Titel: Östgötaposten
Datum: 1915-01-22
<-- Sida 3 -->
-
+    
<-- Sida 3 -->
ÖSTERGÖTLANDS VÉöfcOBLÅD <>§7eötÅ*P&åtÉW Hit i, tnfa&r. dan ti Januari 1015. Drick Ramlösa-vatten! Nadorltg i Linköping: (»117.» c)_________r * A-fl. iljce/ Karlson » Co. St 8, 16. kommunalnämnd — Ett tack", blå. och gula band, "Ti!! Säby kommunalstäm- mas förste ordförande — Från stämmans nuvarande ordförande', "Från underbaf- vande vid Itehnstads gods — Länge skall minnet nf den ädle lefva i Östgötabygd", svarta guldfransade band. "En sista gärd för all visad godhet från tacksamma ar- rendatorer — Hvila i frid", lilafärgade silfverfrahsade band, "Från Säby för- samlings kyrko- och skolråd — Med vörd- nad och tacksamhet", blå och gula guld- fransade band. "Från gamla tjänare pä Ulfåsa — Tack ocli farväl". En vädjan från statens life- mwWkowmiwron. ,-ÄÄOlCJSJIOLM dea sojan. På förekommen ' anledning framhålles ai statens lifsmedelskommission att den vädJMt 9oJ«> på> sin tid från kommissionen riktades till de lokala livsmedelskommis- sionerna att söka intressera kommunerna i riket att för, egen; rakning genom ståts- komj»issioBens förmedling inköpa och upplägga förråd af brödsäd eller mjöl ut- gjorda ett led i kommissionens stxäfvan att öka, landets tillgång pä brödsäd. Det- ta, syttf kar gifvetvis kunnat vinnas en- dast genom import a£ spannmål eller in jo! från inlandet. Där -likväl såsom på Åtskilliga håll skett inköp genom kommunernas direkta åtgöranden förekommit af svensk spann- mål- eller- svenskt mjöl har statskömrms- siönens uppmaning helt och hållet miss- förstått». Genom en dylik åtgärd ökas landets tillgång på brödsäd icke i något afseéttde och, ej heller vinnes elies något för* riket gagneJigt, hvaremot en oväl- kommen följd dä;af blir en onödig ökad konkurrens med prisstegrande verkan. Elektrisk belysning i Vad- itau tiestebyggftad. {Prin vår korrespondent.^ STOCKHOLM den SO jan. Öfverintendentsämbetet har till k. m :t afgilvit yttra«J«'öfver ett af medicinal- styrelsen viekt förslag om utförände af el«ktjiska belysningsantäggningar m. m. i Vadstena gamla klosterbyggnad. Ain- betet--anser, att redningarnas framdra- gande' PB porslinsknappar i de hväifda runänen i bottenvåningen kan, såsom sär- deles7$Mkligt är undvikas genom att för- lagor ledningarna i pansarrör under öfre vfapiujfn» golftiijor. De fina hålen i hfj|l(|iiä»sorca-, som därvid behöfra ta- (jöf-ti^ ledningatnas nedförande, äro, ari- ser.iäaÖetet, mindre farliga för de medel- tida dekorationerna an porslinsknappar- nas Uppsättande. Ämbetet har i öfrigt intet''att erinra. Britt» ?ti Hällefors stycke- brak nedlagd! ESKlLSTrXA den 20. A.-B. Hällefors sfyekebruks verk- städer har uppsagt bäde befäl och ar- betare till om 14 dagar, hvarpå drif- ten kommer att helt inställas. Anled- ningen är-järaje bristande utsättning de höga priserna pi järn och kol. Ar- betarna fä, t.- v. bo kvar hyresfritt. Bruket kar sysselsatt mellan 150 och 200 arbetare. Om bättre förhållanden inträda, torde det vara möjligt, att arbetet kommer aj t återupptas flock ej förrän ~lnoni 3 14 mån., såvida ej bruksdriften -kommer att helt ned- läggas. Ännu ett fall af mal- och klöf sjnka. hotade nu de närliggande byggnaderna, särskildt bostadshusen. De närboende väcktes af drängen och ett energiskt släckningsarbete vidtog med hjälp af gårdens släckninsrsredskap och eftersän- da sprutor från Eriksdal. I stallängan voro ett 90-tal hästar in- rymda, största delen nf dem var föl. Drängen ifråga lyckades med stor rådig- het rädda en del af dessa djur. I ladu- gården kunde intet göras för att rädda de där inrymda diuren. När dörrarna öppnades hade de allesamman redan kväfts af röken. Efter ett energiskt släckningsarbete var elden begränsad vid 6-tiden på mor- gonen, men ännu vid S-tiden i e. m. slogo lågor upp ur ruinhögarna. Vid polisförhör som hållits har ingen klarhet vunnits rörande anledningen till eldens uppkomst. Allt arbete i landugår- den var slut kl. 7 på aftonen. Ladugårds- förmannen hade gjort sin vanliga rond vid 9-tiden på kvällen och hade då ej märkt något. Idet hörn af ladugården där elden tros ha börjat voro några balar torf.strö förvarade. Halshuggen af tåget. STKÖMKTAD den 20. Banmästureii Liden, Orrekläpp, har under vaguskoppling öfverkörts och dödats af ett tåg. liufvudet <,eh ena benet skildes frän kroppen och döden följde ögonblickligen. L. var född 1S59. Han efterlämnar hustru och barn. Belodlaresirejk i Underhandlingarna strandade. HALMöden2<>. Ett nytt fall af muY- och klöf sjuk a har inträffat bland kreatursbesättnin- gen; vid "Marietorps, gård i Dagstorps socken. Å gärden Unnas 22 nötkrea- tur, 4 får, 10feöns och 22 svin. Strax intill nämnda gård ligga fyra andra gårdar, ock fara för smittans utbred- ning till dessa förefinnes uppenbarli- gen då det kan förutsättas) att de där boende varit i beröring med den smittade gården. Försiktighetsåtgär- der ha omedelbart vidtagits. Stsr ladngardshrand i Skåne. , FMra hundra djwr inne brända. YSTAD den 30 jan. Eldsvåda uppstod natten till i dag vid 3-tiden i ladugårdsbyggnaderna på As- masagirdarna i Söfdc socken, hvilka byggnader inom kort hures i aska. Där- vid inner/rändes 130 å. 140 nötkreatur,." arbetshästar, 7 unghästar, en del får och sVin och en del spannmål till ett värde af omkring40,000 kr., allt tillhörigt gårdens arréndator S. Plenge. Därjämte inne- brändes ett 50-tal unghästar tillhöriga godsägaren Brask på Jylland. ' Gårdarna lyda under Snogeholms gods, sent tillhör kapten C. Gyllenswärd. De brunna byggnaderna voro försäkra- de för 35,000" kr. samt diuren till ej kändt belopp: Hela skadan beräknas till om- kring 200,000 kr. YSTAD den 20 jan. öm den stora eldsvådan vid Asmåsa meddelas ytterligare : "Strax före kl. 12 på natten varsnade en dräng hos skogvaktaren på Snogeholm att lågor slogo ut från den kringbyggda ladugårdslängan pä Asmåsa. Han skyn- trade genast dit men vid framkomsten vo- ro byggnaderna ett enda eldhaf. 1 för- färande hast hade elden spridt sig och Underhandlingar ha på sista tiden pågätt mellan delegerade lör Öster- götlands betodlareförening och Öster- götlands soekerbruksflktieWhig om betpricet för nästa år. I de kontrakt, s.im af bolaget utlämnats tilL teck- ning för år 1913, var betpriset tt«dt- s-.it t från hittills gällande kr. 2 : 35 för betor med 16 proc. soekerhalt till kr. '■! :■ 25 för betor med IG,3 proc. socker- Lait. Betodlarne ansiigo dcuna ned- sättning opåkallad då med all sanno- likhet.sockerpriset under 101") komina att på grund af kriget Källa sig högt. Iteto.dJing-en hade under föregående ar varit ganska litet, g-ifvande för od- Lnie.. I betraktnr.de af de höga spannmålspris, som nu råda, var djei därför att förutse, ott betodlarne hell- ! ■ än att acceptera ett lägre betpris /'••ulle odla spannmål. Stämningen vit] sammanträde med Östergötlands betodlareföreniug gick också i denna riktning. Förening-en !". slöt, att ingen <if dess medlemmar .skulle fa teckna sig för betodling på iL- af sockei-bolaget erbjudna villko- i>':i,. Föreningen utsåg därjämte delegenuk' ott föra uuderliandling i:^ed sockerbruksaktieboLaget. Kom af annons i dag-ens nummer framgår lm nu dessa underhandlingar sj randat. Delegerade för sockerbo- l::gets styreJse framlade ett nytt fö slag till kontrakt, denna gång på tre år och med följande villkor: Vid höstleverans af betor meil en vid fabriken beräknad medelsocker- liolt af 16,3 proc. erlägges fötlDlö kr. 2: 30 samt vid vinterle- \ erarus kr. 2: 50. för 1916 resp. kr. 2: 2o och 2: 45, för 191T resp. kr. 2: 20 och 2: 40. hvarvid iakttoges att medelsoekerlial- teu för 1917 höjes från 16,3 proc. till lli.5 proc. Förutsättningen för anbudet var att den tecknade arealen uppgick till 2,000 tunnland. Betodiareidreniugens styrelse er- bjöd uppgörelse på villkoren: kr. 2: • !(> med 16 proc. soekerhnlt för alla tre åren. Då ingen sammanjämkning mellan de båda förslag-en visade sig möjlig, afbrötos underhand!ingarae. Betod- lureföreniugens styrelse har i annons i dagens nummer underrättat med- ltmmarne om underliflndlingtuna,s strandande, därvid erinrande om för- eningens beslut att ingen teckning af l.etodling för år 1915 får ske, förr ä;i uppgörelse p{ bolaget träffats med föreningens styrelse. Riksdagen öppnas. Sparsamheten kommer til! sin rät i statsverkspropositionen. — Hvad neutralitetsvakten hittills kostat och hvaritrån pengarna tagas. Riksdagens högtidliga öppnande ägde rum i lördags. Sedan kamrarna samlats i sTna plenisalar aftågade de i procession till slottskapellet, dar gudstjänst hölls kl. 11. Vid denna närvar konungen åt- följd af kronprinsen och prinsarna Vil- helm, Carl och Eugen, omgifna af en ly- sande och reprensentativ församling af landets högsta dignitärer. Predikan hölls af pastor X. J. Welinder, hvilkea talade för Herrens välsignelse. Sedan gudstjänsten afslutata begåfvo ig kamrarnas ledamöter med de kungH- a i spetsen till rikssalen, där konungen under sedvanliga ceremonier och omgif- en af kronprinsen samt prinsarna Vil- helm, Carl och Eugen, med kraftfull röst föredrog- trontalet. Civilministern uppläste berättelsen om hvad i rikets styrelse sig tilldragit, hvär- efter Första kammarens talman inför tro- nen i vältaliga ordalag betygade konun- gen, huru han vid sin orubbligt förda neutralitetspolitik tagit folket bakom indra kammarens talman uttalade där- efter kammarens stora ti!!freds>,tä!jeJse öfver den oaflåtliga omsorg, konungen nedlagt för upprätthållande af värt lands neutralitet och uttalade en fen-hoppning att konungen måtte ryckas att med öfver- vinnande af mötande svårigheter fortfa- rande åt oss bevara samma förmån. Från Stiftsstyrelsen. Prof. Prof allägges för kyrkolierdebe- fottuiugeu i Gärdserum den 14. 21 ocli 28 instundande februari. Yalförrät- tare kontraktsprosten A. 1'. Itisln-rg med kyrkoherden J. Linder som .sup- pleant. Fullmakter äro utfärdade: för komministern C. G:son Mauncr- berg å k,vrkoberdel>eiattniugeu i Yästra Eueby ocli Kisa ; för fängelse- pastorn E. L. Frölinder å kyrkoJjerde- befottuiugeu i Stoia Åby oc:h Ödos- hög; för vice lektorn F. V. Jlorén å en adjunktsbefattning vid lolkskole- scmJuarium i Linköping. I n komstberä k ningen. Finansministern framhåller, att det gif- vetvis äfven under normala, förhållanden är svåit att verkställa en tillförlitlig, ia- kymstberäkning. Mycket mera nu, me- dan vi befinna oss midt uppe i en krig, s jm omfattar både det politiska och eko- nomiska lifvet i större delen af den civj- licerade världen. 1 alla händelser är inan dock berättigad att till grund för inkomstberäkningarna lägga den förut- sättningen, att den nuvarande världskri- sens verkningar på våra statsinkomster i stort sedt åtminstone ej skal! sträcka sig utöfver innevarande år. Med denna utgångspunkt har finans- ministern kunnat godkänna den metod, statskontoret följt vid beräkningen af statsverkets inkomster. Finansmini- stern föreslår dock högre beräkning af stämpelskatten, brännvinsmedlen, to- baksmonopolet och telegrafverkets in- komster. I syfte, att. då såväl den utländska som den inländska Jåneniarknaden kommer att bli synnerligen anstränga, i inSjfea- ste män nedbringa statsverkets lånebe- hof föreslås, att en del kapitalt iligängar, som icke äro behöfliga för de ändamål, hvaitill de ursprungligen åfsöttfi, tagas i anspråk. Beträffande utgiftssidan liar gifvetvis sträng sparsanlhet iakttagits, lin del på 1915 års stat uppförda anslag komma att uppskjutas. Finansministern erinrar där- efter om, att sistlidna riksdag anslog 60,000,000 kr. till neutralitetskostnader. En del häråt bör anvisas på värnskatte- tnedel, men en del kiäfver särskilda åt- gärder för att täckas. Denna sistnämn- da del uppgick den 1 november 1911 i rundt tal till E2,0COX00 kr. Detta kan naturligen ej gärna täckas genom vanli- ga inkomster å ett enda års budget. Skill- naden mellan statsverkets beräknade in- komster och utgifter utgör emellertid i själfva verket 1S,3CO,OCO kr., hvadan allt- så skulle återstå att täckas 13,700,000 kr Finansministern ryggar emellertid till baka för att tacka detta med nya eller förhöjda skatter. A andra si lan anser han visserligen, att trots det osäkra resulta- tet af 191-1 och 1915 års statsregleringar statsverkets till nära 70 millioner uppgå- ende kassafond skulle utan risk kunna ta- ga- i anspråk, men stannar vid at un- der nuvarande prekära förhållanden före- slå, att frågan om täckande af beloppet tills vidare får anstå. 1 fråga om inkomstkällor liar finartsmi- stern upptagit, förutom högre beräknin- gar af förutvarande inkomsttitlar, också en del nya. Sålunda föreslås afgifter för registrering af automobiler vidare höj- ning af nu gällande abonnement- och samtalsafgifter inom rikstelefon, hvilket skulle inbringa omkring 2 millioner kr. och kombineras med en stämpelskatt på de enskilda telefonbolagen till omkring 1.100,090 kr. Statens kapitaltillgångar komma, som förut nämnts, att tagas i ans p rå k i star- kare grad än förut. Sålunda skola be- sparingarna å mynt- och justeringsver- ket, omkr. 1 1 2 million, å allmänna af- dikningtanslaget. omkr. 500,000 kr., å järnvägslånefonden omkr. 700,000 kr., å toi-findustrilånefonden 600,000 kr. ni. fl. fonder upptagas i riksstaten som tillgån- gar. Vidare skall fran värnskattefonden öfverforas, hvad som för 1916 kommer att begäras af engångskostnader för försva- ret, eller nära 20,300,000 kr. Inkomsterna af tobaksmonopolet, som statskontoret beräknat till 6 millioner kr., höjer finansministern lill 10 millioner kr. på grund af den prisförhöjning, som inträdt efter senast tulländringen. Den för riksdagen nu framlagda riks- staten för 1916 balanserar på en slut- summa af 337,037,000c - kr. Den för år 1915 af förlidet års senare riksdag fastställda riksstaten slutade på 384.8SP/00: kr. Inkomster och utgifter uuder den nu framlagda riksstaten fördela sig på föl- jande satt : Inkomster: A. Egentliga statsinkomster 207,768,600 kr. fördelade på : I. Skatter, hvarraf man- talspängar .................. 550,000 skatt på inkomst, för- mögenhet och rörelse... 01,S6O,O0O i tullar och aceiser ...... 137,500,000 II. Uppbörd i statens verk- samhet ....................... 7,56S,60O I. Skatter, hvaraf man- E. Inkomster ur statens pro- duktiva fonder 58,4,68,60© kr. fördelade på : a) Statens affärsverksam- het ............................. 51,145,000 b) Statens aktier ............ 3,235,000 , c) Statens utlåningsfonder 4,088,000 C. Andel i riksbankens vinst för 1911 ........................... 8,700.000 D. 1 anspråk tagna kapital- tillgångar ........................ £3,878,S00 E. Inkomst af tobaksmonopo- let .................................... 10,000,000 F. Lånemedel ...................... 2S.161.000 Summa inkomster 337,037,000 Utgifter Verkliga utgifter 296,205,000 kr., däraf: Första hufvudtilelri ............ Andra hufvudtiteln .............. Tredje hufvudtiteln ............. Fjärde hufvudtiteln ............. Femte hufvudtiteln ............. Sjätte hufvudtiteln ............. Sjund<v hufvudtiteln ............. Ättonde hufvudtiteln ............ Nionde hufvudtiteln ............ lionde. huivädtiteln ............ liiksdags- och revisionskost- nader m. m...................... Kantor statsskulden m. m. •Engångskostnader för försva- ret ................................... Kostnader enl. § 63 R. F....... Utgifter för kapitalökning 40,742,000 kr., däraf: Statens affärsverksamhet .... Statens, utlåningsfonder ...... Afbetalning å statsskulden.. 1,345,000 0,272,700 2,037,600 02.8r-,6,0O0 34,390,700 27.053,000 27,780,200 38,153.200 12,846,600 10,428,036 1,5-16,000 32,377,200 20,278,761 1S,300,OCO 33,182,700 2,180,000 5,3ft,3O0 i denna uppgift ser det förnämsta af sitt konungsliga, kall.--------En af de viktigaste garantier, som folken må- ste söka sdg fram till för fredens beva- rande är därför genomförandet af tolkstyrelseus principer". Vi. Höglund komplimenterar den, li- berale ledaren för att han nu kommit på bättre tankar och hoppas, att håra i år inte skall vägm "att ge åe republir ktins-ka suäfvandena inom och utom riksdagen liksom andra åtgärder för genomförande af folkstvrelsens prin- ciper "sitt mäktiga och betydelsefulla stöd". "Xed med Första k a inmuren ned med konungadömet. lefver den demokratiska republiken — blir alltså (hädanefter vår gemensamma lösen", tillägger Zäla, kanske ej utan en smu- la ironi i tonen . 75 år. Summa utgifter 337,037,000 Förändringarna i partigruppernas förtroenderåd. Till hr Xiissons i Örehro afgång ur li- berala samlingspartiets förtroenderåd har enligt 1). X. bidragit krafven på ökad representation från landtmannahåll och från Xorrlandsgriippen. Hr StefEens ersättande med hr Olof Olsson i socialdemokratiska gruppens förtroenderåd kommenteras af Soe.-Dera, sålunda: Den bristande samhörigheten med par- tiets uppfattning om neutralitetens för- pliktelser såväl som i själfva den princi- piella ställningen till krigets och kultu- rens inbördes förhållande, problemer, som under världshändelsernas fortgång beklagligen allt starkare utformats af Tivar framstående partivän, gjorde under nuvarande förhållanden en iindring på denna punkt ofrånkomlig. Tj*k insamling för Män- tylnotokatastrofens oiler. 200,000 mark öfverlämnade till Svea- bolaget att fördelas bland offrens efterlefvande. Hamburgischer Con-esp. meddelar: Den (> och 7 december skedde vid Mäiifyluoto vid Bottniska viken tre svenska ångares undergång till följd af att de stött pä. minor. I hela Tyskland, och särskildt i handels- och sjöfartskretsar har det lifligt och hjärtligt beklagats, att sådan olycka skett. Minornas ursprung har, efter hvad vi erfarit, trots de mest ingåen- de nu afslutade efterforskningarna icke kunnat med säkerhet fastställas. Emellertid iir till af denna, osäkerhet i undersökningsresultatet icke uteslu- tet att det varit tyska minor. För att ärtminstone i mänsklig medkänsla lämna de öfverlefvaude efter vid den- na olycka omkomna tappra svenska sjömän en materiell hjälp har pä för- anstaltande af hrr Ballin och War- burg i Hamburg, Lohmauu och Ilein- ekeu i Bremen samt Sarlori i Kiel och Kinistmanu i !S tet t in m. fl. för- anstaltats en insamling inom tyska handels- och sjöfartskretsar, hvilkeii insamling uppgått till ett belopp af LMHT.OtM mark. Detta belopp har öf- versänrlts till rederiaktiebolaget Svea i Stockholm. Tack, hr Staff, för det ordet! utro- par '/.. Höglund, angenämt öfvenu- skad . af de äkta Stormkiocketoner, snft ljödo ur hr Staaiis senaste tal. Det är särskildt följande passus i ta- let, som utpressat Z. Höglund deunu tacksamhets bei y gelse: "Allra betänkligast blir dessa för- hållanden i stater som äro monarkiskt styrda men icke lyekatsfå en verklig folkstyrelse, då monarken i såd.ino stater nas ton allu.i. si ill ar ofi:-oti ock Kyrkoherde J. A. 1'ctrv. Tö år fyllde pä måndag kyrko- herde J. A. Petré, llcrrestad. Han är född i Västra Byd och blef efter studier i Eksjö och Linköping år IHJO student i Uppsala, där han aflade sina teologiska examina 1S<J7 och samma år prästvigdes. År 1S70 imiämudes han till kyrkoherde i Trehörna och ISOS till kyrkoherde i Herreslad. Sveriges neutralitet I Stockholm kommer ententen hugga i sten, säger Voss. Zelt. Voss. Zeit:s Stwkholinskorrespon- denf "meddelar, att i vissa tidningar förekommit oroande rykten om att Sen svenska regeringen skulle ha ut- satts för en mycket stark påtryckning från trippelententens sida i kontra- baitdssakett. Fnligi upplysningår, som korrespondenten säger sig ha inhäm- tat, skulle dylika försök med säker- het bli fruktlösa, enär regeringen har för äfsikt att fortfarande iakttaga den strängaste neutralitet. Därför är det oeksA, som den utfärdat förbudet för utförsel af krigsmateriel. Sverige, he- ter det i ett yttrande från auktorita- tivt' håll, vore icke någon Balkanstat, som rättade sin politik efter hvilket politiskt barometerstånd som helst. Då det gifvit sitt ord lör en stärkt neutralitet, komme det att förr utsät- ta sig för ett krig än bryta sitt,ord. Trippelentetens makter, säger korre- spondenten, komma i Stockholm att hugga i sten. Den frivilliga landstorms- rflralsen. Sveriges laiuUtormsföreningars central- förbund liar i en till konungen ställd skrit velse, undertecknad af förbundets Ordförande, general O. B. Malm, afgifvit ett förslag til! landstormens frivilliga ut- rustning. Den utrustning livilken enligt förbun- dets uppfattning är den viktigaste att sna- rast möjligt få anskaffad, iir följande: 1. skodon, 2. lifplagg, 3. bonkläler, 4. rygg- säck, 5. ylletröjan. Ai dessa höra skodo- nen vara af arméns modell. Rörande lif- plagg och benkläder bifogas en modell, af hjvilken de framgår, att dessa öfverens- stämina med arméns modell, dock med un- da::ia.^ al att axelklaffar smat de blå klä- de-lftorna pä lifplaggens ärmar och byxorna saknas samt att lifplagget för- setts med med grå krage i stället för blå på arméns uniformer. Dräkten bör icke icke ha några sådana tecken eller uppslag, som göra att den ser ut som en uniform, da landstormstecken ej äro påsatta. Dräkten bör vara jämförelsevis billig, slitstark, enkel och rymlig. Priset är 35 å 40 kr. En särskild modell till ryggsäck bifoga Sj och > lletröjan bör vara af arméns modell ii K), hvilken visat sig vara syn- n-rligen vann och stark. Stor ladugårdsbrand i Östra Eneby. En förödandeeldsvåda ödelade i tis- dags- ladugården vid egendomen Fyr- bylund i östra Eueby s :u samt för- intade dess innehåll af halm o. d. Egendomen har (111 förtiden höst ägts af »Seth .Söderbergs sterbhus men köp- tes dä af gardens förutvarande ärren- dator hr K. Joel Bengtsson för ett pris af ftt.OO© kr. och tillträdeskulle ske den 14 nästa mars. Ladugården var gammal oeh fall- färdig men med plats för ett Sfl-tal större djur. 1 densamma hade nyli- gen uppförts en större vattenreservoar af beton. dit vattnet uppfordrades med en vindmotör. Vid lugnt vä- der såsom i gar, använde man i den senares ställe en handpump, men den- na hade frusit, hvarför en vid.gården tillfälligtvis anställd arbetare sökte upptina densamma medelst ett brin- nande stearinljus. Vid half lftdiden gick han i något ärende ut och då han återkom brann det i några af de när- mast pumpen befintliga pressade halmbalarna. Mannen, som ej minns om han släckt ljuset före utgåendet, hvilket dock antagligen ieke skett, sökte släcka elden oeh .äfven hr Bengt- son, som i detsamma kom tillstädes, gjorde stora ansträngningar härför. Dä ej heller han lyckades och var nä- ra att bli kväfd af röken, sprang lian in till kreaturen, lösgjorde oeh släpp- te ut dessa. Det var ett tiotal kor oeh oxar, hvil- ka föstps: ut oeh sedan äfven andra personer kommit tillstädes utmotades arven de till ett 20-tal uppgående svi- nen oeh ett antal höns. Huruvida alla scinen räddats känner man dock icke. Klockan ungefär 10,15 anlände en afdelniug af Norrköpings brandkår med en redskapsvagn oeh en hand- kraftspruta, hvaréfter man under den medföljande brandmästarens ledning på allvar tog itu med att söka släcka elden. Den hade dock då fått allt för stark fart ock hela ladugården med inneliggande 6—700 balar halm var ett enda bolmande eldhaf. l'å ett afstånd af blott c:a 15 meter från ladugården låg. en loge. Dennas spåntak var lyckligtvis belagdt :.med snö och detta i förening med vafteu- bega'ntning gjorde att denna^kunde räddas. Detsamma var också .fallet med en bredvid logen liggande väldig halmdös. Afven det närbelägna stallet, där 9 hästar stodo inne, var starkt hotadt, men räddades. Vid 12,-tiden var hela, ladugården med sitt innehåll nedbrunnen, men ännu vid 4-tideu på,e. ra. braan -det fortfarande i askan. Både ladugården och det krsnna fodret järnte inventarier voro försäk- rade i länets - brandstodsbolag,.men mycket lågt. Såväl gården» förre^soni nye ägare tros därför göra stora-för- lust. ■■: — •-, Fåmlljenotlser, . i i i: i, i , i g _„ Förlofning har tillkännagivits mellan underlöjtnanten vid Första lifgrenadjär- regemenfet Erik Kugelberg och. fröken Gunnel Arre, dotter till kamreraren vid Östgöta hypoteksförening Bengt Arre och hans maka, född Goldkuhl. Förlofning har tillkännagifvits mellan kantor Richard Engström och folkskollä- rarinnan Lisa Dahlberg, bada från Hus- kvarna. Förlofning har ingåtts mellan folkskol- läraren Emil Petersson, Huskvarna, och fröken Aina Löwendahl, Linköping, dot- ter till folkskolläraren Oskar Löwendahl och hans nfaka i första giftet. 1,300,000 kronor anslås till norska marinen 1916. På nor- ska me rin bud ge ten för nästa år La uppförts 1,300,000 kr. till nybyggnad af krigsfartyg, nämligen 50.000 till fortsatt byggande af den snabbgiWm- de niinutluggaren. 50.000 kr. till fort- satt byggande af undervattensbåtar, G50.00Ö till byggande af två särskilda mmutläffgui-e oeh 100,000 till påbör- jande ai en torpedbåt. Det upplyses, att man vid kommande budgetster- mitts början kommer att ha 5 flygma- skiner vid marinen. Förderas använ- dande anslås" 50.000 kronor. DMsfalL F. d. namndVråannen Lars Larsson i Byle afled i sitt hem i fredags natt nära S2 år gammål. Han sörjes närmast af maka samt två gifta döttrar och en gift son jämte barnbarn. ,Den aflidire var un- der många år nämndeman i Fmspongs läns härad samt kyrko- och skolrådsleda- mot i Skedevi. — Å sin egendom Kohlstad i Styrestads socken afled i fredags afton hemmans ägaren Jöns Laveson i en ålder af något, öfver G2 år. Dödsbudet kom oväntadt. L. hade i flera år lidit af sockesjuka, men häda senare tiden varit ovanligt" frisk, och var i verksamhet under hela freda- gen, ända tills han vid &-tiden i fredags afton kände sig sjuk, och en stund däref- ter afled. Han var född i Ville försam- ling i Skåne, oeh sörjes närmast af maka, son och fosterdotter samt syskon. Inom den församling, där han i nära 30 år varit bosatt har han innehaft olika kommuna- la uppdrag. L. var en hedersman af gamla stammen i ordets vackraste bemär- kelse. — Förre källarmästaren C. J. Möller afled natten till söndagen i Jönköping. Närmast sörjes den bortgångne af ma- ka och barn. Bland dessa är en dotter gift ined stadsläkare Ebbe Collin i Hus- kvarna oeh en annan med advokaten IJagge i Göteborg. — I tisdags morse afled i sitt hem i V. Husby komministergård inspekt. Gust. Hansson. Den bortgångne, som alltid äjtf, en ovanligt stark halsa, drabbades i fredags nf hjärnblödning, som nu ändat lians lif. Han var född 1S29.