Titel: Östgötaposten
Datum: 1915-01-22
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Fredagen den 22 Jttnirl TGÖTA-POSTE 3list« år§ea*fl«n. tär 3. ftrittiuntratlonBprla: Ht helt ar 90 »re, för trefjardedels år 80 »re, (8r h»lfffr00 re ooh ett kvartal 55 tre, poftbefordriagsafgiften inberakaad. Utkoeltoer hvarje Fredag, ta^aawl mm Redaktör oeh ansvarig utgifvare: Tngva Svartan?™*. Kgare oen förläggare: A^rVfatgot» Correaw»deBte**3totfariek»M, tlnklBle*. RÖSIÖ- fi Annonnprla: Pr millimeter: 4'/t öre före texten, 4 öre efter texten. rOrtofniife- vigsel-oeh fOdelseannonser 76 Ore; dödsannons kr. 1: 50. J Usnammerprii 6 ore. L fl Förlofvådo. Robert Lindberg och Elir. Johansson. Karlskrona. (1T76) Vänga. Döde. Tillkännagifves att förre inspektören . Johan Mathlas Forssén. född den 28 April 1829, stilla afsom- nade på Skottsila egendom i Uppland, den 17 Januari 1915, närmast sörjd: af efterlefvande broder. Sv. Ps. 221J v. 3. (UW)i Att Gud efter sitt allvisa rid behagat hemkalla min älskade make, Hemmansägaren A. Jonsson, som efter en kort sjukdom stilla af- somnade den 17 ds kl. 11,30 e. m., i en ålder af 64 år, 4 min. och 12 dagar, djupt sörjd och i tacksamt minne be- varad af mig, har jag den smärtsam' ma plikten för släktingar och vänner tillkännagifva. Sknivhult. Nykil den 18 Jan. 1915. C/arm Jonsson, född Larsdotter. Jesu Kristus Guds sons blod.renar oss af alla synder. -' (1136) Att Herren God efter, .sitt allvisa räd behagat hädankäUa vår ömt SUskade make och fader, Hemmmnsayat in % P, Äntra Kafisso^ som den 14 Jan. stilla ech fridfullt insomnade i tron på sin frälsare, ef- ter en kort sjukdom, i en ålder af 73. är, Ii mån. och 10 dagar, djuptsBrjoS och innerligt saknad af maka, barn och barnbarn, varder härmed tillkän- nagifvet. Måla, Horn den 18 Jan. 1915. Kristina Hansson. Barnen. Sv. psalmb. n:r 209. (1225) Wlkånnafftfvanden* HofrittsnoUrla Christophersws Advokatbyrå, Mahnskilhvadag&taa 11, Stockholm. Kättegåagar, Bevakfllfig al mål i öiverrätter och Ämbetsverk, äiven Administrativa o. Ecklesiastika ären- den. Äktenskaps-, Arfs-, Testamente- Boskillnads-, Medborgarrätt. Skils- mässor, BarnuppfostringssaKer. Skogs-, Skiftes-, Arrende-, Vat- ten-, Jordatvister m. m. TlllfförHtll- ga råd och utlåtanden. OBS.! Billiga tirgsresor. Mångårig praktik. , (126-116 b) Stockholms Juridiska Affärsbyfå, Regeringsgatan SI, Stockholm. Telegrafadr.: "JuTiitbTTin". Grundad 1899. Btörsta och billigaste Inkaaso-, Rätte- , gängs- och Upprysningabjra. Hvarje Hofrätte- och Reviatönsmftt B: — ,, ärende hos verk o. departem. B: — ,, skriftL juridiskt råd •: — inkassonppdrag 1: — OBS. t A byrån Sro anställda endast exam. jurister m. sperialité i hv. sak, (4956,27 b) I Vikinptitto kyrka hålles Ijnsgudsfcjänst nästa Lördag den 23 Jan. kl. 6 e. m. Predi- kant Stadsmissionär Neij. Kollekt upptages. j. (1153 b) Wt aamm. ja. Ifetjaisjaasi EåfPUL DWD. HushållnlngssallÄkapets Egnahems- kommitté, Linköping, förmedlar ut- lämnande af lån för bildande af egna hem, såväl jordbruks- soni bostads- lägenheter. '. . . . '. ; _. _' ' . Reglemente for" lauérö^iseu,..bKn- keHet . fpr anfrik^an ÖBi-T*n f-ani^ afla erforderlig*. ul&f&ifgV'. '&&§>* kostoä 5 itip: . å. J&ishålkrhgs MlKlb- pets expedition och af i hvarje sockei befintliga, egnahems-ombud. (1177, 6 b) TT-------------i--------'-------- III .. | l HlT1 HoshåUniigssällskipets kai|8relaW. öfldemsniogskurser I5r sniirikare. Hushållningssällskapet anordnar med understöd af statsmedel under- visningskurser för småbrukare på föl- jo nde platser: Stjärnorp (Vodsäters skola) den. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 och 18 Febr, kl. 2 e. m. Skönberga (Eröberga skola) den 2, 3. 4, 5, 16, 17, 18 och 19 Febr. kl. 3 e. m. Åsbo (Staffansbo skola) den 9, 10. 11, 12, 23, 24, 25 och 26 Febr. kl. 2 e. m. Dofverstorp (Missionshuset) den 8, 9, 10, 11, 22, 23. 24 och 25 Febr. kl. 3 e. m. Föredrag hållas i jordbrukets och husdjursskötselns olika grenar, träd- gårdsskötsel, landtnnannabyggnaders uppförande, skogsskötsel, biskötsel, bokföring och hemmets skötsel. Kurserna äro afgiftsfritt öppna för män och kvinnor, hvarjämte läroböc- ker tillhandahållas gratis. Anmälningar till deltagande i kur- serna ejfordras icke, men, enär före- dragen äro afsedda ntgöra en sam- manhängande serie böra deltagarna infinna sig redan första föreläsningen, då närmare upplysningar angående kursen meddelas. Linköping i Januari 1915. (1201b) Jordbrukskommittén. fifi — Hagaberg pr Jönköping — — Inneh:oJärare: Dir. P.J. Eösiö.— natt bwSkta. Inträde l:sta November. Fullständigaste landtbrukskurs i riket (Utom Institutens). Ytterst lä- rorikt landtbruk. Säkraste plats- och framtidsutsikter vid åtgången. Per kurs 120—150 elever från alla län. Prospekt portofritt._________(35 b) Pjrti<.l.:aaiiaallaaa* ratsijntniBg anordnas af Östra Töflstad skyttegille Lördagen den 23 Januari kl. 12 på dagen. Till skjutning inbjudas skyttar från Väst- ra Hargs och Gämmnlkils skyttegillen. Samlingen sker vid Mögestad kl. 12. Allmänheten åtvarnas att beträda skogsterrängen väster och söder om Mö- gestad mellan kl. 12 på dagen till kl. 5 é. in., under hvilken tid skarpskjutningen (!230lo),, Styrelsen m m rak «co jrol Skog. Furu. 14' 685 st. 15" 298 ., 16' 128 ,. 17" 83 ,. 18' 35 ,. 19" 20 „ 20" 11 .. 21" 1 ,, Gran. 152 st. 84 „ 37 .. 31 ., 22 13 " 24' 2 .. 8 ,. S .al,'263 st. 358 sf: 3 km. från Yda« flottled, 4 km. från Österbynio järnvägsstation (trafik i sommar), 8 km. hån Xorra Vi last- brygga vid Sömmen. Man hänvände sig till Forsnäs Aktiebolag, adr. YBKE. Folkskollärare-(lårarinne-)vikariat vid Gistads folkskola för tre veckor, räk- nadt från den 22 nästa Februari, då ord läraren fullgör vapenöfning, sökes hos skol- rådet, adr.: Qistad, före den 12 Febr. l.ön efter lag. __________Skolrådets ordf.\ (1092 b) I En verkligt god I oeh renakummanda separator finna I -»Hat *pm SUtt» vftifia. dir*, i I Katastrofen i Italien, AUt fr nktansvärdare skildringar. Enligt senaste beräkning tror man, at*. 11,000 människor ligga begrafda under Avezzanos ruiner. Af Albaf u- cense återstår nu ingenting och man Befarar, att ingen af Invånarna biff vit räddad. Hälfva Seurcota och Marsica- na ha stortåt samman. Kyrkan I Mar- sicana är en enda ruinhög. Hundra- tals människor ligga begrafda under grushögarna. Af dcöfver 900 invånarna ha endast ett 30-tal räddats. 1 Magliano de Marci of verstiger an- talet dödade 300. Cesi är fullständigt förstördt, och af dess till öfver 500 Uppgående invånare äro endast 30 oskadade. Kyrkan i Marci har hett och hållet instörtat. Här ha 300 människor dö- dats. San Benedetto är likaledes förstördt, och 3,000 människor eller nästan hela stadens befolkning ha begrafts under! grushögarna. Ortucchio och Tioia del: Marci, där 2,500—3,500 människor lefde, äro likaledes förstörda. , Beschina är till två tredjedelar för- stordt och de omkomna beräknas till 4,000, d. v. s. hälften af stadens be- folkning. . AtiapHtar, fe åpla oon ^örJoiajpaaordtiiDZ , amla ocb oduglig» separatorer' af alla fabrikat ttgas i byte. Kom i hag. att användning af en då- ligt i enskaromande separator, tor oraakar dagligfö>lust Finfina omdömen om Daliatt.be ätna köpare sandas på begäran. Några plats- oeh reseagenter antagas TiUskrif G«neralat(ent»n AND. ritiCHUK, Stockhalm 1S702 •nwtti MUSIK ISTSTBiTJMEWEB Strängar * TillbehBt — af alla slag — samt Sextettmusik, Kameror och fotografiska artiklar kunna med förtroende rekvireras från J, L PETTERSSONS Maslttudil, Afd. 18, Jönköping. Bikt illustrerad priskurant gratis! (20542,121) fffls Lindes Skosmörja lör gröfre Skodon och Seldon. Profra och döm! Varan talar för sig själf. Qaurfverl och LMderhandel, Storgatan 32, Bikst. 93. Linköping. Eikst. 93. Prenumerera på thtgeta UoTrespondenten, Unnbbfttte nyhetstidning och fördelaktigaste annons- organ för Östergötland oon. Småland. Östgöta Corre- spondeaten, grundad 1838, har år efter år haft glädjen se sin ^renumeranfckrets ökad bland en burgen oeh köpstark publik och utkommer nu i en upplaga af 13,000 ex., däraf 8,635 postprenumerantei- Östgöta Correspondenten utkommer hvarje morgon i Linköping med ett synnerligen rikhaltigt och omväxlande inne- håll och kostar för helt år 7 kronor, för % år 5,35, för V« år 3,60 ooh för V« år 1,85 (postbefordringsafgiften inberäknad). ÖttBota Conetftnutentens Veckotidning teteigöttwds TvdoHtd OstgOta-Posten utkommer hvarje fredag i 2,500 ex. och innehåller sammandrag af veckans nyheter, landtbruksrön, småberättelser och följetong sarnt kostar för helt år endast 00 öise. Sveriges billigaste Veckotidning. LOXDOX den 15 jan. Af de 20,00 Jrtrsoner, hviika antag, ligen ha omkommit I Italien, ha an- tagtigen Hlrften dödats ÖgenWIckll gen. Irlberäknar TtWfrde skadaootor. de Siffran ptWWfyOkade utffgltlli 100,000. Det behräftas, att nos till 11,279 Wr^wier^upOgåend» be- frfUning endast 800 räddats, och af dessa äro de flesta skadade. Mastan Hela garnisonen ligger begrafven un. der kasernernas ruiner. Fuslnodistrlkfet synes ha varit oen. trum för jordbäfningen. Där ligga 18 sniå stader i ruiner mer eller mindre förstörda. Katastrofens linje gick ge- nom Campagnan och Abruzzzerna. Man har ej lågt märke till nlgon ab- norm aktivitet hos Vesuvius, men åt- sklltiga utslocknade vulkankratrar och en del svafvelkällor I Neapeidi- striktet ha åter gifvit lifstecken ifrån sig. I går Inträffade två nya jordstö- tar, vid hvilka katedralen 1 Ceccano störtade 1 spillror och det från I0:de århundradet stammande tornet öfver rådhuset i Mbnférotondo Instörtade, dödande flera personer. Bland offren I Avezzano befunno sig alla stadens lä- kare, alla regeringstjänstemän, mireh oeh stadens råd. 25,000 soldater med räddnings- och reparatlonsmateriet ha skickats till de af olyckan drabbade distrikten. Blott 10 proc. af Avezzanos befolk- ning'räddad. llct framgår nu wtt afveh byuraa San Poliijo. Paterho, Gerchio, Colla- me!e ocii Perschina nästan fullstän- digt förstörts och att helu byn San Benedetto .Marci jämneds me<l mar- ken . r förvandlats juder <'ti hemsk Avezzano 1 karabiiiierer och ha ined största Stad till en jrriisliög- och anblick. Soldater, civiki tjänstemän energi påbörjét räddningsarbetet i nmihö^ain i Ytierji.gare hjiilp ian- tas. Det bekräftar sig nu att !i<> öfverlef- vandes anta! icke öfverstiger tio proc. ai befolkningen. Tåpvn .som ankojnmo från Avezzano tili T:v<iii medföro en oafbruten ström af skadade trän den olyckliga staden. De otverlefvac.de såväl därifrån som från. Scurcola g-e uppskakande skil- dri.ng-ar från katastrofen. Konungen, anlände i torsdags till Avezzano. för ;ut därefter besöka- öfri- g-a af olyckan drabbade platser. Öfver'100 lik ha fromdragits. RädJd- nihgemanskapet har äfven lyckats iiamdrag-a en mängd skadade ut mi- nerna. 13o skadade föras med extra- tåg- till Rom. Intill kl. T i torsdags afton korle ur ruinerna i Avezzano 200 dödade och 160 skadad.' framdmgils. Komministeival. Vid komminister- val i SjRftterhults förs. >om i sondags cg'de rum n&äer dvanÄgt liten tilhlut- li-tt-g' ei-hdll k"mmi'ii.-ten3 S. Biörk- 'äffcr'-8 !••■•'v.,, i. f. kvrl-ol^rdo G. Ram U-11 .< i ,-,, h k - ■ i o ra i n i ster 7. AA 31uck<nhirr So rör-ter. SockiK.n eger öfver 1,000 röstberät- tigade. Hemming Gadd. I >:ti Lem i Xiocklmlm tiHed i törMJ f v. general H. Gadd. Han var född] 1n::7 i Hailösa i Skåne och biet' 1858J Utnämnd ii!I underlöjtnant vid \orrai skånska infanteriregementet. 18tJ4j biel' lian stabsadjutant vid l:a iuili-v tärdisti-iktct oeli IJS63 utnänind till1 löjtnant-i armen. IMi" blef handöjt- mint i reg-euieiilet och samma år gene ra-tstabsoflicer. Kapten i armén hlefj han l^Ti' och följande är kapten äfven» i generalstaben. 1S72—ls~s varpan; stkbschef föt- 1 :a militärdis-trlktet-oehj 188(> blef han major i generalstalicuj och souschef för landtförsrarsdepar-j lemeutels koiniiuiiiikationwifdelaiugi hvilken post han lämnade 1883 föl* atc ■åv 188(i återkomma till ufdelningen; som chef. ISM blef han adjutant fros| konuna: (»skar 11 ocii ISS:» ntuämn HeK-hiiu till öfr ers t lojt nan t vid >iorr4 skäuska infanterirejtementet. Samma' år blef han chef för krigshögskolan,: dur han stannade till lX8(i då han iit- näinudes till öfversllöjtirant vid ge-; nei-alstabcn. Ar I88S utnämndes han* till öfverste och chef vid Andra Irfgre nkdierrejremeniet samt till öfveradju tönt hos konungen. 1^32 blef hän gé-j: neralmajor i armén och sekundchef för' Svea garde och 18W5— ]!'M« var lfiln chef för 4:de ai-méfördeluingen. 1902; blef han •ieneiallöjtnaut bch TiHKI-»e-| neral samt 1 :e adjutant och chef förl konungens stab. 19151 erhöll han af! sked. 18»4—l!t(10 var general Gadd ordfö ! rande i Ovmnastiska ceutraliusfitii-1 tet och 1!«K:—1M0 i krigshofrätten. Sedan 1903 har han varit direktör "för arméns pensionskassor och sedan 18S0J ledamot af krig;sveténskapsakademién.: Vidare var han styrelseledamot i I.if- föTsäkrfngsaktiebolagét Victoria. General Gadd sörjes närmast af maka. feta Paulirié Henedicks, dotter till bt-nksiigaren Bernhard Behedicka oeh dennes maka. samt barn. Trontalet. Det tal konungen Jtöll vid riksda- gens högtidliga öppnande a rikssalen i lördag.s vai af följande lydelse: Gode Ilen ii Svenske M.\u M \ :; ig och an>v irsfull ar förvu&o under dsvssa tider den plikt ott vårda rikets säkerhet o<di folkets välfärd,' som åligger }Iig och Eder. Jäg bju- der Kder välkomna, när 1 nu oftéT l\ vanlig ordning f.irräiiade val till liks-: dagen-s Andra kammare samlens till; Edert viktiga viiri. Ofta hotande, länge afvärjdt. rasar sedan månader tillhaka omkring-os-s e>lt krig mera omfattande och förödan- de än något historien känner. Den i. enl ra'vit i Jatg v d kngtts början be- slutat iakttaga luir hitintills kunnat uppritth-i'i-,is ])t militära atgitder, som varit nödvändiga för dess tryg- gande och för rikets skydd, halva ut- öiver stora ekonomiska uppoffringar me<lföit känn-bara "personliga bördor. Kvilka — det är Mig en glädje, ntt ut-: tala — beredvilligt burits. Alltjämt kriil ver omsorgen om Sveriges ueutra- litet <ic!i sjnlfbeslämiii.ugsrätt. att en Ökad försvarsbeieflskap bos våra franis-tällhi*ngtut delvii.gjorda"i sam- fönsfänd ined. &n4rä lieutainla stater, har Jag påyj£a£'<iié8sa. folkrättslig» reglers'upprättnalfåndé- .,.'.',. Såsom led i Min"Strafvan-tttt'^täfka. Sveriges ställning hafven 1'n'ft se den öfveienskoinmelse, söm..m(ed, anleid- ning af kngstilistå-ndet.i Europa träf- fas med Sorg*, likasom!äf.véh detm#- te, som på'ifin inbjudaiv kommit rill »tänd mellan Mig «änit *Danraark» och Xorges konungar. Min förmå önskan är, attdet göda.förhållandet mellan de tie nordiska rikena hiiri.genom skall ytterligare befäsras. Äfveii Örn, sitsdta Jftg Kfligt hoppas, vår neutralitet fortfarande kan béva- las, kräfvas fortsatta kraftiga åtgär- der för landets värnande oen för lin- dra nde, s.i minst iiH förmån för de sva- ga 'i snhrjiället. at krigets ekono&iskn ■xOTkn-iir^r. Med förtröstan kan ett tolk."hiöia. sråi».tider, om det är starkt genom fo&fcetlan<Lsk offervilja oeli in- bördes sa-mhörigibéi. Med djup ofsh -feeksain glädje mot- tog Jag det sist fötsémiade riksmötets beislut öbi stärkande af landets för- svar. . ,. ; , "; F-ör fuLlföljande ,-ai åtgärderna, till försvarets try^grtndp komma erforder- liga, an*is*g »tt-ai-Edw äskas. ■Sffsoai^fesultat-af det'ä£aädi*aviäfk'a ^gstiftnui^äfb^et föf«lr^ga;:-nu för- lag till'■'fsg'-pm :?ä1^hsfop6ri«g*Ääe oöh'uppföwnrfeaf.till lag omalfel^öch :ä"Hdra "Mts»h«ridaingiftr på förmägiHn- -neYa^ri^lfts 'inträde, iséart tio-lag cfcn a*be%>ftlnWflcöp. SamtKga dessa, för- slttg^öÄmerJag atfforeliggia JÖÄBf. I Shdszbal -att åsfadikomnia. kittna<l i högsta ^m^tbleas^rbetåbdrdsi «ma»ai Jag fördBcterfraadftggattrahte tillin^ fom &JJHrsa¥vd«el9e n*f 80 teiprfM rätte- gWfäåtifmjcu jÄBiite därmed samman- hÄM§ioid«^}ag!färjalag. '' J ": T Det är nu, mena än någonsin, nng»- higet-att ^riid»afga åtgurder, ägnade Wt fränrialilkgodag&rfi&déi af ländete aä- ttirtst^Siijrar. I aadsfiit-»ytte klmuaer Jag- att titl Bdsr pröMing häna^ntu förslAg till-äV6di«te'i gälleiÉie ffrttftkr 'i&r uppttf*iw *3mtbem mmémn. •Bet är ö%1t'nwn«finkt att'#6*ete##i •Eder ett förslag rtäl ?l£g -om »äjp^äl pi-ö#mittg -af *#tJ©idäga?eft t«tt';tai strdmiail^er alöiat öi&rade i -iiiraKn- de vatten invid stranden. -ArrSg»«» med rev#i«| .af varteB^tt^g^ft»éftgen i ofiigt påe-är. oeli-inrtet-akal] tfaderlåte* 'för a it deima s^naerhgen viktiga frå- ga, snarast möjligt nia vinna sintes- ««»•. .r'" • ...... '.". ■ -", V" " J«fi;. l»i„ för »faikt att ondt*^täHia Eikt' ?WtK *»B" 1a^i;jK>|»lpdB skogs.i4kb^*ln å en»kiM« s f«*t*^»et»r i Västerbotffttts o^k. &$fågfj0fcfä län samt u .yisaa fas^fheWr. iV-öf*iga- .éelar Norrliinä <wh" K<jppaä'beEg»mn. Ja g hoppa s "kunnn företa gga Edei- försla^r åsyftaade «tt .bereda, det nain- dri jordbruket nödig^kreäit till drift- koSfnad^r.^ -. , '. " ., '" Pe:r«dano% tifiä&örSöitH^.f^rEal- landena TftSva. forardéät Wfc att" vid uppgörande ef lor^Eag 'ftll rlksstät "för näsfåoitoiandeAr oeAgVänea utg^xterna till det-^trängt 'ip^vftridiga. I bon. att*Cföjf, «oih"styr folkens öden, måtte vLsa Sig och oi^ alla den rätta vägen till bevarande, af ett äl- skadt fosterland-s frihet och s.jälfstätt- dighet, samt under nedkallande af Guds välsignelse, öfver Eder och- Bura arbeten, förklomr Jag detta riksmöte öppnat, och förblifvesr Eder, -gode -Her- rar otih 8ve«neke Man, medanktraglig nåd w^h ynnest städse yälbevågen. strid-krafter les. Ehut>i Sv< oaflåtligen vidmakthål- liflrvsrt folk :Iif £åt) hårdt rf freden? f©r- tän-l^elo^^htiS- i kri«-fiS vvrk- i2 jrrad bftra- ifai. Tfnff-'1! hit . att f^lsrattrlifra <rr'in3?äfseT. som -förut bfestanii neutrala staters o. deras medboi?are? rättigheter, numera icke erkännas af krisrförand-e makter. J traWkfi^köj|i»tsrha Vid, -\i«»É>- öäkrcrehailms jaVitiag utgjorde tÖr *ö- vi>ntU inam\d 19F<1tr, »l,>84r«8 eller per dag_och Värifeii^äSfet*r ir. 88-.%S. *' 'År 19f3 voro'inotstaraDde siffror kr. 100,350: <fe' o<;h %2^60. '' .—"Vid rJVitiiinda—Safsjö j*a«ftäa'^t- gjöfdé ■ for?sisVTiane tlö\-*m^fer rii«nBi! trk- fikinkomsterna kr. 13,77I'r$!3, litffefiindV per dag ooh bankiioineter kr. 15:80.- Motsvarandé siffror år 1913 voro kr. 13,304: ÖS och 14 :'78. - — Trsfikijjakoi&siten vid Hvotlanda— Målilla '• järnväg utgjorde - för november raj»ni»d T9i4 kr. .19,066:40 eller per dag och bankUometer kr. 7 :-90 Motfivirande siffror för föregående år voro kr. ,H,14*:*7 och;7:S*. - - j ^ — k Jönköping—ftrtpenbeflgs jkrhvag v£sar trafikraprftBrten 'fot sistlidne no- vehib*r'Mlénad i inkomster för" % persontrafik........................ 9,490:40 godstrafik ........................... 9.8fl9:(M extra inkomster .......... ....... ^lÉfjf: lo KirÖttor ie,ftéY85 efler p»r dkg Vh bahkiloitt."" ''1%4f*t Ffah ifets feSrJan .''..'...^.^tSljefe^ fftfe-aTWa^oHaffpr-dst-ö. haÄirMRj^B -Mot**a#åade ÄmVtt-ffan aaWiaajejnTtflH TIWS fOTO^ir. n.tvs :^7*<i^^»éit^fe tF»nkilölh»t*r fe. It: 8# Sattt tratt*«B*s rVörjifö*r.'SiS,lilfr:'«.n>1^aid*'i»'<lr dkaj ö*hbanlÄ6K^rl».'1«Tlfe.- . \ i