Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-02-21
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och i ÖSTGÖTA-POSTEN Bengt Häggo aktiebolaget Östgöta Correspondentens lionUrvckerl. Verkställande direktör: Fredr Hammarström N:r 8. Prenumerationspris: I För helt år kr. It SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 ett qvartal BO öre, postbefordringsafglfteu inberäknad. Fredagen den 21 Februari. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska anno- ser 15 öre. Förlofoiogs-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1. 50. Lösnnmmerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1890. Ej för sent är det ännu att från årets böljan erhålla tidningen éstgöta-Posten, hvilken för hela året kostar endast 1 kr. BO Ove (postarvodet mbe- räknadt) och dock utom fullstän- dig nyhetstidning till sina prenu- meranter lemnar såsom följetong i bokform C. F. Iiitlderstads hi- storiska romaner, hvaraf under året (för 1 kr. 60 öre) erhållas ej mindre än 1,248 sidor. Början är gjord med den bekanta romanen "Svarta Handen" (behandlande mor- det å grefve Axel Fersen 1810). Hit- tills ha utkommit 168 sidor, som er- hållas med första möjliga efter det prenumeration skett. Prenumerera ä närmaste post- anstalt! Tillkånnagifvanden. Vid Folkhögskolan å Lunnevad börjar ny kurs for vuxna flickor den 4 Maj. Undervisning i bokliga ämnen, handarbete med konstvafnad, gymnastik och sång. Några medellösa kunna fä friplats, om de anmäla sig före den 15 Mars. At mindre bemedlade statsunderstöd. Fullstän- digt program sändes på begäran. ±L Ödhner, (999,19) Föreståndare, adr. Btögeetad. Länet och stiftet Östergötlands idska KommissioDären box lliutyrelsei, Hofrätts e. o. notarien K. Arnander, ombesörjer mot lagntadRad taxa hand- lingan mlemnande och uttagande. Träffas i landikansUet kl. 10—2. Adress; Lju»daUan»llet. (1224,21) HotTäUskommlssarten 9, 3f£. Strandberg, Jönköping. Ombesörjer bevakning af mål ooh ärenden samt handling:*rs inlemnande ooh uttagan- de i Kon» 1 Maj ts ooh Blkets ________Qota Hofrått.________&)_ Östergötlands Enskilda Banks ouppsagde depositionsbevis med fast ränta ifVer tre prooent varda banned uppsagde frän oeb med 18 deiaes. Linköping den 18 rebmari 1898. Ceitnlityrtli». m Från och med denna dag aro deposlUonsrantan o. vezel- dlskoatot 1 östergSUands En- skilda Bank nedsatta med en balf procent. Linköping den 18 Februari 1896. Centralstyrelsen. _______________________________(36) Tiee KommlssionHlandtmaUren G. W. Mtiotzing tränas t. v. i Mjölby ä hotellet 1:» Tisd. och i Boiholm å hotellet 3 e Lörda gen i hvarja manad. Bostad: Linköping, entrolhotellet Telefon 59. (820,28) Musei byggnadskassas räken- skaper för sistlidna år, hvilka re- viderats af kamrerar A. Arvedson och hr Paine de Laval och befunnits utan anmärkning, visa vid räkenskapsårets slut en behållning af kr. 24,313: 45. Närmaste afsigten skall, i händelse lämplig tomtplats af Linköpings stads- fullmäktige erhålles, hvarom fram- ställning, som bekant, är gjord, vara att hos k. m:t anhålla om tillstånd till ett flerårigt konst- och industri- lotteri till förmån för byggnadskas- san, med rättighet till försäljning af lotter öfver hela riket, hvaremot vin- ster inom konstens och industriens områden deremot företrädesvis skola inköpas inom närmaste omnejd. Kinda rederibolag, egare af den gamla ångaren "Kinda", hade den 19 d:s ordin, bolagsstämma å ho- tell Lindeberg härstädes. Bolaget hade under 1895 haft i inkomster: för frakter kr. 11,540: 20; för passagerare kr. 4,703: 25 samt af räntor kr. 121: 16, summa kr. 16,364: 61, hvaremot utgifterna belöpte sig till kr. 13,432:1 79. Alltså mnst kr. 2,931: 82, af hvilken stämman beslöt afsätta 33 proc (eller kr. 883:68) till reservfonden, att till aktieegarne ut- dela, i likhet med föregående år 21% proc. å aktiekapitalet samt afsätta återstoden till "reserverade medel". Stämman uppdrog åt hufvudreda- ren, hvartill valdes nr K. Anderson & Framnäs, att ombestyra ångaren "Kin das" försäljning eller, om detta ej lyckades, uthyra båten. Till revisorer valdes godsegaren H. Drangel å Väsby och handl. C. Ek- sell i Kisa. Å "Nya Kinda", den nybygg- da ångaren, som af ett nybildadt bo- lag nu i vår insattes på traden Lin- köping—Horn, har till befälhafvare utsetts kapten O. Hulting, som förut i många år fört ångaren "Kinda". Bolagsstyrelsen har till korrespon- dentredare utsett trävaruhandl. J. A. Samuelsson och till styrelsens ordfö- rande d:r W. Hallin. Jernvagsförslaget Mjöl- by—Hästholmen. Arbetet för detta förslags realiserande har inga- lunda legat nere på sista tiden, så- som kanske en och annan förmodat, utan har tvärtom bednfvits med stor energi och framgång. Intresset för saken tyckes ock vara stort i de trak- ter, som skulle si jernvägen beröras, hvadan goda utsigter lära finnas för att den föreslagna bredspåriga banan (eller i annat fall en smalspårig bana) mellan de nämnda punkterna skall komma till stånd. Stämmor skola inom kort hållas i flera socknar för att besluta om ifrågasatt aktieteck- ning i företaget. Nyligen ha enskil- da sammanträden hållits dels i Mjöl- by, dels i Väderstad ooh dels i Hof för att diskutera saken, hvarvid åt- stone på de båda förstnämnda stäl- lena uttalats lifliga sympatier iör för- slaget, hvadan utsigt ock är, att stäm- morna der skola besluta den ifråga- satta aktieteckningen. De summor, som behöfvas, äro ej heller afskräckande, då så stora och rika socknar som t. ex. Mjölby och Väderstad ej skulle behöfva teckna mer än omkring resp. 55,000 och 45,000 kr. Att beloppen ej behöft ställas högre beror naturligtvis på den utmärkta terrängen. Och att intresset i Göstrings och Lysings härad är stort för att få en jernväg till stånd, det är lätt förklar- ligt, helst i betraktande af huru snart sagdt omöjligt det är, att der hålla vägarne i passabelt skick under vissa årstider. Militärskolorna 1 Norr- köping. Ombyte af elever och befäl egde rum i går. Befälhafvare är kaptenen vid 2:dra lifgrenaieregementet F. A. I. Eger- ström. Smalands ev. lutherska kretsförening firade i tisdags, skrifves till Ö. C, sitt 10de årsmöte i Eksjö missionshus. Predikanter voro: pastor G. Lundin från Solberga, kyrkonerdarne Hallberg från Frinna- ryd, Graneli från Askeryd, Kalländer från Säby, Edmark från Lönsås, Karl- berg från Käfsjö och Gustafson från Höreda. Förmiddagens förhandlingar buro prägeln af en lutherfest — 350 års- dagen af Luthers död. Endast luthers- psalmer sjöngos. Mellan prediknin- garna diskuterades betydelsen af lik- nelsen i Lukas 15: 1—7. Till styrelse omvaldes pastor G Lundin, ordf., kyrkoh. A. Hallberg, v. ordf., kyrkoh. D. A. Ärnström, kyrkoh. I. P. Lindeberg, Vireda, hä- radsskrifvaren A. v. Kothen, sekr., bokbindaren K. Petterson, Eksjö, in- A. Petterson, Marbäcfc, och Nära 3,000 eller exakt uttryckt 2,961 äro nu postprenumeranterna å Östgora Corre spondentens veckoupplaga Östgöta-Posten, hvadan denna tidning alltså är en af linets mest spridda annons- organ (den kommer i spridning när- mast efter de båda äldre Linköpings- tidningarna). Östgöta-Posten läses öfver hela länet bland jordbrukare, handt- verkare m. fl och lämpar sig synner- ligen väl för tillkånnagifvanden rörande auktioner, lediga platser, för- eningssammantraden samt för alla slags handelsannonser. Annonser kunna insändas till Ostgöta , , Correspondentens expedition, Linköping. I kyrkovärden K. Janson, Packarp. ■ananaaaaanaaaaaaaaaaaaananaaaaanaaaaa | Suppleanter pastor N. Hseger, pastor K. Vasen, fanjunkaren Karlson, Ane- by och landtbrukaren J. Sandstedt, Ormaryd. Ett andelsmejeri har nu konstituerats på Vikbolandet på sam- manträde, som i måndags e. m hölls i Kuddby, meddelas till S. T. Sty- relse utsågs, och valdes till medlem- mar i densamma hrr O. Hagberg på Brestad, Alfr. Widén, Björklund, G. Olsson, Gnedby, Aug. Karlsson, Tång- stad, och V. Bergvall, Ingelstad. Verk- samheten skall börja den 1 nästa Mars. Af Vikbolands mejeribolag öf- vertages dess mejeri vid Blackstad med tillhörande egendom till ett pris af 25,000 kr. Vikbolands hushållning s- gllle har å talrikt besökt samman- träde den 19 ds valt till ordförande i gillet för 3 år hr G. Botwidsson, Vit- tinge, efter aflidne kammarherren Taube von Block å Broxvik. (Detta sedan v. ordföranden hr Oskar Hag- berg, Brestad, undanbedt sig förtro- endet). Till ordinarie ombud för gillet i nötboskajpspremieringsnämnden val- des hr Oscar Hagberg, Brestad (ef- ter aflidne kammarherren Taube), och till suppleant hr Claes Egnell, Raf- näs (efter hr Gustaf Botwidsson, som afsagt sig uppdraget). Till ledamöter af gillets bestyrelse valdes hrr Claes Egnell, Rafnäs och Aug. Adamsson, Häradshammar. För- utvarande äro ordföranden, vice ord- föranden och kommissarien O. E. Erickson, Bossgård. Före sammanträdets öppnande ut- talade hr Hagberg, som ledde förhand- lingarna, några erkänsamma minnes- ord om den aflidne förre ordföranden. (N T.) Ett obehagligt missöde inträffade natten till i tisdags å det extra tåg, som förde konungen och kronprinsen till Norge, skrifves till Ö. C. Vid ankomsten till Jerna hade någon felaktighet uppstått på loko- motivet, så att detsamma icke kunde hålla ånga. Då det visade sig omöj- ligt att få skadan provisoriskt af bjelpt, fans ingen annan råd än att pr tele- graf beordra ett annat lokomotiv från Gnesta, och allt detta hade till följd att tåget försenades l1/» timme. Su- pén inmundigades i Gnesta med stör- sta skyndsamhet och sedan kördes så raskt att vid ankomsten till Ka- trineholm den förlorade tiden var in- körd. Det nya lokomotivet förde tåget till Laxå, derifrån det återkopplade i ett godståg, vid hvars ankomst till Hallsberg den obehagliga upptäckten gjordes att åfven detta lokomotiv var sönder, i det att dess ena fjeder var bruten. Om detta fjederbrott inträf- fat under det lokomotivet drog det kungliga extratåget under natten, hade troligen betydlig tidsförlust och villervalla uppstått. Konungen tog dröjsmålet ganska lugnt, men var dock Ofverraskad der- af samt uttalade det för vederböran- de jernvägsbefäl mindre angenäma yttrandet, att han trott det statens jernvägsmateriel hölls i bättre ord- ning och att man borde kunna fordra bättre och noggrannare tillsyn deraf. Något liknande fall har aldrig förut inträffat vid någon af konungens många resor. Visserligen har det kunnat hända, att en eller annan vagn "gått varm" eller någon annan dylik fatali- tet, som af ingen kan förutses eller förebyggas, uppstått, men att det lokomotiv, som skall draga ett kung- ligt extratåg, hvilket flere veckor för- ut är bekantgjordt, är i så uselt skick att det efter 5 mils resa är otjenst- bart och att det, som sedan tager vid, är så illa deran, att det visserligen håller tram till Laxå, men derifrån måste hemsläpas som invalid, det är verkligen väl magstarkt och år egnadt att gifva anledning till allvarliga be- traktelser. Här är tydligen slarf med i spelet, och det lår ej duga att här- vidlag tala om "outredda naturkraf- ter", som amiral Ehnemärk i tiden gjorde i sin förklaring, när han satt skruflinieskeppet Cari XIV Johan på grund vid sitt försök att segla tvärs öfver Jutland. För maskindirektören vid statsbanornas första distrikt torde det blifva kinkigt att på tillfreds- ställande sätt förklara saken, hvilken sannolikt kommer att gifva honom en osökt anledning att kasta en blick i sin almanacka, som kommer att er- inra honom om något, som han för- bisett, nämligen att han för länge se- dan ingått i pensionsåldern, och att det är farligt alt sätta en hel lång, hedrande tjenstmannabanas frukter pä spel genom att sitta qvar för länge pä en plats, sedan krafterna börjat svika. Förlorade 1 Hargsjön gingo i måndags afton tvenne hästar, tillhöriga arrendatorn Frans Carlsson i Thorsnäs. isen på Haresjön har redan länge varit osäker. Icke förty har man åkt öfver den äfven de se- naste dagarne. Nu skulle den dock taga sina offer. Tvänne drängar, kö- rande hvar sitt tomma åke, den ene med enbet, den andre med par, väg från sågen vidKarlstorp till Thors- näs, togo for genhetens skull vägen tvärs öfver Hargsjön. Besynnerligt nog gick allt väl till dess de kommo ungefär midt på sjön. Då brast isen för de efter åkande. Både hästar och åkare — en annan dräng åkte med — kommo i vattnet Karlarne kunde dock rädda sig. Icke så hästarne. De gingo till botten och upptogos först i tisdags morgse. De lära icke varit försäkrade. Förlusten uppskat- tas till 650 kr. Egendomen Borg. Beträf- fande nämnda egendoms framtida öden är N. T. i tillfälle att lemna några upplysningar: Sjelfva hufvud- gården har i dessa dagar utarrende- rats till landtbrukaren Verner Jons- son på Bjärstad, Kuddby socken, mot en arrendesumma af 5,500 kr. pr år. Tomtområdet, cirka 80 tunnland, tor- pen, Borgs ängar, en del åkerjord och betes- samt skogsmark äro från ar- rendet undantagna, och lär meningen vara att antingen sönderstycka ängs- och hagmarkerna i lotter på 25 å 50 tunnland, som hvar för sig skulle be- byggas och brukas, eller också göra hela denna söder om landsvägen be- lägna areal till en enda större gård. Rörande tomtområdet utfärdas i dessa dagar inbjudning till aktieteck- ning för bildande af ett bolag, som under föreslagen benämning Borgs tomtaktiebolag skulle inköpa nämnda område och låta sakkunniga perso- ner indela detsamma till lämpliga byggnadstomter, hvilka derefter skola uthyras eller försäljas antingen obe- byggda eller försedda med Dyggna- der, allt efter som bolaget finner det vara förenadt med sitt intresse. Vid blifvande tomtförsäljning skall före- träde lemnas till de personer, som förbinda sig att bygga i villastil, un- der det att tomterna närmast Motala ström skola afses äfven för fabriks- anläggningar. På tomtindelningen skall bolaget söka att om möjligt er- hålla vederbörande myndighets sank- tion. Aktiekapitalet är bestämdt till ett belopp at 200,000 kr. och fördeladt i aktier, hvardera på 1,000 kr. Egen- domens nuvarande egare, kapten O. F. Kugelberg och grosshandlaren An- ton Oden, hembjuda till det blifvande bolaget nämnda jord, oirka 40 hektar, belägen närmast Norrköping och ut- med Motala ström, mot ett pris af 5,000 kr. pr tunnland eller tillsam- mans för hela arealen 200,000 kr. Sympatierna för det blifvande bo- laget lära vara så lifliga, att dess bil- dande kan få anses som afgjordt. Omkommen. 20-årige styr- mannen David Johansson från Mister- hult, anstäld som lättmatros å ett större tyskt skepp, har den 25 sist- lidne Januari omkommit, då fartyget befann sig på höjden af Azorerna, genom ett fall från mellandäok, hvar- vid han bröt af halsen. David Jo- hansson var son till sjökaptenen C. Johansson i Härnäs och tog styr- mansexamen vid Vesterviks naviga- tionsskola förtiden vinter. Kreatursmötet 1 Norr- köping den 19 d:s hade riklig tillför- sel och temligen god omsättning. Oxar betingade från 200 till 250 och 300 samt 325, 350, 375 ända till 400 kr. paret, allt efter djurens beskaffenhet. För kor, af hvilka ett rätt stort an- tal fans, gälde priserna från 70 till 100 kr. stycket, för tjurar 60 å 275 kr. st. RlSlngemordet. Medicinal- styrelsen, under hvars granskning doktor Hallins utlåtande angående sinnesbeskaffenheten af för mord å hustru Charlotta Säf häktade lägen- hetsegaren Nils Andersson från Ö. Lund varit, har i likhet med doktor Hallin förklarat att Andersson vid be- gåendet af brottet icke hafi den sin- nesbeskaffenhet att han är derför till— räknelig. Medicinalstyrelsen uttalar derjemte såsom sin åsigt att Anders- son är iör allmänna säkerheten våd- lig, hvarför han, om straff ej följer å brottet, antagligen blifver intagen på dårhus. Tullförvaltaren 1 Lin- köping K. A. Hjelmström har ut- nämnts oco förordnats till tullförvaltare i Hernosand. Jernvägsstaten. Jernvägs- styrelseu har till stationsinspektor vid Aneby för tiden fiåa och med den 1 innevarande Februari befordrat och förordnat förste statiousskriiraren vid Alfvestad J. Peterson och till förste stationskrifvare vid Ualsberg lian sam- ma tid stationsskrifvaren vid Ijerde distriktet, J. F. L xall. Glasbruk 1 Vestervlk. Till Ö. C. skrifves: Egaren till Vent- zelholm ock Valluäs i Joukop ngs, län brukspatronen och riksdagsmannen A. Fagerholm har lör afsigt att flytta sitt vid Ventz alholm belägna ansenliga glas- bruk till kusten för att derigenom min- ska de ansenliga f aktkost aderna för såväl låmaterialier som fabrikat, hvarför han i slutet af förra året inledde un- derhandling med stadsrullmäktige i Oskarshamn om att förlägga bruket dit. Svårigheter uppstodo emellertid för er hållande af behöflig mark der, livar- jemte stadsfullmäktige behandlade hr F-.8 framställning ganska snäft. Hr Fagerholm inledde då underhand- lingar med drätselkammaren i Vester- vik samt utlofvades fri tomt å stadens mark, om han ville förlägga sin rörelse dit. Efter att ha tagit den erbjudna marken i betraktande, ingick hr F. till stadsfullmäktige i Vestervik med an- hållan om afgiftsfritt upplåtande från stadens sida af ett område om cirka 6 tunnl. vidd och beläget vid ha'stranden samt att jernvä»sspår måtte dragas till platsen, då hr F. är villig icke allenast orlagga ett glasbiuc der utan jemväl låta sin betydande trävaruexport, om- fattande cirka 8,000 kub meter årligen gå öfver Vestervik i stället för Oskars- hamn. Enligt uppgjordt kostnadstör- slag skulle hr F:s byggnader och an- läggningar å platsen kräfva en kostnad af cirka 100,000 kr., hvadan det alltså är fråga om en mycket betydande an- läggning. — Drätselkammaren tillstyrk- te hr F:s ansökan, så mycket mer som den erforderliga marken f. n. är värde Jernvagsmöte hölls torsda- gen 13 d:s, i Horns sockenstuga. Mötet, som var utlyst af ordföranden i den på Kisamötet i höstas tillsatta komitén för Kisa—Gamleby-linien brukspatron B. de Maré på Ankars- rum, var ganska talrikt besökt. För- handlingarna leddes af brukspatron de Maré. Då det upplysts, att un- dersökningskostnaden vore till fullo garanterad, beslöt nu mötet enhälligt att låta verkställa undersökning för en smalspårig jernvägslinie Kisa— Gamleby, och utsåg för verkställan- det af detta beslut komitén inom sig tre personer, nämligen brukspatron B. de Maré, Ankarsrum, nämndeman- nen L. M. Pettersson, St. Hycklinge, och bokhandlaren K. Petersson, Gam- leby. Angående riktningen af den till- tänkta linien uttalade man sig i all- mänhet för sträckningen Horn Hyck- linge—Odensvi—Gamleby. Ett par talare förordade en sydligare sträck- ning genom Locknevi ocn Blackstad till Vesterviksbanan vid sjön Hjorten, men då den på Kisamötet tillsatta komitén ej ansåg sig ega befogenhet att upptaga detta förslag, fick det för tillfället förfalla. Det lär emellertid finnas utsigt för att nämnda och möj- ligen andra deraf intresserade kom-I muner på egen hand föranstalta om1' I undersökning för en sådan linie. Frågan förekom vid stadsfullmäktiges sammanträde häromdagen, då hr Fager- holms framställning bifölls. Till nämndeman för Jons- bergs socken efter aflidne kammarher- ren E. Taube von Block i Broxvik är vald hemmansegaren O. Andersson i Möonerum. Födelsedagspresent som duger. Stor öfverraskning bered- des trotjenarinnan jungfrun Hilma Johansson, i tjenst nos enkefru Sara Charlotta Johansson i Åsebo, Gärds- rums församling, då hon i söndags firade sin födelsedag, i det nämnda enkefru såsom erkänsla och tack- samhet för 11-årig pligttrogen tjenst förärade henne ett kontant penninge- belopp af 1,000 kr., hvilket belopp af tjenarinnan skulle anses såsom lönetillägg för den gångna tiden. En tragisk karlekshi- storia af en rätt egendomlig art berättas af Motala Posten. En flicka på fyra och tjugo år i Motala hade mottagit giftermålsanbud af en ung man och varit hans fästmö någon tid. I julas slog hon emellertid af någon anledning upp med honom. Fästmannen blef djupt gripen och förebrådde flickan hennes trolöshet, och detta gick henne så djupt till sinnes, att det rubbade hennes and- liga jemnvigt. Med andra ord, hon blef vansinnig och har i dagarne in- forslats till Vadstena hospital för er- hållande af vård. "Kärlekens makt är stor", förklarar Ninian, men hvar den närmare anledningen till det sorgliga slutet på den korta sagan är att söka förklarar han icke. En ny Inkomstkälla. Till Oscarsh.-Posten skrifves: I och med de pågående skogsafverkningarne inom ilisterhults församling, hvarest firman Broms från Vestervik gjort stora skogsköp, har ett nytt tillfälle erbjudits för barn och äldre personer att skaffa sig en tillfällig inkomst, hvilken består uti att plocka tall- och grankottar vid skogshyggena. Kottarne röna en strykande aisätt- ning och betalas med 30 öre pr kubik- fot i de närliggande handelsbutikerna. Som tillgången af kottar å flera stäl- len är särdeles ymnig, kan en person pr dag plooka omkring två kubikfot, hvilket gör en inkomst af 80 öre pr dag. Timmerhuggarne, hvilka i sitt an- letes svett måste strängt arbeta från tidiga morgonen till sena aftonen, kunna knappast förtjena sina 80 öre pr dag och man, hvadan åtskilliga fallit på den idén, att vexelvis fälla träden och dessemellan plocka kot- tar, hvarigenom arbetet i sin helhet blir mindre ansträngande med samma resultat med afseende å förtjensten. Flera skogsköp med samma firma äro afslutade, men någon afverkning kan icke börja, enär det fleresiädes är nästan omöjligt att kunna transpor- tera de stora timmerstockarne ur sko- garne, då såsom för närvarande snö saknas och föga hopp förefinnes att i tillräcklig mängd erhålla sådan un- der innevarande vinter. Linköpings telegrafsta- tion. Till telegrafkommissarie af an- dra klassen med anställning som fö- res åndare för Linköpings telegraf- station har utnämts kommisarien af tredje klassen föreståndaren för Hess- leholms telegrafstation O. E. Venström. Svenska statens skogar utgjorde 1894 öfver 7 mitl. hektar och enskildes skogar omkring 221/» mill. hektar. Värdet af statens skogar uppgingo 1894 till 62 mill. kr. mot 61 miir kronor året förut. Krono- parkerna i Dalarne och Norrland äro värda 38 mill. kr. samt i mellersta och södra Sverige 8 mill. Ett möbelfabriksaktie- bolag har bildats i Norrköping och nu trädt i verksamhet Bolagets chef är hr R. O. Mischke och samtliga i fabriken anstälda 18 arbetare äro ak- tieegare i företaget Ihjälbrand. En svår olycka ti- made i Målilfa den 3 d:s på aftonen, skrifver Oskarsh -Tidn.. i det att en 15 årig mindre vetande yngling Johan Gu,tat, son till landtbrukaren Frans Eriksson från Eotsebo i Målilla, blef så illa bränd, att han afled några tim- mar efter olyckan, som skedde i för- äldrahemmet. Gossen och modern voro ensamma hemma. Den sistnämda gick ut i ett ärende och lemnade yngligen ensam inne i stugan. Vid återkomsten fann modern till sin stora fasa sin sön liggande i en säng med flammande eld i sina kläder, tom nästan voro upp- brända. Elden hade redan fattat tag i sängkläderna, så att, om modern dröjt några minuter till, hade säkert hela huset blifvit lågornas rof. Hur olyckan uppkom, är ej utrönt, men troligtvis hade gossen fått sina kläder antända af elden i spisen och i förskräckelsen häröfver sprungit i sän- gen. Han plägade, när något ledsamt träffade honom, lägga sig i fangen. Med knapp nöd räddad. Förmannen vid skeppsdockan i Sö- derköping Albin Liljedahl råkade här- omdagen, då han pä skridskor skulle begifva sig från sitt hem vid Dufkul- lens sluss till Mem, åka ned sig & kanalen vid Skeppsdockan. Sedan han legat i vattnet omkring'/« timme, ro- pande på bjelp utan att blifva hörd, lyckades han slutligen att sjelf prak- tisera sig upp på isen, men var då så medtagen af köld och ansträng- ningar att han måste krypande be- gifva sig hemåt. Ny grufva vid Nartorp. k Nartorps gruffält håller man för närvarande på att upptaga en ny grufva, hvilken tyckes vara särdeles lofvande. Mycket rik jernmalm och i ansenlig mängd bar nämligen der påträffats, meddelar Söd. Tidn. Nar- torpsmalmen, hvilken anses för den bästa ä Sveriges östkust, användes nästan uteslutande till gjutning af kanoner och kulor. Tillgångarne vid Nartorpsgrufvan, som i flera år varit synnerhgen klena, torde sålunda genom den nya gruf- van i betydlig mån ökas. Landshöfdlngarnes me- delålder år 58 år. Äldst af dem är grefve Da la Gardie i Linköping, 73 år, och yngst landshöfding Husberg i Lule, 42 år. Ångaren Brokind ins< under 1895 inalles kr. 20.541: 60 (der af något öfver hälften utgör passage- rareafgifter). Utgifterna uppgingo till kr. 17,852: 44 (deraf reparationer kr. 2,083: 85). Bolagets reservfond har ökats från kr. 13.876': 45 till kr. 14,495: 64. Styrelsen föreslår en vinstutdel- ning af 10 procent. Till sommaren skola åtskilliga för- ändringar i båtens inredning företagas. Bland annat skall en ny bytt uppsät- tas på akterdäck med direkt nedgång till salongen, hvarigenom bättre skyd- dad plats för damer beredes. Till poststatlonsförestån dåre i Adelöf är torordnad folkskole- läraren och organisten A. E. Eriksson derstäles. Jernvagsf örslaget Kisa - Vestervik. Vid Vesterviks stads fullmäktige» senaste sammanträde redo- gjorde de hrr komiterade, som fått i uppdrag att inkomma med yttrande an- gående väckt fråga om anslag till kostna- den tör en jernväg Hjrn-sjön Hjorten, för utförandet af sitt uppdrag Komi- terade hade hört sig för hos de kommu- ner, som borde vara intresserade af det ifrågavarande jernvägsförslaget, huruvi- da de ville deltaga i kostnaderna, men hade framställningen härom besvarats nekande af tre kommuner — Törnes- fall, Blackstad och Odensvi — och från två kommuner hade icke ingått något som helst svar. Beträffande kostnaden för undersök- ningsarbetet hade komiterade ansett ett belopp af 2,500 kr. vara behöfligt för undersökning af en linie tian Vestan- torp eller södra ändan af sjön Tynn, der den sydliga linien skulle afvika från Kisa—Horn—Gamleby linien, till Vestervik—Atvidabergsbanan v!d sjön Hjortens norra ända 1,500 hade redan anslagits af H «ndelsföreningen. hvadan återstår 1,000 kr., om hvilket belopp komiterade ansågo stadsfullmäktige böra göra framställning hos spritbolaget. Derjemte ansågo komiterade att ett be- lopp af 200 kr. bör af stads ull mäktige anslås såsom bidrag f >r undersökning af Kisa—Gamlebylinien, på det att staden måtte blifva representerad i komitén för nämnda linie. I afvaktan på resultatet af det möte som samma dag (den 13 d:s) hölls i Horn beslöto hrr stadsfullmäktige låta frågan hvila till nästa sammanträde, och bemyndigades ordföranden att om omständigheterna så fordra utlysa extra sammanträde för ärendets åtgörande. Stort Skogsköp. I dessa da- gar har all den gröfre skogen på Ku- gelbergs sterbhusdelegares egendom Spelhnge i Vestra Harg försålts till brukspatron Anton Schröder såsom dis- ponent för Koppai bergs-Avesta bolag för ett pris af cirka 70,000 kr. medde- lar Östgöta-Kuriren. Med Guldkrokens ber- gande bar arbetet nu en tid legat nere. De planer, man förut uppgjort för att få ångaren upp ur djupet, har man nu helt och hållet ötvergifvit. Stockholms dykeribolag. som tagit bärg- ningen om hand, har i Oskarshamn förhyrt en del af de bergningsredskap, som varit afsedda tör den i Kalmar sund sjunkna ångaren Malmöhus ber- gande. Dessa redskap väntas till Jön- köping i dagarne, och tros bärgnings- arbetet åter kunna taga sin början som om onsdag i denna vecka. Man åter- vänder med de nu anskaffade redska- pen delvis till det sätt, hvarpå man törst tänkt sig ångarens bergande skulle verkställas, nämligen att under fören och aktern anbringa kettingar och med dessa lyfta ångaren upp till vattenbry- net Kettingarne utbytas emellertid nu mot stållinor och spirorna mot dom- krafter. (J. P.) Föreläsningar pa lands- bygden. Norra Vedbo och Ydre skoilararetörening sammanträdde på kallelse af ordföranden häromdagen till ett fåtaligt besökt möte i Tranås folkhögskolas lokal. Från Sevede Tunalänskretsens komi- terade hade ankommit en skrifvelse med begäran om Ydre-Vedbo-kretsens yttrande rörande intresset för en ifrå- gasatt föreläsniDgsknrs af vetenskapligt bildade personer vid Södra Vi folkhög- skola under Augusti månad detta år. Mötet uttalade önskvärdheten af dylika kurser, men då dels en dylik kurs kom- mer att hållas vid Lunnevad i samma månad, och då dels dessa kurser komma att inträffa i Augusti, då kretsens ojem- förligt fleste lärare äro at sin tjenst hindrade från att deltaga, så ansåg man att från kretsens lärare ej knnde för- väntas något allmännare intresse. I stället gjordes en förfrågan, om inte en dylik kurs till i Juli månad nästa år skulle kunna anordnas i Tranås, hvarpå d:r V. Öberg gaf det besked, att sådant antagligen med lätthet läte sig realiseras, derest lärarne allmännare intresserade sig derför, och lofvade han för sin del att göra allt för att i så fall bereda förslaget framgång. Till ordföranden hematäldes att upptaga frågan på föredragningslistan vid nästa sammanträde, då kretsen kunde bere- das tillfälle att allmännare uttala sina tankar om förslaget. Järnvägshotellet 1 Fo- Selsta. Länsstyrelsen har medde- t fru Emma Hallberg tillstånd att uti sin vid Fogelsta belägna gård — det 8. k. jernvägshotollet — Ull spi- sande gäster försälja vin och malt- drycker till förtäring på stället. Handelsaktiebolag i Reg- na. Under benämning Björkö och Igelfors handelsaktiebolag bildades ett handelsaktiebolag å konstitueran- de stämma i lördags. Aktiekapitalet skall utgöra minst 5,000, som är full- tecknadt, och högst 10,000 kr., och bolaget skall öfvertaga Björköaffären, så snart bolaget fått bolagsordningen faststäld och handelsrättigheter lösta. Till styrelse valdes bruksförvaltaren I. Westblad, Igelfors, ordf., hemmans- egaren Dav. Eriksson, Björkö, nämn- deman G. Andersson, Gallbo, verk- mästaren Horn, Igelfors, och liesme- den O. Pettersson dersammastades. 172 icke: det var verkligen Ankarsparre vid sidan af ett för honom icke alldeles obekant fruntimmer. Vid åsynen af den man, som han några få stunder förut varit nära att döda, bäfvade han oemotståndligt till- baka. Han kände en kylande ångestsvett lacka från sin panna; föreställningen att hans stund var kom- men slog honom med rädsla och fruktan. Man be- höfde blott öfverlemna honom åt rättvisans skipare, och ingen magt förmådde sedan att frälsa honom. Han såg upp på Vauvenard, för att utleta hans tan- kar; men denne hade alltid samma hårda och kalla uttryck, i hvilket man icke kunde läsa något annat än en dödsdom, skrifven liksom med stenstil. — Hvad fordrar ni då af mig? — Skrifvelsen. — Den lemnar jag ej ifrån mig. Den är min enda räddningsplanka, mitt enda . . . — Halmstrå, menar du? Hör då noga, hvad jag vill säga dig! — Jag hör. — Du har anledning att hata din herre? — Konrad svarade ej, men hans ansigte för- vreds af vilda lidelser. — Jag bryr mig icke om att efterfråga orsa- kerna till ditt hat — hvar och en må behålla orsa- kerna till sina handlingar för sig sjelf — men du har beslutat att hämnas? — Vid himmel och helvete, det har jag! — Men om det äfven funnes någon annan, som hade skäl att hata din herre och af honom, liksom du, ville utkräfva en blodig hämd? — Ah! — Om denne icke ville tillåta dig att beröfva honom sitt offer, hvad skulle du säga derom? — Jag skulle skänka honom m:n vänskap, min beundran, min aktning. Om han vore en at mina gelikar, skulle jag trycka honom till mitt hjerta, och 173 vore han öfver mig, skulle jag böja mitt knä för honom. — Skulle du vilja dela din hämd med dig åt honom? — Aldrig, aldrig, ropade Konrad med en blick, gnistrande af hat, aldrig! Den, man älskar, vill man älska ensam, och den, man hatar, vill man också hata ensam! — Gif mig friherrinnans skrifvelse! — Ni har hört mitt svar. En stund förflöt, hvarunder Konrad sjönk ned inom sig sjelf. Han kände sig vackla, men hastigt stod en bild, en syn, framför honom: han trodde sig se — men derom framdeles — och hatets mörka eld flammade åter till i hans själ. — Jag skänker ej bort någonting! — Ett fortsatt samtal gagnar dä till intet. De la Vauvenard fattade i dörrlåset. Konrad spratt till, men rörde sig ej ur stället. — Hör mig! Om två hämnare finnas och in- gen vill uppoffra sin hämd åt den andre . . . — Vidare! — Bör icke försynen då afgöra, hvilken som är den rätte? — Försynen — jag förstår er icke? Hvad har försynen att göra dermed? — Försynen eller slumpen — låt tärningarne fälla utslaget. — Tärningarne? — Du är obeslutsam — du ingår derpå? — Gör med mig, hvad ni behagar. Man kan beröfva mig min hämd, men jag bortskänker den aldrig! Vauvenard dröjde att svara. Att han icke var vacklande och osäker om hvilka mått och steg han ämnade vidtaga, märktes nog, men ändock syntes han betänka sig. 176 Ankarsparre ville fatta hennes hand, men i det- samma hörde han steg bakom sig. Både Ange och han reste sig på en gång upp. Lifligheten, som nyss ingifvit henne ett varmt och besjäladt utseende, försvann. Var det döden, hatet, hämden, hvars steg närmade sig? På en gång förvandlades hon till ett stolt, nästan kallt väsen, som syntes hafva pligter att uppfylla, men inga böjelser att lefva för. — Min färl yttrade hon, då den främmande när- made sig. Ankarsparre, som med en ung och öppen mans hela värme tänkte springa honom till mötes, för att afbörda sig sin tacksamhet för den hjelp, man git- vit honom, kände sitt hjerta sammandragas, då grefve de la Vauvenards iskalla ansigte trädde emot ho- nom. Intrycket gick som en frostnatt öfver de un- der inflytandet af Ange3 ögon nyutslagna rosorna i hans bröst. — Mottag min förbindliga tacksägelse, yttrade han, men på ett afmätt, fruktande sätt, för den vän- skap er artighet visat mig! Jag känner mig lyck- lig .. . Det var honom alldeles omöjligt att fortsätta, så beherskad kände han sig af den stränga, om in- gen varmare känsla talande, nästan förstelnande blick, hvarmed grelven mätte honom. — Ni har ingenting att tacka mig för! svarade han. Det är mer min dotter än jag, som har för- tjensten af er räddning. Jag befattar mig icke med sådant der. Det var, som om en automat af gjutjern hade talat. Då orden gingo öfver hans läppar, tyckte sig Ankarsparre höra det afmätta rasslet af kuggarnes gång i ett maskineri. — Ni befattade er icke sjelf med saken, jag vet starka deri, och man måste vara både mild och stark, för att stå fast i lifvets strid. Ack nej, kär- leken har ingenting att frukta af vänskapen, allra minst af en vän sådan som min! Om m blott kände honom, hade sett honom, han är sä hk mig, att ni knappast skulle kunna skilja oss åt. Anges kind skiftade emellan hvitt och rödt under detta yttrande. Ögat glänste af en högre eld, och de mörka, lätta lockarne fladdrade för hufvudets skalk- aktiga, men också stolta rörelser. Ämnet tilltalade ett hjerta från den varmare södern, der kärleken är mera lifvets grundton än här, än hos nordbon. Utan att ha gifvit akt på den senare delen af samtalet, svarade hon på den förra. — Ni misstager er, baron! Kärleken är något helt endast i och för sig sjelf. Den år icke häifcen at ett helt, såsom qvinnan i hennes ställning till mannen Kärleken är den underbara magt, som för- enar dem till ett helt, och måste derför äfven vara det i och för sig. Jag har sjelf ej någon erfarenhet af hvad kärlek är; men jag har läst om den — läst våra skalder — och jag tror på dem. Kärlekens födelsestund är vår rätta födelsestund. Vi lefva icke, förrän vi älska, vi lefva nämligen icke dessförinnan ett lif af sällhet, af hänryckande föreställningar, icke ett lif af högre betydelse; det är kårleken, som ger oss begrepp om verldens egentliga mening. Ack, nej nej, kärleken behöfver ingen tvillingbroder i vän- skapen ! Vänskapen är blott kärlekens bleka skugga; den har samma form, men den saknar ögats glans, hjärtats eld och själens glöd. Kärleken är hjertats sjelfständighet, känslans snille, förståndets ingifvelse; vänskapen är blott en kopia af kärleken, blott en skuggbild af den. Läs skalderna, och ni skall förstå hvad kärlek är. C. F. Ridderatad. Starta Randen. 1. i'l