Titel: Östgötaposten
Datum: 1895-12-06
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■■ Redaktör och ansvarig ulfrifv&re-, Bengt H&gge OSTGOTÄ-POSTEN Efrare och förlägerare: Aktiebolaget Östgöta Corrcspondentens Boktryckeri. Verkställande direktör: Fredr. Hammarström. i\:r 49. Prenumerationspris: För helt år hr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft i och ett qvartal SO 6re, postbefordriugsafgiften luberäkuad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 6 December. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska anooi.ser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1 50. Lösnnmmerpris 5 Öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1895. B1GARDEN, Tidning för biskötare, to°and60ämneneo^ koMfheltV™81 tillf5rlitliea **&*&** i till b.skutsel Kronor 1: 20. on VivYr I,:ir,tia fördelen för mindre bemedlade, att genom biskötsel, som egnar sig för i» if™iv 5 S1R noJe ocl1 extra inkomster Bigården har sökt göra till sitt mal, att vin* iJX. tva denna aftynande näringsgren, hvadan det bör ligga i hvarje fosterlands- vans mtresse. att befordra spridningen af densamma. „äH„, Je- naXtade årgångar, sändas mot 60 öre i i garden, adress Hudiksvall. . frimärken frän Redaktionen af Bi- Tillkånnagifvanden. Lasarettsläkaren 1 Kisa Doktor Bexelius har mottagning ■ Horn första och tredje Torsdagen i må- naden kl. 11—12, vid Valla i Kettilstad andra och fjerde Toradagen i månaden kl. 12—1. (213) Länet och stiftet. DOdsfall. Förtiden tisdag atled i sitt hem bär i Linköping etter en tids sjuklighet kammarherren, gods- ägaren gretve Clals Gustaf Ernst Mör- ner i en ålder af nära 67 år. Den aflidne, som tillhörde grefliga ätten Mörner af Morlanda, var son af af- lidne löjtnanten grefve Nils Gustaf Mörner och hans maka, tödd von Plåten. Grefve Claes Mörner oörjade sin bana som militär vid Kronobergs regemente samt utnämndes 1868 till kammarherre vid prins Augusts hof. År 1864 ingick han äktenskap med sin nu efterlefvande maka, född fri- herrinna Palmqvist. Innan han på senare åren bröts af sjuklighet, egnade han sig med in- tresse åt vården af sina egendomar, med hufvudgården Sya, hvilken han snart sagdt fullständigt nybyggt. Han användes då ock mycket i kommu- nala värf. På senare åren har han varit bosatt i Linköping. Den aflidne var i hela sitt uppträ- dande en synnerligen flärdfn och an- språkslös man, godhjertad och hjelp- sam mot behöfvande. God make och fader sörjes han närmast af efterlef- vande maka och 6 barn, af hvilka äldsta dottern är gift med marin- ingeniören i brasiliansk tjenst Cb. Stenström, bosatt i Newyork. — Efter endast några fä da- gars sjukdom atled i söndags af- ton å sin egendom Serlan i Stora Åby socken förre ledamoten af riks- dagens första kammare Carl Johan Pettersson i en ålder af nära 81 år. Den aflidne, som härstammade af en gammal östgöta odalmannaslägt, var född i Stafgård vid Skeninge den 4 Januari 1815. Hans förfäder hade under två århundraden innehaft sam- ma gård. Vid 20 års ålder flyttade P. till Stora Åby, der han sedan ända till sin död hatt sin verksamhet. Pettersson var en hedersman af den gamla stammen, som inom sin ort vann stort förtroende och åt hvilken uppdrogos snart sagdt alla möjliga kommunala och andra förtroendeupp- drag, hvilka togo sitt högsta uttryck, då han 1879 utsågs till lånets repre- sentant i första kammaren. På grund af sjuklighet måste han emellertid efter att hafva fungerat vid trenne riksdagar afsåga sig uppdraget 1882. Han drog sig derefter allt mera till- baka från det offentliga lifvet. För ett par år sedan tilldelades P. den kungliga guldmedaljen "för med- borgerliga lörtjenster". Vid sin bortgång sörjes P. närmast af fyra söner och två döttrar, af hvilka eu är gift med stationsinspektoren G. Carlsson i Linköping. Riksdagsmannen Pettersson var i sin helsas dagar en af länets mera bemärkte män ur det gamla odalstån- dets led, och han v^r, om vi minnas rätt, den första ur deras krets, som hedrades med förtroendet att repre- sentera vårt län i första kammaren. Han var ock högt aktad inom alla samhällsklasser. — I lördags afled i finköping fröken Ida Smitt, som sedan flera är jemte sina föräldrar, den kände f. teaterdi- rektören J. F. Smitt och hans maka, varit bosatt i Söderköping. Hon up- pehöll sig tillfälligtvis i finköping som danslärarinna, då en häftig lunginflam- mation på ett par dagar ändade hen- nes lif. Hon var vid sin död omkr. 47 år gammal. Fröken Smitt var under sin verk- samhetstid vid teatern en framstående och mångsidig skådespelerska, hvar- till hon utbildat sig under sina för- äldrars goda ledning. Sedan direktör Smitts sällskap, som hon unier hela sin teaterbana tillhört, för några år sedan upplöstes, egnade hon sig åt danslärarinnans kall och besökte i denna egenskap många landsortsstä- der. Som enskild menniska tillvann hon sig allmän aktning och tillgifvenhet. Talrika vänner deltaga med hennes föräldrar och öfriga antörvandter i den sorg som så oförmodadt drabbat dem. — I söndags afled i Norrköping ång- fartygsbefalhafvaren A. G. Uartzell. År 1839 förde Hartzell ångbåt mellan Stockholm, Hernösand och Vasa. I slutet af 1850 talet blef han befälhat- vare å ångfartyget Norden. Hartzell, som var en af grundläggarne af äng- båtsbolaget Norden, var svenska kof- ferdiflottans nestor. Han var född den 24 September 1813. Han var en syn- nerligen duglig och energisk befälhaf- vare, samt mycket omtyckt och af- bållen af alla, som kommo i beröring med honom. — Fabrikören och godsegaren Erik Ludvig Etteström afled i söndags i Norrköping etter långvarig sjukdom, 66 år gammal. Han sörjes närmast af maka, lödd Stenbom, och döttrar — båda dessa gifta, en af dem i Reydt i Rhenprovinsen med fabrikanten dor- städes Emil Schött. Den aflidne, som var bördig från Nora, bosatte sig lNorr- köping på 1850-talet samt dref under en följd af är en ganska betydande fabriksrörelse. Denna öfvertogs emel- lertid på 60-talet af Gamlebro aktie- bolag, hvari hr E. vid sin död ännu var betydande delegare. (N. T.) östgötarna i Lund. Till akademiska föreningens stipendiat för nästa år bar bl. a. utsetts jur. stud. P. U. Åhlin, östgöte. Militärskolorna 1 Norr- köping. Till redaktionen skrifves: K. m:t nar, för de till Norrköpings militäretablissement förlagda skolor ur 2:dra arméfördelningen och Got- lands infanteriregemente, faststält ne- danstående in- och utryckningsdagar för under år 1896 börjande skolperio- der, nämligen: För första skolperioden, inryckningsdagar, rekrytskolan den 19 Februari 1896, förberedande korpral- och korpralskolan den 3 Mars 1896 samt för andra skolperioden, utryck ningsdagar, rekrytskolan den 1 Mars 1897, förberedande korpral- och korpral skolan den 1 Mars 1897. Till stationsinspektor vid Åby, utanför Norrköping, har jernvägsstyrelsen fr. o. med d. 1 d:s förflyttat och förordnat stationsinspek- toren vid Sömmens station C. G. E. Danckwardt, samt till stationsinspek- tor vid Simonstorp från och med den 1 Januari 1896 befordrat och förord- nat förste stationsskrifvaren vid Alingsås A. G. M. Blomén. DOd och dock lefvande. I Söderk. Posten läses: För några år sedan begaf sig en ung sjöman vid namn B. från Gryts församling ut på långresa. Af en eller annan orsak hade hans i Gryts skärgård boende slägtingar fått för sig att han var död. De vände sig för den skull till sjömanshuset i Söderköping och er- höllo der också papper på att B. verk- ligen var död. Med företeende af dessa papper inlör pastorsembetet i Gryt blef B. dödskrifven i församlin- gens kyrkobok. Har. lemnade efter sig ett litet arf, hvilket slägtingarne i laga ordning uppdelade sins emel- lan. Men så en vacker dag infann sig den "döde" hos pastorsembetet i Gryt och gjorde anspråk på att blifva flyttad ur kyrkobokens dödskolumn in bland de lefvande Grytsbornas an- tal. Denna begäran kunde billigtvis ej vägras honom, isynnerhet som han med sin kroppsliga närvaro och vitt- nesgill person styrkte sanningen af sin tillvaro. Sedan han sålunda åter- fått sina "medborgerliga rättigheter", vände han sig till arftagarne, hvilka måste återbörda hvad de bekommit såsom "förtida arf". Vid mantals- skrifningen i år har den "döde" åter äfven blifvit "satt i mantal". Bland de mänga jern- vägsförslag, både möjliga och omöjliga, som i dessa dagar diskute- rats i pressen, har ej ett ord talats om ett projekt, som för ett par år sedan ådrog sig mycken uppmäik- samhet. nämligen förslaget om en smalspårig jernväg från Fogelsta till Norrköping norr om Roxen. Vi och många med oss trodde — uppriktigt taladt — då detta förslag först framkom, att det blott var en s. k. "manöver", ett förslag hvarmed man ville söka inverka på Linköping och pigga upp vår stads vederböran- de att intressera sig för Fogelstaba- nan. Då ett möte sedan hölls i Nors- holm, dervid flera framstående och in- flytelserika personer från Norrköping och andra af banförslaget berörda or- ter deltogo, förstod man snart, att förslaget var allvarligt menadt; men när det sedan dess ej alls låtit tala om sig, ha vi hela tiden trott, att den jernvägsfrågan vore för alltid skaffad ur verlden. Så är dock ej fallet. "Den synes ej mer, men den fins der ändå". Hvad stort sker, det sker tyst, heter det; och det förslagets män ha arbetat utan att göra buller och bång. Af en ren tillfällighet har till vår kunskap kommit — hvad som förut var oss obekant — att efter Norsholmsmötet insamlades lätt nog medel till den föreslagna banans un- dersökning, hvarefter sådan verkstäl- des af kapten C. Ahlbom i Motala. Handlingar, kartor och kostnadsför- slag ligga färdiga hos vederbörande i Norrköping. Den föreslagna banan är dragen i Linköping—Fogelstabanans riktning från Fogelsta till Ljung eller Sjögesta, hvarefter den skulle korsa kanalen samt genom Stjernorps och Vånga socknar gå fram till Kimstad och derifrån förbi Löfsta till Norrkö- ping och der sammanbindas med Vik- bolandsbanan. Att arbetet för denna bana nu en tid legat nere, lär bero på grannia genhet hos dess förespråkare i Norr- köping, som ej på något sätt velat uppträda, så att de ens skulle kunna få skenet mot sig att vilja rubba Lin- köping—Fogelstabanans plan. Man har velat afvakta resultatet af det förslaget. Genom dess förverkligande skulle Norrköpingsbanan måhända bli obehöflig eller i andra fall ej behöfva dragas längre än fram till Linköping —Fogelstabanan. Efter hvad vi förnummit, torde det emellertid nu ej dröja så länge, innan man kommer att börja arbeta på full- bordandet af den första länken, näm- ligen från Norrköping till Finspongs- banan, hvarvid dock den förändring i ursprungliga planen lär vara ifrågasatt, att sammanknytningen skulle ske vid Skärblacka i stället för vid Kimstad. Sedan man nu sett, att Vikbolands- banan ej var någon farlig affär och att Norrköping har större nytta af den banan, än man först tänkt sig, lära den stadens vederbörande ej vara så rädda för att ge sig in i jernvägs- företag. Och genom sammankoppling med den länga smalspåriga banan från Pålsboda till Hultsfred skulle stora fördelar tillföras Vikbolandsba- nan med dess hamnanläggning vid Arkösund. Linköpings—Fogelsta jernväg. E!t?ustadä sockens kom- munalnämnd har bos k. m:t anhållit om tillstånd att få i enlighet med å kommunalstämma den 21 sisthdne Ok- tober fattad t beslut upptaga ett 28-årigt amorteringslåu å 1-2,000 kronor till teck- nande af aktier i Linköpings Fogel- sta jernvägen. Gamlingar. Från Skärkind skrifves till oss: På prestgårdens egor bor ett gammalt par, som äro an- märkningsvärda, icke blott för den ganska respektabla ålder de uppnått, mannen år nämligen 89 och hustrun 87 år, utan fastmer för den ovanligt långa tidslängd, som de förenade lef- vat tillsammans. Dsrras namn äro Peter Jakob Spets och hans hustru Stina Mattsdotter, och äro de f. d. torparfolk samt hafva firat — om man för öfiigt fäste sig vid i-ådana småsa- ker — sitt "jernbröllop" för två år sedan, och kommer inte något sär skildt på de raska åldringarna, så fira de så gladeliga om tre år sitt "sten- bröllop", det vill säga de hafva då va- rit i äktenskap förenade - i sjuttio, säger 70, år. Byggnadsverksamheten 1 Tranås, k kommunalstämma i Tranås i går e. m beviljades en af må- laren B. E. Gi;lotte gjord hemställan att få upplösa ett två våningars sten- hus å tomt vid Nygatan i närheten al missionshuset. BygKnaden kommer att användas till trä'örädlingsfabrik. Likaledes beviljades bryggaren Alolfs- sons ansökan att i civ. Gyllenfors invid Svartån iå uppföia ett större stenhus, afsedt till svenskölsbryggeri. Kommunalnämndens och komiterades åtgärder för sjukhusbygget godkändes och antogs byggmästaren Frans Lars- sons anbud att for kr. 7,650 uppföra ett sjukhus i Tranås köping. Egendomsköp. Genom auk- tion (len 3 dennes försåldes egendomen Klacketorp i Björsäters socken, tillhö- rig aflidne rådman P. Aströms arfvingar, lör 31,000 kr. till hr Frans Aug. Carls- son från Södra Vi. Andelsmejeri a Vikbo- landet är itiägasatt, och inbjudning till bildande af ett dylikt lär i da- garna komma att utgå af några för saken intresserade personer, medde- las till Söderköpings Tidning. Me- ningen vore, att det blifvande andels- mejeriet skall ordna sin bandtering dels för tillverkning af exportsmör, dels för afsättning af såväl oskum- mad som skummad mjölk samt grädde i Norrköping. Bn tafla öfver stiftets ordin, prester, som utgått från Carl Nilsons fotograflatelier i Norr- köping, är nu färdig ocb finnes från och med i dag utstäld till beskådan- de i Henric Carlsons bokhandel i Lin- köping och i Ossian Humblas bok- handel i Norrköping. Å densamma finnas sammanförda icke mindre än 244 väl utförda porträtt af prester, ordnade kontraktsvis på ett lätt öfver- skadligt sätt. Öfverst å taflan ses bilden af stiftets biskop och närmast derunder domprosteriets prestmän. Taflan. förekommer i tvänne oiika storlekar, resp. 60 X 45 cm. och 50 X 40 cm. till ett pris af resp. 8 och 5 kronor. Ben gamle maskinisten. En trotjenare som få finnes å ånga- ren Norden, aflidne kapten Hartzells f. d. båt, nämligen förste maskinisten A*. G. Hedström, hvilken i denna egen- skap varit anstäld å Norden allt se- dan båten började, eller i samman- lagdt 37 ar. Forhallandet, som torde vara fullkomligt enastående inom vår handelsflotta, är lika hedrande för den gamle maskinisten som för hans båda befälhafvare, kaptenerna Hart- zell och Söderman. Hr Hedström, som vid nu uppnåd- da 72 år står obruten och vid full vigöi samt fortfarande med aldrig svikande påpasslighet och med en pligttrohet, som står öfver allt be- röm, sköter sin ansvarsfulla post - dubbelt kräfvande och slitande, enär ångaren alla aren gått natturer — erhöll efter 25 års tjenst guldmedalj samt blef äfven, jemte sin dåvarande befälhafvare, på annat sätt hedrad af bolaget, som högt värderar den gamle trotjenaren. Föreningen "Egna Hem" bildade för kort tid sedan vid ett få- taligt besökt sammanträde en filial i Tranås, då 16 personer anmälde sig till inträde i föreningen med tillsam- mans 90 nummer. Till styrelse valdes: verkmästare C. J. Carlsson, hufvudombudsman, ötverskärare A. E. Pettersson, ord- förande, bokhållare John Carlsson, sekreterare, korpral F. G.Lindström, kassör, snickare A. Johansson, god- man, spinnare C. V. Sandberg, kon- trollant, samt banvakt A. J. Berg, revisor. Nästa möte hålles om lördag kl. '28 i Bethelkapellets lilla sal. Intresset för föreningen tycks vara ganska lifligt bland platsens arbe- Ny kyrka. (N. t;. Fiån Kat trinoiiolm meddelas, att Stora Malm- församling på kyrkostämma beslutis uppföda en kyrka i Katrineholm tor en kostnad af 30- å 35.000 kr. Tranas blåbandister om- valde vid sammanträde i måndags afton till styrelse: jernhandlaren G. A Andersson, ordf., fabrikör K. G. Andersson, vice dito, målare B. E. Gelotte, sekreterare, jernhandlare A. M. Carlsson, kassör, samt hr Efraim Carlsson, biträdande sekreterare. I barnens blåbandsförening blef hr B. E. Gelotte utsedd till ordf. och verk- mästare Carlsson till vice dito. Jernvägspapperen åter- funna. Enligt hvad vi erfarit, ha de en tid saknade kartorna och öfriga af ingeniör W. Lindegren på sin tid utarbetade handlingar, rörande jern- vägsförslaget Linköping—Kisa—Ek- sjö numera återfunnits väl förvarade i en privat persons kassahvalf och sålunda skyddade för både brand och stöld. Det bör tilläggas, att Lin- köpings borgmästare och magistrat äro alldeles utan skuld i att hand- lingarne en tid varit saknade. Papperens återfinnande gör emel- lertid den påbörjade insamlingen af medel till ny undersökning ingalunda obehöflig, om också kostnaderna för den nya undersökningen kunna i nå- gon mån nedbringas; ty den gamla undersökningen gälde som bekant endast smalspårig jernväg, då det nu är fråga om både bred- och smalspå- rig, hvarjemte nu äfven delvis nya sträckor skola undersökas. Då för Nykilslinien medel till un- dersökning så lätt kunde anskaffas, så bör väl detta ock bli fallet beträf- fande den s. k. kanallinien. Finspongsbanornas för- säljning. K. m:t bar med anled- ning at gjord ansökning förklarat, att binder frän k. m:ts sida icke möter, för att Finspong—Norsbolms och Påls boda—Finspougs jernvägsaktiebolags jernvägar med de bolagen beviljade koncessioner må på vissa vilkor af bo lagen med enahanda rättigheter och skyldigbeter, som bolagen ega, öfver- låtas å andra med af k. m:t faststälda bolagsordningar bildade aktiebolag, som af k m.t godkännas. Vald å telefonledning. Under denna rubrik omtalade vi för en tid sedan att åverkan gjorts å statens telefonledning emellan Åby och Krokek derigenom att 33 stycken isolatorer skadats eller helt och hål- let sönderslagits. Vid hållen polis- undersökning har nu utrönts att vålds- verkarne voro 8 å 10-åriga folkskole- pojkar, hvilka vid hemgående från skolan roat sig att med stenar kasta till måls på isolatorerna. De okynniga ungdomarne hafva af kronolänsman- nen och folkskolläraren erhållit en sträng varning med allvarlig tillsä- gelse att ej förnya ofoget, och torde saken dervid för närvarande få bero. Valdsverkare. Till Ö. Kur. skrifves: I lördags åtta dagar sedan företogo sig några slynglar atst ridan- de eller gående uppkomma på går- den hos Axel Johansson i Halfvarby. Här bultade de på dörrarne till Jo- hanssons bostad och tilldelade J., då han kom ut, ett kraftigt slag i huf- vudet med en gärdsgårdsstör, så att han störtade till marken. En person, som för tillfället vistades i huset, skyndade nu ut, försedd med bössa, hvilken han aflossade. Dervid lär hästen, som våldsverkarne medförde, blifvit lindrigt skadad. Saken lär tå sitt efterspel vid häradsrätten. Kapplöpning — ieke djur- plågeri. Etter angifvelse af litte- ratören K. Klasen dömde vederbörande häradsrätt och Göta hofrätt löjtnan- ten N. Fischerström att b&ta 50 kr. till kronan och att betala vittueser- sättningar, för det han under kapp- löpningen å Malmen söndagen den 11 Juni 1893 visat uppei.bar grymhet mot en af honom riden häst. K. m:t har nu funnit, hvad i målet förekommit icke infatta bevisning derom, att Fi- scherström förfarit på sådant sätt, att han gjort sig förfallen till ansvar, och derför befriat Fischerström från ho- nom ådömda böter och vittnesersätt- ningar. Fischerströms yrkande om ansvar å Klasen för smädligt sknf-ätt ogillades af domstolarne. Vesterviks telefonför- ening, som existerat sedan i bör- jan at 1880-talet, kan nu, skrifves till Ö. O, sägas ha upphört att fin- nas till, sedan föreningens telefonnät för två år sedan sålts till telegrafver- ket och "arfskifte" efter den hänsofna föreningen egt rum. Vid sammanträde häromdagen god- kände föreningens medlemmar det upprättade utdelningsförslaget, enligt hvilket af disponibla 12,012 kronor 100 kr. beslöts skola utdelas åt hvarje medlem; antalet medlemmar var 112. Förut ha utdelats 60 kr. för hvarje apparat enl. nyare system och 40 kr. för de äldre. Föreningsmedlemmarnes utgifter ha utgjorts af 180 kr., plus årsafgifterna. Då de återfått 160 kr. (några endast 140), så har det ju icke varit så då- lig affär, synnerligast som årsafgif- terna varit mycket låga eller allenast 20 kr. Med "Hundfla" hölls nyligen å tingsstället i Mogata ransakning an- gående en från A. G. Jonsson i Hju- lerum, Ringarum, vid "Hundfias" besök derstädes bortkommen 100-kronesedel. Den tilltalade förnekade all delaktig- het i något tillgrepp af en sådan, och af vittnesmålen synes, efter N. T:s referat, ej heller mycket ha framkom- mit. Målet uppsköts. "Hundfias" rätta namn är Matilda Sofia Alexandersdotter Berg. Hon uppgifver sig vara född 1857 i Skep- Eerstads församling (Jönköpings län), edan 23 år har hon sammanlefvat i "fritt äktenskap" med en man, som nu sitter å Nyköpings cellfängelse, ooh har med honom 6 barn. Hon har två gånger förut varit ådömd straff för snatteri. Bland Oscarsdagens or- denautn&mnlngar, hvilka full- ständigt återgifvas i dagens nummer af tidningen, märkas följande, som afse personer från våra orter: Till kommendörer af Svärdsordens andra klass ha utnämnts öfverstarne F. A. Åstrand och Fr. Loven. Till kommendörer af Vasaordens an- dra klass: grefve G. O. Mörner, Sons- torp» och grefve Philip Klingspor, Ekenäs. Till riddare af Svärdsorden: kapte- nerna Ej. Ekström, grefve C. Spens, Wcernmark och Janse, ryttmästaren Aschan och kaptenen i flottan Wilcke. Till riddare af Nordstjerneorden: dok- tor E. v. Unge i Norrköping, adj. A. E. Rydhammar och lektor A. v. Enge- ström i Linköping (medlem af andliga ståndet). Till riddare af Vasaorden: auditören E,. Schreiber, hofrättsarkivarien A. W. Åstrand, lotskaptenen E. A. Smith, kap- teuen i väg- och vattenbygenadskåren Barald Lemke, bruksegaren G. Ekelund, Hult, kaptenen L. De Geer, bkälboo, polismästaren Edelstam i Norrköping, borgmästaren V. Egnell i Grenna, ha- radsskrifvaren i Tjust F. A. Lind. dok- tor P. F. Landelius i Lysekil, apoteka- ren L. T. Brogren, Linköping. Finspongs postkontor. Generalpootstyielsen bar törordnat post expeditören vid Stockholms postkontor A. Kjellberg att från den 1 dennes lö estå postkontoret i Finspong under vakansen efter postmästaren G. Hage- lin, hvilken, som bekant, i dagarne af- flyttar till Falkenberg. Egendomshandel. Den in- vid Eksjö synnerligen naturskönt be- lägna egendomen Eksjöholm är af egaren C. J. E. Gustafsson tör 50,000 kronor försåld till en hr Lundqvist, förut bosatt i Tyskland. Herr Gustafsson, som för några år tillbaka köpte gården af framlidne d:r Sunesons sterbnus för 43,000 kronor och redan afverkat en del skog, gör sålunda, ovanligt nog i dessa tider, en god fortjenst på egendomshandel. I studentskrifnlngarna innevarande hösttermin har vid Stock- holms norra latinläroverk godkänts bl. a. stud. Axel M. A. Jonsson, som förut tillhört Linköpings läroverk. Vårdnäs skolväsende, som redan förut intagit en framstå- ende plats å sin ort, har nu ytter- ligare tagit ett steg framåt Försam- lingen beslöt nämligen å extra kyrko- stämma den 24:de sisthdne November enhälligt att fr. o. m. nästa år inrätta 1 slöjdskola för gossar vid hvar och en af de fyra fasta folkskolorna, så- lunda 4 slöjdskolor, såvida bidrag af landsting och stat erhålles. Vidare beslöt församlingen att på hvarje sta- tion inrätta en s. k. repetitionsskola för barn, som genomgått folkskolans kurs. Denna skola skall fortgå en månad om året, hvilken tid tages från folkskolans ordinäre lästid, hvadan undervisningen i folkskolan endast skall fortgå 7 månader om året, men under denna tid 6 dagar i veckan i .stället för — såsom förut — 5 dagar i veckan. Enligt förut fattadt beslut, komma äfven 2 nya fasta småskolor i verksamhet med nästa års början. Antalet skolor inom församlingen, som eger omkr. 2,000 invånare, blif- ver då följande: 4 repetitions skolor, 4 fasta folkskolor, 4 fasta småskolor, 4 slöjdskolor för gossar och 4 slöjd- skolor för flickor. Till domänintendenter har k. m:t förordnat godsegaren Ja cob Berzelius tillsvidare till utgången af 1896 i Östergötland, frih. C. A. Hermelin i Stockholms och hemmans- ägaren Anders Persson i Mörarp i Malmöhus län, båda tillsvidare un- der 1896. befattningar uppehöllo honom hos konungen; men han skref till sin fru och dotter att de ifrån Pommern skulle komma öfver och taga gården i besittning till dess han sjelf skulle fä ledighet att resa till dem. Liksom för att fira den efterlängtade fre- den, hade våren 1680 smyckat sig med sin härligaste skrud. Plogen hade vandrat öf- ver de blodade slagfälten, och bönder och godsegare sågo de grönskande åkrarne lofva en god skörd. Bokskogen på Hallandsås stod i sin skönaste fägring, och ängar och trädgårdar kring Skottorp prålade af den yp- pigaste grönska. Då sysslade den trogna fru Anna, född von der Deilen, för att få allt i vederbörlig ordning till sin mans emot- tagande. Fröken Adelheid, som utgjorde sina föräldrars ögonsten, bistod henne, och snart hade den kloke diplomatens hem er- hållit detta uttryck af ordning och trefnad som borde göra den husliga kretsen så kär för honom. Han väntades den 1 Maj till hemmet. Men tidigt på morgonen samma dag anlände i stället för fadern en ung ryttare, som be- fanns vara hans enda son Carl, kornett vid konungens lifregemente. Med ett språng var ynglingen ur sadeln och befann sig i sin mors och systers armar. — Jag har vigtiga nyheter! utropade han. Enkedrottningen kommer hit personligen. Hon år här inom ett par timmar! — Drottning Hedvig Eleonora? stammade den bestörta fru Anna. ■— Ja, hennes svit skall förläggas i Karup och byarne häromkring. Men hon sjelf blir här och, hvad säger min mor, hvad säger Adelheid, derom kungen tänker här emottaga sin unga drottning och fira sitt biläger! — Fru Anna höll på att sjunka till jor- den af förskräckelse, men Adelheid smålog lungt och sade: "Det skall bli rätt roligt! Men jag är sannerligen helt bestört deröfver att de kungliga just utsett vårt hus till en så stor ära. Hans majestät måste sätta högt värde på vår far!" — Jag ville skynda hit på förhand, för- klarade kornetten, för att något litet förbe- reda min mor på saken. Derför fick jag tillåtelse att begagna kurirbricka. — Det var då åtminstone väl, yttrade fru Anna. Bekymmersamt är det emellertid, och fä. se hvad kungen säger! — Ån, han blir nog nöjd! sade kornetten. Han är van att lefva på fåitmantir, dess- utom medför enkedrottningen allt som kan behöfvas till bröllopet. — Hans majestät skulle sannerligen icke låtit viga sig här, om han v.-tat — — ut- brast fru Anna. Men det kan förmodligen icke ändras. Vi måste underkasta oss hans vilja. Jag skall begrunda saken en stund för mig sjelf. Gån in, barn! Jttg skall om en stund tala mera om saken. Men hvad kenhet och beslut att frän första början be- hålla sitt företräde. Sysselsatt med sina hemliga bekymmer, glömde hon likväl icke att visa nedlåtenhet mot sin värdinna, och nedlät sig derför, se- dan en kammarherre hjelpt henne, ur vag- nen, att omfamna kanslirådinnan Örnstedt. "Min goda fru"! sade hon, "det fägnar oss att göra er bekantskap, helst det är vår herr sons kungliga vilja att här fira sitt bi- läger, så att ni blir vår värdinna vid detta vigtiga tillfälle". — Gud late Eders Majestät och Hans Ma- jestät konungen sjelf icke få orsak till miss- nöje öfver vår oförmåga att betjena så höga gäster! sade fru Anna. — Min son har just önskat att begynna sitt äktenskap på den enkla landtbygden, sade drottningen. Det blir i hufvudstaden icke färdigt till den unga drottningens emot- tagande förrän sent i höst. Det unga paret ämnar derför hela sommaren uppehålla sig här i södra Sverige. Fru Anna visste icke något bättre svar pä denna underrättelse, som möjligtvis förkun- nade henne lika mycken kunglig nåd som obeskrifligt besvär och bekymmer, än att hon gjorde en djup nigning. "Täcktes Eders Majestät inträda i vår ringa boning"? vå- gade hon slutligen yttra. Drottningen gaf henne en vink att gå för- ut, och följde henne derefter, ledd af en fram- BERÄTTELSE M-n. LISKÖriSG 1895, ÖSTUÖTA CORKESIHKDESTEXS BOKTRYCKERI. Vägarne Inom Bråbo. Se- dan åtskilliga hemman, som förut tillhört Bråbo härad öfverflyttats till Skedevi socken blef vid den nya väg- delningen inom Bråbo den del af den s. k. Simonstorpsvägen hvars under- håll förut ålegat de öfverflyttade hem- manen, indelad på de qvarvarande fastigheterna inom häradet. Under förmenande att dessa fastigheter, som jemväl voro skyldige underhålla dem förut tilldelade väglotter, skulle i dub- bel måtto komma att betungas af väghållningsbesväret anförde G. V. Tidman å Stora Brevik m. fl. besvär hos k. befhde samt yrkade att inne- hafvarne af de öfverflyttade hemma- nen skulle förpligtas att före aflem- nandet af sina gamla vägstycken för- sätta desamma i fargilt skick. Enär en dylik skyldighet redan på grund af väglagens bestämmelser ålåge sist- nämnde hemmans innehafvare fann k. befhde ej besvären förtjena af- seende. — Mot den at vägdelningsförrättaren uppgjorda delningslängden öfver all- männa vägarne inom Bråbo har ar- rendatorn af Va mantal Damhult S. P. Andersson hos k. bfhde anmält missnöje, enär han skulle hafva till- lagts större vägstycke än hvad i för- hållande till öfriga väghållningsskyl- dige vore rättvist. K. rifb.de har emel- lertid ej funnit skäl göra ändring i den öfverklagade vägdelningslängden. Olyckshändelse. En sko- makare, Axel Jansson, boende å Try- falls Allmänning i Hällestads socken, var härom aftonen ute i något ären- de. Då han anträdde hemfärden be- gagnade han sig af en skogsstig. 1 det rådande mörkret råkade han emel- lertid taga miste om rätta vägen, der- vid han förirrade sig upp på ett berg, hvilket vid motsatta sidan slutade med en flere fot djup ättestupa. Jans- son märkte emellertid ingenting, förr än han i ett nu hufvudstupa störtade utför bergväggen samt; föll ned på en trädstubbe, mot hvilken han slog sig betänkligt illa, så att han sedan olyc- kan skedde icke förmått förrätta nå- got arbete. Den höjd, utför hvilken han föll tror han vara tio a tolf fot. Landssekreteraren C. O. de Frese tr&ddeden2d:sitjenst- göring. Länets kronofogdar och läns- män ha varit betänkta på att en corps uppvakta sin nye förman, de förre d. 5 d:s och de senare d. 7 d:s. Lands- sekreteraren de Frese har emellertid undanbedt sig en så officiell presen- tation. Till l&rarlnna vid Annebergs mindre folkskola i N. Solberga för- samling har valts Emilia Lund från Nässjö. Eksjö arbetareförening firade sistl. söndags eftermidd. kL 6 å Stadshusets festvåning, som för till- fället var rikt illuminerad och deko- rerad — en minnesfest med anled- ning af 30-årig verksamhet Då jemväl atom föreningen stå- ende medlemmar inom samhället samt damer hade tillträde tifl festen, var anslutningen till densamma så stor som lokalen boqvämligen kunde rym- ma. Stadsfullmäktiges ordförande öf- verste Nordenskiöld m. fl. voro in- bjudna. Sedan kaffe intagits och bålar fram- kommit, föreslog borgmästaren Kamp h. m:t konungens skål, med anled- ning af dess namnsdag, hvarpå följ- de fyrfaldiga hurrarop och afsiun- fandet af kungssängen samt afsän- andet af telegram till h. m:t. Under det åtskilliga forfnskningar intogs, äskade föreningens ordförande stadsfogden Johanson ljud ooh i ett uttömmande föredrag redogjorde för arbetareföreningens tillkomst, fortgå- gående verksam utveckling och nu- varande ståndpunkt, bvaraf framgick bl. a. att föreningen f. n. består af 232 medlemmar (män och qvinnor), . att föreningen under sin tillvaro ut- betalt i sjuk- och begrafhingshjelp omkr. 10,000 kr. och att kassans be- hållning ändock utgör f. n. 10,000 kronor. Föreningen är nu sedan ett par tre år inregistrerad bland vårt lands sjelfhjelpsföreningar och åtnjuter sin dividend af för dylika föreningar af- sedt statsanslag. Jernvägen Linköping Nykll—Kisa. Skeda socken, som endast i en utkant skulle beröras af den föreslagna jernvägslinien, har be- slutit att ej anslå några medel till jernvägsundersökningen. Slaka socken, som i söndags skulle ha stämma om samma sak, uppsköt då frågan, enär ordinarie kommunal- stämmoordioranden är sjuk och v. ordföranden var hindrad att närvara.' Emellertid tros ej något bidrag här- ifrån vara att påräkna. Medel till undersökningen äro dock redan anskaffade, ooh betydande kom- munalbidrag till sjelf va jernvägsbye- gandet kunna väntas från Nykil och Ulrika socknar. Nedsatta biljettpris. Bil- jettpnsnedsättning ä statsbanorna har jernvågsstyrelsen beviljat dels för del- tagare i Sveriges organiserade nvk- terhetstörbunds förbundskongress hvil ken skall ega rum i Stockholm den 7 Februari nästa år, dels lör delta- gare i Gefleborgs läns fjerdingsman- naforenmgs årsmöte i Delsbo den 25 Januari samt för deltagare i öster götlands blåbandsförbunds årsmöte i Norrköping den 18 Januari Till Lodbergs kvrkn- kassa har i Söderköping for nåeon R--ÄVflldn? fri,ken Mathilda Bjorkdahl donerat omkr. 500 kronor, hvaraf årliga räntan skall tillfalla kyrkovaktaren, med skyldighet för honom att underhålla grafkuflarne öf ver 4 namngifna personers stoft å Ledbergs kyrkogård, deribland den husflrestånderska hoSVanrarnrdfmu: siker, då han bodde i Ledberg hölls i söndags afton i SkärJfflSS? Programmet var uppgjord? påk^ perns" grund med antifonie? körer och foredrag. Såsom liturg ' tienst gjorde kommtmster R. Petefson och