Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-09-18
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Bengt Hägge Kgare och forlägfirare. Aktiebolaget Ostgöta Correspondentens Booktryckeri. Verkställande direktör: Fredr Hammarström N:r 38. Prenumerationspris: r. I: (SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hall cta ett qvartal 50 öre, postbefortlriiigsafgllteii iuberäkuad. Utkommer hvarje Fredag. Östgöta-Postens ZLZLZ följetong1. ZZZ Enligt beräkningar, som uppgjordes för några månader sedan, skulle den nu pågående följetongsromanen "Svar- ta Handen" afslutas i midten af September månad, hvarefter den nya romancykeln "Drabanten" — "Furston" (omfattande inalles om- kring 3,000 boksidor) skulle omedel- bart taga sin början. Vid sjelfva tryckningen har det emellertid visat sig, att "Svarta Han- den" ej kommer att afslutas förr än i det sista numret för September månad. Då samma nummer också är sista numret i pågående qvartal liafva vi ansett lämpligt att icke börja den nya romanserien förr än i påföljande nummer, hvilket blir det första numret i tjerde qvartalet. Ny tillträdande qvartals- prenumeranter skola allt- så erhålla nästa roman- serie från början. Tillkännagifvanden, Advokat-Byrån, Linköping, Storgatas 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontredrjln- Kfir, Inkasseringar och kommla- ■lonaraappdrae bos K- Befallmngshaf- vande m. m. Billigaste inkassotaxa: For årsknoder, vid liqvid efter aomaoiog, högst en kr. Inoebafvare: v- HäradsböfdiDg Per Anländer. (3336,13)__________________________ Eommissionären hes MiiitynliH. Hofrälts e. o. notarien K. Anländer, ombesörjer mot laggtadgad taxa hand- lingars inlemnaode ocb uttagande. Träffas i landskansliet kl. 10—2. Adress: Umdaltanallet. (63fl2,2H Vid Folkhögskolan och Landtmannaskolan å Lunnevad börja nya kurser den 29 Okt. Bostad kan erhållas såväl vid skolan som i granngår- darne. TUl mindre bemedlade understöd af statsmedel eller ur Dals härads sparbanks donatjon (nr den senare ha elever frän spar- banksdistriktet företräde). Fullständigt pro- gram gratis. S. Odhner, (8829,220) Föreståndare. Adr. Sjögestad. Inga fräknar mer! Fräkenpomaia. ttan fräknar, aolbranna ocb lef- rOickar. Ofelbar verkan garanteras Personer, bvilka varit svarta af fräknar baf- va erhållit den renaste, hvitaate hy. K qvi rera emot postförskott eller postanvisoing- Pris kr. t pr bark. Återförsäljare antagas Tekniska Gtneral-Depoten, Brercatan 17, Storkholm. Afskrift. Pi begäran får jag härmed intyga, att mig förevisats fiare intyg och bref, hvilkas ut stallare betygat sin tacksamhet för att de genom användandet af F. Tranbergs Fräken £omada blifvit befriade från fräknar och bvil a derföre pä det varmaste rekommenderat densamma. Stoektolm den 3 Juni 1893. Ex officio J. MUlar, Notarius publicus. (G 31887) (8539.215) k*»*^ ■jSUfUdt 187»- I »5 I, cR%>, ItBmia in- ctl jtarblifmttr, i &Srtola£liga JZnairinpteUXer. ■ar* Hingst, som kan anmälas till för. säkring omedelbvrt före kastration. anses i likhet med § 27 i regi- såsom .redan försäk- rad, då handlingame blifvit af försäkrings- tagaren underskrifna ocb tillika med afgifteo till veterinären aflemnade. aaT- |Pöl, som vid födelsen haft lif. er- sättas vid dödsfall före kalenderårets slut med 50 kr. om stoet är försäkradt i Östergötlands Kreaturs-Försäkrings-Bolag (119) Hundar, som skälla pä solen, Nan- sens "Fram" hade vid ankomsten till Norge flere samojedhundar, som voro födda i början al den långa vinter- natten uppe i närheten af polen och sålunda hade uppfostrats flere måna- der i mörker. Då solen för första gången visade sig längst ned vid horisonten, blefvo de först rädda, men sedan sprungo de fram och började häftigt skälla på solen, ända tills hon Jönköpings läns Folkhögskola i Tranås. Tjugondeförsta kursen tager sin början den 2 nästkommande Novem ber. Undervisning meddelas uti allmänt bildande, medborgerliga och prak- tiska ämnen. Ärsafgift 15 kronor. Mindrs bemedlade lärjungar kunna erhålla fiiplats samt bidrag af statsmedel. Ansökan om inträde insändes till skolans löreständare, Doktor V. Öberg, adr. Tranås, som ock lemnar vidare upplysningar om skolan och enligt begäran sänder fullständigt program för densamma. Tranås i Aug. 1896. (821) ____________ fter några minuters förlopp gick nede igen. Så hade de fortsatt i flere da- gar, men slutligen blefvo de vana vid den stackars solen och läto henne gå upp i fred. ■aaaaaaaanMnnnaaBaenaeieaa^BaBtawB Styrelsen. Länet och stiftet Dödsfall. F.nligt ingången un- derrättelse har jägmästaren i Finspongs revir Gustaf Osvald Westin i måndags aflidit i Stockholm, der han uppehöll sig tor att åtnjuta läkarevård. Han har nämligen lidit af en långvarig sjuk- ligtet. Son af godsegaren C O Weetin ocb hans maka Tora Johan-ta Arvedsson, var W. född 1835. Han blef 1858 elev vid skogsinstitutet och utexaminerades två år derefter; anstäldes sedan såsom extra öfverjägare örst i Vermland och sedan 1867 i Jönköpings län. Biet 1875 Ijenstlörrättande jägmästaie i E:i- gelholms revir samt föreståndare tör Kolleberga skogsskola, hvilken befatt- ning han innehade.tills han 1885 för- flyttades hit till Östergötland såsom tjenstförrättande jägmästare i Finspongs ievir. Han utnämndes till ordinarie 1890. Den aflidne var i sin belsas dagar en synnerligen duglig och intresserad skogsman, \ärderad af alla, med bvil- ka han kom i beröring. Han var der till en god och vänfast kamrat, hvadan han efterlemnar en talrik vänkrets. Han var enkling — hans maka, född friherrinna Rappe afted iör åtskilliga år sedan — samt efe.lemnar en min- derårig dotter. Pass pål Nypon en inbjuda i år öfverallt vid våra vägar och på bac- karne genom en öfverflödande rike- dom på röda lockande bär till plock- ning och användning. Passa derför nu på och plocka dessa utmärkta här, som annars blifva öfvermogna och förstörda af frost och väta. Eksjö—Kisa jernväg. Eksjötidningen meddelar: Interimssty- relsen for den föreslagna jernvågen mellan Eksjö och Kisa var i lördags kallade till sammanträde å rådhuset i Eksjö tör att ötverlägga och besluta om hvilka åtgärder som böra vidtagas med anledning deraf, att undersökning och kostnadsförslag tör järnvägsan- läggningen nu föreligga. Förhandlin- garne leddes af interimsstyrelsens ord- förande regementspastor "Nilson; pro- tokollet fördes af styrelsens sekrete- rare ocb kassör kronolänsman Brink man i Sund. I öfrigt deltogo i förhandlingarna godsegarne Berg på Olstorp och Xdrén på Tunarp samt hrr J. F. Holmström i Oppeby, P. J. Pettersson i Grinds- bo, Johansson i Lönhult och G. Jo- hansson i Drångestorp. Hr ordföranden föredrog kapten Broomés betänkande och hufvudsiff- rorna i kostnadsförslaget samt före- visade kartor och profritningar. Under en kort öfverläggning om den föreslagna sträckningen uttalades åtskilliga önskningar angående sta tionerna etc. samt framhölls att, sär skildt hvad de smärre stationerna be- träffar, läget blifver beroende af det intresse, de respektive orterna kom- ma att visa. Vid härefter framståld proposition beslöt interimsstyrelsen godkänna kap- ten Broomés förslag samt utbetala undersökningskostnaden, hvartill be- fintliga medel i det allra närmaste räcka. Den utgör endast 1,600 kr. — en jemförelsevis och i betraktande af det omsorgsfulla arbetet synnerligen billig ersättning. Derefter beslöt interimsstyrelsen, att hos kongl. maj:t anhålla om kon- cession å anläggningen samt uppdrog åt sin ordförande att med nödigt bi- träde upp^ätta koncessionsansöknin- gen, som derefter skulle underteck- nas af interimsstyrelsens medlemmar samt ett antal andra intresserade från de särskilda kommuner banan skall beröra. Man öfverlade sedan om sättet att skaffa medel och beslöt atthänvända sig till de respektive kommunerna med begäran om aktieteckning. Detta skulle ske så tidigt, att kommunerna redan före jul kunde hinna att be- handla ärendet. Med afseende på de belopp, med hvilka kommunerna kunde anses böra bidraga, sökte man först beräkna, hvad som kan erhållas på annat sätt. Man antog då att ett blifvande bo- lag kunde erhålla, i runda tal räk- nadt: statslän ......... anslag af Jönköpings l&ns lands- ting .......... aktieteckning af on blifvande entreprenör....... d:o för jord, sleepejs stängsel m. m.......... do af enskilde i orterna . . . af utliindskt kapital •w öl kr 100.000 luujou ■JOU.UUCI Imlket t Ils uiimaiis uU-iui 1 .'.'il:1 ixiO kl Mod dessa furutsattningai n-h da anlags-i nm^skostnaden är beräknau ull 1 .331XVJ kr. med rullande materiel, beslut man att af nedanskrifna kommuner begära aktie- teckning till följande belopp: 1CO0O1 kr. 40.000 „ 40,000 „ 25.000 Eksjö stad Vestra Eyd Sund. . . Norra Vi . Tidesrum . sjooo 0.000 Fredagen den 18 September. Annonaprii: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annonser ire. Förlofoiogs-, vigsel- och födelseannooser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Öätgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1896. eller tillsammans. . . '250,000 kr. Kisas anslag dock endast såsom an- del i den teckning kommunen kan komma att ikläda sig för denna och andra jernvägsanläggningar; skulle en teckning för andra banor icke af kom- munen beslutas, ansågs att större be- lopp än det angifna böra påräknas för Tdrebanan, af hvilken Kisa får stor fördel. Deremot ansågos de delar af Eksjö landsförsamling och Askeryds socken, hvilka skola beröras af banan, ligga lör nära ändpunkten Eksjö, för att någon kommunal teckning från dessa socknar skulle kunna påräknas. Slutligen beslöts, att hvar och en af interimsstyrelsens medlemmar skulle på sin ort söka åstadkomma teckning af aktier i jord, sleepers och stängsel m. m. samt i allt öfrigt ar- beta för sakens befrämjande. Herr ordföranden ombads att förberedelse- vis verka för erhållande at utländskt kapital. Marknaden vid Gode- gärd i måndags hade att uppvisa en ovanligt stor tillförsel af kreatur; men omsättningen var trög och pri sen laga. Kor betaltes med 60 till högst 100 kr. stycket och får tingade 6 till 10 kr. stycket. En händig tröskverks- byggare är soldaten Nils Beier i Morlunda, tjenande för Fallebo i Krist- dala, sknfves till Oskarsh. Tidn. Han har förfärdigat sig en fotogenmotor, afsedd att draga de i hans snickeri- verkstad varande sågblad, svarfvare- stol m m. Beier far nu omkring in- om såväl Morlunda som Kristdala och aftröskar ett par hundra rökar pr dag med sin fotogenmotor och dertill hö- rande tröskverk. Detta lilla näpna tröskverk kan utan svårighet töras till torpställen och lägenheter, änskönt de icke hat va så trafikabla vägar, och slippa nu äfven dessa jordbrukare aftröska sitt sädesförråd med den gamla ryggfre- stande handslagan eller med det svett- pressande vändverket, hvilket fordrar iiä mäns kraftiga armar att sätta i fart. För öfrigt finnes ett körtröskverk vid hvarje bondes logdörr, hvarjemte ett par tre ångtröskverk äro i gång inom socknen. Allt tyder på att man är med sin tid inom Morlunda. 2 nya lokomotiv, afsedda för Linköping—Fogelsta-banan, äro nu ankomna hit från Trollhättan och torde redan om ett par dagar vara tärdiga till arbete. Maskinerna, 6-kopp- lade. med bogie, äro synnerligen pryd- liga samt dertill både starka och, om .det behöfs, snabbgående. Elektrisk belysning är f. n. under anläggning vid Gudhems q.varn i Veta socken. Kraften tages från en för ändamålet särskildt an- skaffad turbin, och lampor komma att uppsättas i såväl boningshuset som qvarnen och öfriga byggnader. Arbetet utföres af K Sundström i Linköping. Sjelfmord. Trettionio-årige ar- rendatorn P. A. Olsson från Härsvik i S:C Anr.ifi socken beröfvade sig den 11 dennes litvet genom att hänga sig i en bod å Ekö i S:t Annae skärgård. Genom polisundersökning har ingen annan anledning till Olssons handling kunnat utrönas än den att han, som i sommar haft värk i venstra benet och höften, hyste farhågor för att han icke skulle kunna sköta en hemmans- del, som han inköpt å Ekö och derför flere gånger uttryckt missbelåtenhet med nämnda köp. - Olsson efterlem- nar hustru. Vid kreatursmötet i Norr köping d. 10d:såkreatursvallenutanför Norr tull var tillförseln af saluförda djur betydlig, och åtskilliga vackra sådana funnos. En mängd ungboskap frän Småland hade äfven inkommit för att säljas. Atsättningen syntes emellertid icke vara något vidare lif. lig. Prisen voro: för oxar 210 till 300 samt 350-400 ända till 500 kr. paret, allt efter djurens beskaffenhet. Kor gälde 60 till 110 kr. stycket, och å tjurarna vexlade priserna från 55 till 200 kr. och deröfver, äfvenledes per st. Åtskilliga uppköpare frän skilda orter hade infunnit sig. Med bantåg afsändes 188 kreatur, deraf 129 till Stockholm. Utskänkningen i Valde- marsvik. Hotellegaren C. L. Jan- se, bryggarne S. F. Nelson och S. O. Svensson hafva erhållit tillstånd att under ett år från den 1 nästa Novem- ber i Valdemarsvik till förtäring på stället försälja, Janse och Nelson vin och maltdrycker och Svensson endast sistnämnda drycker. Eldsvåda. Den 16 ds strax efter middagen nedbrann ladugården till Aska Norrgård i Hagebyhöga, tillhö- rig landtbrukaren And. Persson och arrenderad af C. Gustafsson. Krea- turen voro lyckligtvis ute, men gröda och en hel del inventarier blefvo lå- gornas rof. Byggnaden var försäkrad i länets gamla bolag tör 1,700 och lösegen- domen för 1,300 kr. Elden tros hafva uppkommit genom oförsigtighet af några gårdens barn. Difteri har sedan någon tid före- kommit i Söderköping och då de senaste dagarne flera fall förekommit i småbarnsskolan, har denna, på för- anstaltande af stadsläkaren, instälts för tre dagar i och för anställande af desinfektion i skollokalen. Häktad för stöld. För stöld före lylda 18 år straffade torre stude- randen C. D. Johanson, lödd 1878 i Linköping, har i Stockholm häktats och erkänt, att han under senaste tiden vid tre olika tillfällen föröfvat inbrott i huset n;r 6 Rådmansgatan, i hvilket hus han sjelf är bosatt. Hin har der- vid tillgripit kläder, böcher m. m. till ett värde af omkring 125 kr. De till- gripna föremålen har han sålt eller pantsatt. Askan lät i onsdags höra sig i vissa delar af provinsen gick den t. o, m ganska bårdt. Till ett svart väldsdäd gjorde sig i tisdags afton i Nässjö en der boende 24årig f. d. förste kon- stapel vid Göta artilleriregemente Ernst Magni Berman skyldig. På Östra Torggatan midt för ur- makaren Magnussons butik tilldelade Bergman en 20-årig bos bagaren Grun- ditz anstäld bageriarbetare Emil Jo- hansson, troligen med ett tillhygge, ett slag i hufvudet. Den slagne, som under ett par tim- mar på aftonen till följd af slaget var sanslös och som af slaget fick ett rätt svårt sår i hufvudet, förbands af d:r Stenberg. Bergman har af kronolänsman Ha- neli häktats och införpassats till Jön- köpings lånsfängelse. Han förnekar sig hafva användt något tillhygge samt säger att han tagit fel på Johansson och en annan person, af hvilken han sjelf fått stryk och på hvilken han velat hämnas. Militära meddelanden. Chefen för Andra lifgrenadierrege- mentet har beviljat afsked åt volon- tärerna n:ris 5 Örneli och 21 Holstens- son samt interimsafsked åt grenadie- rerna vid Lifkompaniet n:r 78 Ljung, vid Linköpings kompani n:ris 17 Svärd, 38 Albin, 55 Törn och vid Vifolka kompani n:r 21 Sandell; pla- cerat löjtnant Sjögreen på Lifkompa- niet och löjtnant Engholm på Vad- stena kompani. Arsenikförgiftning. Så- som förut i tidningarne meddelats hade under förtiden sommar en liten flicka från Ervidstorp i Tjellmo kommit öf- ver arsenik, den hon förtärt och hvaraf hon ljutit döden. Vid senaste rätte- gångstillfället med Finsponga läns Häradsrätt voro af kronolänsman Nor- melli såväl det ifrågavarande barnets moder, hustrun Vendia Elvira Johans- son, numera boende i Trosby, som hustrun Maria Kristina Molin i Fogel- kullen under Ervidstorp åtalade för olagligt innehafvande af arsenik. Hu- stru Johansson medgaf att hon, som erhållit en bit arsenik af hustru Molin lör stillande af tandvärk, glömt giftet i ett fönster, der barnet påträffat och förtärt detsamma, att hon omedelbart derpå observerat att giftet var borta, och misstänkt att barnet tagit in det, 1 att hon genast såsom motgift gifvit barnet söt mjölk på samma gång som provinsialläkaren Gustafsson efter- skickats, men hade alla åtgärder varit fruktlösa. Hustru Molin, som före- träddes af sin man, erkände att hon lemnal grannhustrun arsenik, men tillsagt henne på samma gång att noga akta giftet, så att ingen skulle få tag uti detsamma. Målet uppsköts for vidare utredning. Icke tillsatt i laga ord- ning. Folkskolläraren vid Motala verkstad B. J. Andersson liar hos k. m:t anhållit, att ehuru vid hans val icke tillgått i författningsenlig ordning, han mätte förklaras berättigad att räkna ordinarie tjensteår såsom folk- skollärare. Af handlingarna inhemtas, att vid A:s tillsättning såsom lärare tillgått sålunda, att, sedan i Post- och Inrikes Tid- ningar för den 3 Juli 1874 skolrådet kungjort såsom lediga till ansökan två folkskolläraretjenster vid Motala mekaniska verkstad med upplysning att platserna komme att tillsättas en- dast på ett år, men att i händelse af ömsesidig belåtenhet goda utsigter funnes att erhålla tjensterna såsom ordinarie, så hade A, efter tjenstgö- ring pä den ena af dessa platser från Augusti 1874, blifvit af församlingen, i enlighet med skolrådets förslag, å kyrkostämma den 29 Dec. 1875 anta- gen till ordinarie folkskollärare i för- samlingen. Enär genom tjenstens ofvanberörda kungörande till ansökning i Juli 1874 en viss tåflan vid tillsättningen be- redts vederbörande och A. för tjenst- göriDg blifvit väl vitsordad samt di- striktet varit för tjensten delaktigt i folkskollärarnes pensionsinrättmng fr. o. m. år 1876, har k. m:t på tillstyr- kan af direktionen för folkskollärarnes pensionsinrättning medgifvit att A. må — utan hinder deraf, att vid hans tillsättning icke förfarits i full öfver- ensstämmelse med gällande författ- ningar — såsom ordinarie tjensteår tillgodoräkna sig den tid han från och med den 29 Dec. 1875 tjenstgjort så- som folkskollärare vid Motala verk- stad. Barnasköterska som sö- ker döda barnet. Ransaknin- gen med häktade tjensteflickan Johan- na Mathilda Olausdotter från Joges- torp i Vånga socken fortsattes i tis- dags inför Finsponga läns häradsrätt. Såsom man minnes hade O., som då var i tjenst hos hemmansegaren Olof Jonsson i Jogestorp, den 29 sistl. Juni sökt att medels ingifvande at en balt' tesked s. k. färgbeta, bringa sitt hus- bondefolks några månader gamla gos- se om lifvet. Vid första ransakningen erkände hon allt som lades henne till last, icke blott att hon gifvit barnet af den omtalade färgen utan jemväl att hon en gång förut afskrapat tvän- ne fosforstickor tandsatserna, dem hon med fingrarne instoppat i barnets mun, dock utan att veta om fosforn af barnet nedsvåljts. Ransakningen blef då uppskjuten för inhomtande af medicinalstyrelsens utlåtande öfver huru mycket gift de ingifna ämnena innehöllo och hvad verkan desamma för barnets lif eller helsa kunde ega, och har rättskemisten W. Lindberger, till hvilken medicinalstyrelsen hän- vändt sig, afgifvit det utåltande att tändsatserna å vanliga fosforstickor innehålla gift samt att färgbetan till en mängd af en half tesked vore dö- dande. Sedan protokollet från förra ran- sakningen äfvensom medicinalstyrel- sens och rättskemistens utlåtande föredragits, meddelades efter enskild öfverläggning det utslag, att häktade Johanna Mathilda Olausdotter, hvilken icke uppnått 18 års ålder, men som vid de förutnämnda tillfällena i afsigt att döda, bringat målsegarens barn gift, hvaraf lindrigare sjukdom följt, men som enligt rättskemistens utlå tände kunnat vara dödande, skall un- dergå straffarbete i två år och fyra månader samt att ersätta alla om- kostnader vid ransakningen. Den stackars olyckliga flickan, som är född den 20 December 1879, visade visserligen ingen ånger öfver det be- gångna brottet, men var mycket för- tviflad öfver den långa strafftiden, hvilken hon förklarade att hon icke kunde genomlefva. Den vidtberyktade smör- tjufven Carl Gustaf Nilsson från Nybygget i Hvena socken af Kalmar län, hvilken förut undergått ransak- ning inför en del domstolar inom Öster- götland, hade på begäran af krono- länsman Rinnander i tisdags instälts inför Finsponga läns häradsrätt, der han ransakades för smörstölder m. m. vid Grensholmen i Vånga socken samt Finspongs och Stjernviks mejerier i Risinge socken. Enligt målsegarnes uppgifter hade inbrottsstölder begåtts i Grensholmens mejeri fem särskilda gånger, dervid tillgripits tilisammans 35 kilogram smör, 3 kilogram ost, och 16 kronor i kontanter, i Finspongs mejeri i Augusti månad i fjol, då 12 kilogram smör tillgripits och i Stjern- viks mejeri fyra gånger, der omkring 50 kilogram smör bortstulit?, hvar- jemte två kassaskrin sönderbrutits. Inför stadsfiskalen i Söderköping har den häktade erkänt icke mindre än 31 stölder, hvaröfver en förteck- ning var handlingarne bifogad, och hvari äfven stölderna vid de före- nämnda mejerierna voro upptagna, men icke dess mindre nekade Nilsson för desamma. Ett par handskar och en större täljknif, hvilka af tjufven qvarglömts vid Stjernvik företeddes, men dessa saker kände Nilsson na- turligtvis icke igen. Han har i hela sitt lif aldrig haft några handskar för- klarade han. Och att han erkände stölderna inför stad^hskalen i Söder- köping, berodde derpå att han den dagen var sjuk och yr i hufvudet. Då någon bevisning icke fans att tillgå öfverlemnade åklagaren målet och häradsrätten meddelade det ut- slag att han icke kunde åt saken fäl- las, men blef han tör undergående af ransakning för stöld inom Bobergs hårad, förvisad till Bobergs häradsrätt, samt återförpassad till Linköpings länscellfångelse. Tjufskytte. Till Ö C. skrifvei. Lämningarna efter en nyligen skjuten elg hittades häromdagen i ett snår, — der man afpelsat och slagtat djuret — på Jonsbergs egor i Godegårds socken af vederbörande skogvaktare. Spaningar pågå efter de obehöriga jägarne, hvilka med all sannolikhet icke skola undgå att upptäckas. Kräftfångsten i länet, som nu är förbjuden under tiden 1 Jan.- 10 Aug. årligen, önskar hr bryggaren J. \V. Svensson i Linköping uti en till stundande landsting ingifven mo tion fä förklarad tillåten från 1 Aug. till och med 31 Dec. hvarje år, i öfver- ensstämmelse med hvad som år för- hållandet i grannlänen Södermanland, Örebro län och Jönköpings län. Hr Svensson stöder sin välbetänkta motion på det kända förhållandet, att k rättor här i länet i stor mängd för- säljas, mest under tiden från 1 Aug., hvilka kräftor uppgifvas vara fångade i något af de nämnda grannlänen. Genom detta förhållande försvåras kontrollen öfver det nuvarande för- budets i vårt län.efterletnad, på sam- ma gång som Östergötlands kräft- fiskeegare vid grånsvattendragen lida förfång af att grannlänens kräftfiskare få börja fångsten 10 dagar tidigare än de förra Hr Svensson påyrkar derför, att landstinget måtte aflåta skrifvelse till korns befallningshafvande med hem ställan att nämnda myndighet ville vidtaga erforderliga åtgärder tör åstad- kommande at ändring i nu gällande förordning angående kräftfiske i lånet, så att nämnda fiske här blefve till- låtet under tiden 1 Aug. -1 Jan. TiU komminister i Källa- ryd af Vexiö stift har af patronus, friherre G. Leijonhufvud, kallats vice pastorn J. Danielson i Grenna. Tillstand att upptaga lan. K. m:t har beviljat Kaga kommun för gäldande at köpeskillingen af 'U mtl MellanbränniDge Norrgård och 7/48 mtl Mellanbränninge Mellangård rättighet att upptaga ett lån ä 16,500 kr. Hägerstad ocb jernvägs- undersökningen. Med 1,936 röster mot 1,703 beslöt Hägerstads kommun å stämma den 10 Februari 1896 att kommunen skulle för under- sökning af jernväg mellan Linköping och Kisa öster och vester om sjön Åsunden bidraga med 200 kr. Sagda beslut har öfverklagats af några soc- kenbor, men har nu k. m:t liksom förut k. bet hde lemnat besvären utan afseende. Veta kommuns post- väska. K. m:t har lemnat utan afseende Veta kommuns besvär öfver k. befhdes utslag den 24 sistl. Mars, hvarigenom på anförda besvär af kom- munalstämmans i nämnda socken be- slut, att vissa tidningar icke skulle få befordras med kommunens post- väska och att ej heller postbudet skulle tillåtas att under någon före- vändning bära eller fortskaffa tidnin- garne i Tråga, såsom olagligt undan- röjdes. Riksdagsmannavalet i Linköping. Linköpings handels- förening behandlade vid sitt samman- träde i lördags afton äfven frågan om det förestående riksdagsmannavalet för staden. Dervid uppsattes såsom kandidat enhälligt landshöfdingen grefve R. De la Gardie. Olyckshändelse. När i söndags morse inspekterande banvakten hade hunnit till vägöfvergången vid Nors- holms säteri, märkte han en till ut- seendet liflos karl ligga åbanområdet emellan statsbanans och Finspongs- jernvägens spår. Personen upptogs och fördes till Linköpings lasarett, der han befanns vara förmannen vid härvarande brandkår John Siöqvist, hvilken öfver gårdagen erhållit per- mission för en resa. A lasarettet kon- staterades dessutom, att S. hade ven- stra nyckelbenet afbrutet och samma axel skadad. När S. sedermera åter kommit till sans, berättade han rörande förloppet vid olyckshändelsen, att han med nattåget afrest till Xorsholm, hvar- ifrån han gående ämnade sig till Tångstad. Dervid hade han begag- nat sig af en mellan ofvannämnda spår befintlig gångstig å banan, men sannolikt gått för nära statsbanans spår samt ej i tid observerat det ho- nom nu upphinnande nattåget, hvars lokomotivs buffertplanka träffat ho- nom i venstra axeln med ofvannämnda påföljd. Han hade så slungats om- kull och förlorat medvetandet. Sjöqvists tillstånd, ehuru till en början betänkligt genom dels de er- hållna skadorna, dels uteliggandet å banan under nattens låga temperatur, torde dock kunna ingifva förhopp- ningar om vederfående. Vid kyrkoherdeval 1 Lön neberga i söndags erhöll kapell- predikanten K. Magni i Blåvik 2,780 rö- ster, v. pastorn i församlingen G. A. Dahl 266 och komministern K. J. Lind 129 röster. Biskop Charlevllle är un- der tiden 14—24 Sent. stadd på em- betsresor i södra delen af stiftet och träffas sålunda under den tiden icke i staden. Egendomshandel. Egen- domen Eriksberg i Kolmården är af dess nuvarande egare försåld till iu- geniören R. Levin från Stockholm för ett pris af 20,000 kr. Statsverkets inkomster af tull, bran vin och jernvägar under årets åtta första månader utgjorde 42 millioner kronor, mot 40'/3 mill. kr. samma tid i fjor. Grundstötning. När i fre- dags afton vid 9-tiden ångaren Jupi- ter, kapten Andersson, frän Göteborg till Linköping med styckegods befann sig på insegling hit, råkade han nå- gra kilometer utanför fyren vid Släng- ans mynning på grund, dock ej svå- rare än att han, sedan en 15 st. foto- genfat lossats å en prån, oskadad och utan vidare hielp blef flott och upp- kom hit i lördags morgse. Hufvudorsaken till grundstötningen torde få sökas i det elektriska ljuset från lasarettet, hvilket för ett inseg- lande fartyg med "Jupiters" kurs lig- ger i ungefär rät linie med ofvan- nämnda fyr, hvars sken deraf öfver- f länses. Fyren visar vid riktig kurs vitt sken, strax babord härom rödt sken och ytterligare något längre i samma riktning åter hvitt sken. Nu kunde utkiken, trots den noggranna- ste uppmärksamhet, ej märka det röda skenet vid fartygets för långt till babord gående kurs, och när strax derpå ett hvitt sken åter dök upp, trodde man naturligtvis sig vara i rätta linien, då fartyget, som gick med ytterst sakta fart, stötte på. Det elektriska ljusets styrka har tydligen absorberat fyrens röda sken. Kyrkovlsitationer. Kyrko- visitation i Yxnorum hölls i torsdags och fredags förra veckan af kontrakts- prosten doktor A. Broman i Skärkind med komministern R Peterson i sam- ma församling såsom notarie. På tors- dagen visiterades folkundervisnings- väsendet inom församlingen ocb be- tans undervisningen skötas på ett i allmänhet fullt tillfredsställande sätt. Bått mycket hade också blifvit gjordt för skolväsendet sedan föregående viaitation hölls. Så hade en fast mindre folkskola blifvit anordnad vid Slättnio för den del af församlingen, som ligger söder om Yxnin- gen. Vidare hade en flyttande skola blifvit sä anordnad, att hon är i verksamhet dels säsom småskola vid kyrkan, dels såsom mindre folkskola vid Sandsjö. Fortsätt- ningsskola hade äfven inrättats, och arbe- tade den såsom aftonskola. Icke mindre an tre stycken slöjdskolor hade satts i gång inom församlingen, deraf 1 vid kyrkan för gossar och 2 för flickor. Dertill hade två nya skolhus blifvit uppförda under år 1895, det ena vid kyrkan för småskolan och gos- sarnas slöjdskola, det andra vid Slättmo. Åtskilliga gäfvor hade blifvit gifna till sko- lorna frän Borkhults egendom såsom en skolorgel, tre flaggor med tillbehör, mate- riel till goss slöjden, i kostnaden för denna senare nade dock disponenten C. M. Hjer- sing deltagit På eftermiddagen samma dag hade visitator förberedande sammanträde med församlingens kyrko och skolråd samt dess kantor hr Per Kärnell och folkskolläraren herr J. F. Johansson. Vid detta sammanträde visiterades som vanligt ministerialböckerna, rä- kenskaperna o. s. v. samt genomgicks pastors embetsberättelse, med ledning hvaraf visitator hade åtskilliga erin- ringar att göra samt hjertliga förma- ningar att gifva. Vid detta sammanträde fäste visi- tator — med anledning af församlin- gens beslut att betydligt utvidga sin kyrkogård — kyrkorådets uppmärk- samhet på angelägenheten deraf, att åtgärder blefve vidtagna för att för- skaffa församlingen laga besittnings- rätt till den jordrymd, som skulle till- läggas begrafningsplatsen och nu till- hörde Borkhults fideikommissegendom. Och då nu upplystes, att kyrkans 436 Sedan brudmarschen slutat, var allt så tyst i kyrkan. Tystnaden betyder olika på olika ställen. Vid grafvens rand betyder den död och uppståndel- se, i templet bön och andakt. Vid grafven står den med lien i sin hand, med två sänkta, två höjda vin- gar; i templet böjer den sitt knä, med öfver bröstet korslagda armar och mot himlen höjda blickar. En tystnad af djup, mägtig betydelse rådde äfven nu bland de närvarande. Endast uti Yauvenards vid verldens vilda tvekamp allt för mycket vanda själ klingade ännu de lekande, yra, dallrande tonerna af den nyss upphörda brudmarschen; men desto våld- sammare grepo honom derför äfven de toner, som vid ett tecken af doktorns hand orgelverket i detta ögonblick utvecklade såsom en djup och dyster flod af smärta och qval. Öfverraskad vände han sig om, och med häpnad och bestörtning följde hans stirrande blick den syn, som visade sig, dä i detsamma de nedanför orgel- läktaren hängande draperierna delade sig åt sidorna, ocn en procession, sorgklädd och allvarlig, högtidlig och tyst, långsamt framskred derifrån, bärande en likkista. — Hvad vill detta betyda; mumlade Vauve- nard; men man svarade honom icke, emedan alla voro upptagna af det oväntade och öfverraskande i bynen. I detta ögonblick skakades sjelfva templets res- liga murar af de i tornet befintliga, nu i gång satta klockorna, ur hvilkas vida, af och an gungande malm- rundlar starka, brusande tonböljor svallade. Friherrinnan kände sig underbart stämd. Kn lätt svindel drog sin brokiga trollcirkel kring hennes själ; blickarne sänkte sig ofrivilligt mot golfvet. Hon måste stödja sig mot altarrunden för att oj svigta. Det föreföll henne, som om hennes stamfar 437 nalkats ur sin hundraåriga grift, och att den för- bannelse, som uttalats öfver don yngre grenen af familjen, nu sväfvade med isiga vingar, såsom en kall vindflägt ur griften, öfver hennes hjerta. Men synen förändrades. Nu såg hon Antons blodiga ge- stalt närma sig. Hon tyckte att han förebrående visade på sitt sargade bröst. Hon var nära att för- lora sin fattning. Vauvenards ögon vidgade sig. Var lians bröl- lopsdag också en begrafningsdag? Med båfvande förundran vände han sig till kyr- koherden; men i dennes lugna, allvarliga, marmor- bleka anlete förmådde han ej låsa någon förklaring. Processionen närmade sig allt mer och mer, un- der det orgeln och klockorna tolkade templets sorg. Kistan uppstäldes i detta ögonblick på katafal- ken. Bland de bärande fann man Gustaf Kyhle och Fritz Holck, så väl som Pistol och Konrad. Äfven sjelfva kistan var ej obekant för Vauvenard. Om det icke var densamma, hvari Anton blifvit begraf- ven, var den åtminstone fullkomligt liknande den- samma. Äfven Ange igenkände den. Hennes hjerta pres- sades tillsammans af smärtsamma erinringar. Roberts blick hvilade på modern; lian visste icke, hvad han skulle tänka. Han såg, huru hon darrade, och äfven lian känd'.' en rörelse af förskräc- kelse skaka sina lemmar. Då friherrinnan märkte Konrads närvaro, för- svunne på en gång alla hemska irrbilder, som före- sväfvat henne, och i hennes bröst återljöd nu Vau- venards fråga: hvad vill detta betyda? Hildegard hade ögon blott för Gustaf Kyhle. Allt sedan hennes far, som åter tillfrisknat, ehuru han ej förmådde lemna hemmet, icke mer behöfde hans personliga hjelp, hade hon ej sammanträffat 440 tade pä hvad som skulle följa. Tystnaden var djup, man tycktes frukta något ovanligt. Naturlagarne äro enkla och förnuftiga. Inbill- ningskraften hos menniskan öfverdrifver dem oftast. Den uppspelade fantasien stannar ej vid gränserna för det möjliga, utan springer öfver dem och in på ett område af mysterier och dunkel, hvarur ingen ariadnetråd leder. Odödlighetskänslan i vår egen ande famlar gerna efter odödliga andar utom oss. I våra tankars skymning, i skymningen omkring oss, vimlar icke sällan ett vidskepligt andeskåderi; det gjorde så äfven nu. Man böjde sig framåt, ögonen vidgade sig stir- rande, läpparne rörde sig, liksom beredde de sig till ett utrop af öfverraskning. Friherrinnan var förvandlad till en bildstod, som i sin ställning och sitt utseende erinrade om en at ånger och ruelse tärd, innerst i sitt hjerta rubbad synderska, hvilken i spänd väntan afbiuar sin sista dom: död eller nåd. Vauvenard rycktes äfven bort af den väl icke uttalade, men af alla så omedvetet kända, lika mäg- tigt hänförande som öfverspända sinnesstämningen. Ingendera af dem kunde undertrycka obehaget af den känslan, att liksom erhålla hvarandra af den, hvars undergäng de framkallat. Det var omöjligt för dem båda tvä att nu draga k:g tillbaka; men den oro och plåga de kände voro sådana, att de säkert eljest gerna gjort det. Man tyckte sig se, huru liket rörde sig, huru det andades, man var helt och hållet blott öga. Ännu iakttog doktor *s* tystnad. Var det med afsigt som han dröjde, på det att det underbara vid tillfället skulle få tid att rätt djupt intränga i hvars och ens föreställningssätt? Nu höjde han sin hand. Det var, som om en uppenbarelsens eller ingifvel- 433 uch det föreföll henne att det var Vauvenards, och hon fasade. I de öfriga vagnarne sutto Ange och Hildegard, Robert, Ros, jemte några af deras närmare vänner. Doktor V mottog dem alla, och tåget satte sig i rörelse emot kyrkan. Ange och Hildegard gingo hand i hand, såsom två offerlam, hvita såsom tvenne dufvor. Dem följde Robert och Ros. Hildegards öde var redan från längre tid till- baka afgjordt, och sedan nu Robert öfvertagit An- karsparres plats i samhället, var det så mycket mera oåterkalleligt. Anges förhållande till Ros stod ännu på samma punkt som förr. Vauvenard, hvars tol nu alltjemt var i stigande, behandlade henne med mera faderlig mildhet ån förut; kanske bidrog dertill äfven, att han ej mera egde någon hemlig- het tör henne. Han uppmuntrade Ros att genom hjertlighet och artighet söka vinna hennes tycke, och öfverlemnade resten åt framtiden. Då det lilla fätaliga tåget krökte om en utskju- tande del af kyrkomuren, såg man en flicka, sittan- de vid ett grafkors: det var Rikissa. Rikissas svårmod tilltog alltifrån den stund, då Lena meddelade henne sina giftermålsplaner och tro- hjertad kärlek började lysa i dennas öga. Lenas glädje och ord anslogo en djupt liggande, likstämd sträng i Rikissas inre, hvilken, alltsom Lena med- delsamt förtäljde sina förhoppningar, darrade som ett eko genom hennes hjerta. Vansinnets irrbilder, som så länge gycklat för hennes sinne, samman- smälte nu till en enda, och denna enda bild full- komnades ju mer hon följde utvecklingen af Lenas och Pistols ömma förhållande. Hon egde en vän, blomman, kejsarkronan, och hennes tillgifvenhet för den biel dagligen större och större. Först sedan hon utflyttat till landet, nådde henne ryktet om C. F. Ridderttad. Svarta Handen It. 66