfrigt sägas ha utgått från denna läroanstalt. Ukasen ar så mycket egendomligare som föreningen opåtaldt fått utöfva sin verksamhet ända sedan vårtermi- nen 1899, således i öfver fr år. Då hr Kerfstedt gjorde sitt tillkän- nsgifvande, uppgaf han, att beslutet fattats af skolans styrelse Den består af professorerna Clason, Norrby, Ham- marsten och O. Quensel Bamt skolans rektor. Det ar val dock otänkbart, att alla dessa herrar kunde ha gått med på ett sådant beslut, säger U. N. T. O^ilade besvär öfver af läro- verkskollegier meddelade sedebetyg. Såsom på sin tid omnämndes hade disponenten M. Sommelius i Helsing- borg hos öfverstyrelsen för riket3 all- männa läroverk anfört besvär Öfver det sedebetyg, som af kollegiet vid högre allmänna läroverk i nämnda stad tilldelats SommeliuV son vid slutet af sistiidne vårtermin. Utslag häruti har nu meddelats, och bar öfverstyrelsen, då det lämnats obe *tridt att berörda betyg författnings- enligt tillkommit och då ifrågavarande vitsord på grund af sin art måste an ses innefatta sluLgiltigt omdöme, fuo nit sig böra lämna deu af fabriks disponenten S .nnmelius gjorda fram itälluingen u'.an afseende. — L:kaledes har öfverstyrel; stimma anledning lämnat u ■■n af seminarieadjunkten O. Sjöberg dmeå gjord hemställan om ändring af ■tet Sjöbergs son for vårterminen 1905 af kollegiet vid högre allmänna läro- verket därstädes tilldelade sedebetyg, Tre nya pareddsgar ha tillkom- mit i senaste generalorder: hertigin- nans af Skåne födelsedag den 15 ja nuari, hennes och prinsessan Marga- retas namnsdag den 20 juli och den nyfödda prinsessan Astrids namnsdag den 27 november samt två salutdagar, nämligen hertiginnans af Skåne och prinsessan Astrids födelsedagar resp den 15 januari och 17 november. Resignera d landvhöfding ? Enligt Jämtlandsposten skall t. f. gene- raldirektören för telegrafstyrelsen Her- man Rvdin vara designerad att bli friherre K. D. Sparres efterträdare som landshöfdicg i öiteround. Elektrf si a spar* ägar i Lnnd En för utredning af en af konsul Westring väckt motion om inrättande af elektriska spårvägar i Lund tillsatt kommitté har nu afgifvit utlåtande. Kommittén tillstyrker, att spårvägsan' läggning i anslutning till kommittera- d»*s förslag måtte komma till stånd så snart som möjligt efter det elek trisk kraft blifvit för ändamålet inledd i staden. Anläggningskostnaderna be räknaB till 360,000 och driftkostna- derna till 108.000 kr. Efterföljansvfirdt För att uppmuntra ungdoi samhet redan från barnaåren har, be- rättar F. L T., en af intressenterna i Falu elektriska belysaingsbolag in- satt i Falu stad* sparbank ett belopp af 5 kr. för alla barn tillhöriga arbe- tare vid bolaget i Falun samt vid kraftstationen i Sundborn. Härigenom har hvarje barn erhållit hem till Big en af sparbankens prydliga hemspar- bössor. Tryckfelsnisse har spelat läro verksstyrelsen ett litet spratt vid ut- gifna Ö f veraätt ning b pr ofv et till engel- ska for höstens studentexamen. 1 den tryckta temasvenBkan skildras att i ett middagssällskap på ett hotell i Lon- don en af deltagarna förevisade ett sällsynt guldmynt. Detta mynt för- svann emellertid plötsligen. En all- män eftersökning började och en af middagsgästerna, en för de öfriga obe- kant man blef nu tydligen särdeles orolig, »isynnerhet då någon af de närvarande föreslog att allesammans skulle vända ut och in på sina flic- kor.. .* Norrlandsflicfaans Sden I Itah. En ung flicka från en af öfre Norr- lands skogsbygder som i somras af en mormonpastor lockades öfver till Utah, har nu i bref till sina anhöriga skildrat sina upplefvelser under resan samt sitt mottagande. Hon beskrifver tillståndet i mormon- staten i allt annat an ljusa färger och säger, att sedeslösheten där öfverträf- far allt hvad hon förut hört talas om. Förberedelser för hennes upptagande i en gammal ful mormons harem voro redan träffade, då hon med en kvin nas hjälp lyckades fly. Hon säger sig icke nog kunna varna sina kamrater bär hemma för att låta locka sig bort till Utah. BH de i a* s nn' Att samma man och hustru vigas tör tredje gån- gen hör nog till sällsyntheterna, men det inträffade likväl den 9 d:a, då Jo- han Eriksjon i Lillselbränna, i en af Västerbottens fjällsocknar, vigdes för tredje gången med Mana Eriksdotter, omtalar Umebl Makarna ha varit skilda två gårg^r, men hoppas nu att troget kunna hålla ut med hvarandra till lefnadaaftonen skymmer. Förändringar 1 almanackan. Kungl. maj:t har i skrifvelse till Ve- tenskapsakademien funnit godt förord- na, att i namnlängden för almanackan namnen »Estrid» (27 november) och »Nore» (4 november) skola utbytas. Köp Venersborgs Skodon! Bästa Svenska fabrikat! Hrarje sula stämplad med vidgående fabriksmärke. Tillverkas af Äktieb. A. F. Carlssons Skofabrik. Venersborg. Försäljas i minut hos de flesta skohandlande i riket 150 lek omhulda sitt land ocb fiöra det nya kung liga valsprfiket Sveriges vd till sitt eget Detta med bifall emottagna kortfattade y sedan frå det förra mot Astrid och det senare mot Sverker. Korska ordenstecken och me- daljer. K. m:t har befallt, att hit tills gällande bestämmelser angående norska ordenstecken och medaljer skola upphöra att gälla samt beträffande mma skola lända till efterrättelse föreskrifterna angående utländska dy lika. Icke fällt ett olycksfall pä ar tredje miljon resande har inträf- fat vid s*atens järnvägar under deras snart 50 åriga tillvaro, däraf med död lig utgång ett på hvar åttonde mil- jon resande. Af olycksfall som icke träffat resande eller järnvägamän för orsakades flertalet genom obehörigt beträdande af banan, därvid tre per söner pr år skadats och åtta dödats. Af samtliga olycksfall vid statsbanor- na träffade det öfvervägande antalet naturligtvis järnvägsmän, af hvilka omkring ["30 pr år skadats och 8 dö dats, däraf under tjänstgöring å tåg 3 per år skadats och en dödats. Då man har »ptsen till säng. JL en liten koja i närheten af Medle by i Skellefteå socken har en f.ittig gumma, änka efter fattighjonet Gustaf Sandström, i flera år bott alldeles en- sam. Den originella gamlingen hade för vana att om nätterna Bom säng- kläder begagna sig af den öppna spi telhällen. Genom någon oförsiktighet kom hon härom natten för nära elden och vaknade icke förrän hennes kläder stodo i lju3 låga. Hon lyckades kräfta sig ut på fÖrstugubron, där hon hän delsevis observerades af en vägfaran de, men den åldriga kvinnan var då så svårt bränd, att hon omedelbart därefter afled. Äfven hennes man ljöt döden genom en olyckshändelse, skrif- ves till Nsv. Dbl. »Hvilka fordringar bör eamhället etillla på en nykterhetsförening?! var den andra frågan i ordningen, och äfven här yttrade man aig upplysande och skärskådande. Oi-h det för- klarades att diskussionen kunde anses inne- Enligt vårt förmenande kunde någon gärna ha eagt, utan att uppställa det som en for- dran, att föreningarna vid sina fäster och samkväm böra införa mera sång, ty na före- kommer det ganska sparsamt och det är nog ett fel. Bland alla de människor, som till- höra föreningarna, torde väl finnas sångröster att taga vara på. Man bör ej glömma den klingande strofen: .Sången ädla känslor föder, Hjärtats nyckel heter sång.> Och man kan vara förvissad om, att all mänheten samlar sig talrikare och ungdomen möter villigare, när det bjuden pä sång. Ung- dom och sång hör ihop, äfven i en nykter- hetsförening. Under diskussionen af den sista frågan, Hvilka anse^ vara de största hindren för nykterhetssakens framgång i samhället?» fram- hölls åtskilligt som ställer eier hindrande i vägen, däribland vederbörandes slapphet vid att lag och författning om rus- drycksförsäljning ordentligt efterlefves En åken polismyndighet kan vara nykterhets- arbetet till god hjälp. Begreppet om niBetB förnedring måste mera allmänt rotfasta sig, och när så sker är mycket vun- Hvllketnnnvatten skall man använda? Intyg: »Den bekantskap jag gjort med AzymOl, har varit ute- slutande angenäm och vill jag särskildt framhålla dess utomordentligt ange- näma och uppfriskande smak samt desB förmåga att upplö-a fett och Blemartade beläggningar å tänder och slemhinna; och uppfyller Azymol de fordringar man ställer på ett det bästa munvat- ten och kan sålunda med allt skäl re kommenderas. Stockholm den 22 nov. 1899. Henrik Welln. legitimerad tand'äkare. Lärare vid Karolinska institutets 1*>6 Tandlfikareinstitution exenope Från landsbygden. Från Torgås skrifves till oss: »T illa Stråets» basar i Torsås sistl. lördag var besökt af omkr 600 personer, som under aftonens lopp genom flitigt användande af portemonäens innehåll och ifrigt anlitande läckerheterna, vare sig de gällde gommen eller ögat å »ståndsdamer nas bord» gjorde damernas sträfvan all lie der, i thy att allt, som blifvit fördt till ba- såren för att afyttras, fick strykande åtgång Salarna, i hvilka basaren var anordnad, voro synnerligen smakfullt dekorerade, tack vare fröken T. Titt ovanliga förmåga att ärran gera. Dekorativa voro ock de damer, som skötte kommersen, och drogs särsVildt upp märksamheten till »Vallmon» och »Liljan» vid blomsterståndet, där de unga herrarna ständigt trängdes och gåfvo sin sista slant. Utom sång och musik af våra kända för mågor i samhället gafs flera tablåer, och så som introduktion till en af depsa deklamera des Topelius' »Vintergatan». Eo ung flicka bidrog till aftonens trefnad genom en gram- mofon, som med Bpändt intresse och för- undran åhördes af isynnerhet barnen- Tack vare energien och sammanhållningen hos Lilla Stråets medlemmar samt offervil ligheten hos samhällets handelskår m. fl. har- »Strået» under sin 3 åriga tillvaro åstadkom mit en trottoir på 6- ä 700 meter för en kost- nad af 1,500 kr., och det är vackert så. Vi glädja oss nu åt, att snart få »Strået» att belysa oss i »Torsabyn»; bra belysning, hop pas vi, utan att behöfva ha känning af ko.*t nåden i »skattboka». Bland skänkta föremål fauns en pulpetsto' och en piedestal, den förra från direktören samt disponenten vid Toreås Ind.-A.-B. berifabrik och den senare från samma fabriks arbete önskas dai De medel. Bom under aftonen gingo till närmare 400 kr., ett strå till stacken. God fortsättning i i sällskapet Lilla Strået. . få bort så många bi på frågan skulle gifvac med en mmanfattning af den förda diskussionen. Som en lämplig utfyllning af kvällens pro gram utfördes sång, och G. Meyers dikt Ja- il Bagges kanoner upplästes. Det historiska skalderstycket hänför sig till öshiget utanför Öland i maj l.">t;4, och det ottogs med belåtenhet. Ordföranden aftackades i lämpliga or. och mötet slöts med sång, skrifves till ( Från Södra MÖckleby skrifves till ost Återigen ett difterifall med dödlig utgång inträffade häretädes söndagen den 19 dem då en åttaårig eon till en tunnbindare i man i Årsvik utgjorde offret Den dödes förftldiar blefvo tillkallade för att närvara vid sonens dödsbädd få epidemisjukhuset}, hvil- ket hade till följd, att samma föräldrar två dagar senare måste sända ytterligare ett af sina barn till epidemisjukhuset för samma sjukdom, hvarigenom den stackars modern nästan bragts till förtviflan. Epidemien, eom nu snart ett och ett hälft års tid allvarligt hemsökt orten, och därun- der kraft hundratal sjukdomsfall samt rätt många dödsfall, har äfven kostat samhället flera tusen kronor i kontanta utgifter, hvilka ofta nog på ett obarmhärtigt sätt utpressats ur den fattiga arbetarebefolkningens fickor. Om, såsom inåugen anser vara mera rättvist, kostnaden åtminstone i hufvudsak bestreds af allmänna eller kommunmedel, så skulle helt naturligt en strängare kontroll än hvad nu är fallet komma att ntöfvas beträffande hälsovårdsstadgans efterlefnad i dylika fall. Visserligen lär k. bfhde, på grund af kro nofogdens i orten ingripande, hafva affordrat vederbörande hälsovårdsnämnd rapport om sjukdomens framfart såväl som hvilka åtgär- der, som för dess hämmande äro vidtagna. Om så dessa rapporter äfven blefvo offent- liggjorda i ollmänna tidningar, skulle man måhända snarare nå ett lyck igt resultat? Det kan väl icke vara ett samhälles heder eller förtjänst, att man så länge eom möjligt uppehåller en epidemisjukdom. Besynnerligt ser det emellertid ut, att — s&som det från Bäker källa uppgifvite — or tens provinsialläkare under de första 9 må naderna af året icke vant någon gång till kallad, att seruminaprutning uteslutande får verkställas af en sköterska — utan hänsyn till hvad läkarinstruktionen i sådant fall stad- gar —, att obehöriga utan vidare tillåtas in- träde i sjukhuset, att å sjukhuset intagna få komma i beröring med anhöriga eller besö kände, att folksamlingar i alla former, till och med vid begrafningar ;if i difteri afii tillåtas, och att skolorna äro i verktamhet under det flera difterisjuka äro å epidem: huset intagna m. ni. m. m. Skulle icke e: revidering vara af behofvet pallad; men dt bör då vara af opartisk f«'»r att ej verka motsatt riktning, mena många Södra M-rlib-bi/h.,-. Från Mönsterås. Mönsterås köpings föreliggande debiteringslängd far 1905, hvilken kommer att ligga till grund för nästkomman- de års beskattning, utvisar följande, nämli- gen: fyrktal 30,796, däraf för fastighet 5.05? oeh ef;er bevillning 25,737. Antalet bevill- ningskrooor utgör 3,085: 09. däraf för fastig- het 21* 08 och för kapital eller arbete 2,573 01. Utskylderna äro beräknade på följande sätt: för kommunen å 4 kr. pr bevillnings krona eller 12,340 kr. 36 öre; för kyrkan 3 öre pr fyrk eller 923 kr 88 öre samt för folk- skolan 11 Öre pr fyrk eller 3.387 kr. 66 öre, hvartill kommer personlig afgift å 60 öre af 322 män eller 161 kr. och d:o afgift å 25 Öre af 37U kvinnor eller 92 kr. 50 öre. Samman lagda utskylderna, som under nästkommande år skola utdebiteras, utgöra sålunda H'.,!H)5 kr. 30 öre Vid jämförelse med den för innevarande år tillämpade debiteringslängden, enlig hvil ken sammanlagda fyrktalet utejort 31522, finner man således en minskning af tillsam- mans 726 fyrkar. Fråga om nytt ölförsidjningtställe i Mönsie rim köping. Hos k. nits hefbde har handian den Frans Nilsson i Mönsterås köping gjort ansökan att från och med den 1 jan. näst- kommande år få i köpingen försälja öl och vin till afhämtning. Af k. m:ts hefhde från köpingens kommunalstiimmi tnfordradt ytt- rande beträffande nämnda ansökan kommer att afgifvas å extra itärama med köpingen nästa fredag den 1 dec kl 5 e m. den nedre våningen, den, som nu är upptagen af de gamla guldkareterna, vore den ämnad att inrättas till her- tigparets matsal samt till biljard och rökrum. En viktig fiåga är den: hvar skall man nu göra af den utmärkt vackra boa^eringen i den stora sal^n. en den finaste träBknlptur från 1700-talets midt, gjord for Liviaa Ulrikas räkning och särskildt inrättad för ett biblio- tekarum, med glastäckta skåp, där bara hyllorna fattas? Det var ju också här kungliga biblioteket före 1883 hade sitt tillhåll. Hvad skall nu företagas med det förträffliga träsnideriarbetet? Olika förslag ha härvid framkastat . if hvilka det bästa utan tvifvelärdet att Svenska akademiens Nobelbiblio- tek, om detta så småningom ämnar ■jkaffa sig lämpliga lokaler för sina bokskatter, skulle få öfvertaga den harliga biblioteksinredningen och med denna som prydnad skapa ett verkligt praktbiblioteksr a m. Rucklen vid Strandvägen i hörnet af Artillerigatan, ökända for hela det promenerande Stockholm, sy- nas ej komma bort på ännu en tid åtminstone. Grosshandlaren Imk Hirsch har bjudit ägaren 1,650,000 kr. för tomterna, men anbudet har ansetts för lågt, skrifver V. L Mindre brännvin Styresmannen ■ ör aktiebolaget Göteborgs-systemet i hufvudstaden, f. polismästare S. Ra be. bod, har meddelat, att utakankmn- gen af brännvin sedan år 1877 sjun- kit från 12,04 liter till 4,27 liter pr individ. Samma förhållande visar ut- minuteringen. Storart id hotellbyggnad. Grund läggningsarbetena för Grand hotell Royal på den gamla stalltomten vid Blasitiholmst.org i Stockholm skola igångsättas i denna vecka. Arbetet med den storartade byggnaden, som i uppforande beräknas komma att kosta ån miljon kronor, skall bednfvas eå. skyndsamt, att det nya hotellet kan öppnas under juli månad 1907. Från Kråksmåla skrifves till oss: lilla vinter vi haft nn en tid bar äfver gått all världens väg. Regn och blidväder åtföljdt af en rätt stark blåst bar utmärkt de senaste dagarnas väderlek. Marken är bar igen, bäckarna forsa, strömmarna bi och åarna svälla öfver sina bräddar. Det stan ser ut sem vore vi långt fram i vårmå- naderna. Ute på åkern synes till och med en och annan landtman hållande på med den plöjning, han inte medhunnit, innan snön kom. Kreaturen kan t. o. m. skymtas ute på bete vid somliga gårdar. Betandet blir nog föga, men man släpper ut dem till vat- ten, de förirra sig åt villande skog någon timme, smakande på deu af bl dv dret upp- mjukade ljungen. Då fodret för det mesta så här på hösten utgöres af halm och dåligt kärrfoder, är det naturligt kreaturen behöfva något »lenare» att få till omväxling. Väglaget ser nu bedröfligt ut. Hjulen gå ned till kubbarna Under dylika förhållan- den kan man tänka sig hur pans stora lass man kan köra på hvarje Ök. Men det oak- tadt pågår virkesforsliugen lika ohejdat. Bara från t. ex. Flatehults gård köres ca 25—80 lass om dagen moi Älsterbro. Det är nu brådtom med utloss- "'gen, tvänne skutor liga vid Mönsterås ocb vänta på last från nämnda gård. Det är koloasala mängder trä virke, som gått från den gården de senaste åren. Öågning har skett vid 3 sågar året om ibland så att vid ett par af verken har varit flera hundra brädstaplar. Nu pågår och kol- ning af lister och dylikt vid dessa sågar, ko- len gå öfver Älsterbro till vidt skilda orter. Ett dihknaniohShi.-te, liiligt och bra, var i 3ndags afton anordnadt i Borgholm af där- nykterhetsföreoingars centralkom M - - ■ jö lokalen. Kantor E A. Hergsti hälligt att leda of erla;.^n ngen tom rörde sig om några nykterbetafrågor, nämligen: »Hvad nytta kan svenska folket anses ha af ungdomens uppfostran till nykterhet?» Diskussionen härom var liflig och intres sant, och isynnerhet var den vackra inled- ningen mycket leaktansvärd. En talare ytt- rade, att niir den åsyftade uppfostran alimänt JCufvudstaden. Hertigparets af t kåne blif- vande »»stad. Hertigparet af Skåne har för närvarande sitt hem inom konuogaborgen, förlagdt till slottsfly- geln mellan högvakten och Lejonbac- ken. Det har talats om att denna bo- stad blott vore provisorisk och att prins- paret själft uttalat den önskan, att få sig sitt hem inrättadt i den flygel, där nu Lifrustkammaren ar inhyst. Denna önskan lär ockBå skola uppfyl- las, och arbetena for byggnadens ge- nomgående omgestaltning komma att börja, aå fort Lifrustkammaren packat ihop oeh flyttat ut till Nordiska mu seet. Dnder senaste tiden har en särskildt tillsatt kommitté undersökt, huruvida grunden under flygeln är nog stark att uppbära den ökade tyngd, som otvifvelaktigt kommer att bli en följd af byggnadens modernisering. Deasa undersökningar lära ha utfallit till be- låtenhet, äfven om en del under åren uppkomna ganska naturliga sättningar förekommit. Grunden är af sand och pålningen under denna del af slottet fullt duglig och frisk. Lifrustkammarflygeln består, utom källarna, af tre våningar Den stora, ursprungligen till bibliotek inredda sal, aom nu inrymmer de flesta museiföre- målen, blir afdelad medelst ett golf, som kommer att inläggas något under den linje, där nu läktaren sträcker sig. 1 öfre våningen skola de kungligas sofkammare och privata rum anordnas Mellanvåningen blir den stora mottag- ningsvåningen och med afseende på Grannlanden. Konung Håkon aflägger ed. Konungen har i mindags aflagt ed pä konstitutionen i stortinget kl. 12. 1 stortingsbyggnadens trappor oeh in- gingspaviljong paraderade ingenjörs- kirens nnderofficsrsskola. 1 Lovebak ken artilleriets underofficersjkola oeh på Karl Johansgade andra brigadens underofficertskola. På gatorna hade samlafs en mängd människor, som hälsade konungen och drottningen med stormande hurrarop, då de kommo åkande, eskorterade af t»n skolskvadron. I iugångspaviljongen mottogs konun- gaparet af en stortingsdeputation. Ko- nungen var iklädd generalsuniform med Olivsordensstorkors. Prins Hein- rich hide fått sia plats anvisad i diplo- matlogen, medan diplomaterna och iconsules misol> syntes i salens rotunda. På galleriet såg man en festklädd ikara af damer och herrar. Strax -fter kl. 12 anlände konungen och drottningen oeh togo plats under tron- himlen Före konungens ailäggande af eden hö'.l presidenten B«rner ett tal. Efter edsiflägganJet gafs salut från Akershus' fästning. Sedan konungen efter anmodan af stortingspreaidenten aflagt den före- skrifna eden och presidenten därefter ytirat, att konungen nu inträdt i de rättigheter, som grundloven tillerkän- ner honom, yttrade konung Håkon följande: »Innan jag lämnar denna plats efter denna högtidliga handling, hälsar jag s'ortingets medlemmar, representanter för Norgf-s fria folk. Vi veta alla hvilken hög och ärofull ställning stor- tinget intager i Norgts författning och i alla norrmäns hjärtan. Det skall blifva min största glädje att i sam- arbete med stortinget och i överens- stämmelse med gruudloven sätta in hela min vilja och alla mina krafter pi att tjäna fosterlandet, dess fred och lyekal Lefve fäderneslandet!. L detta lefve instämde stortinget Därefter lämnade konungaparet stor- tingsbyggnaden och åkte upp till slot- tet, där statsråd hölls. Här ställde statsminister Michelson porttö jer till disposition. mmistärei Michelaen xtsriuar kTaiTTld »iataredret. På statsministerns af- skedsinsökan för det samlade kabi- nettet svarade konungen: »Hr statsminister! Allmänt erkännes att eder regerins med k'okhet och duglighet styrt Nor ges rike under de gångna månaderna pa ett sitt som förvärfvat eder norska folkets tacksimhet och beundran Det vore omöjligt för mig att bilda en an nan regering, som i lika hög era,] egde stortingets och folkets förtroende Darfore riktar jag till eder och edra kolleger den enträgna uppman!,^ att fortfarande egna landet och mi» edra utmärkta tjänster. Jag anmoda? eder, hr statsminister, oeh edra kol leger att kvarrtå som mitt första stats" rid i en tid då jag i särskild grad behotver pröfvade oeh ansedda mäns bistånd och stöd.. 8 Statsministern besvarade tillmötes- gående denna hemställan.