Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-07-10
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD R-daktör ocb anRva-icr u'gif«;are: Bengt Hägge ÖSTGÖTå-POSTEN Aktiebolaget Östgöta Correspondenten» Booktryckeri. Verkställande direktör: Fredx Hammarntröm. [\:r 28. Prenumerationspris: För helt år kr. Is SO, för tre qvartal kr. I,IS, lör hälft år 0,85 ■ ob ett qvartal SO fire, postbefordiingsafglfteu inheritkiind. Utkommer hvarje Fredag. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annoisei 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1890. Under detta qvartal, hvilket tagit sin början den 1 Juli, afslutas Östgöta-Postens nu pågående tötjetongsromin "Svarta Handen", omfattande inalles omkring 900 vanliga boksidor. Derefter påbör- jas romanserien "Drabanten" och "Fursten", hvilka tillsammans bilda ett sammanträngande helt och skildra tilldragelserna under hertig Carls (sedermera Carl XIII:}) lörmyn- darregeriog, hufvudsakligast den Arm- feltska sammansvärjningen, som början af Gustaf IV Adolts regeringstid. Denna sammanhängande romancykel omfattar inemot 3,000 vanliga boksidor. Romanerna "Drabanten" och "Fur- sten" äro liksom "Svarta Handen" syn- nerligen rika på spännande intriger och intressanta tatior. for hvilka histo- riska handlingar ligga till grund. Den som vill erhålla nämnda roman- serie från början, bör prenumerera å Ostgöta-Posten frän den 1 Juli till årets slut, hvilket kostar endast 85 öre. W Prenumeration bör ske å närmaste postanstalt AL. I Östgöta-Postens förutvarande UUSi • prenumeranter ombedjas att fästa sina grannars och vänners upp- märksamhet på detta enastående till- fälle att till skänks erhålla en värde- full samling historiska romaner. Sammanträden. Delegarne att Nya Brandstodsbolag kallas härmed till ordinarie bolags stämma å bolagets kontor i Linköping Fredagen den 14 nästa Augusti kl. 12 middagen; börande delegare, som å stämman vill föra talan, en timme före stämmans början anmäla sig hos om- budsmannen. Linköping i Juni 1896. Styrelsen. (5799,159) Tillkånnagifvanden, Advokat-Byrån, Lmköpmg, Storgatan 60 (Sfver postkontoret), ombesörjer rftMesåDCSir, boMtrednin- Kur, Inkasseringar och kommli- »l»ainn|i|»<li »t Eos K. Befalluingabaf- vande m. m. Billigaste inkassotaxa: För årakUDder, vid liqvid efter anmaoiog, hogtt. «a kr. Innonafvare: y. Häradahöfding Per Arnander. (8836,13)___________________________________ Kommissioitäreii In ltaiitynlui, Horritts e. o. notarien ombesörjer mot Utgasta _ linan inlemnande oeh uttagande Hrr Jägare! Utan god förladdning fia klen verkan! Da meat jemna ocb kraftiga akott aamt lättaste laddning ger avenak PatentflSrladdnlnB. (166) iG 31857) Länet och stiftet Urtima landsting inbe- apapas. Godsegaren Gustaf An- dersson på Kolsta har till k. befhde insändt sin afsägelse af riksdagsman naskapet för Östergötlands län i l:a kammaren. Hr A valdes nämligen i Januari 1888 och hans mandat utgår alltså först i samma månad nästa år. Det är för undvikande af urtima lands- tings hållande då som hr A. nu gjort sin afsägelse, i föl)d hvaraf ordinarie landstinget i September kommer att företaga valet. Månadsmötet i Linköping i går företedde liten tillförsel af krea- tur, mest voro tjurar saluförda. Om- sättningen var trög. Priserna voro för dragoxar kr. 380 å 400 paret, för kor 40 å 100 kr. och för tjurar 100 å 200 kr st. Från jernvägsstationen afgingo 23 vagnar med 253 djur, hvaraf 89 till Stockholm, 60 till Göteborg, 33 till Norrköping o. s. v. Andra llfgrenadierrege- mentet. Tjenstledighet är bevil- jad: af k. ml, åt kapten H. Ridder- stad från och med den 6 ds till den 1 inst. Okt., under tiden föres befä- let öfver Bergslags kompani af kap- ten F. Cederbaum med kompanichefs makt och myndighet; af arméfördel- ningschefen, åt öfversten L. F. Loven under 1 månad, från ooh med den 16 dennes, under tiden föres befälet öfver regementet och dess inskrif- ningsområde af överstelöjtnanten m. m. C. A. G. Almström: af rege- mentschefen, åt kapten Lokrant/ fr. a. m. den 16 dennes till den 15 nästa Aug., under hvilken tid regements- adjutanten löjtnant K. v. Feilitzen förordnats att förrätta regementsqvar- termästaretjensten, samt åt löjtnan- terna G. v. Feilitzen från och med den 16 dennes till den 17 Aug. och A. Sjögreen från och med den 13 den- nes till den 18 Aug. Regementschefen nar entledigat vice korpralen vid Bergslags kompani n:r 15 Vedell från hans vice korpralsbe- fattning samt i hans ställe förordnat grenadieren n:r 8 Lager; från och med den 1 Augusti ent- ledigat löjtnant C. G. v. Plomgren från att vara vapen officer vid rege- mentet och i hans ställe förordnat löjtnant G. Dahlqvist; förordnat till sjukvårdssoldater gre- nadiererna vid Lifkomp. n:r 29 Uno och vid Vifolka komp. n:r 37 Monell, hvilka genomgått den senast afslu- tade sjukvårdskursen i Norrköping. Börrums kyrka. Å extra kyrkostämma med Birruma församling söndagen den 5:te dennes efter guds- tjenstens slut förelåg att besluta om reparation af församlingens kyrka. En- ligt form faltadt beslut skall orgelver- ket, bygdt af framlidne organisten G. Dahlström i Gusum, under sommaren restaureras af orgelbyggaren G. Luid- qvist från Linköping, som f. n. u for dylikt arbete å Hogata kyrkas orgel. Sedan likväl detta blifvit beslutad t mog- nade alltmer tanken på att sjelfva kyrkan, byggd al trä 1718, ganska väl behöfde repareras innan något gjordes vid orgelbyggnaden. Kyrkovärdarna A. F. Fredrikson och P Magnuson i Härsebråta hade pä uppdrag af kyrko- rådet tillkallat sakkunnig person att verkställa undersökning å kyrkan, hvar- vid det befans bardt nära omöjligt att påkosta en större reparation, enär en sådan på 3 - 4,000 kronor ändå ej vore till iylles för någon längre framtid. Blott tvenne alternativ återstodo således att välja på: antingen hel tybyggnad eller blott en reparation af det allra nödvändigaste för att förekomma allt för svårt drag från väggar och golf. Efter en stunds diskussion blef det senare stämmans beslut. Under ti len skall byggnadsfonden, som nu utgör kr. 3,200, ytterligare ökas samt insamlin- gar göras, på det församlingen inom en ej allt för »flagsen framtid ma kunaa bygga sig en ny kyrka. Skogsavverkning. Vid To stebo egendom inom Ringat um, hvilken förliden vår af hr Tbure Israelson för- såldes till en hr Ljungqvist, innehaf- vare a) en snickerifabrik i Norrköping, har tu af nämnde Ljungqvist uppförd ansåg arbetat från ujedio af Mars må- nad med förädling af egendomens skog. Cirka 10,000 st. timmer har till olika slags virke under tiden försågats, och i dagarna utskeppas det till England, hvar- efter arbetet vid ångsågen upphör för året. Inemot ett tjugutal arbetare har der haft anställning. Virket har körts mest med egna dragare till lastage- platsen Fruglöt, derifråu det utskeppas. Dödsfall. (N. T.) En af Norr- köpings äldre borgare f. handlanden Per Johan Aron Holmberg afled efter en långvarig sjukdom i tisdags afton i en ålder af nära 75 år. Hr H, hvilken i många år idkade speceri- handel, ofverlät 1871 denna affär till sina dåvarande biträden. Efter handelsrörelsens öfvergifvande egnade sig hr H. åt jordbruket, men hans egendom innehafves numera af sonen hr Algot Holmberg. Under många år var han stadsfullmäktig i Norrköping. H. var en af de "stilla i landena": en arbetsam, redbar, pligttrogen he- dersman, vid hvars bår nu såsom när- mast sörjande stå hans maka, född Thorsson, samt den nyssnämnde so- nen och dennes maka. — Förvaltaren vid Ljusne A. N. Syn- nerdahl, har den 2 ds aflidit i en ål- der af nära 48 år. Den aflidne, som var bördig från Östergötland, hade från en anspråks- lös början genom egen duglighet ar- betat sig upp till en ganska framstå- ende ställning Hr S. började som bokhållare vid Björkfors sågverk och kom sedan till Boxholm, der han ar- betade sig upp till förvaltare för bru- kets omfattande skogsaffärer. För några år sedan erhöll S. den indrägtiga platsen såsom förvaltare vid Ljusne stora sågverk. Synnerdahl var, som nämndt är, en "selfmade man", som genom egen förmåga gjort sig gällande. Han an- sägs synnerligen skicklig i sitt fack och skötte med ej vanlig förmåga de tjensteuppdrag som lemnades ho- Han var dessutom en vänsäll na- tur, hvadan han i våra trakter räk- nar en talrik vänkrets. Han afled ogitt, efterlemnande ål- drig fader samt syskon. Uppskof ej Inställelse. En tidning har omtalat att byggmä- staren C. Pettersson i Eksjö instält sina betalningar. Denna uppgift be- riktigas af E. T. på följande sätt: Hr Pettersson, som f. n. ligger i stora byggnadsföretag, har af sina kredito- rer begärt prolongation med de nu i närmaste dagarne kommande stora liqvidationerna, För att visa for- dringsegarnc sin ställning har han afgifvit en tablå öfver densamma, hvilken visar ett öfverskott af om- kring 25,000 kr. Generalens porträtt. Det är ej blott, såsom förut är nämndt, Smålands grenadierkår som i dessa dagar såsom gåfva af sin forne armé- fördelningschef, generallöjtnanten G. R. Abelin, fått emottaga dennes por- trätt i större format och infattadt i prydlig ram, utan alla regementen inom hela den fördelning för hvilken general A. varit chef, och som på den tiden omfattade de båda lifgrenadier- regementena, Smålands grenadierkår, Jönköpings regemente, Kalmar rege- mente och Smålands husarer, hafva fått emottaga detta. Generallöjtnant Abelin, som nu uppnått den respek- tabla åldern af 77 år, har, som be- kant, börjat sin militära bana som volontär vid l:sta lifgrenadierrege- mentet. Ett ansenligt skadestånd, ehuru ej på långt när så stort som fordrats, har smörhandlanden Konr. Åberg i Linköping blifvit dömd att utgifva till mejeristen A. ForssiRib- bingsholm. Läsaren torde erinra sig, hurusom F. till Linköpings rådhus- rätt instämde A. med yrkande om ansvar för det Å. om F. utsatt för hans anseende och kredit samt nä- ring menliga rykten, hvarjemte F. fordrade ersättning för härigenom liden skada med 10,000 kr. Sedan målet flere gånger handlagts, har Lin- köpings rådhusrätt i detsamma af- kunnat följande utslag: Rådatarätteo, som icke kan till pröfning upptaga kärandena anevarf-yrkauden, eå vidt de angå af sva anden utom denna domstols domvärjo om käranden fålda ärekränkande yttranden, har tagit i öfvervägande hvad för öfrigt i asken förekommit, och emedan sva randen genom egna erkännanden och de i målet afhörda vittnenas be a teh-er hvilka berättelser, utan afseende å hvad svar. met dem invändt, aamtiige tillerkännas verkan af laga bevis, är lagligen förvunnen att här i ataden hafva vid fljra särskilda tillfälten under Bistlilet år om kär. haft yttranden, genom hvilka han måste anse3 hafva e rykte om gerning eller last so är straffbar men eljea för hans ä medborgerliga un eeude, yrke. fortkomst menligt är; ty, och e vägogäende härvid uppenbarligi att han han ilat af arghet, prof' ten jemlikt 16 kap. 8 och 14 §§. 4 kap. 3 § strafflagen rättvist döma för hvad han sålunda låtit komma sig till laat bota 500 kr. till kronan samt att till kår. er lägga kostnaden till tryckning i allmänna eller ortens tidningar af detta utslag; hvarjemte, och då kär. af svara brottsliga förfarande till- skyndats så väl ekonomisk skada som annat lidande rådsturätten, förpligtar svar att till kär. utgifva skäligt skadestånd med 2,000 kr., Bkolande härförutom svar med 880 kr. 30 öre godtgöra kår. för dennea kostnader å rätte- gången. Slutligen dömea svar. att för upp- rops försummelse vid rättegångstillfället den 5 Dec. 1893 bota 1 kr. till stadgad fördelning. Kärandens talan har förts af v. hä- radshöfdtngen G. Carlsson från Norr- köping, svarandens af v. häradshof- ding J. Lindholm från Linköping. En månghundraårig rodd båt påträffades häromdagen i sjön Lor, Röks socken, skrifver V. L. T. Båten, som är nära en meter bred, utgöres af en del af en furustam, hvars form den också i hufvudsak fått be- hålla. Den är dock något afjemnad under bottnen och litet spetsad ål ändarne. Inuti äro uthuggna sitt- platser. Den är nästan oskadad; blott den ena ändan samt relingarne äro murkna. Bottnen deremot är hård och i godt skick. Utskänkningen inom lä- net. Kon:s belbde har antagit an- bud å all spn ituosautskänkningi Lin- köping af Linköpings spritbolag för fem utskänkningsiättigheter, i Norr- köping af Norrköpings utskänknings- bolag för 6 minuthandels- och 11 ut- skänkningsrättigheter, 7,650 kr. är- ligen, i Söderköping af Söderköpings sprithandelsbolag för 2 minuthandels- och 3 utskänkningsiättigheter, 2,250 kr. årligen, i Skeninge at Skeninge spritförsåljningsbolag för 1 minuthan- dels- och 2 utskänkningsrättigheter med beräknad försäljning af 40,000 liter, i Vadstena af Vadstena sprit- bandelsbolag för 1 minuthandels- och 1 utskänkmngäräUighet, 9,150 kr. och i Motala af Motala spirituosabolag för 2 minuthandels- och 3 utskänknings- rättigheter. Alla anbuden utom Vad- stena sprithandelsbolags afser tre är eller tiden från den 1 Okt. detta år till den 1 Okt. 1S99. Vadstenabola gets anbud gäller för ett år från den 1 Okt. i år. kär. utsatt ej efter lag , goda namn, näring eller a svar:a till- ådagalägger ir rådstn ät- jemfördt med Vagdelningen i Tjellmo ock Godegard. Besvär äro ytterligare anförde öfver domänsty- relsens utslag den 9 sistlidne Maj an- gående ny vägdelning inom Tjellmo och Godegårds socknars väghållnings distrikt af ett 25-tal hemmansinne hat vare. — Öfver k. befh. utslag den 25 Febr. 1895 ifråga om ny vägdelning inom Östkinds h:d anförde ett 40-tal hem- mansinnehafvare från Tåby och Jons- bergs socknar besvär hos kammar- kollegium, som emellertid uti numeia meddeladt utslag funnit besvären icke kunna föranleda till ändring i öfver- klagade utslaget. — Ett 30-tal hemmansinnehafvare inom Bjälbo och Rinna socknar an- förde besvär hos kammarkollegium mot k:s befhdes utslag den 4 Maj 1895 rörande ny vägdelning inom Gö- strings härads väghållningsdistrikt. Kammarkollegium har emellertid icke funnit skäl göra ändring i k:s befhdes utslag. Delning af fjerdlngs- mansdistrikt. K:s befälluings- hafvande har förordnat att Qvillinge och Simonstorps socknar, som hittills haft gemensam fjerdingsman, fiån och med den 1 nästa September skola ut- göra hvardera ett fjerdingsmansdistrikt Lan dträntmästaren G. Eländer har på grund at sjukdom beviljats tjenstledighet under Juli och Augusti månader, och har kgl. stats- kontoret förordnat landskontoristen H. Örn att under tiden uppehålla ränt- mästarebefattningen inom länet. Panik & jernv&gstag. Pa- nik bland de resande å ett från Näs- sjö station nyss utsläppt söderut gå- ende tåg uppstod i torsdags förra v. Af någon anledning fann sig stations- inspektören föranlåten stoppa tåget, då det hunnit ett stycke utom ban- gårdens område. Stoppningsåtgärden gaf anledning till paniken, som så grep omkring sig i Kupéerna, att de resande till stort antal kastade sig hals öfver hufvud ut för att undgå den förmenta faran. Åtskilliga för- summade att medfölja tåget, då det om en kort stund på nytt ångade i väg. Dessa fingo sedan medfölja ett extra tåg, som något senare afgick från Nässjö. Förflyttning af Jönkö- pings läns folkhögskola från Tranås till det centralt belägna Nässjö är starkt ifrågasatt. Via i torsdags hållen kommunalstämma be- slöt Nässjö kommun på det tidigaste uttala sin önskan att fä skolan till Nässjö. Medel till hyresersättning utfästa sig Nässjö ooh kringliggande kommuner för att erlägga under fem- årsperioden, för den händelse lands- tinget beslutar om skolans förflytt- ning till Nässjö. Inom Nässjö muni- cipalsamhälle har fråga om hyres- bidrag ännu ej förevarit. Denfrån är dook högsta bidraget att förvänta» Missionsfest. Hammarkinds vidsträckta missionsförening firade i ons- dags i. v. sitt årsmöte i Hersebråta mis- sionshus, hvartill en stor skara men niskor infunnit sig. Som talare funge- rade kyrkoherdarna A Setterdahl från Gryt, A. Arnell, Törnevalla, pastorerna G. Lundborg, Valdemarsrik, A. Dervin- ger, Skönberga, missionseleven Aién, Stockholm, och hr Löfdahl, Vikbolandet. Val af styrelse och suppleanter egde rum under middagsrasten. Försäljnin- gen till missionen visade ett godt re- sultat. Föreningen lönar 2 predikanter, K. Nordfelt och G. Jansson, som oaf- brutet resa inom densamma. Förhöjdt fängelsestraff. I tryckfrihetsmålet mot Östgötens förre utgifvare E. Kjellberg, väckt af borgmästaren V. Egnell i Grenna, har hofrätten — utan att några besvär anförts från kärandens sida — genom expedieradt utslag höjt hr Kjell- bergs fängelsestraff från tre till fem månader. Rättegångsersättningen till borgmästaren Egnell har nedsatts till 868 kr. Linköpings rådhusrätt hade tydli- gen — och det med fog - vid sin doms afkunnande tagit hänsyn till hr Kjellbergs ungdom och oerfaren- het, hvilka egenskaper väl hofrätten emellertid ej ansett sig ega rätt att taga i betraktande, sedan svaranden sjelf i sin tidning offentligen prote- sterat mot att hånsyn toges dertill vid domens fällande. Tran&s sparbanks hufvud- mäu voro sammankallade till samnian- tiäde i sparbankens lokal sistl. fredag, deivid revisionsberättelsen föredrogs, och full ansvarsfrihet beviljades styrel- sen lör förvaltningen maler det gångna räkenskapsåret. För det omedelbara val- sättets användande vid riksdags- mannaval inom Tveta härads valkrets uttalade sig Nässjö kommun vid i torsdags hållet sammanträde inför kommunalstämmans ordförande. Lik- nande beslut ha förut fattats af Barke- ryds, Forserums, Svarttorps m. fl. kommuner inom valkretsen. Den förutvarande representanten hr Johan Andersson i Tenhult får nog en farlig medtäflare i brukspatron Spån- berg i Norra Hammar. Som valkret- sen räknar ett stort antal nykterhets- vänner, hviikas röster hr Spånberg ej gerna kan påräkna, torde nog dock hr Andersson, hvilken i riksdagen kraftigt främjat nykterhetssträtvan- dena, komma att afgå med segern, för så vidt att icke nykteristerna uppställa speciel kandidat, i hvilket fall hr Spånberg i sin egenskap af fri- handlare säkerligen väljes. På nyk- terhetsvännerna inom valkretsen hän- ger enligt gängse uppfattning valets utgång. Hur pressen skall be- handlas tycks man ha svart för att få klart lör sig i Malmö. Laudtbiuks- mötets bestyrelse synes i det aiseendet ej ha lätt någon af de skrapor iudu stiiutställningens vederbörande lör lör- seelser härutinnan fått mottaga. Som bevis pä att icke heller landt btuksmötets styraude förstått, hvilken städning de böra intaga gentemot pres- sen, omtalar Små'. Alleh:s ko: resp att då i måndags ett pir reterenter vände sig till sekreteraren med förfrågan om den tryckta vägledningen för mötet, svarade han, mycket artigt gu' bevars, att den funnes der och der att kop i. På hvilket annat möte som helst än just i Malmö skulle naturligtvis ett dylikt häfte gratis och med uppräckta händer tillhandahållits pressen. Djt bästa kommer emellertid till sist' Då re- ferenterna vände sig till for :ä'jaren af den ifrågavarande vägledningen, afspi- sade han dem med den förklaringen att det dyrbara aktstycket visserligen vore till salu men endast för ett be- giänsadt antal mötesdeltagare och icke lör tidningsmäa!!!! Rlksdagsmannavalen. Val af riksdagsman i andra kammaren för Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads domsaga är utsatt att förrät- tas söndagen den 23 nästa Augusti, hvarefter rösternas sammanräkning eger rum den 9 påföljande September. Generalmönstring är af generalen C. Munck utsatt att för- rättas med lifgrenadierregementena å mötesplatsen Malmen den 25 nästa Augusti kl. 1 och kl. 1,30 e. m. Östergötlands Ansgarle- förenlng hade i lördags och i sön- dags sitt qvartalsmöte i Linköping. På lördagen kl. 3 e. m. samlades styrelsen och predikanterna till öfver- läggning i föreningens angelägenhe- ter. Kl. 5 hölls gemensamt samman- träde med ombuden från biträdesför- eningarna och styrelse och predikan- ter. Dervid tillsattes en komité, som fick i uppdrag, att utfärda cirkulär till biträdesföreningarna om hållan- det af en bön- och offervecka samt skördefest (2:dra veckan i Oktober). Vidare beslöts anordna missionsmöte i Askeby den 15 och 16 Augusti. Nästa qvartalsmöte hålles i Linkö- ping den 3 och 4 nästk. Oktober. Kl. 8 e. m. hölls i missionshnset offentlig predikan af föreningens pre- dikant L. E. Bergström från Hälle- stad. På söndagen fortsattes mötet kl. 7,11 f. m. med predikan af skollära- ren A. Dalin från Säby och förenings- predikanten J. Jonsson från Risinge. Derefter uppläste tandläkaren C. O Koch bref från ev. fosterlandsstiftel- sens missionär pastor Hylander (verk sam i Afrika) med helsning från Gal- la yngligen Stefanus, som af förenin- gen underbålles; samt från missionär E. Hedenström (äfvenledes i Afrika) med helsning från Påkåmå-yngligen Benjamin, som äfven af föreningen underhålles. På eftermiddagen predikade för eningspredikanterna A. Lundmark, P. M. Telander och skolläraren A. Dalin. Rätt talrika åhörare hade infunnit sig. Elektriska ledningarne Vid Boxholm. K. m:l liar med vissa förbehåll och föreskrifter med- gifvit, att Boxholms aktiebolag för öf- verförande af drifkraft till bolagets industriela verk och inrättningar vid Boxholms bruk, afvensom för åstad- kommande af elektrisk belysning, får öfver allmänna vägen vid Boxholm anordna dels en elektrisk kraftledning, afsedd att framföra vexelström af 400 volts spänning pr fas, dels ock elek- triska befysning,8delningar med likar- tad ström om 210 volts spänning mel- lan ytterpolerna. En jernvägsolyeka inträt fade i sondags middag emellan Fogelsta och Skeninge vid Vestra Kärr i närheten af Vreta by. Ett par oxar, tillhörande A. Andersson i Vreta, hoppade strax före tågets ankomst in pä banan. Det eua djuret blef genast 6å godt som halshugget och det andra släpades med tåget ett godt stycke och blef alldeles sönderslitet, så att ena kroppsdelen låg hä"-. den andra der. Tre godsvagnar urspårade cch blefvo rätt mycket ska- dade; de ijvarlemnades i Skeninge. Uälsspikarne upprycktes å flera sken- längder. Banan blef emellertid provi- soriskt iståadsatt redan för löljande tåg. Olyckan märktes ej af passage- rarne förräa tåget helt plöt-iligt stan nade. Det blef omkring 2 timmar försenadt. Senare skrifves om samma sak: Jernvägsmissödet vid Vreta mel- lan Fogelsta och Skeninge var åt- skilligt större än hvad tidningarne hittills berättat, och man kan som en lycka i olyckan betrakta den omständigheten att banan här var rak, ty i en kurva hade efter all sannolikhet hela tåget från sjette vagnen spårat ur. Nu blef det emel- lertid endast 8 vagnar, men det är ju vackert så. Dessa 8 vagnar, hvilka alla äro mer eller mindre rampone- rade till hjul, boxar och bromsar m. m., hoppade omkring 300 meter på syllarne, dervid på ett 60-tal sådana alla rälsspikar lossnade eller foro ur. Huru kreaturen kommit in på ba- nan är ännu outredt. Uppgiften att de, eftersatta af "stynget", skulle hafva hoppat öfver stängslet drager man på vissa skäl i tvifvelsmål. Man miss- tänker i stället alt de kommit in genom en i närheten varande grind, vilket väl en blifvande undersökning kommer att närmare utröna. Emellertid är det ganska riskabelt för en jordegare, derest på hans egor en grind skulle vara öppen, hvarige- nom en olycka af här nämndt slag skulle inträffa. Han kan nämligen i vissa fall göras ansvarig för den skada som uppstått å jernvägens egendom. Deremot eger han rättighet låsa grin- darne eller att i allmänhet beträffande stängslet vidtaga ökade säkerhets- åtgärder, skrifves till Ö. C. Sjelfmord. 36-årige skrä Ida- ren S. A. Alfredsson i Brinkeu, Södra Vi, tog sig härom dagen af daga genom att först skära sig i halsen och derpå kasta sig i en bäck. A. hade gjort sig käud som en ordentlig och nykter person samt god vän med alla sina grannar. Han var uli bergade ekono- miska omständigheter, och synes det troligt att han begått sjelfmordet i ett anfall al plötslig sinnesförvirring. — Sjuttiotemårige arbetaren C. J. Carlsson från Fröstad egor i Östra Tullstads socken, tog sig natten till sistlidne måndag af daga genom att hänga sig å höskullen i ladugården vid at honom bebodda lägenheten Pussen. Hvad vid af kronolänsman L. Östergren på platsen om saken företagen polis- undersökning framgår får antagas att Carlsson, som en och annan gång tog sig litet för mycket till bästa och då brukade gräla på sin hustru och be skylde henne för otrohet i äktenskapet och deijemte yttrade att han skulle förkorta sitt lif, under rusets inflytande hängt sig. Fastighetsköp. Genom J. F. Ericsson, Motala, har ingeniören O. Nyström, Stockholm sålt sin in- vid Göta kanal och Motala ström, samt mellan Motala stad och Motala verkstad vackert belägna villa till f rosshandlaren F. A. Krumlinde från tockholm, hvilken ämnar senast till- bygga och ytterligare försköna den. Priset obekant — Landtbrukaren C. O. Jonsson i Kvillegärde i Fliseryd har till hem- man segaren C. V. Hansson från Dal- sebo i Hvona försålt sitt egande ',« mtl Flinshult i Döderhult för 14,000 kr. Inga inventarier ingingo i kö- Éet. Tillträdet sker den 14 nästa Lars. — Patron C. J. Hullgren i Pata- holm försålde nyligen till rusthål- laren A. Larsson i Kallersebo Va mtl KallerseboiMålilla för 3,030 kr. Till- trädet skedde genast. — Landtbrukaren Gustaf Olsson i Ljungby har af fideikommissarien E. Hasse tillhandlat sig Vis mtl rusthåll Ljungby i Målilla för 4,200 kr. Till- trädet skedde den 1 d:s. — Hr C. J. Lindblom har genom J. F. Ericsson i Motala för obekant pris sålt sin vid Sjögatan derstädes belägna gård, tomten nr 2 i qvarte- ret 7 inom Motala stad, till postvakt- mästaren F. Eagqyist, Motala verk- stad. Tillträde 1 Oktober. Q vinna klockare oeh or- Sanlat. Med anledning af en af ärta Maria Hanzon gjord ansökning har k. m:t den 13 Juni 1896 förkla- rat den omständigheten att hon är qvinna icke utgöra hinder för henne att söka och innehafva förenade kloc- kare- och organistbefattningar inom Linköpings stift. Faststäld ritning. K. m t har faststält ritningar till inre re- staurering af Östra Eneby försam- lings kyrka af Linköpings stift. Äktenskapsskillnad har af Kalmar rådstufvurätt dömts mellan f. landskanslisten Robert Uno Gedda och hans hustru Ellen Maria Eleonora, född Sundberg. För Pålsboda Örebro- banan är undersökning och kost- nadsberäkning nu afslutad. Försla- get visar att en summa af 650,000 kr. (deraf 140,600 kr. för rullande mate- riel) är erforderlig för den nya jern- vägens anläggning. Terrängen kräfver endast närmast Pålsboda station och Ormesta i Alm- by några större arbeten, hvarjemte en bro med 25 meters spann blir nödvän- dig öfver kanalen mellan de forna Q vismaresj öarna. Baningeniör Grönvall har afsändt konstnadsförslaget till styrelsen för Norra Östergötlands jernväg. Kyrkoherdedotters pen- sionsrätt. Aflidne kyrkoherden i Svinstads pastorat af Linköpings stift P. S. Landelius' enka hade såsom målsman för sin år 1858 födda dot- ter Petronella Landelius hos direktio- nen för presterskapets enke- och pu- pillkassa anhållit om pension för dot- tern, enär denna på grund af sinnes- sjukdom vore ur stånd att sig sjelf försörja; men direktionen hade, enär det icke blifvit styrkt att Petronella Landelius vid den tid då hennes fa- ders syssla frånträddes, varit genom sjukdom urståndsatt sig nödtorfteli- gen försörja, funnit den sökta pen- sionen icke kunna henne beviljas. Här öfver klagade enkan Landelius med företeende af ytterligare intyg; och k. m:t har den 13 Juni 1896, ined afseende å hvad numera blifvit upp- lyst, med ändring af direktionens be- slut förklarat Petronella Landelius be- rättigad till pension för ecklesiastik- året 1895-1896. Missionsfester. Söderköpings ev. lutherska missionsförenings års- möte tog i söndags sin början med predikan i stadskyrkan af kyrkoh. G. Svensson och fängelsepredikanten \V. Arbin från Norrköping. Sång utför- des af föreningens sångkör. Mötet på- gick under två timmar och var be- sökt af så mycket folk det stora temp- let kunde rymma. I måndags fortsattes mötet med predikan öfver Es. 35 at pastor G. A. Krantz från Ö. Eneby samt öfver Es. 13: 36, 37 af pastor G. Lundberg från Valdemarsvik. På eftermiddagen höllos mötesför- handlingarna i missionshyddan, der föreningens ordförande skildrade för- eningens arbete under det gångna året och föredrog revisionsberättel- sen. Sedan derpå skolläraren K. Löf- dahl från Vikbolandet talat öfver Ps. 119, vidtog försälj ning af syförenings- arbeten m. m. Komminister A. Der- vinger i Skönberga höll derpå afslut- ningstal. Åfven denna dag var myc- ket folk samladt. — Finspongs missionsförening firade sin sedvanliga missionsfest söndagen den 5 dennes under stor tillström- ning af folk från när och fjerran. På förmidd. predikade biskop v. Schéele i slottskyrkan, och som vanligt fän_ lades åhörarne af hans vältaliga ord. Kl. 2 e. m. fortsattes mötet i den s. k. "Högbylogen", hvarvid pastor C. An- dersson, skoll. J. A. Netz från Bi- singe samt skoll. Jansson från Vånga predikade. Mellan föredragen spelade en messingssextett åtskilliga sång- nummer. Kl. 5 e. m. afslöts mötet. Folkskolan. På förslag till en folkskollärarebefattning vid Motala verkstad hafva uppförts i följande ordning: Jenny Karlsson från Karls- lund, Motala landsförsamling, B. H. Lundberg från Linde och J. A. Nor- den från Linköping, samt till en folk- skollärarebefattning vid vårdanstal- ten folkskolläraren C. W. Bartold och Maria Svanbom i Vesterås. — Till folkskollärare, klockare och organist i Pelarne församling har valts hr Ivar Ångqvist derstädes. — Till lärare vid fasta folkskolan vid Bärsta af Stigtomta församling i Södermanland är vald den å första för- slagsrummet uppförde hr Olof Stag- nér från Horn. N. Solberga kyrkobygge Vid i söndags — den 5 dennes — med N. Solberga församling hållen kyrkostämma beslöts enhälligt att helt frångå den af arkitekt Sundberg gjorda ritningen, emedan man icke närmelsevis kunde fä kyrkan bygd efter denna ritning för den i kostnads- förslaget angifna summa 45,000 kr. I stället beslöt stämman att vända sig till byggmästaren C. Pettersson i Eksjö för att få en ny ritning med Vallsjö af honom bygda kyrka såsom grund, med de förändringar som kun- de vara af nöden. Hr P. har också lofvat upprätta en sådan ritning och beräknat att kyrkan skulle betinga ett pris af 46,000 kr. och rymma 600 sittplatser. Byggnadskomiténs ordfö- rande, kyrkoherden Lagergren, afsade sig detta sitt uppdrag och utsågs i hans ställe godsegaren A. Ferlin på Gullarp. För öfrigt kompletterades, efter afsägelser, byggnadskomitén med kommister G. Lundin, kyrkovärdarne a. Gustafsson i Hocknarp och Karl 196 nande om passionens magt, klöf han vågorna och simmade efter båten, som allt mer och mer aflågs- nade sig. Vinden hade ökat sig under dagens lopp, och vågorna voro nu högre och kantigare, än dä man landade vid holmen, men hvad rörde det An- karsparre? Han tänkte blott på Ange och dot våld, som han antog mot henne blifvit begånget. Redan lade båten till vid fartygets sida, och han säg, huru man lyfte henne upp. Hans krafter ökades, hans ifver fördubblades. Men kläderna hade redan insu- git vatten, och han kände huru tyngden af dem drog honom nedåt. Fartyget skulle göra en vändning, för att kom- ma upp i vinden. Sakta rörde det sig, under det att seglen småningom fyldes. Med bestörtning såg Ankarsparre upp. Alltsom skeppets fart ökades, nalkades det ho- nom. Den stampande fören stänkte redan på al- stånd skummande vatten öfver hans hufvud, och gälde det nu att undvika öfversegling. Fartyget skred fram. Endast ett par sjömän syntes på däck. Med ett rop sökte Ankarsparre att fästa deras upp- märksamhet på den fara, som hotade, men ingen tycktes höra honom eller bry sig derom. Med en häftig rörelse kastade han sig på ryggen och ville med några starka simtag undgå faran; men en våg förde honom tillbaka, och kläderna drogo honom åt djupet. Hvilken hastig förändring inom några få ögon- blick: Ange våldsamt bortförd och han kämpande om sitt lif! Nu stampade fartyget nästan öfver ho- nom — nu — men det stannade det rörde sig icke mera. Vinden hade fylt seglen och skeppet vände. Snart sam Ankarsparre akter om det. Hvad ser han i detsamma? Ett af kajutfön- stren öppnas, och ett hufvud lutar sig fram derur. 197 Det var ingen annan än Vauvenard. — Vänd om, ropade han till Ankarsparre, ni kan ej hindra en far att återsända sin dotter till Frankrike, hennes fäderneslands sköna jord. Vänd om! Vill ni deremot träffa mig, tillade han hånande, så vet ni, hvar jag bor. Hvad var orsaken till detta Vauvenards hand- lingssätt? Han kunde ju lika gerna ha bortfört sin dotter utan all öfverraskning, utan att sålunda snart sagdt röfva henne med sig? Försök att förklara för dig Vauvenards karak- tär, och du skall förstå orsaken. Han hade länge bemödat sig att rubba Ankarsparres inre frid med sig sjelf och förtroende till andra, utan att ännu ha lyckats. Vauvenard ansåg det vara Ange, tron pä en besvarad kärlek, som upprätthöll jemnvigten inom honom, ehuru det måhända var lika mycket det starka sedliga elementet i hela hans väsen, ett ele- ment, som, alltid omedvetet, herskade inom honom. Då Vauvenard säg, att han icke förmådde förstöra tron på Ange, föll han på den tanken att aflägsna henne. Men för att gifva denna handling en så kraf- tigt ingripande egenskap, att den rubbade Ankar- sparres iugn och i hans hjerta framkallade förban- nelse mot hela menskligheten, fann han, att slaget borde träffa honom icko blott i det mest oförutsedda 'jgonblick, utan äfven på ett sätt, som med säker het väckte raseriet i hans bröst och på en gång, med snabbheten af ett hårdt slag, satte alla hans passioner i svallande jäsning. Hade likväl Vauve- nard, huru oförberedt som helst, personligen upp- trädt och verkstält sitt beslut, ansåg han för gifvet att, fastän saken i det hela varit densamma, intryc- ket deraf på Ankarsparre dock blifvit annorlunda. Ansigte mot ansigte, skulle hans stolthet, kanske också föraktet, qväft raseriet inom honom, oberäk- nadt att hans aktning för fadersväldet äfven torde 200 sund heller! Hvad är det för slag? Om mitt trä- ben inte hade mera förstånd än edra träskallar, skulle jag icke komma ur fläcken. Låt se nu, att ni hör pä hvad gammalt folk säger er! Tycker ni, att det är reson att ställa till på det här sättet? Så här, go' vänner, skola lamporna hängas upp — begriper ni icke det? Och så skola altarena flyttas hit, hit i bersån, för se dä kan det bli något af. Jag skall säga er, att jag sett sån't här förr, jag, i Pa- ris — ni vet ju, att jag varit i Paris - i Paris såg jag i Trollerierna, eller hur tanken det dette, någon- ting just i samma stil, som det här skall bli. Så orerade exkorporalen, träbenet, den ordinarie portvakten, gubben Cesar, till några arbetare, sys- selsatta att festligt ordna det fersenske palatsets lilla terrass, under det att han sjelf styltade fram och åter. En ringklocka ljöd nu frän palatsets port, hvar- före Cesar begaf sig dit. Då porten gick upp, in- trädde några handtverkare, bärande något liknande taflor af större omfång, omhöljda med eller insvepta i dukar. — Hvad är det der? sporde gubben. — De bestäkla trunsparenterna. _ Godt och bra, menade Cesar; men de äro ju tre till antalet, och jag har blott fatt befallning att uppsätta tvenne altaren. Hvad vill det säga? — Förstår ni ej, pappa Cesar, att vi sätta den ene högt öfver de två andra — och det behöfs så- ledes ej fler än två altaren. Den beställning, vi fått, går ut derpå. — Nå, nå, ni ha ganska rätt, det der förstår jag mig icke på. Naturligtvis skall det bli, som grefvinnan vill ha det. Der borta i bersån stå al- tarena - skynda blott på — tiden lider. Handtverkarne begåfvo sig med transparenterna till bersån. 193 — Jag tyckte att äfven du, Anton, ville mig något? — Låt mig först höra er. — Ack ja, gode Anton, jag år ledsen, mycket ledsen, emedan jag erfarit, att man skall ha inblan- dat mig i en hel historia, som jag icke har den rin- gaste del uti, och som kan ställa mig i en rätt be- synnerlig dager hos dig. Konrad . . . — Tala icke derom, min bästa mor, äfven jag är ledsen att . . . — Om jag får förklara mig rigtigt, är jag öf- vertygad, att du icke skall misskänna mig. Du vet, att jag aldrig kunnat med Konrad, vet, att jag all- tid betraktat honom såsom en dum, enfaldig stac- kare, som väl kan vara skadlig, kanske till och med farlig, men bara af slöhet och tanklöshet. Det är en person, som jag mer än en gång bad din far, min salig man, att afskeda ur sin tjenst, ehuru jag aldrig lyckades. — Jag vet, min mor, jag vet. — Hör mig lugnt till slut, min bäste Anton, men hvad var det nu jag skulle säga? Sannerligen tror jag icke, att jag glömde alldeles bort det! — Har ni ej någonting deremot, min mor, så lemna vi detta ämne och öfvergå till hvad jag tänkte yttra? — Som du vill då. — Vi måste blifva vänner, mm mor, upprigtiga, fullkomliga vänner. Jag vill vara er son, er tillgifne son; blif min goda mor! Hon visste icke, hvad hon skulle tänka om detta uppslag. — På det ni, min mor, skall blifva tillfredsstäld med verlden, bör er ställning blifva oberoende; ni måste ingå på en af mig länge hyst önskan, ni må- ste mottaga . . . C. F. Rtddtrttad Starta Handen. 11. -js